Biblioteki

Nazwa programu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”

Opis programu

Priorytet Infrastruktura bibliotek 2016-2020 został stworzony z myślą o wzmocnieniu, a także przekształceniu i rozwoju funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 50 tys. mieszkańców. 

W ramach priorytetu można uzyskać środki na remont, przebudowę, rozbudowę i budowę oraz wyposażenie budynków bibliotek.

Operatorem Priorytetu 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” jest Instytut Książki.

Efekty realizacji programu

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”:

 • wnioskodawcy mogli uzyskać środki na remont, przebudowę, rozbudowę i budowę oraz wyposażenie budynków bibliotek;
 • przeprowadzono pięć naborów wniosków;
 • w przeprowadzonych naborach złożono 684 niepowtarzające się wnioski na łączną kwotę oczekiwanego dofinansowania w wysokości 647 583 326,00 zł;
 • przyznanych zostało 211 dofinansowań na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa 172 971 479,00 zł, w tym na bieżące remonty, modernizacje istniejących obiektów i budowy nowych budynków bibliotek;
 • średnie dofinansowanie dla budowy lub modernizacji jednego obiektu bibliotecznego (biblioteka główna lub filia) wyniosło 1 122 760,00 zł;
 • z przyznanego dofinansowania zrezygnowało 16 beneficjentów;
 • realizowanych było i jest 195 zadań;
 • realizowanymi zadaniami objętych jest 223 obiektów;
 • dofinansowane zostały zadania realizowane we wszystkich województwach kraju: najwięcej dofinansowań przyznano beneficjentom z województw mazowieckiego i wielkopolskiego.

informacje na dzień 18.12.2019 r.

Kontakt

Instytut Książki

adres:
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków

Anna Zagórska

e-mail:
a.zagorska@instytut­ksiazki.pl
kom.:
694 268 148

Beata Najbar

e-mail:
b.najbar@instytut­ksiazki.pl
tel.:
12 61 71 911
kom.:
509 868 356

Kryteria

Uprawnionymi wnioskodawcami są samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 50 tys. mieszkańców.

Termin składania wniosków

10 maja 2019 r.

Aktualizacje

15.12.2020 r.

Rada Ministrów uchwałą podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

W zakresie Priorytetu 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” zostały wprowadzone następujące zmiany mające wpływ na realizację trwających zadań bądź pięcioletni okres trwałości zadań:

1. Wszystkie zadania muszą być zakończone do dnia 31 grudnia  2021 r., przy czym realizacja zadań od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. musi być finansowana wyłącznie z wkładu własnego. W przypadku zadań realizowanych do dnia 31 grudnia 2021 r. nie jest możliwe wydatkowanie w 2021 r. środków z dotacji przyznanych w roku poprzednim.

2. W przypadkach, w których z przyczyn spowodowanych ograniczeniami w funkcjonowaniu bibliotek publicznych związanymi z epidemią SARS-CoV-2 doszło do nieosiągnięcia wymaganych standardów obowiązkowych i/lub kryteriów punktowanych, dopuszcza się możliwość wydłużenia czasu potrzebnego do osiągnięcia/utrzymania wymaganych standardów i kryteriów do 12 miesięcy po ogłoszeniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Analogicznie tym samym zostaje wydłużony okres kontroli trwałości projektu.

 1. Czy mogę także przesunąć niewykorzystane środki pozyskane z dofinansowania na 2021 rok?

Nie ma takiej możliwości. Środki z dofinansowania muszą zostać wydatkowane w roku, na który zostały przyznane (2020 r.). W 2021 roku można wydatkować środki pochodzące z wkładu własnego.

 1. Czy mogę wydłużyć realizację zadania na 2021 rok, nie planując jednocześnie ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów w 2021 roku?

Tak, istnieje możliwość wydłużenia zadania na 2021 rok bez ponoszenia wydatków, które byłyby rozliczane w ramach zadania. Wydłużony czas realizacji zadania może być poświęcony np. na ostatnie odbiory czy działania związane z osiągnięciem brakujących standardów.

 1. W jaki sposób ująć w aktualizacji wniosku chęć wydłużenia zadania, skoro tabele preliminarzy kończą się na 2020 roku?

Najważniejszą zmianą, którą należy wprowadzić do aktualizacji wniosku jest zmiana daty zakończenia zadania w tabeli harmonogramu.

Zmiany wkładu własnego – przesunięcia pomiędzy pozycjami preliminarza i między latami kalendarzowymi – nigdy wcześniej nie wymagały zmian tabeli preliminarza kosztów. Nie będzie działo się tak i tym razem. Ewentualne dodatkowe informacje, odnoszące się np. wydatków planowanych do poniesienia w 2021 roku, można zapisać w tabeli harmonogramu, w kolumnie „działania”.

 1. Napotykam trudność w możliwości wyboru daty z kalendarza harmonogramu późniejszej niż 31.12.2020 r. – w jaki sposób zaznaczyć daty realizacji zadania w 2021 r.?

Jeśli w Państwa przypadku nie ma możliwości wyboru daty późniejszej niż 31.12.2020 r., należy w harmonogramie na 2020 rok, w polu „działania”, poniżej opisu działań przewidzianych na 2020 r., wpisać zarówno daty i zakres działań także z 2021 r., wg przykładu:

01.01-2021-31.12.2021 – dokończenie prac budowlanych i zakup wyposażenia z wkładu własnego.

Proszę pamiętać, że najpóźniejsza z wpisanych dat będzie uznana za datę zakończenia zadania.

Przypominamy, że do aktualizacji wniosku dołączyć należy pismo przewodnie z prośbą o aneks. W piśmie proszę wskazać dokładną datę dzienną wydłużonego terminu realizacji zadania. Musi się ona pokrywać z datą ujętą w harmonogramie.

 1. Czy każdy niespełniony lub nieutrzymany standard Certyfikatu będzie automatycznie oznaczał wydłużenie czasu na jego osiągnięcie do 12 miesięcy po ogłoszeniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii?

Instytut Książki będzie analizował przedstawione w rocznych sprawozdaniach informacje. Tylko w przypadku, gdy nieosiągnięcie czy nieutrzymanie standardów i kryteriów punktowanych związane będzie ze skutkami epidemii wirusa SARS-CoV-2, opierając się także wyjaśnieniach od beneficjenta, podjęta zostanie decyzja o wydłużeniu czasu na ich osiągnięcie.

***

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie po przyjęciu uchwały wprowadzającej zmiany do NPRCz 2016-2020

Uchwała 180/2020

Materiały do pobrania – I-IV nabór

Regulamin Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2
Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze zmianami obowiązującymi od 10 marca 2017 r.

Wyjaśnienia do Regulaminu.

Oświadczenie o nieodpowiednim stanie technicznym budynku biblioteki.

Regulamin Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2
Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze zmianami obowiązującymi od 8 sierpnia 2016 r.

Regulamin Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2
Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020


Kryteria Certyfikatu Biblioteka+, dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020,
WARIANT 1
dla zadania obejmującego łącznie bibliotekę główną i filię/filie


Kryteria Certyfikatu Biblioteka+, dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020
WARIANT 2
dla zadania obejmującego bibliotekę główną


Kryteria Certyfikatu Biblioteka+, dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020
WARIANT 3
dla zadania obejmującego filię


Kwalifikowanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych (inwestycyjnych)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa


Instrukcja krok po kroku EBOI: od założenia konta do złożenia i wysłania wniosku

Wniosek wzorcowy - Infrastruktura bibliotek 2016-2020

Wzór umowy o dofinansowanie - Infrastruktura bibliotek 2016-2020

Załącznik nr 1 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy w części finansowanej z dotacji

Formularz raportu częściowego z wykonania zadania

Formularz raportu końcowego z wykonania zadania

Sprawozdanie roczne z utrzymania standardów

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1:
Jakie instytutucje są uprawnionymi wnioskodawcami w Priorytecie 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020?
Odpowiedź:
Zgodnie z p. III Regulaminu uprawnionymi wnioskodawcami są samorządowe instytucje kultury - gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 50 tys. mieszkańców.

Pytanie 2:
Jakie załączniki wnioskodawca musi dołączyć do formularza wniosku?
Odpowiedź:

Spis załączników obowiązkowych do formularza wniosku znajduje się w p. X Regulaminu. Do załączników obowiązkowych należą: (1) Aktualny odpis skrócony z rejestru instytucji kultury, (2) Kopia aktualnego statutu wnioskodawcy, (2) Sprawozdanie biblioteki K-03 GUS za pełny rok kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku.

Pytanie 3:
Proszę o informację dla zadania obejmującego bibliotekę główną (wariant 2 kryteriów Certyfikatu). Pytanie dotyczy powierzchni lokalu dla gminy powyżej 10 000 mieszkańców. Czy 400 m kw. dotyczy powierzchni tylko biblioteki głównej czy wszystkich filii bibliteki?

Odpowiedź:
Powierzchnia dotyczy obiektu biblioteki głównej.

Pytanie 4:
Czy biblioteka, która brała udział w Programie Infrastruktura bibliotek w poprzedniej edycji i skorzystała ze środków na modernizację lub budowę obiektu może jeszcze raz wystąpić o środki  dla tej samej biblioteki (np. dobudowę, adaptację dodatkowej kondygnacji itp.)?
Odpowiedź:

Tak, taka biblioteka może ponownie wciąć udział w Infrastrukturze, w jej nowej edycji, pod warunkiem, że poprzednie zadanie zostało zakończone i rozliczone, w tym spełnione zostały wszystkie Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ określone dla zadań realizowanych w ramach Infrastruktury bibliotek. 

Pytanie 5:
Wiem, że koszt budowy znacznie przekroczy wartość proponowanej dotacji i wkładu własnego. Czy jest możliwość startowania w kolejnych etapach naboru, aby uzyskać większą dotację?
Odpowiedź:

Nie, na jedno zadanie należy złożyć jeden wniosek; na jedno zadanie nie można składać kilku wniosków, w kilku naborach i tym samym kilkukrotnie uzyskać dotację na realizację tego samego zadania.

Pytanie 6:
Czy dobrze rozumiem, że wszystkie kryteria certyfikatu biblioteka+ muszą zostać spełnione dopiero na zakończenie realizacji projektu?
Odpowiedź:

Wszystkie kryteria certyfikatu muszą być spełnione na dzień zakończenia zadania.

Pytanie 7:
Czy możliwe jest złożenie wniosku na projekt realizowany w cyklu dwuletnim w następujący sposób: w pierwszym roku (2016) remont dachu i poddasza, na który posiadamy pełną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę. W tym samym roku zostałaby opracowana dokumentacja budowlana na remont pozostałej części biblioteki; w roku 2017 remont pozostałej części biblioteki oraz jej doposażenie.
Odpowiedź:

Zadanie może być realizowane przez maksymalny okres 36 miesięcy, z dowolnym podziałem etapów.

Pytanie 8:
Czy jedno zadanie może obejmować więcej niż jeden obiekt (np. remont w bibliotece głównej i jednocześnie remont filii)?
Odpowiedź:

Tak, jednym zadaniem można objąć kilka obiektów bibliotecznych znajdujących się w gminie.

Pytanie 9:
Jestem Pracownikiem wyższej szkoły w [...]. Nasza uczelnia stale się rozwija i koniecznością jest budowa nowej, większej i bardziej nowoczesnej biblioteki akademickiej. Chciałam zapytać czy istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na to przedsięwzięcie w ramach Infrastruktury bibliotek?
Odpowiedź:

Niestety nie jest to możliwe. W ramach programów dotacyjnych możemy udzielać wsparcia wyłącznie samorządowym instytucjom kultury: gminnym bibliotekom publicznym oraz gminnym instytucjom kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne.

Pytanie 10:
W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa zadania. Wykonanie dokumentacji zleciła gmina [...]. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy koszt dokumentacji projektowej będzie kwalifikowalny jeżeli gmina [...] podpisze aneks do umowy z projektantem, w którym jako płatnik zostanie wskazany [...] ośrodek kultury (w którego strukturze organizacyjnej jest biblioteka)? Oznacza to, że faktura za wykonanie dokumentacji projektowej zostanie wystawiona na  [...] ośrodek kultury, który opłaci ją z własnego budżetu.
Odpowiedź:

Koszt dokumentacji projektowej będzie kosztem kwalifikowalnym do dofinansowania. Warunkiem jest dokonanie zapłaty tego kosztu przez Beneficjenta i ujęcie go w ewidencji księgowej Beneficjenta – tak więc taki aneks do umowy z projektantem spełni te wymogi formalne.

Pytanie 11:
Jakie są konsekwencje, jeżeli wnioskodawca zaznaczy we wniosku, że nie spełni np. kilku punktów z Certyfikatu?
Odpowiedź:

Na etapie składania wniosku - bezpośrednio w formularzu wniosku - wnioskodawca oświadcza, czy na dzień zakończenia zadania biblioteka będzie spełniała kryteria Certyfikatu Biblioteka+ - jeśli biblioteka nie złoży takiego oświadczenia, wniosek nie będzie poddawany dalszej ocenie merytorycznej, a wnioskodawca nie otrzyma dofinansowania.

Pytanie 12:
Proszę o wyjaśnienie, od czego zależy wybór jednego z wariantów Kryteriów Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020?
Odpowiedź:

Odpowiednie warianty (wariant 1, wariant 2, wariant 3) standardów odnoszą się do poszczególnych typów realizowanych zadań: wariant 1 wybierają te biblioteki, które realizują zadanie zarówno w bibliotece głównej, jak i filii/filiach, wariant 2 wybierają biblioteki realizujące zadanie wyłącznie w budynku biblioteki głównej, a wariant 3 wybierają biblioteki realizujące zadanie wyłącznie w budynku filii.

Pytanie 13:
Czy do wniosku o dotację musimy załączyć pozwolenie na budowę?
Odpowiedź:

Nie, do wniosku nie dołącza się kopii pozwolenia na budowę.

Pytanie 14:
Jeżeli planujemy utworzenie stałej biblioteki plenerowej / zadaszenie, wyłożenie polbrukiem, utworzenie placu zieleni i wyposażenie w niezbędne meble plenerowe/ czy wartość gruntu, na którym będzie to usytuowane możemy potraktować jako wkład własny?
Odpowiedź:

Wartość gruntu może być zaliczona do rzeczowego wkładu własnego pod warunkiem posiadania do tego gruntu prawa własności, możliwego do udokumentowania aktem notarialnym lub wypisem z ksiąg wieczystych oraz posiadania operatu szacunkowego.

Pytanie 15:
Czy kwalifikowany jest projekt dotyczący budowy filii biblioteki gminnej - która będzie spełniała kryteria biblioteki plus - w przypadku gdy biblioteka główna i pozostałe filie nie spełniają tego warunku?
Odpowiedź: 

Obiekt objęty zadaniem musi spełniać kryteria Certyfikatu Biblioteka+ - w zależności od realizowanego zadania wybieracie Państwo odpowiedni wariant kryteriów Certyfikatu. W przypadku budowy filii, jeśli zadanie dotyczy wyłącznie tego jednego obiektu, pozostałe nie muszą spełniać kryteriów.

Pytanie 16:
Chciałam zapytać, kiedy będzie można aplikować do programu Infrastruktura Bibliotek? Czy biblioteki powiatowe, które mają siedzibę w mieście, które ma 14 tys. mieszkańców mieści się w tym programie? Dostałam informację, że "podobno", ale potrzebuję konkretów. Teraz jest otwarta Infrastruktura Kultury, do której moglibyśmy aplikować, ale jeśli będziemy mogli do bibliotek, to tu pewnie wykluczą nas formalnie?
Odpowiedź: 

Do Infrastruktury bibliotek 2016-2020 mogą aplikować wyłącznie biblioteki gminne. Wnioski będzie można składać do 25 stycznia 2016 roku.

Pytanie 17:
Mam pytanie dotyczące naboru Infrastrutktura bibliotek 2016-2020. Czy składając wniosek muszę mieć pozwolenie na budowę? Jestem na etapie projektowania budynku biblioteki i nie zdążę do końca terminu naboru uzyskać pozwolenie na budowę czy wystarczy potwierdzenie złożenia wniosku w Starostwie Powiatowym o wydanie pozwolenia na budowę?
Odpowiedź:

Na dzień składania wniosku, wnioskodawca nie musi dysponować pozwoleniem na budowę, nie musi być również ono przesyłane jako załącznik do formularza wniosku.

Pytanie 18:
Przygotowujemy się do aplikowania o środki na budowę nowego gmachu biblioteki. Plan mógłby zakładać złożenie wniosków do następujących programów (bądź samodzielnie bądź jako JST): 1.Biblioteka+, Priorytet:  Infrastruktura bibliotek (do złożenie wniosku uprawniona jest biblioteka) – nabór styczeń 2016 2.MKiDN, Priorytet: Infrastruktura kultury (do złożenia wniosku uprawniony jest JST-urząd)- nabór listopad 2015 3.Program Współpracy Transgranicznej – Słowacja oraz Czechy (do złożenia wniosku uprawniony jest JST-urząd). Czy mogę prosić o rozwianie moich wątpliwości: Obecnie urząd jest w ostatniej fazie składania wniosku do Ministerstwa Kultury. Czy, jako biblioteka możemy na to samo przedsięwzięcie (kolejny etap?) złożyć wniosek do Biblioteki+?
Odpowiedź:

Zadanie realizowane w ramach priorytetu musi mieć efekt w postaci uzyskania obiektu bibliotecznego spełniającego wszystkie wymagania i standardy określone w regulaminie i kryteriach Certyfikatu Biblioteka+ na dzień zakończenia zadania, przy maksymalnym dofinansowaniu w wysokości 2 mln zł, łącznie na wszystkie lata realizacji zadania.
W naszej ocenie możliwy jest taki montaż finansowy, żeby poza wymaganym wkładem własnym, przy udziale innego inwestora niż biblioteka i z innych źródeł finansowania.

Pytanie 19:
Nawiązując do naszej rozmowy telefonicznej z dnia 20 listopada 2015 r. proszę o udzielenie informacji, czy Gminne Centrum Kultury może wystąpić wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa budynku dawnego przedszkola na bibliotekę z czytelnią w (...)”, jeśli pierwszy etap zadania został wykonany przez Gminę (...)? Gmina ogłaszała przetarg na wykonanie pierwszego etapu. Ponadto projekt budowlany, pozwolenie na budowę są wystawione na gminę. Gmina ma także zaplanowane w budżecie gminy środki finansowe na realizację zadania. Budynek przeznaczony na bibliotekę należy do gminy (użytkowanie wieczyste).
Odpowiedź:

Warunkiem otrzymania dofinansowania i jego rozliczenia jest ujęcie w ewidencji księgowej biblioteki-wnioskodawcy środków finansowanych wydatkowanych w ramach wkładu własnego oraz w ramach dofinasowania. W przypadku poniesienia kosztów na realizację zadania przed 1 stycznia 2016 roku mogą być one zaliczone do wkładu własnego, pod warunkiem, że zostały ujęte w ewidencji księgowej biblioteki-wnioskodawcy. Jeśli takie koszty zostały wcześniej poniesione przez gminę, to dla zaliczenia ich do wkładu własnego wymagana jest cesja tych wydatków przez gminę na rzecz biblioteki-wnioskodawcy.

Pytanie 20:
W związku z ogłoszeniem przez Instytut Książki I naboru wniosków do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 mam kilka pytań:
1) W kryteriach oceny merytorycznej zadań jest zapis: „obiekt biblioteki objęty zadaniem jest własnością wnioskodawcy” – czy możliwe jest aby wnioskodawca stał się właścicielem obiektu dopiero 1.09.2016r. i jakim dokumentem ma się  wykazać na etapie składania wniosku?

2) Czy użytkowanie wieczyste obiektu jest rozumiane jako prawo własności?
3) Wymogiem obowiązkowym jest aby wnioskowane zadanie uwzględniało potrzeby i oczekiwania mieszkańców ustalone za pomocą obowiązkowych konsultacji społecznych przeprowadzanych na ogólnie przyjętych zasadach – czy wnioskodawca powinien sporządzić protokół z konsultacji, które przeprowadzi; czy można rozeznać potrzeby mieszkańców np. za pomocą ankiety?
4) W kryteriach punktowana jest cena metra kwadratowego powierzchni całkowitej – liczona przed realizacją inwestycji czy po wykonaniu zadania?
5) Czy do wniosku należy załączyć pozwolenie na budowę i czy musi ono być ostateczne?
Odpowiedź:
Jeśli na dzień składania wniosku obiekt biblioteki objętej zadaniem będzie własnością wnioskodawcy, to zadanie otrzyma dodatkowo 10 punktów. W takim przypadku do wniosku musi być dołączony dokument potwierdzający stan prawny obiektu: akt notarialny lub wypis z ksiąg wieczystych.
Jeśli w trakcie realizacji zadania obiekt biblioteki objętej zadaniem stanie się własnością biblioteki, to jego wartość wyliczona wg zasad określonych w regulaminie priorytetu będzie mogła być zaliczona do rzeczowego wkładu własnego, pod warunkiem dołączenia do raportu końcowego dokumentów wyżej wskazanych oraz operatu szacunkowego.
Użytkowanie wieczyste nie jest prawem własności.
Regulamin priorytetu nie ustala sposobu przeprowadzania wymaganych konsultacji społecznych, powinny być one przeprowadzone w taki sposób, aby można było pozyskać wiarygodną opinię lokalnej społeczności. Regulamin nie zobowiązuje wnioskodawcy do przesyłania operatorowi priorytetu dokumentów potwierdzających przeprowadzenie tych konsultacji, dokumentacja taka jednak powinna być sporządzona i przechowywana przez wnioskodawcę dla celów kontroli.
W kryteriach dot. ceny metra kw. powierzchni całkowitej liczona jest powierzchnia, która będzie objęta zadaniem, a więc planowana.
Wykaz wymaganych załączników do wniosku znajduje się w p. X Regulaminu, pozwolenie na budowę nie musi być dołączone do wniosku.

Pytanie 21:
Czy Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna, która korzystała z dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet "Biblioteka+  Infrastruktura Bibliotek” może bez przeszkód aplikować o środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 na ten sam obiekt?
Odpowiedź:

Tak, taka biblioteka może ponownie wciąć udział w Infrastrukturze, w jej nowej edycji, pod warunkiem, że poprzednie zadanie zostało zakończone i rozliczone, w tym spełnione zostały wszystkie Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ określone dla zadań realizowanych w ramach Infrastruktury biblioteki.

Pytanie 22:
Teren i budynek, który ma być objęty modernizacją jest przekazany bibliotece w TRWAŁY ZARZĄD. W ramach wkładu własnego można wnieść środki rzeczowe w postaci nieruchomości. Czy ten akt prawny daje nam taką możliwość?
W planach jest projekt obejmujący duży plac przed biblioteką główną (zmodernizowaną w ramach infrastruktury 2012) i ostatnia filia – ruina. Czy można połączyć te działania w jeden projekt?

Odpowiedź:
Trwały zarząd nie jest prawem własności. Prawo własności musi być wpisane do ksiąg wieczystych danej nieruchomości. Prosimy o doprecyzowanie, na czym ma polegać projekt obejmujący duży plac.

Pytanie 23:
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na temat konkursu Infrastruktura Bibliotek. Na terenie naszego miasta jest Biblioteka (nie ma prawa własności)ale działa jako jednostka organizacyjna gminy. Biblioteka będzie wnioskodawcą w w/w konkursie na otworzenie nowej filii. Proszę o wskazanie na jakim etapie ubiegania się o dotacje wnioskodawca może otrzymać 10 pkt ( nie ukrywam że bardzo nam na nich zależy)? Jeśli biblioteka otrzymałaby prawo własności od gminy to w, którym momencie wskazana jest taka informacja we wniosku i akt notarialny? Jak biblioteka może nie mając prawa własności wykazać wkład własny - a jak jeśli  je będzie posiadać?
Odpowiedź:

Wnioskodawcą w Priorytecie Infrastruktura bibliotek 2016-2020 może być wyłącznie samorządowa instytucja kultury, wpisana do odpowiedniego rejestru instytucji kultury. Jeśli na dzień składania wniosku biblioteka jest właścicielem nieruchomości objętej zadaniem, to otrzymuje dodatkowe 10 punktów, w takim przypadku do wniosku musi być dołączony dokument potwierdzający stan prawny obiektu: akt notarialny lub wypis z ksiąg wieczystych.
Jeśli w trakcie realizacji zadania obiekt biblioteki objętej zadaniem stanie się własnością biblioteki, to jego wartość wyliczona wg zasad określonych w regulaminie priorytetu będzie mogła być zaliczona do rzeczowego wkładu własnego, pod warunkiem dołączenia do raportu końcowego dokumentów wyżej wskazanych oraz operatu szacunkowego.

Pytanie 24:
Jaka powierzchnia biblioteki brana jest pod uwagę w  realizacji projektu - użytkowa czy całkowita? Jesteśmy biblioteką miejsko-gminną w 10-tysięcznej gminie (...). Miasto liczy 2 tys. mieszkańców. Powierzchnia użytkowa biblioteki 211 m kw.
Odpowiedź:

Przy realizacji zadania brana jest pod uwagę powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych. Dla gmin o liczbie mieszkańców do 10 tys. minimalna powierzchnia użytkowa biblioteki głównej musi wynosić 400 m kw.

Pytanie 25:
Chcielibyśmy przymierzyć się do projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Jednym z Kryterium Certyfikatu Biblioteka + jest powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych. My jako gmina do 5000 mieszkańców powinniśmy posiadać bibliotekę o powierzchni minimum 150 m2. Obecnie pomieszczenia biblioteki nie mają takiej powierzchni. Czy tworząc w pomieszczeniu, które jest pomieszczeniem dość wysokim tzw. antresolę i jednoczesnie zagospodarowując powierzchnie pod antresolą jak i na niej na potrzeby biblioteki zwiększamy powierzchnię użytkową spełniając tym samym Kryteria Certyfikatu Biblioteka + czy też nie?
Odpowiedź:

Do powierzchni pomieszczeń bibliotecznych można zaliczyć te powierzchnie, która spełnia wymagania prawa budowlanego w zakresie wysokości i dostępu. Jeśli antresola i powierzchnia pod antresolą będą spełniały te wymagania, to mogą być zaliczone do powierzchni bibliotecznych. 

Pytanie 26:
Nasza Biblioteka Gminna w [...] zamierza przystapić do programu. W związku z tym, iż Urząd Gminy planuje budowę gminnego centrum kultury, które Biblioteka, jako instytucja kultury będzie zajmowała razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury, czy w takim razie oprócz posiadania własności i pozwoleń na zabudowę wystarczy dookreslić w dokumentacji, że połowa budynku (z wymienionymi m2) bedzie użytkowana przez GOK czy są jakieś inne obwarowania budowlane, które należy spełnić? Projekt budowlany centrum kultury zakłada posiadanie sali widowiskowej, kafejki internetowej, sali konferencyjnej, z których także Biblioteka, jako organizator wielu imprez kulturalnych będzie korzystać, pytanie tylko, czy jest jakiś odgórny wymóg, jakie pomieszczenia/jakie składowe projektu budowlanego nie będą kwalifikowane do inwestycji?
Kolejny problem dotyczy kosztów dokumentacji projektowej, które zostały na potrzeby GOK i Biblioteki pokryte ze środków urzędu gminy, czy istnieje możliwość pokrycia/zwrotu tych kosztów z dotacji?

Odpowiedź:
W przypadku użytkowania przez bibliotekę budynku wspólnie z inną instytucją zadaniem dofinansowanym ze środków Priorytetu może być objęta powierzchnia budynku zajmowana wyłącznie przez bibliotekę oraz części powierzchni wspólnie użytkowanej przez obie instytucje. Część powierzchni użytkowanej wspólnie przez obie instytucje, którą można zaliczyć do zadania realizowanego przez bibliotekę, należy obliczyć z udziału powierzchni biblioteki do powierzchni całego budynku. Przykładowo: jeśli powierzchnia biblioteki stanowi 40% udziału w całej powierzchni budynku, to do zadania można zaliczyć 40% powierzchni wspólnie użytkowanych. Zasada ta odnosi się również do wspólnych instalacji, urządzeń, dachu, elewacji, projektu budowalnego itp.
Do uzyskania dofinansowania nie jest konieczne posiadanie prawa własności, wystarczy np. umowa najmu. Z tytułu posiadania prawa własności wynikają jedynie dodatkowe punkty w ocenie zadania oraz ewentualne wniesienie wkładu rzeczowego, wycenianego operatem szacunkowym.
Z dofinansowania mogą być pokrywane wyłącznie koszty kwalifikowane wymienione w Regulaminie Priorytetu i tylko w okresie realizacji zadania wskazanym w umowie o dofinansowanie. W przypadku otrzymania dofinansowania na 2016 rok najwcześniejszą datą, od której będzie można finansować wydatki z dofinansowania, będzie 1 stycznia 2016 roku. W przypadku poniesienia kosztów na realizację zadania przed 1 stycznia 2016 roku mogą być one zaliczone do wkładu własnego, pod warunkiem, że zostały ujęte w ewidencji księgowej biblioteki-wnioskodawcy. Jeśli takie koszty zostały wcześniej poniesione przez gminę, to dla zaliczenia ich do wkładu własnego wymagana jest cesja tych wydatków przez gminę na rzecz biblioteki-wnioskodawcy.

Pytanie 27:
Gminna Biblioteka Publiczna zamierza ubiegać się o dofinansowanie na remont budynku fili biblioteki. Problem w naszym przypadku stanowi wkład własny. Biblioteka nie posiada własnych środków w wymaganej wysokości, jedynie z dotacji celowej Gminy. Czy biblioteka musi mieć zapewniony tylko wkład własny, czy koszty całości zadania? Jak wygląda planowanie kosztów w projekcie? Czy najpierw potrzeba zapłacić faktury a następnie starać się o zwrot? Czy też jest to w formie zaliczek? Bardzo proszę o odpowiedź, ponieważ jesteśmy przed spotkanie z Panem Wójtem i musimy przedstawić informacje na temat zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania. Z tego co zrozumieliśmy faktury w trakcie realizacji projektu muszą być wystawiane na bibliotekę a te które już są wystawione(np. związane z projektami budowlanymi) będą niekwalifikowane, ponieważ są wystawione na Gminę?
Odpowiedź:

Dofinansowanie może być udzielone pod warunkiem, że biblioteka zadeklaruje we wniosku wkład własny wynoszący minimum 25% kosztów zadania. Przez wkład własny należy rozumieć środki finansowe, którymi biblioteka będzie dysponowała na własnym rachunku; środki te mogą pochodzić z różnych źródeł, może to być również dotacja celowa gminy. Warunkiem rozliczenia wkładu własnego jest bowiem ujęcie tych środków finansowych w ewidencji księgowej biblioteki. Na etapie składania wniosku biblioteka deklaruje, że będzie dysponowała środkami finansowymi w ramach wkładu własnego – na etapie składania wniosku nie musi posiadać tych środków na rachunku bankowym. Finansowanie zadania odbywa się w następujący sposób:
- we wniosku biblioteka określa wysokość kwot dofinansowania, które zamierza wydatkować w każdym roku realizacji zadania, a także odpowiednio – kwoty wkładu własnego;
- kwota dofinansowania przekazywana jest bibliotece z góry, na zaplanowane wydatki, którą to kwotę rozlicza się na koniec każdego roku kalendarzowego;
- wkład własny może być wydatkowany w dowolnym roku realizacji zadania, bez konieczności zachowania proporcji wkładu własnego do dofinansowania w każdym roku kalendarzowym realizacji zadania.
Warunkiem otrzymania dofinansowania oraz jego rozliczenia jest ujęcie w ewidencji księgowej biblioteki wszystkich wydatków sfinansowanych z otrzymanego dofinansowania i wkładu własnego, nie będzie można rozliczyć wydatków sfinansowanych z otrzymanego dofinansowania i wkładu własnego, które będą ujęte w ewidencji księgowej gminy.
W przypadku wydatkowania przez gminę środków finansowanych przeznaczonych na przygotowanie inwestycji przed 1 stycznia 2016 roku istnieje możliwość zaliczenia tych środków do wkładu własnego biblioteki, pod warunkiem dokonania cesji tych nakładów przez gminę na rzecz biblioteki-wnioskodawcy.

Pytanie 28:
Czy wielkość księgozbioru oraz proporcje w księgozbiorze dla poszczególnych literatur możemy liczyć tylko dla biblioteki głównej, gdyż wniosek będzie składany tylko na bibliotekę główną. Czy wielkość księgozbioru musimy liczyć wraz z filiami bibliotecznymi (posiadamy 3 filie) i wówczas proporcje w księgozbiorze wyliczać łącznie z filiami? Nadmieniam, że ewidencja księgowa prowadzona jest jedna dla biblioteki głównej wraz z filiami, natomiast każda filia biblioteczna prowadzi oddzielną księgę inwentarzową. Zarówno Biblioteka główna jak i filie biblioteczne prowadzą oddzielne katalogi biblioteczne. Biblioteka główna w programie MAK - 98%. Natomiast filie biblioteczne prowadzą katalogi biblioteczne papierowe.
Odpowiedź:

Zgodnie z opublikowanymi na stronie internetowej Instytutu Książki kryteriami Certyfikatu Biblioteka+ (wariant 2), punkty 18-26 - w przypadku składania wniosku dot. biblioteki głównej wielkość księgozbioru oraz proporcje w księgozbiorze należy liczyć we wszystkich placówkach. 

Pytanie 29:
[...] Ośrodek Kultury, w którego strukturze organizacyjnej jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie przebudowy biblioteki w ramach priorytetu “Infrastruktura bibliotek 2016–2020”. Gmina [...] posiada dokumentację projektową i pozwolenie na przebudowę budynku wielofunkcyjnego na potrzeby biblioteki gminnej. Część budynku zajmują gminne mieszkania komunalne. W ramach projektu będą ponoszone koszty wspólne dla całego budynku np. przebudowa dachu, docieplenie budynku, wymiana  stolarki okiennej, kotłownia. Proszę o odpowiedź na pytanie: czy w takim przypadku pozwolenie na budowę może być wydane na gminę, czy też jak w poprzedniej edycji programu pozwolenie na budowę musi być wydane na instytucję kultury wnioskującą o dofinansowanie?
Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem Priorytetu beneficjentem dotacji może być wyłącznie biblioteka-wnioskodawca, która jest zobowiązana ująć w swojej ewidencji księgowej wszystkie wydatki finansowane z wkładu własnego i dotacji. Kwoty wydatkowane przez gminę na przygotowanie inwestycji mogą być zaliczone do wkładu własnego biblioteki, pod warunkiem dokonania ich cesji przez gminę na rzecz biblioteki. Te wymagania oznaczają, że inwestorem zadania musi być biblioteka-wnioskodawca. Kwestię pozwolenia na budowę należy rozpatrywać wyłącznie na gruncie przepisów prawa budowlanego.
W naszej ocenie pozwolenie na budowę powinno być przepisane na bibliotekę – jako inwestora, ale nie rozstrzygamy tego zagadnienia, sugerując o uzyskanie w tym zakresie informacji w organie wydającym pozwolenia na budowę.

Pytanie 30:
Witam serdecznie. Chciałabym się dowiedzieć czy możemy ubiegać się o dofinansowanie remontu całego budynku Domu Kultury, czy tylko części gdzie znajdują się pomieszczenia biblioteki. Wspomnę, że w skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi Gminna Biblioteka.
Odpowiedź: 

W przypadku użytkowania przez bibliotekę budynku wspólnie z inną instytucją zadaniem dofinansowanym ze środków Priorytetu może być objęta powierzchnia budynku zajmowana wyłącznie przez bibliotekę oraz części powierzchni wspólnie użytkowanej przez obie instytucje. Część powierzchni użytkowanej wspólnie przez obie instytucje, którą można zaliczyć do zadania realizowanego przez bibliotekę, należy obliczyć z udziału powierzchni biblioteki do powierzchni całego budynku. Przykładowo: jeśli powierzchnia biblioteki stanowi 40% udziału w całej powierzchni budynku, to do zadania można zaliczyć 40% powierzchni wspólnie użytkowanych. Zasada ta odnosi się również do wspólnych instalacji, urządzeń, dachu, elewacji, projektu budowalnego itp.

Pytanie 31:
Jesteśmy placówką utworzoną z połączenia biblioteki i ośrodka kultury, w której dominującą działalnością jest działalność biblioteczna. Czy do wniosku mogę/muszę dołączyć dokumentację (zdjęcia, screeny ze strony) świadczącą o wcześniejszych naszych wspólnych działaniach, między innymi - budujących nowe relacje i więź wielopokoleniową środowiska, oferty dla różnych grup wiekowych itd?
Odpowiedź:

Do wniosku należy dołączyć tylko załączniki wymienione w Regulaminie Priorytetu – prosimy nie dołączać żadnych innych dokumentów.

Pytanie 32:
Wiem, że dodatkowe punkty są za posiadanie własnego gruntu. Jeżeli placówka nie posiada własnego gruntu a jest dzierżawcą na czas nieokreślony, czy mogę go doliczyć jako wkład własny posiadając operat szacunkowy?
Odpowiedź:

Do wkładu własnego można zaliczyć wyłącznie nieruchomość, która jest własnością biblioteki-wnioskodawcy, na dowód czego musi być przedstawiony wypis z ksiąg wieczystych lub akt notarialny; najem, dzierżawa, użyczenie nie są prawem własności.

Pytanie 33:
Czy do składania wniosku, realizacji projektu i jego rozliczenia mogę zatrudnić na umowę zlecenie osoby do pomocy przy koordynowaniu i prowadzeniu części finansowo - księgowej, w ramach 10% limitu?
Odpowiedź:

Koszty kwalifikowane, które mogą być sfinansowane z otrzymanego dofinansowania zostały wymienione w p. V.B. 27 regulaminu priorytetu; Koszty koordynowania i prowadzenia księgowości mogą być zaliczone wyłącznie do wkładu własnego.

Pytanie 34:
Czy wkładem własnym może być zakupione wcześniej wyposażenie, typu meble, stół bilardowy, tenisowy itp? Jeśli tak, czy jego wartość liczyć w cenie zakupu czy obecnej na rynku? Jak liczyć wartość środka trwałego, który jest zamortyzowany 100%?
Odpowiedź:

Do wkładu własnego można zaliczyć wydatki biblioteki poniesione przed 1.1.2016 roku w cenie zakupu i na podstawie faktur, ujętych w ewidencji księgowej biblioteki, dotyczy to również środków trwałych.

Pytanie 35:
Czy w projekcie mogę rozliczyć budowę skateparku, altany wraz z placem zabaw?
Odpowiedź:

W ramach zadania może być realizowana budowa skateparku, altan, placu zabaw, siłowni zewnętrznych, urządzeń parkowych itp.

Pytanie 36:
Organizując imprezy plenerowe chcemy popularyzować czytelnictwo w poszczególnych wsiach, uczestniczymy w akcjach sprzedażowych taniej książki. Czy w ramach projektu mogę rozliczyć zakup większego pawilonu ze stolikami i regałami, co dałoby możliwość wypożyczeń książek (sprzedaży) w tzw. mobilnej bibliotece?
Odpowiedź:

W ramach zadania można zakupić urządzenia mobilne do popularyzacji czytelnictwa poza siedzibą biblioteki.

Pytanie 37:
Czy w projekcie mogę uwzględnić koszty imprezy inaugurującej otwarcie obiektu (występy zespołów, pamiątkowe foldery, grawertony itp)?
Odpowiedź:

W ramach zadania można rozliczyć koszty związane z promocją zadania i źródeł jego finansowania, w tym np. koszty imprezy inaugurującej otwarcie obiektu.

Pytanie 38:
Mam jeszcze jedno pytanie: czy budując budynek dla biblioteki głównej, która posiada 4 filie, a po zakończeniu inwestycji chce wchłonąć do budynku 2 filie, musimy spełniać warunki certyfikatu dla biblioteki głównej czy biblioteki głównej i filii?
Odpowiedź:

Wymagania i standardy określone w Regulaminie i Priorytetu i kryteriach Certyfikatu Biblioteka+ dotyczą obiektu po zakończeniu zadania. Jeśli na dzień zakończenia zadania dwie filie będą już włączone do biblioteki głównej, to te standardy będą się odnosiły tylko do biblioteki głównej. 

Pytanie 39:
Czy wykaz załączników będzie taki sam jak w latach poprzednich?
Odpowiedź:

Załączniki obowiązkowe do formularza wniosku zostały opisane w p. X Regulaminu Priorytetu i są inne niż w poprzedniej edycji Programu.

Pytanie 40:
Czy na wyposażenie biblioteki (meble, sprzęt...) mają być zapytania ofertowe, czy może to znaleźć się w kosztorysie inwestorskim?
Odpowiedź:

Do wniosku nie dołącza się kosztorysu inwestorskiego, wszystkie dane dotyczące realizowanego zadania, zamieszcza się w odpowiednich punktach formularza wniosku. Wszelkie kwestie związane ze stosowaniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – powinny być rozstrzygane na poziomie biblioteki, ponieważ wybór odpowiedniej procedury zależy od całej struktury wydatków biblioteki, a nie tylko od planowanych wydatków na dofinansowane zadanie.

Pytanie 41:
Urząd Gminy będzie Inwestorem zastępczym, czy w związku z tym należy dołączyć porozumienie stwierdzające ten fakt i na jakim etapie?
Odpowiedź:
Umowa o inwestorstwo zastępcze nie musi być dołączana do wniosku.

Pytanie 42:
Do kiedy mają być spełnione wymogi certyfikatu. Chcielibyśmy wniosek złożyć w styczniu 2016 a zakończenie realizacji zadania koniec 2017 r.
Odpowiedź:
Wszystkie wymagania i standardy określone w Regulaminie i w kryteriach Certyfikatu Biblioteka+ muszą być osiągnięte na dzień zakończenia zadania.

Pytanie 43:
Czy strategia rozwoju biblioteki będąca częścią strategii rozwoju gminy ma być na moment składania wniosku, czy na zakończenie realizacji projektu?
Odpowiedź:
Strategia, podobnie jak pozostałe kryteria, które muszą być spełnione na dzień zakończenia zadania, musi być sporządzona nie później niż na dzień zakończenia zadania. 

Pytanie 44:
Czy biblioteka może budować filię na działce gminnej jeśli dostanie grunt w użyczenie np. na 10 - 20 lat? Rozumiem, że zgodnie z poprzednimi latami pozwolenie na budowę musi być na bibliotekę?

Odpowiedź:
Obiekt biblioteczny może być wybudowany na działce, którą biblioteka dysponuje na cele budowlane, pod warunkiem utrzymania trwałości obiektu co najmniej przez 5 pełnych lat kalendarzowych od zakończenia zadania. Umowa użyczenia gruntu spełnia ten warunek.
W naszej ocenie pozwolenie na budowę powinno być wydane na bibliotekę, rozstrzygnięcie tej kwestii należy do kompetencji należy do organu wydającego pozwolenie na budowę.

Pytanie 45:
Zgodnie z Regulaminem Priorytetu II, punkt V.B. Warunki finansowe, podpunkt 12: "W ramach wkładu własnego wnioskodawca może wnieść środki (.) rzeczowe w postaci własności nieruchomości (.) w wartości ustalonej w operacie szacunkowym." [...] Biblioteka Publiczna dokonała zakupu nieruchomości na cele statutowe, tj. prowadzenie filii bibliotecznej na os. [...] w [...]. W związku z tym faktem został sporządzony akt notarialny nr [...], a Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w [...] dokonał wpisu właściciela w księdze wieczystej Kw.nr [...] (zawiadomienie z dnia [...]). Dokonaliśmy zakupu obiektu na podstawie operatu szacunkowego z dnia 30 listopada 2007 roku, w którym obiekt został wyceniony na kwotę 130 tys. zł i za taką kwotę kupiliśmy obiekt w 2008 roku. Czy deklarując jako aport wartość obiektu, który chcemy modernizować, możemy brać pod uwagę istniejący Operat szacunkowy i wartość z aktu notarialnego, czy też musimy przygotować nowy operat? Dodam, że w obiekcie nie dokonano od momentu zakupu żadnych inwestycji podnoszących jego wartość.

Odpowiedź:
Wyliczenie wartości rzeczowego wkładu własnego może nastąpić w oparciu o operat szacunkowy z 2007 roku. 

Pytanie 46:
Chcemy budować bibliotekę główną. Wójt gminy zamierza przekazać grunt naszej bibliotece w formie darowizny. Wówczas staniemy się właścicielami nieruchomości. Czy dobrze rozumiem, że wówczas możemy wartość nieruchomości jako wkład własny inwestycji i otrzymamy stosowne punkty bonusowe?
Odpowiedź:
Jeśli na dzień złożenia wniosku biblioteka będzie właścicielem gruntu i dołączy do wniosku kopię aktu notarialnego lub wypis z ksiąg wieczystych, to uzyska dodatkowe 10 punktów. Ponadto, wartość tego gruntu, w wysokości określonej w regulaminie, może być wniesiona jako wkład rzeczowy wnioskodawcy, na dowolnym etapie realizacji zadania, pod warunkiem przesłania wyżej wymienionych dokumentów oraz operatu szacunkowego wyżej wymienionej nieruchomości nie później niż do dnia zakończenia zadania.

Pytanie 47:
Pojawił się pomysł Samorządu, aby w ramach projektu wesprzeć również filie. Jeżeli byśmy zaplanowali odnowienie pomieszczeń i zakup wyposażenia również do filii, które mieszczą się w budynkach szkół i pomieszczenia są przez nas wynajmowane.  Czy nadal liczyłaby się wspomniana nieruchomość jako wkład własny do głównej inwestycji i przysługiwałyby dodatkowe punkty przy ocenie projektu, czy jednak filie musiałby również być własnością biblioteki?
Odpowiedź: 
W takim przypadku również będzie możliwe uzyskanie dodatkowych 10 punktów i wniesienie rzeczowego wkładu własnego.

Pytanie 48:
Chciałabym zapytać, czy z umową użyczenia, którą posiadamy, możemy startować w programie Infrastruktury 2016 -2020?
Odpowiedź:
Umowa użyczenia spełnia wymogi posiadania tytułu prawnego do nieruchomości (obiektu objętego zadaniem) na cele budowlane, ale zgodnie z regulaminem wnioskodawca musi posiadać prawną gwarancję dysponowania obiektem nie tylko na czas realizacji zadania, ale również na okres 5 lat kalendarzowych po jego zakończeniu i rozliczeniu.

Pytanie 49
1. Urząd gminy posiada projekt budowlany na cały budynek w którym mieszczą się różne instytucje m.in ujęte są w nim pomieszczenia biblioteki, na adaptację których  będzie składny wniosek. Czy w związku z tym biblioteka może bazować na tym projekcie czy musi posiadać odrębny projekt budowlany.
2. Od jakiej wartości  zakupione wcześniej wyposażenie  (komputery, meble) mogą być liczone jako wkład własny.
Odpowiedź:
AD 1: Nie ma potrzeby posiadania odrębnego projektu budowlanego w opisanej sytuacji.
AD 2: Nie ma ograniczenia (minimalnego i maksymalnego) dla zaliczenia do wkładu własnego wydatków poniesionych przez bibliotekę na realizację zadania, w okresie poprzedzającym złożenie wniosku.

Pytanie 50
Moje pytanie dotyczy punktu I.3 i tu w całości go cytuje:  "I.3. Łączna powierzchnia całkowita placówek bibliotecznych objęta zadaniem w m2: (Proszę podać wyłącznie powierzchnię, na której będzie realizowane zadania i / lub nową powierzchnię, która powstanie w wyniku realizacji zadania. Powierzchnia całkowita jest to suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian na wysokości podłogi oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę obiektu tj. tarasów, schodów zewnętrznych, balkonów, podcieni, zjazdów do garaży. Jako kondygnacja mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. Do powierzchni całkowitej nie można zaliczać powierzchni dachów, ścian, elewacji oraz terenów zielonych (trawniki, rabaty itp.)" I w nawiązaniu do tego co w nawiasie: Czy można zaliczyć powierzchnię utworzonego parkingu (bez zadaszenia) biblioteki na jej działce ? Czy można do powierzchni zaliczyć utworzony plac dla dzieci ? Czy do powierzchni można zaliczyć ułożoną kostkę/bruk/drogę na działce należącej do biblioteki lub wylaną ścieżkę doprowadzającą do biblioteki (wejścia)?

Odpowiedź
Wymienionych w pytaniu powierzchni nie można zaliczyć do łącznej powierzchni całkowitej.

Pytanie 51
Czy do wniosku należy dołączać oświadczenia podpisane przez właściwe osoby, chodzi o regulamin str. 9 - 11 - "Wymagania obowiązkowe i kryteria oceny merytorycznej" czy tylko wystarczy zaznaczyć właściwy punkt we wniosku ? Zapewne wystarczy zaznaczyć to we wniosku, jednak wolę się upewnić.
Odpowiedź:

Do wniosku należy dołączać wyłącznie te załączniki, które zostały wskazane w Regulaminie i formularzu wniosku. Wszystkie oświadczenia składa się na formularzu wniosku, w formie zaznaczenia właściwej opcji.

Pytanie 52
Proszę o informację czy na etapie składania wniosku o dofinansowaniu do programu Infrastruktura Bibliotek musimy mieć już pozwolenie na budowę
Odpowiedź:

Na etapie składania wniosku wnioskodawca nie musi dysponować pozwoleniem na budowę.

Pytanie 53
Nawiązując do rozmowy telefonicznej proszę o udzielenie odpowiedzi co do własności, mianowicie Gmina jest  właścicielem budynku natomiast posiada prawo wieczystego użytkowania co do gruntu (nabyte od PKP), jak należy postąpić w takiej sytuacji?
Odpowiedź:

Warunkiem przystąpienia przez bibliotekę do priorytetu jest dysponowanie przez nią prawem do nieruchomości objętej zadaniem dla celów budowlanych, w formie np. użyczenia, najmu, dzierżawy.

Pytanie 54:
Bardzo proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytanie: na kogo ma być pozwolenie na budowę biblioteki ? Na bibliotekę jako wnioskodawcę czy na Gminę?
Odpowiedź:

W naszej ocenie pozwolenie na budowę powinno być wydane na bibliotekę – jako inwestora, ale nie rozstrzygamy tego zagadnienia, sugerując uzyskanie w tym zakresie informacji w organie wydającym pozwolenia na budowę.

Pytanie 55:
W związku z programem INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 mam pytanie: jaka jest rekomendowana przez Państwa forma konsultacji społecznych na etapie przygotowywania wniosku (pkt 5 oświadczeń obowiązkowych)? 
Odpowiedź:

Regulamin priorytetu nie ustala sposobu przeprowadzania wymaganych konsultacji społecznych, powinny być one przeprowadzone w taki sposób, aby można było pozyskać wiarygodną opinię lokalnej społeczności. Regulamin nie zobowiązuje  także wnioskodawcy do przesyłania operatorowi priorytetu dokumentów potwierdzających przeprowadzenie tych konsultacji, dokumentacja taka jednak powinna być sporządzona i przechowywana przez wnioskodawcę dla celów kontroli.

Pytanie 56:
Gminna Biblioteka (główna) znajduje się na działce będącej własnością Gminy. Biblioteka prowadzi tam swoją działalność, jednak stan techniczny budynku jest bardzo zły. W związku z tym Gmina chciałaby przekazać przedmiotową działkę na własność Bibliotece. Ta następnie chciałaby budynek rozebrać i wybudować nowy. Czy koszty prac rozbiórkowych i przygotowania terenu pod budowę nowego budynku będą kosztami kwalifikowanymi?
Odpowiedź:

Wskazane koszty są kosztami kwalifikowanymi w pozycji 1.1. preliminarza jako koszty robót budowlanych i montażowych.

Pytanie 57:
Czy w przypadku kwalifikowalności prac rozbiórkowych operat szacunkowy gruntu należy zrobić po rozebraniu budynku czy przed (tak aby 20% jego wartości stanowiło wkład własny)?
Odpowiedź:

Jako wkład rzeczowy można wnieść wartość nieruchomości, która istnieje i będzie istniała, czyli operat szacunkowy powinien się odnosić wyłącznie do gruntu.

Pytanie 58:
Pytanie dotyczące kryterium - kadra: Biblioteka Główna - powyżej 10000 mieszk. gminy min.1 etat, ale nie mniej niż 4 etaty. Czy muszą to być bibliotekarze? Nasza biblioteka połączona jest z Gminnym Ośrodkiem Kultury w jedną jednostkę kultury i łącznie pracuje w niej 8 pracowników, w tym 6 to animatorzy kultury. Proszę o odpowiedź, czy spełniamy to kryterium.
Odpowiedź:

W tym kryterium chodzi o personel merytoryczny, świadczący pracę na rzecz biblioteki. Nie muszą to być wyłącznie bibliotekarze. Mogą to być jeszcze np. animatorzy kultury, plastycy.

Pytanie 59:
Występując w imieniu jednej z gmin oraz w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej proszę o udzielenie informacji o możliwościach aplikowania jeżeli z 05.2015 jest uchwała o utworzeniu gminnej instytucji kultury pod nazwą "gminna biblioteka" w związku  z tym na chwilę obecną gmina jest na etapie tworzenia/organizacji instytucji kultury czy w związku z zaistniałą sytuacją kto może aplikować lub reprezentować?
Odpowiedź:

Uprawnionym wnioskodawcą są wyłącznie samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne. W szczególności biblioteka musi być ujęta w rejestrze instytucji kultury, mieć statut, REGON i NIP oraz dyrektora.

Pytanie 60:
1. Czy wnioskodawcą może być Gmina?
2. Czy do konkursu można zgłaszać inwestycje w trybie "zaprojektuj/ wybuduj", czyli inwestycje, dla których nie ma przygotowanej dokumentacji technicznej, ani pozwoleń na budowę? Czy jest to konkurs przewidziany dla tych inwestycji, które mają już pełną dokumentację wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę?
3. Czy filię biblioteki można utworzyć w trakcie trwania projektu?
4. Czy książki do filii biblioteki mogą być przekazane nie tylko zakupione?
5. Czy wszystkie prace możemy rozpocząć od roku 2017, czy jakieś koszty powinny się znaleźć już w 2016r.?
6. Czy w ramach projektu trzeba utworzyć miejsce pracy i jeśli tak to na jakich warunkach?
Odpowiedź:

Ad.1 Uprawnionym wnioskodawcą są wyłącznie samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne.
Ad.2 Na etapie składania wniosku nie jest wymagane posiadanie dokumentacji technicznej, ani pozwolenia na budowę. Zalecamy jednak ostrożność w składaniu wniosku dla inwestycji, co do których trudno jest określić harmonogram ich realizacji, albowiem przyznane środki finansowe muszą być wykorzystane w roku, na który zostały przyznane -  w przypadku ich niewykorzystania, nie będzie żadnej możliwości ich przeniesienia na lata następne.
Ad.3 Filie biblioteki można tworzyć w trakcie trwania projektu.
Ad.4 Książki wchodzące do księgozbioru biblioteki mogą być pozyskiwane w dowolny sposób.
Ad.5 Termin rozpoczęcia zadania ustala samodzielnie wnioskodawca w takim przedziale czasowym, żeby jego realizacja nie trwała dłużej niż 36 miesięcy i zakończyła się nie później niż 31.12.2020r.
Ad.6 Nie ma obowiązku tworzenia nowych miejsc pracy z zastrzeżeniem spełnienia kryterium zatrudnienia określonego w kryteriach Certyfikatu Biblioteka+.

Pytanie 61:
1. Czy potwierdzeniem partnerstwa publiczno-społecznego może być list intencyjny lub też sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych informujące o potrzebie utworzenia filii biblioteki lub biblioteki?
2. Na stronie zaktualizowano termin naboru wniosków, czy dobrze odczytujemy, że w I naborze wnioski składamy do 1 lutego, a w II- do 1 marca? A tym samym ogłoszone są 2 nabory?
Odpowiedź:

Ad.1 Na etapie składania wniosku nie jest konieczne potwierdzanie dokumentami spełniania określonych kryteriów. W tym zakresie wnioskodawca składa jedynie oświadczenie w treści wniosku. Dopiero na etapie rozliczenia zadania konieczne będzie udokumentowanie złożonych we wniosku oświadczeń.
Ad.2 Ogłoszone zostały 2 nabory wniosków.

Pytanie 62:
Poproszę o wyjaśnienie  moich wątpliwości dotyczących  spełnienia wskaźnika kryterium Certyfikatu BIBLIOTEKA +  wariant 2. Powierzchnia  pomieszczeń bibliotecznych - do 5000 mieszk. gminy min. 150 m2. Czy metraż  pomieszczenia socjalnego, gospodarczego można zaliczyć do powierzchni pomieszczeń bibliotecznych?
Odpowiedź:

Kryterium V Certyfikatu Biblioteka+ dotyczy powierzchni użytkowej, obliczanej tą samą metodą, jak do sprawozdań GUS-u K03.

Pytanie 63:
Co można zaliczyć do powierzchni całkowitej obiektu (dot. powierzchni podawanej we wniosku)?
Odpowiedź:

Powierzchnia całkowita jest to suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian na wysokości podłogi oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę obiektu tj. tarasów, schodów zewnętrznych, balkonów, podcieni, zjazdów do garaży. Jako kondygnacja mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. Do powierzchni całkowitej nie można zaliczać powierzchni dachów, ścian, elewacji oraz terenów zielonych (trawniki, rabaty itp.)

Pytanie 64:
Czy księgowa i pracownik biurowy, którzy są zatrudnieni w Centrum Kultury i Bibliotece, można traktować jako personel merytoryczny biblioteki?
Odpowiedź:

Główna księgowa i pracownik biurowy nie mogą być zaliczeni do personelu merytorycznego biblioteki.

Pytanie 65:
Czy 1 etat jest rozumiany jako jedna osoba czy też 1 etat to mogą być dwie osoby po 0,5 etatu?
Odpowiedź:

Pojęcie etatu odnosi się do ustawowej definicji pełnego wymiaru czasu pracy. Wymóg jednego etatu będzie spełniony wtedy, kiedy na tym etacie zatrudniona będzie jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy lub kilka osób w niepełnych wymiarach czasu pracy, których suma da pełny wymiar czasu pracy, czyli jeden etat.

Pytanie 66:
Moje pytanie dotyczy pkt 8 w tabeli Kryteria punktowane (str. 11 regulaminu programu Infrastruktura bibliotek). MBP w (...) chce złożyć wniosek o sfinansowanie rozbudowy i przebudowy biblioteki. Pomieszczenia biblioteki znajdują się w dużym kompleksie szkolnym, będącym własnością gminy. Biblioteka użytkuje je na podstawie umowy dzierżawy na czas nieokreślony, zawartej w 2001 roku. Rozbudowa i przebudowa dotyczyłaby części obiektu szkolnego, który biblioteka może otrzymać w drodze darowizny na własność (220 m kw.). Czy w takiej sytuacji biblioteka uzyskałaby 10 pkt za okazanie się prawem własności do przebudowywanej części i czy tym samym mogłaby do kosztów planowanej inwestycji wnieść wkład rzeczowy?
Odpowiedź:

Dodatkowe 10 punktów za własność nieruchomości można uzyskać na podstawie dołączonego do wniosku aktu notarialnego lub wypisu z ksiąg wieczystych, potwierdzającego prawo własności. Warunki wniesienia rzeczowego wkładu własnego w formie prawa własności nieruchomości opisane zostały w punkcie VI.1.4 formularza wniosku.

Pytanie 67:
Mam pytania odnośnie infrastruktury bibliotek 2016-2020
1. Chcemy dostosować Pałac (…), w którym znajduje się obecnie biblioteka, szkoła podstawowa i szkoła muzyczna na potrzeby biblioteki i muzeum regionalnego. O środki na część przeznaczoną na bibliotekę chcemy aplikować do programu infrastruktura bibliotek. Chcemy zadanie realizować w trybie dwuletnim w roku 2016 (dokumentacja) i 2017(prace). Oprócz Pałacu (…) chcemy zaaranżować na nowo przestrzeń w ratuszu, z której wyprowadzi się muzeum. Chcemy tam stworzyć mediatekę. Pytanie moje brzmi: czy jeśli nam uda się otrzymać środki a muzeum ich nie pozyska to czy możemy realizację projektu przenieść z roku 2017 na 2018. oczywiście za Państwa zgodą.
2. W regulaminie piszecie Państwo o punktacji np. za nową ofertę skierowaną dla dzieci i młodzieży ale we wniosku nie widzę takiej rubryki. Chodzi mi o kryteria punktowane od 1 do 6. W którym miejscu we wniosku mam je opisać? Czy na opisanie ich jest miejsce tylko w syntetycznym opisie wniosku w 1800 znaków?
3. Czy do przestrzeni biblioteki głównej mogę doliczyć przestrzeń wspólną z muzeum (sala spotkań, czytelnia). Będą to pomieszczenia, które zamierzamy współdzielić.
4. Czy mogę w trakcie realizacji wniosku przenieś siedzibę biblioteki głównej?
Odpowiedź:

Ad.1. Otrzymane dofinansowanie nie może być przenoszone na lata następne, ponieważ są to tzw. środki wygasające. Jeśli nie zostaną wydatkowane w danym roku, to muszą być zwrócone, bez możliwości ponownego ich przyznania w latach następnych. Z tego powodu harmonogram realizacji zadania powinien być przygotowany w taki sposób, aby zostały uwzględnione wszystkie ewentualne przypadki nadzwyczajne, zagrażające terminowej realizacji zadania.
Ad.2. W formularzu wniosku w punkcie VI.1. zawarte są wszystkie oświadczenia dotyczące kryteriów obowiązkowych, które należy zaznaczyć w systemie EBOI w kratce „Tak”; w punkcie VI.2. zawarte są wszystkie oświadczenia dotyczące kryteriów dobrowolnych, podlegających punktacji, które zaznacza się w analogiczny sposób. Kryterium nowej oferty dla dzieci i młodzieży, zamieszczone jest w formularzu wniosku w punkcie VI.2.1.
Ad.3. Do przestrzeni biblioteki można zaliczyć procent powierzchni używanej z innymi instytucjami, równy procentowi udziału powierzchni całkowitej biblioteki w łącznej powierzchni całkowitej biblioteki i tej instytucji.
Ad.4. Dofinansowane jest udzielane na konkretny obiekt, który musi być używany przez bibliotekę co najmniej przez 5 lat kalendarzowych po zakończeniu zadania. W przypadku przeniesienia biblioteki do innego obiektu, całość dofinansowania musi być zwrócona wraz z odsetkami jak od zobowiązań podatkowych.

Pytanie 68:
Mam jeszcze jedno pytanie: czy w ramach konkursu Infrastruktura Bibliotek 2016- 2020 przy tworzeniu filii biblioteki za koszty kwalifikowane będzie można uznać koszty zakupu książek?
Odpowiedź:

Do kosztów kwalifikowanych nie mogą być zaliczone zakupy zbiorów bibliotecznych.

Pytanie 69:
Czy musimy we wniosku uwzględniać całą wartość szacunkową gruntu (jest naszą własnością) na którym będzie budowana biblioteka?
Odpowiedź:

Wartość środków rzeczowych w ramach wkładu własnego wnioskodawcy, nie może przekroczyć 20% kosztów zadania i musi być wyceniona w oparciu o operat szacunkowy.

Pytanie 70:
Na stronie internetowej GUS ukazał się już formularz K-03 w wersji PDF. Czy można wydrukować go, wypełnić i w takiej formie dołączyć do wniosku o dofinansowanie co pozwoli na wcześniejsze złożenie wniosku?
Czy trzeba czekać do 26 stycznia i załączyć go w takiej postaci jaka będzie obowiązywała?

Odpowiedź:
Do wniosku o dofinansowanie powinno się składać formularz K-03 w wersji edytowalnej, czyli wypełnionej na komputerze. Prosimy o nieskładanie tych formularzy wypełnionych ręcznie.

Pytanie 71:
Czy wnosząc wkład własny w postaci własności nieruchomości w każdym przypadku (remont/modernizacja/budowa/przebudowa) będzie to wartość gruntu i obiektów na nim się znajdujących? Czy w jakimś przypadku musi być to tylko wartość gruntu albo tylko wartość budynku?
Odpowiedź:

Wkład własny w formie rzeczowej może dotyczyć łącznie gruntów i obiektów, jak również odrębnie - gruntów lub obiektów.

Pytanie 72:
Nasza biblioteka zamierza złożyć wniosek na modernizację budynku filii bibliotecznej czyli zamierzamy skorzystać z wariantu trzeciego w programie. Moje pytanie dotyczy punktu piątego w kryteriach punktowanych mówiącym o tym, że po zakończeniu zadania biblioteka uruchomi nowoczesny proces technologiczny wypożyczeń książek. Zbory filii po zakończeniu zadania będą w 100% wprowadzone do systemu bibliotecznego ALEPH. Filia będzie dysponowała katalogiem online zbiorów, jednak zbiory zamierzamy nadal wypożyczać w sposób tradycyjny. W kryteriach certyfikatu biblioteka + dla wariantu trzeciego nie ma kryterium mówiącego o nowoczesnym procesie technologicznym wypożyczeń. Czy my z bazą, którą dysponujemy – katalog online – spełnimy wymagania dla certyfikatu.
Odpowiedź:

Kryterium nowoczesnego procesu technologicznego wypożyczania książek dotyczy każdego systemu technologicznego ułatwiającego czytelnikom dostęp do zbiorów bibliotecznych. Możliwość wyboru książki przez czytelnika w katalogu on-line spełnia to kryterium.

Pytanie 73:
Zwracam się z zapytaniem dotyczącym złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Czy Biblioteka, która nie spełnia wszystkich warunków Certyfikatu Biblioteka+ może złożyć wniosek na remont i wyposażenie? Np.: biblioteka i filie nie posiadają wymaganej powierzchni, brak czasopism w filiach, cały etat w filiach.
Odpowiedź:

Na etapie składania wniosku biblioteka nie musi spełniać żadnego kryterium określonego w regulaminie. Kryteria te, opisane w regulaminie, w formularzu wniosku i Certyfikacie Biblioteka+, muszą być osiągnięte przez bibliotekę na dzień zakończenia zadania i utrzymane przez okres 5 lat po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Pytanie 74:
W związku z ogłoszeniem przez Instytut Książki I naboru wniosków do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 mam pytanie:Czy jedno z pomieszczeń biblioteki, która byłaby wyremontowana, może być czasami odpłatnie wynajmowane? Dochód z wynajmu jednej sali byłby dochodem biblioteki.
Odpowiedź:

Tak, jest to dopuszczalne.

Pytanie 75:
Jak traktować skosy na poddaszu przeznaczonym do adaptacji przy wyliczaniu objętej zadaniem powierzchni całkowitej placówek bibliotecznych? Dodam, że powierzchnia pod skosami też wymaga nakładów (ocieplenie dachu, posadzka, montaż okien dachowych itp.).

Odpowiedź:
Powierzchnia pod skosami powinna być zaliczona do powierzchni całkowitej.

Pytanie 76:
Czy w programie INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK koszt 1 metra kwadratowego inwestycji to iloraz kosztów (łącznie z wkładem własnym rzeczowym)i metrażu objętego zadaniem czy tylko realnych kosztów inwestycji (a więc dofinansowania i własnego wkładu finansowego)? 
Odpowiedź:

Cenę jednego metra kw. wylicza się poprzez podzielenie kwoty kosztu całkowitego (w tym więc ewentualny wkład rzeczowy) przez liczbę metrów kw. powierzchni całkowitej podanej we wniosku.

Pytanie 77:
Zwracam się do Państwa z zapytaniem o program Infrastruktura Bibliotek. Otóż w roku 1997 zlikwidowano w naszej Gminie samorządową instytucje kultury i połączono ją ze szkołą tworząc Centrum Oświatowo-Kulturalne co było nie zgodne z prawem i RIO zarzucało to przy każdej kontroli. Kiedy przejęliśmy władzę w naszej gminie postanowiliśmy skończyć z tym i powołać samorządową instytucję kultury pn [...] Centrum Kultury w skład którego wchodzą Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. [...] Lada moment instytucja ta będzie wpisana do gminnego rejestru instytucji kultury oraz posiadać będzie REGON oraz NIP. Chcielibyśmy skorzystać z dofinansowanie z programu Infrastruktura Bibliotek i rozbudować budynek Ośrodka Kultury na dodatkowe pomieszczenia dla Biblioteki Publicznej. Jednak do terminu II naboru nie wyłonimy dyrektora jednostki co może stanowić problem ze złożeniem wniosku. Dziś Biblioteka Publiczna jest jeszcze pod Dyrektor COK w [...]. Czy jest możliwość aby złożyć wniosek w II naborze i  jeżeli by przeszedł to wyłoniony już do końca pierwszego półrocza dyrektor Instytucji Kultury prowadził by realizację tego programu? Serdecznie proszę o rozważenia takiej możliwości ponieważ nie chcielibyśmy ograniczać naszym mieszkańcom dostępu do biblioteki a bez środków zewnętrznych nie jesteśmy w stanie samodzielnie przystosować nowego obiektu pod działalność Biblioteki.
Odpowiedź:

Wnioskodawca musi być reprezentowany przez osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych, wpisaną do księgi rejestrowej instytucji kultury, nie musi to być dyrektor, może to być również pełnomocnik - tylko taka osoba może podpisać wniosek, potwierdzając złożone w nim oświadczenia i zobowiązania.

Pytanie 78:
Biblioteka jest częścią instytucji Ośrodek Kultury i Biblioteka w [...]. Nasza gmina liczy ok. 5800 mieszkańców. Musimy zatem posiadać 2 etaty dla biblioteki. 1 etat zajmuje bibliotekarz. Czy drugim etatem może być etat dyrektora instytucji (lub pół tego etatu)? W bibliotece pracuje również pracownik ds. projektów pomocowych, który w zakres swoich czynności ma wpisane obsługę biblioteki i czytelników, pozyskiwanie środków na projekty dla biblioteki, czy połowę tego etatu również można zaliczyć do etatu personel merytoryczny?
Odpowiedź:

Tak, można zaliczyć do wymaganego wskaźnika wymienione w pytaniu etaty.

Pytanie 79:
Czy biblioteka, która wspólnie użytkuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury sale w innym budynku niż przechowuje księgozbiór dla potrzeb prowadzenia zajęć i warsztatów bibliotecznych , może tą powierzchnię włączyć, by spełnić kryterium? Biblioteka jest zależna od GOKu (połączony ośrodek kultury i biblioteka, dyrektor ośrodka kultury zwierzchnikiem obu placówek). Czy może ona liczyć tą powierzchnię jako część biblioteki? Mówimy o powierzchniach które  formalnie stanowią jedną wspólną całość, gdyż brak jest wyodrębnienia biblioteki ze struktur Gminnego Ośrodka Kultury w [...].
Odpowiedź:

Złożenie wniosku wymaga wcześniejszego wewnętrznego wyodrębnienia biblioteki w GOK-u, w szczególności w zakresie lokalowym.Do powierzchni biblioteki zalicza się bowiem powierzchnia używane wyłącznie dla celów bibliotecznych oraz część powierzchni wspólnie używanych również na inne cele - tę część wylicza jako procentowy udział powierzchni używanej wyłącznie dla celów bibliotecznych w powierzchni ogółem obiektu. Jeśli zatem udział powierzchni używanej wyłącznie dla celów bibliotecznych w powierzchni ogółem obiektu wynosi np. 25%, to również 25% każdej powierzchni wspólnie używanej (toalety, korytarze, klatki schodowe, piwnice, strych, sale wielofunkcyjne itp.) można zaliczyć do powierzchni pomieszczeń bibliotecznych.

Pytanie 80:
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej obowiązkowego oświadczenia Wnioskodawcy przy składaniu wniosków aplikacyjnych:2. wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością będącą przedmiotem zadania na cele budowalne, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). Czy w przypadku zakresu rzeczowego zadania polegającego jedynie na zakupie i montażu wyposażenia do biblioteki (bez robót budowlanych) złożenie ww. oświadczenia jest obowiązkowe?
Odpowiedź:

Tak, żłożenie takiego oświadczenia jest obowiązkowe.

Pytanie 81: 
Proszę o odpowiedź na następujące pytanie:W budynku znajdują się dwie Filie Bibliotek (jedna jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży natomiast druga dla dorosłych) w związku z tym czy możemy wnioskować z ramienia obu filii tym bardziej, iż wniosek będzie obejmował część z której będą korzystać czytelnicy jednej i drugiej filii? Proszę o wskazanie źródła informacji z którego brana jest liczba mieszkańców?
Odpowiedź:

Wniosek może być złożony dla obu filii łącznie. Źródłem danych dotyczących liczby mieszkańców jest ewidencja ludności prowadzona przez gminę.

Pytanie 82:
Czy można zakupić oprogramowanie związane z Rozszerzoną Rzeczywistością do iPadów, które są w planie zakupu? Czy można zakupić licencję na pobranie na iPady np. 10  książek multimedialnych, multibooki? Czy można kupić kilka gier planszowych, gier edukacyjnych na CD jeżeli do tej pory nie ma takich zbiorów bibliotecznych, a ma powstać biblioteka związana z grami wszelkiego rodzaju (od tradycyjnych po nowoczesne)?
Odpowiedź:

Z dofinansowania można kupić materiały i wyposażenie, w tym również oprogramowanie komputerowe, z wyjątkiem zbiorów bibliotecznych. Jeśli jakaś zakupiona pozycja zostanie ujęta przez bibliotekę w ewidencji zbiorów bibliotecznych, to nie może jej zakup być sfinansowany z dofinansowania.

Pytanie 83:
Czy jako koszt zadania można zaliczyć modernizację ogrzewania budynku (wymiana pieca), w którym obok biblioteki funkcjonuje również Jednostka OSP oraz grupa zabawowa wraz z świetlicą socjoterapeutyczną prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej? Kotłownia wraz z pomieszczeniami biblioteki będzie użyczona Bibliotece Publicznej.
Odpowiedź:

Jeśli dany obiekt jest użytkowany przez kilka instytucji, to dofinansowanie może być przeznaczone na powierzchnię i urządzenia wspólnie używane w procencie równym udziałowi powierzchni biblioteki w całej powierzchni obiektu. Np. udział powierzchni biblioteki w całej powierzchni obiektu wynosi 30%, to z dofinansowania można pokryć 30% kosztów remontu, modernizacji czy budowy wspólnych korytarzy, schodów, strychu, piwnic, kotłowni, centralnego ogrzewania, dachu itd.

Pytanie 84:
Mam pytanie: jeżeli mamy na placu przed biblioteką robić czytelnię letnią, to: Czy powierzchnię placu doliczyć do I.3? Gdzie w IV.1 wpisać koszty?  W 1.1, 1.2, 1.3? Będzie np. tworzona gra terenowa z historii książki wzdłuż wykopanego morza śródziemnomorskiego. Plac mamy duży więc pomieścimy wszystko, co biblioteka powinna i chce robić. Jak załączyć załączniki? Jeszcze nie ma formularza GUS K-03 dostępnego na koncie biblioteki.
Odpowiedź:

Jeśli plac jest obiektem budowlanym, to można doliczyć jego powierzchnię do powierzchni całkowitej biblioteki w punkcie I.3. Koszty należy wpisywać w preliminarzu w pozycji z właściwą dla danego kosztu nazwą. Proszę zaczekać ze składaniem wniosku do uaktywnienia formularza GUS K-03.

Pytanie 85:
Wypełniając wniosek mam kilka wątpliwości i pytań:
1) czy w kosztach możemy ująć papier do kodów kreskowych (chodzi tu o naklejki, którymi będziemy oklejać każdą książkę)
2) czy w kosztach możemy ująć paski magnetyczne
3) czy możemy wliczyć w koszty umowy zlecenie na prace przy oklejaniu księgozbioru kodami kreskowymi i paskami magnetycznymi. Księgozbiór nasz liczy ponad 50 000 egz. a chcemy zakończyć komputeryzację do końca roku i same bibliotekarki  fizycznie nie są w stanie wykonać tej pracy.
Odpowiedź:

Tak, wymienione wydatki mogą być wliczone w koszty zadania.

Pytanie 86:
Planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie utworzenia filii biblioteki. Budynek ten w części ok. 7605/10 000 będzie własnością gminnej instytucji kultury. Czy w takiej sytuacji możemy liczyć na dodatkowe 10 pkt.? Udział ten może mieć niewielkie różnice po przeprowadzonej inwentaryzacji, jednak będą to niewielkie różnice. Własność będzie dotyczyła prawie 80% powierzchni budynku.
Odpowiedź:

Tak, możliwe będzie uzyskanie dodatkowych 10 punktów.

Pytanie 87:
Wymagania konkursu na infrastrukturę bibliotek mówią, że powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych musi wynosić min. 60 m2 - proszę o wyjaśnienie co jest rozumiane pod pojęciem powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych (czy korytarze, kotłownia, toalety, szatnia wchodzą w skład tych pomieszczeń)?
Odpowiedź:

Pod pojęciem powierzchni pomieszczeń bibliotecznych należy rozumieć powierzchnię użytkową, wykazywaną w sprawozdaniu GUS K-03, zdefiniowaną w objaśnieniach zamieszczonych w tym sprawozdaniu.

Pytanie 88:
1. W jakiej formie ma być operat szacunkowy gruntu, którego biblioteka jest właścicielem, otrzymany w darowiźnie. W tej umowie jest określona wartość działki - czy to wystarczy jako operat szacunkowy?
2. Przez kogo ma być podpisany "Aktualny odpis skrócony z rejestru instytucji kultury prowadzonego na zasadach ustalonych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. 2012 r., poz. 189 z późn. zm.)." czy ma być pieczątka "za zgodność z oryginałem?
Odpowiedź:

Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej. Operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń, wyniku końcowego.
Odpis z rejestru instytucji kultury wystawiany jest przez organ gminy prowadzący ten rejestr, do wniosku należy dołączyć oryginał tego odpisu.

Pytanie 89:
Czy podane pow. bibliotecznych lokali w m2 dotyczą  wszystkich pomieszczeń w tym wszelkiego rodzaju zapleczy, magazynów czy też  tylko i wyłącznie pomieszczenia zajmowanego przez książki/czytelnię.
Odpowiedź:

Kryterium Certyfikatu Biblioteka+ dotyczące powierzchni pomieszczeń bibliotecznych odnosi się do powierzchni użytkowej, wykazywanej w sprawozdaniu GUS K-03 i zdefiniowanej w objaśnieniach zamieszczonych w tym sprawozdaniu.

Pytanie 90:
Nasza GBP planuje złożyc wniosek na przebudowę fili biblioteki w Bolewicach w związku z powyższym proszę o odpowiedz na poniższe pytania:
1. Gmina chce na przekazać na własność budynek bilioteki niestety nie zdąży na etapie składania wniosku rozumiem iż jeśli zostaniemy właścicielami pózniej to akt notarialny przesyłamy państwu przed zakończeniem zadania.
2. Czy możemy już na tym etapie składania wniosku wpisać wkład rzeczowy ( wartość budynku i gruntu) mimo że jeszcze nie jesteśmy właścicielami. A do kiedy przesyłamy do Państwa operat szacunkowy.
3. Proszę jeszcze o wyjaśnienie bo nie dokończa rozumiem wkład rzeczowy jak on zostanie rozliczony skoro załóżmy cała inwestycja wyniesie nas 700 tys z tego 75 % dofinansowania a 25 % wkładu własnego ( w tym 5 % wkł.finansowy a 20 % wkład rzeczowy). Jeśli wkład rzeczowy to mój budynek o wartości X to i tak muszę ponieś koszty gdyż trzeba zapłacić wykonawcy te 20 %.
Odpowiedź:

Na etapie składania wniosku można ująć wkład rzeczowy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości w przyszłości. Ten wkład będzie musiał być rozliczony nie później niż w raporcie końcowym z realizacji zadania. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że regulamin priorytetu ogranicza wkład rzeczowy do 20% kosztów zadania, a ponadto wymaga ustalenia wartości nieruchomości w operacie szacunkowym. Jeśli operat szacunkowy będzie wykonany w późniejszym terminie, to na etapie składania wniosku trzeba bardzo starannie prognozować wartość wkładu rzeczowego. Zawyżenie wkładu rzeczowego na tym etapie będzie bowiem skutkowało koniecznością jego obniżenia, a w konsekwencji koniecznością zwiększenia wkładu finansowego.
Wniesienie wkładu rzeczowego powoduje obniżenie wkładu finansowego wnioskodawcy, stwarza więc możliwość sfinansowania zadania z otrzymanego dofinansowania w większym stopniu niż bez wkładu rzeczowego.

Pytanie 91:
1. Czy zakup wyposażenia do biblioteki – tj. regałów, biurek i stolików do czytelni jest kosztem kwalifikowanym?
2. W jakiej formie należy złożyć sprawozdanie biblioteki K-03? Czy należy czekać do 26 stycznia, aby ten formularz wypełnić elektronicznie?
3. Do kiedy trwa nabór w ramach Programu Infrastruktura bibliotek?
Odpowiedź:

Zakup wyposażenia do biblioteki jest kosztem kwalifikowanym. Sprawozdanie GUS K-03 należy wypełnić po jego uaktywnieniu przez GUS i przesłać w formie wydruku. Terminy naboru wniosków są ogłoszone na stronie internetowej Instytutu Książki.

Pytanie 92:
Samorząd w tempie ekspresowym zamierza przekazać nam na własność działkę wraz z budynkiem, w którym mieści się Biblioteka. Moje pytania: Czy w akcie notarialnym:
1. Biblioteka może być współwłaścicielem obiektu w procentowej części np. 89% procent nieruchomości będzie własnością biblioteki, a 11 % własnością Gminy?
2. Czy powinny być jednak wydzielone lokale Biblioteki i Gminy?
Nie ukrywam, że zważywszy na bardzo krótki termin przeprowadzenia takiej operacji Gmina wolałaby przekazać nam nieruchomość w procentowym udziale.
Czy to wystarczy do uzyskania tych dodatkowych 10 pkt za prawo własności?
Odpowiedź:

Może być ustalony udział 89% do 11%, to wystarczy do uzyskania dodatkowych 10 punktów.

Pytanie 93:
Minimalna powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych dla gminy z liczba mieszk. pow. 10 000 – biblioteka główna wynosi 400mkw.
Planujemy wybudować obok budynku ośrodka kultury budynek główny biblioteki - dobudówka. Na zasadzie darowizny bibliotece będzie przekazana jedna z sal ośrodka kultury (ok. 150mkw) na co najmniej 5 lat, która również zostanie objęta remontem, dostosowaniem do potrzeb bibliotecznych.  Od czasu do czasu z sali tej będzie korzystał również ośrodek kultury.  Jak liczyć powierzchnię pomieszczeń bibliotecznych w tym wypadku? Czy jeżeli dobudówka będzie miała powierzchnię 250mkw. obiekt razem będzie spełniał minimum 400mkw.

Odpowiedź:
Tak, można przyjąć spełnienie tego warunku.

Pytanie 94:
Działając w imieniu GBP w [...], zwracam się do Państwa z uprzejmym zapytaniem, czy moglibyśmy złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programy Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 w sytuacji, gdy załatwiamy obecnie dokumentację związaną z przydzieleniem bibliotece działki budowlanej i wyceną gruntu (posiadamy dane wyłącznie szacunkowe) na którym miałby powstać obiekt, a który stanowiłby część wkładu własnego w przedsięwzięciu? Oczywiście wszelkie proporcje udziału w kosztach byłyby zachowane, aneksowane byłyby ewentualnie koszty rozpisane wstępnie w tabeli wniosku. Z uwagi na brak na ten moment dokumentacji projektowej i kosztorysu, byłyby to koszty rozpisane na podstawie wiedzy Wydziału Inwestycji UG w [...] na dzień złożenia wniosku, z chwilą otrzymania dokumentacji sporządzilibyśmy aneks. Złożyłam wniosek do organizatora o zabezpieczenie kwoty 100 tys zł na dokumentację projektową w roku 2016,chcę zwiększyć szansę i wystąpić w pierwszym terminie naboru o środki z Priorytetu 2.
Odpowiedź:

Tak, wniosek może być złożony.

Pytanie 95:
Czy sprawozdanie GUS ma dotyczyć tylko biblioteki głównej (staramy się o środki na budowę głównej), czy też odrębnie też wysłać GUS filii oraz tzw. zbiorówkę?
Odpowiedź:

Ma dotyczyć wyłącznie obiektu objętego zadaniem - czyli w tym wypadku wyłącznie biblioteki głównej. 

Pytanie 96:
Moje zapytanie dotyczy terminu naboru do programu Infrastruktura bibliotek. Pierwszy termin został przesuniety na 1 lutego, natomiast drugi termin upływa 1 marca. Proszę udzielić mi informacji czy istnieje różnica, w którym terminie złożymy wniosek (np. czy w drugim terminie jest mniejsza pula środków). Jest to dla nas o tyle istotna informacja, że przygotowaliśmy wcześniej wniosek w ramach programu Ministra Kultury "Infrastruktura domów kultury", w którym zaplanowaliśmy prace remontowe w filii biblioteki w [...]. Do końca stycznia ma nastąpić rozstrzygnięcie tego programu. Jeśli nie zyska on aprobaty, chcielibyśmy włączyć bibliotekę w [...] w projekt Infrastruktura bibliotek. Nie zdążymy jednak zrobić tego w terminie do 1 lutego. Czy decyzja o złożeniu wniosku w II terminie znacznie obniża szansę na uzyskanie dofinansowania? Czy bezpieczniej dla nas jest złożyć wniosek w I terminie do 1 lutego?
Odpowiedź:

Nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Budżet priorytetu na lata 2016-2020 wynosi 150 mln zł, na każdy rok - 30 mln zł. Jest mało prawdopodobne, żeby w I naborze zapotrzebowana została kwota 150 mln zł, nie można jednak wykluczyć, ze może być zapotrzebowana kwota 30 mln zł, przeznaczona na wydatki w 2016 r.

Pytanie 97:
W związku z przystąpieniem do składania wniosku w ramach Priorytetu 2 Infrastruktura Bibliotek proszę o wyjaśnienie, czy zakup wyposażenia (regałów bibliotecznych) jest wydatkiem kwalifikowanym w projekcie?
Odpowiedź
:
Tak, zakup regałów jest wydatkiem kwalifikowanym.

Pytanie 98:
W przypadku kiedy biblioteka jest właścicielem budynku na dzień składania wniosku czy wartość budynku może stanowić wkład rzeczowy do projektu (do 20%) jednocześnie wniosek otrzymuje 10 pkt za fakt własności obiektu przez bibliotekę?
Odpowiedź:

Tak, jeśli na dzień składania wniosku obiekt biblioteki objętej zadaniem będzie własnością wnioskodawcy, to zadanie otrzyma dodatkowo 10 punktów. W takim przypadku do wniosku musi być dołączony dokument potwierdzający stan prawny obiektu: akt notarialny lub wypis z ksiąg wieczystych. Biblioteka będąca właścicielem nieruchomości może wykazać wkład rzeczowy w postaci wartości nieruchomości.

Pytanie 99:
Będzie wprowadzona zmiana w statucie biblioteki, która dotyczyć będzie rozszerzenia działalności biblioteki w związku z powstaniem i zorganizowaniem nowego oddziału biblioteki (to właśnie ten nowy oddział będzie przedmiotem zadania realizowanego w ramach Infrastruktury). Ta zmiana w statucie zostanie wprowadzona prawdopodobnie pomiędzy złożeniem wniosku a rozstrzygnięciem naboru. Czy biblioteka ma się starać, żeby zmiana w statucie została wprowadzona jeszcze przed złożeniem wniosku? Czy może złożyć kopię statutu aktualną na 1 lutego 2016 r., a po zmianie dosłać kopię nowego statutu?
Odpowiedź:

Można złożyć kopię statutu aktualną na 1 lutego 2016 r., a po zmianie dosłać kopię nowego statutu.

Pytanie 100:
Biblioteka chce realizować swoje zadanie w dwóch obiektach (oba obiekty przynależą organizacyjnie do biblioteki głównej). Jeden z tych obiektów – w którym będzie przeprowadzona kompleksowa modernizacja jest własnością biblioteki, drugi obiekt - będzie w nim przeprowadzony mniejszy remont, jest przez bibliotekę zajmowany na podstawie umowy użyczenia. Czy biblioteka w takim wypadku otrzyma dodatkowe punkty za własność?
Odpowiedź:

W opisanej sytuacji biblioteka otrzyma dodatkowe punkty za własność, jeśli przedstawi dokumenty potwierdzające prawo własności.

Pytanie 101:
Chciałam zapytać czy Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, która mieści się na terenie gminy i pełni funkcję głównej biblioteki w gminie może ubiegać się o dofinansowanie na modernizację biblioteki?
Odpowiedź:

Tak, Państwa biblioteka może się ubiegać o dofinansowanie.

Pytanie 102:
Jako Biblioteka Kłodawa (samorządowa instytucja kultury) chcemy aplikować w aktualnie ogłoszonym konkursie na rozbudowę biblioteki. Nasz zadanie polega na WYBUDOWANIU NOWEGO OBIEKTU.

Własnością działki jest Gmina [...], biblioteka dostanie prawo do dysponowania gruntem na mocy uchwały rady gminy. [...]
Następna kwestia, która budzi nasze wątpliwości to fakt, iż budowany budynek jest budynkiem wielofunkcyjnym, gdzie dół będzie gminny, a biblioteka zlokalizowana będzie na piętrze (pomieszczenie biblioteczne, sala audio), dodatków na górze będzie też część wspólna jak korytarz czy toalety. W jaki sposób ująć to we wniosku? Moim zdaniem w kosztach całkowity będę wpisywała całość, a kwalifikowanych tą część co mam wydzieloną w kosztorysie na pomieszczenia biblioteczne. Nie wiem jak ująć części wspólne, czyli toalety, korytarz, winda, schody itp?
Kolejne moje pytanie tyczy się sposobu wyliczania kosztu metra kwadratowego. Czy zatem do mnożnika będzie brana kwota całości obiektu i dzielona przez najniższą ze wszystkich wniosków czy cena metra kwadratowego całego obiektu?

Odpowiedź:
Zadaniem może być objęta tylko powierzchnia przeznaczona dla biblioteki oraz taki procent powierzchni i urządzeń wspólnie używanych z inną instytucją (korytarze, klatki schodowe, toalety, sale konferencyjne, strych, piwnice, dach, elewacja, instalacja c.o., instalacja wod. kan., instalacje elektryczne, kotłownia itp.), który jest równy udziałowi powierzchni przeznaczonej dla biblioteki w całej powierzchni obiektu. Oznacza to, że do kosztu całkowitego możecie Państwo podać wyłącznie koszty wyżej wymienionych powierzchni, a nie koszt remontu/budowy całego obiektu. Koszty kwalifikowane podane w regulaminie odnoszą się do typu kosztów, które mogą być finansowane z dotacji.
Cena metra kwadratowego wyliczana jest zawsze w ten sam sposób, obowiązuje każdy typ zadania; wylicza się ją poprzez podzielenie kwoty kosztu całkowitego przez liczbę metrów kw. powierzchni całkowitej podanej we wniosku (powierzchni objętej zadaniem). Punktacja przyznawana za cenę metra kw. jest liczona wg wzoru podanego w Regulaminie na str. 11.

Pytanie 103:
Proszę o odpowiedź czy koszty zagospodarowania terenu (chodniki, tarasy, parkingi, plac zabaw z wyposażeniem, zieleń) jest kosztem kwalifikowalnym inwestycyjnym.
Odpowiedź:

Tak, są to koszty kwalifikowane.

Pytanie 104:
Czy jeśli wnioskodawca na moment składnia wniosku nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością , aktu notarialnego ani wypisu z ksiąg wieczystych to czy jego wniosek będzie oceniany czy zostanie odrzucony na etapie formalnym?
Odpowiedź:

Na dzień składania wniosku wnioskodawca musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością.

Pytanie 105:
W ramach wniosku chcemy wybudować filię biblioteki – jak wywiązać się z dostarczenia załącznika obowiązkowego – sprawozdanie biblioteki K-03 GUS.
Odpowiedź:

W przypadku tworzenia nowej filii nie trzeba załączać do wniosku sprawozdania GUS K-03, należy jedynie dołączyć krótką informację o powodach braku tego sprawozdania.

Pytanie 106:
Ponieważ zadanie będzie realizowane w bibliotece głównej obejmującej dwa budynki, to do ustalenia ceny metra bierzemy sumaryczną kwotę modernizacji jednego budynku i koszty modernizacji pomieszczeń w drugim budynku czyli całą kwotę zadania (dofinansowanie + wkład własny)?
Odpowiedź:

Cenę  jednego metra kwadratowego oblicza się na podstawie sumy wszystkich kosztów zadania finansowanych z dofinansowania i wkładu własnego (finansowego i rzeczowego) oraz powierzchni całkowitej objętej zadaniem. Cena metra kwadratowego wylicza jest automatycznie we wniosku, nie robicie tego Państwo samodzielnie.

Pytanie 107:
Czy do powierzchni całkowitej można doliczyć powierzchnię strychu, gdzie będzie wymieniana części krokwi, ocieplenia itp. a po zakończeniu prac będzie tam zamontowana infrastruktura techniczna?
Odpowiedź:

Do powierzchni całkowitej wlicza się wszystkie płaskie powierzchnie w obrysie ścian zewnętrznych bez powierzchni dachu.

Pytanie 108:
Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy jeśli Biblioteka jest współwłaścicielem w wysokości udziałów 91,09 % (obiekt i grunt) otrzyma dodatkowe punkty, że jest właścicielem?
Odpowiedź:

Tak, otrzymacie Państwo dodatkowe 10 punktów.

Pytanie 109:
Zwracam się z zapytaniem dotyczącym złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Czy Biblioteka, która nie spełnia wszystkich warunków Certyfikatu Biblioteka+ może złożyć wniosek na remont i wyposażenie? Np.: biblioteka i filie nie posiadają wymaganej powierzchni, brak czasopism w filiach, cały etat w filiach.
Odpowiedź:

Na etapie składania wniosku biblioteka nie musi spełniać żadnego kryterium określonego w regulaminie. Kryteria te, opisane w regulaminie, w formularzu wniosku i Certyfikacie Biblioteka+, muszą być osiągnięte przez bibliotekę na dzień zakończenia zadania i utrzymane przez okres 5 lat po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Pytanie 110:
Ślę zapytanie odnośnie kryteriów Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 (WARIANT 3 dla zadania obejmującego filię), mianowicie kryterium nr 13 - oprogramowanie - należącego do grupy infrastruktury teleinformatycznej. Ściśle chodzi o wyjaśnienie terminu "sieciowy system operacyjny". Takowym wg pojęcia stricte informatycznego jest system np. z rodziny MS Windows Server (koszt na jedno stanowisko - od ok. 1000 zł do ok. 3000 zł zależnie od przeznaczenia), dlatego chciałbym prosić o dokładne wyjaśnienie. (Czy można w tym wypadku zakupić zwykłe systemy np. MS Windows 7 czy MS Windows 10? - koszt ok. 390 zł za jedno stanowisko.)
Odpowiedź:

Sieć komputerowa może być zbudowana na różne sposoby. We wskazanym kryterium chodzi o funkcjonalności, polegające w szczególności na dostępie wszystkich placówek danej biblioteki do jej zasobów. Poniżej przedstawiamy popularną definicję sieci komputerowej. Jeśli sieć jest budowana na poziomie oprogramowania, to musi ono gwarantować dostęp do tych zasobów, wymianę informacji itp.
Sieć komputerowa - zespół urządzeń i oprogramowania pozwalającego na połączenie komputerów (terminali sieci) w celu wymiany danych, korzystania ze wspólnych zasobów (dysków, pamięci, informacji, programów, urządzeń peryferyjnych).
Jest to zespół komputerów i towarzyszących tym komputerom urządzeń peryferyjnych.
Urządzenia i komputery w sieci mogą się ze sobą komunikować.
Sieć komputerowa jest to cały zbiór sprzętu i oprogramowania.
Umożliwia wymianę informacji miedzy różnymi komputerami.
Głównym zadaniem sieci jest podłączenie użytkowników do wspólnych zasobów, takich jak np. dyski twarde, fax modemy, drukarki.
Urządzeniami niezbędnymi do uruchomienia sieci komputerowej są komputery centralne (serwer, host), karty sieciowe, okablowanie (skrętki, kable
koncentryczne) i sieciowy system operacyjny (NOS).
Ze względu na sposób zdefiniowania komputera centralnego rozróżnia się sieci typu:
Klient - serwer (dedykowany serwer)
Peer to peer (równorzędnych komputerów), gdzie rolę komputera centralnego można określić na poziomie oprogramowania.

Pytanie 111:
W 2014 roku robiliśmy konsultacje społeczne do projektu, na który nie dostaliśmy dofinansowania, czy możemy je wykorzystać do aktualnego wniosku?
Odpowiedź:

Konsultacje z 2014 r. są wystarczające.

Pytanie 112:
Zapewnienie finansowania przez gminę, jako pokrycie finansowania zadania i potem eksplantacji 5 lat – czy ma to być zapisane w budżecie czy wystarczy oświadczenie?
Odpowiedź:

Wszystkie oświadczenia składa wnioskodawca w formularzu wniosku, nie załącza się do niego żadnych dokumentów poświadczających deklaracje finansowe.

Pytanie 113:
Czy kosztem kwalifikowanym w ramach składanego wniosku jest zagospodarowanie terenu?
Odpowiedź:

Koszty zagospodarowania terenu, na którym usytuowany jest obiekt biblioteki, mogą być kosztami kwalifikowanymi, jeśli znajdują się w wykazie kosztów kwalifikowanych w regulaminie priorytetu i formularzu wniosku.

Pytanie 114:
Urząd Gminy chce przekazać bibliotece w [...] budynek, który chcemy zaadaptować. Problem w tym, że jest on obciążony hipoteką ale wartość budynku jest większa od hipoteki. Czy i jaką wartość można wnieść jako środki rzeczowe (wkład własny)?
Odpowiedź:

Wartość wkładu rzeczowego ustala się na podstawie aktualnego operatu szacunkowego nieruchomości w wysokości nie większej niż 20% zadania. Kwestia obciążenia nieruchomości hipoteką i jej wpływu na wartość rynkową nieruchomości należy do rzeczoznawcy sporządzającego ten operat.

Pytanie 115:
Chcę złożyć wniosek o dofinansowanie dla biblioteki głównej na wyposażenie i mam pytanie:
- czy w przypadku uzyskania dofinansowania zakupiony sprzęt przez okres 5 lat musi być
w miejscu do którego zostanie zakupiony?
- czy jeśli Biblioteka zmieniała by siedzibę będzie mogła zabrać zakupione wyposażenie w inne miejsce?
- czy zakupione wyposażenie mogła by przekazać do swoich filii znajdujących się w tym samym mieście?
- czy wszystkie kryteria Certyfikatu Biblioteka+ muszą być spełnione na dzień zakończenia projektu.

Odpowiedź:
Zakupione wyposażenie przez okres 5 lat kalendarzowych po zakończeniu zadanie musi być używane w obiekcie objętym zadaniem i spełniającym wszystkie standardy określone w regulaminie priorytetu i zadeklarowane we wniosku. Wyposażenie to nie może być przekazane filiom, które nie były objęte zadaniem. W przypadku przeniesienia biblioteki do nowej siedziby, która spełni wszystkie standardy określone w regulaminie priorytetu i zadeklarowane we wniosku dopuszczalne jest przeniesienie zakupionego wyposażenia po uprzedniej pisemnej zgodzie Operatora Priorytetu. Na dzień zakończenia zadania wszystkie standardy określone w regulaminie priorytetu i zadeklarowane we wniosku musza być spełnione.

Pytanie 116:
Jeśli mamy prawo własność potwierdzone aktem notarialnym do jednego budynku (gdzie będzie większość prac), a drugi mamy w użyczeniu zgodnie z uchwałą z 1995 roku to czy otrzymamy 10 punktów?
Odpowiedź:

Tak, dodatkowe punkty za posiadanie prawa własności będą przyznane. 

Pytanie 117:
Wnioskodawcą w ramach programu jest gmina czy biblioteka publiczna?
Odpowiedź:

Uprawnionym wnioskodawcą jest wyłącznie biblioteka publiczna.

Pytanie 118:
Czy w ramach programu można złożyć wniosek na wyposażenie biblioteki publicznej, remont i wyposażenie fili bibliotecznych oraz na powstanie parku literackiego (zakup krzesełek i stolików oraz montaż sceny)?
Odpowiedź: 

Można złożyć wniosek na realizację przedstawionego zakresu.

Pytanie 119:
Właścicielem budynku biblioteki jest gmina, filii bibliotecznych również oraz parku, w którym ma mieścić się park literacki. Jakie dokumenty ma przedłożyć wnioskodawca, żeby wniosek nie został odrzucony?
Odpowiedź:

W tym zakresie nie trzeba składać żadnych dokumentów.

Pytanie 120:
Budynek biblioteki i park są objęte ochroną konserwatorską. Czy potrzebna jest zgoda Konserwatora zabytków na przeprowadzenie tych zadań?
Odpowiedź:

To zależy od szczegółowego zakresu zadania, te kwestię regulują przepisy prawa budowlanego - do wniosku nie załącza się zezwoleń na wykonywanie prac objętych zadaniem.

Pytanie 121:
Wniosek, zgodnie z wymogami konkursu, złoży Gminna Biblioteka Publiczna w [...] będąca samorządową instytucją kultury, dla której organem założycielskim jest Gmina [...]. Wniosek będzie dotyczył budowy nowej siedziby biblioteki w gminie [...], na nieruchomości, której właścicielem jest Gmina [...] (organ założycielski). Pytania: Czy w opisanej powyżej sytuacji:
1. nieruchomość, na której będzie budowana biblioteka, może stanowić część wkładu własnego wnioskodawcy?
2. wnioskodawca otrzyma dodatkowe punkty przy ocenie za spełnienie kryterium punktowanego 8. Obiekt biblioteki objęty zadaniem jest własnością wnioskodawcy?

Odpowiedź:
Jeśli właścicielem nieruchomości jest gmina, to wnioskodawca nie otrzyma dodatkowych 10 punktów za posiadanie prawa własności i nie może zaliczyć wartości tej nieruchomości do wkładu rzeczowego. 

Pytanie 122:
Chciałabym zapytać czy o wniosek do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.
Czy w .pkt I dot. Informacji o zadaniu, aktualna liczba mieszkańców ma być podana na dzień składania wniosku, na dzień 31.12.2015 r. czy może na dzień 30.06.2015 r. (zgodnie z danymi wyświetlonymi na stronie GUS)?
Odpowiedź:

Aktualna liczba mieszkańców gminy powinna być podana na dzień zbliżony do dnia złożenia wniosku.

Pytanie 123:
Złożyłam wniosek w systemie EBOI i mam jego potwierdzenie. Czy teraz należy wysłać do Państwa pocztą wersję papierową wraz z załącznikami czy tylko potwierdzenie złożenia wniosku?Z regulaminu wynika co innego niż z instrukcji wypełniania i składania wniosku
Odpowiedź:

Obowiązujący jest zapis Regulaminu - proszę przesłać wydrukowaną wersję wniosku wraz z załącznikami tradycyjną pocztą.

Pytanie 124:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w [...] zwraca się do Państwa z jeszcze jednym pytaniem dot. projektu „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”.MiPBP w ramach ww. projektu składa wniosek na dofinansowanie remontu budynku tylko biblioteki głównej. W związku z tym, czy powinniśmy dołączyć sprawozdanie K-03 GUS za 2015 r.: tylko z działalności biblioteki głównej, czy również z działalności naszych pozostałych filii?
Odpowiedź:

W takim wypadku należy załączyć sprawozdanie K-03 tylko dla biblioteki głównej, czyli obiektu objętego zadaniem.

Pytanie 125:
Mam pytanie dotyczące programu „Infrastruktura bibliotek”. Nasza biblioteka zamierza złożyć wniosek na modernizację budynku filii bibliotecznej czyli zamierzamy skorzystać z wariantu trzeciego w programie. Moje pytanie dotyczy punktu piątego w kryteriach punktowanych mówiącym o tym, że po zakończeniu zadania biblioteka uruchomi nowoczesny proces technologiczny wypożyczeń książek. Zbory filii po zakończeniu zadania będą w 100% wprowadzone do systemu bibliotecznego ALEPH. Filia będzie dysponowała katalogiem online zbiorów, jednak zbiory zamierzamy nadal wypożyczać w sposób tradycyjny. W kryteriach certyfikatu biblioteka + dla wariantu trzeciego nie ma kryterium mówiącego o nowoczesnym procesie technologicznym wypozyczeń. Czy my z bazą, którą dysponujemy – katalog online – spełnimy wymagania dla certyfikatu.
Odpowiedź:

Kryterium nowoczesnego procesu technologicznego wypożyczania książek dotyczy każdego systemu technologicznego ułatwiającego czytelnikom dostęp do zbiorów bibliotecznych. Możliwość wyboru książki przez czytelnika w katalogu on-line spełnia to kryterium.

Pytanie 126: 
Nazwa własna zadania - czy ma być to zwięzły tytuł projektu czy jego skrócony dokładny opis, np. remont i wyposażenie budynku w ...?
Odpowiedź: 

Zwięzła nazwa zadania.

Pytanie 127:
Syntetyczny opis zadania - czy ma być to wypunktowany opis działania, np. 1) remont budynku, 2) wyposażenie budynku itd czy raczej opis zadania uwzględniający zarówno działania budowlane, konkretne wyposażenie a później planowane działania w nowej infrastrukturze, cel projektu i potrzeby z jakich on wynika?
Odpowiedź:

Forma opisu zależy od Państwa, proszę tylko mieć na uwadze ograniczoną liczbę znaków.

Pytanie 128:
Preliminarz całkowitych kosztów zadania - czy można dodawać pozycje lub rozszerzać już podane we wniosku? Np. 1.3 koszty zakupu materiałów i wyposażenia - czy należy wpisać kwotę całkowitą czy należy (można) rozbić tę pozycję na poszczególne elementy?
Odpowiedź:

Preliminarz i wpisane w nim nazwy kosztów nie jest edytowalny.

Pytanie 129:
Harmonogram realizacji zadania - czy rozpisujemy to zwięźle i hasłowo, tzn np 2016 - przygotowanie dokumentacji, 2017 - remont i wyposażenie czy rozbijamy na miesiące, etapy działania, itp?
Odpowiedź:

Proszę opisywać zwięźle działania dla całego roku.

Pytanie 130:
Biblioteka w [...] jest częścią składową instytucji pod nazwą: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Budynek w którym mieści się instytucja jest własnością OSP , a my jako instytucja kultury mamy prawo do użytkowania budynku na zasadzie "Umowy Użyczenia" do 31 grudnia  2031 r. Gmina [...] liczy 6 618 mieszkańców, natomiast powierzchnia , którą dysponuje M-GOK i BP wynosi 466 m kwadratowych, ale na chwilę obecną Biblioteka zajmuje powierzchnię zaledwie 90 m kw. z tym, że sąsiaduje przez drzwi z pomieszczeniem o powierzchni 60m kw. gdzie jeśli udałoby się nam pozyskać środki z programu chcemy zorganizować pracownię komputerową oraz wypożczalnię dla dzieci spełniającą kryteria Certyfikatu Biblioteka + . Dysponujemy również salą , która mieści się na piętrze budynku , a powierzchnia sali wynosi 170 m kw . Z sali tej korzystamy podczas organizowania spotkań autorskich, spektakli teatralnych dla dziei  oraz innych imprez o charakterze kulturalno - oświatowym . Pracownicy biblioteki są jednocześnie pracownikami ośrodka kultury , a co za tym idzie biorą czynny udział w organizowaniu wszelkich form działalności. Do programu chcemy aplikować o środki na wyposażenie biblioteki w nowe meble zarówno dla czytelnika dorosłego jak i dziecięcego , zakup UPS -ów , zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla formatu A3 , zakup brakującego osprzętowania do spełnienia wymaganych kryteriów . bardzo proszę o odpowiedź, czy w naszej sytuacji lokalowej kwalifikujemy się jako podmiot do aplikowania o środki z programu Infrastruktura Bibliotek.
Odpowiedź:

Minimalna powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych biblioteki głównej w gminie o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys. wynosi 300 m kwadratowych. Do tej powierzchni zalicza się powierzchnie używane wyłącznie dla celów bibliotecznych oraz część powierzchni wspólnie używanych również na inne cele. - tę część wylicza jako procentowy udział powierzchni używanej wyłącznie dla celów bibliotecznych w powierzchni ogółem obiektu. Jeśli zatem udział powierzchni używanej wyłącznie dla celów bibliotecznych w powierzchni ogółem obiektu wynosi np. 25%, to również 25% każdej powierzchni wspólnie używanej (toalety, korytarze, klatki schodowe, piwnice, strych, sale wielofunkcyjne itp.) można zaliczyć do powierzchni pomieszczeń bibliotecznych.

Pytanie 131:
Czy jeśli zadanie dotyczy modernizacji biblioteki głównej (bez filii) to do wniosku dołączamy formularz K-03 tylko dla biblioteki głównej?
Odpowiedź:

Tak, w takim wypadku należy załączyć sprawozdanie K-03 tylko dla budynku biblioteki głównej, czyli obiektu objętego zadaniem.

Pytanie 132:
Czy deklarując we wniosku wkład własny w postaci 25 proc. - finansowy, będę mogła go potem zmienić na rzeczowy zachowując rzecz jasna proporcje czyli max 20 procent rzeczowego i 5 finansowego? Obecnie trwają prace nad przyznaniem mi działki i nie znam na ten moment wartości.
Odpowiedź:

Możliwe jest przesunięcie środków z pozycji "finansowy wkład własny" do pozycji "rzeczowy wkład własny" w czasie realizacji inwestycji. 

Pytanie 133:
Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym. Na wniosku widnieje napis "nie podpisany elektronicznie". Czy wystarczy podpisać wniosek w wyznaczonym do tego miejscu na stronie 12?
Odpowiedź:

Wniosek należy podpisać oraz obić pieczęciami we wskazanych miejscach.

Pytanie 134:
Czy każdą stronę wydrukowanego wniosku należy zaparafować?
Odpowiedź:

Nie, proszę nie parafować każdej strony.

Pytanie 135:
W ilu egzemplarzach przesyłamy wersję papierową wraz z załącznikami?
Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem prosimy o przesłanie jednego egzemplarza wniosku wraz z kompletem załączników.

Pytanie 136:
Czy wersja elektroniczna wraz z załącznikami powinny być zbindowane (czy jakkolwiek inaczej złączone?) 5. Czy potwierdzenie złożenia wniosku w systemie EBOI należy dołączyć do wersji papierowej?
Odpowiedź:

Wersji elektronicznej wniosku - z przyczyn technicznych - nie można zbindować. Wersji papierowej również proszę nie bindować. Możecie ją Państwo zszyć zszywką do papieru, spiąć spinaczem, włożyć do koszulki, do papierowej teczki, wysłać w kopercie w żadnej sposób nie spinając, łącząc czy zszywając - wybór należy do Państwa, a sposób przesłania nie ma znaczenia i nie wpływa na ocenę.

Pytanie 137:
Na wydrukowanym złożonym już wniosku widnieje napis "Uwaga - dokument ten nie jest Potwierdzeniem Złożenia Wniosku" - czy jest to prawidłowe ? (jest nadany numer wniosku i data złożenia u góry pierwszej strony)
Odpowiedź:

Sam wniosek nie jest jednocześnie dokumentem, który nosi nazwę "Potwierdzenie Złożenia Wniosku", stąd zapewne ta informacja. Jeśli wniosek ma nadany numer, znaczy to, że został zapisany (złożony) elektronicznie.

Pytanie 138:
Kto wypełnia rubrykę "Wniosek nr.......złożony dnia............"? na pierwszej stronie?
Odpowiedź:

Tę rubrykę wypełnia Operator Priorytetu.

Pytanie 139:
Zwracam się z zapytaniem czy ogłoszenie dotyczące II naboru wniosków na zadanie „Infrastruktura Bibliotek” jest uwarunkowane wynikami I naboru? Czy ogłoszenie II naboru z terminem do dnia 1 marca 2016 r. już teraz jest pewne? Odpowiedź:

II nabór wniosków nie jest uwarunkowany wynikami I naboru. Termin II naboru jest pewny.

Pytanie 140:
Początkowo nasza instytucja chciała połączyć we wniosku modernizację filii i wyposażenie biblioteki centralnej (nowa siedziba na dworcu PKP, dzierżawiona przez gminę - umowa na 5 lat). Modernizacji filii jednak prawdopodobnie nie będzie. Czy możemy wnioskować w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 wyłącznie o dofinansowanie wyposażenia placówki centralnej?
Odpowiedź:

Można składać wniosek o dofinansowanie wyposażenia biblioteki głównej, pod warunkiem spełnienia przez nią wszystkich wymagań i standardów określonych w Regulaminie priorytetu, Certyfikacie Biblioteka+ i wniosku o dofinansowanie.

Pytanie 141:
W związku z trwającym do końca stycznia naborem do konkursu w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020 informujemy, że sprawozdanie GUS za 2015 jeszcze jest niedostępne na stronie GUS. Ma się pojawić na początku lutego. Czy możemy ten dokument dołączyć do wniosku w formie uzupełnienia?
Odpowiedź:

Jeśli formularz nie pojawi się do 1 lutego 2016 r. prosimy o uzupełnienie tego dokumentu niezwłocznie po jego udostępnieniu na stronie GUS.

Pytanie 142:
Na dzień składania wniosku nie mamy operatu nieruchomości, które będą przekazane w najbliższym czasie bibliotece. Czy jest możliwość przesunięcia środków z pozycji- wkład własny finansowy do pozycji wkład własny rzeczowy w czasie realizacji inwestycji?
Odpowiedź
:
Możliwe jest przesunięcie środków z pozycji "finansowy wkład własny" do pozycji "rzeczowy wkład własny" w czasie realizacji inwestycji.

Pytanie 143:
Proszę o potwierdzenie, czy jeśli biblioteka posiada prawo własności do nieruchomości, to należy do wniosku dołączyć akt notarialny? Drugie pytanie-czy jeśli biblioteka zamierza wnieść wkład własny w postaci własności nieruchomości, to należy do wniosku dołączyć operat szacunkowy?
Odpowiedź:

Dla uzyskania dodatkowych 10 punktów za dysponowanie prawem własności nieruchomości objętej zadaniem, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający stan prawny obiektu (kopia aktu notarialnego lub wypis z ksiąg wieczystych). W przypadku wniesienia wkładu rzeczowego w postaci prawa własności nieruchomości, operat szacunkowy można dołączyć do wniosku lub do raportów rozliczeniowych.

Pytanie 144:
Jeśli wnioskuję o środki dla filii, czy wymagany załącznik sprawozdanie K-03 dotyczy tylko filii, czy całej biblioteki (biblioteka główna + filie)
Odpowiedź:

Należy załączyć sprawozdanie K-03 tylko dla obiektu objętego zadaniem, więc w Państwa przypadku – wyłącznie dla filii.

Pytanie 145:
Czy wnosząc wkład własny w postaci własności nieruchomości w każdym przypadku (remont/modernizacja/budowa/przebudowa) będzie to wartość gruntu i obiektów na nim się znajdujących? Czy w jakimś przypadku musi być to tylko wartość gruntu albo tylko wartość budynku?
Odpowiedź:

Wkład własny w formie rzeczowej może dotyczyć łącznie gruntów i obiektów, jak również odrębnie - gruntów lub obiektów.

Pytanie 146:
Ponieważ biblioteka jest połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowych Piekutach i powstała 1.01.2016r. a jednym z kryteriów jest 2 pracowników na 4200 mieszkańców mamy pytanie czy w te dwa etaty można wliczyć Dyrektora GOK-u, który nadzoruje pracę biblioteki i pracownika biblioteki zatrudnionego przez GOK z racji połączenia biblioteki i GOK-u?
Odpowiedź:

Nie ma kryterium 2 pracowników na 4 200 mieszkańców. Kryterium jest następujące:
do 10 000 mieszk. gminy - min. 1 etat / 2,5 tys. mieszk. gminy, ale nie mniej niż 2 etaty
powyżej 10 000 mieszk. gminy – min. 1 etat / 5,0 tys. mieszk. gminy, ale nie mniej niż 4 etaty
powyżej 35 000 mieszk. gminy – min. 1 etat / 7,5 tys. mieszk. gminy, ale nie mniej niż 6 etatów
Do personelu merytorycznego można zaliczyć dyrektora instytucji i każdego innego pracownika merytorycznego biblioteki.

Pytanie 147:
W związku z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 zwracam się z pytaniem dotyczącym kryterium za cenę jednego metra kwadratowego powierzchni całkowitej obiektu objętego zadaniem. Pytanie brzmi: na jakiej podstawie wyliczana jest cena za metr kwadratowy, jeśli biblioteka byłaby budowana opcjonalnie z wyposażeniem lub bez wyposażenia? Jakie koszty czy nakłady są naliczane do wyliczenia ceny do powyższego kryterium ? Natomiast gdyby dofinansowanie miałoby się dotyczyć tylko samego wyposażenia, to kryterium za metr kwadratowy też jest brany pod uwagę?
Odpowiedź:

Cena metra kwadratowego wyliczana jest zawsze w ten sam sposób, obowiązuje każdy typ zadania; wylicza się ją poprzez podzielenie kwoty kosztu całkowitego przez liczbę metrów kw. powierzchni całkowitej podanej we wniosku.

Pytanie 148:
Jeśli powierzchnia biblioteki wraz z częścią powierzchni wspólnie używanych wynosi ok. 150 m kw. przy liczbie mieszkańców poniżej 10 000, nie spełnimy kryteria Certyfikatu Biblioteka +, mimo, że wszelkie pozostałe wymagania są spełnione bądź zostaną osiągnięte na dzień zakończenia zadania. Wyłącza nas to z możliwości składania wniosku?
Odpowiedź:

Niestety, powierzchnia jest za mała, wyklucza to możliwość przyznania dofinansowania.

Pytanie 149:
Mam pytanie w sprawie wniosku na infrastrukturę bibliotek. Jesteśmy małą biblioteką , użytkującą budynek wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury.Ani biblioteka ani MGOK nie jest włascicielem budynku. Metraż biblioteki to 71mkw. Czy można składać wniosek na samo wyposażenie biblioteki tj. nowe regały, miejsce dla czytelników ,kącik dla dzieci?
Odpowiedź:

Minimalny metraż biblioteki głównej określony w standardach Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Infrastruktury Bibliotek to:
Dla budynku biblioteki głównej:
Do 5000 mieszkańców gminy – min. 150 m kw.
Powyżej 5000 mieszkańców gminy – min. 300 m kw.
Powyżej 10 000 mieszkańców gminy – min. 400 m kw.
Powyżej 35 000 mieszkańców gminy – min. 500 m kw.
Dla budynku filii – min. 60 m kw.

Pytanie 150:
Mam pytanie odnośnie kryterium Certyfikatu Biblioteka+ dotyczącego metrażu pomieszczeń bibliotecznych. Czy bezterminowa umowa użyczenia dodatkowych pomieszczeń jest wystarczająca do spełnienia tego warunku.
Odpowiedź:

Bezterminowa umowa użyczenia pomieszczeń spełnia warunki określone w Regulaminie.

Pytanie 151:
Czy środki wydatkowane przez stowarzyszenie na remont pomieszczeń, w których działalność będzie prowadziła biblioteka, na które została dokonana cesja na rzecz biblioteki, mogą zostać zakwalifikowane jako wkład własny biblioteki? Środki pozyskane na ten cel przez stowarzyszenie zostały pozyskane z trzech źródeł: 1. ze środków unijnych, 2. z budżetu gminy, 3. z dochodów własnych: składki członkowskie i darowizny.
Odpowiedź:

Jeśli wskutek cesji nakłady te zostały ujęte w ewidencji księgowej biblioteki, to można je zakwalifikować do wkładu własnego. 

Pytanie 152:
Wymogiem uzyskania certyfikatu Biblioteka+ jest posiadanie przez biblioteki Strategii Rozwoju. Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni nie posiada takiej strategii. Chcemy ją przygotować w ramach projektu, jako wkład własny. Czy możemy przygotować ogólną strategię dla całego Centrum, z uwzględnieniem Bibliotek, czy musi to być tylko strategia dla samych bibliotek, aby była kosztem kwalifikowanym?
Odpowiedź:

Strategia Rozwoju Biblioteki będąca częścią Strategii Rozwoju Gminy musi być uchwalona przez Radę Gminy i stanowi ona Kryterium Certyfikatu Biblioteka+, który musi być spełnione na dzień zakończenia zadania.

Pytanie 153:
Planujemy budowę nowego budynku biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020, w związku z tym mamy pytania: Czy do rzeczowego wkładu własnego można zaliczyć:
1. Środki trwałe będące w posiadaniu Biblioteki zakupione do dnia składania wniosku, np. piec do wypału ceramiki, mobilna chata do wystaw plenerowych organizowanych przez bibliotekę, sprzęt elektroniczny, zestawy mebli? 2. Wyposażenie zakupione do dnia składania wniosku, np. gra piłkarzyki, koło garncarskie, walcarka, szlifierki, wyrzynarki, drukarki, monitory, meble, itp? Nadmieniam,że sprzęt będzie wykorzystywany w nowym budynku.
Odpowiedź:
 
Do rzeczowego wkładu własnego można zaliczyć wyłącznie prawo własności nieruchomości. Środki trwałe i wyposażenie nie mogą być zaliczone do rzeczowego wkładu własnego.

Pytanie 154:
Jeżeli planujemy do zakończenia zadania wprowadzić obsługę procesów bibliotecznych tj.: ewidencję zbiorów,  opracowanie elektroniczne zbiorów 100% , katalog, udostępnianie, statystyki w systemie  „MAK+”,  czy spełnimy wymogi Regulaminu, punkt VII.4, kryteria punktowane, lp. 5 tj. „Po zakończeniu zadania biblioteka uruchomi nowoczesny proces technologiczny wypożyczeń książek”?
Odpowiedź:

Tak, będzie spełniony wymóg Regulaminu.

Pytanie 155:
Czy nadanie wersji papierowej wniosku w dniu 1 lutego w placówce pocztowej będzie uważane za dostarczenie wniosku zgodnie z regulaminem.
Odpowiedź:

Datę nadania ustala się wg pocztowej pieczęci nadawczej.

Pytanie 156:
Proszę o odpowiedź, co zaznaczyć w pkt VI wniosku - Oświadczenia, w przypadku pkt 4 o wkładzie rzeczowym. Jeśli punkt nas nie dotyczy a w opcjach nie ma takiego wyboru, zaznaczać nie?
Odpowiedź:

Proszę zaznaczyć odpowiedź "Nie".

Pytanie 157:
Czy w rubryce: "2.7 Inne koszty finansowane z wkładu własnego" można zaplanować koszty obsługi księgowej, administracyjnej projektu?
Odpowiedź:

W ramach wkładu własnego można zaplanować koszty obsługi księgowej, administracyjnej projektu.

Pytanie 158:
Mam pytanie odnośnie załączników do wniosku Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Wymagane są 3: odpis skrócony z rejestru instytucji kultury, statut wnioskodawcy, Sprawozdanie K-03 GUS. Moje pytanie brzmi czy dołączenie do wniosku jeszcze innych załączników będzie traktowane jako błąd formalny??? Załączniki występują tylko w formie papierowej do wydrukowanego wniosku? Bardzo proszę o odpowiedź.
Odpowiedź:

Tak, to właśnie trzy obowiązkowe załączniki do wniosku (w przypadku, gdy biblioteka jest właścicielem nieruchomości składa jeszcze kopię aktu notarialnego lub wypis z ksiąg wieczystych; w przypadku wnoszenia przez bibliotekę wkładu rzeczowego już na etapie składania wniosku można także złożyć kopię operatu szacunkowego). Załączanie jakichkolwiek innych załączników nie jest konieczne – w żaden sposób nie będą one wpływać na ocenę Państwa wniosku. Tak, załączniki należy dołączyć wersji wydrukowanej wniosku, nie ma potrzeby załączania ich wersji elektronicznych.

Pytanie 159:
Planujemy budowę nowego budynku biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020, w związku z tym mamy pytanie: Czy do wkładu własnego finansowego można zaliczyć koszty poniesione na remont dotychczasowej siedziby biblioteki, która nie będzie użytkowana przez nas po wybudowaniu nowego budynku?
Odpowiedź:

Nie, środków poniesionych na remont siedziby, z której planujecie się Państwo wyprowadzić wskutek wybudowania w ramach zadania w priorytecie "Infrastruktura bibliotek" nowego obiektu, nie można zaliczyć do wkładu własnego poniesionego w latach ubiegłych.

Pytanie 160:
Mogę prosić o pomoc w wyjaśnieniu określeń " Rozpoczęcie zadania" i "zakończenie zadania". Został nam do rozpiski ten harmonogram czasowy we wniosku. Bardzo serdecznie dziękuję za sprecyzowane zdefiniowanie.
Odpowiedź:

Te terminy określają cezurę - dni, które będą wskazane w umowie jako początek i koniec realizacji Państwa zadania (od tego dnia i do tego dnia będziecie Państwo realizować zadanie, w tym czasie będzie można rozliczać koszty ponoszone w trakcie realizacji zadania).

Pytanie 161:
Cały obiekt to Gminne Centrum Kultury (będzie budowane). Piętro obiektu to pomieszczenia biblioteczne na które staramy się o dofinansowanie (mamy 2 odrębne kosztorysy, na całość i na wyodrębnioną część).Czy w inwestycji w kosztorysie, we wniosku o dofinansowanie muszę ujmować koszty nadzorów? Nie chciałabym ich w ogóle wydzielać, tylko wziąć je na barki gminy, która jest inwestorem parteru, bowiem kosztorys biblioteki i tak znacznie przewyższa zaplanowane wcześniej wartości. Chciałabym by wszystkie nadzory (inwestorski i autorski) we wniosku, a także koszty dokumentacji widniały jako 0 po stronie sumy całkowitej jak i po stronie dofinansowania. Czy takie rozwiązanie jest możliwe?
Odpowiedź:

Tak, takie rozwiązanie jest możliwe. Koszty nadzoru mogą być opłacone przez gminę i niewliczane do kosztów realizacji zadania w ramach Infrastruktury bibliotek.

Pytanie 162:
Koszt robót budowlanych w/g kosztorysu przed przetargiem wynosi 2.367336 zł. Czy w przypadku zmniejszenia wartości robót budowlanych po przetargu możemy tę kwotę przesunąć na wyposażenie, promocję, koszty ubezpieczenia itp., oczywiście zgodnie z punktem 20 rozdziału V Regulaminu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek.
Odpowiedź:

W przypadku uzyskania oszczędności w realizowanym zadaniu, środki mogą być przesunięte w ramach tego samego roku kalendarzowego na inne pozycje preliminarza, zgodnie z zasadą ustaloną w Regulaminie Priorytetu. Dotyczy to wyłącznie tego samego typu kosztów, czyli można przesunąć środki inwestycyjne na inwestycyjne i środki bieżące na bieżące. Nie można przesuwać środków pomiędzy tymi dwoma grupami.

Pytanie 163:
Roboty budowlane mamy zaplanowane na rok 2016 i 2017 a wyposażenie na 2018, czy jest możliwe poproszenie o aneks do umowy i zmianę w preliminarzu kosztów robót budowlanych z 2017 roku na wyposażenie w 2018.
Odpowiedź:

Nie jest możliwe przesuwanie środków pomiędzy poszczególnymi latami realizacji zadania. Środki zapotrzebowane na dany rok i w tym roku nie wydatkowane przepadają i o tę kwotę nie może być zwiększone dofinansowanie w latach następnych. Dlatego harmonogram i preliminarz realizacji zadania musi być tak przygotowany, żeby uwzględniał ewentualne opóźnienia w realizacji zadania.

Pytanie 164:
Planujemy budowę nowego budynku biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020, w związku z tym mamy pytanie: Pytanie I. Czy do wkładu własnego finansowego można zaliczyć: 1. Środki trwałe będące w posiadaniu Biblioteki zakupione do dnia składania wniosku, np. piec do wypału ceramiki, mobilna chata do wystaw plenerowych organizowanych przez bibliotekę, sprzęt elektroniczny, zestawy mebli, zakup nagłośnienia? 2. Wyposażenie zakupione do dnia składania wniosku, np. gra piłkarzyki, koło garncarskie, walcarka, szlifierki, wyrzynarki, drukarki, monitory, meble, itp? Nadmieniam,że sprzęt będzie wykorzystywany w nowym budynku. Bardzo proszę o informację z jakiego okresu czasowego można zaliczyć wydatki?
Odpowiedź:

Do finansowego wkładu własnego można zaliczyć wydatki ujęte w ewidencji księgowej Wnioskodawcy, poniesione w latach poprzedzających złożenie wniosku pod warunkiem, że środki trwałe i wyposażenie będą używane w obiekcie objętym zadaniem i znajdują się w stanie nadającym się do użytku. 

Pytanie 165:
Czy wkład własny np., 450 000 zł uwzględnić całościowo, czy rozbić na lata i przy której nazwie kosztu w budżecie go umieścić ? – 1.7 „inne koszty finansowane z wkładu własnego w tym wkład rzeczowy”, czy 2.7 „inne koszty finansowane z wkładu własnego” czy jeszcze w innym miejscu?
Odpowiedź:

To zależy od tego, na co planujecie Państwo wydać wkład własny i w których latach realizacji zadania planujecie Państwo to zrobić. Wkład własny można umieścić przy każdym koszcie, od 1.1 do 2.7.

Pytanie 166:
Proszę o informację jakie są wytyczy dot. „Syntetycznego opisu zadania” ? Czy w treści powinny pojawić się statystki lub inne ważne opisy ? Czy treść opisu będzie wpływała na ocenę wniosku?
Odpowiedź:

Nie ma wytycznych dotyczących opisu. Jego treść nie wpływa na ocenę Państwa wniosku.

Pytanie 167:
Czy zaznaczenie odpowiedzi NIE w którymkolwiek oświadczeniu "VI oświadczenia Wnioskodawcy" jest błędem formalnym do uzupełnienia W DALSZYM ETAPIE .
Odpowiedź:

Tak, zawsze wysyłamy zapytanie drogą mailową, czy zaznaczenie było intencjonalne.Tym samym - w terminie określonym w Regulaminie (do 30 dni od dnia zakończenia zadania i jednocześnie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia) mają Państwo czas na dosłanie uzupełnień.

Pytanie 168:
Czy można złożyć ten sam wniosek (co w naborze I) w II naborze do 01.03.2016r.?
Odpowiedź:

Nie, nie jest to możliwe.

Pytanie 169:
Chciałbym dopytać o punkt 5.18 z Kryteriów Certyfikatu Biblioteka+ dot. Wielkości księgozbioru - Czy słowo "nabytych" we wskaźnikach oznacza pozycje wprowadzone do księgozbioru elektronicznego naszej biblioteki, czy wydanych po 1980r.?
Odpowiedź:

Wyraz „nabytych” oznacza, że biblioteka może zaliczyć do księgozbioru w celu spełnienia kryterium 5.18. Certyfikatu Biblioteka+ woluminy (egzemplarze), które wprowadzone zostały do księgozbioru po 1980 r. w formie książki drukowanej, e-booka lub audiobooka.

Pytanie 170:
Pkt. 34 certyfikatu. Jak miałby wyglądać internetowy przewodnik po serwisach WWW (zbiór linków)? Jak to będzie sprawdzane? Proszę o więcej szczegółów.
Odpowiedź:

W ramach e-usług bibliotecznych, biblioteka powinna udostępnić czytelnikom informacje o tematycznych serwisach www w formie przewodnika zawierającego listę tych serwisów wraz z linkami do nich; zakres tematyczny serwisów, interfejs i architekturę strony ustala samodzielnie biblioteka.

Pytanie 171:
Jeżeli chodzi o czasopisma (pkt. 22) mogą one pochodzić z darów od czytelników, czy będą sprawdzane faktury z prenumeratą?
Odpowiedź:

Źródło pochodzenia czasopism jest dowolne.

Pytanie 172:
Pkt.15, 16 (program biblioteczny) Czy Mak + spełnia kryteria certyfikatu? Czy muszę w tym roku rozpocząć drogą elektroniczną wypożyczenia  i zapisy  czytelnicze nie mając  50 % księgozbioru wprowadzonego do systemu? Wolałabym najpierw wprowadzić całość księgozbioru a potem wdrożyć zapisy czytelników i wypożyczenia drogą elektroniczną. Będzie to dla mnie mniej kłopotliwe. Prowadzenie dwóch ewidencji elektronicznej i papierowej wymaga dodatkowej pracy a my borykamy się z brakami kadrowymi.
Odpowiedź:

Program biblioteczny MAK+ spełnia te kryteria; możliwe jest wystąpienie o przedłużenie terminu spełnienia tego kryterium.

Pytanie 173:
Czy naszym wkładem mogą być inwestycje, które przeprowadziliśmy w filii biblioteki w 2005?
Odpowiedź:

Do wkładu własnego można zaliczyć nakłady poniesione na ten sam obiekt w latach poprzednich pod warunkiem, że są ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy.

Pytanie 174:
Mamy opracowany projekt na remont i modernizację wspomnianej filii. W kosztorysie koszty inwestycji mamy podzielone w następujący sposób:
remont - 308729 zł , modernizacja-212457 zł, sprzęt komputerowy i urządzenia - 229573 zł, meble 85585 zł. Z jakich środków możemy wnioskować o dofinansowanie, z majątkowych czy bieżących? Czy możemy realizację zadania rozłożyć na dwa lata tj.2017-2018 i w związku z tym wnioskować o środki z 2018r?
Odpowiedź:

Wniosek może być złożony na środki bieżące i na środki majątkowe na 1 rok, 2 lata lub 3 lata kalendarzowe pod warunkiem, że na rok 2017 wniosek będzie złożony wyłącznie na środki bieżące i to w kwocie nie mniejszej, niż 30% całkowitej kwoty wnioskowanego dofinansowania.
Nie możemy dokonać oceny, które koszty zadania mogą być sfinansowane ze środków majątkowych lub bieżących, ponieważ wymaga to szczegółowych informacji, nie zawartych w piśmie. Prosimy zapoznać się z dokumentem zamieszczonym na naszej stronie internetowej pod nazwą „Kwalifikowanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych  (inwestycyjnych)”.

Pytanie 175:
Mam pytanie związane z kryterium certyfikatu, które dotyczy personelu merytorycznego (p.6 Kadra). Jesteśmy niewielką biblioteką (gmina ma ok. 11 700 mieszkańców). Jestem dyrektorem i zatrudniony jest jeszcze jeden pracownik na stanowisku bibliotekarza. Czy moją osobę można zaliczyć do personelu merytorycznego? Z racji tak ograniczonego zatrudnienia oraz faktu, że budynek biblioteki ma parter i piętro, i tak zajmuję się również obsługą użytkowników i pracami typowymi dla bibliotekarza.
Odpowiedź:

Dyrektor biblioteki jest zaliczany do personelu merytorycznego.

Pytanie 176:
Zwracam się z zapytaniem co należy rozumieć przez powierzchnię całkowitą, o której mowa w punkcie I.3 wniosku? Jesteśmy na etapie projektowania rozbudowy budynku i takie pytanie postawił nam architekt.
Odpowiedź:

W ramach programu obowiązuje jednolicie dla wszystkich wnioskodawców następująca definicja powierzchni całkowitej:
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA - jest nią powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę budynku tzn. tarasy, schody zewnętrzne, podcienia, balkony, , zjazdy do garaży itp.
Do powierzchni całkowitej nie wlicza się tynków, okładzin ścian, balustrad, dachu, elewacji itp.

Pytanie 177:
Jesteśmy w trakcie realizacji Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek" wniosek 2011-2015. Termin osiągnięcia standardów w/w zadania upływa 31.12.2016 r.  Czy  po złożeniu raportów z wykonanego zadania zgodnie z obowiązującym terminem, spełnieniu kryteriów  i zaakceptowaniu przez Państwa pozytywnie wykonanego zadania, możemy i w jaki sposób ubiegać się o przyznanie Certyfikatu Biblioteka +?
Odpowiedź:

Regulamin programu nie wymaga uzyskania przez bibliotekę Certyfikatu Biblioteka+, tylko spełnienia kryteriów tego certyfikatu.

Pytanie 178:
Z ok. 20% budynku biblioteki korzysta organizacja pozarządowa. Nie jest to część wspólna lecz całkowicie wyodrębnione dla tego stowarzyszenia pomieszczenie. Nie da się jednak zrobić przebudowy budynku bez ruszenia również tej części.  W jaki sposób liczyć koszt kwalifikowalny? Np. kosztorys 100 000zł, odliczyć z tego 20% i koszt kwalifikowalny to 80 000zł i z tego dopiero wyliczać koszt dotacji tj. 75% z 80 000zł? Czy jest jakiś inny sposób? Zrobić dwa odrębne kosztorysy?
Odpowiedź:

Z otrzymanego dofinansowania można pokryć wydatki na realizację prac wyłącznie w  części budynku zajmowanej przez bibliotekę. Nie można z tego dofinansowania wykonywać jakichkolwiek prac w części budynku zajmowanej przez inny podmiot. Jedyny wyjątek stanowią pomieszczenia i urządzenia wspólnie użytkowane, jak np. dach, elewacje, odprowadzenie wody deszczowej, centralne ogrzewanie. Prace obejmujące wspólnie użytkowane pomieszczenia i urządzenia można finansować jedynie w takiej części, która jest równa części budynku zajmowanego przez bibliotekę. Jeśli więc biblioteka zajmuje 80% powierzchni całkowitej budynku, to z dofinansowania można wydatkować 80% na koszty wymiany dachu, 80% na koszty wykonania elewacji, 80% na koszty wspólnego centralnego ogrzewania itd.

Pytanie 179:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna to centralna biblioteka w gminie. Liczba ludności w naszej gminie na dzień 31 grudnia wynosi 10 880. Powierzchnia użytkowa biblioteki wynosi 211 m kw. Nie spełniamy więc wymaganych standardów. Czy nie moglibyśmy być potraktowani jak gmina poniżej 10 000 mieszkańców?
Odpowiedź:

Przykro nam, ale Operator Priorytetu nie ma uprawnień do zmiany wskaźników obowiązujących wnioskodawców.

Pytanie 180:
Proszę o odpowiedź na następujące pytanie dotyczące kryteriów certyfikatu Biblioteka + wariant 2 pkt 31 Strategia rozwoju biblioteki będąca częścią strategii rozwoju gminy: czy mogą to być dwa odrębne dokumenty podjęte uchwałami Rady Gminy? W strategii rozwoju gminy zawarta będzie wzmianka dotycząca strategii rozwoju biblioteki czy takie rozwiązanie jest do przyjęcia?
Odpowiedź:

Strategia rozwoju biblioteki może być ujęta w dwóch odrębnych dokumentach podjętych uchwałami rady gminy.

Pytanie 181:
Czy spełnione zostanie kryterium 16. Funkcjonalność programu bibliotecznego – jeżeli zamiast OPAC wykorzystywany jest MAK+?
Odpowiedź:

Kryterium zostanie spełnione poprzez wykorzystanie programu MAK+.

Pytanie 182:
Czy w kryterium 19. Proporcje w księgozbiorze – jest dopuszczalny jakiś margines różnicy dotyczących poszczególnych wartości procentowych, czy konieczne jest osiągnięcie dokładnie 30,00% literatury niebeletrystycznej i 70,00% literatury pięknej, w tym: 60,00% lit. pięknej dla dorosłych i 40,00% lit. pięknej dla dzieci i młodzieży – czy jest dopuszczalny jakiś margines +/- kilka procent w poszczególnych zbiorach? Jeżeli tak – to ile wynosi to dopuszczalne przesunięcie wartości procentowych?
Odpowiedź:

Ustalone w kryterium 19 proporcje księgozbioru powinny być osiągnięte na dzień zakończenia zadania.

Pytanie 183:
W nawiązaniu do naboru do Priorytetu 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” chciałabym dopytać czy istnieje możliwość sfinansowania placu zabaw dla dzieci w ramach urządzenia otoczenia biblioteki?
Odpowiedź:

Można z dotacji sfinansować plac zabaw dla dzieci w ramach urządzenia otoczenia biblioteki, ale nie można go zaliczyć do powierzchni całkowitej biblioteki.

Pytanie 184
1. Zamierzamy wybudować bibliotekę wraz z galerią handlową na parterze, biblioteka zajmowałaby wówczas piętro. Czy w takim wypadku muszą być rozdzielone kosztorysy na parter oraz piętro, bo koszty kwalifikowalne będą dotyczyły jedynie piętra?
2. W dokumentacji kosztorysowej i pozwoleniu na budowę nazwa zadania jest następująca : „Biblioteka gminna z częścią handlowo-usługową” , czy w takim razie powinniśmy zmienić nazwę tak aby dotyczyła jedynie rozbudowy biblioteki czy nie ma to znaczenia?
3. Konieczna jest diagnoza społeczna w formie ankiet.  Ile w takim razie powinniśmy tych ankiet mieć zebranych jeśli w naszej gminie jest około 16000 tys. mieszkańców (czy jest to jakaś procentowa wartość), czy wystarczy jednak dowolna ilość ankiet? Jaka formę muszą mieć ankiety, czy wystarczą w formie papierowej czy elektroniczna forma musi być również? Czy pytania układamy dowolnie czy otrzymujemy od państwa jakiś zakres pytań. Pozdrawiam

Odpowiedź:
1. Z dofinansowania oraz wkładu własnego wnioskodawcy można sfinansować jedynie nakłady na tą część budynku, która będzie w wyłącznym użytkowaniu biblioteki oraz na powierzchnie, urządzenia, instalacje i inne części budynku wspólnie użytkowane z galerią handlową w proporcji równej udziałowi procentowemu powierzchni biblioteki w całej powierzchni budynku.
2. Nazwa zadania, dokumentacji kosztorysowej i pozwolenia na budowę nie ma znaczenia, pod warunkiem wyodrębnienia w dokumentacji kosztorysowej części wskazanej w odpowiedzi na pytanie 1.
3. Forma, treść i liczba ankiet nie jest narzucona, powinna ona jedynie spełniać wymagania reprezentatywności badania.

Pytanie 185
Uprzejmie proszę o potwierdzenie, czy jeśli otrzymaliśmy dotacje w pierwszym naborze, to zgodnie z regulaminem możemy złożyć kolejny wniosek w drugim naborze.
Odpowiedź:

Wnioskodawca, który otrzymał dotację w I naborze, może składać wnioski w kolejnych naborach jeśli będą one dotyczyły innych obiektów biblioteki, np. innej filii. Nie można składać wniosku ponownie na zadanie dotyczące obiektu (np. biblioteki głównej) objętego dofinansowaniem w poprzednim naborze wniosków.

Pytanie 186
Projekt “Kultura +Infrastruktura bibliotek” nakłada na nas obowiązki spełnienia wymogów certyfikatu Biblioteka+. Jest tam wymóg nr 21 dotyczący zakupu materiałów bibliotecznych w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Czy w momencie gdy zakupiliśmy w formie abonamentu rocznego dostęp do platformy e-bookowej Libra i mamy dzięki temu dostęp do kilkuset książek w formie e-booków to czy możemy taką formę doliczać do w/w wymogu certyfikatu?
Odpowiedź:

Do materiałów bibliotecznych można zaliczyć książki, czasopisma itp. udostępnione abonamentowo na platformach e-bookowych.

Pytanie 187
Czy wniosek złożony na zadanie rozpoczynające się dofinansowaniem w 2017 roku z minimum 30% całkowitej kwoty wnioskowanego dofinansowania tylko na środki bieżące w 2017 roku to w kolejnym roku lub latach może mieć pozostałe 70% rozbite na środki bieżące oraz majątkowe?
Odpowiedź:

W pierwszym roku dofinansowania należy wnioskować o co najmniej 30% całkowitej kwoty wnioskowanego dofinansowania łącznie we wszystkich latach realizacji zadania. Na 2017 rok można zapotrzebować wyłącznie środki bieżące. Na następne lata kalendarzowe można zapotrzebować środki bieżące i środki inwestycyjne w dowolnej proporcji.

Pytanie 188
Czy wkład własny rzeczowy może zostać wniesiony do zadania w trakcie jego realizacji (tj. nabycie prawa własności)
Odpowiedź:

Wkład rzeczowy może być wniesiony na dowolnym etapie realizacji zadania, ale nie później niż na dzień zakończenia zadania. Na etapie składania wniosku można zadeklarować wniesienie wkładu rzeczowego, można się również potem z niego wycofać, ale za deklaracje wkładu rzeczowego bez potwierdzenia własności na dzień składania wniosku, nie otrzyma się dodatkowych 10 punktów.

Pytanie 189
1. Na jaki dzień wpisać liczbę mieszkańców gminy?
2. Gmina przygotowuje dla nas umowę najmu na obiekt biblioteki czy w tym przypadku dostaniemy punkty (w pkt 8 kryteria punktowe)?
3. W pkt 5 (kryteria punktowe) inne procesy wspierające serwis biblioteczny - może być uruchomienie elektronicznego wypożyczania zbiorów?
Odpowiedź:

1. Należy wpisać aktualną liczbę mieszkańców, na podstawie danych uzyskanych z urzędu gminy.
2. Kryterium 8 dotyczy wyłącznie własności nieruchomości, umowa najmu nie przenosi własności nieruchomości na bibliotekę.
3. System elektronicznego wypożyczania zbiorów spełnia kryterium 5, uprawniając do otrzymania 10 punktów.

Pytanie 190
Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie i wyjaśnienie (…). Pytanie pierwsze dotyczyło przetargu. Pierwszy ogłoszony przetarg został unieważniony. Powodem unieważnienia było złożenie ofert na kwotę o wiele wyższą niż mamy przeznaczoną na remont biblioteki. Zmieniamy trochę zakres prac i materiałów tzn. np. z płytek na korytarzu na ścianach zmieniany na tynk ozdobny żywiczny . I pytanie czy  możemy zmienić zakres i materiały do drugiego przetargu czy nie. Czy dokumenty zmieniające zakres prac i materiałów  muszę Wam przesłać przed przetargiem, czy dopiero przesyłamy dokumenty z umową z wykonawcami, lub kiedy mam przesłać dokumenty przetargowe. Będzie ogłoszony drugi przetarg jak najszybciej. Drugie pytanie dotyczyło co się stanie , kiedy prace remontowe w bibliotece przesunęłyby się w trochę późniejszym terminie ( np. o miesiąc, bo w umowie mamy termin 31.12.2016r.) ze względu na przeprowadzenie drugiego przetargu. I co w tej sytuacji. Czy musimy zwracać otrzymaną dotację.
Odpowiedź:

Po zawarciu umowy o dofinansowanie wnioskodawca nie przesyła żadnych dokumentów dotyczących realizowanego zadania poza wymaganymi i wskazanymi w regulaminie oraz umowie o dofinansowanie. Na żadnym etapie prowadzonych postępowań przetargowych nie są również konieczne jakiekolwiek ustalenia z Operatorem Priorytetu.
Harmonogram realizacji zadania może być zmieniany, nie można natomiast przesunąć dofinansowania przyznanego na dany rok kalendarzowy na lata następne, ponieważ są to tzw. środki wygasające. Niewydatkowane do dnia 31.12. danego roku kalendarzowego dofinansowanie podlega zwrotowi w terminie wskazanym w umowie i nie może być ponownie przekazany. Tak więc całkowite dofinansowanie na wszystkie lata realizacji zadania zostanie ostatecznie pomniejszone o kwoty dofinansowania nie wydatkowane w poszczególnych latach.

Pytanie 191
W nawiązaniu do naboru do Priorytetu 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” chciałabym dopytać o następujące kwestie: Czy istnieje możliwość scedowania na inwestora zastępczego, uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli takowe będzie wymagane? Czy może ono być wydane na Inwestora zastępczego? W jaki sposób mają być dokonywane płatności, jeżeli Inwestor Zastępczy zostanie wybrany czy dopuszczalne są zapisy na fakturach, że płatnikiem jest wnioskodawca, nabywcą Inwestor zastępczy a sprzedawcą – wykonawca?
Odpowiedź:

Zadanie może być realizowane przy udziale inwestora zastępczego przy zachowaniu zasady, że wszystkie wydatki na realizację zadania finansowane z dofinansowania i wkładu własnego będą ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy.
Sprawę pozwolenia na budowę regulują przepisy prawa budowlanego i w przedstawionej sprawie należy zwrócić się do właściwego urzędu, wydającego pozwolenia na budowę.
W naszej ocenie w ewidencji księgowej wnioskodawcy będzie można ująć jedynie te wydatki, które zostaną dokonane na podstawie faktury wystawionej na wnioskodawcę. Jeśli faktura od wykonawcy zostanie wystawiona na inwestora zastępczego, to wnioskodawca nie będzie mógł jej zaksięgować. Tak więc nabywcą i płatnikiem powinien być wnioskodawca, natomiast inwestor zastępczy, na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą, może dokonać wszystkich czynności kontrolnych i sprawdzających, które będą podstawą zapłaty tej faktury. Rekomendujemy skonsultowanie tej sprawy z Regionalną Izbą Obrachunkową.

Pytanie 192
1. Biblioteka Gminna użytkuje obecnie lokal w budynku komunalnym w (…) należącym do Gminy Rokietnica na zasadzie porozumienia-umowa użyczenia. Kto w takim razie powinien sporządzić operat szacunkowy budynku aby określić wkład własny.
2. Biblioteka nie posiada własnego gruntu ani budynku.
3. Nowo wybudowana biblioteka zostałaby usytuowana na gruncie należącym do Gminnej Spółki jaką jest (…) (też na zasadzie umowy użyczenia) i (…) ośrodek sportu byłby wykonawcą (projekt, kosztorysy, przetargi, ewentualny kredyt, budowa (faktury) itd.) czy tak można?
4. Jak wobec powyższego będzie wyglądało rozliczenie?
5. Kto w takim razie występuje z wnioskiem?
6. Co to są wymagania reprezentatywności badania (chodzi o ankietę) -  czy to jest zasięg i kanały rozprowadzania?
Odpowiedź:

1. Umowa użyczenia nie jest prawem własności nieruchomości i nie jest możliwe uzyskanie z tytułu tej umowy 10 punktów za prawo własności. Operat szacunkowy sporządza się w przypadku, gdy biblioteka jest właścicielem nieruchomości.
2. Jak wyżej.
3. Dofinansowanie jest przekazywane wnioskodawcy, który ma obowiązek ujęcia w swojej ewidencji księgowej wszystkich wydatków finansowanych z dotacji i wkładu własnego. Wnioskodawca może realizować zadanie zlecając inwestorstwo zastępcze innemu podmiotowi, ale wydatki tego podmiotu, ujęte w jego ewidencji księgowej, nie będą mogły być rozliczone zarówno w zakresie dotacji, jak i wkładu własnego.
4. Rozliczenie zadania musi być dokonane przez wnioskodawcę, którym może być wyłącznie biblioteka.
5. Uprawnionym wnioskodawca jest wyłącznie biblioteka.
6. Badania ankietowe powinny być przeprowadzone w oparciu o ogólnie przyjęte zasady opisane w literaturze przedmiotu, w tym również w internecie.

Pytanie 193
Czy do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć rozbiórkę istniejącego budynku i budowę nowego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej?
Odpowiedź:

Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku jest kosztem kwalifikowanym.

Pytanie 194
Czy umowa użyczenia na 10 lat lub więcej uprawni nas do otrzymania punktów?

Odpowiedź:
Umowa użyczenia nie uprawnia do otrzymania 10 punktów za własność nieruchomości, ponieważ użyczenie nie jest prawem własności.

Pytanie 195
Gmina chce aplikować o środki z programu ,,Infrastruktura bibliotek". Zależy nam bardzo na uzyskaniu dofinansowania w ramach konkursu. Pragniemy jak najlepiej przygotować wniosek, ale napotykamy na małe trudności
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następującej kwestii. Gmina  jest w trakcie prac projektowych nad (…), w którego skład będzie wchodzić przedszkole, żłobek i biblioteka. Budowa obiektu jest modułowa. Każdy obiekt to oddzielny projekt ale działka wspólna. Gmina chcąc otrzymać jak najwyższą  liczbę  punktów w/w konkursie chce uczynić współwłaścicielem bibliotekę w części i w udziałach jakie odpowiadają w projekcie biblioteki wraz   z odpowiednią adnotacją w akcie notarialnym. Czy takie rozwiązanie gwarantuje nam przyznanie 10 pkt.

Odpowiedź:
Gmina nie może aplikować o dofinansowanie, uprawnionym wnioskodawcą jest wyłącznie biblioteka o statusie prawnym opisanym w regulaminie priorytetu.
Jeśli wnioskodawca, czyli biblioteka, będzie współwłaścicielem nieruchomości w części i w udziałach, którymi będzie władała na dzień składania wniosku, to wniosek otrzyma dodatkowe 10 punktów za posiadanie prawa własności nieruchomości.

Pytanie 196
Czy budując nowy budynek tj. filię biblioteki, można wybudować budynek wraz z garażem przeznaczonym na cele biblioteki?
Odpowiedź:

Budowa garażu, który będzie we władaniu biblioteki, może być sfinansowana z otrzymanej dotacji.

Pytanie 197
Pragnę się upewnić, że możemy z wkładu własnego do zadania […] w programie Infrastruktura Bibliotek sfinansować zakup aplikacji z wirtualnym spacerem po filii.
Odpowiedź:

Tak, możecie Państwo sfinansować zakup aplikacji.

Pytanie 198
Bardzo proszę o informację, czy instytucja może złożyć wniosek w tym naborze w ramach programu Infrastruktura Bibliotek, jeśli w poprzednim naborze otrzymała dofinansowanie? Zgodnie z zapisem w regulaminie wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w każdym naborze.
Odpowiedź:

W każdym naborze uprawniony wnioskodawca może złożyć jeden wniosek, ale za każdym razem na inny obiekt (np. w pierwszym naborze – biblioteka główna, w drugim naborze – filia).

Pytanie 199
Proszę o wyjaśnienie kryterium Certyfikatu Biblioteka + dot. wariantu 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną: lokal i wyposażenie, lokale - powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych, powyżej 5000 mieszkańców gminy - min. 300 m2. Czy 300 m2 dot. powierzchni całego obiektu biblioteki, tzn. pomieszczeń sanitarnych, holu, itp. włącznie?
Odpowiedź:

Tak, dotyczy powierzchni całej biblioteki.

Pytanie 200
Czy zagospodarowanie działki (budowa parkingu, tarasu, położenie kostki lub nasadzenie trawy) na której będzie stałą biblioteka jest również kosztem kwalifikowanym?
Odpowiedź:

Tak, są to koszty kwalifikowane.

Pytanie 201:
W związku z informacją, iż budowa parkingu jest kosztem kwalifikowanym proszę o odpowiedź czy powierzchnia wybudowanych parkingów wlicza się do powierzchni całkowitej nowo wybudowanej biblioteki?
Odpowiedź:

W ramach programu obowiązuje jednolicie dla wszystkich wnioskodawców następująca definicja powierzchni całkowitej:
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA - jest nią powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę budynku i z nim połączonych tzn. tarasy, schody zewnętrzne, podcienia, balkony, zjazdy do garaży, podjazdy itp.
Do powierzchni całkowitej nie wlicza się tynków, okładzin ścian, balustrad, dachu, elewacji itp.

Pytanie 202:
Pytania co do kryteriów certyfikatu Biblioteka+:
cz. 2 (Lokal i wyposażenie):
pkt.6 (Dostęp do biblioteki)
- w akapicie odnoszącym się do przystosowania do obsługi osób niepełnosprawnych, co dokładnie kryje się pod sformułowaniem cyt.: “...z wyjątkiem przypadków, gdy nie będzie to możliwe z przyczyn techniczno-budowlanych”?

pkt. 7 (Aranżacja powierzchni i wyposażenie):
- co dokładnie oznacza sformułowanie: wolny dostęp? Czy po wykonanej modernizacji, remoncie całość księgozbioru musi być w wolnym dostępie?

cz. 5 Zbiory (wartość dla całej gminy)
proszę o dookreślenie sformułowania, które pojawia się w akapitach, cyt.: “...łącznie we wszystkich placówkach...”, czy w tych przypadkach, mimo że nasz projekt będzie dotyczył jedynie budynku głównego, kryterium odnosi się łącznie do biblioteki głównej oraz filii?

cz. 5 Zbiory (wartość dla całej gminy)
pkt. 21 proszę o precyzyjne zdefiniowanie pojęcia: materiały biblioteczne. I dalej, jeżeli będą w nie wliczane również wydawnictwa ciągłe, czy należy je liczyć jako pojedynczy numer (np. 1 numer / miesiąc czyli: 12 egzemplarzy na rok, czy jako prenumeratę dla poszczególnych tytułów 1 prenumerata tytułu / rok)?

Na jakiej zasadzie będą weryfikowane oświadczenia, zarówno te obowiązkowe, jak i dobrowolne podlegające punktacji (Raportu? Sprawozdania?)
Odpowiedź:
Pkt.6. Dotyczy to przypadków, gdy przy pozwoleniu na budowę organ wydający tę decyzję odstąpi od tego wymogu, np. ze względu na zabytkowy charakter budynku.
Pkt.7. Chodzi o wolny dostęp czytelników do półek z książkami, co nie oznacza, że na tych półkach ma być cały księgozbiór.
Pkt.5. To kryterium odnosi się do biblioteki wraz ze wszystkimi filiami.
Pkt.5. Przy wydawnictwach ciągłych każdy numer jest odrębnym materiałem bibliotecznym.
Oświadczenia składane we wniosku podlegają odpowiedzialności prawnej za ewentualne poświadczenie nieprawdy i nie są weryfikowane na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku przez Operatora Priorytetu. Mogą być natomiast weryfikowane w przypadku przeprowadzenia kontroli w każdym momencie realizowania zadania aż do 5 pełnych lat kalendarzowych po jego zakończeniu.

Pytanie 203:
Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadania w bibliotece głównej i filii. Teraz natomiast chcielibyśmy ubiegać się o dofinansowanie na nowe wyposażenie pozostałych pomieszczeń w samej filii. Proszę o i informację, czy będzie to możliwe.
Odpowiedź:

Nie można składać wniosku na realizację jakiegokolwiek zakresu prac w filii, która została objęta dofinansowaniem w poprzednim naborze.

Pytanie 204:
Chcemy skorzystać z Programu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 i złożyć wniosek na budowę filii bibliotecznej. W związku z tym mam pytanie czy w ramach tego projektu możemy wybudować obiekt wielofunkcyjny, w którym będzie się znajdowało pomieszczenie przeznaczone na filię, a pozostałe będą służyć lokalnej społeczności ( Ochotnicza straż pożarna, Orkiestra Koło Gospodyń Wiejskich itp.)
Odpowiedź:

Istnieje taka możliwość, jednakże dofinansowanie i wkład własny mogą być wydatkowane wyłącznie na tę część budynku, który będzie zajmowała filia oraz na powierzchnie i urządzenia wspólnie użytkowane z innymi podmiotami, w proporcji równej udziałowi powierzchni biblioteki w całej powierzchni budynku.

Pytanie 205:
1) Czy Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej może podpisać umowy cywilno-prawne z pracownikami Urzędu Gminy na realizację zamówień publicznych, na koordynatora projektu, na księgową projektu? Czy będą to koszty kwalifikowalne?
2) Czy zakup programu księgowego do Gminnej Biblioteki będzie kosztem kwalifikowalnym?
Odpowiedź:

1. Takie umowy będą mogły być kosztami kwalifikowanymi pod warunkiem zgodności treści umowy z rodzajami kosztów kwalifikowanych wymienionych w Regulaminie Priorytetu.
2. Zakup programu księgowego powinien być sfinansowany z wkładu własnego, ponieważ nie jest on kosztem kwalifikowanym w ramach dofinansowania.

Pytanie 206:
Gminny Ośrodek Kultury jest jednostką nadrzędną nad biblioteką, świetlicami wiejskimi, boiskami, halą sportową itd. i to on jest właścicielem wszystkich obiektów, natomiast faktycznym użytkownikiem budynku objętego wnioskiem jest biblioteka
1. Czy fakt użytkowania budynków na cele biblioteczne musi być zapisany w dokumentach (np. Statut), czy wystarczy że GOK w którego skład wchodzi biblioteka ma takie prawa?
2. Czy biblioteka funkcjonująca w ramach GOK powinna posiadać własny statut/REGON? Własny NIP jako biblioteka posiadamy
3. Czy jeśli w budynku użytkowanym przez bibliotekę znajdują się biura GOK (kadry, dyrektor), czyli osoby de facto zarządzające także biblioteką (choć nie tylko nią), to te powierzchnie liczymy jako powierzchnie biblioteki?
4. Czy pomieszczenia wynajmowane i udostępniane odpłatnie bądź nieodpłatnie innym instytucjom (urząd pracy, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, NGO's) mogą być zaliczone do powierzchni biblioteki? Pomieszczenia te nie są udostępniane na wyłączność, a biblioteka przy realizacji swoich zadań często korzysta z tych powierzchni i sprzętów w nich udostępnionych.
5. Budynek w którym znajduje się biblioteka posiada większą wartość niż 20% wnioskowanej kwoty - czy operat szacunkowy na kwotę przewyższającą wkład własny nie będzie stanowił problemu?
Odpowiedź:

1. Biblioteka wchodząca w skład innej samorządowej instytucji kultury powinna być wewnętrznie wyodrębniona pod względem organizacyjnym, finansowym i kadrowym. Takie wyodrębnienie może być zamieszczone w statucie i w regulaminie organizacyjnym, a także w dokumentach planistyczno-sprawozdawczych.
2. Taka biblioteka nie musi mieć własnego REGON-u.
3. Kierownictwo samorządowej instytucji kultury, w skład której wchodzi biblioteka, może być zaliczone do kadry zarządzającej biblioteką. Ta sama zasada dotyczy powierzchni pomieszczeń biurowych przeznaczonych dla kierownictwa.
4. Do pomieszczeń obejmowanych zadaniem można zaliczyć te, które są we władaniu biblioteki i są przez nią użytkowane na zasadzie wyłączności, bądź na zasadzie wspólnego używania. Jeśli jednak w ramach GOK-u pewne pomieszczenia zostały oddane do wyłącznego używania przez podmioty trzecie, to nie powinno się ich zaliczać do powierzchni używanych przez bibliotekę.
5. Operat szacunkowy może opiewać na kwotę wyższą od dopuszczalnego poziomu wkładu rzeczowego.

Pytanie 207:
Ponawiam pytanie dotyczące zdefiniowania pojęcia - materiały biblioteczne:
cz. 5 Zbiory (wartość dla całej gminy)
pkt. 21 Proszę o precyzyjne zdefiniowanie pojęcia: materiały biblioteczne (wskaźnik, który biblioteka powinna osiągnąć to: 12 jedn.ew./100 mieszk. gminy), jakiego rodzaju materiały zaliczacie Państwo do tego zbioru? (książki + czasopisma + dokumenty + elektroniczne + dźwiękowe? Czy też inny zakres?)
Odpowiedź:

Materiałem bibliotecznym jest to, co udostępnia się czytelnikowi w formie drukowanej, elektronicznej lub audio.

Pytanie 208:
Czy wartość gruntu wykazana w operacie szacunkowym  wystawionym na Gminę  (ówczesny właściciel terenu) zostanie uznana jako wkład własny?
Odpowiedź:

Tak, podstawą wyceny wkładu rzeczowego może być operat szacunkowy wystawiony na gminę.

Pytanie 209:
Czy można uznać jako powierzchnię używaną wyłącznie do celów bibliotecznych  pomieszczenie w którym odbywać się będą zajęcia wspomniane we wniosku? np informatyczne czy językowe?
Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 210:
Jak wygląda finansowanie zadania, czy jest to refundacja czy zaliczka? Jeśli jest to refundacja to czy następuje ona na koniec roku czy po zakończeniu całego zadania?
Odpowiedź:

Dotacja wypłacana jest z góry przed poniesieniem wydatków na podstawie przesłanej operatorowi priorytetu pisemnej informacji o zaistnieniu czynników uprawdopodabniających wykorzystanie środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pytanie 211:
Czy jeśli zadanie dotyczące budowy filii i jej wyposażenia zostanie rozłożone na dwa lata tj 2017 i 2018 to czy budowa może zostać zakończona w 2017 r (łącznie z decyzją pozwolenie na użytkowanie) a wyposażenie zakupione na początku 2018 r.?
Odpowiedź:              
                                                                                                                               
Tak - proszę tylko pamiętać, że w naborze do 10.10.2016 r. nie można zapotrzebować dotacji na środki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2017.

Pytanie 212:
Budujemy nowa filię biblioteki a chcielibyśmy doposażyć także dwie inne już istniejące filie (regały, czytniki kodów kreskowych, komputery). Czy zatem powierzchnia tych dwóch filii może być doliczona do powierzchni z pkt I.3 łączna powierzchnia całkowita... wniosku o dof. zadania?
Czy wtedy koszty doposażenia tych dwóch filii należy ująć w budżecie jako wydatki bieżące?
Odpowiedź:

Można doliczyć do powierzchni nowej filii te części powierzchni filii istniejących, na których realizowane będzie zadanie, czyli wyposażenie w nowy sprzęt. Wydatki na wyposażenie należy zaliczyć do wydatków majątkowych lub bieżących zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pliku „Kwalifikowanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych (inwestycyjnych)” – do pobrania na stronie www Instytutu Książki.

Pytanie 213:
Załącznik do wniosku – akt notarialny -czy powinien być poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem czy my jako wnioskodawca i właściciel możemy poświadczyć go sami za zgodność z oryginałem?
Odpowiedź:

Wystarczy kopia potwierdzona za zgodność przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury.

Pytanie 214:
Jak obliczyć powierzchnię pomieszczeń bibliotecznych potrzebną do spełnienia kryteriów określonych w Certyfikacie Biblioteka + (kryterium nr 5, Lokale - powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych)?
Odpowiedź:

Powierzchnię tę należy obliczyć zgodnie z wytycznymi określonymi w instrukcji wypełniania formularza K-03, czyli: należy podać powierzchnię użytkową (w m kw.), przeznaczoną dla czytelników, na zasoby biblioteczne i usługi biblioteczne (np. powierzchnię czytelni, wypożyczalni, sal wystawowych, powierzchnię służącą do magazynowania, przeznaczoną do pracy personelu, zajmowaną przez sprzęt i urządzenia); do powierzchni użytkowej nie zalicza się: przedsionków, holi, podjazdów, portierni, pomieszczeń rekreacyjnych dla personelu, kawiarni, wind, klatki schodowej, pomieszczeń zajętych przez urządzenia wentylacyjne, grzewcze i chłodnicze.

Pytanie 215:
Czy wydatki wydatkowane zgodnie z opisem (...) stanowią wydatki bieżące czy inwestycyjne?
Odpowiedź:

Na podstawie przesłanego opisu nie jesteśmy w stanie dokonać oceny dotyczącej podziału wydatków na bieżące i majątkowe, ponieważ wymaga to bardzo szczegółowej analizy zakresu prowadzonych prac. Sugerujemy zwrócenie się w tej sprawie do urzędu gminy, który na podstawie doświadczenia i wielu kontroli przeprowadzonych przez RIO, udzieli zapewne kompetentnej odpowiedzi. Operator Priorytetu nie dokonuje oceny prawidłowości zaliczenia wydatków do bieżących bądź inwestycyjnych, ponieważ nie jest do tego uprawniony. Decyzja dotyczące kwalifikacji wydatków należy wyłącznie do wnioskodawcy i podlega kontroli przez uprawione instytucje państwowe. 

Pytanie 216:
Bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii, czy we wniosku na Infrastrukturę bibliotek można wpisać niższą wartość operatu szacunkowego niż jest na dokumencie tzn. tak żeby nie przekraczała 20% wartości projektu?
Odpowiedź:

Tak, można wpisać wartość niższą niż ta określona w operacie szacunkowym.  

Pytanie 217:
Czy można kwalifikować koszt dokumentacji która została zapłacona w 2016 roku?
Odpowiedź:

Tak, można ująć w preliminarzu koszt dokumentacji opłaconej w 2016 r. – będzie to mogło być zakwalifikowane jednak wyłącznie jako wkład własny poniesiony w latach ubiegłych, mówi o tym p. V.B.20 Regulaminu Priorytetu: „Wnioskodawca może również rozliczyć w ramach wkładu własnego środki wydatkowane na realizację zadania w latach poprzednich, w takich przypadkach wydatki te zalicza się do wkładu własnego w preliminarzu ujętym we wniosku w pierwszym roku realizacji zadania”.

Pytanie 218:
Chcemy złożyć wniosek na budowę filii biblioteki, czy istnieje możliwość aby rozpocząć budowę w 2017r i zakończyć ją na początku  2018r. (luty) wg finansowania poniżej: wydatki bieżące w 2017r. czyli wyposażenie filii płatne w całości z dotacji (zgodnie z regulaminem konkursu), wydatki majątkowe: faktury budowlane wystawione w 2017 płatne z wkładu własnego wnioskodawcy; faktura w 2018 (luty) roku na pozostałą kwotę z dotacji (dotacja minus wydatki bieżące w 2017 r.)?
Odpowiedź:

Wypłata środków dotacyjnych nie odbywa się w pierwszym kwartale roku, więc nie można jej zaplanować na luty. Przypominam również, że zaproponowany podział zadania na lata / rodzaje wydatków itp. musi uwzględniać zapis z p. IV. 1. Regulaminu (dot. zapotrzebowania minimum 30% całkowitej kwoty wnioskowanego dofinansowania w pierwszym roku realizacji zadania).

Pytanie 219:
W związku z ogłoszonym naborem „Infrastruktura Bibliotek” mam pytanie. Czy jest możliwe aplikowanie na zadanie polegające wyłącznie na doposażeniu biblioteki? Problematyczna kwestia tyczy się tego, iż obiekt biblioteki jest dopiero będzie budowany. Aktualnie trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Budowę Gmina realizuje sama, 1 piętro obiektu będzie przeznaczone na bibliotekę, ale już chcielibyśmy wystąpić o zadanie polegające na jego urządzeniu z datą realizacji na 2017 i 2018 r.
Odpowiedź:

Tak, można złożyć wniosek wyłącznie na zakup wyposażenia. Przypominamjedynie, że na dzień zakończenia zadania (wskazany w harmonogramie wniosku) biblioteka musi spełniać wszystkie standardy Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach NPRCz, Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020.

Pytanie 220:
Proszę o informację, czy powinnam złożyć wniosek aktualizacyjny, jeżeli mam zamiar przesunąć środki własne z pozycji wyposażenie na pozycję roboty budowlane?
Odpowiedź:

Aby przesunąć środki własne do innej pozycji preliminarza kosztów, nie jest konieczna aktualizacja wniosku.

Pytanie 221:
We wniosku zadeklarowaliśmy spełnienie wszystkich 6 dodatkowych zobowiązań, jednak nie do końca udało nam się zrealizować zobowiązanie nr 5:"Po zakończeniu zadania biblioteka uruchomi nowoczesny proces technologiczny wypożyczeń książek (np. system automatycznych zwrotów książek lub inne procesy wspierające serwis biblioteczny." W ramach tego punktu uruchomiliśmy katalog on-line, zakupiliśmy dzięki otrzymanej dotacji magnetyczne karty czytelnika oraz czytnik kodów kreskowych. Nie uruchomiliśmy jednak elektronicznej wypożyczalni, ponieważ administrator naszego serwera sugerował, by rozpocząć wdrażanie od początku nowego roku. Zgodnie z sugestią od 02 stycznia 2017 r. rozpoczniemy wdrażanie w życie elektronicznej wypożyczalni księgozbioru. Czy w związku z powyższym możemy uznać, że warunek został spełniony? jeśli nie, to bardzo proszę o wskazówki, co należy zrobić.
Odpowiedź:

Nie możecie Państwo uznać, że warunek został spełniony. Możecie Państwo jedynie wystąpić z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zadania.

Pytanie 222:
Czy, w celu wyliczenia rzeczowego wkładu własnego w postaci własności nieruchomości możemy skorzystać z operatu szacunkowego, który opracowany został w maju 2014 r.? Jeżeli nie, to czy może być on aktualizowany, czy musi być na nowo opracowany?
Odpowiedź:

Operat szacunkowy z maja 2014 roku powinien być zaktualizowany ze względu na zmianę cen nieruchomości. Nie musi być opracowany na nowo.

Pytanie 223:
Czy w ramach programu możemy zakupić zestaw 25 gier planszowych dla młodzieży i dorosłych w celu uruchomienia nowej oferty w postaci powstania Ludoteki w MBP?
Odpowiedź:

W ramach programu można kupić zestaw gier planszowych dla dzieci i młodzieży.

Pytanie 224
Proszę o informację dotyczącą 1% środków pozabudżetowych wg kryteriów certyfikatu Biblioteka+. Ponieważ Biblioteka praktycznie nie miała możliwości zarabiania (ksero, wydruki itp.) a działalność do końca sierpnia była jedynie w 3 małych pokoikach Urzędu Gminy (co wykluczało organizację imprez) mamy problem z wyliczeniem tego 1% środków. Wpływy uzyskane ze sprzedaży makulatury są bardzo niskie. Dowiedziałam się, że możemy w tą kwotę wliczyć darowizny rzeczowe i finansowe. Proszę o informację dotyczącą darowizn rzeczowych, jaki dokument powinniśmy mieć, jak wycenić darowiznę. Proszę jeszcze o odpowiedź czy możemy jakoś wliczyć do tej kwoty koszty związane z zaprojektowaniem logotypu biblioteki. Znak taki został wykonany, wykonawca przeniósł nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na Bibliotekę. Dzięki temu mamy logo, które jest przez nas wykorzystywane. Pomogła nam w tym fundacja CEdR. Podobnie proszę o odpowiedź czy koszt zorganizowanych w Bibliotece spotkań autorskich, warsztatów oraz koszt zakładek i plakatów reklamujących bibliotekę, które mamy dzięki Fundacji CEdR, która pozyskała środki na ten cel z gminnych środków przeznaczonych na działalność pożytku publicznego możemy wykazać jako 1% środków pozabudżetowych.
Odpowiedź:

Do 1% środków pozabudżetowych można zaliczać pozyskane środki finansowe i środki rzeczowe. W ramach środków rzeczowych mogą być to również nieodpłatne usługi świadczone na rzecz biblioteki przez podmioty trzecie. Wycena środków rzeczowych, a także usług, powinna być dokonywana według średnich cen rynkowych na danym terenie lub w kwocie ustalonej przez darczyńcę lub usługodawcę. Analogicznie można wycenić logotyp biblioteki oraz świadczeń ze strony fundacji CEdR.

Pytanie 225
Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 i przymierzając się do raportu i analizując po raz kolejny Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ stanęłam przed pytaniem: - czy wszystkie wskaźniki kryterium15 - Program biblioteczny -  a dokładnie obsługa udostępniania, co też się wiąże ze wskaźnikiem kryterium 16 - możliwość zamawiania i rezerwacji zbiorów w lokalu biblioteki - muszą być spełnione do  końca realizacji zadania? Aktualnie mamy wprowadzone do systemu 57% wszystkich zbiorów. Nie mamy licencji na wypożyczalnię. Producent programu bibliotecznego (SOWA2) sugeruje uruchomienie modułu wypożyczalni przy minimum 80% i od nowego roku kalendarzowego (statystyki). Wszystkie pozostałe kryteria Certyfikatu spełniamy.
I jeszcze jedno pytanie: - czy pozyskiwanie środków pozabudżetowych uwzględnia tylko środki finansowe czy też środki rzeczowe?
Odpowiedź:

Na dzień zakończenia zadania wszystkie kryteria Certyfikatu Biblioteka+ powinny być spełnione.
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych uwzględnia również środki rzeczowe, pod warunkiem ich wyceny.

Pytanie 226
Biblioteka otrzymała od gminy grunt z budynkiem 140 m2 , który ma stanowić nasz wkład rzeczowy. Chcielibyśmy rozbudować ten budynek i tam przenieść bibliotekę. Gdybyśmy dysponowali własnymi środkami , to pewnie już teraz mogłaby tam biblioteka funkcjonować. Niestety jako mała gmina ( 300 tyś  ) sami nie jesteśmy w stanie  doprowadzić tego budynku do stanu używalności. Dlatego chcemy powalczyć o pieniądze w Państwa konkursie. Czy w powyższej sytuacji możemy ubiegać się o dodatkowe punkty za zły stan techniczny obiektu, pomimo tego, że biblioteka obecnie wynajmuje pomieszczenia w budynku szkoły i tam prowadzi działalność? W załączniku przesyłam skan stanu technicznego. I drugie pytanie: we wniosku punkt 1.2. jaki rodzaj zadania musze wybrać; budowa, rozbudowa, remont czy przebudowa?
Odpowiedź:

W przypadku dostarczenia dokumentu zatytułowanego „Ocena stanu technicznego obiektu…” sporządzonej i podpisanej przez tzw. inspektora nadzoru, czyli osobę podsiadająca uprawnienia budowlane, w której zamieszczone zostanie stwierdzenie, że obiekt, który jest aktualnie użytkowany przez bibliotekę znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, wnioskodawca otrzyma dodatkowe 10 punktów w ocenie merytorycznej. Wskazany wyżej dokument nie może być zastąpiony ani ekspertyzą techniczną, ani opinią techniczną, ani protokołem okresowej kontroli technicznej obiektu. Wypełniając punkt I.2.5) należy wskazać rodzaj zadania właściwy dla zakresu planowanych robót.

Pytanie 227
(…) Pragniemy wybudować osobny budynek filii bibliotecznej w skład której będzie wchodzić budynek kubaturowy  oraz  ogród doświadczeń, kino letnie i ogródek Jordanowski. (…) Prosimy o jak najszybszą odpowiedź czy możemy te ogrody i kino letnie wliczyć jako powierzchnię całkowitą?
Odpowiedź:

Definicja powierzchni całkowitej jest zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Książki w zakładce Infrastruktura bibliotek. Zostało w niej określone co można zaliczyć do powierzchni całkowitej i czego nie można. Każdy obiekt, również w zakresie tzw. zagospodarowania terenu, należy oceniać z punktu widzenia tej definicji, np. niektóre obiekty budowlane czy obiekty malej architektury będą miały powierzchnie całkowitą, a inne jej nie będą miały. Z faktu, że jakiś obiekt jest trwale związany z gruntem nie musi wynikać, że ma on powierzchnię całkowitą. Może on mieć tylko powierzchnię zabudowy, która nie jest powierzchnią całkowitą. Nie jest możliwe udzielenie indywidualnej odpowiedzi bez zapoznania się z dokumentacją projektową obiektu. Ostateczna decyzja określająca powierzchnię całkowitą powinna być podjęta przez wnioskodawcę, najlepiej w uzgodnieniu z architektami sporządzającymi projekty lub z osobami posiadającymi uprawnienia budowlane.

Pytanie 228
W celu realizacji inwestycji „Budowa wielofunkcyjnego budynku ...” została podpisana umowa z Wójtem Gminy (…) o Inwestorze Zastępczym (treść w załączniku). Czy na jej podstawie umowę z Wykonawcą i z Inspektorem nadzoru budowlanego, oprócz Inwestora Głównego (czyli GCBK) powinien podpisać również wójt jako Inwestor Zastępczy? W trakcie budowy wprowadzane są pewne zmiany, korekty budowlane, gdzie musimy składać podpisy. Podobnie z fakturami, czy nie powinno być dwa podpisy w imieniu dwóch instytucji - dyrektora GCBK i wójta jako Inwestora Głównego i Zastępczego? W związku z istnieniem różnych interpretacji definicji "Inwestora Zastępczego" i faktu, że przy odbiorze naszej inwestycji To Państwo będą decydować prosimy o odpowiedź, bo chcemy uniknąć ewentualnych błędów formalnych.
Odpowiedź:

Instytut Książki nie ingeruje w treść umów o inwestorstwo zastępcze i nie kontroluje tych umów. Zwracamy jednak uwagę, że inwestor zastępczy nie jest podmiotem uprawnionym do wykonywania czynności prawnych w imieniu inwestora, takich jak np. zawieranie umów z wykonawcami i inspektorami nadzoru. W przypadku zlecenia przez inwestora pełnego inwestorstwa zastępczego właściwe jest, dla bezpieczeństwa inwestora, podpisywanie lub parafowanie przez inwestora zastępczego wszystkich dokumentów tworzonych w trakcie procesu inwestycyjnego, w tym również faktur. Decyzja w tej sprawie należy jednak do inwestora. Instytut Książki nie wymaga podpisywania dowodów księgowych potwierdzających wydatki przez kogokolwiek poza osobami reprezentującymi beneficjenta, czyli inwestora.

Pytanie 229
We wniosku w części "Informacje o zadaniu" w punkcie I.2. "Placówki biblioteczne objęte zadaniem" w punkcie 4 jest napisane: "Obiekt biblioteki głównej został zniszczony wskutek powodzi, pożaru i innych zdarzeń nadzwyczajnych": czy w tym punkcie należy uwzględnić nieodpowiedni stan techniczny obiektu, o którym jest mowa w regulaminie, i zaznaczyć "tak"?. Czy zaznaczyć "nie" jeśli obiekt jest zniszczony, potwierdzony stan techniczny obiektu oceną projektanta, ale nie uległ temu zniszczeniu na wskutek pożaru, powodzi i innych zdarzeń nadzwyczajnych?
Odpowiedź:

Punkt I.2.4) w formularzu wniosku zdezaktualizował się poprzez zmianę w Regulaminie Priorytetu obowiązująca od III naboru wniosków. Został on zastąpiony oceną stanu technicznego obiektu opisaną w punkcie 7 kryteriów punktowanych (punkt VII.4). W związku z tym zaznaczenie we właściwym polu punktu I.2.4) formularza wniosku odpowiedzi „tak” lub „nie” nie pozostaje w żadnym związku z oceną punktową zadania.

Pytanie 230
1. Jak rozumieć „obowiązkowe wprowadzenie jednolitej identyfikacji wizualnej biblioteki w otoczeniu” z pkt 6 ? Oraz pkt 8 „jednolita identyfikacja wizualna i graficzna” ? Spełnienie jednego punktu daje nam spełnienie obu?
2. Czy wystarczy jedno urządzenie wielofunkcyjne, z którym mają połączenie wszystkie komputery, te czytelników i pracownika biblioteki? Czy zadeklarowanie pkt 10 daje zaliczenie pkt 12 ?
3. Jaki musi być program graficzny, pkt 13? jaki możliwości musi zapewniać, czy to musi być Photoshop?
Odpowiedź:

1. W kryteriach Certyfikatu Biblioteka+ punk 6 (Informacje o bibliotece) dotyczy miejscowości, w której znajduje się biblioteka, a punkt 8 dotyczy budynku biblioteki.
2. W kryteriach Certyfikatu Biblioteka+ punkt 10 dotyczy komputerowych urządzeń peryferyjnych, natomiast punkt 12  dotyczy dodatkowych urządzeń. W przypadku urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kserokopiarka), z którym mają połączenie wszystkie komputery, spełniony zostanie warunek dla tego urządzenia, określony w punkcie 10 i 12.
3. Może to być dowolny program graficzny.

Pytanie 231
Kieruję do państwa zapytanie dotyczące część VI wniosku: Oświadczenia obowiązkowe, punkt 4. „W przypadku wniesienia rzeczowego wkładu własnego w formie prawa własności nieruchomości będącej przedmiotem zadania, dostarczy Operatorowi Priorytetu, nie później niż do terminu złożenia raportu końcowego z realizacji zadania, dokumenty potwierdzające to prawo w postaci kopii aktu notarialnego lub wypisu z ksiąg wieczystych oraz kopii operatu szacunkowego ustalającego wartość tej nieruchomości – brak tych dokumentów będzie podstawą do nie uznania wniesienia rzeczowego wkładu własnego.”
Gmina (…) przekazała Gminnej Bibliotece w (…) budynek komunalny w celu utworzenia filii Biblioteki Głównej. Biblioteka na mocy aktu notarialnego nabyła prawo własności. Na dzień dzisiejszy biblioteka nie posiada operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości. Budynek jest w złym stanie technicznym i wymaga przeprowadzenia remontu. W nawiązaniu do powyższych informacji proszę o wskazanie wymogów dotyczących terminu przygotowania operatu szacunkowego. Zgodnie z danymi w oświadczeniu operat może być dostarczony nie później niż do terminu złożenia raportu końcowego, ale brak informacji czy operat ma być sporządzony przed rozpoczęciem remontu, czy po. Jest to istotne ze względu na wysokość wyceny, a tym samym na wysokość wkładu rzeczowego.
Odpowiedź:

Wkład rzeczowy jest częścią wkładu własnego wnioskodawcy. Wkład rzeczowy może dotyczyć nieruchomości gruntowej i/lub obiektów na tej nieruchomości wybudowanych. W obu przypadkach konieczne jest określenie w operacie szacunkowym wartości tych nieruchomości z okresu poprzedzającego realizację zadania. W przeciwnym bowiem przypadku (określenia wartości tych nieruchomości po zakończeniu zadania) zdublowałby się wkład finansowy z wkładem rzeczowym, ponieważ  w wartości tych nieruchomości zostałyby uwzględnione poniesione nakłady.

Pytanie 232
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, jakim dokumentem powinna się posłużyć biblioteka, aby spełnić warunek, który zaświadcza w punkcie 3 Wniosku aplikacyjnego do programu „Infrastruktura Bibliotek na lata 2016-2020”? Ma prawną gwarancję korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem zadania przez okres co najmniej 5 pełnych lat kalendarzowych po zakończeniu zadania, bez wprowadzania zmian technicznych, funkcjonalnych i użytkowych pogarszających jej standard osiągnięty na dzień zakończenia zadania.
Odpowiedź:

W p. VI.1.3. składa się wyłącznie oświadczenie, którego nie potwierdza się żadnym dokumentem dołączanym do wniosku.

Pytanie 233
W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków do IV edycji programu "Infrastruktura bibliotek" bardzo proszę o pomoc w rozstrzygnięciu dylematu - nie potrafię sama podjąć decyzji w następującej sprawie: Miejska Biblioteka Publiczna w (…), którą reprezentuję, złożyła na początku marca do Rady Miejskiej projekt nowego statutu. Bardzo istotną zmianą w stosunku do wcześniej obowiązującego dokumentu jest zmiana nazwy, tj. poszerzenie o człon "powiatowa". Trwa proces legislacji - nowy statut został uchwalony przez Radę, obecnie oczekujemy na jego opublikowanie w Dzienniku Urzędowym, a uprawomocni się po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Dopiero wówczas będą wprowadzone zmiany w Rejestrze Instytucji Kultury. Zmiana nazwy wymaga następnie zgłoszenia do US, GUS-u itd. Jestem pewna, że nie ma takiej możliwości, aby do 20 kwietnia b.r. przeprowadzić wszystkie wymagane procedury.

Proszę o informację, czy w zaistniałej sytuacji mogę złożyć wniosek podając jako wnioskodawcę Miejską Bibliotekę Publiczną i dołączyć kopię "starego", ale obowiązującego jeszcze  statutu + odpis z rejestru instytucji kultury, zgodnie ze stanem prawnym na dzień wydania. Czy może zaistniała sytuacja zamyka drogę do złożenia wniosku? Nie wiem, co robić, bo mam przygotowany wniosek i pozostałe załączniki i zupełnie zaskoczyła mnie przedłużająca się procedura związana ze statutem oraz zmianą nazwy biblioteki. Bardzo będę zobowiązana za podpowiedzenie rozwiązania, które da mi jednak szansę na staranie się o dofinansowanie.
Odpowiedź:

Jeśli po zmianie statutu biblioteka będzie nadal wpisana do gminnego rejestru instytucji kultury, pełniąc równocześnie funkcję biblioteki powiatowej, to można złożyć wniosek przed zmianą statutu.