Dotacje

Nazwa programu

Certyfikat dla małych księgarni (2021)

Operator programu

Instytut Książki

Opis programu

18.08.2021 r.

„Certyfikat dla małych księgarni” to program własny Instytutu Książki, którego celem jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności. Cel ten będzie realizowany poprzez udzielenie wsparcia na promocję księgarni, dofinansowanie kosztów ich utrzymania oraz wyposażenia.

Tegoroczna edycja programu ma charakter pilotażowy.

Cele strategiczne programu:

 1. zahamowanie obserwowanego od wielu lat spadku liczby małych księgarni;
 2. zwiększenie roli małych księgarni w realizacji działań promujących czytelnictwo;
 3. wsparcie małych księgarni jako instytucji promujących kulturę wśród lokalnych społeczności;
 4. zapewnienie małym księgarniom możliwości lepszej promocji oraz wsparcia ich bieżącej działalności;
 5. promocja twórczości polskich autorów;
 6. zapewnienie większej biblioróżnorodności oferty małych księgarni;
 7. pomoc wydawcom i autorom specjalizującym się w tematyce regionalnej.

Aktualizacje

11.10.2021

Instytut Książki informuje o rozstrzygnięciu naboru wniosków w ramach pilotażowej edycji programu własnego „Certyfikat dla małych księgarni”.

W ramach 1. naboru złożono 173 wnioski, w tym 141 wniosków poprawnych formalnie na łączną kwotę wsparcia finansowanego 3 958 674,30 zł oraz 32 wnioski błędne formalnie.

Spośród poprawnych formalnie wniosków dofinansowanie otrzymało 90 wniosków o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w procesie oceny w kolejności od 1. do 90. miejsca zajmowanego na liście rankingowej (od 95,00 do 78,80 uzyskanych punktów), na łączną kwotę wsparcia finansowego 2 539 075,00 zł.

W ramach budżetu programu wydzielone zostały środki finansowe przeznaczone na odwołania od wyników naboru w wysokości 15% tego budżetu (450 000,00 zł). Kwota ta zostaje powiększona o środki niewykorzystane w procedurze konkursowej (10 925,00 zł)  i wynosi 460 925,00 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu (par. 9 ust. 13 i 14)  możliwe jest złożenie odwołania od wyników naboru wniosków, jeżeli wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych. W procedurze rozpatrywania odwołań nie jest wiążąca liczba punktów uzyskanych w procedurze konkursowej.

Odwołanie należy złożyć w terminie do 19 października br. włącznie. W przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych. Odwołanie należy przesłać w formie podpisanego skanu na adres certyfikat@ik.gov.pl, a oryginał dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą. W przypadku wysłania odwołania pocztą decyduje data stempla pocztowego nadawczego.

 1. Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
 2. Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie
 3. Lista wniosków błędnych formalnie
 4. Skład zespołu ekspertów18.11.2021

Instytut Książki informuje, że rozpatrzone zostały odwołania od wyników naboru do programu „Certyfikat dla małych księgarni”.

Wpłynęło łącznie 39 odwołań, w tym 3 błędne formalnie. Rozpatrzonych pozytywnie zostało 16 odwołań.

Jednocześnie informujemy, że w związku z oczywistą omyłką, skorygowana została lista rankingowa wyników naboru.

Odwołania rozpatrzone pozytywnie

Odwołania rozpatrzone negatywnie

Odwołania odrzucone z przyczyn formalnych

Lista rankingowa wyników naboru - korekta

Kryteria

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków:

1) koszty konsultingu i promocji księgarni;
2) koszty stałe utrzymania lokalu księgarni;
3) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Jeden wniosek może dotyczyć jednego lub więcej niż jednego lokalu księgarni.

O wsparcie finansowe mogą starać się podmioty określone w par. 6 ust. 1 regulaminu programu, prowadzące małe księgarnie, które rozumiane są jako sklepy stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek, w których co najmniej 50% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działające poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, których oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być większa niż 2.

Wsparcie finansowe zadania wynosi do 30 000,00 zł, a finansowy wkład własny w realizowanym zadaniu nie jest wymagany. Wsparcie finansowe będzie przyznawane w kwotach wnioskowanych. W procesie oceny nie przewiduje się redukcji kwot wnioskowanych.

Certyfikat dla księgarni jest przyznawany na dwa lata, ale wsparcie finansowe jest udzielone tylko w pierwszym roku. Drugi rok służy ocenie, czy środki, które otrzymała księgarnia, przyniosły oczekiwany efekt według określonych standardów.

Regulamin określa zasady udzielania wsparcia finansowego, w tym kryteria oceny wniosków. Wymaganiami obowiązkowymi dla wnioskodawców są:

 • Uzyskanie w księgarni objętej zadaniem w roku 2020 minimum 50% przychodów pochodzących ze sprzedaży książek.
 • Dostępność w księgarni objętej zadaniem minimum 1000 tytułów, w tym nie więcej niż 50% tytułów należących do wydawcy-właściciela księgarni.
 • Prowadzenie działalności w formie małej księgarni przez minimum dwa lata kalendarzowe.
 • Liczba księgarni w strukturze wynosi 3 lub mniej (w tym maksymalnie dwie filie).
 • Dostępność w ofercie księgarni objętej zadaniem wydawnictw regionalnych.

Wnioski należy złożyć w terminie do 17 września 2021 r.

Przypominamy, że aby prawidłowo złożyć wypełniony wniosek (formularz wniosku w pliku tekstowym, edytowalnym znajduje się w plikach do pobrania), należy przesłać go tradycyjną pocztą na adres Instytutu Książki w Krakowie nie później niż 17 września 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego nadawczego) lub dostarczyć osobiście w tym terminie.

Wniosek należy przesłać w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w par. 13 regulaminu programu.

Wśród plików do pobrania znajduje się m.in. regulamin programu wraz z załącznikami, prezentacja przybliżająca zasady programu oraz wniosek wzorcowy – zachęcamy do zapoznania się z dokumentami. Dodatkowo w zakładce „Pytania i odpowiedzi” na bieżąco zamieszczane są pytania nadsyłane przez zainteresowane księgarnie i odpowiedzi na nie udzielane przez Instytut Książki.

Termin składania wniosków

17.09.2021 r.

Kontakt

Ewa Gąsior, Specjalistka | Dział Analiz i Projektów Specjalnych IK
505 245 827| e.gasior@instytutksiazki.pl

Agnieszka Lewandowska, Specjalistka | Dział Analiz i Projektów Specjalnych IK
698 669 510 | a.lewandowska@instytutksiazki.pl

Konsultacje telefoniczne udzielane są: we środy w godzinach 08:00-12:00, a w pozostałe dni w godzinach 10:00-14:00.

Pytania i odpowiedzi

Szkolenie z programu „Certyfikat dla małych księgarni” (wideo)

W jakim terminie muszę zrealizować zadanie (wydatkować środki przyznane w ramach wsparcia finansowego)?

Środki przyznane z dofinansowania należy wydatkować w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.

Czym jest „mała księgarnia” w rozumieniu regulaminu programu?

Małą księgarnią w rozumieniu regulaminu jest sklep stacjonarny zajmujący się sprzedażą detaliczną książek, w której co najmniej 50% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działający poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, którego oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być większa niż 2.

Prowadzona przeze mnie księgarnia działa od roku, jednak moja działalność (w ramach której prowadzę księgarnię) – od ponad dwóch lat. Czy jestem uprawniony do złożenia wniosku w programie?

Niestety nie, kryterium obowiązkowe odnosi się do prowadzenia małej księgarni od minimum dwóch lat kalendarzowych, a nie do prowadzenia samej działalności gospodarczej.

Jak rozumieć jeden ze standardów obowiązkowych, tj. „Dostępność w ofercie księgarni objętej zadaniem wydawnictw regionalnych”, co rozumieć pod pojęciem „wydawnictwa regionalnego”?

Wydawnictwo regionalne, lokalne to wydawnictwo specjalizujące się w publikacjach dotyczących konkretnego miasta, gminy, powiatu, województwa lub krainy geograficznej Polski. Publikacje te mogą obejmować książki, mapy czy publikacje periodyczne.

Czy jeśli w moim wniosku znajdą się błędy formalne zostanę o nich poinformowany (będzie możliwość ich poprawy?)

Wnioskodawcy, którzy skutecznie dostarczą wnioski wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż do 15 dni przed upływem terminu naboru, są informowani o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów formalnych.

Czy w ramach zadania mogę sfinansować np. spotkanie z autorem?

Nie jest to koszt kwalifikowany w programie. Koszty związane z promocją księgarni nie dotyczą realizacji projektów związanych z promocją czytelnictwa w księgarni, ale np. kosztów opracowania i przygotowania materiałów promocyjnych (np. reklama prasowa, internetowa, radiowa, telewizyjna, outdoor, zaproszenia, ulotki, filmy i inne materiały audiowizualne), kosztów zaprojektowania i wykonania szyldu czy ekspozycji w witrynie.

Czy mogę wydatkować całość przyznanego wsparcia finansowego na koszty stałe utrzymania księgarni?

Niestety nie, zgodnie z regulaminem w ramach przyznanego wsparcia finansowego należy finansować koszty ponoszone w ramach więcej niż jednej kategorii wydatków, zgodnie z limitami określonymi w Załączniku nr 1 do regulaminu Wykaz kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 80% przyznanego wsparcia na daną kategorię).

Czy w ramach zadania mogę zakupić książki lub inne materiały, które chciałbym mieć w ofercie swojej księgarni?

Niestety nie – w ramach programu nie jest możliwe finansowanie zakupu książek, czasopism, gier i innych materiałów dostępnych w ofercie księgarni.

Od czego zależy kwota wsparcia finansowego, o jaką mogę się starać?

Każdy wnioskodawca może się starać o dowolną kwotę wsparcia finansowego, nie więcej niż 30 000,00 zł.

Jak wysoki wkład własny powinienem wykazać we wniosku?

Wkład własny w programie nie jest wymagany.

Na jakie wydatki mogę przeznaczyć otrzymane wsparcie finansowe?

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków:

 1. koszty konsultingu i promocji księgarni;
 2. koszty stałe utrzymania lokalu księgarni;
 3. zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Szczegóły dotyczące kosztów kwalifikowanych znajdują się w Załączniku nr 1 do regulaminu Wykaz kosztów kwalifikowanych

Czy w ramach programu możliwe jest finansowe działalności wydawniczej, którą też prowadzimy?

Niestety nie, finansowanie działalności wydawniczej podmiotu składającego wniosek w programie nie jest możliwe.

Czy możliwe jest złożenie wniosku jeśli nasza firma prowadzi łącznie 4 lokale (4 księgarnie)?

Niestety nie, maksymalna liczba księgarni w sieci to 3.

W którym roku powinniśmy wydatkować środki przyznane w ramach wsparcia?

Środki - zgodnie z zapisami regulaminu - należy wydatkować w 2021 r. (w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r.).

W jaki sposób zaznaczyć informację o prowadzonej działalności wspierającej wydawnictwa lokalne?

Informację (poprzez wybór odpowiedzi “TAK”) należy wpisać w p. X wniosku, w tabeli odnoszącej się do wymagań obowiązkowych, przy kryterium “Dostępność w ofercie księgarni objętej zadaniem wydawnictw regionalnych”. Bardziej szczegółowe informacje, podkreślające charakter tej działalności można ująć także np. w p. VIII b. wniosku.

Czy wszystkie planowane spotkania w ramach przedstawionego planu proczytelniczego muszą być np. spotkaniami z zaproszeniem autora powieści czy opłaceniem prowadzącego wydarzenie? Czy mogę zaliczyć do nich także inicjatywy, które nie wymagają ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie księgarni, np. otwarte spotkanie prowadzone przez pracownika na temat nowości wydawniczych polskich autorów, które są dostępne w księgarni?

Tak, oczywiście - podejmowane działania nie muszą być związane z koniecznością np. zapraszania zewnętrznych gości czy opłacania dodatkowych usług. Można zaliczyć do nich także np. spotkanie w całości przygotowane i prowadzone przez właściciela czy pracownika księgarni.

Czy wniosek należy wysłać wraz z załącznikami?

Tak, kompletny wniosek składa się z wypełnionego formularza wniosku (do pobrania w sekcji “pliki do pobrania”) oraz załączników wyszczególnionych w par. 13 regulaminu programu, które należy odesłać razem z wnioskiem.

Czy min. 1000 tytułów jest kryterium obowiązkowym i bez spełnienia tego wymogu wniosek zostanie odrzucony?

Wymóg dotyczący minimalnej liczby tytułów dostępnych w księgarni objętej zadaniem jest jednym z wymagań obowiązkowych. Ich spełnienie jest konieczne. 

Czy można sprecyzować, jak rozumieć zapis o "nieangażowanie się beneficjenta bezpośrednio w politykę"? Będę wdzięczna za podanie przykładów.

Ideą zapisu o „nieprowadzeniu działalności politycznej” było przekonanie, że księgarnia powinna być miejscem apolitycznym, które służy promocji kultury - której elementem jest książka. Dlatego zapis ten należy interpretować jako zakaz prowadzenia agitacji politycznej - związanej zarówno z wyborami (na dowolnym szczeblu), jak i bieżącą debatą polityczną.

Odnośnie do projektu Wsparcia dla Małych Księgarni: czy obejmuje on także książki katolickie?

Profil księgarni nie ma wpływu na możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe. Jednocześnie trzeba podkreślić, że wsparcie finansowe w programie dotyczy księgarni (koszty promocji i konsultingu księgarni, koszty stałe utrzymania lokalu księgarni, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia lokalu księgarni), a nie książek czy innych materiałów dostępnych w księgarni (w ramach wsparcia nie jest możliwy zakup książek).

Czy [wsparcie] otrzymać może nowy właściciel, który chce przejąć księgarnię?

Niestety, jednym z warunków obowiązkowych jest prowadzenie działalności w formie małej księgarni przez minimum dwa lata kalendarzowe, a okres dwóch lat kalendarzowych liczony jest na dzień złożenia wniosku.

Czy otrzymane fundusze są do zwrotu w sytuacji, gdyby księgarnia się nie utrzymała przez 2 lata?

Beneficjent programu zobowiązany jest m.in. do osiągnięcia i utrzymania wszystkich określonych w regulaminie standardów w okresie sprawozdawczym. Ich nieutrzymanie może wiązać się z koniecznością zwrotu otrzymanych środków finansowych.

Uprzejmie proszę o informację czy Muzeum [...] jako instytucja samorządowa może wziąć udział w programie "Certyfikat dla małych księgarni". Nasz bookstore nie ma posiada odrębnej osobowości prawnej. Księgarnia prowadzona jest przez muzeum i jest jego działem.

Nie ma przeszkód, żebyście Państwo wzięli udział w konkursie, wśród uprawnionych wnioskodawców-podmiotów prowadzących małe księgarnie, regulamin wymienia także "samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu)". W regulaminie nie ma wskazanej konieczności prowadzenia przez instytucję kultury księgarni, która posiadałaby wyodrębnioną w strukturze tej instytucji osobowość prawną.

Czy w ramach wsparcia możliwy jest zakup samochodu służbowego?

Niestety nie, zakup samochodu nie może być kosztem kwalifikowanym w programie.

Czy w ramach wsparcia finansowego mogę dokonać zakupów, na które nie będę w stanie uzyskać faktur wystawionych na moją firmę (czyli na beneficjenta)?

Takie wydatki nie będą mogły być rozliczone.

Prowadzimy księgarnię od kilkunastu lat, jednak w ciągu ostatnich miesięcy zmieniliśmy nie tylko lokal, ale też przenieśliśmy się do miasta obok (zachowana jest ciągłość naszej działalności). Czy możemy startować w konkursie i spełniamy warunek obowiązkowy “Prowadzenie działalności w formie małej księgarni przez minimum dwa lata kalendarzowe”?

Tak. Kryterium nie odnosi się do konkretnego miejsca prowadzenia działalności (lokalizacji księgarni).

Chcemy złożyć wniosek na dwa lokale, w których prowadzimy (1) księgarnię główną i (2) jej filię. Czy oba lokale muszą spełniać wymogi obowiązkowe dot. liczby tytułów oraz minimalnych przychodów ze sprzedaży książek?

Tak, wymogi nie odnoszą się do podmiotu-wnioskodawcy, jako całości, ale do księgarni objętych zadaniem. Każda księgarnia objęta zadaniem musi spełniać wymogi obowiązkowe.

Czy w ramach zadania mogę wykonać materiały promujące księgarnię np. w formie ulotek, zakładek czy darmowych papierowych gadżetów (także darmowych toreb promujących księgarnię)? Wszystkie materiały będą darmowe, rozdawane klientom, nie będą sprzedawane.

Tak, realizacja tych materiałów powinna odbywać się w ramach kategorii wydatków “koszty konsultingu i promocji księgarni”.

Czy jest możliwość zakupu sprzętu komputerowego służącego obsłudze klienta w księgarni?

Tak, realizacja tego zakupu powinna odbywać się w ramach kategorii wydatków “zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni”.

Czy w ramach kosztów w kategorii “zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni” mogę zakupić używane wyposażenie?

Niestety nie - zgodnie z zapisami par. 8 ust. 19 regulaminu finansowaniem w ramach programu nie można objąć zakupu używanego sprzętu i wyposażenia.

Czy możliwe jest opłacenie usługi informatyka (programisty, grafika) w celu stworzenia na naszej stronie internetowej nowych funkcjonalności, także tych typowych dla sklepu online?

Tak, taką usługę należy opłacić w ramach kategorii wydatków “koszty konsultingu i promocji księgarni”.

Ile wniosków mogę złożyć w naborze? Prowadzimy więcej niż jeden lokal księgarni - czy na każdy lokal składam oddzielny wniosek?

Zgodnie z zapisami regulaminu (par. 8 ust. 2) każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w naborze. Może on jednak objąć więcej niż jeden lokal księgarni.

Prowadzimy 3 księgarnie, czy wszystkie muszą być objęte wnioskiem? Jeśli tak, czy muszę podzielić środki proporcjonalnie (po 10 tys. zł na lokal)?

Nie ma obowiązku składania wniosku na wszystkie prowadzone przed dany podmiot księgarnie, jednak istnieje taka możliwość. W przypadku składania wniosku na więcej niż jeden lokal księgarni nie trzeba kosztów dzielić proporcjonalnie, warto dostosować je do faktycznych potrzeb danego lokalu. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z par. 6 ust. 2 regulaminu programu maksymalna liczba księgarni w strukturze to 3 (maksymalnie 2 filie).

Mam pytanie odnośnie warunku umieszczonego w Standardzie Certyfikatu odnoszącego się do obowiązku posiadania strony internetowej. Czy jest to warunek konieczny? Księgarnia moja strony internetowej nie posiada i posiadać raczej nie będzie, a wszelką komunikację reklamową z klientami prowadzi za pośrednictwem Facebooka i Instagrama.

Wymóg ten (należy osiągnąć/wykonać w terminie realizacji zadania (do 31.12.2021 r.) i utrzymać do 31.12.2022 r.) odnosi się tylko i wyłącznie do tych księgarni, które w ramach zadania będą chciały przeznaczyć środki na wydatki z kategorii kosztów promocji i konsultingu księgarni. Jeśli nie planujecie Państwo wydatków w ramach tej kategorii, a jedynie w ramach pozostałych dwóch kategorii wydatków (dofinansowanie kosztów stałych utrzymania lokalu księgarni, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni) strony nie będzie trzeba posiadać.

Czy do kopii umowy najmu muszę dołączyć też np. ostatnią fakturę z opłatami za czynsz?

Nie, dołączenie tej faktury nie jest wymagane.

Przez kogo powinny być potwierdzane za zgodność z oryginałem dokumenty, które przestawiam w formie kopii jako załączniki do wniosku?

Kopie powinna potwierdzić osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. Nie wymagamy np. potwierdzenia notarialnego.

Czy w ramach zadania można zakupić telefon (smartfon)?

Zakup telefonów, także smartfonów, nie jest kosztem kwalifikowanym.

Jeżeli kończy mi się pamięć w drukarce fiskalnej - czy zakup będzie można sfinansować z grantu /Certyfikat dla małych księgarń /, jeżeli oczywiście zostanie przyznany?

Istnieje możliwość zakupu kasy fiskalnej/drukarki fiskalnej oraz podzespołów do nich (np. pamięć), o ile nie jest to zakup kasy fiskalnej, na którą przysługuje refundacja poniesionych kosztów w ramach ulgi na zakup kasy fiskalnej  z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Zakup ten powinno zakwalifikować się do kategorii wydatków c: zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Czy możliwe jest wykupienie przykładowo miejsca na słupie reklamowym na cały rok 2022?- a opłacenie tej usługi w 2021 r.?

Niestety nie będzie takiej możliwości. W ramach realizowanego zadania nie będą rozliczane faktury zaliczkowe.

Jeżeli księgarnia prowadzone jest przez wydawnictwo, i strona internetowa zawiera wyłącznie książki wydawnictwa, to czy mam podać nazwę strony we wniosku, czy też lepiej ją pominąć.

Proszę wpisać adres strony, na której prowadzicie Państwo sprzedaż online i wpisanie obok adresu adnotację, że np. że prowadzona jest sprzedaż tylko części asortymentu, związanej z działalnością wydawniczą właściciela księgarni.

Czy zakup kasy fiskalnej jest możliwy w ramach zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni?

Istnieje możliwość zakupu kasy fiskalnej/drukarki fiskalnej oraz podzespołów do nich (np. pamięć), o ile nie jest to zakup kasy fiskalnej, na którą przysługuje refundacja poniesionych kosztów w ramach ulgi na zakup kasy fiskalnej  z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Zakup ten powinno zakwalifikować się do kategorii wydatków c: zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Czy sprzedaż na Allegro należy traktować jako sprzedaż online?

tak, sprzedaż na Allegro można potraktować jako sprzedaż online. W odpowiednim miejscu we wniosku można wpisać informację, że sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem tej platformy i zamieścić odnośnik do Państwa podstrony (wskazującej asortyment Państwa sklepu dostępny na Allegro) lub wpisać dodatkowo nazwę użytkownika, jaką posługujecie się Państwo w tym serwisie.

W księgarni pracuję ja oraz mój mąż, jednak stan zatrudnienia wynosi 0. Czy mogę ubiegać się o wsparcie finansowe na 2 stanowiska sprzedaży (zestaw komputerowy oraz drukarka fiskalna)?

Tak, oczywiście, możecie Państwo ubiegać się zakup sprzętu dla dwóch stanowisk sprzedaży, obsługiwanych przez Panią i Pani męża. W punkcie, w którym pytamy o osoby zatrudnione w księgarni, proszę zaznaczyć, że pracujecie w niej Państwo sami (można opisać sytuację), można też wpisać w tym punkcie liczbę 2, zaznaczając, że chodzi o pracowników-właścicieli, a nie o zatrudniany przez Państwa dodatkowy personel.

Czy kosztem kwalifikowanym może być zakup i montaż klimatyzacji?

Zakup urządzenia klimatyzacyjnego wraz z montażem można uznać za koszt kwalifikowany, proszę jednak pamiętać o ograniczeniu dotyczącym zakupu środków trwałych (szczegóły w załączniku nr 1 do regulaminu, w wierszu dotyczącym kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia, w kolumnie dot. kosztów niekwalifikowanych).

Czy kosztem kwalifikowanym może być wymiana stolarki okiennej?

Niestety nie, prace modernizacyjne i remontowe, takie jak wymiana stolarki okiennej, nie mogą być finansowane w ramach programu. Pewnym rozwiązaniem, na jeden ze wskazanych przez Panią problemów, może być zakup folii antyUV, którą można zakupić w ramach programu.

Czy zakup toreb papierowych z logo firmy (koszty konsultingu i promocji księgarni) wiąże się z koniecznością opisywania kampanii promocyjnych?

Ponoszenie jakichkolwiek wydatków związanych z kategorią "Kosztów konsultingu i promocji księgarni" wiąże się z wypełnieniem zobowiązań związanych z tą kategorią wydatków (standardy 1, 2, 6), także tych dotyczących kampanii promocyjnych.

Czy wypełniony wniosek można wysłać (jako list) za pośrednictwem firmy kurierskiej innej niż Poczta Polska?

Tak oczywiście, wniosek można przesłać kurierem na krakowski adres Instytutu Książki.

Czy do kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia mogę zaliczyć zakup inwentaryzatora przenośnego, jest to urządzenie, które pozwala dokonać remanentu bezpośrednio z półek, bez zdejmowania książek, bardzo ułatwia też wystawianie różnych dokumentów.

Tak,  można go zakupić w ramach kategorii kosztów C (Zakup sprzętu i wyposażenia).

Czy w koszty projektu będzie można wliczyć faktury, wystawione w grudniu 2021, a dotyczące np. czynszu za grudzień 2021, styczeń i luty 2022?

Niestety nie będzie można rozliczyć takich faktur.

Podpunkt IX.3 [wniosku] dotyczący liczby książek z ostatniej inwentaryzacji. Posiadam w sprzedaży zarówno książki nowe, jak i używane. Czy mam podać ogólną ilość książek, czy też wyłącznie pozycje nowe? 

Tak, może Pani podać zarówno książki nowe i jak i używane. Warto w punktach opisowych zaznaczyć, że prowadzi Pani detaliczną sprzedaż książek nowych i używanych.

Załącznik nr 4 [Oświadczenie o rozliczeniu dofinansowań]: Czy wpisać ja niżej podpisana imię nazwisko i nazwę księgarni i czy robić krzyżyk? Czy tylko parafować. My nie korzystałyśmy z żadnych programów pomocy.

W załączniku nr 4 proszę uzupełnić o dane Pani i nazwę księgarni i postawić „krzyżyk” w kratce, która mówi o tym, że nie otrzymaliście Państwo żadnego dofinansowania.

Czy w tym wniosku podać subkonto? Bo nigdzie nie zauważyłyśmy.

Numer konta będzie Pani uzupełniać dopiero po zakwalifikowaniu się do otrzymania wsparcia finansowego, w momencie podpisywania umowy.

Nie mam aktu notarialnego na lokal, który jest moją własnością. Za to na pewno jest wpis w Księdze wieczystej, że budynek jest moją współwłasnością. jak to powinnam opisać we wniosku?

Jeśli dysponuje Pani odpisem z księgi wieczystej, potwierdzającym prawo współwłasności, będzie to najbardziej odpowiedni dokument do przedstawienia. Wystarczy odpis z elektronicznej księgi wieczystej.

Nie mam strony internetowej i bardzo, bardzo jest mi ona potrzebna. Będę wnioskowała o przyznanie środków własnie na ten cel. Pytanie, jak bardzo szczegółowo muszę opisać to we wniosku?

Stopień szczegółowości opisów zależy od Państwa, warto wskazać wprost powód (powody), który szczególnie motywuje Panią i wskazuje konieczność posiadania strony.

Czy materiały eksploatacyjne takie jak: tonery, taśmy do drukarek fiskalnych, metkownic taśmy pakowe, papier do drukarki mogą być jako koszty kwalifikowane?

Tak, w ramach kategorii kosztu C (zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia) możliwy jest zakup materiałów eksploatacyjnych.

Czy zakup klimatyzatora będzie możliwy?

Tak, zakup urządzenia klimatyzacyjnego będzie możliwy, proszę jednak pamiętać o:

- odpowiednim umotywowaniu chęci zakupu w p. VII wniosku (głównie podpunkt a, ale także b)

- niekwalifikowalności zakupów środków trwałych (w ramach wsparcia finansowego nie jest możliwe dokonywanie zakupów środków trwałych o jednostkowej wartości ewidencyjnej powyżej 10 000,00 zł.  Zakupy do wartości 10 000,00 zł muszą być ewidencjonowane przez beneficjenta na zasadach określonych w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426).

Czy w ramach kosztów wskazanych w preliminarzu mogę ująć koszt przygotowania wniosku, jaki chcemy złożyć (opłacenie zlecenia napisania wniosku przez osobę niezwiązaną z księgarnią)?

Nie jest to możliwe, taki wydatek nie będzie mógł być rozliczony.

Czy w ramach programu możliwy jest np. zakup sprzętu fotograficznego, który pozwoli mi poszerzyć prowadzoną działalność o nowe usługi lub zakup sprzętu do wykonywania grawerów (np. tabliczki pamiątkowe)?

Niestety, w ramach kategorii kosztu C „zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni” nie jest możliwy zakup sprzętów czy elementów wyposażenia służących prowadzeniu działalności innej niż sprzedaż książek i organizacja wydarzeń promujących książki i czytelnictwo.

Czy można ubiegać się o dofinansowanie remontu?

Niestety prace remontowe i modernizacyjne nie są kosztami kwalifikowanymi w programie.

Czy możliwy jest zakup ręcznej drukarki etykiet + zapas etykiet i tuszu?

W ramach kategorii kosztu C (zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni) można zakupić zarówno drukarkę etykiet, jak i materiały eksploatacyjne (np. tusz).

Mam […] jedno pytanie odnośnie wniosku, a konkretnie załącznika nr 5. Co z tym załącznikiem trzeba zrobić? Wydrukować i podpisać? Wypełnić?

Zgodnie np. z informacją, jaką znajdzie Pani bezpośrednio w formularzu wniosku, w p. XI, który odnosi się do pomocy publicznej: załącznik ten można parafować/podpisać – potwierdzając tym samym zapoznanie się z jego treścią.

Czy mogę ująć w preliminarzu kosztów wydatki poniesione wcześniej?

Niestety nie, wydatki mogą być ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r.

W punkcie IX wniosku znajduje się tabela wskaźników – jak mam wyliczyć wskaźnik nr 2 (zasięgi kampanii promocyjnych i wartość średnia w przeliczeniu na kampanię)?

Wskaźnik 2, p. a – łączny zasięg kampanii promocyjnych: należy oszacować liczbę odbiorców wszystkich przeprowadzonych w danym roku kampanii promocyjnych (np. akcja rozdawania ulotek, wykupienie reklamy w lokalnej gazecie i reklama online).

Wskaźnik 2, p. b – wartość jest to wynik działania arytmetycznego, proszę podzielić łączny zasięg kampanii promocyjnych przez ich liczbę.

Kopia umowy najmu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną. Czyli aż przez notariusza? Podobnie kopia odpisu z właściwej ewidencji działalności gospodarczej. Czy nie wystarczy dostęp czy wydruk z ogólnodostępnej bazy CEIDG?

Osobą uprawnioną jest osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy (np. właściciel księgarni), nie wymagamy potwierdzeń notarialnych.

Jeśli posługuje się Pan elektronicznym wydrukiem (wypisem) z CEIDG oczywiście nie musi go Pan dodatkowo potwierdzać za zgodność, jest to dokument elektroniczny, nie kopia wymagająca dodatkowych poświadczeń.

Jako jednoosobowa działalność gospodarcza nie posiadam numeru KRS, czy pozostawić pole 4c wniosku czyli DANE WŁAŚCIWEGO REJESTRU puste?

Jako jednoosobowa działalność w tym punkcie powinna wpisać Pani „CEIDG”.

Analiza udziału procentowego książek w sprzedaży za ubiegły rok wykazała, że udział ten w 2020 r. wyniósł poniżej 50%, a zatem nie spełniamy wymogu formalnego. Czy jest możliwość i sens składania wniosku w tej sytuacji ?

Niestety jeśli jeden z wymogów obowiązkowych – w tym przypadku uzyskanie w księgarni objętej zadaniem w roku 2020 minimum 50% przychodów pochodzących ze sprzedaży książek.– nie będzie spełniony (we wniosku, przy tym wymogu zaznaczona będzie informacja o jego niespełnieniu) wniosek nie będzie mógł być uznany za poprawny.

Chciałam dopytać o wymagany załącznik nr 5 do wniosku. Czy wystarczy tylko go podpisać czy w jakiś sposób trzeba ten test pomocy publicznej wypełnić?

Załącznik wystarczy podpisać. Zintegrowany z załącznikiem test pomocy publicznej jest zawarty w p. XI wniosku.

Uprzejmie proszę o informację, czy księgarnia, która w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej nie posiada nr PKD – 47.91.Z. (sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet), może być dopuszczona do konkursu?

Księgarnie, które w CEIDG nie mają wpisanego kodu 47.91.Z. (sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet), mogą wziąć udział w konkursie, gdyż kody PKD są ustalone w rozporządzeniu, które jest wydawane na podstawie ustawy o statystyce publicznej. Podawanie ich w CEIDG ma głównie cel statystyczny i nie ma decydującego znaczenia dla prowadzenia danej działalności.

Mamy prawo własności do lokalu. Czy do wniosku  o przyznanie środków w ramach programu „Certyfikat dla małych księgarni” wystarczy jako załącznik wypis z ksiąg wieczystych, który otrzymałam po zakupieniu lokalu?

Wypis z księgi wieczystej będzie dokumentem wystarczającym, choć oczywiście można dołączyć także kopię aktu notarialnego (proszę, żeby dokumenty, które będzie Pani składać w formie kopii były potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy).

Czy w przypadku wynajmowania lokalu od osoby prywatnej (nie prowadzącej działalności gospodarczej) mogę umieścić koszty czynszu w preliminarzu we wniosku?

Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej ma prawo wystawić rachunek za wynajem lokalu, który jest najmem prywatnym. Taki dokument musi zawierać: imiona i nazwiska (nazwa bądź firma) oraz adresy sprzedawcy i kupującego/wykonawcy i odbiorcy usługi, datę wystawienia i kolejny numer rachunku, określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonywanych usług, ceny jednostkowe, ogólną sumę należności zapisaną liczbowo i słownie.
W ten sposób sporządzony rachunek może funkcjonować w obrocie prawnym i będzie mógł stanowić podstawę do rozliczenia środków z pozyskanego wsparcia finansowego w ramach programu „Certyfikat dla małych księgarni”.

Czy w ramach zadania mogę rozliczyć wydatek dotyczący okresu poprzedzającego dzień zawarcia umowy, który jednak chcę opłacić fakturą wystawioną już w okresie realizacji zadania, po zawarciu umowy?

Zgodnie z zapisami konkursu, wskazanymi np. w p. III wniosku – czas realizacji zadania liczony jest od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r. Koszty dotyczące okresów wcześniejszych od okresu realizacji zadania, identycznie jak np. faktury opłacone w okresie realizacji i dotyczące wykonania usług w okresie realizacji, ale wystawione przed dniem zawarcia umowy, niestety nie mogą być rozliczane.