Dotacje

Certyfikat dla małych księgarni

Certyfikat dla małych księgarni

Operator programu

Instytut Książki

Opis programu

31.05.2022 r.

Certyfikat dla małych księgarni” to program własny Instytutu Książki, którego celem jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności.

Cele strategiczne programu:

 1. zahamowanie obserwowanego od wielu lat spadku liczby małych księgarni;
 2. zwiększenie roli małych księgarni w realizacji działań promujących czytelnictwo;
 3. wsparcie małych księgarni jako instytucji promujących kulturę wśród lokalnych społeczności;
 4. zapewnienie małym księgarniom możliwości lepszej promocji oraz wsparcia ich bieżącej działalności;
 5. promocja twórczości polskich autorów;
 6. zapewnienie większej biblioróżnorodności oferty małych księgarni;
 7. pomoc wydawcom i autorom specjalizującym się w tematyce regionalnej.

***

Zachęcamy także do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line, tematyka szkoleń to instrukcja wypełniania wniosku oraz podstawowe zasady ubiegania się o wsparcie finansowe.

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o wysłanie e-maila na adres: e.gasior@instytutksiazki.pl – w wiadomości proszę wskazać termin interesującego Państwa szkolenia.

Planowane terminy szkoleń:

9 czerwca br. godzina 18:00
10 czerwca br. godzina 8:00

W razie potrzeby organizowane mogą być kolejne szkolenia.

***

Odpowiadając na pojawiające się prośby, przygotowujemy dodatkowe szkolenie online dla zainteresowanych udziałem w programie „Certyfikat dla małych księgarni”.

Wszystkich księgarzy, którym nie udało się wziąć udziału w poprzednich spotkaniach, zapraszamy w najbliższy czwartek 23 czerwca o godz. 8:00.

W trakcie spotkania Ewa Gąsior, specjalistka z Działu Analiz i Projektów Specjalnych IK, przybliży zasady ubiegania się o wsparcie finansowe i przekaże przydatne instrukcje dotyczące wypełniania wniosku. Spotkanie będzie idealną okazją, by dowiedzieć się, w jaki sposób dobrze przygotować wniosek i zadać nurtujące Państwa pytania.

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o wysłanie e-maila na adres: e.gasior@instytutksiazki.pl – w odpowiedzi otrzymacie Państwo link do spotkania.  

Kryteria

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków:

1) koszty promocji księgarni;
2) koszty konsultingu i doradztwa;
3) koszty stałe utrzymania lokalu księgarni;
4) koszty realizacji planu proczytelniczego;
5) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Jeden wniosek może dotyczyć jednego lub więcej niż jednego lokalu księgarni.

O wsparcie finansowe mogą starać się podmioty określone w par. 6 ust. 1 regulaminu programu, prowadzące małe księgarnie, które rozumiane są jako sklepy stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek, w których co najmniej 50% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działające poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, których oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być większa niż 2.

Z możliwości wnioskowania o wsparcie finansowe wyłączeni są beneficjenci przeprowadzonej w 2021 r. pilotażowej edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni”.

Wsparcie finansowe zadania wynosi do 40 000,00 zł w podziale na dwa lata budżetowe – w roku 2022 – 60% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, w roku 2023 r. – 40% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, a finansowy wkład własny w realizowanym zadaniu nie jest wymagany.

Regulamin określa zasady udzielania wsparcia finansowego, w tym kryteria oceny wniosków.

Wymaganiami obowiązkowymi dla wnioskodawców są:

 • Uzyskanie w księgarni objętej zadaniem w roku 2021 minimum 50% przychodów pochodzących ze sprzedaży książek.
 • Dostępność w księgarni objętej zadaniem minimum 1000 tytułów, w tym nie więcej niż 50% tytułów należących do wydawcy-właściciela księgarni.
 • Prowadzenie działalności w formie małej księgarni przez minimum dwa lata kalendarzowe.
 • Liczba księgarni w strukturze wynosi 3 lub mniej (w tym maksymalnie dwie filie).
 • Dostępność w ofercie księgarni objętej zadaniem wydawnictw regionalnych.

Przypominamy, że aby prawidłowo złożyć wypełniony wniosek należy wypełnić go za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej Instytutu Książki  (https://instytutksiazki.pl/certyfikat/) i przesłać – wydrukowany, opieczętowany i podpisany – za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896, z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w 1 egz., przed upływem terminu naboru lub dostarczyć go elektronicznie opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym na adres certyfikat2022@ik.gov.pl – zasady przesyłania plików dostarczanych elektronicznie opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym określa Załącznik nr 7 do regulaminu.

Wniosek należy przesłać w jednym egzemplarzu wraz z wymaganym załącznikiem/załącznikami wskazanymi w par. 13 regulaminu programu.

Wśród plików do pobrania znajduje się m.in. regulamin programu wraz z załącznikami, prezentacja przybliżająca zasady programu oraz wniosek wzorcowy – zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Dodatkowo w zakładce „Pytania i odpowiedzi” na bieżąco zamieszczane są pytania nadsyłane przez zainteresowane księgarnie i odpowiedzi na nie udzielane przez Instytut Książki.

Termin składania wniosków

30 czerwca 2022 r.

Kontakt

Ewa Gąsior, Specjalistka | Dział Analiz i Programów Specjalnych IK
505 245 827| e.gasior@instytutksiazki.pl

Beata Najbar, Specjalistka | Dział Analiz i Programów Specjalnych IK
509 868 356 | b.najbar@instytutksiazki.pl

Anna Zagórska, Kierowniczka |Dział Analiz i Programów Specjalnych IK
694 268 148 | a.zagorska@instytutksiazki.pl

Pytania i odpowiedzi

Czym jest „mała księgarnia” w rozumieniu regulaminu programu?

Małą księgarnią w rozumieniu regulaminu jest sklep stacjonarny zajmujący się sprzedażą detaliczną książek, w której co najmniej 50% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działający poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, którego oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być większa niż 2.

Od czego zależy kwota wsparcia finansowego, o jaką mogę się starać?

Każdy wnioskodawca może się starać o dowolną kwotę wsparcia finansowego, nie więcej niż 40 000,00 zł rozłożone na lata 2022 i 2023.

Na jakie wydatki mogę przeznaczyć otrzymane wsparcie finansowe?

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków: 1) koszty promocji księgarni; 2) koszty konsultingu i doradztwa; 3) koszty stałe utrzymania lokalu księgarni; 4) koszty realizacji planu proczytelniczego; 5) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Jak wysoki wkład własny powinienem wykazać we wniosku?

Wkład własny w programie nie jest wymagany.

W jakim okresie będę realizować zadanie w ramach otrzymanego wsparcia?

Zadanie jest realizowane w trybie dwuletnim, w terminie od dnia ogłoszenia wyników naboru do 30 listopada 2023 roku.

Czy w ramach programu możliwe jest finansowe działalności wydawniczej, którą też prowadzimy?

Niestety nie, finansowanie działalności wydawniczej podmiotu składającego wniosek w programie nie jest możliwe.

Czy możliwe jest złożenie wniosku jeśli nasza firma prowadzi łącznie 4 lokale (4 księgarnie)?

Niestety nie, maksymalna liczba księgarni w sieci to 3.

Jak rozumieć jeden ze standardów obowiązkowych, tj. „Dostępność w ofercie księgarni objętej zadaniem wydawnictw regionalnych”, co rozumieć pod pojęciem „wydawnictwa regionalnego”?

Wydawnictwo regionalne, lokalne to wydawnictwo specjalizujące się w publikacjach dotyczących konkretnego miasta, gminy, powiatu, województwa lub krainy geograficznej Polski. Publikacje te mogą obejmować książki, mapy czy publikacje periodyczne.

Czy jeśli w moim wniosku znajdą się błędy formalne zostanę o nich poinformowany (będzie możliwość ich poprawy?)

Wnioskodawcy, którzy skutecznie dostarczą wnioski wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż do 15 dni przed upływem terminu naboru, są informowani o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów formalnych.

Czy w ramach zadania mogę sfinansować np. spotkanie z autorem?

Tak – jest to koszt kwalifikowany w programie, który należy umieścić w kategorii „koszty realizacji planu proczytelniczego.

Czy wszystkie działania proczytelnicze muszą się odbywać w przestrzeni mojej księgarni?

Nie – możliwe jest współorganizowanie wydarzeń, spotkań itp. we współpracy np. z lokalnym ośrodkiem kultury czy biblioteką, w ich przestrzeni lub komercyjny najem przestrzeni w celu organizacji np. spotkania autorskiego.

Czy w ramach programu mogę zaprojektować i zlecić wykonanie gadżetów reklamowych?

Tak, jest to możliwe w ramach obligatoryjnej kategorii "koszty promocji księgarni". Wszystkie materiały promocyjne muszą być jednak odpowiednio oznakowane (logotypy) - szczegóły oznakowania określa umowa o wsparcie finansowe.

Czy mogę wydatkować całość przyznanego wsparcia finansowego na koszty stałe utrzymania księgarni?

Niestety nie, zgodnie z regulaminem w ramach przyznanego wsparcia finansowego należy finansować koszty ponoszone w ramach więcej niż jednej kategorii wydatków, zgodnie z limitami określonymi w Załączniku nr 1 do regulaminu Wykaz kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 80% przyznanego wsparcia na daną kategorię).

Czy w ramach zadania mogę zakupić książki lub inne materiały, które chciałbym mieć w ofercie swojej księgarni?

Niestety nie – w ramach programu nie jest możliwe finansowanie zakupu książek, czasopism, gier i innych materiałów dostępnych w ofercie księgarni.