Biblioteki

Nazwa programu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”

Opis programu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy.  W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Biblioteką Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych zł trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych dla bibliotek), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.

Częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Priorytet 2 i realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020.

Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych, a realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1., służy:

 • dostosowaniu bazy infrastrukturalnej gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej;
 • stworzeniu warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym służących podnoszeniu ich kompetencji czytelniczych;
 • zwiększeniu poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.

W Priorytecie 2, w ramach konkursów ogłaszanych dla Kierunku interwencji 2.1., można ubiegać się dofinansowanie projektów, czyli przedsięwzięć polegających na realizacji jednego z następujących zadań: budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem.

NPRCz 2.0 obejmuje cztery priorytetowe obszary wsparcia, realizowane przez następujących Operatorów:

 1. Biblioteka Narodowa:  Priorytet 1 - Poprawa oferty bibliotek publicznych,
 2. Instytut Książki:  Priorytet 2 - Inwestycja w infrastrukturę bibliotek publicznych,
 3. Ministerstwo Edukacji i Nauki:  Priorytet 3 - Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
 4. Narodowe Centrum Kultury:  Priorytet 4 - Program dotacyjny dla bibliotek, promocja czytelnictwa,

Nabory do konkursów w ramach każdego z Priorytetów będą sukcesywne ogłaszane na stronach internetowych poszczególnych Operatorów. 

Zadanie pn. Dofinansowanie naboru wniosków w ramach Priorytetu 2. Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych oraz przypisanego do niego Kierunku interwencji: 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 [NPRCz 2.0], który został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 69/2021 z dnia 21 maja br. dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadanie pn. Finansowanie kosztów obsługi Priorytetu 2., w ramach PW NPRCz 2.0. w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 [NPRCz 2.0], który został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 69/2021 z dnia 21 maja 2021 r. dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sfinansowano ze środków budżetu państwa w ramach środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zadanie pn. Dofinansowanie naboru wniosków w ramach Priorytetu 2. Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych oraz przypisanego do niego Kierunku interwencji: 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 [NPRCz 2.0], który został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 69/2021 z dnia 21 maja br., w kwocie: 228 500 000 zł.

Zadanie pn. Finansowanie kosztów obsługi Priorytetu 2., w ramach PW NPRCz 2.0. w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 [NPRCz 2.0], który został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 69/2021 z dnia 21 maja 2021 r. sfinansowano ze środków budżetu państwa w ramach środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie 3 000 000 zł.

Kontakt

Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków

Anna Zagórska, a.zagorska@instytut­ksiazki.pl, tel. 694 268 148

Beata Najbar-Kołodziej, b.najbar-kolodziej@instytutksiazki.pl, tel. 509 868 356

Ewa Gąsior, e.gasior@instytutksiazki.pl, tel. 505 245 827

Anna Kurtek, a.kurtek@instytutksiazki.pl, tel. 606760546

Konsultacje telefoniczne udzielane są w godzinach 10:00-14:00.

Kryteria

Uprawnieni wnioskodawcy to samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100 tys. mieszkańców.

Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek w każdym naborze wniosków na jedno zadanie, a jednym zadaniem może być objęta tylko biblioteka główna lub jedna filia.

Minimalne progi wkładu własnego określane są zgodnie z zapisami par. 4 regulaminu i są zróżnicowane:

1)        dla wnioskodawców zaliczonych do I grupy: 15% kosztów całkowitych zadania,

2)        dla wnioskodawców zaliczonych do II grupy: 25% kosztów całkowitych zadania,

3)        dla wnioskodawców zaliczonych do III grupy: 35% kosztów całkowitych zadania.

Wnioskodawcę zalicza się do właściwej grupy na podstawie stosunku wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie (wskaźnik G) do wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg), wg danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, aktualnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków.

Wskaźnik dochodów podatkowych gmin na 2023 r. (aktualny dla III naboru) można znaleźć pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-dochodow-podatkowych-gmin-powiatow-i-wojewodztw-na-2023-r

Termin składania wniosków

10 października 2023 r.

Aktualizacje

15 lutego 2024 r.

Rozpatrzenie odwołań od wyników III naboru wniosków

Instytut Książki informuje, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania od wyników III naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Dofinansowanie w procedurze odwoławczej otrzymało 20 bibliotek. 

Odwołania rozpatrzone pozytywnie

Odwołania rozpatrzone negatywnie

Jednocześnie informujemy, że zaktualizowana została lista rankingowa III naboru wniosków w związku z zastosowaniem zapisów par. 4 ust. 8 regulaminu konkursu. Do dofinansowania w tym trybie zakwalifikowana została MBP w Szprotawie.

Zaktualizowana lista rankingowa

***

12 stycznia 2024 r.

Instytut Książki informuje o rozstrzygnięciu III naboru wniosków do konkursu w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

W ramach III naboru złożono 114 wniosków, w tym 111 wniosków poprawne formalne na łączną kwotę dofinansowania 174 522 998 zł oraz 3 wnioski błędne formalnie.

Spośród poprawnych formalnie wniosków dofinansowanie w procedurze konkursowej otrzymało 27 wniosków o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej i strategicznej łącznie, w kolejności od 1. do 27. miejsca zajmowanego na liście rankingowej, na łączną kwotę dofinansowania 54 773 288,00 zł.

Zgodnie z zasadami regulaminu konkursu (par. 8 ust. 3) w przypadku osiągnięcia przez dwóch lub więcej wnioskodawców tej samej liczby punktów w ocenie merytorycznej i strategicznej łącznie o wyższym miejscu na liście rankingowej decydował niższy wskaźnik G dla gminy wnioskodawcy.

Zgodnie z regulaminem konkursu (par. 12) możliwe jest złożenie odwołania od wyników naboru wniosków. Budżet Priorytetu zabezpiecza środki na tę procedurę. W procedurze rozpatrywania odwołań nie jest wiążąca liczba punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej i strategicznej zadań.

Uwaga! Operator nie dysponuje wzorem odwołania, ponadto nie sporządza się go za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków.

Odwołanie należy złożyć w terminie do 19 stycznia br. włącznie. W przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych. W przypadku przesłania odwołania przesyłką pocztową operatora wyznaczonego decyduje data nadania.

Odwołanie można przesłać przesyłką pocztową, dostarczyć osobiście lub wysłać w formie dokumentu podpisanego elektronicznie (skrytka ePUAP Instytutu Książki:/INSTYTUTKSIAZKI/SkrytkaESP)

Środki w budżecie Priorytetu 2 pozostałe do wykorzystania w procedurze odwoławczej przedstawiają się następująco: 

budżet 2024 rok – 21 138 082,00 zł,

budżet 2025 rok – 8 204 716,00 zł.

 1. Wnioski rozpatrzone pozytywnie
 2. Wnioski rozpatrzone negatywnie
 3. Wnioski błędne formalnie
 4. Zespół ekspertów

***

18 sierpnia 2023 r.

Instytut Książki, w trakcie trwającego do 10 października br. III naboru, organizuje kolejne spotkania on-line dla przedstawicieli bibliotek zainteresowanych złożeniem wniosku do „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”.

Kolejne szkolenia (poza wcześniej ogłoszonymi) odbędą się w terminach:

30 sierpnia br., godz. 10:00 – spotkanie poświęcone zasadom regulaminu, prowadzenie Anna Zagórska

1 września br., godz. 12:00 – spotkanie poświęcone instrukcji wypełniania wniosku, prowadzenie Beata Najbar

5 września br., godz. 09:30 – spotkanie poświęcone zasadom regulaminu oraz instrukcji wypełniania wniosku, prowadzenie Anna Zagórska

20 września br., godz. 12:00 – spotkanie poświęcone zasadom regulaminu oraz instrukcji wypełniania wniosku, prowadzenie Beata Najbar

27 września br., godz. 12:00 – spotkanie poświęcone zasadom regulaminu oraz instrukcji wypełniania wniosku, prowadzenie Beata Najbar.

Zgłoszenia na szkolenia odbywające się w podanych wyżej terminach należy wysyłać na adres: a.kurtek@instytutksiazki.pl – w wiadomości e-mail proszę wskazać termin spotkania, który Państwa interesuje. W odpowiedzi otrzymacie Państwo link umożliwiający udział w szkoleniu. 

Wszystkie spotkania są bezpłatne i odbędą się za pośrednictwem platformy Zoom.

8 sierpnia 2023 r.

Instytut Książki ogłasza III nabór wniosków ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

Nabór potrwa do 10 października 2023 r. i dotyczy zadań rozpoczynających się (także dofinansowaniem) od 2024 r.

Przypominamy, że zgodnie z zasadami regulaminu w pierwszym roku realizacji zadania wnioskodawca ma obowiązek wnioskować o co najmniej 30% całkowitej kwoty dofinansowaniaw III naborze dotyczy to roku 2024.

Budżet K.I. 2.1. na lata 2024-2025 (łącznie z kwotami zabezpieczonymi na procedurę odwoławczą) w momencie ogłoszenia III naboru przedstawia się następująco:

2024 r. 56 116 086 zł

2025 r. 28 000 000 zł

Wskaźnik G (tj. wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie) opublikowany przez Ministerstwo Finansów, aktualny na dzień ogłoszenia naboru wniosków: https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-dochodow-podatkowych-gmin-powiatow-i-wojewodztw-na-2023-r

Nabór III odbywa się na zasadach zmienionego, zaktualizowanego regulaminu, który znajduje się w materiałach do pobrania (Materiały III nabór).

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi zwłaszcza na zapisy dot. pkt. 7 standardów preferowanych oraz nowe, szersze brzmienie kryterium 3 oceny strategicznej.

Wnioski w III naborze można składać na zadania dotyczące budowy, przebudowy, modernizacji, rekonstrukcji i adaptacji obiektów bibliotecznych. Każde zadanie może być realizowane wraz z wyposażeniem biblioteki i zagospodarowaniem terenu wokół niej.

Dofinansowanie wynosi od 500 000,00 zł do 2 250 000,00 zł.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków, dostępnego pod linkiem: https://instytutksiazki.pl/infrastruktura/

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania wniosku dostępną wśród plików do pobrania.

W trakcie naboru będą odbywać się bezpłatne szkolenia online dla wszystkich zainteresowanych – zarówno objaśniające zasady regulaminu, jak i zawierające wskazówki dotyczące składania wniosku.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie wiadomości e-mail na adres: e.gasior@instytutksiazki.plw wiadomości proszę podać interesujący Państwa termin.

Terminy pierwszych szkoleń to:

17 sierpnia br., godz. 10:00 – spotkanie poświęcone zasadom regulaminu, prowadzenie Anna Zagórska

18 sierpnia br., godz. 11:00 – spotkanie poświęcone instrukcji wypełniania wniosku, prowadzenie Beata Najbar

23 sierpnia br., godz. 10:00 – spotkanie poświęcone zasadom regulaminu, prowadzenie Anna Zagórska

24 sierpnia br., godz. 11:00 – spotkanie poświęcone instrukcji wypełniania wniosku, prowadzenie Beata Najbar

Wszystkie spotkania odbędą się za pośrednictwem platformy Zoom.

Szczegółowe informacje na temat kolejnych terminów szkoleń zostaną przekazane wkrótcewraz z ich kalendarzem oraz sposobem zapisu.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w dn. 13-14 listopada br. w Gdyni planowana jest konferencja ekspercka pn. Infrastruktura bibliotek 2021-2025. Inwestycja i co dalej? Będzie to wydarzenie organizowane przez Instytut Książki i skierowane przede wszystkim do wnioskodawców i nowych beneficjentów „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”. Już teraz zapraszamy wnioskujących do udziału w wydarzeniu – szczegółowe informacje, w tym formularz zgłoszeniowy zostaną opublikowane wkrótce.

Aktualizacje - archiwum

***

4 maja 2023 r.

Biblioteki publiczne wciąż mają szansę pozyskać dofinansowanie na inwestycje w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025” (środki na budowy, przebudowy czy modernizacje obiektów bibliotecznych).

Już teraz – choć kolejny nabór wniosków do „Infrastruktury bibliotek 2021-2025” jeszcze nie jest ogłoszony – warto przygotowywać inwestycję w infrastrukturę biblioteczną: szacować wydatki, planować działania, ukierunkowywać pomysły, prowadzić konsultacje.

Instytut Książki, jako Operator Priorytetu 2, informuje, że trwają obecnie prace nad aktualizacją dokumentów programowych dotyczących realizacji NPRCz 2.0, Priorytet 2, K.I. 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Bezzwłocznie po ich zakończeniu planujemy ogłoszenie kolejnego naboru wniosków, najprawdopodobniej na zadania rozpoczynające się od 2024 r. Wszelkie aktualizacje i informacje organizacyjne będą podawane na naszej stronie internetowej.

Oczekując na kolejny nabór wniosków, prowadzimy działania upowszechniające i informacyjne w całym kraju. To najlepszy moment, by poznać zasady konkursu oraz rozpocząć przygotowania do złożenia wniosku w przyszłości.

Jeśli Państwa instytucja jest zainteresowana działaniami w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, prosimy o kontakt z osobami, których dane są podane powyżej, w sekcji „Kontakt” – przedstawiciele Instytutu Książki podadzą terminy najbliższych spotkań organizowanych w terenie i wirtualnie lub umówią spotkanie indywidualne.

***

21 września 2022 r.

Informacja:

informujemy, że zaktualizowana została lista rankingowa 2. naboru wniosków w związku z zastosowaniem zapisów par. 4 ust. 8 regulaminu konkursu. 

Zaktualizowana lista rankingowa 

***

22 lipca 2022 r.

Rozstrzygnięcie odwołań od wyników 2. naboru wniosków

Instytut Książki informuje, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania od wyników drugiego naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Dofinansowanie w procedurze odwoławczej otrzymało 16 bibliotek. 

Odwołania rozpatrzone pozytywnie

Odwołania rozpatrzone negatywnie

Jednocześnie informujemy, że zaktualizowana została lista rankingowa 2. naboru wniosków w związku z zastosowaniem zapisów par. 4 ust. 8 regulaminu konkursu. 

Zaktualizowana lista rankingowa 

Jednocześnie informujemy, że termin kolejnego naboru wniosków – na zadania rozpoczynające się od 2024 r. – zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.

***

23 maja 2022 r.

Instytut Książki informuje o rozstrzygnięciu 2. naboru wniosków do konkursu w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

W ramach 2. naboru złożono 110 wnioski, w tym 103 wnioski poprawne formalne na łączną kwotę dofinansowania 148 791 641 zł oraz 7 wniosków błędnych formalnie.

Spośród poprawnych formalnie wniosków dofinansowanie otrzymało 47 wniosków o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej i strategicznej łącznie, w kolejności od 1. do 47. miejsca zajmowanego na liście rankingowej, na łączną kwotę dofinansowania 78 711 051,00 zł.

Zgodnie z zasadami regulaminu konkursu (par. 8 ust. 3) w przypadku osiągnięcia przez dwóch lub więcej wnioskodawców tej samej liczby punktów w ocenie merytorycznej i strategicznej łącznie o wyższym miejscu na liście rankingowej decydował niższy wskaźnik G dla gminy wnioskodawcy.

Zgodnie z regulaminem konkursu (par. 12) możliwe jest złożenie odwołania od wyników naboru wniosków. W procedurze rozpatrywania odwołań nie jest wiążąca liczba punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej i strategicznej zadań.

Odwołanie należy złożyć w terminie do 30 maja br. włącznie. W przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych. W przypadku przesłania odwołania przesyłką pocztową operatora wyznaczonego decyduje data nadania.

Chcąc usprawnić procedurę odwoławczą, zachęcamy do złożenia odwołania dodatkowo także w formie skanu przesłanego na adres e.gasior@instytutksiazki.pl

Jednocześnie przypominamy, że poprawne złożenie odwołania musi być zgodne z zapisami regulaminu konkursu, tj. opierać musi się o oryginał odwołania przesłany pocztą lub dostarczony osobiście we wskazanym wyżej terminie.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu na każdy rok realizacji Kierunku interwencji 2.1. wydziela się środki finansowe przeznaczone na odwołania od wyników naborów wniosków w wysokości 30% zaplanowanych środków budżetu państwa wykazanych w Tabeli 1. na dany rok.

Ustalona w ten sposób kwota, zgodnie z regulaminem, zostaje zwiększona w roku 2022 o kwotę niewykorzystaną w procedurze konkursowej, tj. o 136 541,00 zł.

 1. Wnioski rozpatrzone pozytywnie
 2. Wnioski rozpatrzone negatywnie
 3. Wnioski błędne formalnie
 4. Zespół sterujący

***

6 grudnia 2021 r.

Instytut Książki ogłasza II nabór wniosków do konkursu w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

Nabór potrwa do 21 lutego 2022 r. i dotyczy zadań rozpoczynających się (także dofinansowaniem) w 2022 r.

Przypominamy, że zgodnie z zasadami regulaminu w pierwszym roku realizacji zadania wnioskodawca ma obowiązek wnioskować o co najmniej 30% całkowitej kwoty dofinansowania – w II naborze dotyczy to roku 2022.

Całkowity budżet K.I. 2.1. (łącznie z kwotami zabezpieczonymi na procedurę odwoławczą) w momencie ogłoszenia II naboru przedstawia się następująco:

Kierunek interwencji 2.1.

Rodzaj środków

2022

2023

2024

2025

Infrastruktura bibliotek 2021-2025

środki budżetu państwa (wyłącznie wydatki majątkowe)

35 067 636 zł

60 361 485 zł

62 922 676 zł

28 000 000 zł

Wnioski w II naborze można składać na zadania dotyczące budowy, przebudowy, modernizacji, rekonstrukcji i adaptacji obiektów bibliotecznych. Każde zadanie może być realizowane wraz z wyposażeniem biblioteki i zagospodarowaniem terenu wokół niej.

Dofinansowanie wynosi od 500 000,00 zł do 2 250 000,00 zł.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków, dostępnego pod linkiem: https://instytutksiazki.pl/infrastruktura/

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania wniosku dostępną wśród plików do pobrania.

W trakcie naboru będą odbywać się bezpłatne szkolenia online dla wszystkich zainteresowanych. Tematyka szkoleń to:

-  instrukcja wypełniania wniosku – prowadzenie Beata Najbar, specjalistka z Działu Grantów IK;
terminy szkoleń:
12 stycznia 2022 r., godz. 11:00
19 stycznia 2022 r., godz. 11:00
8 lutego 2022 r., godz. 11:00

- podstawowe zasady ubiegania się o dofinansowanie – prowadzenie Anna Zagórska, zastępczyni kierownika Działu Grantów IK
terminy szkoleń:
11 stycznia 2022 r., godz. 11:00
18 stycznia 2022 r., godz. 11:00
11 lutego 2022 r., godz. 11:00

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o wysłanie e-maila na adres: e.gasior@instytutksiazki.pl – w wiadomości proszę wskazać termin i temat interesującego Państwa szkolenia.

Wkrótce podamy także daty kolejnych szkoleń odbywających się w 2022 r.

W trakcie szkoleń przewidujemy możliwość zadawania pytań.

W plikach do pobrania pobrać można również prezentację dotyczącą podstawowych zasad konkursu.

Odpowiedzi na indywidualne pytania udzielamy drogą mejlową i telefonicznie.

Wśród plików do pobrania znajdują się wzory oświadczeń stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie (w formacie edytowalnym).

W plikach do pobrania znajduje się także informacja o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi załącznik do wniosku.

***

28 czerwca 2021 r.

Instytut Książki ogłasza 1. nabór wniosków do konkursu w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

Nabór wniosków potrwa do 9 sierpnia 2021 r.

Nabór wniosków dotyczy zadań rozpoczynających się (także dofinansowaniem) w 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że uruchomienie 2. naboru wniosków, na zadania rozpoczynające się (także dofinansowaniem) w 2022 r., planowane jest w IV kwartale 2021 r.

Przypominamy, że zgodnie z zasadami regulaminu w pierwszym roku realizacji zadania wnioskodawca ma obowiązek wnioskować o co najmniej 20% całkowitej kwoty dofinansowania – w 1. naborze dotyczy to roku bieżącego!

Budżet K.I. 2.1. w momencie ogłoszenia 1. naboru przedstawia się następująco:

Kierunek interwencji 2.1.

Rodzaj środków

2021

2022

2023

2024

2025

Infrastruktura bibliotek 2021-2025

środki budżetu państwa (wyłącznie wydatki majątkowe)

10 000 000 zł

63 500 000 zł

63 500 000 zł

63 500 000 zł

28 000 000 zł

Zgodnie z zasadami Regulaminu, na każdy rok realizacji wydziela się środki finansowe przeznaczone na odwołania od wyników naborów wniosków w wysokości 30% za planowanych środków budżetu państwa wykazanych w tabeli budżetu na dany rok.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków, dostępnego pod linkiem: https://instytutksiazki.pl/infrastruktura/

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania wniosku dostępną wśród plików do pobrania.

Pracownicy Instytutu Książki w trakcie naboru prowadzić będą regularne szkolenia on-line dla zainteresowanych naborem (za pośrednictwem platformy Zoom).

Tematem szkoleń będzie przybliżenie podstawowych zasad ubiegania się o dofinansowanie, w tym instrukcja wypełniania wniosku.

Szkolenia są bezpłatne, będą odbywać się minimum raz w tygodniu.

Termin najbliższych szkoleń to:

 • 19 lipca, godz. 12:00
 • 20 lipca, godz. 12:00
 • 27 lipca, godz. 12:00
 • 2 sierpnia, godz. 12:00
 • 3 sierpnia, godz. 12:00

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o wysłanie e-maila na adres: a.zagorska@instytutksiazki.pl

Informujemy, że ze względu na dużą liczbę chętnych już zapisanych na najbliższe szkolenia, nie mamy możliwości przyjęcia kolejnych zgłoszeń na udział w szkoleniach w dn. 30.06, 05.07. oraz 07.07.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie szkolenia, niezależnie od terminu, będą dotyczyły tego samego zakresu tematycznego.

Wkrótce podamy także daty kolejnych szkoleń odbywających się po 20 lipca br.

W trakcie szkoleń przewidujemy możliwość zadawania pytań.

W plikach do pobrania pobrać można również prezentację dotyczącą podstawowych zasad konkursu.

Odpowiedzi na indywidualne pytania udzielamy drogą mejlową i telefonicznie.

Wśród plików do pobrania znajdują się wzory oświadczeń stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie (w formacie edytowalnym).

W plikach do pobrania znajduje się także informacja o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi załącznik do wniosku.

***

8 października 2021 r.

Rozstrzygnięcie 1. naboru wniosków

Instytut Książki informuje o rozstrzygnięciu 1. naboru wniosków do konkursu w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

W ramach 1. naboru złożono 54 wnioski, w tym 52 wnioski poprawne formalne na łączną kwotę dofinansowania 66 702 931,00 zł oraz 2 wnioski błędne formalnie.

Spośród poprawnych formalnie wniosków dofinansowanie otrzymało 18 wniosków o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej i strategicznej łącznie, w kolejności od 1. do 18. miejsca zajmowanego na liście rankingowej, na łączną kwotę dofinansowania 30 469 108,00 zł.

Zgodnie z zasadami regulaminu konkursu (par. 8 ust. 3) w przypadku osiągnięcia przez dwóch lub więcej wnioskodawców tej samej liczby punktów w ocenie merytorycznej i strategicznej łącznie o wyższym miejscu na liście rankingowej decydował niższy wskaźnik G dla gminy wnioskodawcy.

Zgodnie z regulaminem konkursu (par. 12) możliwe jest złożenie odwołania od wyników naboru wniosków. W procedurze rozpatrywania odwołań nie jest wiążąca liczba punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej i strategicznej zadań.

Odwołanie należy złożyć w terminie do 18 października br. włącznie. W przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych. W przypadku przesłania odwołania przesyłką pocztową operatora wyznaczonego decyduje data nadania.

Chcąc usprawnić procedurę odwoławczą, zachęcamy do złożenia odwołania dodatkowo także w formie skanu przesłanego na adres a.zagorska@instytutksiazki.pl

Jednocześnie przypominamy, że poprawne złożenie odwołania musi być zgodne z zapisami regulaminu konkursu, tj. opierać musi się o oryginał odwołania przesłany pocztą lub dostarczony osobiście we wskazanym wyżej terminie.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu na każdy rok realizacji Kierunku interwencji 2.1. wydziela się środki finansowe przeznaczone na odwołania od wyników naborów wniosków w wysokości 30% zaplanowanych środków budżetu państwa wykazanych w Tabeli 1. na dany rok.

Ustalona w ten sposób kwota, zgodnie z regulaminem, zostaje zwiększona w roku 2021 o kwotę niewykorzystaną w procedurze konkursowej, tj. o 283 285,00 zł.

 1. Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
 2. Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie
 3. Lista wniosków błędnych formalnie
 4. Skład zespołu ekspertów

***

18 listopada 2021 r.

Rozstrzygnięcie odwołań od wyników 1. naboru wniosków

Instytut Książki informuje, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania od wyników pierwszego naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Dofinansowanie w procedurze odwoławczej otrzymało 13 bibliotek. 

Odwołania rozpatrzone pozytywnie

Odwołania rozpatrzone negatywnie


Jednocześnie informujemy, że zaktualizowana została lista rankingowa I naboru wniosków. 

Zaktualizowana lista rankingowa 


Przekazujemy także, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony II nabór wniosków, na zadania rozpoczynające się od 2022 r. Informacja pojawi się na naszej stronie internetowej.

Materiały do pobrania – II nabór

Załączone wzory dokumentów (umowa, raporty, sprawozdanie) zamieszczone są poglądowo, ich treść może ulegać nieznacznym modyfikacjom lub zmianie formy na zintegrowaną z generatorem wniosków w trakcie realizacji Kierunku interwencji 2.1.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin
 2. Załączniki do regulaminu:
  1. zał. nr 1 – standardy formalno-prawne i techniczne,
  2. zał. nr 2 – standardy dostępności,
  3. zał. nr 3 – informacja o pomocy publicznej
  4. zał. nr 4 – oświadczenie o rozliczeniu zadań w trzech ostatnich latach budżetowych
 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 2. Oświadczenie o nieodpowiednim stanie technicznym budynku biblioteki
 3. Oświadczenie o zabytkowym charakterze budynku biblioteki
 4. Oświadczenie o skutkach zdarzenia nadzwyczajnego
 5. Oświadczenie o zapewnieniu ciągłości działalności bibliotecznej
 6. Wniosek wzorcowy
 7. Instrukcja wypełniania wniosku
 8. Podstawowe zasady konkursu (prezentacja)
 9. Wzór umowy
 10. Wzór raportu częściowego
 11. Wzór raportu końcowego
 12. Wzór sprawozdania
 13. Logotyp NPRCz 2.0
 14. Księga znaku NPRCz 2.0  oraz Księga identyfikacji wizualnej
 15. Wskazówki do wypełnienia raportu częściowego
 16. Wskazówki do wypełnienia raportu końcowego

I nabór wniosków – wyniki:

 1. Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
 2. Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie
 3. Lista wniosków błędnych formalnie
 4. Skład zespołu ekspertów
 5. Odwołania rozpatrzone pozytywnie
 6. Odwołania rozpatrzone negatywnie
 7. Zaktualizowana lista rankingowa
   

Materiały dodatkowe:

 1. Film „Dobra biblioteka. Jak „Infrastruktura bibliotek” zmienia (nie tylko) biblioteczny świat?”

Pytania i odpowiedzi

Jakie instytucje są uprawnionymi wnioskodawcami w Priorytecie 2, Kierunek Interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025?

Zgodnie z zapisami par. 2 Regulaminu są to: samorządowe instytucje kultury - gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100 tys. mieszkańców.

Co może być przedmiotem zadania realizowanego w ramach Infrastruktury bibliotek 2021-2025?

W Priorytecie 2, w ramach konkursów ogłaszanych dla Kierunku interwencji 2.1., można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań: budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem.

Czy możliwe jest realizowanie zadania polegającego wyłącznie na zakupie wyposażenia?

Niestety nie, natomiast zakup wyposażenia może stanowić część większego zadania, np. przebudowy czy modernizacji.

Czy jednym zadaniem może być objęta biblioteka główna oraz filia?

Niestety nie – jednym zadaniem może być objęta tylko biblioteka główna lub jedna filia.

Kiedy – zgodnie z zasadami konkursu – mogę rozpocząć realizację zadania?

Zadanie należy rozpocząć począwszy od roku wskazanego przy ogłoszeniu naboru jako pierwszy rok rozpoczynającego się zadania (w tym i dofinansowania) – konkretna data w ramach tego roku nie jest określona. Natomiast ma wpływ na możliwość kwalifikowania wydatków w ramach wkładu własnego.

Od jakiej daty następuje kwalifikowanie wydatków uzyskanych z dofinansowania?

Zgodnie z zapisami Regulaminu, wydatkowanie środków przyznanych z dofinansowania może rozpocząć się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia naboru wniosków, a wydatkowanie środków z wkładu własnego wnioskodawcy począwszy od dnia rozpoczęcia zadania, określonego w umowie o dofinansowanie.

Jakie jest minimalne i maksymalne dofinasowanie o jakie można się starać?

Na realizację zadań przyznawane są wyłącznie dofinansowania w przedziale od 500 000 zł do 2 250 000 zł.

Ile wynosi i od czego zależy minimalna, wymagana wielkość wkładu własnego?

Wymagana minimalna wielkość wkładu własnego wnioskodawcy wynosi:

 1. dla wnioskodawców zaliczonych do I grupy: 15% kosztów całkowitych zadania,
 2. dla wnioskodawców zaliczonych do II grupy: 25% kosztów całkowitych zadania,
 3. dla wnioskodawców zaliczonych do III grupy: 35% kosztów całkowitych zadania.

Wnioskodawcę zalicza się do właściwej grupy na podstawie stosunku wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, zwanego dalej "wskaźnikiem G", do wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, zwanego dalej "wskaźnikiem Gg", opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, aktualnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków, według następujących kryteriów:

 1. do I grupy zalicza się wnioskodawców z gmin o wartości wskaźnika G do 60% wskaźnika Gg,
 2. do II grupy zalicza się wnioskodawców z gmin o wartości wskaźnika G powyżej 60%, ale nie więcej niż 100% wskaźnika Gg,
 3. do III grupy zalicza się wnioskodawców z gmin o wartości wskaźnika G powyżej 100% wskaźnika Gg.

Czy procentowy udział wkładu własnego w stosunku do dofinansowania musi być utrzymany dla każdego kosztu oraz dla każdego roku realizacji zadania?

Deklarowany we wniosku udział wkładu własnego w kosztach całkowitych zadania musi być osiągnięty i rozliczony na dzień zakończenia zadania określony w umowie o dofinansowaniu. W okresie realizacji zadania beneficjent nie musi zachowywać proporcji między wydatkami finansowanymi z przyznanego dofinansowania a wydatkami finansowanymi z wkładu własnego – proporcję tę zachowuje się dla całego zadania łącznie. Poszczególne koszty w preliminarzu mogą być finansowane łącznie z wkładu własnego i dofinansowania, tylko z dofinansowania czy tylko z wkładu własnego.

W jaki sposób mam wskazać we wniosku, do której grupy wkładu własnego należę?

Zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy nastąpi automatycznie, po uzupełnieniu danych wnioskodawcy – generator wniosków sam wczyta odpowiedni próg dot. minimalnego wkładu własnego oraz wyświetli odpowiedni komunikat – na podstawie danych z preliminarza – jeśli wkład własny będzie za niski.

Czy można uzyskać dofinansowanie na zadania finansowane ze środków bieżących?

Na realizację zadań przyznawane są wyłącznie dofinansowania na wydatki majątkowe (inwestycyjne). Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania w ramach środków bieżących.

Czy beneficjent NPRCz Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” może ponownie ubiegać się o dofinansowanie na tę samą bibliotekę?

Placówki biblioteczne, to jest biblioteki główne i filie oraz obiekty budowlane przez nie użytkowane, które były objęte zadaniami dofinansowanymi w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”, oraz programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” , wyłączone są z dofinansowania. Wyłączenie z dofinansowania dotyczy wyłącznie tych placówek (bibliotek głównych i filii) oraz obiektów budowlanych przez nie użytkowanych, które objęte były dofinansowaniem w ramach wskazanych priorytetów programów wieloletnich.

Uprawnione do ubiegania się o ponowne dofinansowanie są placówki: biblioteki główne i filie oraz obiekty budowlane przez nie użytkowane, które były objęte zadaniami dofinansowanymi w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025” oraz programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”, a które ucierpiały wskutek zdarzeń nadzwyczajnych (np. pożar, powódź).

Czy beneficjent Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” realizowanego w latach 2011-2015 może ponownie ubiegać się o dofinansowanie na tę samą bibliotekę?

Tak – placówki biblioteczne, to jest biblioteki główne i filie oraz obiekty budowalne przez nie użytkowane, które były objęte zadaniami dofinansowanymi w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” realizowanego w latach 2011-2015 mogą ponownie ubiegać się o dofinansowanie, jednak tylko w przypadku zapewnienia ciągłości działalności bibliotecznej w obiekcie wcześniej dofinansowany. Zasada ta nie dotyczy obiektów, które ucierpiały wskutek zdarzeń nadzwyczajnych – w tych przypadkach zachowanie ciągłości działalności bibliotecznej w obiekcie nie jest wymagane.

Kosz budowy biblioteki znacznie przekroczy wartość proponowanej dotacji i wkładu własnego. Czy jest możliwość startowania w kolejnych etapach naboru, aby uzyskać większą dotację?

Nie, na jedno zadanie należy złożyć jeden wniosek; na jedno zadanie nie można składać kilku wniosków, w kilku naborach i tym samym kilkukrotnie uzyskać dotację na realizację tego samego zadania.

Jak należy rozumieć określenie „polityka horyzontalna”, które pojawia się w formularzu wniosku?

Polityki horyzontalne rozumiemy jako cele strategiczne i priorytety rozwojowe określone w strategii Europa 2020.

Zapisałam wniosek jako kopię roboczą. W jaki sposób mogę wrócić do jego edycji?

Po zapisie kopii roboczej można wrócić do edycji wniosku przez zakładkę „wnioski” – na liście wyświetli się wniosek wraz z oznaczeniem jego statusu („Kopia robocza”) oraz aktywnym przyciskiem „Edytuj”, który przekieruje bezpośrednio do formularza wniosku.

W jaki sposób obliczyć powierzchnię całkowitą obiektu objętą zadaniem?

Definicja powierzchni całkowitej wyświetla się bezpośrednio w formularzu wniosku.

Powierzchnia całkowita to suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian na wysokości podłogi oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę budynku i trwale z nim związanych, tj. tarasów, schodów zewnętrznych, balkonów, podcieni, podjazdów, zjazdów do garaży itp. Jako kondygnacje mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje na poziomie terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. Do powierzchni całkowitej nie wlicza się elewacji, dachów, obiektów umieszczonych na dachach (szyby windowe, szyby wentylacyjne itp.), ścian, balustrad, ogrodzeń, tablic i gablot zewnętrznych, chodników, parkingów, utwardzonych nawierzchni gruntu, bezpiecznych nawierzchni gruntu, boisk, terenów zielonych, powierzchni zabudowy obiektami małej architektury itp.

W przypadku powierzchni wspólnie użytkowanej z inną instytucją (np. w budynkach użytkowanych przez dwie lub więcej instytucji,) do powierzchni całkowitej można zaliczyć część tej wspólnie użytkowanej powierzchni, która odpowiada udziałowi procentowemu powierzchni użytkowanej wyłącznie przez bibliotekę w powierzchni całkowitej budynku.

Budynek w którym znajduje się nasza biblioteka (1. piętro) został wybudowany w latach 50. minionego stulecia. Zachodzi konieczność wymiany okien i termomodernizacji. Proszę o wskazanie minimalnych norm, które mają spełniać wymieniane okna i termomodernizacja.

Nie nakładamy na Państwa minimalnych norm. Jeśli planujecie Państwo wskutek realizowanego zadania spełnić standard preferowany dotyczący budynku energooszczędnego, nie nakładamy na Państwa żadnych dodatkowych wymagań ponad te opisane przy założeniach standardu oraz w par. 14 ust. 7 regulaminu.

Czy w ramach projektu możemy pokryć koszty zamontowania paneli fotowoltaicznych?

Tak, możecie Państwo pokryć te koszty. Jeśli będą one obsługiwać potrzeby obiektu wielofunkcyjnego, zajmowanego przez kilka podmiotów, zastosowanie mają zapisy par. 4 ust. 16 i 17. Regulaminu.

Czy w ramach prac budowlanych możemy wykonać zewnętrzną windę na potrzeby osób niepełnosprawnych (z budynku nie mogą korzystać osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich)? A jeśli tak, to czy wykonanie projektu budowlanego zewnętrznej windy może być również sfinansowanie z kosztów kwalifikowanych (koszty miękkie)?

Tak, można sfinansować koszty wykonania projektu (w ramach kosztu "koszty przygotowania dokumentacji technicznej projektu") - pamiętając tylko o limitach dotyczących udziału kosztów miękkich pokrywanych z dofinansowania oraz zasadzie dot. urządzeń użytkowych wspólnie przez różne podmioty w obiekcie wielofunkcyjnym.

Czy w ramach prac budowlanych możemy sfinansować wykonanie odwodnienia budynku i ocieplenia fundamentów?

Tak, możecie Państwo sfinansować te prace (jeśli obiekt objęty zadaniem jest obiektem wielofunkcyjnym, zajmowanych czy użytkowanym przez kilka podmiotów - zastosowanie mają zapisy par. 4 ust. 16 i 17. Regulaminu).

Jakie przykładowe wyposażenie możemy wpisać we wniosku?

Uzupełniając preliminarz w koszcie dotyczącym wyposażenia nie wpisujecie Państwo konkretnych sprzętów - nazwy kosztów są stałe, nie można ich uzupełniać o dodatkowe dane (dlatego są bardzo ogólne i pojemne). Natomiast w ramach zadania można sfinansować szeroko pojęte wyposażenie, także np. sprzęt komputerowy. Wyłączone są materiały eksploatacyjne i zbiory biblioteczne. Koszt ten można finansować z dofinansowania (wyłącznie wydatki majątkowe) oraz wkładu własnego (w tym przypadku - zarówno wydatki majątkowe, jak i bieżące).

W budynku oprócz biblioteki znajduje się m.in. fryzjer i punkt gastronomiczny (dzierżawią oni od nas pomieszczenia). Co w takim przypadku? (patrząc przez pryzmat wymiany okien, czy termomodernizacji i późniejszym prowadzeniu przez nich dalszej działalności. Jak rozwiązać taką sytuację?

Mają tutaj zastosowanie zapisy par. 4 regulaminu; w przypadku termomodernizacji, wymiany okien, pokrycia dachowego, wspólnie użytkowanych pomieszczeń, urządzeń itp. - Dofinansowanie i wkład własny mogą być wydatkowane na sfinansowanie kosztów w części odpowiadającej udziałowi powierzchni całkowitej biblioteki w powierzchni całkowitej budynku.

W przypadku pomieszczeń dzierżawionych innych podmiotom należy się kierować zapisami par. 3: "Wnioskodawca nie może w okresie 10 pełnych lat kalendarzowych po zakończeniu zadania udostępniać pomieszczeń biblioteki objętych zadaniem odpłatnie lub nieodpłatnie w sposób ciągły innym podmiotom". A więc pomieszczenia dzierżawione fryzjerowi czy punktowi gastronomicznemu wraz z kosztami ich modernizacji nie mogą stanowić przedmiotu zadania (wydatki poniesione na modernizację/przebudowę itd. tych pomieszczeń nie są kwalifikowane w projekcie, zarówno po stronie dofinansowania, jak i wkładu własnego).

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa czy mogę się ubiegać jednocześnie o dofinansowanie na Priorytet 2 Kierunek Interwencja 2.1 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 i priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych? Czy mogę skorzystać tylko ze złożenia jednego wniosku o jedną dotację?

Każdy Kierunek interwencji, realizowany w ramach poszczególnych Priorytetów, ma ogłoszony oddzielny konkurs na podstawie odrębnego regulaminu. Dofinansowanie w ramach danego Kierunku interwencji/Priorytetu NPRCz 2.0 nie wyklucza starania się o dofinansowanie w innym.

Z perspektywy Regulaminu konkursu do „Infrastruktury bibliotek 2021-2025” może więc Pani starać się o dofinansowanie jednocześnie na zakup nowości wydawniczych i o dofinansowanie w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”.

Jeśli chodzi o szczegółowe informacje dot. regulaminu Kierunku interwencji 1.1. „Zakup nowości wydawniczych”, proszę o kierowanie pytań do Operatora Priorytetu 1 – Biblioteki Narodowej.

Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, czy biblioteka, która jest jedynie najemcą lokalu może być wnioskodawcą w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa Priorytet 2....? Biblioteka nie posiada dokumentu potwierdzającego stan prawny nieruchomości (aktu notarialnego i odpisu z księgi wieczystej).

Najem pomieszczeń biblioteki (pamiętając o zapisach par. 3 ust. 3 Regulaminu konkursu) w żaden sposób nie wyklucza Państwa z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Dokumenty, o których Pani wspomina, umożliwiają otrzymanie dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej (standard preferowany nr 9 dot. prawa własności do nieruchomości).

Czy planując budowę nowej biblioteki wymagane jest posiadanie dokumentacji technicznej czy wniosek można przygotować w oparciu o koncepcję jej budowy?

Posiadanie dokumentacji technicznej nie jest konieczne w momencie składania wniosku. Jeśli jednak Państwa przedsięwzięcie jest obecnie w fazie koncepcyjnej, proszę tylko pamiętać o zapisach par. 4 ust. 5 Regulaminu konkursu.

Czy na etapie składania wniosku wymagane jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę nie jest dokumentem wymaganym do złożenia wniosku.

Czy budowa parkingu obsługującego bibliotekę jest kosztem kwalifikowalnym w ramach przedmiotowego naboru?

Tak, budowa parkingu przy bibliotece może być kosztem kwalifikowanym (koszty twarde, koszt 1.f), zgodnie z par. 5 Regulaminu konkursu). W przypadku parkingu współdzielonego przez inne podmioty proszę pamiętać o zapisach par. 4 ust. 16 i 17 Regulaminu konkursu.

Czy kwalifikują się projekty rozpoczęte? Np. wykonany stan surowy obiektu.

Tak, możliwe jest złożenie wniosku np. na dokończenie wcześniej rozpoczętej inwestycji.

Czy kwalifikują się wydatki poniesione przed złożeniem wniosku?

Środki z dofinansowania kwalifikuje się dopiero od dnia rozstrzygnięcia wyników danego naboru.

Środki z wkładu własnego – od dnia rozpoczęcia zadania wskazanego w harmonogramie we wniosku (a potem analogicznie w umowie o dofinansowanie), mając na uwadze, że rok rozpoczęcia zadań jest zawsze wskazany przez Operatora Priorytetu przy ogłoszeniu danego naboru.

Nie ma możliwości kwalifikowania wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

Do kiedy może trwać realizacja projektu?

Realizacja zadań, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (par. 3 ust. 2) może trwać do 36 miesięcy. Zadanie musi być zakończone do 31 grudnia 2025 r. bez względu na czas jego realizacji. Natomiast rok rozpoczęcia zadań – zgodnie z zapisami par. 6 ust. 1 Regulaminu konkursu – jest określany przez Operatora przy ogłoszeniu naboru wniosków.

Czy wymagane jest przedłożenie kosztorysów ofertowych oraz ofert na wyposażenie?

Nie są to załączniki wymagane na etapie składania wniosku.

Gdzie mogę odszukać katalog wydatków kwalifikowanych?

Wykaz kosztów kwalifikowanych znajduje się w par. 5 Regulaminu konkursu.

Zwracam się z prośbą o informację czy Biblioteka Główna może starać się o dofinansowanie dla Filii w [...]. Jako załącznik dołączam informacje z rejestru gruntów jak to formalnie wygląda. Biblioteka posiada umowę użyczenia z Urzędem Gminy. Połowa budynku należy do Urzędu a druga część jest zamieszkała przez osoby prywatne. Proszę o informację zwrotną.

Posiadanie umowy użyczenia na lokal objęty zadaniem nie jest przeszkodą do wzięcia udziału w konkursie (nie ma jednak możliwości otrzymania dodatkowych punktów w ramach standardu preferowanego nr 9). W opisanym przypadku zastosowanie mają zapisy par. 3 ust. 3 regulaminu konkursu.

A czy jest jakiś wymóg o minimalnej powierzchni użytkowej biblioteki ?

Wymóg dotyczący minimalnej powierzchni znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu – są to obowiązkowe standardy formalno-prawne i techniczne; jest to  standard 8 - gdy mowa o filii i standard 7 - gdy mowa o bibliotece głównej.

Czy obowiązkowy wymóg dot. powierzchni biblioteki dotyczy metrów na dzień składania wniosku o dofinansowanie czy po zmianach w planach związanych z dofinansowaniem?

Wszystkie standardy obowiązkowe muszą być spełnione dopiero na dzień zakończenia zadania (i utrzymane w okresie trwałości projektu), nie trzeba ich spełniać w momencie składania wniosku o dofinansowanie.

Planujemy utworzenie nowej filii biblioteki, w już istniejącym obiekcie. Czy możemy wnioskować o dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie tego obiektu na potrzeby utworzenia tam nowej filii?

Tak, wskazany zakres zadania kwalifikuje się do dofinansowania.

Biblioteka główna była objęta zadaniem w  “Infrastrukturze bibliotek 2016-2020”. Nasze zadanie się już zakończyło, jesteśmy w okresie trwałości. Czy mogę złożyć wniosek o kolejne dofinansowanie na prace związane z wymianą dachu, które nie były realizowane poprzednio?

Niestety - zgodnie z zapisami regulaminu nie ma takiej możliwości, jednocześnie należy pamiętać, że wyłączenie z dofinansowania dotyczy wyłącznie tych placówek (bibliotek głównych i filii) oraz obiektów budowlanych przez nie użytkowanych, które objęte były dofinansowaniem w ramach wskazanego priorytetu.Nie ma znaczenia, czy poprzednie zadanie jest zakończone, czy trwa, a także jaki zakres rzeczowy realizowano w ramach poprzedniego zadania.

Czy inwestorem może być podmiot, który posiada wydzierżawiony budynek na którym będą realizowane prace budowlane (wykończeniowe) oraz wyposażenie. Obecnie budynek jest w stanie surowym zamkniętym.

Zadanie może być realizowane w obiekcie, do którego wnioskodawca/beneficjent (a więc biblioteka) ma tytuł prawny inny niż własność – proszę wtedy pamiętać o zapisach par. 3 ust 3. regulaminu konkursu. Proszę jednocześnie pamiętać, że wnioskodawcą w „Infrastrukturze bibliotek” mogą być jedynie podmioty określone w par. 2 regulaminu konkursu.

Jak ma być zabezpieczony wkład własny czy na moment składania wniosku konieczne jest przedstawienie uchwały WPF Gminy? Czy może być dopiero przy umowie o dofinansowanie?

W momencie składania wniosku, ale także później np. przed podpisaniem umowy, nie ma konieczności przedstawiania dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie przez bibliotekę wkładu własnego (chyba że dzieje się w to w procedurze kontrolnej, którą możemy prowadzić na każdym etapie realizacji zadania). Proszę jednak pamiętać o zapisach par. 3 ust. 4 regulaminu konkursu.

W poprzedniej edycji “Infrastruktury bibliotek” realizowałam zadanie w bibliotece głównej. Czy mogę wnioskować o realizację zadania w filii?

Tak, realizacja zadania w bibliotece głównej nie wpływa na możliwość złożenia wniosku dotyczącego filii.

Załącznik “Oświadczenie o nieodpowiednim stanie technicznym” - czy mogę złożyć oświadczenie o nieodpowiednim stanie technicznym, które składałam wnioskując w 2018 r.? Czy muszę złożyć aktualne?

Nie jest możliwe przedstawienie oświadczenia wydanego kilka lat temu. Konieczne jest złożenie oświadczenia aktualnego oraz na aktualnym wzorze, obowiązującym dla obecnej edycji “Infrastruktury bibliotek”. Wzór oświadczenia, wymagający wypełnienia, znajduje się wśród materiałów do pobrania na stronie internetowej Instytutu Książki.

Gdzie znajdę informację o kwalifikowalności podatku VAT?

Informacje dotyczące kwalifikowalnosci podatku VAT znajdują się w par. 5. ust 2 Regulaminu konkursu (Regulamin konkursu jest do pobrania na stronie internetowej Instytutu Książki).

Moje pytanie dotyczy: czy do powierzchni użytkowej mogę zaliczyć pomieszczenia sanitarne (toalety, pomieszczenie gospodarcze)? W objaśnieniu do K-03 nie ma informacji na temat tych pomieszczeń.  A czy pokój socjalny gdzie pracownicy spożywają posiłki należy wyłączyć z powierzchni użytkowej?

Zgodnie z interpretacją GUS (pytanie zostało skonsultowane z przedstawicielem GUS odpowiedzialnym za formularze K-03) ani pomieszczenia toalet, ani pokoju socjalnego nie mogą być wliczone do powierzchni użytkowej pomieszczeń bibliotecznych.

Czy w ramach zadania mogę zakupić bibliobus (samochód)?

Niestety zakup samochodu w ramach projektu realizowanego w “Infrastrukturze  bibliotek 2021-025” nie jest możliwy.

Czy w ramach zadania mogę wykonać instalację fotowoltaiczną oraz klimatyzację pomieszczeń?

Tak, w ramach zadania można wykonać instalację fotowoltaiczną oraz wykonać klimatyzację (prace instalacyjne, zakup urządzeń) w pomieszczeniach biblioteki.

Czy jeżeli biblioteka znajduje się w budynku Domu Kultury to czy można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych wymianę poszycia dachowego na całym budynku Domu Kultury?

W przypadku obiektów współdzielonych, także z innymi instytucjami czy podmiotami, zastosowanie mają zapisy par. 4 ust. 17 regulaminu, a więc jest możliwe - w ramach zadania - sfinansowanie kosztów poszycia dachowego jedynie proporcjonalnie (w części odpowiadającej udziałowi powierzchni całkowitej biblioteki w powierzchni całkowitej budynku), a nie w całości.

Planujemy rozpocząć zadanie od zagospodarowania terenu wokół biblioteki, w tym przygotowania parkingu - czy można rozpocząć zadanie od takich prac?

Tak, jest to możliwe, zadanie może rozpocząć się od prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół biblioteki. Regulamin nie nakłada obowiązku rozpoczynania zadań np. od konkretnych prac czy zamówienia wskazanych usług.

Czy teren wokół biblioteki możemy zaliczyć do wymaganej powierzchni użytkowej biblioteki (zgodnie z zasadami z załącznika nr 1 do regulaminu, Standardy formalno-prawne i techniczne)?

Niestety nie. Zgodnie z zasadami konkursu do tego standardu obowiązkowego wliczać można powierzchnię  użytkową pomieszczeń bibliotecznych, obliczoną zgodnie z objaśnieniami do sprawozdania biblioteki GUS K-03 (dział 2. pozycja 4.). Teren wokół biblioteki nie może być zaliczony do tej powierzchni.

Czy zadanie może dotyczyć adaptacji pomieszczeń w obiekcie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół biblioteki?

Tak, jest to możliwy do realizacji zakres rzeczowy zadania.

Proszę o informację, czy dokumentem potwierdzającym stan prawny nieruchomości może być umowa dzierżawy, na podstawie której dysponujemy nieruchomością i budynkiem. jest to umowa na czas nieokreślony. Właścicielem nieruchomości jest Miasto [...].

Tak, jeśli chodzi o możliwość wzięcia udziału w konkursie taki dokument jest wystarczający, natomiast przypominam, że:

- ten tytuł prawny nie uprawnia biblioteki-wnioskodawcy (miasto nie może być wnioskodawcą) do otrzymania dodatkowych punktów za posiadanie prawa własności;

- jeśli biblioteka-wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, nie dołącza się w formie załącznika do wniosku dokumentów potwierdzających posiadanie tego – innego niż własność – tytułu do nieruchomości. Dołącza się tylko dokumenty potwierdzające posiadanie prawa własności przez bibliotekę, ponieważ to umożliwia otrzymanie dodatkowych punktów.

W związku z uruchomieniem naboru wniosków w programie  Infrastruktura bibliotek 2021-2025 mam pytanie : Czy jednym z elementów  wniosku może być: 1. Wymiana poszycia dachu; 2. Zmian typu ogrzewania

Tak, wymiana poszycia dachu oraz zmiana typu ogrzewania może być elementem realizacji zadania w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”.

Proszę o informację w sprawie pytania z wniosku "Liczba projektów/zadań w innych (poza NPRCz 2.0.) programach wspierających czytelnictwo – planowana wartość docelowa w bibliotece objętej zadaniem" Jakiego okresu dotyczy pytanie.

Proszę podać wartość (planowaną, szacowaną) za rok zakończenia zadania – potem co roku będzie Pani podawać wartości dla poszczególnych lat trwałości projektu. Przypominam, że jest to wskaźnik wyłącznie statystyczny, nie wpłynie w żaden sposób na ocenę Pani zadania, nawet przy zaznaczeniu wartości „0”.

Czy do wniosku w wersji papierowej dołączmy załącznik nr 4 do regulaminu (oświadczenie o terminowych rozliczeniach zadań). W generatorze nie ma możliwości dołączenia wersji elektronicznej?

Załącznik o rozliczeniu zadań z lat ubiegłych, zgodnie z zapisami regulaminu (par. 7 ust. 12 p. 2 Regulaminu konkursu), składa się dopiero po rozstrzygnięciu naboru wniosków, w przypadku pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

Czy załącznik nr 1 do regulaminu również podoczepiamy pod wersję papierową - są w nim miejsca na podpis dyrektora biblioteki poświadczające niektóre standardy.

Załącznik nr 1 do regulaminu, nie jest załącznikiem, który składacie Państwo do wniosku – miejsca na podpisy dotyczą już etapów późniejszych, np. rozliczenia zadania. Na etapie składania wniosku spełnienie standardów się deklaruje – zaznaczając odpowiednie pola w generatorze wniosków.

Czy do wersji papierowej wniosku dołączyć na wszelki wypadek kopię umowy dzierżawy, której nie mogę załączyć do wersji elektronicznej?

Nie ma konieczności załączania żadnych dokumentów, które nie są wskazane jako załączniki do wniosku. Kopia umowy dzierżawy nie będzie miała wpływu na ocenę Państwa wniosku.

Czy w kontekście Standardu preferowanego nr 5 (Na dzień zakończenia zadania filia będzie spełniała standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami wskazane w poradniku Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z 2017 r. „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu.) należy spełnić wszystkie standardy zapisane w tym kryterium, czy też wystarczy wpisywać w jakąś część z nich?

Deklaracja spełnienia standardu odnosi się do pełnej realizacji kryterium, a nie jedynie do realizacji wybranych zapisów z poradnika MIiB.

Wniosek, dane statystyczne (wskaźniki) - wskaźnik nr 2: (Liczba bibliotek (obiektów bibliotecznych), które w wyniku realizacji zadania zostaną dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. UWAGA! Jeśli biblioteka (obiekt biblioteczny) na dzień złożenia wniosku jest już dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami proszę zaznaczyć „0”!)- co dokładnie oznacza pojęcie „dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”.

Dostosowanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (wcześniej posługiwano się nomenklaturą „osób z niepełnosprawnościami”) obiektu obecnie użytkowanego przez bibliotekę starającą się o dofinansowanie najlepiej odnieść do informacji czy stanu jaki biblioteka podaje w sprawozdaniu GUS K-03 (Dział 2, punkt Obiekt biblioteczny przystosowany do obsługi grup specjalnych użytkowników).

Wniosek, dane statystyczne pkt. 4 (Liczba użytkowników zarejestrowanych w bibliotece objętej zadaniem UWAGA! Należy podać wartość za ostatni pełny rok sprawozdawczy) – jeśli adaptacja dotyczy filii to rozumiem, że należy te dane odnieść do filii (czy może do całej Miejskiej Biblioteki?)

Tak, w takim przypadku dane należy odnieść do filii (placówki objętej zadaniem).

Mam pytanie odnośnie Infrastruktura bibliotek 2021-2025, Pan Wójt chce nam przekazać grunt na wieczyste użytkowanie, czy wystarczy sama umowa między Wójtem a Biblioteką?

Jeżeli biblioteka-wnioskodawca chce otrzymać dodatkowe punkty za kryterium preferowane dotyczące prawa własności, musi w momencie składania wniosku dołączyć do niego w formie załącznika: akt notarialny lub wypis z ksiąg wieczystych (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem). Dołączenie innego dokumentu (umów pomiędzy stronami, oświadczeń itp.) nie umożliwia otrzymania punktów w ramach tego kryterium.

Dodatkowo potwierdzam, że użytkowanie wieczystego gruntu, na którym jest lub będzie budynek biblioteki głównej/filii objęty zadaniem trwale z tym gruntem związany także - po dołączeniu odpowiednich dokumentów - umożliwia otrzymanie punktów w ramach tego standardu.

Czy zadanie musi rozpocząć się od prac ogólnobudowlanych czy może rozpocząć się od realizacji kosztu dot. zakupu urządzeń i wyposażenia?

Zasady konkursu nie określają, od jakich prac, wykonanych usług czy zrealizowanych zakupów zadanie powinno się rozpocząć - zależy to od specyfiki Państwa przedsięwzięcia i harmonogramu obranych przez Państwa działań.

Czy część budynku wykonana w stanie deweloperskim i wynajęta Bibliotece może stanowić wkład własny biblioteki do projektu?

Niestety w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025” wnioskodawca nie może wnieść wkładu rzeczowego.

Chciałabym jeszcze zapytać, czy załączniki typu statut biblioteki powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem i dopiero w takiej formie załączonej, czy nie ma takiej potrzeby?

Zgodnie z informacją zawartą w Regulaminie (par. 15) Kopia aktualnego statutu wnioskodawcy powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury. Proszę o potwierdzenie dokumentu w następujący sposób: potwierdzenie za zgodność z oryginałem w formie zapisu „Za zgodność z oryginałem”, daty, pieczątki osobowej i podpisu wprowadza się na każdej stronie dokumentu, a w przypadku stron kolejno ponumerowanych – na ostatniej stronie dokumentu z dopiskiem „od strony 1 do strony …”.

Jeśli w ramach projektu planowane jest przeniesienie filii do innej siedziby, która będzie adaptowana na ten cel, to czy potrzebne jest w takiej sytuacji oświadczenie o złym stanie technicznym budynku? Chciałabym dodać, że słaby stan techniczny nie jest jedynym powodem, dla którego musimy przenieść siedzibę filii.

Jeżeli obiekt, w którym obecnie znajduje się filia, której będzie dotyczyło zadanie, jest w nieodpowiednim stanie technicznym – proszę złożyć stosowne oświadczenie. Punkty są przyznawane za potwierdzenie nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu użytkowanego przez filię w okresie poprzedzającym złożenie wniosku, a powód przeniesienia filii do innego obiektu (jak w Państwa przypadku – niezwiązany ze stanem technicznym obiektu) nie ma wpływu na tę punktację.

Chcielibyśmy rozpocząć realizację zadania od zakupu elementów wyposażenia oraz urządzeń, czy jest to możliwe?

Tak, jest to możliwe - regulamin nie nakłada obowiązku rozpoczynania zadań np. od konkretnych prac czy zamówienia wskazanych usług.

Czy "Powierzchnia całkowita obiektu objęta zadaniem (w m kw. )" z wniosku to w moim przypadku pomieszczenie, w którym będzie adaptacja na archiwum + plac podwórka bibliotecznego, które w ramach zadania chcemy przystosować dla czytelnika do wirtualnego i nie tylko korzystania z archiwum?

Definicja powierzchni całkowitej wyświetli się Pani we wniosku – nie zaliczamy do niej placu, podwórka, terenu wokół biblioteki. Do tej powierzchni podajemy wyłącznie powierzchnię objętą zadaniem i jest to: Powierzchnia całkowita to suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian na wysokości podłogi oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę budynku i trwale z nim związanych, tj. tarasów, schodów zewnętrznych, balkonów, podcieni, podjazdów, zjazdów do garaży itp. Jako kondygnacje mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje na poziomie terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. Do powierzchni całkowitej nie wlicza się elewacji, dachów, obiektów umieszczonych na dachach (szyby windowe, szyby wentylacyjne itp.), ścian, balustrad, ogrodzeń, tablic i gablot zewnętrznych, chodników, parkingów, utwardzonych nawierzchni gruntu, bezpiecznych nawierzchni gruntu, boisk, terenów zielonych, powierzchni zabudowy obiektami małej architektury itp. W przypadku powierzchni wspólnie użytkowanej z inną instytucją (np. w budynkach użytkowanych przez dwie lub więcej instytucji,) do powierzchni całkowitej można zaliczyć część tej wspólnie użytkowanej powierzchni, która odpowiada udziałowi procentowemu powierzchni użytkowanej wyłącznie przez bibliotekę w powierzchni całkowitej budynku.

Punkt wniosku: "Planowana powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych po zakończeniu zadania obliczona zgodnie z objaśnieniami do sprawozdania biblioteki GUS K-03 (dział 2. pozycja 4.) w m kw". ? - tu mam wpisać cały budynek biblioteki + podwórko? (Tylko teraz mamy piętrowy budynek).

Tu należy podać docelową (po zakończeniu zadania) powierzchnię użytkową pomieszczeń bibliotecznych, nie tylko objętą zadaniem, ale dla całego obiektu bibliotecznego. Sposób jej obliczania powinien być zgodny ze sposobem, w jaki wylicza Pani powierzchnię dla celów sprawozdania GUS K-03. Podwórko nie może być zaliczone do tej powierzchni. Powierzchnia objęta zadaniem w tej edycji wniosku nie jest już przedmiotem oceny i nie wpływa na punktację. Sprawdzamy jedynie, czy deklarowana powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych po zakończeniu zadania jest zgodna z minimum jakie stawiają standardy obowiązkowe.

Czyli metry podwórka bibliotecznego objęte zadaniem, z definicji: terenów zielonych, powierzchni zabudowy obiektami małej architektury nie mam dodawać do powierzchni całkowitej projektu tylko metry pomieszczenia na którym będzie prowadzona adaptacja na archiwum? Czy projekt zabudowania małej architektury dołącza się do wniosku?

Tak – powierzchni podwórka nie wlicza Pani do powierzchni całkowitej objętej zadaniem podawanej we wniosku.Natomiast informacje o tym, że zadanie obejmuje też powierzchnię podwórka, koncepcję stworzenia małej architektury na terenie przylegającym do biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół biblioteki najlepiej umieścić w polu opisowym, „syntetyczny opis zadania”. Proszę w tym polu pokrótce opisać na czym będzie polegać zagospodarowanie podwórka, jakie prace Państwo planują, jaki efekt chcecie osiągnąć.

Projektów nie dołącza się do wniosku.

Ze standardu dot. powierzchni użytkowej pomieszczeń bibliotecznych wynika, że powierzchnia użytkowa, jaką powinna posiadać biblioteka na dzień zakończenia zadania, zależna jest od liczby mieszkańców gminy. Czy w liczbie tej powinni zostać ujęci jedynie mieszkańcy stali, czy oprócz nich również mieszkańcy czasowi?

Źródłem danych dotyczących liczby mieszkańców jest ewidencja ludności prowadzona przez gminę i uwzględnić należy wyłącznie wartości dot. liczby mieszkańców z meldunkiem stałym.

Czy możliwe będzie rozliczenie z dofinansowania faktury zaliczkowej, którą wystawi wykonawca?

Niestety nie. Nie będzie możliwe rozliczenie środków z dofinansowania na podstawie faktur zaliczkowych.

Właścicielem budynku jest samorząd gminny- jaka powinna być forma własności żeby móc skorzystać z  projektu?

Sytuacja, w której to gmina jest właścicielem nieruchomości w żaden sposób nie wyklucza Państwa z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Jeśli biblioteka byłaby właścicielem wtedy istnieje możliwość uzyskania dodatkowych punktów w jednym z kryteriów preferowanych, niemniej nieposiadanie prawa własności przez bibliotekę nie stanowi żadnej przeszkody formalnej, by wziąć udział w konkursie (jedynie nie otrzymujecie Państwo dodatkowych punktów dot. prawa własności).

Czy mogę pokryć koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego? Nowego projektu, bo ten wcześniejszy został zmieniony?

Tak, taki koszt można pokryć w ramach kosztów przygotowania dokumentacji technicznej.

Kiedy można się spodziewać wyników naboru bo nie wiem na kiedy wstępnie ustawić datę rozpoczęcia zadania?

W trakcie naboru wniosków, nie jesteśmy w stanie podać Pani daty rozstrzygnięcia tego naboru. Natomiast data rozpoczęcia zadania nie obliguje Państwa do konieczności rozpoczęcia zadania (np. poniesienia wydatków) już dokładnie tego dnia.

Czy załączniki do wniosku mają być dołączone tylko do wersji papierowej czy też do wersji elektronicznej jako skany w generatorze wniosków?

Wszystkie załączniki do wniosku w „Infrastrukturze bibliotek”, zgodnie z zapisami regulaminu, poza wgraniem ich do generatora muszą być także dołączone w formie papierowej do wniosku wysyłanego tradycyjną pocztą.

Czy do wniosku trzeba dołączać oświadczenie o terminowym rozliczeniu zadań z ostatnich 3 lat jeżeli biblioteka korzystała tylko z dotacji na zakup nowości wydawniczych?

Załącznik, o którym Pani wspomina, zgodnie z zapisami regulaminu, wysyłany jest dopiero po pozytywnym rozstrzygnięciu naboru, czyli po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu.

Moje zadanie będzie obejmowało 2 lata: I etap 2021 i II etap 2022. O ile pieniędzy mogę wnioskować na 2021 rok? Ile wkładu własnego muszę zabezpieczyć na 2021 rok?

Nie ma limitów dotyczących maksymalnej kwoty, o jaką można wnioskować w pierwszym roku realizacji zadania (oczywiście poza maksymalną kwotą dofinansowania możliwą do uzyskania zgodnie z regulaminem konkursu). Istnieje wymóg odnoszący się do minimalnej wartości dofinansowania, jaka powinna być zapotrzebowana w pierwszym roku realizacji zadania (dla naboru 1. – 2021 r.). W pierwszym naborze jest to minimum 20% wartości wnioskowanego dofinansowania. Jeśli chodzi o wkład własny, to można go dowolnie podzielić pomiędzy latami realizacji zadania.

Czy wymóg osiągnięcia ww. wskaźnika EP dotyczy nowych budynków, czy również budynków istniejących poddawanych termomodernizacji?

Osiągnięcie wskazanego wskaźnika nie jest wymogiem obligatoryjnym, a jedynie jednym ze standardów nieobowiązkowych. Jego osiągnięcie dotyczyć może zarówno obiektu nowo wybudowanego, jak i tego poddawanego np. modernizacji.

Czy wymóg osiągnięcia ww. wskaźnika EP jest wymogiem obowiązkowym, czy jedynie dodatkowym? Jaka jest konsekwencja, jeżeli w budynku poddanym termomodernizacji nie zostanie osiągnięta ww. wartość?

Jest to jeden ze standardów preferowanych. Deklaracja osiągnięcia tego standardu umożliwia otrzymanie dodatkowych punktów na etapie oceny merytorycznej zadania, natomiast niespełnienie tego standardu nie jest obowiązkowe. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że zgodnie z zapisami par. 13 ust. 6 regulaminu konkursu, jeśli wnioskodawca na etapie składania wniosku zaznaczy informację, że standard preferowany (także ten omawiany) zostanie spełniony na dzień zakończenia zadania, a standard, mimo deklaracji, nie zostanie spełniony, udzielone dofinansowanie zostanie uznane za częściowo wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku beneficjent ma obowiązek zwrotu części otrzymanego dofinansowania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności. Kwotę części otrzymanego dofinansowania podlegającą zwrotowi oblicza się w następujący sposób: jeśli za zadeklarowany we wniosku, ale niespełniony, standard preferowany beneficjent otrzymał x punktów, to zwrotowi podlega x% udzielonego dofinansowania.

Czy wartość wskaźnika EP=45 kWh/m2/rok dotyczy całości energii zużywanej w budynku (na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, oświetlenie, chłodzenie, energię pomocniczą), czy jedynie na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej?

 Zasady przyjęte w konkursie nie mówią o wydzieleniu jedynie części zapotrzebowania, np. tylko na ogrzewania czy przygotowanie ciepłej wody - nie można traktować tego standardu jako spełnionego, odnosząc go do wybranych parametrów. Przypominam, że zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, aby było możliwe rozliczenie zadania, w którym zadeklarowano spełnienie tego standardu, beneficjent będzie zobowiązany dołączyć do raportu końcowego z wykonania zadania świadectwo charakterystyki energetycznej potwierdzającej osiągnięcie wartości zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP=45 kWh/m2/rok budynku objętego zadaniem, sporządzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub jego części oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.2015.376 z późn. zm.).

W jaki sposób we wniosku uzupełnić dane statystyczne (wskaźniki) odnoszące się do dostępu dla osób niepełnosprawnych (wskaźnik nr 2 i wskaźnik nr 13)?

Jeżeli biblioteka (placówka biblioteczna objęta zadaniem) funkcjonowała przed rozpoczęciem zadania w obiekcie dostosowanym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, a dzięki realizacji zadania udało się podnieść poziom dostosowania (np. poprzez montaż urządzeń, wykonanie prac, zakup wyposażenia) – należy wybrać wartość „1” w p. 13, niezależnie od stopnia czy formy tej poprawy.

Jeżeli biblioteka (placówka biblioteczna objęta zadaniem) funkcjonowała przed rozpoczęciem zadania w obiekcie niedostosowanym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, a dzięki realizacji zadania docelowy obiekt został przystosowany (także np. przez adaptację innego obiektu czy budowę nowego obiektu)– należy wybrać wartość „0” w p. 13 i jednocześnie wpisać wartość „1” we wskaźniku w p. 2.

Czy realizacja pomysłów na miękkie projekty( w ramach opisu zapotrzebowania na inwestycję) będzie w przyszłości weryfikowana?  Realizacji kilku pomysłów nie jesteśmy w stanie potwierdzić.

Wszystkie deklaracje podane na etapie składania wniosku mogą podlegać weryfikacji w trakcie realizacji zadania czy po jego zakończeniu (w okresie trwałości zadania). Jeśli nie jesteście Państwo pewni, czy działania uda się zrealizować, proszę zapisać to w omawianym punkcie, zaznaczając np. „chcielibyśmy przystąpić do program…”, „będziemy starali się o realizację…” itp.

Nie jestem osobą zatrudnioną w bibliotece ale wypełniłam wniosek,czy muszę w zał. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- pod "osoba odpowiedzialna za wypełnienie wniosku" przybić pieczątkę ? I czy we wniosku - muszę podawać stanowisko?

W załączniku zaznaczono, że należy przybić także pieczątkę. Oczywiście jeśli na Pani stanowisku nie posiada Pani pieczątki, proszę tylko złożyć podpis i datę. Wpis stanowiska obok nazwiska we wniosku, dla osoby odpowiedzialnej za przygotowanie wniosku, nie jest powiązany z jej pracą (bądź nie) w bibliotece. Proszę uzupełnić pole o stanowisko.

Czy biblioteka, która otrzymała w 2021 r. dofinansowanie w Programie "Kraszewski. Komputery dla bibliotek", może ubiegać się w 2022 r. o dofinansowanie: Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025?

Tak, skorzystanie z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w żaden sposób nie blokuje możliwości składania wniosku do „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”.

W ramach zadania realizowanego w „Infrastrukturze bibliotek” chcemy zakupić półprofesjonalne urządzenie wielofunkcyjne (skan, druk, ksero), będzie to zakup ze środków inwestycyjnych. Czy możemy zakupić urządzenie wraz z tonerami?

W ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025” możliwy jest zakup urządzenia wielofunkcyjnego, jednak nie ma możliwości sfinansowania zakupów materiałów eksploatacyjnych – ani z dofinansowania, ani z wkładu własnego.

Chcielibyśmy zrealizować zadanie w obiekcie, w którym poza biblioteką mieszczą się też inne podmioty i instytucje. Czy jest taka możliwość?

Co do zasady - zgodnie z regulaminem - istnieje możliwość złożenia wniosku na dofinansowanie dotyczące inwestycji prowadzonej w bibliotece, która mieści się w budynku wielofunkcyjnym, przy zachowaniu zasad regulaminowych, mówiących o tym, że:

(Par 4 ust 16): Dofinansowanie i wkład własny nie mogą być wydatkowane na sfinansowanie kosztów dotyczących tych części obiektów budowlanych, które na stałe będą użytkowane przez inne podmioty.

(Par 4 ust. 17): Dofinansowanie i wkład własny mogą być wydatkowane na sfinansowanie kosztów dotyczących powierzchni, urządzeń i instalacji wspólnie użytkowanych z innymi podmiotami, w części odpowiadającej udziałowi powierzchni całkowitej biblioteki w powierzchni całkowitej budynku.

Co może wchodzić w skład modernizacji np. modernizacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni, która jest na potrzeby biblioteki?

Modernizacja np. pomieszczenia serwerowni oczywiście może wchodzić w skład modernizacji biblioteki. Nie tylko pomieszczenia przeznaczone do pracy z czytelnikiem mogą być poddawane modernizacji.

Jesteśmy w trakcie przebudowy budynku GOK w którym mieści się biblioteka, czy możemy złożyć wniosek na doposażenie biblioteki?

Niestety wniosek nie może dotyczyć wyłącznie wyposażenia biblioteki. Wyposażenie może natomiast stanowić część większej inwestycji - np. budowy, przebudowy czy modernizacji.

Czy posiadanie wydanego już pozwolenia na budowę jest brane pod uwagę w ocenie ogólnej? Czy przyznawane są za to kryterium dodatkowe punkty?

Tak, opisanie i wskazanie na sytuację, w której posiadacie Państwo dokumenty takie jak np. pozwolenie na budowę (ale też inne dokumenty potwierdzające już podjęte działania przygotowawcze) będzie pozytywnie wpływają na ocenę strategiczną w kryterium „Ocena zapotrzebowania na inwestycję, jakiej dotyczy projekt wraz z oceną przygotowania procesu inwestycyjnego”.

Czy pieniądze w przypadku otrzymania dofinansowania wpływają od razu po podpisaniu umowy?

Pieniądze wpływają zgodnie z harmonogramem transz, który ustala się przy podpisaniu umowy. Każda transza maksymalnie do wysokości zapotrzebowania (uzyskanego dofinansowania) na dany rok budżetowy. Środki są przekazywane w oparciu o harmonogram i zakres rzeczowo-finansowy ujęty w załączniku do Umowy oraz po uzyskaniu od Beneficjenta informacji o zaistnieniu czynników uprawdopodabniających wykorzystanie środków finansowych Ministra, w tym informacji o podpisaniu umowy z wykonawcą zadania (w przypadku robót budowlanych, dostaw i usług, dla których jest ona wymagana) lub innej informacji o dokonaniu wyboru wykonawcy zadania (w przypadku, gdy nie jest konieczne podpisywanie umowy w celu wydatkowania środków). Informacja powinna zawierać przynajmniej nazwę wykonawcy (wykonawców) zadania, tryb dokonania jego wyboru oraz termin zapłaty zobowiązań Beneficjenta płatnych ze środków finansowych Ministra.

Czy zadanie, na które składamy wniosek w III naborze, może dotyczyć wyłącznie działań obejmujących jeden rok kalendarzowy (2024 r.)?

Tak, zadanie może być zadaniem jednorocznym.

Czy dobrze rozumiem regulamin - minimalna wartość dofinansowania to 500 000,00 PLN i nie można aplikować, jeśli ktoś ma mniejsze zadanie?

Tak – minimalna wartość dofinansowania (a więc środków, o pozyskanie jakich się Państwo staracie, bez wkładu własnego) musi wynosić 500 tys. zł.