Dotacje

Tytuł programu

Program Wieloletni Kultura+, Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek 2011-2015”

Opis programu

PROGRAM WIELOLETNI KULTURA+ PRIORYTET "BIBLIOTEKA+. INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK" jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015.

Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” realizuje pierwszy cel szczegółowy Programu Wieloletniego Kultura+ jakim jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organizatorem założycielskim jest gmina. Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

W grudniu 2012 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą dotychczasowe zasady realizacji zadań przez beneficjentów Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”, wprowadzając szereg korzystnych dla wnioskodawców rozwiązań, ułatwiających im realizację planowanych zadań. Omówienie wszystkich zmian zostało zamieszczone w zakładce Pytania i odpowiedzi w części dotyczącej 2013 roku.

Operatorem Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” jest Instytut Książki.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi metody sporządzenia raportu ewaluacyjnego z realizacji zadania, obok zamieszczamy link na stronę internetową dedykowaną temu tematowi: http://www.ww.org.pl/data/elearning/ewaluacja.pdf

W przypadku trudności z otworzeniem pliku, proszę pobrać bezpłatny program Adobe Reader klikając na poniższy link http://get.adobe.com/reader/​​​​​​

Komunikat ws. rocznych sprawozdań dla zadań realizowanych w ramach PW Kultura+ Infrastruktura bibliotek 2011-2015

W związku z obecnie panującą sytuacją informujemy, że będą akceptowane opóźnienia w składaniu rocznych sprawozdań z utrzymania parametrów zadania dla zadań realizowanych w ramach PW Kultura+ Infrastruktura bibliotek 2011-2015, które miały być złożone do 31.03.2020 r.

Kontakt

Instytut Książki

adres:
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków

Anna Zagórska

e-mail:
a.zagorska@instytut­ksiazki.pl
kom.:
694 268 148

Materiały do pobrania

Zwiń  
Regulamin Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” 2013-2015
Kwalifikowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych
Regulamin Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek” 2011-2012
Wniosek wzorcowy 2013-2015
Wniosek wzorcowy 2011-2012
Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek”
Instrukcja „Krok po kroku” w systemie EBOI
Karta oceny eksperckiej
Regulamin oceny wniosków w trybie zespoły eksperckiego 2013-2015
Regulamin oceny wniosków w trybie zespoły eksperckiego 2011-2012
Formularz umowy
Załącznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy w części finansowanej z dotacji
Formularz raportu z wykonanego zadania
Załącznik do raportu końcowego z wykonania zadania
Roczne sprawozdanie z utrzymania parametrów zadania

Wyniki naboru na 2014

Zwiń   I nabór (do 15 stycznia 2014)
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie
Lista wniosków błędnych formalnie

Wyniki naboru na 2013

Zwiń  
V nabór (do 30 września 2013)
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
V nabór (do 30 września 2013)
Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie
V nabór (do 30 września 2013)
Lista wniosków błędnych formalnie
IV nabór (do 15 lipca 2013)
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
IV nabór (do 15 lipca 2013)
Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie
IV nabór (do 15 lipca 2013)
Lista wniosków błędnych formalnie
III nabór (do 24 maja 2013)
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
III nabór (do 24 maja 2013)
Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie
III nabór (do 24 maja 2013)
Lista wniosków błędnych formalnie
II nabór (do 26 marca 2013)
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
II nabór (do 26 marca 2013)
Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie
II nabór (do 26 marca 2013)
Lista wniosków błędnych formalnie
II nabór (do 26 marca 2013)
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie po korektach (09.07.2013 r.)
I nabór (do 15 listopada 2012)
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
I nabór (do 15 listopada 2012)
Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie
I nabór (do 15 listopada 2012)
Lista wniosków błędnych formalnie

Wyniki naboru na 2012

Zwiń  
II nabór (do 30 marca 2012)
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
II nabór (do 30 marca 2012)
Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie
II nabór (do 30 marca 2012)
Lista wniosków błędnych formalnie
I nabór (do 30 września 2011)
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
I nabór (do 30 września 2011)
Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie
I nabór (do 30 września 2011)
Lista wniosków błędnych formalnie

Wyniki naboru na 2011

Zwiń  
II nabór (do 31 maja 2011)
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
II nabór (do 31 maja 2011)
Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie
II nabór (do 31 maja 2011)
Lista wniosków błędnych formalnie
I nabór (do 18 kwietnia 2011)
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
I nabór (do 18 kwietnia 2011)
Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie
I nabór (do 18 kwietnia 2011)
Lista wniosków błędnych formalnie

Raport

Zwiń  
Raport z badania dotyczącego realizacji Programu Wieloletniego KULTURA+. "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1. (21 II 2011) 
Czy jesteśmy uprawnionym wnioskodawcą, jeśli nasza gmina liczy ponad 15 tys. mieszkańców?
Odpowiedź:

Kryterium mówiące o maksymalnej liczbie mieszkańców (15 tys.) odnosi się wyłącznie do małej gminy miejskiej. Gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie nie muszą stosować się do tego kryterium.

Pytanie 2. (21 II 2011) 
Czy zakup wyposażenia do nowo otwartej biblioteki jest kosztem kwalifikowanym?
Odpowiedź:

Zgodnie z punktem V.27  regulaminu programu zakup i montaż wyposażenia (bez zbiorów bibliotecznych) jest kosztem kwalifikowanym.

Pytanie 3. (21 II 2011) 
W jakim stopniu może być dofinansowany nowy budynek dwufunkcyjny, gdzie parter będzie zajmowała biblioteka, a na piętrze będzie się mieściło gimnazjum?
Odpowiedź:

W części, która będzie zajęta przez bibliotekę i w części powierzchni wspólnie użytkowanej, proporcjonalnej do powierzchni zajmowanej przez bibliotekę.
 
Pytanie 4. (21 II 2011) 
Czy dokładnie wszystkie kryteria certyfikatu Biblioteka+ muszą być spełnione po ukończeniu zadania?
Odpowiedź:

Wszystkie kryteria Certyfikatu Biblioteka+ muszą być spełniane przez wnioskodawcę co najmniej przez 5 lat po zakończeniu realizacji zadania.
 
Pytanie 5. (21 II 2011) 
Czy pozwolenie na budowę może być wydane na gminę?
Odpowiedź:

Pozwolenie na budowę powinno być wydane dla wnioskodawcy realizującego dofinansowane zadanie.
 
Pytanie 6. (21 II 2011) 
Czy możemy rozliczyć się z wydatków już poniesionych na rozpoczętą budowę biblioteki, jeśli dotychczas gmina finansowała budowę i wszystkie rachunki wystawione zostały na gminę?
Odpowiedź:

Wnioskodawca będzie mógł się rozliczyć tylko z tych wydatków, które zostały ujęte w jego ewidencji księgowej.
 
Pytanie 7. (21 II 2011)
Czy możemy wynająć firmę zewnętrzną do sporządzania rozliczeń finansowych w trakcie realizacji zadania?
Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem, że wszystkie wydatki będą ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy.
 
Pytanie 8. (21 II 2011)
Czy możemy zatrudnić swoich pracowników na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło i zapłacić im dodatkowe pieniądze za pracę przy tym projekcie i przepracowane dodatkowe godziny?
Odpowiedź:

Tak.
 
Pytanie 9. (21 II 2011)
Czy jeśli starostwo przekaże nam bezpłatnie ziemię pod realizację zadania, możemy jej wartość wpisać po stronie wkładu własnego?
Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem, że jej wartość zostanie ustalona operatem szacunkowym i nie przekroczy 10%  wartości całkowitego budżetu zadania.
 
Pytanie 10. (21 II 2011)
Ile trwa przyznawanie certyfikatu Biblioteka+?
Odpowiedź:

Zasady i czas przyznawania Certyfikatu Biblioteka+ będzie dostosowany do regulaminu programu w taki sposób, aby wnioskodawcy mogli rozliczyć zadanie bez opóźnień.

Pytanie 11. (21 II 2011)
Czy certyfikatem Biblioteka+ ma zostać objęta tylko biblioteka główna, czy również filie?
Odpowiedź:

Wymagania Certyfikatu Biblioteka+ muszą zostać spełnione przez bibliotekę główną wraz z filiami. 
 
Pytanie 12. (21 II 2011)
Czy adaptacja budynku, w tym jego przebudowa (niepełniącego dotychczas funkcji biblioteki) na bibliotekę publiczną jest zadaniem kwalifikującym się do dofinansowania w ramach Programu Biblioteka+?
Odpowiedź:

Tak.
 
Pytanie 13. (22 II 2011)
Czy jako instytucja kultury (biblioteka) posiadająca swój REGON i wpis do Rejestru Instytucji Kultury Organizatora, lecz nieposiadająca własnego numeru NIP i konta bankowego możemy przystąpić do Programu Infrastruktura Bibliotek? Funkcjonujemy, jako samodzielna jednostka niepołączona np. z domem kultury, ale NIP jest wspólny z Urzędem Miasta i Gminy.
Odpowiedź:

Wnioskodawca musi posiadać własny numer NIP i własny rachunek bankowy.
 
Pytanie 14. (22 II 2011)
W przypadku realizacji zadania na nieruchomościach, co, do których wnioskodawca posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności nieruchomości lub innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu, Wnioskodawca musi mieć prawną gwarancję korzystania z obiektu w czasie, co najmniej 5 lat od zakończenia zadania. Czy umowa dzierżawy jest dokumentem wystarczającym, a także na jaki okres mogłaby być zawarta?
Odpowiedź:

Każdy tytuł prawny do nieruchomości, w tym umowa dzierżawy, spełni wymóg ustalony w regulaminie. Wnioskodawca musi mieć tytuł prawny korzystania z obiektu objętego zadaniem co najmniej do 5 lat od zakończenia zadania.
 
Pytanie 15. (22 II 2011)
Czy jako Gminne Centrum Kultury i Bibliotek  jesteśmy  uprawnionym wnioskodawcą do aplikowania o środki z tego programu? Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jako rodzaj przeważającej działalności wpisano: 91.01.A Działalność Bibliotek.
Odpowiedź:

Zarejestrowanie przez wnioskodawcę działalności w GUS pod numerem kodu 91.01.A (PKD 2007) uprawnia do złożenia wniosku.
 
Pytanie 16. (22 II 2011)
Czy w przypadku gdy projekt dotyczyć będzie przebudowy obiektu (w którym w chwili obecnej nie funkcjonuje biblioteka), a do którego w wyniku realizacji projektu funkcjonująca już w mieście biblioteka zostanie przeniesiona, możemy ubiegać się o maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 1 mln zł czy też może 500 tyś. zł ?
Odpowiedź:

Przez nową inwestycję należy rozumieć budowę nowego obiektu dla biblioteki oraz remont, rozbudowę i przebudowę obiektu przeznaczonego dla biblioteki, wcześniej przez nią nie użytkowanego. Minimalna kwota dofinansowania dla nowej inwestycji wynosi 200 tys. zł, a maksymalna 1 mln zł.
 
Pytanie 17. (22 II 2011)
Analiza szczegółowego kryterium oceny proponowanych przez beneficjentów zadań pt. "Cena jednego metra kwadratowego zmodernizowanej/nowej biblioteki" wraz z załączoną (poniżej tabeli) metodologią wyliczenia stosownej ilości punktów wskazuje naszym zdaniem na fakt, iż ocenie i wartościowaniu podlegać będą nakłady (koszt) poniesione na metr kwadratowy zmodernizowanej/nowej biblioteki.
Domyślamy się iż kierując się kryterium efektywności wykorzystania środków uruchomionych Programem premiowane będą wyższą ilością punktów te zadania w których wysokość nakładów będzie niższa od innych zadań ubiegających o wsparcie w ramach programu.
Przyjmując literalnie zapis odnoszący się ceny należałoby w/w nakłady powiększyć o zweryfikowaną obiektywnie wartość obiektu którego dotyczyć będą przewidziane do poniesienia  w ramach projektu nakłady.
I tu pojawia się nasze pytanie: czy zatem w świetle powyższej argumentacji zapis dotyczący ceny mamy odczytywać jako nakłady do poniesienia czy też dosłownie jako cenę zawierającą: nakłady do poniesienia + zweryfikowana wartość obecna obiektu?
Odpowiedź:

Do nakładów na realizację zadania można zaliczyć jedynie wydatkowane środki finansowe pochodzące z dofinansowania i wkładu własnego oraz środki rzeczowe wniesione w ramach wkładu własnego. Po podzieleniu sumy wydatkowanych środków finansowych i wniesionej wartości środków rzeczowych przez powierzchnię obiektu objętego zadaniem uzyska się uśrednioną wartość nakładów na 1 m2, czyli cenę 1 m2. Nie można zaliczyć do tej ceny dotychczasowej wartości istniejącego budynku biblioteki, w którym realizowane jest zadanie.
 
Pytanie 18. (23 II 2011)
Czy wniosek mogą składać tylko gminne biblioteki publiczne, które spełnią wymagania przyznania Certyfikatu Biblioteka + ? Czy brak certyfikatu w momencie składania wniosku dyskwalifikuje na starcie wnioskodawcę? W jakim czasie od zakończenia realizacji projektu gminna biblioteka publiczna jest zobowiązana uzyskać certyfikat?
Odpowiedź:

Biblioteki, które otrzymają dofinansowanie będą zobowiązane do spełnienia wymogów certyfikatu Biblioteki+ po zakończeniu realizacji zadania. Biblioteka będzie zobowiązana do wystąpienia o certyfikat Biblioteka+ niezwłocznie po zakończeniu realizacji zadania.
 
Pytanie 19. (23 II 2011)
Filia biblioteki głównej znajduje się w wynajmowanym budynku. W tej samej miejscowości Gmina posiada budynek, w którym zlokalizowana jest świetlica. Czy w ramach programu możliwe jest przeniesienie filii biblioteki do budynku gminnego, czy będzie to koszt kwalifikowalny? Czy można tego typu zadanie traktować jako remont, rozbudowę lub przebudowę istniejącego budynku biblioteki głównej lub filii podnosząca standard obiektu?
Odpowiedź:

Zgodnie z wykazem rodzajów kwalifikujących się zadań (punkt II.1 i 2 regulaminu programu) kategoria dofinansowania od 50 tys. zł do  500 tys. zł dotyczy wyłącznie zadań realizowanych w istniejącym budynku biblioteki. Przeniesienie biblioteki do obiektu przez nią wcześniej nie użytkowanego jest kategorią dofinansowania od 200 tys. zł do 1 mln zł. Wykaz kosztów kwalifikowanych jest zamieszczony w regulaminie programu.
 
Pytanie 20. (23 II 2011)
Czy biblioteka będąca w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury może skorzystać z programu? Jeżeli nie to uważam, że jest to bardzo krzywdzące dla takich bibliotek, które mają ciągle zamknięte drzwi.
Odpowiedź:

Jeśli przeważającą działalnością Gminnego Ośrodka Kultury jest działalność biblioteki, potwierdzona rejestracją działalności w GUS pod numerem kodu 91.01.A (PKD 2007), to taki podmiot jest uprawniony do uczestniczenia w programie.

Pytanie 21. (23 II 2011)
Czy możemy uczestniczyć w programie Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek, gdy jesteśmy w strukturach Centrum Kultury jako Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy?
Odpowiedź:

Jeśli przeważającą działalnością Centrum Kultury jest działalność biblioteki, potwierdzona rejestracją działalności w GUS pod numerem kodu 91.01.A (PKD 2007), to taki podmiot jest uprawniony do uczestniczenia w programie.
 
Pytanie 22. (23 II 2011)
Czy zadanie polegające na adaptacji istniejącego budynku na bibliotekę, (przeniesienie lokalizacji biblioteki do innego, istniejącego już budynku - konieczne odpowiednie jego  przystosowanie) kwalifikuje się do dofinansowania w Programie?
Odpowiedź:

Zgodnie z wykazem rodzajów kwalifikujących się zadań (punkt II.1i 2 regulaminu programu) kategoria dofinansowania od 50 tys. zł do  500 tys. zł dotyczy wyłącznie zadań realizowanych w istniejącym budynku biblioteki. Przeniesienie biblioteki do obiektu przez nią wcześniej nie użytkowanego jest kategorią dofinansowania od 200 tys. do 1 mln zł. Wykaz kosztów kwalifikowanych jest zamieszczony w regulaminie programu.
 
Pytanie 23. (23 II 2011)
Czy o dotacje może ubiegać się biblioteka, gdy po remoncie powierzchnia filii będzie wynosić 46 m2, a lokal nie będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (różnica poziomów, I piętro)?
Odpowiedź:

W wyniku realizacji dofinansowanego zadania biblioteka będzie musiała spełniać wymogi Certyfikatu Biblioteka+, do których należy między innymi: wskaźnik powierzchni w zależności od liczby mieszkańców i dostęp dla osób niepełnosprawnych.
 
Pytanie 24. (23 II 2011)
Czy wykonanie prac remontowych przez ekipę remontowo-budowlaną zatrudnioną przy Urzędzie Gminy mogłoby być wliczane jako wkład własny wg kosztorysu?
Odpowiedź:

Wszystkie rozliczane koszty realizacji zadania finansowane z dotacji i z wkładu własnego muszą być ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy.
 
Pytanie 25. (23 II 2011)
Jesteśmy zainteresowani udziałem w programie Infrastruktura Bibliotek  Kultura+. Mamy problem z pobraniem wniosku do tego programu.
Odpowiedź:

Na dzień udzielenia odpowiedzi nie ma jeszcze możliwości składania wniosku w elektronicznym systemie EBOI.
 
Pytanie 26. (23 II 2011)
Dostaliśmy lokal, który możemy wyremontować na bibliotekę. Ponieważ są to małe pomieszczenia, koszt remontu nie przekroczy 70 tysięcy zł. Czy możemy występować z wnioskiem? Czy można wliczyć również wyposażenie, żeby podwyższyć kwotę do wymaganej?
Odpowiedź:

Minimalny budżet dla nowej inwestycji prze którą należy rozumieć budowę nowego obiektu dla biblioteki oraz remont, rozbudowę i przebudowę obiektu przeznaczonego dla biblioteki, wcześniej przez nią nie użytkowanego, wynosi 500 tys. zł, w tym koszty wyposażenia bez zbiorów bibliotecznych.
 
Pytanie 27. (23 II 2011)
Czy Urząd Gminy jako organizator Gminnych Bibliotek może prowadzić inwestycję dotyczącą budowy biblioteki tj.:
-  zlecić wykonanie projektu
- wnioskować o wydanie pozwolenia na budowę
- przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane?
Odpowiedź:

Urząd Gminy może prowadzić inwestycję na rzecz biblioteki, jednak biblioteka będzie mogła rozliczyć tylko te koszty realizacji zadania finansowane z dotacji i z wkładu własnego, które będą ujęte w ewidencji księgowej biblioteki.
 
Pytanie 28. (23 II 2011)
Czy można starać się o dofinansowanie w przypadku budowy Gminnego Budynku Wielofunkcyjnego (świetlica, biblioteka, remiza OSP), na który to obiekt zostanie wydana decyzja pozwolenia na budowę oraz zostanie przeprowadzone jedno postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli tak to czy konieczne jest przedstawienie kosztorysu dotyczącego tylko części budynku dotyczącego biblioteki?
Odpowiedź:

Można starać się o dofinansowanie tej części, która będzie zajęta przez bibliotekę i w części powierzchni wspólnie użytkowanej proporcjonalnej do powierzchni zajmowanej przez bibliotekę.
 
Pytanie 29. (24 II 2011)
Czy w przypadku wybudowania budynku biblioteki w roku 2011 w stanie surowym otwartym, w roku 2012 będzie można się starać o dofinansowanie budowy biblioteki rozpoczętej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie, tj.: czy budowa biblioteki może być rozpoczęta w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie?
Odpowiedź:

Budowa biblioteki może być rozpoczęta w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca będzie mógł rozliczyć w ramach wkładu własnego wszystkie koszty w związku z tym poniesione i ujęte w jego ewidencji księgowej.
 
Pytanie 30. (24 II 2011)
Będziemy wdzięczni za odpowiedź na pytanie, na jakich danych należy się opierać (GUS, liczba osób zameldowanych) określając wielkość miasta do 15tys. mieszkańców ?
Odpowiedź:

Należy się opierać na aktualnych danych, którymi dysponuje urząd.

Pytanie 31. (24 II 2011)
Czy rozpoczęta w roku 2010 budowa biblioteki a zakończona w 2011 może stanowić koszty kwalifikowane czyli od kiedy liczy się koszty kwalifikowane.
Odpowiedź:

Koszty kwalifikowane dotyczą wyłącznie dofinansowania przyznanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i są ograniczone czasowo do okresu realizacji zadania ustalonego w umowie o dofinansowanie. W ramach wkładu własnego nie wyróżnia się kosztów kwalifikowanych i nie wprowadza się żadnych ograniczeń czasowych. Wnioskodawca może rozliczyć środki finansowe z wkładu własnego wydatkowane w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie na każdy rodzaj poniesionych kosztów.
 
Pytanie 32. (24 II 2011)
Czy jeżeli bibliotekę buduje gmina i wszystkie dokumenty są na gminę (np. pozwolenie na budowę) czy w takim przypadku wnioskodawcą może być biblioteka podległa gminie.
Odpowiedź:

Pozwolenie na budowę powinno być wydane dla wnioskodawcy realizującego dofinansowane zadanie.
 
Pytanie 33. (24 II 2011)
Jak wykazać własność terenu na którym posadowiona jest biblioteka jeśli jest on własnością gminy (Oświadczenie wójta ?)
Odpowiedź:

Wnioskodawca musi mieć tytuł prawny do nieruchomości uprawniający go do dysponowania nią na cele budowlane, w każdej formie prawnej dopuszczonej przez przepisy prawa cywilnego. Gmina będąca właścicielem terenu, na którym mieści się obiekt biblioteki, powinna zawrzeć z biblioteką odpowiednią umowę cywilno-prawną.
 
Pytanie 34. (24 II 2011)
Czy koszty związane wyłącznie z zakupem wyposażenia do biblioteki tj. regały, stoliki krzesła, komputer mogą stanowić przedmiot wniosku?
Odpowiedź:

Tak, zgodnie z punktem V.27  regulaminu programu zakup i montaż wyposażenia (bez zbiorów bibliotecznych) jest kosztem kwalifikowanym.
 
Pytanie 35. (24 II 2011)
Jeśli gmina wybudowała bibliotekę, to czy koszt budowy może stanowić wkład własny biblioteki do wniosku na jej wyposażenie?
Odpowiedź:

Może, jeśli został ujęty w ewidencji księgowej biblioteki.
 
Pytanie 36. (24 II 2011)
W jaki sposób biblioteka ma potwierdzić przy rozliczeniu dofinansowanego zadania spełnienie wymagań certyfikatu Biblioteka+?
Odpowiedź:

Biblioteka ma dołączyć do raportu końcowego z realizacji zadania potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uzyskanego Certyfikatu Biblioteki+.
 
Pytanie 37. (24 II 2011)
Mamy pytanie dotyczące rodzaju kwalifikujących się zadań do dofinansowania. Gminna biblioteka publiczna zamierza utworzyć dodatkową filię w innej miejscowości. Na ten cel chce dostosować budynek remizy strażackiej. Kosztorys inwestorski obejmuje rozbudowę budynku OSP z przeznaczeniem części powierzchni na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz filii biblioteki głównej. Czy powyższy rodzaj zadania będzie się kwalifikował do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Infrastruktura bibliotek? Jeśli tak, to:
- czy jako budowa filii biblioteki głównej, która ma dopiero powstać w budynku OSP
- czy jako przebudowa istniejącego budynku, przeznaczonego w części do funkcjonowania filii biblioteki głównej, i czy w tym przypadku filia ta musi już formalnie istnieć w prowadzonym rejestrze instytucji kultury w chwili składania wniosku?
Odpowiedź:

Będzie się to kwalifikowało jako zadanie wymienione w punkcie II.1 regulaminu programu, czyli „budowa biblioteki lub filii biblioteki głównej”, ponieważ zadanie to dotyczy dostosowania obiektu wcześniej nieużytkowanego przez bibliotekę. W związku z tym należy to zadanie traktować jako nową inwestycję, którą dotyczą wymagania finansowe określone w punkcie 12. i 13. regulaminu programu. Filia biblioteki nie musi być wpisana do rejestru instytucji kultury w chwili składania wniosku. Przebudowa obiektu może być dofinansowana w tej części, w której będzie on zajęty przez bibliotekę i w części powierzchni wspólnie użytkowanej, proporcjonalnej do powierzchni zajmowanej przez bibliotekę.
 
Pytanie 38. (24 II 2011)
Jeśli kosztorys inwestorski obejmuje rozbudowę i nadbudowę budynku OSP z przeznaczeniem na funkcjonowanie części świetlicy wiejskiej oraz filii biblioteki głównej, to czy tabela elementów scalonych dotycząca części kosztorysu, obejmującego jedynie filię biblioteki głównej będzie zaakceptowana czy na zadanie kwalifikujące się do dofinansowania w ramach ww. priorytetu należy sporządzić oddzielny kosztorys inwestorski?
Odpowiedź:

Przebudowa budynku może być dofinansowana, w tej części, w której będzie on zajęty przez bibliotekę i w części powierzchni wspólnie użytkowanej, proporcjonalnej do powierzchni zajmowanej przez bibliotekę. Wymagania regulaminu będą spełnione jeśli w ramach istniejącego kosztorysu inwestorskiego zostanie wydzielona część dotycząca biblioteki, na podstawie którego sporządzona zostanie tabela elementów scalonych. Nie ma potrzeby sporządzania oddzielnego kosztorysu inwestorskiego.
 
Pytanie 39. (24 II 2011)
Biblioteka Publiczna wchodzi w skład Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, nie jest samodzielną instytucją kultury. Czy Ośrodek Kultury, będący samorządową instytucją kultury, może ubiegać się o dofinansowanie w ramach priorytetu "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek"?
Odpowiedź:

Jeśli przeważającą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury jest działalność biblioteki, potwierdzona rejestracją działalności w GUS pod numerem kodu 91.01.A (PKD 2007), to taki podmiot jest uprawniony do uczestniczenia w programie.

Pytanie 40. (24 II 2011)
Biblioteka zasięgiem obejmuje teren miasta i gminy (miasto 6.400 tysięcy mieszkańców, gmina 2.500). Ma dwa oddziały, nie ma natomiast filii ani punktów bibliotecznych. Czy może starać się o środki w ramach powyższego priorytetu.
Odpowiedź:

Tak, może się starać o dofinansowanie.
 
Pytanie 41. (24 II 2011)
W naszej gminie biblioteka główna i jedna filia mieszczą się w budynku szkoły a druga filia w budynku należącym do gminy. Obecnie ta filia ma być również przeniesiona do szkoły, do starej części budynku wymagającej remontu. Przeniesienie polepszy znacznie warunki, pozwoli na urządzenie dodatkowych pomieszczeń ogólnodostępnych a co za tym idzie wykorzystanie ich przez mieszkańców na różne cele związane z kulturą. Budynek też należy do gminy. Czy Biblioteka Gminna może starać się o dofinansowanie remontu pomieszczeń w szkole, które ma zająć biblioteka, w ramach projektu Biblioteka+?
Odpowiedź:

Można się starać o takie dofinansowanie w ramach zadania wymienionego w punkcie II.2 regulaminu programu.
 
Pytanie 42. (25 II 2011)
Biblioteka posiada projekt budowlany na nową bibliotekę (siedzibę główną), który spełnia wymogi certyfikatu Biblioteka+, ale poza siedzibą główną posiada jeszcze 6 filii, z tego 3 nie spełniają tych wymogów. Czy w takim wypadku po ukończeniu inwestycji mamy obowiązek wystąpić o certyfikat? Czy mamy możliwość w ciągu (załóżmy) 5 lat dostosować pozostałe filie?
Odpowiedź:

Wymagania Certyfikatu Biblioteka+ muszą być osiągnięte wskutek realizacji dofinansowania zadania przez bibliotekę główną wraz z filiami.
 
Pytanie 43. (25 II 2011)
Projekt budowlany nowej siedziby głównej biblioteki przewiduje dwie kondygnacje. Parter dla czytelników (czytelnia, księgozbiór, itp.), piętro to biura, pomieszczenie socjalne, dział opracowań. Czy w takim przypadku obiekt ten musi posiadać windę umożliwiającą dostęp osób niepełnosprawnych  na piętro? Jednocześnie zaznaczamy, że wg kryteriów certyfikatu nasza biblioteka powinna posiadać 300m2, a wg projektu będzie to po 200m2 na kondygnację, czyli razem 400m2.
Odpowiedź:

Z punktu widzenia Certyfikatu Biblioteka+ dostęp osób niepełnosprawnych musi być zapewniony do tej części biblioteki, która będzie udostępniana czytelnikom. Kwestię dostępu osób niepełnosprawnych do obiektu z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa będzie rozstrzygał organ wydający pozwolenie na budowę.
 
Pytanie 44. (25 II 2011)
Ustaliliśmy ostatnio, że wnioskodawcą, realizatorem projektu musi być GBP, nie zaś gmina. Co jednak w przypadku gdy dokumentacja, pozwolenia, kosztorysy są wystawione na gminę? Czy w takim przypadku na ocenie formalnej?
Odpowiedź:

Pozwolenie na budowę powinno być wydane dla wnioskodawcy realizującego dofinansowane zadanie. Dokumentacja projektowa i kosztorysy dotyczą przedmiotu inwestycji – w związku z tym, z punktu widzenia programu, nie ma znaczenia, kto je zamówił i zapłacił.
 
Pytanie 45. (25 II 2011)
Bardzo ciekawym dokumentem są kryteria przyznawania certyfikatu Biblioteka +. Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale podane wymogi potrzebne do uzyskania certyfikatu dotyczą się i budynku biblioteki, który będzie przebudowywany (ten, który będzie objęty wnioskiem), ale także do pozostałych filii.? Pytam o to w kontekście kryterium np. 11 hot spot (czy filie też należy wyposażyć w takowe urządzenie) lub w kontekście bardzo ważnego kryterium - personel merytoryczny. Czy po zrealizowaniu projektu należy zatrudnić zarówno do filii jak i do budynku głównego dodatkową liczbę pracowników, kr. 35 itd.?
Odpowiedź:

Wymagania Certyfikatu Biblioteka+ muszą zostać spełnione przez bibliotekę główną wraz z filiami, dotyczy to również kryterium 11 i 27. Kryterium 35 dotyczy pozyskiwania środków pozabudżetowych przez całą bibliotekę, czyli bibliotekę główną wraz z filiami.
 
Pytanie 46. (25 II 2011)
Temu kryterium poświęcę osobne pytanie: Strategia rozwoju biblioteki. Strategia Rozwoju naszej gminy w Priorytecie VI. Rozwój kultury zawiera cel strategiczny, któremu przyporządkowane są 3 cele szczegółowe poświęcone warunkom obsługi czytelników, świadczonych usług bibliotecznych oraz nowych form pracy z czytelnikami. Każdy z celów posiada swoje rozwinięcie i uzasadnienie. Czy takie ujęcie „biblioteki” w strategii czyni zadość postawionym wymogom?
Odpowiedź:

Regulamin programu ustala jedynie warunki, które musi spełniać biblioteka w nim uczestnicząca. W żadnym stopniu nie ogranicza on samodzielności biblioteki i jej organizatora w zakresie ustalania jej celów strategicznych.
 
Pytanie 47. (25 II 2011)
Jeżeli otrzymamy dotację na budowę biblioteki i w momencie zakończenia budowy dyrektor (57-58 lat) nie będzie miał wyższego wykształcenia, a pozostałe kryteria certyfikatu będą spełnione, to co wtedy?
Odpowiedź:

Zgodnie z regulaminem muszą być spełnione wszystkie kryteria ustalone dla Certyfikatu Biblioteka+.
 
Pytanie 48. (28 II 2011)
Gmina zwraca się z zapytaniem, czy można ogłosić przetarg na zakres robót ujętych we wniosku przed złożeniem wniosku?
Odpowiedź:

Tak, można.
 
Pytanie 49. (28 II 2011)
Odpowiedź na pytanie 31 brzmi: w ramach wkładu własnego nie wyróżnia się kosztów kwalifikowanych i nie wprowadza się żadnych ograniczeń czasowych. Wnioskodawca może rozliczyć środki finansowe z wkładu własnego wydatkowane w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie na każdy rodzaj poniesionych kosztów.
Czy koszty poniesione w okresie poprzedzającym złożenie wniosku muszą dotyczyć tego samego zadania, czy mogą to być inne zadania. Czy koszty wymiany okien poniesione w 2003 r. można zaliczyć do wkładu własnego. Teraz chcemy wymienić tynki na sufitach, wykonać remont i adaptację pomieszczeń po kotłowni, izolację fundamentów. Jak rozliczyć całość zadania, jeżeli są to różne zadania. Jedno w całości zostało sfinansowane przez bibliotekę, drugie w całości będzie sfinansowane przez MKiDN.
Biblioteka poniosła koszty: zakup usług remontowych, wynagrodzenia, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usługi obce, podatki i opłaty, Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, pozostałe koszty, podróże służbowe. Które z tych kosztów można zaliczyć do wkładu własnego?
Odpowiedź:

Dofinansowanie udzielane jest na jedno zadanie. Jednym zadaniem mogą być objęte wszystkie prace budowlane i remontowe zaplanowane przez wnioskodawcę. Warunkiem uznania tych prac, również wykonanych w latach poprzedzających złożenie wniosku, będzie uznanie ich przez wnioskodawcę za jedno zadanie, realizowane w etapach. Do wkładu własnego wnioskodawca może zaliczyć wszystkie koszty, które poniósł w związku z realizacją zadania. W ramach wkładu własnego nie wyróżnia się kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
 
Pytanie 50. (28 II 2011)
Biblioteka posiada własny NIP od 2005 r. Instytucją kultury jesteśmy od 2003 r. Wcześniej mieliśmy oddzielne konto, faktury były wystawiane na bibliotekę, ale NIP był wspólny z Urzędem Miejskim. Czy koszty wyszczególnione na tych fakturach mogą być zaliczone do wkładu własnego?
Odpowiedź:

Jeśli faktury za wykonane usługi i dostawy towarów były ujmowane w ewidencji księgowej wnioskodawcy, to mogą być zaliczone do wkładu własnego. W takiej sytuacji można uznać, że wnioskodawca jest współposiadaczem numeru NIP.

Pytanie 51. (01 III 2011)
Biblioteka (…) zwraca się z prośbą u udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące programu Biblioteka+ oto one:
Regulamin Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” określa:
w VII.2 „Osiągnięcie celów Priorytetów uzależnione jest bezpośrednio od spełnienia przez nowo wybudowane lub wyremontowane, przebudowane i rozbudowane biblioteki wysokich standardów związanych z zagadnieniem obsługi użytkowników. Stąd założenie, że w momencie zakończenia zadania, obiekty będące przedmiotem zadania będą spełniały wymagania zdefiniowane w Certyfikacie Biblioteka+. Brak deklaracji spełniania tych standardów wyklucza zadanie z dalszej oceny merytorycznej.”
w IX.3 „Wnioskodawca oraz jednostka samorządu terytorialnego, która jest organizatorem, są zobowiązane do zapewnienia finansowania działania wnioskodawcy co najmniej przez 5 lat po zakończeniu realizacji zadania w sposób zgodny ze standardami Certyfikatu Biblioteki+. Finansowanie działania rozumiane jest jako pokrycie kosztów eksploatacji bieżącej obiektu biblioteki, kosztów funkcjonowania biblioteki oraz zapewnienia środków na osiągnięcie/utrzymanie zadeklarowanych we wniosku standardów Certyfikatu Biblioteki +”
1. W związku z powyższym proszę mi wyjaśnić, dlaczego w odpowiedziach na Państwa stronie (np. 36) twierdzą Państwo, że wymagane jest przesłanie kopii Certyfikat? Proszę mi wskazać przepis prawny w regulaminie na podstawie którego Państwo określacie taki wymóg? Ponadto zaznaczam, że również w załączonej umowie brak jest jakiegokolwiek stwierdzenia, że należy dosłać kopie Certyfikatu!
2. W VII.2 jasno jest określone „…obiekty będące przedmiotem zadania…”, czyli nie cała sieć filii?
3. W IX.3 zobowiązuje wnioskodawcę oraz JST „…do zapewnienia finansowania działania wnioskodawcy co najmniej przez 5 lat po zakończeniu realizacji zadania w sposób zgodny ze standardami Certyfikatu Biblioteki+.” Państwo twierdzicie, że do otrzymania Certyfikatu na podstawie czego?
4. W IX.3 zobowiązuje wnioskodawcę oraz JST do „… zapewnienia środków na osiągnięcie/utrzymanie zadeklarowanych we wniosku standardów Certyfikatu Biblioteki +”- co wcale nie nakłada obowiązku otrzymania tegoż certyfikatu? Oczywiście osiągnięcie standardów a nie certyfikatu?
Reasumując biedne biblioteki gminne mają okazje coś zrobić ze swoimi lokalami np. zbudować nową siedzibę główną, która będzie wizytówką gminy, ale ma jeszcze 6 filii (wszystkich naraz nie uda się wyremontować i dostosować do certyfikatu) to nie otrzymają dotacji?  A czy zdajecie sobie Państwo sprawę, że Władze gmin czytając Wasze odpowiedzi już wpadają na najtańszy sposób wpisania się w program – Budujemy Bibliotekę główną (a co z filiami – likwidujemy!) w ten sposób spełnimy kryteria. Czy o to chodziło Panu Ministrowi zatwierdzając Regulamin Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”?
Odpowiedź:

UWAGA – zmiana dotychczasowego stanowiska Operatora Programu
Po szczegółowej analizie przedstawionego problemu uznajemy za konieczną zmianę naszego dotychczasowego stanowiska: 
1. Wnioskodawcy nie będą musieli przedstawiać wraz z rozliczeniem zadania Certyfikatu Biblioteka+.
2. Wymagania Certyfikatu Biblioteka+ muszą być spełnione wyłącznie przez obiekty bibliotek objętych zadaniem (na przykład jeśli zadaniem będzie objęta tylko jedna filia, to pozostałe filie i siedziba główna biblioteki nie będą musiały spełniać tych wymagań).
3. Ocena spełnienia wymagań Certyfikatu Biblioteka+ w odniesieniu do obiektów bibliotek objętych zadaniem dokonywana będzie przez Operatora Programu, na podstawie przedstawionych przez wnioskodawców oświadczeń o ich spełnieniu oraz wizji lokalnej przeprowadzonej przez przedstawicieli Operatora Programu.
 
Pytanie 52. (01 III 2011)
Czy biblioteka musi być właścicielem gruntu, na którym powstanie nowa biblioteka, czy wystarczy, że będzie posiadała umowę podpisaną z Gminą, jako właścicielem, na postawie której będzie miała prawo do dysponowania gruntem na okres budowy i zachowania trwałości całego projektu? Czy dodatkowe 5 pkt. należy się tylko za własność gruntu?
Odpowiedź:

Biblioteka nie musi być właścicielem gruntu, wystarczy, że będzie mogła dysponować nim na cele budowlane. Dodatkowe 5 punktów można otrzymać wyłącznie za dysponowanie tytułem własności do nieruchomości, na której planowane jest zadanie.
 
Pytanie 53. (01 III 2011)
Czy biblioteka musi być inwestorem? Czy może to zadanie od strony przetargowej i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego zrealizować Gmina? Biblioteka nie posiada specjalisty ds. zamówień publicznych, ani działu, który zajmowałby się nadzorem nad procesem budowlanym.
Odpowiedź:

Biblioteka musi być inwestorem, co nie przeszkadza, żeby całość lub część inwestycji (na przykład na zasadzie inwestorstwa zastępczego) została powierzona innemu podmiotowi.
 
Pytanie 54. (01 III 2011)
Czy faktury muszą być wystawiane na bibliotekę czy mogą być na gminę?
Odpowiedź:

Koszty realizacji zadania muszą być ujmowane w ewidencji księgowej wnioskodawcy. Oznacza to, że faktury muszą być wystawiane na wnioskodawcę. W przeciwnym bowiem przypadku, nie będą mogły być przez niego księgowane.
 
Pytanie 55. (01 III 2011)
Czy środki przeznaczone na tą inwestycję mogą być zapisane w budżecie gminy i z konta gminy opłacane, czy muszą być przypisane bibliotece i z jej konta przelewane wykonawcom prac?
Odpowiedź:

Wszystkie środki finansowe zaliczone przez wnioskodawcę do wkładu własnego muszą być ujęte w ewidencji  księgowej wnioskodawcy i przez niego wydatkowane.
 
Pytanie 56. (01 III 2011)
Czy wkład własny mogą stanowić również środki pozyskane z dotacji z innych źródeł np. w konkursach ogłaszanych przez Urzędy Marszałkowskie w formie dotacji celowej np. na zakup wyposażenia?
Odpowiedź:

Do wkładu własnego wnioskodawca może zaliczyć środki finansowe pozyskane w dowolnej formie pieniężnej i z dowolnych źródeł.
 
Pytanie 57. (01 III 2011)
Czy do kosztów projektu można zaliczyć również koszty związane z zagospodarowaniem terenu, np. budowa parkingu, chodnika, ogrodzenia, zieleni czy letniej czytelni?
Odpowiedź:

Do kosztów projektu finansowanego z wkładu własnego wnioskodawca może zaliczyć wszystkie koszty związane z realizacją zadania, również te wskazane w pytaniu.
 
Pytanie 58. (01 III 2011)
Czy w przypadku budowy budynku dwukondygnacyjnego, gdy na piętrze planowane są tylko i wyłącznie pomieszczenia biurowe, administracyjne, a zbiory i czytelnia zlokalizowane byłyby na parterze musi być zamontowana winda lub podnośnik?
Odpowiedź:

Z punktu widzenia Certyfikatu Biblioteka+ dostęp osób niepełnosprawnych musi być zapewniony do tej części biblioteki, która będzie udostępniana czytelnikom. Kwestię dostępu osób niepełnosprawnych do obiektu z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa będzie rozstrzygał organ wydający pozwolenie na budowę.
 
Pytanie 59. (01 III 2011)
Kiedy odbędą się szkolenia lub konsultacje związane z realizacją programu, a w szczególności priorytetu „Biblioteka+ - Infrastruktura bibliotek” i gdzie będą przeprowadzane?
Odpowiedź:

Operator Programu w najbliższym czasie ogłosi na stronie internetowej propozycje dotyczące miejsca i czasu konsultacji.
 
Pytanie 60. (01 III 2011)
Proszę o udzielenie informacji dotyczącej zapisów regulaminu programu Biblioteka+ w punkcie B.23 i B.24. Jaki dokument będzie uznawany za dokument potwierdzający „inne prawa do nieruchomości"?
Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 22. regulaminu, zadanie musi być realizowane na nieruchomości, którą wnioskodawca ma prawo dysponować na cele budowlane. Może być to każdy tytuł prawny (umowa najmu, dzierżawy, użytkowania itp.) określony w przepisach prawa cywilnego, w ramach którego wnioskodawca będzie mógł realizować prace budowlane, remontowe itp. O tym uprawnieniu decyduje treść tytułu prawnego, a nie jego nazwa.

Pytanie 61. (01 III 2011)
Jakie okresy zawarcia tych dokumentów będą preferowane? (pkt.24 regulaminu)
Odpowiedź:

Wnioskodawca musi mieć zapewnioną gwarancję korzystania z obiektu objętego zadaniem w czasie co najmniej 5 lat od zakończenia zadania. Preferencja punktowa (5 punktów) dotyczy wyłącznie nieruchomości objętej zadaniem, która jest własnością wnioskodawcy.
 
Pytanie 62. (01 III 2011)
Czy wobec posiadania w/w dokumentu konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zapisów w Księgach Wieczystych nieruchomości?
Odpowiedź:

Dla celów programu wystarczający jest każdy dokument potwierdzający tytuł prawny, może nim być wypis z Ksiąg Wieczystych, ale nie jest on wymagany, jeśli wnioskodawca udokumentuje tytuł prawny w inny sposób.
 
Pytanie 63. (01 III 2011)
Z kryteriów oceny wniosków wynika, iż wnioskodawca może uzyskać w tym zakresie 0-5 punktów; jak będzie wyglądała punktacja w przypadku oddania w użytkowanie na okres 10 lat? czy za wpis lub brak wpisu w Księdze Wieczystej punktacja ta będzie inna?
Odpowiedź:

Tylko w sytuacji, gdy nieruchomość, na której planowane jest zadanie, jest własnością wnioskodawcy, można uzyskać dodatkowe 5 punktów. W każdym innym przypadku, a więc również użytkowania na okres 10 lat, nie nastąpi spełnienie tego kryterium. Wypis z Ksiąg Wieczystych jest jednym ze sposobów udokumentowania tytułu własności, ale nie jedynym.
 
Pytanie 64. (03 III 2011)
W związku z brakiem technicznych możliwości składania wniosków w ramach naboru Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek, rozpoczętego w dniu 17.02.2011, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji o tym czy planowane jest przedłużenie terminu zamknięcia naboru i jeśli odpowiedź byłaby twierdząca to jaki byłby nowy termin?
Odpowiedź:

Formularze wniosków do złożenia w systemie EBOI zostaną udostępnione w najbliższych dniach. Ze względu na to, że termin zakończenia naboru wniosków ustalony został na 17 kwietnia bieżącego roku, nie przewiduje się na dzień dzisiejszy przedłużenia tego terminu.
 
Pytanie 65. (03 III 2011)
Jesteśmy samodzielną jednostką posiadającą osobowość prawną, której organizatorem jest gmina miejsko-wiejska (obecnie 18 tys. mieszkańców). Czy możemy wziąć udział w programie? W regulaminie waszego programu można różnie zinterpretować kto może być beneficjentem - nie jesteśmy gminą miejską, bo wtedy do 15.tys. mieszkańców, tylko jesteśmy gminą miejsko-wiejską i czy tu ma znaczenie liczba mieszkańców gminy?!
Odpowiedź:

Kryterium mówiące o maksymalnej liczbie mieszkańców (15 tys.) odnosi się wyłącznie do małej gminy miejskiej. Gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie nie muszą stosować się do tego kryterium.
 
Pytanie 66. (03 III 2011)
Biblioteka posiada budynek na własność. Remont obejmie cały budynek. Czy możemy, na podstawie umowy użyczenia, oddać w bezpłatne używanie lub na podstawie innej umowy (odpłatnie), wynająć 2 wyremontowane pomieszczenia innym instytucjom? Powierzchnia budynku przekracza wymagane 300 m2.
Odpowiedź:

Normy powierzchni obiektu biblioteki objętego zadaniem, ustalone w kryteriach przyznawania Certyfikatu Biblioteka+, odnoszą się do powierzchni użytkowanej wyłącznie na cele biblioteki przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia zadania.
 
Pytanie 67. (07 III 2011)
Czy Gmina miejsko-wiejska (32 tys. mieszkańców) może uczestniczyć w projekcie?
Odpowiedź:

Kryterium mówiące o maksymalnej liczbie mieszkańców (15 tys.) odnosi się wyłącznie do małej gminy miejskiej. Gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie nie muszą stosować się do tego kryterium.
 
Pytanie 68. (07 III 2011)
Czy z projektu można zakupić regały biblioteczne?
Odpowiedź:

Zgodnie z punktem V.27  regulaminu programu zakup i montaż wyposażenia (bez zbiorów bibliotecznych) jest kosztem kwalifikowanym.
 
Pytanie 69. (07 III 2011)
Czy z projektu można wyremontować pomieszczenia biblioteki służące organizacjom pożytku publicznego, emerytom, kombatantom? Pomieszczenia też znajdują się w budynku biblioteki.
Odpowiedź:

Zadaniem może być objęty obiekt, w którym biblioteka będzie prowadziła działalność statutową. Żadna część obiektu objętego zadaniem nie będzie mogła być wynajęta innym podmiotom przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia zadania. Jeśli zakres działalność statutowej biblioteki obejmuje działania na rzecz wskazanych w pytaniu osób i podmiotów, to nie ma przeszkód, żeby cały obiekt biblioteki objęty był dofinansowaniem.
 
Pytanie 70. (07 III 2011)
Czy z projektu można finansować budowę biblioteki wiejskiej wraz z domem kultury w części dotyczącej biblioteki? Inwestycja już trwa, zakończenie około czerwca 2011 r.
Odpowiedź:

Zadaniem może być objęta ta część obiektu, w której będzie prowadziła działalność biblioteka, oraz część powierzchni wspólnie użytkowanej, proporcjonalnej do powierzchni zajmowanej przez bibliotekę.

Pytanie 71. (09 III 2011)
Czy Miejska Biblioteka Publiczna wykonująca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu może brać udział w projekcie? Organizatorem biblioteki jest gmina miejska do 15 tys. mieszkańców.
Odpowiedź:

Tak.
 
Pytanie 72. (09 III 2011)
Czy nazwa zadania: „Remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w ...." jest prawidłowa?
Odpowiedź:

Prawidłowe jest użycie każdej nazwy zadania pozwalające na jednoznaczne określenie rodzaju kwalifikującego się zadania spośród wymienionych w punkcie II. 1 i 2 regulaminu programu .
 
Pytanie 73. (09 III 2011)
Czy w ramach tego zadania może być wybudowany m.in. podjazd dla wózków inwalidzkich?
Odpowiedź:

Podjazd dla wózków inwalidzkich może być wybudowany w ramach każdego rodzaju zadania.
 
Pytanie 74. (09 III 2011)
Czy do wkładu własnego można zaliczyć zakup zestawów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, projektora, ekranu, tablic, mebli, programów komputerowych zakupionych przez bibliotekę w ubiegłych latach?
Odpowiedź:

Do wkładu własnego można zaliczyć wszystkie koszty poniesione przez bibliotekę w ubiegłych latach, związane z realizacją zadania.
 
Pytanie 75. (09 III 2011)
Czy Centrum Kultury, w skład którego wchodzi Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy może być wnioskodawcą?
Odpowiedź:

Jeśli przeważającą działalnością Centrum Kultury jest działalność biblioteki, potwierdzona rejestracją działalności w GUS pod numerem kodu 91.01.A (PKD 2007), to taki podmiot jest uprawniony do uczestniczenia w programie. 
 
Pytanie 76. (09 III 2011)
Czy gmina jako organizator samorządowej instytucji kultury może być wnioskodawcą?
Odpowiedź:

Jednostka samorządu terytorialnego nie może być wnioskodawcą.
 
Pytanie 77. (09 III 2011)
Aktualnie gmina jest inwestorem budynku, w którym siedzibę znajdzie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy i w związku z tym: Czy nakłady dotychczas poniesione przez gminę na budowę biblioteki będą mogły być zaliczone do wkładu własnego wnioskodawcy?
Odpowiedź:

Nakłady poniesione przez gminę nie mogą być zaliczone do wkładu własnego wnioskodawcy.
 
Pytanie 78. (09 III 2011)
Proszę o opinię (niezobowiązującą i nieformalną) czy biorąc pod uwagę (…) mamy realną szansę na uzyskanie znaczącej (w maksymalnej wysokości) kwoty wsparcia finansowego?
Odpowiedź:

Regulamin programu nie przewiduje możliwości redukcji wnioskowanych kwot dotacji, poza przypadkami ściśle w nim określonymi, które nie powinny wystąpić w pierwszych latach realizacji programu. Każdy wnioskodawca będzie uczestniczył w konkursie wniosków, ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania będzie uzależniona od sumy zebranych punktów oceny merytorycznej, według kryteriów ustalonych w punkcie VII. 4 regulaminu programu.
 
Pytanie 79. (10 III 2011)
Czy Biblioteka Powiatowa może brać udział w programie Kultura+. Infrastruktura bibliotek. (powiat do 25 tys. mieszkańców)?
Odpowiedź:

W programie mogą brać udział wyłącznie gminne biblioteki publiczne, będące samodzielnymi instytucjami kultury, dla których organizatorem jest gmina wiejska, miejsko-wiejska lub mała gmina miejska (do 15 tys. mieszkańców).
 
Pytanie 80. (10 III 2011)
W związku z tym, że Biblioteki Powiatowe nie mogły brać udziału w programie Biblioteka+ miał być oddzielny program wspierający Biblioteki Powiatowe z małych powiatów, o niskich budżetach. Kiedy będzie ten program?
Odpowiedź:

Odpowiedzi na to pytanie udzielić może jedynie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pytanie 81. (10 III 2011)
Proszę o napisanie czy Biblioteki Powiatowe mogą brać udziału w programie Biblioteka+?
Odpowiedź:

Powiatowe biblioteki publiczne nie są uprawnionymi wnioskodawcami w tym programie.
 
Pytanie 82. (11 III 2011)
W regulaminie Programu w rozdziale VII pkt. 2 czytamy: "Stąd założenie, że w momencie zakończenia zadania, obiekty będące przedmiotem zadania będą spełniały wymagania zdefiniowane w Certyfikacie Biblioteka +".  Tymczasem w regulaminie przyznawania Certyfikatu Biblioteka+ dostępnym pod adresem http://www.bibliotekaplus.pl/pictures/Regulamin%20przyznawania%20Certyfikatu_1.pdf w rozdziale III pkt.15 czytamy: "Certyfikat przyznawany jest gminnym bibliotekom publicznym z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 15 000 mieszkańców, których wszystkie placówki, tj. biblioteka główna i filie, spełniają wszystkie kryteria określone w Certyfikacie Biblioteka plus." Proszę o wyjaśnienia czy wszystkie czy jednak wybrane placówki muszę te standardy spełniać?
Odpowiedź:

Biblioteka, która otrzyma dofinansowanie w ramach programu, nie będzie musiała występować o Certyfikat Biblioteki+. Tylko ten obiekt biblioteki, który zostanie objęty dofinansowanym zadaniem, będzie musiał spełniać wymagania tego certyfikatu (bez konieczności jego posiadania).
 
Pytanie 83. (15 III 2011)
Jak rozumieć obowiązkowe  załączniki pozwolenia na budowę bez obowiązku dostarczenia projektu ? Są to etapy nierozerwalnie związane ze sobą.
Odpowiedź:

Obowiązek dołączenia do formularza wniosku kopii aktualnego pozwolenia na budowę dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy na planowane prace takie pozwolenie jest wymagane. Do wniosku nie należy dołączać dokumentacji projektowo-technicznej.
 
Pytanie 84. (15 III 2011)
Jakie punkty z Certyfikatu Biblioteki+ muszę spełnić składając wniosek na budowę biblioteki?
Odpowiedź:

Obiekt objęty zadaniem będzie musiał spełniać wszystkie wymagania Certyfikatu Biblioteki+ w chwili zakończenia zadania. Na etapie składania wniosku, wnioskodawca deklaruje spełnienie tych wymagań.
 
Pytanie 85. (16 III 2011)
Jeśli dyrektor nie ma wyższego wykształcenia czy można składać wniosek?  Co jeśli rozpocznie studia w trakcie budowy?
Odpowiedź:

Dyrektor biblioteki uczestniczącej w programie musi spełnić wymóg wykształcenia wyższego na dzień zakończenia zadania.
 
Pytanie 86. (17 III 2011)
Jeśli dyrektor zacznie studia w tym roku i nie ukończy na dzień zakończenia zadania, ale będzie w trakcie, co wtedy? Czy muszą to być studia bibliotekarskie, czy mogą to być np.: administracja, zarządzanie, kulturalno-oświatowe itp.?
Odpowiedź:

Dyrektor biblioteki musi legitymować się na dzień zakończenia zadania wykształceniem określonym w punkcie 28. kryteriów przyznawania Certyfikatu Biblioteka+. Wymóg wykształcenia wyższego dotyczy każdego rodzaju ukończonych studiów wyższych, a wykształcenia bibliotekarskiego na zasadach ustalonych w przepisach wymienionych w tym punkcie kryteriów. 
 
Pytanie 87. (17 III 2011)
Czy do programu kwalifikuje się wymiana instalacji C.O., czyli po prostu wymiana rur?
Odpowiedź:

Wymiana instalacji C.O. kwalifikuje się do programu.
 
Pytanie 88. (17 III 2011)
Proszę o podanie ile lat wstecz (od którego roku) mogę zaliczyć wydatki na modernizacje bibliotek jako wkład własny oraz czy zakup zestawów komputerów (które już zostały zakupione) można zaliczyć do wydatków własnych?
Odpowiedź:

Wydatki w ramach wkładu własnego poniesione w okresie poprzedzającym złożenie wniosku nie są ograniczone czasowo. Do wkładu własnego można zaliczyć zakup zestawów komputerowych.
 
Pytanie 89. (18 III 2011)
Punkt 28. Certyfikatu Biblioteka + brzmi; dyrektor: wykształcenie wyższe; wykształcenie bibliotekarskie określone w Rozporządzeniu MKiS w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji. W Rozporządzeniu MKiS zawarte jest: paragraf 4 punkt 3: Pracownik , który w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie posiada kwalifikacji przewidzianych niniejszym rozporządzeniem do zajmowania określonego stanowiska , a ukończył 45 lat życia i posiada 15 letni staż pracy w jednostkach określonych w ust. 1 , jest zwolniony od obowiązku uzupełniania kwalifikacji na tym stanowisku.
Załącznik nr. 6 A punkt 2 mówi: Za wykształcenie specjalistyczne na poziomie studium pomaturalnego lub dawniej policealnego zawodowego ( wykształcenie równorzędne) uznaje się ukończenie: podpunkt 2 . Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy (wydziału animatorów kultury), dawniej Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarskiego (wydziału kulturalno-oświatowego).
Proszę mi odpowiedzieć czy mogę składać wniosek mając ukończone Policealne Studium Zawodowe dla Bibliotekarzy i 22 letni staż pracy w bibliotece ?
Odpowiedź:

Ocena spełnienia kryterium wymagań kwalifikacyjnych będzie dokonywana w oparciu o powołane przez Panią przepisy. Regulamin programu, w tym kryteria przyznawania certyfikatu Biblioteka+, nie nakładają w tym zakresie obowiązków większych, niż obowiązujące przepisy prawne.
 
Pytanie 90. (18 III 2011)
W nawiązaniu do Pani maila zwracam się z zapytaniem czy podobne konsultacje będą może się odbywały w późniejszym terminie w Toruniu. Pytam, bo mam informację, że prawdopodobnie 4 kwietnia właśnie tam ma się odbyć jakieś spotkanie. Czy mogłaby Pani to potwierdzić, bo do Poznania mamy trochę daleko i najbardziej odpowiadałby nam Toruń, nawet w późniejszym terminie.
Odpowiedź:

Instytut Książki prowadzi równolegle dwa działania informacyjno-promocyjne:
a) konferencje promujące program w każdym mieście wojewódzkim organizowane we współpracy z urzędami marszałkowskimi, których celem jest jak najszersza prezentacja założeń i celów programu;
b) szkolenia/konsultacje o charakterze technicznym w wybranych miastach wojewódzkich, których celem jest szczegółowe omówienie formalnych aspektów składania wniosków o dofinansowanie, adresowane przede wszystkim  do zainteresowanych i uprawnionych wnioskodawców (gminnych bibliotek publicznych); spotkania te będą organizowane przez cały okres trwania programu, w każdym roku kalendarzowym; ze względu na krótki czas od terminu ogłoszenia pierwszego naboru wniosków do terminu jego zakończenia (dwa miesiące) przed pierwszym naborem wniosków spotkania te mogą być zorganizowane tylko w dwóch-trzech miastach wojewódzkich; szkolenia prowadzone przez firmy doradczo-szkoleniowe nie są autoryzowane przez Instytut Książki.

Pytanie 91. (18 III 2011)
W wymaganiach Certyfikatu Biblioteka+ wskaźniki mają postać  xxx/xx mieszkańców gminy. Moje pytanie brzmi, czy liczbę mieszkańców samej gminy czy gmina + miasto (jesteśmy gminą miejsko- wiejską)?
Odpowiedź:

Wskaźnik liczby mieszkańców dotyczy wszystkich osób zamieszkałych na terenie gminy, w tym również miasta.
 
Pytanie 92. (18 III 2011)
Czy w roku 2012 będzie ogłoszony nabór wniosków w ramach programu wieloletniego Kultura +  Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”?
Odpowiedź:

Nabór wniosków będzie ogłaszany co roku przez 5 kolejnych lat, aż do wyczerpania środków finansowych.
 
Pytanie 93. (18 III 2011)
Czy kwalifikuje się do dofinansowania zadanie polegające na przeniesieniu biblioteki do budynku szkoły podstawowej? Pomieszczenia przeznaczone na bibliotekę będą przebudowane, będzie zapewnione odrębne wejście, które będzie umożliwiać pracę biblioteki niezależnie od funkcjonowania szkoły.
Odpowiedź:

Zadanie kwalifikuje się do dofinansowania.
 
Pytanie 94. (18 III 2011)
W jakiej formie ma być gwarancja prawna korzystania z obiektu w czasie co najmniej 5 lat od zakończenia zadania? (Umowa użyczenia, dzierżawy z właścicielem nieruchomości?)
Odpowiedź:

Gwarancja prawna korzystania z obiektu musi mieć formę umowy pisemnej z właścicielem nieruchomości.
 
Pytanie 95. (18 III 2011)
Czy do kryterium nr 4 – cena 1m2 zmodernizowanej/nowej biblioteki – brana jest powierzchnia użytkowa i koszt całkowity przeznaczony na realizację projektu?
Odpowiedź:

Cenę 1m2 oblicza się dzieląc powierzchnię całkowitą obiektu objętego zadaniem przez koszt całkowity realizacji zadania.
 
Pytanie 96. (18 III 2011)
Dotyczy certyfikatu Biblioteka+ Kryterium 35. - Pozyskiwanie środków pozabudżetowych - 1% budżetu biblioteki w ciągu ostatnich 2 lat. Czy okres „ostatnich 2 lat” dotyczy 2 lat licząc od daty złożenia wniosku, czy od daty zakończenia zadania zgodnie z zapisem Regulaminu - VII kryteria oceny wniosków pkt.2 (str. 7)?
Odpowiedź:

Kryterium 35. Certyfikatu Biblioteka+ dotyczy ostatnich dwóch lat poprzedzających wykonanie i rozliczenie zadania.
 
Pytanie 97. (21 III 2011)
Urząd gminy realizował;  Program Operacyjny  "Promesa Ministra Kultury" w roku 2005-2006. Wynikiem realizacji programu było:
Budowa 2 filii bibliotecznych w budynku OSP, koszty na realizacje tego zadania nie przechodziły przez księgowość biblioteki tylko Urzędu Gminy, ale rezultatem było:
* powstanie nowego pomieszczenia dla filii bibliotecznej,
* rozbudowa i modernizacja istniejącego pomieszczenia dla filii drugiej.
Wyposażenie tych filii bibliotecznych (meble, wykładziny, ksero), faktura wystawiana była na urząd gminy, ale opisywała fakturę biblioteka i wpisała do swoich ksiąg inwentarzowych.
Chciałabym nadmienić że protokół odbioru pomieszczeń bibliotecznych podpisywała biblioteka i do dnia dzisiejszego w  pomieszczeniach tych jest biblioteka mająca wspaniałe warunki.  Czy mogę te koszty wliczyć jako własne.
Odpowiedź:

Do wkładu własnego wnioskodawcy zaliczone mogą być jedynie te wydatki finansowe, które zostały ujęte w jego ewidencji księgowej.
 
Pytanie 98. (21 III 2011)
Biblioteka główna znajduje się w budynku OSP, jest to budynek dwupoziomowy, na górze jest duża sala z której korzysta biblioteka i OSP w tej sali biblioteka organizuje wszystkie imprezy kulturalne (konferencje, konkursy...) czy mogę tą sale zaliczyć do metrażu biblioteki?
Odpowiedź:

To zależy od stanu prawnego tej sali: kto jest jej właścicielem, najemcą itp.? Biblioteka może zaliczyć do metrażu obiektu tylko te pomieszczenia, do których posiada tytuł prawny dla prowadzenia stałej działalności. Pomieszczenia okazjonalnie wynajmowane przez bibliotekę nie mogą być do tego metrażu zaliczone.
 
Pytanie 99. (21 III 2011)
Jeśli na dzień złożenia wniosku posiadam jedną filię, ale od września b.r. chcę ją zlikwidować, ponieważ budynek, który powstanie będzie obszerny i cała biblioteka będzie się w nim mieścić, etat pani bibliotekarki zostanie zagospodarowany w bibliotece  głównej. Czy jest taki wymóg, że muszę posiadać filię?
Odpowiedź:

Nie, nie ma takiego wymogu.
 
Pytanie 100. (21 III 2011)
Pytanie związane jest z pytaniem 97 (21.03.) Gdyby gmina przekazała te pomieszczenia biblioteczne dla biblioteki, np. dzierżawa lub współwłasność, czy wtedy jako koszty własne mogę zaliczyć? Przecież cel projektu z lat ubiegłych i obecny Infrastruktura Bibliotek jest identyczny. Gmina podjęła jego realizacje w 2005 roku. Proszę podpowiedzieć co mogę zrobić żeby mieć udział jako wkład własny.
Chciałabym poinformować, że w tych latach, kiedy realizowany był program „Promesa Ministra Kultury”, biblioteka nie była jeszcze instytucją kultury. Bibliotekę jaką instytucję kultury Rada Gminy powołała 22.08.2006 roku.
Odpowiedź:

Wkład własny wnioskodawcy może być wniesiony tylko w dwóch formach:
- pieniężnej, pod warunkiem ujęcia tych pieniędzy w ewidencji księgowej wnioskodawcy,
- rzeczowej,  pod warunkiem wniesienia własności nieruchomości (gruntu i/lub obiektu), co musi być udokumentowane właściwym tytułem prawnym.

Pytanie 101. (21 III 2011)
Gmina jest w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie nowej siedziby biblioteki publicznej. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca, z którym podpisano umowę na realizację ww. przedsięwzięcia. Prace budowlane rozpoczęły się w roku 2010, planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2011r.
Czy warunki konkursu dopuszczają możliwość, aby w miejsce zamawiającego tj. jednostki samorządu terytorialnego, na mocy cesji wstąpiła samorządowa instytucja kultury, która będzie kontynuatorem inwestycji? Dotychczas poniesione i sfinansowane z budżetu gminy nakłady przekazane zostaną instytucji kultury, pozostałe do zrealizowana prace sfinansowane zostaną ze środków instytucji kultury. Czy poniesione ze środków gminy nakłady będą mogły stanowić koszt kwalifikowany projektu?
Odpowiedź:

Warunki opisane w regulaminie programu muszą być spełnione przez wnioskodawcę na dzień składania wniosku. W praktyce oznacza to możliwość przejęcia przez wnioskodawcę od innego podmiotu praw i obowiązków w zakresie rozpoczętej wcześniej inwestycji, jeśli taką możliwość dopuszczają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dotyczy to również kwestii związanych z poniesionymi wcześniej nakładami finansowymi: by mogły one być zaliczone do wkładu własnego wnioskodawcy, muszą być ujęte w jego ewidencji księgowej również na dzień składania wniosku.
 
Pytanie 102. (22 III 2011)
Nasza gmina planuje budowę Gminnego Domu Kultury, w którym siedzibę będzie miała m.in. biblioteka. Czy wobec powyższego wpisujemy się w kryteria naboru wniosków i możemy składać wniosek o dofinansowanie tego rodzaju projektu?
Odpowiedź:

Jeśli przeważającą działalnością Gminnego Domu Kultury jest działalność biblioteki, potwierdzona rejestracją działalności w GUS pod numerem kodu 91.01.A (PKD 2007), to taki podmiot jest uprawniony do uczestniczenia w programie.
 
Pytanie 103. (24 III 2011)
Biblioteka publiczna jest jednostką organizacyjną gminy, w związku z tym czy w imieniu biblioteki publicznej jako wnioskodawca może wystąpić gmina?
Odpowiedź:

Wnioskodawcą może być wyłącznie biblioteka, będąca samorządową instytucją kultury.
 
Pytanie 104. (24 III 2011)
Jaki jest procent wkładu własnego w postaci środków rzeczowych przy budowie biblioteki? Jakiego rodzaju środki rzeczowe są kwalifikowane?
Odpowiedź:

W ramach wkładu własnego dla nowej inwestycji wnioskodawca może wnieść środki rzeczowe w postaci własności nieruchomości (gruntów i obiektów) w wartości ustalonej w operacie szacunkowym, jednakże nie więcej, niż w kwocie stanowiącej 10% wartości całkowitego budżetu zadania.
 
Pytanie 105. (24 III 2011)
„Zadanie musi być realizowane na nieruchomości, którą wnioskodawca ma prawo dysponować na cele budowlane” – czy musi być to uregulowane jakąś umową, tytułem prawnym? Obecnie właścicielem gruntów jest gmina.
Odpowiedź:

Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane przez wnioskodawcę musi być udokumentowane właściwym dla stosunku prawnego tytułem prawnym, na przykład umową, odpisem z ksiąg wieczystych.
 
Pytanie 106. (24 III 2011)
Kto powinien wystąpić o pozwolenie na budowę?
Odpowiedź:

O pozwolenie na budowę powinien wystąpić podmiot, który będzie realizował zadanie, czyli uprawniony wnioskodawca.
 
Pytanie 107. (24 III 2011)
Czy koszty zakupu wyposażenia (stoliki, fotele, regały na książki) są kosztem kwalifikowanym?
Odpowiedź:

Koszty zakupu i montażu wyposażenia (bez zbiorów bibliotecznych) są kosztem kwalifikowanym.
 
Pytanie 108. (25 III 2011)
Czy kwota 74.993 zł może być wkładem własnym beneficjenta (w programie  „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”)?
Odpowiedź:

Minimalny wkład własny dla dofinansowywanego zadania wynosi 75 000 zł.
 
Pytanie 109. (25 III 2011)
Czy środki z funduszu wiejskiego mogą stanowić wkład własny beneficjenta (w roku 2011 planuje się  wymianę stolarki okiennej - 9000 zł ma pochodzić z funduszu sołeckiego wsi (…), zaś ok.5000 z dotacji celowej organizatora).
Odpowiedź:

Do wkładu własnego wnioskodawcy można zaliczyć środki finansowe pochodzące z dowolnego źródła poza dotacją MKiDN, pod warunkiem ujęcia ich w ewidencji księgowej wnioskodawcy.
 
Pytanie 110. (25 III 2011)
Czy w zakresie inwestycji w filii bibliotecznej w (…) przy otrzymaniu dotacji z programu  „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” wszystkie prace remontowe wymienione w ostatnim akapicie można wykonywać odrębnie, np.: okna wymieni np. firma zajmująca się produkcją okien, założenie instalacji elektrycznej powierzy się innej firmie, naprawa dachu również innej? (Jeżeli przetarg wygrywa jedna firma na całą inwestycje – bierze podwykonawców i według mnie koszt remontu bardzo dużo się zwiększa.)
Odpowiedź:

Sposób organizacji zadania zależy wyłącznie od wnioskodawcy, prace mogą być wykonywane przez dowolną liczbę wykonawców.
 
Pytanie 111. (27 III 2011)
Toaleta w naszej bibliotece, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, powinna mieć przestrzeń manewrową dla wózka inwalidzkiego o wymiarach 1,50m x 1,50m. Obecnie w toalecie są drzwi o szer. 0,94 m, zamontowane poręcze i uchwyty. Wymiary toalety wynoszą: 1,37 m x 2,10 m. Czy w takiej sytuacji możemy ubiegać się o dofinansowanie z projektu Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek?
Odpowiedź:

Kwestie związane z dostępem dla osób niepełnosprawnych regulowane są przez odpowiednie przepisy i normy polskie.
 
Pytanie 112. (27 III 2011)
W pkt. 18 Certyfikatu Biblioteka+ podano: wskaźnik wielkości księgozbioru wynosi 250 wol./100 mieszkańców, w tym 80% nabytych po 1980 roku. W naszej bibliotece po 1980 r. zostało nabytych 72% woluminów, a proporcje w księgozbiorze różnią się od podanych wskaźników. Biblioteka została utworzona w 1946 r. Czy mogą być niewielkie różnice wskaźników wielkości księgozbioru i proporcji w księgozbiorze?
Odpowiedź:

Standardy Certyfikatu Biblioteka+ muszą być osiągnięte przez wnioskodawcę w wyniku realizacji zadania, czyli na dzień jego zakończenia i rozliczenia, oraz utrzymane przez okres 5 następnych lat. Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ nie przewidują, możliwości odchyleń wskaźników poniżej ustalonego standardu.
 
Pytanie 113. (27 III 2011)
Czy do pozyskiwanych środków pozabudżetowych możemy zaliczyć woluminy otrzymane w darze z hurtowni książek. Pkt 35 Certyfikatu Biblioteka+ Pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
Odpowiedź:

Do wkładu własnego wnioskodawca może wnieść wyłącznie środki finansowe ujęte w jego w ewidencji księgowej. W przypadku nowej inwestycji wnioskodawca może ponadto wnieść środki rzeczowe w postaci własności nieruchomości. Regulamin programu nie dopuszcza możliwości wnoszenia wkładu własnego w formie innych środków rzeczowych.
 
Pytanie 114. (28 III 2011)
Czy jeśli biblioteka złożyła wniosek o pozwolenie na budowę w marcu i do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie nie otrzyma pozwolenia – to czy może załączyć do wniosku potwierdzenie złożenia wniosku o pozwolenie, a stosowne pozwolenie w późniejszym terminie? Wniosek dotyczy rozbudowy budynku biblioteki o piętro.
Odpowiedź:

Kopia aktualnego pozwolenia na budowę musi być dołączona do wniosku. W takiej sytuacji proponujemy złożenie wniosku w następnym naborze, który będzie ogłoszony jeszcze w tym roku kalendarzowym.
 
Pytanie 115. (29 III 2011)
W chwili obecnej siedziba biblioteki głównej posiada zgodnie z umową użyczeniem cały budynek, w którym miesi się sala wiejska. Kiedy ukazały się pierwsze zmianki o programie Gmina podjęła prace projektowe, aby stworzyć „centrum kultury” tj. w jednym miejscu zlokalizować bibliotekę salę wiejską, OSP, LZS i inne stowarzyszenia. Przewidując problemy z finansowaniem takiego obiektu postanowiono, aby poszczególne części obiektu (zgodnie z przeznaczeniem) były odrębnymi modułami. I tak w projekcie technicznym jest moduł biblioteki i moduł sali wiejskiej, którą ma dysponować biblioteka (jak to czyni obecnie).
W związku z powyższym proszę o odpowiedź czy składając wniosek mogę, jako biblioteka wystąpić o dofinansowanie ww. programie o budowę biblioteki i sali wiejskiej i otrzymam dotację na budowę obu obiektów? Zaznaczam, że biblioteka jest jedyną instytucją kultury na terenie gminy i poza działalnością podstawową zajmuje się również działalnością kulturalną wśród dzieci i młodzieży a wyżej wymienioną salę wykorzystywać będzie na taką działalność (dziecięce koło teatralne, spotkania seniorów, młodzieżowe zespoły muzyczne) w chwili obecnej opiekujemy się pięcioma zespołami ludowymi działającymi na naszym terenie.
Odpowiedź:

Jeśli sala wiejska będzie częścią powierzchni użytkowanej (zarządzanej) przez bibliotekę, to może być objęta dofinansowaniem. Musi więc sala wiejska być częścią obiektu biblioteki, co nie przeszkadza żeby była przez bibliotekę wynajmowana lub użyczana na inne cele kulturalne.
 
Pytanie 116. (29 III 2011)
Czy przystępując do programu w 2011r. musimy również przystępować do kolejnych edycji (w okresie 5-letnim)?
Odpowiedź:

Każdy wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w każdym naborze programu. Nie ma obowiązku składania wniosków w każdym kolejnym roku kalendarzowym.
 
Pytanie 117. (29 III 2011)
Jeżeli budynek ma ponad 100 lat (jest pożydowski), to czy na remont dachu musi być przedstawione zgłoszenie prac budowlanych?
Odpowiedź:

To zależy od zakresu prac, sprawa ta uregulowana jest w przepisach prawa budowlanego.
 
Pytanie 118. (29 III 2011)
Do jakich prac musi być przedstawiony kosztorys inwestorski?
Odpowiedź:

Wnioskodawca musi dołączyć do wniosku tabelę elementów scalonych z kosztorysu inwestorskiego zadania, kosztorysu inwestorskiego nie dołącza się do wniosku.
 
Pytanie 119. (29 III 2011)
Jaką treść ma zawierać oświadczenie o zapewnieniu finansowania działania wnioskodawcy przez 5 lat?
Odpowiedź:

Treść oświadczenia może być dowolna, byle wynikało z niego zobowiązanie organizatora wnioskodawcy o finansowaniu biblioteki przez co najmniej 5 lat po zakończeniu i rozliczeniu zadania, gwarantujące utrzymanie standardu Certyfikatu Biblioteka+.
 
Pytanie 120. (29 III 2011)
Czy w ramach tego programu można dokonać zakupu mebli i komputerów, czy tak jak rozumiem przeprowadzić tylko remont?
Odpowiedź:

W ramach programu wnioskodawca może zakupić wyposażenie biblioteki (bez zbiorów bibliotecznych).
 
Pytanie 121. (30 III 2011)
W naszym statucie bibliotek jest zapis, że na terenie naszej gminy działa Biblioteka Główna wraz z punktami bibliotecznymi. Te punkty chciałyby skorzystać z dotacji na remont, modernizację i wyposażenie bibliotek. Czy jest taka możliwość ? (Nasze biblioteki są filiami, zapis jest nieprawidłowy.)
Odpowiedź:

Jeśli punkty biblioteczne są organizacyjnie wydzielone w strukturze biblioteki, to można uznać, że prowadzą działalność na takich samych zasadach jak filie i wtedy mogą uczestniczyć w programie. Wnioskodawcą jednak musi być biblioteka.
 
Pytanie 122. (1 IV 2011)
Proszę o odpowiedź dotyczącą punktu 5 kryterium przyznawania Certyfikatu Biblioteka+.
Nasza Gminna Biblioteka Publiczna funkcjonuje w gminie, która liczy 13.430 mieszkańców. Biblioteka Główna działa w miejscowości w której mieszka 2.050 osób.  Moje pytanie brzmi: którą powierzchnią biblioteki głównej musimy dysponować aby spełnić wymagania Certyfikatu Biblioteka+ min. 150 m2 czy min. 400 m2?
Odpowiedź:

W takim przypadku wymagana będzie powierzchnia min. 400 m2.
 
Pytanie 123. (4 IV 2011)
Biblioteka złoży wniosek na dofinansowanie budowy biblioteki - koszt realizacji tego zadania wg. kosztorysu inwestorskiego wynosi około 4 000 000zł. Zgodnie z regulaminem maksymalne dofinansowanie wynosi 1 000 000zł, co w tym momencie wynosi 25% planowanej inwestycji. Proszę powiedzieć jak będzie wyglądała sytuacja, gdy po przetargu kosztorys wykonawczy wyniesie 3 000 000zł. Czy w takim przypadku dofinansowanie pozostanie, w 25% czyli 750 000zł? Czy Kwota dofinansowania zostanie bez zmian 1 000 000zł, a zwiększy się udział procentowy do 33,3%?
Jakie minimalne wymagania musi spełniać biblioteka dotyczące „promocji inwestycji’?
Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie zadania, paragraf 1 ustęp 6, jeśli całkowity koszt zadania zostanie zmniejszony, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie wysokość przyznanego dofinansowania.
 
Pytanie 124. (04 IV 2011)
W nawiązaniu do spotkania, które odbyło się w Poznaniu i dyskusji, która się wywiązała i informacji, że zostanie przedstawiony Radzie Programowej wniosek odnośnie zmian kryteriów chciałam spytać czy wiadomo już jest coś na temat zmian w tych kryteriach, które musi biblioteka spełnić, by wziąć udział w Programie?
Chodzi mi o sprawę, o której była mowa na spotkaniu w Poznaniu – kwestię zakupów książkowych. Podam na przykładzie mojej gminy. Jesteśmy gminą wiejsko-miejską. Ludność około 40 tysięcy. W związku z tym, by spełnić kryterium zakupów, musimy w roku zakupić około 4800 woluminów. Licząc nawet 30 złotych za książkę (a wiadomo, że obecnie ceny są wyższe) to jest to koszt 144tysięcy złotych rocznie. Do tej pory mamy na książki w budżecie około 30 tysięcy, więc nawet jeśli spełnialibyśmy wszystkie pozostałe kryteria to z tym leżymy. Na spotkaniu z Panem Ryszardem Skrzypczakiem i Panią Elżbietą Kalinowską również poruszyliśmy tą kwestię i otrzymaliśmy informację, że sprawa zostanie przekazana do rozpatrzenia, czy nie będzie tak, że będzie trzeba spełniać kryteria tylko odnośnie obiektu. Stąd też moje pytanie czy jakieś działania w tej kwestii są czynione, czy nie mamy się co łudzić nadzieją?
Odpowiedź:

Wymóg spełnienia kryteriów Certyfikatu Biblioteka+ odnosi się wyłącznie do tej części biblioteki, której obiekt został objęty zadaniem.
 
Pytanie 125. (05 IV 2011)
Planujemy budowę nowego budynku biblioteki w takiej formie, że powstanie każdej kolejnej bryły (cząstki całego gmachu) stanowi jeden zamknięty etap budowy. Czy etapowanie tej inwestycji (trwającej powyżej 24 miesięcy) może się wiązać ze składaniem kolejnych wniosków na każdą bryłę-cząstkę budynku ubiegając się o pozyskanie w każdym naborze o 1 mln złotych? Czy składanie kolejnego wniosku może się zazębiać z realizacją poprzedniego, czy każdy jeden etap musi być zakończony (a wskaźniki osiągnięte), abyśmy mogli złożyć następny wniosek? Czy sumując, w trakcie realizacji całego programu w latach 2011-2015, możemy pozyskać 3 lub 4 miliony?
Odpowiedź:

Regulamin programu dopuszcza składanie przez każdego wnioskodawcę jednego wniosku w każdym naborze. Tworzy to możliwość budowy lub rozbudowy obiektów biblioteki w etapach. Należy jednak zwrócić uwagę, że każde zadanie objęte dofinansowaniem jest z punktu widzenia efektu zadaniem samodzielnym, odrębnym i całościowym. Przy dzieleniu budowy lub rozbudowy obiektów biblioteki na etapy/zadania w stosunku do każdego z nich będą obowiązywały standardy i wskaźniki programu, jak również 5-letni okres trwałości. Ponadto wszystkie złożone wnioski biorą udział w konkursie, w wyniku którego ustalany jest ranking zadań według ilości uzyskanych punktów.  Przy ograniczonym z góry budżecie programu może to oznaczać, że nie wszyscy wnioskodawcy otrzymają dofinansowanie.
 
Pytanie 126. (06 IV 2011)
W roku 2010 rozpoczęliśmy remont w jednej z filii bibliotecznych w ramach programu „Infrastruktura bibliotek". Deklarowany wkład od jednostki samorządu terytorialnego wynosił 19.300 zł - natomiast otrzymana dotacja z MKiDN 56.400 zł. W ramach otrzymanej dotacji zainstalowano w pomieszczeniach bibliotek CO i dobudowano pomieszczenie kotłowni. Okazało się, że przeznaczone finanse są niewystarczające na realizację  zadania. J. s. t. przekazała dodatkową dotację w wysokości 74.993 zł. (dodatkowo przebudowano pomieszczenia po sklepie na trzy sanitariaty).
Czy ta dodatkowa dotacja (74.993 zł) od j. s. t może być częścią wkładu własnego przy składaniu wniosku „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”? A może cała dotacja od j. s. t. wydatkowana w roku 2010 może być zaliczona do wkładu własnego tj. (19.300 zł + 74.993 zł)?
Odpowiedź:

Ta dodatkowa dotacja może być zaliczona do wkładu własnego (74.993 zł). Natomiast wniesiony wkład (19.300 zł) do programu „Infrastruktura Bibliotek” nie może być ponownie zaliczony do wkładu własnego w programie „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”.
 
Pytanie 127. (06 IV 2011)
Zupełnie nie rozumiemy odpowiedzi jaka została zamieszczona na nasze pytanie na Państwa stronie. Prosimy o jaśniejsze wyjaśnienie (dotyczy pytania 124).
Odpowiedź:

Jeśli dofinansowane zdanie (budowa, remont, rozbudowa lub przebudowa) będzie obejmowało całą bibliotekę (bibliotekę główną i jej filie), to wszystkie kryteria Certyfikatu Biblioteka+ muszą być spełnione na dzień zakończenia zadania i utrzymania następnie przez 5 lat.
Jeśli dofinansowane zadanie  (budowa, remont, rozbudowa lub przebudowa) będzie obejmowało część biblioteki (np. tylko bibliotekę główną lub tylko jedną filię lub tylko dwie filie), to muszą być spełnione tylko te kryteria Certyfikatu Biblioteka+, które wprost odnoszą się do obiektu objętego zadaniem.
 
Pytanie 128. (08 IV 2011)
Czy pozwolenie na budowę musi być wydane na wnioskodawcę? Obecnie gmina, która jest właścicielem budynku posiada aktualną decyzję dot.  pozwolenia na budowę. Czy ten dokument można załączyć do wniosku?
Odpowiedź:

Pozwolenie na budowę musi być wydane na wnioskodawcę.
 
Pytanie 129. (08 IV 2011)
Czy dokumentem potwierdzającym posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości może być umowa użyczenia?
Odpowiedź:

Umowa użyczenia może być dokumentem potwierdzającym tytul prawny wnioskodawcy do nieruchomości.
 
Pytanie 130. (08 IV 2011)
Czy wszystkie kryteria zawarte w Certyfikacie Biblioteka + musza być spełnione w momencie składania wniosku do programu Infrastruktura Bibliotek?
Odpowiedź:

Na dzień składania wniosku biblioteka nie musi spełniać żadnych kryteriów Certyfikatu Biblioteka+, będą one musiały być osiągnięte na dzień zakończenia zadania i utrzymane następnie przez 5 lat.

Pytanie 131. (08 IV 2011)
Czy podana powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych dotyczy całej biblioteki czy tylko powierzchni udostępnionej czytelnikom?
Odpowiedź:

Wskaźnik powierzchni dotyczy całej biblioteki, a nie tylko tej części, która jest udostępniona czytelnikom.
 
Pytanie 132. (08 IV 2011)
Kryterium zbiory 24 – zbiory obcojęzyczne – dotyczy zbiorów w języku oryginalnym?
Odpowiedź:

Kryterium 24 dotyczy zbiorów w językach obcych.
 
Pytanie 133. (08 IV 2011)
Kryterium zbiory 25 – wielodziedzinowy księgozbiór informacyjny – dotyczy księgozbioru czytelni?
Odpowiedź:

Kryterium 25 dotyczy księgozbioru czytelni.
 
Pytanie 134. (08 IV 2011)
Kryterium kontekst społeczny 35 – pozyskanie 1% środków pozabudżetowych w ciągu ostatnich 2 lat – dotyczy minionych lat przed przystąpieniem do projektu, czy można spełnić to kryterium w trakcie trwania projektu?
Odpowiedź:

Kryterium 35 musi być spełnione w okresie 2 lat poprzedzających termin wykonania zadania.
 
Pytanie 135. (11 IV 2011)
Mamy pytanie dotyczące wkładu własnego pochodzącego z budżetów samorządów wojewódzkich, chodzi dokładnie o województwo śląskie. W jakiej formie i gdzie dokładnie, do którego wydziału, biblioteka ma się zwrócić o przekazanie środków na realizację zadania?
Odpowiedź:

Operator Programu nie dysponuje wiedzą o procedurach przyznawania dotacji przez urzędy marszałkowskie, w tej sprawie należy się zwrócić do odpowiedniego departamentu marszałkowskiego, zajmującego się sprawami kultury.
 
Pytanie 136. (11 IV 2011)
A jeśli na chwilę składania wniosku wnioskodawca nie będzie posiadał wiedzy dotyczącej współfinansowania przez samorząd województwa zadania i jako źródła finansowania poda tylko własne środki, to czy możliwa będzie później modyfikacja wniosku w zakresie źródeł finansowania zadania?
Odpowiedź:

Udział samorządu wojewódzkiego we współfinansowaniu zadania nie jest konieczny z punktu widzenia celu i regulaminu programu, ale jest on pożądany. Montaż finansowy wkładu własnego może być dowolny, byle spełniony był warunek minimalnego udziału w kosztach całkowitych zadania, wynoszący 60%. W trakcie realizacji zadania struktura źródeł finansowania wkładu własnego może ulegać wielokrotnym zmianom, bez konieczności uzyskiwania zgody Operatora Programu, pod warunkiem zachowania wysokości kwoty wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku.
 
Pytanie 137. (12 IV 2011)
Czy jeśli biblioteka nie chce prowadzić w ramach dotacji remontów, to czy może napisać wniosek na doposażenie w sprzęt?
Odpowiedź:

Tak, może.
 
Pytanie 138. (12 IV 2011)
Nasza biblioteka prowadzi dwie placówki nie będące typowymi filiami bibliotecznymi: jedna to centrum informacyjne, w którym prowadzimy telewizję internetową, punkt informacji turystycznej oraz punkt informacji europejskiej, drugi to tzw. zielona szkoła, w której odbywać się będą zielone szkoły (w ich ramach będziemy promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich). Proszę napisać, czy w takim przypadku możemy wnioskować o środki na wyposażenie tych miejsc i w jaki sposób w tym przypadku weryfikować kryteria Certyfikatu Biblioteka+? Całość bez zbiorów?
Odpowiedź:

Placówki te muszą spełniać takie same wymagania, ustalone w Certyfikacie Biblioteka+, jak filie. Odnosić się będą do nich tylko te kryteria, które dotyczą filii (jest to wyróżnione w dokumencie Kryteria Certyfikatu Biblioteka+).
 
Pytanie 139. (12 IV 2011)
Proszę o odpowiedź na pytanie, czy jeśli w ramach projektu nie będziemy wnioskować o środki na remont budynku to czy musimy spełnić warunek dostępu osób niepełnosprawnych?
Odpowiedź:

Tak, bez względu na zakres rzeczowy zadania, obiekt nim objęty musi mieć zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych.
 
Pytanie 140. (14 IV 2011)
Odnosząc się do Państwa odpowiedzi na pytania 124 i 127 proszę o wyjaśnienie. Z przedstawionych przez Państwa odpowiedzi wnioskuję, iż nie wszystkie kryteria Certyfikatu Biblioteka+ będą brane pod uwagę przy ocenie (a wcześniej przy oświadczeniu) spełnienia wymagań Certyfikatu Biblioteka+ przez obiekt biblioteki objęty zadaniem. Na przykład w jaki sposób kryteria dot. zbiorów liczone dla całej gminy, do których odniesiono się w pytaniu 124, należy odnieść tylko do obiektu głównej biblioteki objętego zadaniem (bez filii)?
Odpowiedź:

W przypadku, gdy zadaniem będzie objęty obiekt biblioteki głównej (bez filii), muszą być spełnione wszystkie wymagania Certyfikatu Biblioteka+, z wyjątkiem tych, które w dokumencie pod nazwą „Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+” wyraźnie odnoszą się do filii.
 
Pytanie 141. (14 IV 2011)
Jak zostaną ocenione kryteria Certyfikatu Biblioteka + odnoszące się do dotychczasowej działalności biblioteki (np. kryterium 35. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych) w sytuacji, gdy Biblioteka jako odrębna instytucja kultury zostanie utworzona w krótkim okresie przed ogłoszeniem naboru wniosków.
Odpowiedź:

W takim przypadku wymóg czasowy dla kryterium zostanie skrócony do czasu istnienia biblioteki jako odrębnej instytucji kultury, z zachowaniem odpowiednich proporcji liczenia wskaźnika (np. 1% od trzech miesięcy lub sześciu miesięcy itd.)
 
Pytanie 142. (14 IV 2011)
W jakim przypuszczalnie okresie planowane jest ogłoszenie kolejnego naboru wniosków? Jest to istotna informacja niezbędna dla właściwego przygotowania inwestycji i wniosku o dofinansowanie zadania w 2012 r.
Odpowiedź:

Terminy kolejnych naborów zostaną ogłoszone 19 kwietnia. Będzie to dodatkowy termin naboru dla zadań rozpoczynających się w 2011 roku i dwa terminy naboru dla zadań rozpoczynających się w 2012 roku.
 
Pytanie 143. (19 IV 2011)
Piszą Państwo, że tylko kryteria, które wprost odnoszą się do obiektu objętego zadaniem. Czy kryteria zakupu księgozbioru są takimi kryteriami?
Odpowiedź:

Jeśli zadaniem będzie objęta cała biblioteka główna (budynek główny wraz z filiami) to muszą być spełnione wszystkie wskaźniki dotyczące zbiorów od pozycji 18 do 26.
Jeśli zadaniem będzie objęty tylko obiekt biblioteki głównej to muszą być spełnione wszystkie wskaźniki dotyczące zbiorów od pozycji 18 do 26, przy czym, z ograniczeniem wskaźnika z pozycji 22 do 20 tytułów.
Jeśli zadaniem będą objęte obiekty jednej lub kilku filii żaden wskaźnik dotyczący zbiorów nie musi być spełniony.
 
Pytanie 144. (09 V 2011)
Gmina posiada budynek (po dawnej stołówce), który chce zaadoptować na bibliotekę, czy jego wartość może wnieść jako część wkładu własnego i jaki procent tego wkładu może ta wartość stanowić?
Odpowiedź:

W ramach wkładu własnego dla nowej inwestycji wnioskodawca może wnieść środki rzeczowe w postaci własności nieruchomości (gruntów i obiektów), w wartości ustalonej w operacie szacunkowym, jednakże nie wyższej niż 10% budżetu całości zadania.
 
Pytanie 145. (10 V 2011)
Zgodnie z pkt. 21 regulaminu wkład rzeczowy w wys. 10% wartości zadania dotyczy pkt. 14 (tj. budowy, przebudowy itd. istniejącej biblioteki). Nie widzę w regulaminie zapisu, iż wkład rzeczowy w przypadku nowej inwestycji, pkt. 12 i 13, do której zaliczałaby się adaptacja budynku po stołówce na bibliotekę, nie może również przekroczyć 10%.
W związku z powyższym proszę o wskazanie takiej informacji w regulaminie programu.
Odpowiedź:

Środki rzeczowe w postaci własności nieruchomości mogą być wniesione przez wnioskodawcę w ramach wkładu własnego wyłącznie dla nowej inwestycji. W punkcie 21. Regulaminu Programu jest błąd literowy: w treści powinien być przywołany punk 16., a nie 14.
 
Pytanie 146. (12 V 2011)
Jak Państwo piszecie w odpowiedziach na pytania jeśli inwestycja dotyczy budynku głównego biblioteki to należy spełnić po zakończeniu realizacji projektu wszystkie kryteria certyfikatu biblioteka +. Jest to piękna wizja tylko proszę wyjaśnić, jak biblioteki w małych miejscowościach dysponujące budżetem na zakupy nowości i prenumeraty w skali roku 3 – 5 tys. zł mają zrealizować dział V tegoż certyfikatu dotyczący zbiorów. Jak takie biblioteki mogą w ciągu roku (bo przyjmijmy taki okres realizacji projektu) zniwelować kilkudziesięcioletnie zaniechania w zakupach i ubytkowaniu zbiorów. Jest to nierealne i wyklucza z programu te biblioteki, które tego warunku nie spełnią. Ponadto w kryteriach piszecie Państwo, że filia biblioteki musi być czynna minimum 30 godzin w tygodniu, a zarazem wskazujecie Państwo 1 etat na filii jako wskaźnik personelu merytorycznego – a nie powinno być 3/4, żeby miało to sens. Jeśli chodzi o prasę: wskaźnikiem jest 20 tytułów i tu przykład: jeśli biblioteka ma jedną filię to biblioteka główna musi prenumerować 17 pozycji w roku. Zdają sobie Państwo sprawę z kosztów takiej prenumeraty dla biblioteki, która dysponuje budżetem na poziomie 3 -5 tys. zł rocznie na zakupy i  prenumeraty. To kolejny punkt eliminujący biedniejsze biblioteki. Kolejny wskaźnik dyskwalifikujący niektóre biblioteki to zakup materiałów bibliotecznych w ciągu roku 12 jednostek ew./100 mieszkańców. Na naszym przykładzie podamy (jesteśmy średniej wielkości gminą wiejską i wynika z tego wskaźnika, że powinniśmy kupować rocznie ponad 1800 pozycji. Przyjmując kwotę 25 zł/sztukę prosty rachunek pokazuje, że rocznie powinniśmy wydawać 45 000 zł na ten cel, a wydajemy ponad dwa razy mniej. Podobnie rzecz ma się ze wskaźnikiem 250 wol./100 mieszkańców, w tym 80% nabytych po 1980 roku. Piękny wskaźnik ale z naszych wyliczeń wynika, że w skali roku trwania projektu musielibyśmy dokupić lub wymienić ok. 15 000 pozycji co licząc 25 zł/sztukę daję kwotę 375 000 zł co przekracza znacznie roczny budżet naszej biblioteki. Uważamy, że w ramach programu Infrastruktura Bibliotek, czyli programu dotyczącego tylko li wyłącznie twardych prac infrastrukturalnych powinno się brać pod uwagę tylko te kryteria certyfikatu, które dotyczą tejże inwestycji, aby po zrealizowaniu projektu infrastrukturalnego był on funkcjonalny i w pełni dostosowany do wymagań certyfikatu. Jeśli chodzi o resztę kryteriów winno się ich spełnienie rozłożyć w czasie indywidualnie i adekwatnie do stanu aktualnego poszczególnych placówek.
Odpowiedź:

Celem Wieloletniego Programu Kultura+, priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”, uchwalonego przez Radę Ministrów, jest wprowadzenie zmian jakościowych w gminnych bibliotekach publicznych. Standard ustalony przez Certyfikat Biblioteka+ jest minimum ustalonym dla tych zmian jakościowych. Przygotowanie Certyfikatu B+ trwało kilkanaście miesięcy z udziałem specjalistów z zakresu bibliotekoznawstwa i było wielokrotnie konsultowane z licznymi ekspertami. Ostatecznie ustalono ten standard poniżej średniej europejskiej. Autorzy Certyfikatu B+ w pełni zdawali sobie sprawę z aktualnego stanu bibliotek gminnych w Polsce, uznając za konieczne podniesienie ich rangi w życiu lokalnych środowisk. Z doświadczeń I naboru wniosków wynika, że wszędzie tam, gdzie radni gminni i wojewódzcy uznają czytelnictwo za podstawowy element kompetencji kulturowych społeczeństwa, znajdują się pieniądze dla bibliotek i to w kwotach zapewniających osiągnięcie i utrzymanie co najmniej przez 5 lat standardu Certyfikatu Biblioteka+. WPK+ jest generalnie programem o charakterze inwestycyjnym, służącym modernizacji bazy lokalowo-technicznej, a nie wycinkowej poprawie funkcjonowania bibliotek. Oprócz tego programu istnieją inne programy Ministra Kultury, z których biblioteki gminne mogą korzystać, bez konieczności osiągnięcia wymogów Certyfikatu B+.
 
Pytanie 147. (16 V 2011)
Zakładając, że w punkcie V.8. wniosku, dotyczącym Informacji o obiekcie, w którym będzie realizowane zadanie, odpowie się na pytanie: „Czy obiekt jest własnością wnioskodawcy?” – NIE, to jak wygląda załącznik do wniosku: „kopia aktualnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prac budowlanych lub oświadczenie wnioskodawcy, że planowane prace nie wymagają pozwoleń" (podkreślam słowo: „oświadczenie wnioskodawcy”). Pytanie brzmi: jeżeli budynek nie jest własnością wnioskodawcy, to wnioskodawca składa oświadczenie (załącznik), czy właściciel nieruchomości? Właściciel nieruchomości nie zawsze jest też wnioskodawcą. Jeżeli wnioskodawca wypełni punkt V.8, odpowiadając na pytanie NIE, to może sam złożyć oświadczenie czy nie? Z treści nazwy załącznika wynika, że takowe oświadczenie składa wnioskodawca.
Odpowiedź:

Oświadczenie, że planowane prace nie wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prac budowlanych składa zawsze wnioskodawca, bez względu na to, komu przysługuje prawo własności do nieruchomości objętej zadaniem.
 
Pytanie 148. (16 V 2011)
Rozdział V. A. pkt. 9, W ramach wkładu własnego beneficjent może rozliczyć środki finansowe wydatkowane w okresie realizacji zadania określonym w umowie o dofinansowanie zadania oraz w okresie poprzedzającym, również w latach ubiegłych. Rozdział V. B. pkt. 17. W ramach wkładu własnego dla remontu, rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku biblioteki wnioskodawca może wnieść wyłącznie środki finansowe.
Na podstawie jakich dokumentów biblioteka, realizując zadanie drugie: Remont, rozbudowa lub przebudowa istniejącego budynku biblioteki głównej lub filii podnosząca standard obiektu, będzie musiała udokumentować poniesione środki finansowe w ubiegłych latach? Czy wyposażenie (meble, zestawy komputerowe) zakupione przez bibliotekę oraz remonty wykonane w ubiegłych latach zaliczone do wkładu własnego będą mogły być udokumentowane na podstawie oryginału lub kopii faktur wystawionych na bibliotekę?
Czy w preliminarzu całkowitych kosztów zadania kwoty na fakturach będą stanowiły Finansowe środki wnioskodawcy? W pkt. VII.. 1. wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego należy wpisać:  Źródła finansowania zadania 2003 – w przypadku faktur z 2003 r., czy 2011 – rok realizacji projektu?
Odpowiedź:

W ramach wkładu własnego wnioskodawca może wnieść środki finansowe wydatkowane w latach ubiegłych. Wydatkowanie tych środków musi być ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy. Rozliczenie wydatkowania tych środków jest dokonywane w formie wykazu ustalonego w raporcie z wykonania zadania (nie dołącza się do raportu oryginałów ani kopii tych dokumentów). W ramach wkładu własnego wnioskodawca może wydatkować środki na zakup towarów i usług bezpośrednio związanych z realizacją zadania (koszty kwalifikowane określone w regulaminie programu odnoszą się wyłącznie do wydatków finansowanych z dotacji). Suma tych wydatków może być zaliczona w preliminarzu zadania do finansowych środków wnioskodawcy, powinna być wpisana w preliminarzu w pozycji VII.1. w roku 2011.
 
Pytanie 149. (16 V 2011)
Czy możemy w/w zadanie realizowane w latach 2003–2011 podzielić na następujące etapy?
Termin: 2003
Działanie Etap I – Remont pokrycia dachowego, łazienki i centralnego ogrzewania.
Termin 2005–2010
Działanie Etap II – Roboty remontowe, budowlane i montażowe, zakup wyposażenia.
Termin 2011
Działanie Etap III – Przygotowanie dokumentacji technicznej, obsługa zamówień publicznych, nadzór inwestorski, promocja działania pod nazwą zmiana użytkowania części pomieszczeń, remont oraz budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku.
Termin 2011
Działanie Etap IV – Realizacja zadania (roboty budowlane i montażowe, zakup materiałów do realizacji zadania, zakup wyposażenia).
lub
Termin 2011
Działanie Etap I – Przygotowanie dokumentacji technicznej, obsługa zamówień publicznych, nadzór inwestorski, promocja zadania, wniesienie wkładu finansowego (roboty budowlane i montażowe, remonty, zakup wyposażenia) w okresie poprzedzającym dofinansowanie zadania.
Termin 2011
Działanie Etap II – Realizacja zadania (roboty budowlane i montażowe, zakup materiałów do realizacji zadania, zakup wyposażenia).
Odpowiedź:

Z punktu widzenia wymogów programu realizacja zadania rozpoczyna się w roku, w którym przyznana zostanie dotacja. Jeśli wniosek zostanie złożony w majowym naborze 2011 roku, to pierwszym rokiem realizacji zadani będzie rok 2011. W związku z powyższym w odpowiednich pozycjach wniosku dotyczących źródeł finansowania, preliminarza i harmonogramu, rok 2011 będzie pierwszym rokiem realizacji zadania, nie należy w tych pozycjach we wniosku opisywać działań wcześniejszych. Informacje dotyczące działań wcześniejszych powinny być zawarte w punkcie VI.3. wniosku w syntetycznej formie opisowej.
 
Pytanie 150. (16 V 2011)
V.7.  Liczba osób korzystających z biblioteki. Czy liczba osób korzystających z biblioteki dotyczy tylko liczby czytelników zarejestrowanych w ciągu roku, czy także użytkowników biblioteki korzystających z czytelni i pracowni komputerowej.
Odpowiedź:

Przez osoby korzystające z biblioteki należy rozumieć nie tylko czytelników zarejestrowanych w ciągu roku, ale również wszystkie osoby korzystające z biblioteki w inny sposób.
 
Pytanie 151. (16 V 2011)
V.B. Informacje o obiekcie. Czy obiekt jest własnością wnioskodawcy? 2 maja 2011 r. w Dzienniku Urzędowym ukazała się Uchwała Rady Miejskiej, w której jest zapis „przekazać na własność Miejskiej Bibliotece Publicznej budynek położony przy ul. (…)”. Uchwała uprawomocniła się 16.05.2011 r. Akt notarialny otrzymamy w czerwcu 2011 r. Czy możemy zaznaczyć we wniosku, że budynek jest własnością biblioteki?
Odpowiedź:

Wszystkie wymagania ustalone w regulaminie programu dotyczące kwestii formalnych, w tym tytułu prawnego do nieruchomości objętej zadaniem, muszą być spełnione na dzień złożenia wniosku.
 
Pytanie 152. (16 V 2011)
Prosimy o wskazanie, które faktury możemy zaliczyć do wkładu własnego w/w zadania (…)?
Odpowiedź:

Operator Programu nie może wchodzić w prawa i obowiązki wnioskodawcy, ponieważ wykonuje w stosunku do niego funkcję kontrolną. Z wcześniejszych odpowiedzi na otrzymane pytania wynika, że wnioskodawca może zaliczyć do finansowego wkładu własnego wszystkie wydatki wcześniej poniesione w związku z realizacją zadania. Dotyczy to pełnego zakresu usług i towarów kupowanych wcześniej przez wnioskodawcę, pod warunkiem, że:
- wnioskodawca przechowuje dowody księgowe tych wydatków,
- wydatki te są ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy,
- dowody księgowe będą dodatkowo opisane przez wnioskodawcę w sposób wskazany w umowie o dofinansowanie,
- wydatki nie zostały rozliczone w ramach innej dotacji celowej (mogły być rozliczone w ramach dotacji podmiotowej).
 
Pytanie 153. (25 V 2011)
Biblioteka we (…) będzie przenoszona do nowych pomieszczeń w ramach projektu (…). Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu (…) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie 4.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. W związku z tym, że biblioteka będzie przenoszona w 2012 r. mamy pytanie, czy z  Biblioteka+ . Infrastruktura można  aplikować dodatkowo o środki na remont z wyposażeniem (zakup i montaż wyposażenia), bo na to właśnie Biblioteka nie ma środków? Czy w przypadku budowy/remontu wyposażeniem są tylko meble, czy również sprzęt komputerowy?
Odpowiedź:

Można aplikować o dotację na zakup wyposażenia. W tym między innymi na zakup mebli, komputerów, oprogramowania itp.
 
Pytanie 154. (25 V 2011)
Czy przy aplikacji na remont, budynek w którym mieści się biblioteka musi być własnością biblioteki/urzędu gminy? W (…) jest taka sytuacja, że budynek, w którym mieści się biblioteka został przekazany przez Urząd Gminy aktem notarialnym (…) Centrum Kultury. Jak powinna wyglądać ta prawna gwarancja użytkowania lokalu przez 5 lat, o czym jest mowa w regulaminie?
Odpowiedź:

Budynek nie musi być własnością biblioteki ani Urzędu Gminy. Tytuł prawny do nieruchomości może mieć każdą formę dopuszczoną prawem, np. formę umowy.
 
Pytanie 155. (26 V 2011)
Czy pkt. 5 kryteriów dotyczących przyznawania certyfikatu dotyczy miejscowości czy gminy? Piszecie Państwo, że wskaźnik powierzchni lokalu w przypadku filii to 60m2 i to jest jasne, ale w przypadku biblioteki głównej wartości do 5000 mieszk., do 10000 mieszk., powyżej dotyczą miejscowości, w której znajduje się biblioteka główna, czy też całej gminy?
Odpowiedź:

Wskaźniki powierzchni biblioteki głównej odnoszą się do liczby mieszkańców całej gminy.
 
Pytanie 156. (26 V 2011)
Czy załącznik „kopia tabeli elementów scalonych z kosztorysu inwestorskiego” dotyczy tylko zadań realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę czy też również dla zadań realizowanych na podstawie zgłoszenia? W przypadku prac wykonywanych na zgłoszenie, często nie wykonuje się kosztorysu inwestorskiego w rozumieniu ustawy, tylko np. wycenę robót.
Odpowiedź:

Kopia tabeli elementów scalonych z kosztorysu inwestorskiego jest obowiązkowa.
 
Pytanie 157. (31 V 2011)
Nawiązując do przeprowadzonej na temat budowy budynku komunalnego z przeznaczeniem na cele publiczne, w którym realizowane byłyby cztery funkcje użytkowe: administracyjno-biurowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, prowadzenie Domu Dziennego Pobytu, administracyjno-zabiegowa dla realizacji zadania w zakresie opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi w domu, Biblioteka Gminna. Chcielibyśmy w ramach tego obiektu wybudować bibliotekę spełniającą kryteria Certyfikatu Biblioteka+ oraz standardy ILFA, o powierzchni około 350 m2, z dostępem dla niepełnosprawnych. Jakie warunki musimy spełnić w tej sytuacji, aby otrzymać dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego KULTURA+, Priorytet BIBLIOTEAKA + INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK?
Jesteśmy na etapie przygotowywania Programu funkcjonalno-użytkowego do ogłoszenia konkursu na koncepcję projektu architektoniczno-urbanistycznego dla całego obiektu i potrzebujemy informacji, czy w planowanym wielofunkcyjnym obiekcie biblioteka powinna być wydzielona w osobnym segmencie, czy powinien być osobny kosztorys tylko na bibliotekę? Być może są jeszcze inne warunki, które należałoby uwzględnić już na etapie projektu, a także później na etapie budowy i oddania w użytkowanie.
Pytanie kolejne, kto w opisanej sytuacji będzie beneficjentem – Urząd Miejski czy Gminna Biblioteka?
Odpowiedź:

Biblioteka nie musi być wydzielona w osobnym segmencie, powinna być jednak wyodrębniona pod względem lokalowym, wraz z pomieszczeniami wspólnie użytkowanymi (ich metraż na rzecz biblioteki powinien być liczony zgodnie z proporcją powierzchni zajmowanych przez poszczególne instytucje).
Biblioteka powinna mieć osobny kosztorys, ale dla tych celów wystarczy, wyodrębnienie kosztów budowy biblioteki w ramach kosztorysu ogólnego – w taki sposób, żeby można było na tej podstawie wyodrębnić tabelę elementów scalonych.
Beneficjentem dotacji będzie biblioteka, na nią musi być również wydane pozwolenie na budowę i ona musi być inwestorem zadania, a także wszystkie wydatki poniesione na realizację zadania musza być ujęte w ewidencji księgowej biblioteki. Nie ma jednak żadnych przeszkód żeby biblioteka przekazała inwestorstwo zastępcze Urzędowi Gminy.
 
Pytanie 158. (02 VI 2011)
W związku możliwością pozyskania środków na budowę nowego budynku biblioteki w ramach programu „Biblioteka +” mamy pytanie w jaki sposób Gmina X i Biblioteka Publiczna wspólnie może przystąpić do w/w działania. Pozwolenie na budowę i dokumentacja projektowa jest na Gminę X.
Wiemy, że biblioteka musi być wnioskodawcą i płatnikiem faktur za część związaną z biblioteką i jesteśmy wstanie wydzielić te koszty z kosztorysów inwestorskich, tylko co z częścią wspólną, np. dach czy klatka schodowa, winda, zagospodarowanie terenu?
Odpowiedź:

Regulamin programu wymaga aby pozwolenie na budowę było wydane dla wnioskodawcy, czyli biblioteki. Regulamin nie odnosi się natomiast do dokumentacji projektowej, nie ma więc wymogu żeby dokumentacja projektowa była opracowana na rzecz biblioteki. W przypadku budowy obiektu przeznaczonego dla różnych instytucji oprócz kosztów powierzchni (kubatury) przeznaczonej wyłącznie dla biblioteki można w programie rozliczyć koszty poniesione na powierzchnię (kubatury) wspólnie użytkowane, w proporcji wynikającej z udziału w powierzchni całkowitej obiektu części zajmowanych przez bibliotekę – dotyczy to również dachu, piwnic, otoczenia budynku itp.
 
Pytanie 159. (10 VI 2011)
Mój wniosek będzie dotyczył  pkt. b: adaptacja, rozbudowa i remont. Czy mogę wliczyć do udziału własnego zakupy sprzętu bibliotecznego i remont pomieszczeń oraz zakup oprogramowania wykonany i zapłacony ze środków biblioteki w latach 2008–2011 ?
Odpowiedź:

Mogą być zaliczone do wkładu własnego wydatki poniesione na realizację zadania w ubiegłych latach.
 
Pytanie 160. (10 VI 2011)
W związku z tym czy te zakupy i zadania [z lat ubiegłych] mam wpisać w harmonogram i opis projektu, gdy będę wypełniać wniosek?
Odpowiedź:

Dla wydatków poniesionych w ubiegłych latach zaliczonych do wkładu własnego nie sporządza się odrębnych tabel we wniosku, zarówno w zakresie preliminarza, źródeł finansowania jak i harmonogramu. W naborze wniosków na 2011 rok wydatki te należy wpisać w preliminarzu i źródle finansowania dla 2011 roku, a w naborze wniosków na 2012 rok – w preliminarzu i źródle finansowania dla 2012 roku. Wydatki te powinno się opisać syntetycznie w punkcie VI. 3.

Pytanie 161. (10 VI 2011)
Czy trzeba ogłaszać przetarg na całość projektu  (co z pracami już wykonanymi i zakupami już zrealizowanymi)? Czy można, ze względu na różnorodność potrzeb, podzielić to zadanie i ogłosić przetarg tylko na część, która będzie tego wymagała?
W swoim projekcie mam zamiar zamieścić m.in.: remont pomieszczeń bibliotecznych już wykonany, zakup mebli bibliotecznych (część zakupiono), zakup oprogramowania bibliotecznego (częściowo wykonany), sprzęt komputerowy (uzupełnienie), instalacja przeciwpożarowa, wizualizacja i tablice informacyjne oraz platformy schodowe dla niepełnosprawnych.
Odpowiedź:

Procedury wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczą wyłącznie przypadków, które będą poniesione w przyszłości. Dzielenie zamówienia publicznego na części może być dokonywane wyłącznie w sposób i na zasadach ustalonych w przepisach tej ustawy.
 
Pytanie 162. (20 VI 2011)
Czy nasze Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi mogłoby przejąć Filię Biblioteki Gminnej, która byłaby biblioteką prowadzoną przez stowarzyszenie i ubiegałaby się o wejście w Program Wieloletni Kultura + Priorytet "Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek"? (…)
Odpowiedź:

Uprawnionymi wnioskodawcami są wyłącznie gminne biblioteki publiczne o statusie samorządowej instytucji kultury, co oznacza, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, że ich organizatorami muszą być Urzędy Gminy. Biblioteki, dla których organizatorami są inne podmioty, nie mogą uczestniczyć w programie.
 
Pytanie 163. (20 VI 2011)
Urząd Gminy (organizator naszej Gminnej Biblioteki Publicznej) w zeszłym roku podjął inwestycję, której finał nastąpi w wrześniu tego roku – powstanie budynek wielofunkcyjny, a mianowicie filia biblioteki oraz przedszkole. Wszystkie koszty związane z budowa budynku, wod-kan, elektryczne, na które przetargi zostały ogłoszone przez UG oraz  rozstrzygnięte przez nich finansuje urząd. Czy w związku z tym, że chcemy przystąpić do pisania projektu o dofinansowanie na wykończenie pomieszczeń  tego budynku pod potrzeby filii biblioteki, możemy podpisać stosowne porozumienie z urzędem gminy, na mocy którego  obowiązek finansowania dotychczasowych inwestycji pokrył by  UG? Czy te koszty możemy uznać  jako wkład własny do projektu? Zaznaczam, że pozwolenie na budowę wystawione jest na szkołę oraz bibliotekę, ale finansuje to Urząd Gminy.  Z naszej strony będziemy potrzebować środki pieniężne na prace wykończeniowe (malowanie), wyposażenie filii, wykończenie muru oporowego oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem w części należącej do nas.
Odpowiedź:

Wnioskodawca, czyli gminna biblioteka publiczna o statusie samorządowej instytucji kultury, może zaliczyć do wkładu własnego wydatki poniesione na budowę, modernizację, remont itp. w latach ubiegłych, pod warunkiem ujęcia ich w ewidencji księgowej wnioskodawcy. W przypadku, jeśli wydatki te w przeszłości były poniesione przez Urząd Gminy można rozwiązać ten problem w drodze cesji nakładów przez gminę na rzecz biblioteki, pod warunkiem przeprowadzenia tej operacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Pytanie 164. (25 VII 2011)
Jeśli biblioteka planuje rozbudowę tylko biblioteki głównej, to czy w kryterium Certyfikatu „wielkość księgozbioru” bierzemy pod uwagę liczbę mieszkańców całej gminy, czy liczbę mieszkańców z miejscowości, w której budynek biblioteki głównej się znajduje?
Odpowiedź:

Bierzemy pod uwagę liczbę mieszkańców całej gminy.
 
Pytanie 165. (25 VII 2011)
Dyrektor naszej biblioteki posiada wykształcenie wyższe (zarządzanie), ponadto studia podyplomowe „Zarządzanie bibliotekami i placówkami kulturalnymi”. Nie posiada wykształcenia bibliotekarskiego. Rozporządzenie MKiS w sprawie wymagań kwalifikacyjnych  uprawniających do zajmowania określonych stanowisk  w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji nie stwierdza, jakie kwalifikacje bibliotekarskie dyrektor powinien posiadać. Czy z wyżej wymienionymi kwalifikacjami dyrektora biblioteka spełnia kryterium „wykształcenie” Certyfikatu Biblioteka+?
Odpowiedź:

Ocena wykształcenia dyrektora powinna być dokonywana wyłącznie w oparciu o powołane w pytaniu rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki.
 
Pytanie 166. (26 VII 2011)
Na terenie naszej gminy funkcjonują dwie jednoosobowe, równorzędne biblioteki publiczne, włączone w strukturę Gminnego Ośrodka Kultury. Obecnie jesteśmy w trakcie przekształcania bibliotek w samodzielne instytucje kultury. Rozważane są dwa warianty:
- pozostawienie dwóch placówek równorzędnych jako dwie samodzielne instytucje kultury
- jedna z placówek jako biblioteka główna, druga filią
Jesteśmy małymi bibliotekami, o księgozbiorach liczących po 6,5 tys. książek. Chcielibyśmy przystąpić do programu Biblioteka+. W związku z tym mam pytanie dotyczące kryteriów uzyskania Certyfikatu: w którym z wariantów istniałaby możliwość, aby wskaźniki w pkt. 18-26 dotyczące księgozbioru można byłoby liczyć wspólnie na konto biblioteki wnioskującej o dotację?
Uważam, że jeśli zostaniemy jako dwie instytucje, to już w tym momencie jesteśmy eliminowane z udziału w tym programie, bo mamy za małe księgozbiory, a nie będziemy w stanie ich w krótkim czasie uzupełnić.
Odpowiedź:

Jeśli jedna z placówek będzie biblioteką główną, a druga filią, to wskaźniki w punktach 18-26 mogą być liczone wspólnie na konto biblioteki głównej.
 
Pytanie 167. (01 VIII 2011)
Czy składając wniosek o dofinansowanie budowy budynku filii (bez biblioteki głównej), możemy jednocześnie starać się o dotację na jej wyposażenie? Jeżeli tak, czy ma to być na jednym wniosku, czy odrębny wniosek na budowę i odrębny na wyposażenie?
Rozumiem, że musimy spełniać te kryteria Certyfikatu, które  zaznaczone są dla zadania obejmującego tylko filie (bez biblioteki głównej). Czy musimy również występować o uzyskanie Certyfikatu Biblioteki+ tylko dla filii?
Odpowiedź:

W ramach priorytetu może być dofinansowana budowa budynku filii wraz z wyposażeniem (w ramach 1 wniosku o dofinasowanie). W takim przypadku filia musi spełniać kryteria Certyfikatu Biblioteka+ (dla niej zaznaczone w formularzu Certyfikatu). Certyfikat Biblioteki+ można uzyskać w odrębnym postępowaniu wyłącznie dla całej biblioteki (biblioteka główna ze wszystkimi filiami i punktami bibliotecznymi).
 
Pytanie 168. (17 VIII 2011)
Proszę o dookreślenie i wyjaśnienie kwestii, kto jest uprawnionym wnioskodawcą w ramach Programu Wieloletniego KULTURA+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” (III pkt Regulaminu). Czy wnioskodawcą może być Gminny Ośrodek Kultury I Sportu – czyli samorządowa instytucja kultury, w którego strukturach działają biblioteki?
Odpowiedź:

Jeśli przeważającą działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest działalność biblioteki, potwierdzona rejestracją działalności w GUS pod numerem kodu 91.01.A (PKD 2007), to taki podmiot jest uprawniony do uczestniczenia w programie.
 
Pytanie 169. (17 VIII 2011)
Czy pozwolenie na budowę musi być prawomocne przy składaniu wniosku?
Odpowiedź:

Pozwolenie na budowę musi być prawomocne w momencie składania wniosku.
 
Pytanie 170. (2 IX 2011)
Gminna Biblioteka Publiczna w [...] przygotowuje się do złożenia wniosku do "Biblioteka+" na rok 2012 w pierwszym terminie tj. do 30 września br. Mamy problemy z otrzymaniem oświadczenia z samorządu województwa o współfinansowaniu, ze względu na trwające prace nad budżetem na rok 2012. Moje pytanie: czy jeżeli założymy współfinansowanie z budżetu samorządu wojewódzkiego, brak ww. oświadczenia dyskwalifikuje wniosek i zostanie on odrzucony ze względów formalnych?
Odpowiedź:

Do wniosku muszą być dołączone oświadczenia na pełną kwotę deklarowanego wkładu własnego. W przeciwnym wypadku wniosek bedzie odrzucony z powodów formalnych.
 
Pytanie 171. (14 IX 2011)
Byłam na szkoleniu w dniu 9 września [...], pragniemy przystąpić do programu - chcemy dokonać remontu budynku juz istniejącego - tego o który pytałam, czy musi być to 400 m powierzchni.
Mam pytanie, ponieważ po analizie regulaminu z koleżankami mamy trochę mętliku w głowie, czy 10% , o których mówi się w punkcie 21 regulaminu (przy wniosku o remont) to wkład finansowy czy rzeczowy?
W punkcie 17 mówi się, że wyłącznie środki finansowe, a my ze szkolenia wyszłyśmy z przekonaniem, że również i rzeczowe. Nasz wniosek opiewałby na około 500.000 zł. To jest tak szybko dokonana kalkulacja.
Odpowiedź:

W gminach o liczbie mieszkańców powyżej 10 tys. minimalna powierzchnia biblioteki głównej musi wynosić minimum 400 metrów kwadratowych. W przypadku, gdy biblioteka główna mieści się w obiekcie zabytkowym, w którym nie można uzyskać 400 metrów kwadratowych powierzchni (brakuje kilkunastu do kilkudziesięciu metrów kw.), można wystąpić do Ministra Kultury o zmniejszenie tego wskaźnika. Wniosek taki będzie poparty przez Instytut Książki, ale ostateczna decyzja zawsze będzie miała charakter indywidualny.
W punkcie V.B.21. regulaminu jest mowa o wkładzie rzeczowym, którego wartość nie może przekroczyć 10 % wartości całkowitego budżetu zadania. Wniesienie wkładu rzeczowego możliwe jest wyłącznie przy realizacji nowej inwestycji, tj. budowie biblioteki lub filii biblioteki głównej. W przypadku zadania wymienionego w p. II.2. (remont, rozbudowa lub przebudowa istniejącego...) nie jest możliwe wniesienie wkładu rzeczowego.
 
Pytanie 172. (14 IX 2011)
Bardzo proszę o informację o możliwość ubiegania się o dofinansowania ze środków programu infrastruktura bibliotek w następującej sytuacji:
Gmina realizuje obecnie projekt dot. przebudowy budynku komunalnego na bibliotekę, który jest współfinansowany ze środków UE w ramach PROW 2007-2013. Zakończenie projektu planowane jest na wrzesień 2012 r.
Natomiast biblioteka w ramach programu miałaby się ubiegać o dofinansowanie zakupu wyposażenia nowego obiektu i ewentualnie zagospodarowanie terenu przy bibliotece (tj. miejsca postojowe, droga wewnętrzna, chodnik). Czy jest możliwość złożenia takiego wniosku o dofinansowanie?
Istnieje również problem z własnością obiektu, gdyż w trakcie realizacji prac budowlany pozostanie on własnością gminy. Czy istnieje możliwość podpisania przez gminę z biblioteką umowy użyczenia obiektu z datą obowiązywania po zakończeniu inwestycji?
Odpowiedź:

W opisanej sytuacji biblioteka może składać wniosek na zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu, pod warunkiem, że cały obiekt będzie spełniał standardy określone w Programie. Dla uzyskania dofinansowania nie jest konieczne dysponowanie tytułem własności. Może to być każdy inny tytuł prawny do obiektu, np. użyczenie. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu musi być dołączony do wniosku o dofinansowanie.
 
Pytanie 173. (15 IX 2011)
Gmina posiada pozwolenie na budowę dot. Wiejskiego Domu Kultury, który posiada 3 kondygnacje. W roku 2010 Gmina przebudowała parter na świetlicę wiejską w ramach PROW. Obecnie chce przebudować II piętro, gdzie ma mieścić się biblioteka wiejska, która jest przewidziana w projekcie budowlanym. Czy staranie się o dofinansowanie przebudowy II piętra nie koliduje  z zrealizowaną inwestycją I-etap (piętro). Mając na uwadze, że pozwolenie na budowę musi być wystawione na Wnioskodawcę,  przeniesiemy pozwolenie na budowę na Bibliotekę, na podstawie umowy użyczenia czy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości.
Odpowiedź:

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w wydzielonej części budynku.
 
Pytanie 174. (19 IX 2011)
Pytanie, tym razem odnośnie do ostatniego pkt. 35. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych. Czy za środki pozabudżetowe należy uznać wszystkie rodzaje środków nie pochodzące z budżetu gminy? Czy na przykład dotacja na zakup komputerów od Ministerstwa będzie uznana za środek pozabudżetowy?
Odpowiedź:

Przez środki budżetowe należy rozumieć te, które pochodzą z budżetu państwa i z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
 
Pytanie 175. (21 IX 2011)
Czy wykształcenie bibliotekarskie wymagane jest też od pracowników merytorycznych, np. bibliotekarzy pracujących w działach udostępniania?
Odpowiedź:

Wymogi dotyczące wykształcenia ustalone są w rozporządzeniu powołanym w p. 28 Kryteriów Certyfikatu Biblioteka+.
 
Pytanie 176. (21 IX 2011)
P. 35 - Pozyskiwanie środków pozabudżetowych. Czy do tych środków można zaliczyć np. wpływy uzyskane z wynajmu pomieszczeń?
Odpowiedź:

Tak.
 
Pytanie 177. (21 IX 2011)
[...] Proszę o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości zakwalifikowania projektu w ramach Programu Biblioteka+ w przypadku, gdy wnioskodawca nie będzie posiadał umowy użyczenia, a jedynie dokument potwierdzający fakt administrowania mieniem Gminy w jej imieniu.
Odpowiedź:

Dofinansowanie można uzyskać na realizację zadania w obiekcie, do którego wnioskodawcy przysługuje tytuł prawny na dzień składania wniosku i przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia zadania. Tytułem prawnym do obiektu są wszystkie formy dysponowania nim przewidziane w przepisach prawa cywilnego, a więc od własności do nieodpłatnego użytkowania (użyczenia). Tytuł prawny musi być udokumentowany formą odpowiednią dla rodzaju dysponowania nieruchomością. Np. dla własności musi to być umowa notarialna lub wypis z ksiąg wieczystych, a dla nieodpłatnego użytkowania zwykła umowa cywilno-prawna lub potwierdzenie stanu faktycznego w oświadczeniu wydanym przez urząd gminy.
 
Pytanie 178. (22 IX 2011)
Organizatorem naszej biblioteki jest miasto i gmina [...]. Od kilku lat na podstawie porozumienia między Gminą a Powiatem wykonujemy zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu.
W statucie mamy napisane że „terenem działalności jest miasto i gmina [...] oraz powiat [...]” oraz "Biblioteka finansowana jest z budżetu Miasta i Gminy [...] a w części dotyczącej realizacji powierzonych jej zadań powiatowej biblioteki publicznej – z budżetu Powiatu [...]”
Czy jesteśmy uprawnieni do składania wniosku do programu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”?
Odpowiedź:

Elementem decydującym jest to, kto jest organizatorem biblioteki.
 
Pytanie 179. (23 IX 2011)
Proszę o szczegółowe informacje czy możemy starać się o dofinansowanie z programu BIBLIOTEKA+ na wyposażenie obecnie budowanej biblioteki? Zakończenie inwestycji: lipiec 2012r. [...], inwestycja jest współfinansowana ze środków UE w ramach MRPO. [...] Wyposażenie nie wchodzi w skład wyposażenia przewidzianego w ramach środków MRPO.
Odpowiedź:

Tak, biblioteka może starać się o dofinansowanie.
 
Pytanie 180. (26 IX 2011)
W związku z planowaniem inwestycji na kolejne lata zwracamy się z pytaniem dotyczącym przystosowania biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt architektoniczny przedsięwzięcia zakłada wybudowanie antresoli, która będzie spełniać funkcję magazynu. Znajdować się w nim będzie część księgozbioru, a dostęp do tej części zbiorów możliwy będzie poprzez elektroniczne zamówienie danej pozycji i dostarczenie jej czytelnikowi przez pracownika instytucji. Dostęp do księgozbioru zlokalizowanego na antresoli będzie posiadał jedynie pracownik merytoryczny. Pozostała część księgozbioru będzie ogólnodostępna dla wszystkich użytkowników, a przestrzeń, na której będzie się znajdować, zostanie przystosowana również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po nakreśleniu sytuacji wyjściowej zwracam się z pytaniem o dopuszczalność wyżej opisanego i planowanego rozwiązania, a także o udzielenie stosownej odpowiedzi.
Odpowiedź:

W ramach programu wymagamy dostępu dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń, do których dostęp mają wszyscy czytelnicy.
 
Pytanie 181. (27 IX 2011)
Dotyczy certyfikatu Biblioteka+ Kryterium 35 – Pozyskiwanie środków pozabudżetowych – 1% budżetu biblioteki w ciągu ostatnich 2 lat. W jaki sposób należy liczyć spełnienie w/w kryterium jeśli Biblioteka składa wniosek na realizację zadania „zakup wyposażenia dla biblioteki w związku ze zmianą siedziby”, które będzie realizowane w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. W związku z powyższym Biblioteka wystąpi o certyfikat Biblioteka+ niezwłocznie po zakończeniu realizacji zadania, czyli w styczniu 2013 roku. Prosimy o potwierdzenie, czy prawidłowo będzie, jeśli pozyskamy środki pozabudżetowe w 2011 i 2012 roku!
Odpowiedź:

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych (1% budżetu biblioteki) liczone jest od dnia zakończenia zadania.
 
Pytanie 182. (28 IX 2011)
Gmina [...] w przyszłym roku zamierza przeprowadzić kompleksowy remont budynku Ośrodka Kultury, w tym także przebudowę biblioteki (m.in. przystosowanie do jej potrzeb większej ilości pomieszczeń, doposażenie, informatyzacja itp.). Ponieważ beneficjentami w priorytecie Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek mogą być tylko samorządowe instytucje kultury, czy zatem kwota przeznaczona na zadanie może być zabezpieczona w budżecie Gminy [...]? I czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać przeprowadzone przez Gminę? A co się z tym wiąże umowa z Wykonawcą będzie pomiędzy Gminą i firmą wykonawczą i faktury będą płacone z konta Gminy.
Odpowiedź:

Wszystkie środki wydatkowane na realizację zadania, zarówno z dotacji, jak i pochodzące z wkładu własnego, muszą być ujęte w ewidencji księgowej biblioteki.
 
Pytanie 183. (29 IX 2011)
Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do wkładu własnego 10%
Gmina jest właścicielem budynku, w którym mieści się gminna Biblioteka Publiczna, i który planuje Biblioteka rozbudować w ramach programu Infrastruktura Bibliotek. Czy w przypadku przekazania tego budynku przez Gminę w trwały zarząd możemy zaliczyć do wkładu własnego 10 % wartości tego projektu?
Odpowiedź:

Wkład rzeczowy, który można zaliczyć do wkładu własnego, dotyczy tylko własności. Nie mogą Państwo w takim razie zaliczyć do wkładu rzeczowego wartości budynku, który przekazany jest w trwały zarząd.
 
Pytanie 184. (04 X 2011) 
W związku z projektem "Infrastruktura bibliotek" i możliwością pozyskania dodatkowych 10% środków proszę o udzielenie odpowiedzi: czy warunkiem powyższego jest akt notarialny i wpis do księgi wieczystej jako czynności będącej konsekwencją przeniesienia własności gruntu i budynku na rzecz biblioteki czy też dokumenty wyżej wymienione mogą dokumentować obciążenia nieruchomości gminnej na rzecz biblioteki ograniczonym prawem rzeczowym w postaci użytkowania, które z mocy Art. 245 p.2 k.c. wymaga formy aktu notarialnego, a także ujawnienie tego prawa w Dz. III Księgi wieczystej.
Odpowiedź:

Warunkiem jest akt notarialny i wpis do księgi wieczystej, jako czynności będącej konsekwencją przeniesienia własności gruntu i budynku na rzecz biblioteki.
 
Pytanie 185. (05 X 2011)
Nasza gmina planuje przenieść bibliotekę ze starego budynku do większego budynku, który został zakupiony. Czy remont tego budynku i dostosowanie go do potrzeb biblioteki będzie traktowane jako nowa inwestycja czy jako remont istniejącej biblioteki?
Odpowiedź: 

Zadanie będzie traktowane jako nowa inwestycja.
 
Pytanie 186. (26 X 2011)
Nasza biblioteka otrzymała już dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, Priorytet: Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek na remont placówki, tj. wymiana grzejników i malowanie pomieszczeń. Zadanie realizowane będzie w tym i w następnym roku. W związku z tym mam pytanie, czy stoi coś na przeszkodzie, aby wnioskować teraz o inne dofinansowanie np. komputeryzację placówki lub zamontowanie klimatyzacji lub wymianę regałów? Czy trzeba czekać, aż skończy się zadanie, na które już biblioteka otrzymała środki finansowe od Państwa?
Odpowiedź:

Zgodnie z punktem V.A.4. regulaminu programu, wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie jeden wniosek w każdym naborze wniosków. Każdy wniosek musi dotyczyć zadania, które będzie zrealizowane w całej bibliotece lub w jej wyodrębnionej organizacyjnie i lokalowo części (np. biblioteka główna i wszystkie filie lub tylko biblioteka główna lub tylko filia). Rezultatem każdego dofinansowanego zadania musi być osiągnięcie przez beneficjenta, dla tej części biblioteki, która została objęta zadaniem, standardów opisanych w regulaminie programu, w szczególności standardów Certyfikatu Biblioteka+, i utrzymanie ich przez okres 5 lat od zakończenia zadania. Regulamin nie przewiduje możliwości realizacji zadania dla tej samej biblioteki lub tej samej jej części w etapach, polegających na więcej niż jednym dofinansowaniu.
 
Pytanie 187. (03 XI 2011) 
Chcielibyśmy pokryć część wkładu własnego z dofinansowania w ramach osi IV Leader z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Czy finansowanie krzyżowe jest dopuszczane w przypadku programu Infrastruktura Bibliotek?
Odpowiedź: 

Tak, można zaliczyć w ramach wkładu własnego środki pozyskane w wymieniony sposób.
 
Pytanie 188. (07 XI 2011)
Czy istnieje  możliwość  dobudowania w ramach programu Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek II piętra w Zespole Placówek Oświatowych na działalność Instytucji Kultury, a w zamian przekazać Instytucji Kultury inne pomieszczenia w tejże szkole. W ramach tego programu biblioteka chce wybudować II piętro, które zajmie szkoła, a bibliotece zostaną przekazane inne pomieszczenia należące obecnie do szkoły.
Odpowiedź:

W ramach programu nie istnieje możliwość realizacji opisanego przedsięwzięcia. 
 
Pytanie 189. (22 XI 2011)
Czy przy realizacji projektu budowy budynku na cele administracyjno-kulturalne (w projekcie budynek w części jest przeznaczony pod bibliotekę, w części pod salę konferencyjną i pomieszczenia biurowe) może być realizowany w partnerstwie przez Gminę oraz instytucję kultury?
Odpowiedź:

Tak, istnieje taka możliwość.
UWAGA
W związku ze sprzeczną informacją zawartą w odpowiedziach na pytania nr 134 oraz nr 181, odnoszącą się do spełnienia kryterium  nr 35 Certyfikatu Biblioteka+, informujemy, że obowiązującą interpretacją jest odpowiedź udzielona pod pytaniem nr 181, tzn.:  Pozyskiwanie środków pozabudżetowych (1% budżetu biblioteki) liczone jest od dnia zakończenia zadania.

Pytanie 190 (24 XI 2011)
Proszę o wyjaśnienie, czy słownik pojęcia "dotacja" obejmuje też "refundację". Czy można wnieść środki finansowe, które rozliczone były w ramach innego zadania, w poprzednich latach. Była to refundacja poniesionych kosztów w ramach Sektorowego Programu Opepracyjnego (Umowa z Samorządem Województwa) i Promesy ministra Kultury (Umowa z MK) oraz środki własne. Które z tych środkowch mogą być nakładem własnym w ramach programu?
Odpowiedź:

W ramach wkładu własnego wnioskodawca może wnieść pieniądze (nakłady finansowe) poniesione w okresie poprzedzającym złożenie wniosku, z wyjątkiem tych pieniędzy (nakładów finansowych), które już zostały rozliczone lub będą rozliczone wobec innego donatora (z tytułu innej dotacji).
 
Pytanie 191. (29 XI 2011)
Biblioteka w chwili obecnej posiada prawo do dysponowania budynkiem biblioteki. Cały lokal ma powierzchnię 450 m2. W związku z sytuacją, iż część powierzchni użyczana jest na cele GOPS (Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) i w chwili obecnej ciężko byłoby rozważać przeniesienie siedziby GOPSu do innej lokalizacji. W związku z powyższym, chcielibyśmy rozważyć następującą sytuację, iż 50 m2 pozostałoby dla GOPSu, a 400 m2 użytkowałaby biblioteka, z tym, że wybrane pomieszczenia we wskazanym metrażu tj. korytarze, toaleta, łazienka, aneks kuchenny, ewentualne sale konferencyjne użytkowane byłyby wspólnie. Czy w takim przypadku spełnione byłoby kryterium nr 5?
Odpowiedź:

Normatyw ustalony w poz. 5 Kryteriów Certyfikatu Biblioteka+ oznacza, że biblioteka musi dysponować, czyli mieć tytuł prawny do użytkowania, powierzchnią w nim ustaloną. Prowadząc działalność na tej powierzchni, biblioteka może udostępniać (odpłatnie lub nieodpłatnie) jej części do wykorzystania przez inne podmioty, pod warunkiem, że nie będzie to trwałe udostępnienie.
 
Pytanie 192. (29 XI 2011)
Czy w związku z przebudową biblioteki publicznej i wzrostem użytkowanej przez nią rzeczywistej powierzchni można starać się o 500 tyś. zł czy o 1 mln? Jak wskazano to powyżej, biblioteka posiada prawo do dysponowania całym budynkiem, jednakże część powierzchni nie jest obecnie użytkowana przez bibliotekę ze względu na stan techniczny oraz kilka pomieszczeń zostałoby odebranych od GOPSu i wykorzystywana na cele kulturalne w celu realizacji kryterium nr 5 Certyfikatu Biblioteka+?
Odpowiedź:

Maksymalna kwota dofinansowania w kwocie 1 000 000 zł może być przyznana wyłącznie na budowę obiektu biblioteki lub na przebudowę istniejącego obiektu, który wcześniej nie był użytkowany przez bibliotekę.
 
Pytanie 193. (29 XI 2011) 
Jak wydzielić metraż dla kosztów kwalifikowanych, by nie budził on wątpliwość? Jeżeli inwestycja obejmować będzie np. również remont dachu i elewacji całego, wspólnie użytkowanego, budynku, czy będą to koszty kwalifikowane w całości w projekcie?
Odpowiedź:

Zadaniem (finansowanym z dotacji i wkładu własnego) może być objęta tylko ta część obiektu, która jest użytkowana przez bibliotekę. W przypadku remontu części wspólnie użytkowanych, np. dach, elewacja, parking, ogrodzenie, klatki schodowe itp., powierzchnia powinna być podzielona proporcjonalnie (np. jeśli 40% powierzchni obiektu zajmuje biblioteka, to 40% kosztów remontu dachu może być zaliczone do budżetu zadania).
 
Pytanie 194. (30 XI 2011)
W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z programu wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura bibliotek” zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji w następującej sprawie: czy w ramach wymienionego wyżej programu istnieje możliwość wybudowania obiektu „centrum kultury”, w którym oprócz biblioteki mieścić będzie się muzeum oraz sale spotkań, lub też  czy istnieje możliwość rozbudowy biblioteki  w celu utworzenia pomieszczeń dla muzeum i sal konferencyjnych (spotkań) . Ponieważ zgodnie z założeniami, celem strategicznym programu jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, można przyjąć, iż wybudowane przez nas centrum pełniłoby taką funkcję.
Odpowiedź:

Jeśli przeważającą działalnością „centrum kultury” będzie działalność biblioteczna, co zostanie odzwierciedlone w zapisach statutowych, a także w numerze PKD nadanym przez Urząd Statystyczny, to taka instytucja spełnia warunki ubiegania się o dofinansowanie.
 
Pytanie 195. (12 XII 2011)
W związku z priorytetem "infrastruktura bibliotek" i możliwości pozyskania dodatkowo 10% środków, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: - czy zostaną spełnione warunki pozyskania powyższych środków w sytuacji gdy biblioteka posiada współwłasność z gminą, udział w działce i budynku w którym funkcjonuje z wydzieleniem notarialnie konkretnych pomieszczeń i proporcjonalnego udziału w gruncie oraz planowania rozbudowy wskazanego budynku na działce sąsiedniej w której biblioteka będzie posiadać udział we własności proporcjonalnej do projektowanej powierzchni rozbudowanego budynku.
Odpowiedź:

Wkład rzeczowy w wysokości 10% całkowitej kwoty budżetu zadania może być wniesiony przez bibliotekę, która dysponuje - na dzień składania wniosku - tytułem własności nieruchomości (gruntu i/lub budynku) przez nią użytkowanej i/lub na której będzie realizowane zadanie. Dotyczy to również sytuacji, gdy biblioteka jest współwłaścicielem nieruchomości i zadanie będzie realizowane na części nieruchomości, która stanowi własność biblioteki.
 
Pytanie 196. (30 XII 2011)
Jakie są dopuszczalne formy nieodpłatnego przekazania własności/współwłasności nieruchomości stanowiącej własność gminy (mienie komunalne) na rzecz samorządowej instytucji kultury - biblioteki publicznej w związku z aplikowaniem o środki z programu "Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek" (możliwość pozyskania dodatkowych 10% środków)?
Jakie są formy prawnego, bezpłatnego przekazania nieruchomości w przypadku jw.? Jaką zastosować podstawę prawną, np. w uchwale rady gminy?
Odpowiedź:

Operator Programu nie może udzielić odpowiedzi na takie pytanie, ponieważ miałaby ona charakter opinii prawnej z zakresu prawa cywilnego, do czego Operator Programu nie jest uprawniony.
 
Pytanie 197. (16 I 2012)
W związku z przygotowywaniem się do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek" w ramach II naboru na rok 2012: W regulaminie z pkt III wynika, że Beneficjentami programu mogą być wyłącznie gminne biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest gmina. Miasto i Gmina [...] jest właścicielem budynku (i jednocześnie Organizatorem), w którym zlokalizowana jest Miejska Biblioteka w [...]. W związku z tym zwracam się z pytaniem: czy Miasto i Gmina [...] może być Beneficjentem i złożyć wniosek oraz otrzymać ewentualną dotację celową na remont pomieszczeń biblioteki w/w budynku?
Odpowiedź:

Nie.
 
Pytanie 198. (20 I 2012)
Chcemy uruchomić komputerowe wypożyczanie książek dla dorosłych. Czy do kosztów zadania można w ramach wniosku doliczyć jako wydatek bieżący zakup papieru na kody kreskowe do książek, zakup papieru do drukowania kart czytelniczych i folii do laminowania tych kart (pierwsze karty dla czytelników chcielibyśmy wydawać za darmo).
Czy z tych pieniędzy można ewentualnie kupować oznaczenia związane z ochroną ppożarową, bhp i  gaśnice? Jeśli tak, to czy można to zaliczyć też do wydatków bieżących?
Odpowiedź:

Zakup papieru na kody kreskowe do książek, zakup papieru do drukowania kart czytelniczych i zakup folii do laminowania tych kart nie może być sfinansowany z dotacji ani z wkładu własnego, ponieważ są to materiały eksploatacyjne służące prowadzeniu działalności, a nie realizacji zadania określonego w regulaminie programu.
Oznaczenia związane z ochroną przeciwpożarową, BHP oraz sprzęt gaśniczy mogą być zakupione z dotacji w ramach wydatków bieżących, jako obowiązkowe wyposażenie obiektu oddawanego do użytkowania.
 
Pytanie 199. (23 I 2012) 
Z związku z planowaną aplikacją w ramach programu "Biblioteka Plus" proszę o informację, kto może być Wnioskodawcą do tego programu. Interpretacja w tym zakresie nie jest bowiem jasna. 
Gmina [...], planuje przygotowanie projektu modernizacji pomieszczeń i zakupu wyposażenia dla istniejącej biblioteki publicznej w [...] Domu Kultury. Nie jest dla nas jednak jasne, czy wnioskodawcą powinien być Dom Kultury czy Gmina [...]. Proszę o rozstrzygnięcie tej wątpliwości.
Odpowiedź:

Wnioskodawcą może być wyłącznie samorządowa instytucja kultury (nie może nim być gmina).
 
Pytanie 200. (24 I 2012)
Przesyłam zapytanie odnośnie pkt. 19 kryterium certyfikatu - proporcje w księgozbiorze: czy do literatury dla dzieci i młodzieży można zaliczyć książki, które są sklasyfikowane w IV poziomie czyli literatura dla młodzieży w wieku 15-16 lat.
Obecnie gdy tworzymy bazę komputerową i wprowadzamy zbiory literaturę młodzieżową  z poziomu IV wybieramy, że jest to dział literatury pięknej i dodatkowo poziom IV i opatrujemy te książki sygnaturą 82-93. Proszę jeszcze o wyjaśnienie pkt. 18 - wielkość księgozbioru 250 wol. / 100 mieszkańców, w tym 80% procent nabytych po 1980 r. Czy jest przyjęty jakiś sposób obliczania tych woluminów po roku 80. Jeśli tak to proszę o podanie.
Mam jeszcze takie zapytanie. Czy zachowanie tych proporcji w księgozbiorze musi być przestrzegane tak drastycznie. Przecież nabywanie książek dostosowuje się do potrzeb lokalnych i nie zawsze to musi przedkładać się na sztywne proporcje.
Odpowiedź:

Do literatury pięknej dla dzieci i młodzieży należy kwalifikować książki według zasady obowiązującej w bibliotece składającej wniosek.
Przy obliczaniu wielkości księgozbioru należy brać pod uwagę całkowitą wielkość księgozbioru, całkowitą liczbę mieszkańców gminy oraz datę nabycia książek przez wnioskodawcę.
Zachowanie proporcji w księgozbiorze jest obowiązkowe.

Pytanie 201. (1 II 2012)
Punkt IV.1. wniosku dotyczący rodzaju zadania. Czy do zapisu - budowa biblioteki lub filii biblioteki głównej można dopisać zakup i montaż wyposażenia, czy ująć to tylko w preliminarzu całkowitych kosztów zadania?
Odpowiedź:

W punkcie IV.1. formularza wniosku wnioskodawca nie ma możliwości dopisywania tekstu, musi dokonać wyboru jednego z dwóch zadań zamieszczonych w formularzu. W tym punkcie zamieszczona jest nazwa zadania, która nie musi być pełnym odzwierciedleniem zakresu. prowadzonych prac.
 
Pytanie 202. (1 II 2012)
Punkt V.8. wniosku dotyczący informacji o obiekcie, w którym będzie realizowane zadanie. Czy te informacje dotyczą nowo budowanego obiektu?
Odpowiedź:

Informacje zamieszczane w formularzu wniosku w punkcie V.8. dotyczą stanu obiektu na dzień składania wniosku.
 
Pytanie 203. (1 II 2012)
Chodzi nam jeszcze o pieczątki nagłówkowe na oświadczeniach ze strony gminy - jakich pieczątek użyć - jako Urząd Gminy czy jako Gmina?
Odpowiedź:

Proszę użyć pieczątki według uznania osoby wystawiającej oświadczenie.
 
Pytanie 204. (1 II 2012)
Czy istnieje możliwość konsultacji wniosku przed złożeniem i oceny szacunkowej?
Odpowiedź:

Tak (osobiście, telefonicznie, listownie, mailowo).
 
Pytanie 205. (1 II 2012)
Czy jeśli nasza biblioteka będzie przeniesiona do budynku MOGOKIS, zostawiając nieruchomość do której ma własność, to co może wnieść jako wkład własny - czy są to np. komputery, czy warto włączać to wyposażenie, które tak naprawdę niewiele wniesie we wkład własny?
Odpowiedź:

Jako rzeczowy wkład własny może być wniesiona wyłącznie nieruchomość, w postaci gruntu lub budynku i musi być to dokonane na dzień złożenia wniosku. Ruchomości stanowiące wyposażenie biblioteki, takie jak meble, komputery itp., nie mogą być wnoszone jako rzeczowy wkład własny. Oznacza to, że do wkładu własnego, poza rzeczowym wkładem własnym, można wnieść wyłącznie pieniądze.
 
Pytanie 206. (1 II 2012)
Jak rozumieć spełnienie kryterium personelu w gminie  14 500 - obecnie jest 3 etaty, czy musielibyśmy mieć ich 6?
Odpowiedź:

Na dzień zakończenia zadania i przez okres 5 lat kalendarzowych po zakończeniu zadania Beneficjent musi spełniać standard określony w punkcie 27. Certyfikatu Biblioteka+, tzn. mieć jeden etat na 2 500 mieszkańców gminy. W tym przypadku etatów tych musi być 5,8 etatu.
 
Pytanie 207. (1 II 2012)
Czy gmina w ramach wybudowania budynku dla MGOKIS (Miej. Gminny Ośrodek Kult i Sportu), mogłaby wydzielić koszty które włożyła w lokal biblioteki - jednak wydatkowane one były w latach poprzednich ale budynek budowany był z dotacji unijnych również…
Odpowiedź:

W ramach wkładu własnego wnioskodawca może zaliczyć wydatki poniesione na obiekt biblioteki objęty zadaniem, poniesione w latach ubiegłych, pod warunkiem, że wydatki te zostały ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy. Regulamin programu nie ogranicza możliwości zaliczenia takich wydatków ze względu na ich źródło, możliwa jest jednak taka sytuacja, że uzyskane wcześniej dotacji na ten cel z innych źródeł nie mogą być łączone z innymi dotacjami, co powinna rozstrzygać umowa z donatorami tych środków.
 
Pytanie 208. (1 II 2012)
Co do spełniania Cert + - ilość staży czy w to można zaliczyć stażystów?
Odpowiedź:

Do standardu opisanego w p. 27 Certyfikatu Bilioteka+ zaliczać można wyłącznie etaty, czyli umowy o pracę. Bez znaczenia dla Programu jest, czy jest to umowa na czas określony, umowa o staż czy inna umowa.
 
Pytanie 209. (1 II 2012)
Co może znajdować się w wyposażeniu biblioteki na które ubiegalibyśmy się o dotację, a co nie? Czy mogę zaplanować projekt gry wielkoformatowej która będzie w bibliotece a którą wykona specjalna firma do gier planszowych?
Odpowiedź:

Regulamin programu nie określa listy przedmiotów, które mogą być zaliczone do wyposażenia biblioteki. Ustala to samodzielnie biblioteka.
 
Pytanie 210. (1 II 2012)
Co oznaczają w preliminarzu: koszty zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zakładanego rzeczowego zadania?
Odpowiedź:

Pozycja „Koszty zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zakresu rzeczowego zadania”, będąca kosztem kwalifikowanym dla dotacji, dotyczy materiałów budowlanych, instalacyjnych i innych, niezbędnych do przeprowadzenia remontu lub budowy obiektu.
 
Pytanie 211. (1 II 2012)
Kto może pomóc w przygotowaniu kosztorysów, zaplanowaniu preliminarza, jak oceniać wkład własny a raczej wyceniać? - czy w ramach projektu są osoby które mogłyby udzielić pomocy w tym zakresie?
Odpowiedź:

Kosztorysy dotyczące prac remontowych, budowlanych itp., powinny być sporządzane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, ponieważ oparte one są o przepisy ustalające normy i cenniki. Kosztorysy dotyczące zakupu wyposażenia mogą być wykonane przez dowolną osobę, na podstawie ogólnodostępnych katalogów i ofert. Operator priorytetu nie może udzielać w tym zakresie żadnej pomocy, ponieważ naruszałoby to zasadę równego traktowania wszystkich wnioskodawców.
 
Pytanie 212. (1 II 2012)
Czym jest tabela elementów scalonych z kosztorysu inwestorskiego zadania?
Odpowiedź:

Tabela elementów scalonych jest syntetyczną prezentacją branżowych kosztów remontowych i budowlanych. Sporządzana jest przez kosztorysanta, sporządzającego kosztorys inwestorski zadania.
 
Pytanie 213. (1 II 2012)
Jak zamieścić dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości (w tym wypadku dzierżawa) jeśli przenosiny dopiero mają nastąpić?
Odpowiedź: 

Dokumentem potwierdzającym posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości może być w tym przypadku umowa dzierżawy, w której zostanie określony przyszły termin jej realizacji, bądź oświadczenie właściciela nieruchomości, że w chwili rozpoczęcia użytkowania jej przez bibliotekę, biblioteka będzie taki tytuł posiadała.
 
Pytanie 214. (16 II 2012)
Czy w ramach spełnienia kryterium dotyczącego wymaganych etatów w ich poczet wchodzą etaty z urzędu pracy w ramach robót interwencyjnych?
Odpowiedź:

Do wymaganej liczby etatów zaliczyć można jedynie umowy o pracę zawarte przez bibliotekę.
 
Pytanie 215. (16 II 2012)
Na ile mogę zakładać że projekt wyposażenia biblioteki zostanie wydłużony na moją prośbę do 24 miesięcy - czy w preliminarzu, składając wniosek mogę z góry założyć, że projekt wyposażania trwał będzie 3 lata obrachunkowe np. składając w 2012 i dostając się do projektu mogę rozłożyć wkład własny na 24 miesiące a nie na 12?
Odpowiedź:

Wnioskodawca może złożyć wniosek na realizację zadania w terminie przedłużonym o 12 miesięcy, uzasadniając to zwięźle w treści wniosku – nie będzie to błędem formalnym.
 
Pytanie 216. (16 II 2012)
Czy jeśli w skład Biblioteki wchodzą 2 pracownie komputerowe i planowo rano mają tam odbywać się zajęcia gimnazjum to czy można je zaliczyć w poczet powierzchni biblioteki?
Odpowiedź:

Do powierzchni biblioteki zalicza się tę powierzchnię, do której biblioteka ma tytuł prawny, bez względu na to, w jakich dniach i godzinach jest wykorzystywana.
 
Pytanie 217. (16 II 2012)
Czy jeśli na powierzchni biblioteki znajdzie się biblioteka gimnazjalna, to jest to dopuszczalne? Czy nie może dojść do takiej sytuacji czy oznacza to tylko zmniejszenie metrażu biblioteki publicznej o pow. zajmowana przez gimnazjum?
Odpowiedź:

Biblioteka może bez ograniczeń dysponować swoją bazą lokalową, byle spełnione zostały standardy ustalone we wniosku i w certyfikacie Biblioteki+.
 
Pytanie 218. (16 II 2012)
Jak mam wykazać ze biblioteka otworzy sie na nowe środowiska, zaproponuje nowe formy - oświadczenie czy też luźny opis tych projektów we wniosku?
Odpowiedź:

W formie deklaracji zamieszczonej we wniosku, z syntetycznym opisem tych działań.
 
Pytanie 219. (16 II 2012)
Gdzie pozyskać inne środki które mogę zaliczyć jako środki własne - jakie programy inne dopuszcza program INf plus., czy Urząd Wojewódzki może przyznać dotacje z racji przystąpienia do Waszego programu aby wspomóc organizatora wnioskodawcy w realizacji celu? czy jakieś programy sie wykluczają nawzajem?
Odpowiedź:

Wnioskodawca może zaliczyć do wkładu własnego środki finansowe z dowolnego źródła, z wyłączeniem dotacji uzyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Pytanie 220. (16 II 2012)
Czy do środków własnych mogę zaliczyć te przeznaczane w ostatnich kilku latach na sprzęt - komputery rzutnik multimedialny i zaksięgowane na koncie wnioskodawcy? Jest jakąś cezura?
Odpowiedź:

Do wkładu własnego można zaliczyć środki finansowe wydatkowane przez wnioskodawcę w latach ubiegłych (bez ograniczenia czasowego), o ile dotyczą one zadania objętego wnioskiem.
 
Pytanie 221. (16 II 2012)
Czy dobrze rozumiem kryterium 21 - jeśli moja gmina ma 15000 to w ciągu roku musielibyśmy zakupić 1800 książek rozumianych jako jedn. ewidencyjnych?
Odpowiedź:

Ustalony wskaźnik odnosi się do liczby mieszkańców całej gminy.
UWAGA
W związku ze zmianą Regulaminu Programu w zakresie rozszerzenia listy uprawnionych wnioskodawców informujemy, że numer PKD nie jest już podstawą do oceny statusu prawnego wnioskodawcy.

Pytanie 222. (21 II 2012)
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie n/w wątpliwości: w ub. r.  gmina nie miała możliwości ubiegania się o środki w ramach w/w Programu, mimo dużych potrzeb i zainteresowania, gdyż Biblioteka Gminna mieściła się w strukturze tut. GOK w [...], zaś obowiązujący regulamin uprawniał do udziału w konkursie jedynie wyodrębnione biblioteki.
Natomiast w 2012 r, problem polega na tym , że mimo okoliczności sprzyjających  pozyskaniu środków poprzez ogłoszenie w/w  konkursu GOK ulega likwidacji z dniem 1 lipca 2012 roku, (z dn.09.11.2012 Rada Gminy podjęła Uchwałę w tym zakresie). Gmina zamierza kontynuować działalność w zakresie upowszechniania czytelnictwa w ramach nowopowołanej  instytucji kultury, która rozpocznie działalność z dniem 1 lipca 2012 roku.
Ponadto jest jednocześnie zainteresowana złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach niniejszego naboru, celem przygotowania wniosku o dofinansowanie
Odpowiedź:

W opisanej sytuacji wnioskodawcą, w naborze wniosków na zadania rozpoczynające się w 2013 r., który będzie przeprowadzony jesienią 2012 r., będzie mogła być powołana 1 lipca 2012 r. biblioteka publiczna.
 
Pytanie 223. (22 II 2012)
Czy można złożyć wniosek o wyposażenie biblioteki w roku 2012, natomiast wniosek o remont biblioteki w roku 2014? Gdybyśmy wyposażyli salę biblioteczną w 2012r. to max. w ciągu następnych 12 miesięcy musielibyśmy spełnić wszystkie standardy, określone w Certyfikacie Biblioteka +. Zakładając, że udałoby nam się te kryteria spełnić  to nie stałoby nic na przeszkodzie, aby w kolejnym naborze złożyć wniosek  np. o remont biblioteki. Czy dobrze to rozumiem?
Odpowiedź:

Nie można złożyć wniosku na zadanie, którego efektem nie będzie uzyskanie standardów określonych w Regulaminie Programu. Nie można również złożyć dwóch wniosków w różnych terminach, na zadania dotyczące tego samego obiektu.
 
Pytanie 224. (21 II 2012)
Czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania budowy biblioteki, której pomieszczenia będą ulokowane w dwóch różnych obiektach oddalonych od siebie o ok. 200m?
Odpowiedź: 

Tak.
 
Pytanie 225. (21 II 2012)
Jeżeli tak, to czy wymagania dotyczące dostępu osób niepełnosprawnych do tych pomieszczeń dotyczą obydwu obiektów czy tylko mogą być spełnione tylko dla jednego z nich?
Odpowiedź:

Zgodnie z wymaganiami regulaminu dostęp dla osób niepełnosprawnych musi być zapewniony do wszystkich części obiektu biblioteki objętej zadaniem udostępnianych czytelnikom.
 
Pytanie 226. (21 II 2012)
Czy w przypadku uzyskania dofinansowania na budowę, o której mowa w pytaniu 1, kryterium 5 „Lokal – powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych” będzie spełnione po zsumowaniu powierzchni z obydwóch lokali?
Odpowiedź:

Tak, ale odrębnie dla obiektów biblioteki głównie, odrębnie dla obiektów filii.
 
Pytanie 227. (22 II 2012)
Planujemy wybudować filię biblioteki głównej i mamy kilka pytań:
- czy Gmina może cesją nakładów lub w innej formie przenieść dotychczasowe poniesione koszty związane z budową filii na konto księgowe GBP??
Odpowiedź:

Nakłady poniesione przez gminę na przygotowanie inwestycji można cedować na bibliotekę, pod warunkiem, że były to nakłady ewidencjonowane w gminie jako inwestycyjne. Rozwiązanie takie zastosował jeden z beneficjentów Programu. Scedowane nakłady mogą być zaliczone do wkładu własnego wnioskodawcy i są wpisywane przez niego we wniosku w roku 2012 w kolumnie "finansowe środki Wnioskodawcy", w wierszach od 2.1. do 2.8.
 
Pytanie 228. (22 II 2012)
Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na jeszcze jedno pytanie: Czy prawidłowa będzie nazwa zadania - dotyczy budowy filii w [...]:
Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w [...] Filia w [...].
(Budowa budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w [...] zs. w [...])
Czy ta sama nazwa zadania musi być wymieniona w dokumentacji dot. pozwolenia na budowę?
Odpowiedź:

Prawidłową nazwą zadania będzie "Budowa budynku filii Gminnej Biblioteki...". W pozwoleniu na budowę nie musi figurować taka sama nazwa zadania jak we wniosku dofinansowanym.
 
Pytanie 229. (23 II 2012)
Czy w ramach Priorytetu "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek" Złocieniecki Ośrodek Kultury, w skład którego wchodzi biblioteka publiczna może złożyć wniosek, który dotyczyć będzie opracowania dokumentacji projektowej budowy biblioteki - multicentrum w Złocieńcu?
Odpowiedź:

Nie można składać wniosku na opracowanie dokumentacji. Wniosek musi być złożony na zadanie, którego efektem będzie osiągnięcie standardów określonych w Regulaminie Programu.
 
Pytanie 230. (24 II 2011)
Planowane zadanie dotyczy budowy (adaptacja) biblioteki głównej bez fili. Czy aby spełnić kryterium przedmiotowego certyfikatu personel merytoryczny (lp. 27) możemy uwzględnić etaty w bibliotece głównej łącznie z etatami w filiach czy też musimy brać pod uwagę tylko etaty w bibliotece głównej?
Odpowiedź:

Jeśli zadanie obejmuje obiekt biblioteki głównej, to standard ustalony w poz. 27 Certyfikatu Biblioteka+ będzie spełniony przy uwzględnieniu liczby etatów w całej bibliotece, łącznie z filiami.
 
Pytanie 231. (24II 2012)
Czy jeżeli zadanie dotyczy tylko budowy (adaptacja) budynku biblioteki głównej (bez fili) wyliczając wskaźnik kryterium wielkość księgozbioru (lp. 18) możemy brać pod uwagę łączną liczbę woluminów w bibliotece głównej i filiach czy też liczbę woluminów tylko w bibliotece głównej?
Odpowiedź:

Jeśli zadanie obejmuje obiekt biblioteki głównej, to standard ustalony w poz. 18. Certyfikatu Biblioteka+ odnosi się do całej biblioteki.
 
Pytanie 232. (28 II 2012)
W przypadku gdy wnioskodawcą będzie filia biblioteki głównej jakie dokumenty rejestrowe należy dołączyć do wniosku?
Odpowiedź:

Filia Biblioteki Głównej nie można być wnioskodawcą, ponieważ nie posiada osobowości prawnej.
 
Pytanie 233. (28 II 2012)
Czy w ramach jednego naboru biblioteka główna może złożyć wniosek na remont filii oraz na budowę innej filii? 
Odpowiedź:

W ramach jednego naboru biblioteka może złożyć tylko jeden wniosek. Wniosek może obejmować całą bibliotekę (obiekt biblioteki głównej i obiekty filii), tylko obiekt biblioteki głównej, obiekt filii albo obiekt kilku filii.
 
Pytanie 234. (28 II 2012)
Zgodnie z kryteriami Certyfikatu Biblioteka + , pomieszczenia biblioteczne filii muszą wynosić min. 60 m2. Czy pomieszczenia biblioteczne - to wyłącznie pomieszczenia dla użytkowników biblioteki, czy w skład mogą również wejść pomieszczenia socjalne na potrzeby pracowników filii?
Odpowiedź:

Do powierzchni biblioteki zalicza się całkowitą powierzchnię biblioteki, bez względu na rodzaj przeznaczenia.
 
Pytanie 235. (24 II 2012)
[...] to miasteczko z 7,7 tys. mieszkańców - czy może aplikować do tego programu?
Odpowiedź:

Zgodnie z p. III Regulaminu uprawnionymi wnioskodawcami są samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest gmina wiejska, miejsko-wiejska lub mała (do 15 tys. mieszkańców) gmina miejska.
 
Pytanie 236. (24 II 2012)
Na dziś siedziba biblioteki mieści się w budynku własnym, ale jego stan ze względu na wiek ( dobiega setki) pozostawia wiele do życzenia. Ponadto zlokalizowany jest poza miastem, przy drodze wyjazdowej (krajówka nr […]), bez parkingu i możliwości zatrzymania się - czy to są okoliczności sprzyjające nam w staraniach?
Odpowiedź:

Przedstawiony stan nie będzie podlegał ocenie.
 
Pytanie 237. (24 II 2012)
Podobnie rzecz ma się z Ośrodkiem Kultury - działa w budynku będącym własnością parafii. Chciałbym w zupełnie nowym miejscu, na terenach miejskich, przy już działającym kompleksie sportowym zlokalizować coś, co można by nazwać Miejskim Centrum Kultury, Edukacji Sportu i naturalnie nowoczesną biblioteką, na dzisiejsze czasy. Czy taki kierunek działań mieści się w zamierzeniach Biblioteki+?
Odpowiedź:

Tak.
 
Pytanie 238. (24 II 2012)
Chcemy te instytucje połączyć w jedną poważną instytucję, pod jedną "batutą" - pozwoliłoby to w przyszłości koordynować działania i nie dublować się, jak to ma miejsce czasami obecnie.
Odpowiedź:

Wnioskodawcą może być gminna instytucja kultury, w skład której wchodzi biblioteka.
 
Pytanie 239. (24 II 2012)
Jaka jest maksymalna wysokość dotacji i czy wymagalnym jest wkład własny, a jeśli tak, to jaki musi stanowić procent?
Odpowiedź:

Maksymalna wysokość dofinansowania dla budowy biblioteki wynosi 1 mln zł, dla remontu, rozbudowy, przebudowy i wyposażenia istniejącego budynku biblioteki 500 tys. zł. Udział procentowy dotacji nie może przekroczyć 40% kosztów zadania.
 
Pytanie 240. (24 II 2012)
Jestem również gotów osobiście, lub będzie to pracownik Urzędu, przyjechać do Krakowa, by na miejscu dowiedzieć się więcej o programie.
Odpowiedź:

Tak, istnieje możliwość  spotkania w uzgodnionym terminie.
 
Pytanie 241. (29 II 2012)
W składanym wniosku do Państwa podaliśmy, że powierzchnia nowej biblioteki będzie wynosić 826 m.
Ponieważ do nowego obiektu będzie przenosić się też muzeum. Wczoraj okazało się, że dyrektor placówki  uważa, że ich powierzchnia na działalność jest niewystarczająca. Brakująca powierzchnia ma być zabrana z powierzchni, którą my podaliśmy we wniosku. Proszę więc o wyjaśnienie czy możliwa jest zmiana powierzchni podanej we wniosku.
Proszę także o wyjaśnienie czy ewentualnie jeśli pewne sale byłyby wykorzystywane wspólnie, to czy mogą być wyposażane ze środków projektu i czy muszą być przypisane do powierzchni będącej w zarządzaniu biblioteki.
Odpowiedź:

Powierzchnia deklarowana we wniosku nie może być zmieniona, ponieważ podlegała ocenie punktowej. Powierzchnie wspólnie użytkowane powinny być przypisane do każdej z instytucji użytkujących obiekt w proporcji równej częściom obiektu przez nie użytkowanego. Zasada ta nie dotyczy wyposażenia, ponieważ wyposażenie stanowi ruchomości niezwiązane trwale z obiektem.
 
Pytanie 242. (1 III 2012)
Zwracam się z prośbą  o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:
- po przyznaniu dofinansowania beneficjent ogłasza przetarg, czy w sytuacji gdy wartość zadania po udzieleniu zamówienia publicznego spadnie np. do wartości 100.000,00 zł, a tym samym dofinansowanie w wysokości 40 % wynosić będzie 40.000,00 zł, beneficjent będzie musiał zrezygnować z przyznanego dofinansowania?. W tej sytuacji beneficjent nie będzie w stanie spełnić zapisów regulaminu programu, mówiących o tym, że minimalna kwota dofinansowania dla remontu, rozbudowy i wyposażenia istniejącego budynku biblioteki/fili wynosi 50.000,00 zł.
Odpowiedź:

Kwota minimalnego dofinansowania musi być zachowana na etapie zawierania umowy o dofinansowanie, przy zachowaniu należytej staranności przy szacowaniu kosztów zadania. Jeśli wykonanie zadania z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy będzie w kwocie niższej od zaplanowanej dotacja nie będzie musiała być zwrócona, nawet jeśli nie będzie utrzymany minimalny próg dofinansowania.
 
Pytanie 243. (2 III 2012)
Budynek o pow. 560,00 m2 jest własnością biblioteki. Taką powierzchnię zajmowała biblioteka w dniu składania wniosku tj. 30 czerwca 2011 r. Obecnie obowiązuje umowa użyczenia podpisana pomiędzy biblioteką a inną gminną jednostką organizacyjną. Powierzchnia biblioteki zmniejszyła się o 120 m2. Podpisana umowa użyczenia jest na czas określony i jest w niej zapis, że biblioteka nieodpłatnie może korzystać z użyczonych pomieszczeń. W użyczonej sali odbywają się spotkania i imprezy czytelnicze organizowane przez bibliotekę. Czy w raporcie końcowym możemy wpisać całą powierzchnię biblioteki.
Odpowiedź:

Zgodnie z regulaminem programu powierzchnia objęta dofinansowanym zadaniem musi być wykorzystywana na cele statutowe biblioteki przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia zadania. Regulamin nie wyłącza jednak możliwości użyczania przez bibliotekę swojej powierzchni innym podmiotom, również w celach zarobkowych, o ile utrzymane zostaną przez bibliotekę wszystkie standardy określone w regulaminie programu i zadeklarowane we wniosku.

Pytanie 244. (2 III 2012)
Czy do wartości wskaźnika: liczba zakupionego wyposażenia..... możemy doliczyć wyposażenie zakupione w ubiegłych latach. Na fakturach jest zapis, że zakup zrealizowano w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek.
Odpowiedź:

Tak, zakupy te można doliczyć do wkładu własnego.

Pytanie 245. (2 III 2012)
W związku z planowanym połączeniem instytucji Biblioteki z instytucją Domu Kultury ( co docelowo spowoduje że w wyniku podjęcia tego typu działań że będzie ona wykorzystana do nowych działań wykraczających poza tradycyjne funkcje biblioteki, skierowana m.in. do zróżnicowanych grup: dzieci, młodzieży, mieszkańców w wieku produkcyjnym, seniorów) - prosimy o odpowiedź:   czy w związku z nowopowstałą Instytucją Kultury (Biblioteka+ Dom Kultury) i zatrudnieniem w niej osób - w ilości wymaganej i odpowiadającej opisowi kryteriów przyznawania Certyfikatu Biblioteka + dotyczących ilości etatów tj. 1 etat na 2,5 tys. mieszkańców - będzie spełnieniem wymogu wynikającego z Lp. 27 Certyfikatu Biblioteka+.
Odpowiedź:

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest gminna instytucja kultury, w skład której wchodzi biblioteka, wszystkie standardy ustalone w regulaminie programu odnoszą się wyłącznie do wyodrębnionej organizacyjnie w tej instytucji biblioteki, a nie do całości tej instytucji.

Pytanie 246. (2 III 2012)
Budynek w którym znajduje się biblioteka jest własnością gminy ale GOK dostał go w użyczenie na czas nieokreślony. Jednocześnie za zgodą gminy użyczył część budynku pod bibliotekę - pomieszczenia na górze. Proszę o pomoc przy rozwiązaniu problemu co zrobić może gmina aby wnioskodawca była podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku? Czy wystarczy wypowiedzieć umowę użyczenia GOK-wi i w formie uchwały oddać w użyczenie Gminnej Bibliotece na 10 lat? Czy biblioteka będzie mogła pomieszczenia użyczyć GOK?
Odpowiedź:

Zgodnie z regulaminem programu:
- zadanie musi być realizowane na nieruchomości (całości lub części), którą wnioskodawca ma prawo dysponować na cele budowlane,
- wnioskodawca musi mieć prawną gwarancję korzystania z nieruchomości objętej zadaniem co najmniej przez 5 lat od zakończenia zadania.
Z tych postanowień regulaminu wynika, że całość powierzchni objętej zadaniem musi być wykorzystywana wyłącznie na cele statutowe biblioteki, z ograniczeniem czasowym wskazanym wyżej.

Pytanie 247. (2 III 2012)
Drugą sprawą jest temat taki, iż w pozwoleniu na budowę i w projekcie jest napisane przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury- rozumiem, że muszą wystąpić z wnioskiem o zmianę decyzji?
Odpowiedź:

Pozwolenie na budowę musi być wydane na rzecz wnioskodawcy.

Pytanie 248. (2 III 2012)
Trzeci pytanie natomiast to czy jeżeli prace rozpoczną się w tym roku a wniosek zostanie złożony w naborze wrześniowym i wniosek zostanie zaakceptowany to czy wydatki poniesione przed podpisaniem umowy będzie można zaliczyć jako wkład własny?
Odpowiedź:

Do wkładu własnego wnioskodawcy mogą być zaliczone wszystkie wydatki poniesione na realizację zadania, pod warunkiem, że zostaną ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy.
 
Pytanie 249. (5 III 2012)
W nawiązaniu do ogłoszenia o naborze do Priorytetu "Biblioteka+  Infrastruktura bibliotek" na rok 2012 zamieszczonego na stronie internetowej http://www.bibliotekaplus.pl, proszę o wyjaśnienie i doprecyzowanie punkt 9 (część V. Szczegółowe warunki finansowe i organizacyjne, A. Warunki podstawowe, pkt. 9) Regulaminu Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+  Infrastruktura bibliotek’.  Czy w przypadku  budowy nowego obiektu, do którego ma zostać przeniesiona Biblioteka,  jako  środki własne można uznać wydatki poniesione na ww. Bibliotekę w latach ubiegłych, w tym na wyposażenie, remont, zakup woluminów?
Odpowiedź:

W ramach wkładu własnego można rozliczyć środki finansowe wydatkowane w okresie realizacji zadania określonego w umowie o dofinansowanie zadania oraz o okresie poprzedzającym, również w latach ubiegłych. W przypadku budowy nowego obiektu muszą to być wydatki związane z tym obiektem.
 
Pytanie 250. (6 III 2012)
Biblioteka jest wnioskodawcą lecz ze względów organizacyjnych inwestycję poprowadzi Gmina Myślibórz - czy dobrze rozumiem, że należy we wniosku wykazać Gminę jako realizatora?
Odpowiedź:

Wydatki na realizację dotowanego zadania, zarówno po stronie dotacji jak i wkładu własnego, muszą być ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy. Oznacza to, że tylko wnioskodawca może być inwestorem zadania. Wnioskodawca może zlecić inwestorstwo zastępcze podmiotowi trzeciemu, np. gminie. 


Pytanie 251. (6 III 2012)
Właścicielem nieruchomości, na której będzie realizowane zadanie jest Gmina: 
a) jaki dokument będzie uznany za wystarczający w celu wykazania, że biblioteka będzie korzystała z obiektu przez minimum 5 lat - prawo do władania nieruchomością?? (np. oświadczenie burmistrza, uchwała Rady Gminy)
b) Projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę są wystawione na Gminę Myślibórz - czy nie zostanie, to uznane za błąd?? 
c) kto ma potwierdzać za zgodność z oryginałem dokumenty wystawione na Gminę (np. pozwolenie na budowę, kosztorysy) - Burmistrz, czy Dyrektor Biblioteki?
Odpowiedź:

a) Takim dokumentem może być pisemna umowa albo oświadczenie wystawione przez upoważnionego przedstawiciela gminy
b) Pozwolenie na budowę musi być wystawione na wnioskodawcę, który jest inwestorem zadania, czyli na bibliotekę. Projekt budowlany wskazuje jedynie zleceniodawcę, który go zamówił, w związku z tym bez znaczenia jest kto został wskazany w projekcie jako zamawiający. 
c) Zasady potwierdzeń są szczegółowo opisane w Regulaminie Programu w punkcie X.
 
Pytanie 252. (8 III 2012)
Jeśli wnioskodawcą jest biblioteka publiczna, a zadanie inwestycyjne (remont biblioteki) będzie realizował organizator wnioskodawcy (gmina, na podstawie inwestorstwa zastępczego - faktury VAT wystawiane na gminę) - to czy poniesione do tej pory koszty na rozpoczęty remont i faktury wystawiane na bibliotekę mogą być uwzględnione jako wkład własny? Proszę również udzielenie informacji dotyczącej  inwestorstwa zastępczego, jak miałoby być zrealizowane? Dodam, że budynek jest własnością gminy,  natomiast znajduje się w użyczeniu biblioteki.
Odpowiedź:

Inwestorem zadania musi być biblioteka/wnioskodawca. Realizacja inwestycji może być powierzona inwestorowi zastępczemu, jednak w każdym przypadku wszystkie wydatki na realizację zadania muszą być ujęte w ewidencji księgowej biblioteki/wnioskodawcy. Do wkładu własnego również można zaliczyć tylko te wydatki, które zostały ujęte w ewidencji księgowej biblioteki/wnioskodawcy. Oznacza to w praktyce, że rozliczyć będzie można wyłącznie te wydatki, które zostały opłacone z pieniędzy i rachunku biblioteki/wnioskodawcy.
Inwestorstwo zastępcze polega na tym, że podmiot trzeci na podstawie umowy zawartej z inwestorem bezpośrednim działa w jego imieniu w całym procesie realizacji inwestycji. Zakres obowiązków i uprawnień inwestora bezpośredniego i inwestora zastępczego każdorazowo ustalają strony w umowie.
 
Pytanie 253. (8 III 2012)
Czy tabela elementów scalonych z kosztorysu inwestorskiego  może dotyczyć tylko elementów budowlanych (w tym instalacji gazowej), natomiast wyposażenie skalkulowane będzie na podstawie uzyskanych ofert?
Odpowiedź:

Tabela elementów scalonych z zasady dotyczy kosztorysowanych prac o charakterze budowlanym, do których nie wchodzą koszty zakupu wyposażenia.
 
Pytanie 254. (13 III 2012)
Planowane jest przeniesienie biblioteki do wolnych pomieszczeń w budynku szkoły. Obecnie budynek ten jest poddawany termomodernizacji. Przygotowywany jest także projekt i kosztorys remontu, przebudowy i dostosowania pomieszczeń dla biblioteki. 
Czy kiedy biblioteka będzie składać wniosek do programu, będzie mogła jako wkład własny wykazać koszty termomodernizacji oraz koszty wykonania projektu, kosztorysów i pozwoleń, jeśli środki na te cele pokrywane były z budżetu gminy? 
Odpowiedź:

Do wkładu własnego mogą być zaliczone wyłącznie wydatki ujęte w ewidencji księgowej biblioteki.


Pytanie 255. (13 III 2012)
Czy przed złożeniem wniosku biblioteka musi posiadać prawo do dysponowania tymi pomieszczeniami, np. w formie umowy użytkowania, która jest w gminie praktykowana?
Odpowiedź:

Na dzień składania wniosku biblioteka musi mieć tytuł prawny do nieruchomości objętej zadaniem.

Pytanie 256. (13 III 2012)
Czy w ramach projektu można zakupić programy komputerowe, np. program do obsługi procesów bibliotecznych?
Odpowiedź:

Tak.
 
Pytanie 257. (17 III 2012)
Miejska Biblioteka Publiczna wchodzi w skład S... Ośrodka Kultury (SOK). 
SOK jest samodzielną instytucją kultury (biblioteka nie jest samodzielną instytucją kultury) powołaną na podstawie uchwały Rady Miejskiej, działa w oparciu o statut. 
W ramach projektu planujemy wykonanie remontu pomieszczeń bibliotecznych (znajdujących się na I piętrze) oraz parteru (znajduje się tam obecnie klub... - który chcemy przekształcić w multimedialne centrum rozrywki i edukacji - pracownię komputerową, z wolnym dostępem do internetu, ogólnodostępną czytelnię, punkt obsługi czytelników oraz miejsce wystawiennicze). Znajdującą się w tym samym budynkiem salę widowiskową i część administracyjną będziemy remontować ze środków własnych.
Chcemy aby część wyremontowana z uczestnictwem programu Biblioteka + była komplementarna z częścią wyremontowaną ze środków własnych. 
Zakładamy, że biblioteka będzie wykorzystywała w ramach rozszerzenia działalności również pomieszczenia sali widowiskowej (poprzez aranżowanie spotkań kulturalnych promujących czytelnictwo itd.). 
Moje pytanie dotyczy kwestii tych 400 m2 które zapisane są w kryteriach kwalifikacji do certyfikatu. Obliczenia przedmiaru wskazują, że część którą chcemy wyremontować z udziałem Biblioteki+ będzie miała ok 500-550 m2 (wchodzą w to wszystkie pomieszczenia, związane z bezpośrednią ekspozycją książek, magazynami, czytelnią, pracownią komputerową hallem, który będzie pełnił funkcję punktu obsługi czytelników itp.). 
Jak dołączę do tego salę wyremontowaną ze środków własnych wówczas wielkość wzrasta sporo ponad 1000 m2. 
Sądzę, że moja sytuacja nie jest wyjątkowa - wiele ośrodków kultury może mieć tę samą wątpliwość. 
Ostatnia zmiana w regulaminie tj. zniesienie wymogu wyłączania biblioteki jako samodzielnej instytucji kultury jest w mojej ocenie bardzo dobrym rozwiązaniem ale w tym kontekście pojawią się takie pytania (ponieważ biblioteki są zwykle częścią domów kultury, które stanowią samodzielne instytucje kultury). Sądzę, że idea programu Kultura + i Biblioteka + (wskazująca na potrzebę modernizacji i unowocześnienia bibliotek i rozszerzenia ich oferty) daje przesłanki do pozytywnego rozpoznania mojej sytuacji (a więc możliwości włączenia sali widowiskowej w kryterium owych 400 m2.).
Odpowiedź:

W sytuacji, kiedy biblioteka wchodzi w skład innej instytucji kultury, należy przyjąć następujące zasady przy obliczaniu metrażu: powierzchnie, które są użytkowane wyłącznie przez bibliotekę należy zaliczyć do metrażu biblioteki w 100%, powierzchnie wspólnie użytkowane przez bibliotekę i macierzystą instytucję kultury typu: korytarze, schody, sanitariaty itp. w proporcji równej stosunkowi powierzchni używanej wyłącznie przez bibliotekę do powierzchni wyłącznie używanej przez macierzystą instytucję. Powierzchnie wspólnie użytkowane typu sale widowiskowe itp. (w których prowadzona jest działalność statutowa) w proporcji wynikającej z liczby imprez organizowanych przez bibliotekę i przez macierzystą instytucję, a jeśli takich planów się nie sporządza, to w relacji 50/50.
 
Pytanie 258. (19 III 2012)
Czy w momencie zakończenia zadania wszyscy pracownicy merytoryczni Biblioteki muszą posiadać wykształcenie wyższe, czy wystarczy wykształcenie określone w Rozporządzeniu MKiS w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach? Nadmieniam, że dyrektor wykształcenie wyższe bibliotekarskie posiada.
Odpowiedź:

Regulamin Programu odwołuje się do rozporządzenia MKiS, w związku z tym wystarczy spełnić wymagania określone w tym rozporządzeniu.
 
Pytanie 259. (19 III 2012)
Czy istnieje możliwość zaliczenia wyposażenia nowego obiektu Biblioteki, którego zakończenie budowy ze środków unijnych przewiduje się na koniec bieżącego roku do zadania Nr 2., tj. dofinansowanie do remontu, rozbudowy, przebudowy, wyposażenia istniejącego budynku biblioteki?  Obliczone koszty wyposażenia są mniejsze od możliwych do pozyskania w zadaniu  Nr 1.
Odpowiedź:

Tak, można zaliczyć wyposażenie do zadania nr. 2.
 
Pytanie 260. (19 III 2012)
Jesteśmy miastem  -  50.000 mieszkańców, biblioteka ma 3 filie / w tym 2 filie wiejskie/
Moje pytanie dotyczy filii w ..., która mieści się na piętrze OSP/ budynek własności straży /,
my tylko użytkujemy 2 pomieszczenia o powierzchni 50m2, na zasadzie umowy użyczenia.
Czy prowadzenie przez MBP prac inwestycyjno-remontowych jest możliwe?, oczywiście z pomocą udziału w programie Biblioteka+.
Bardzo proszę o pomoc w wyjaśnieniu tego tematu.
Odpowiedź:

Ze strony internetowej Urzędu Gminy W... wynika, że jesteście Państwo gminą miejsko-wiejską, a więc uprawnioną do składania wniosku w Programie. Regulamin Programu umożliwia otrzymanie dofinansowania na modernizację filii biblioteki głównej, pod warunkiem, że będzie ona miała min. 60 m kw. Umowa użyczenia jest wystarczającym tytułem prawnym do uzyskania dofinansowania.
 
Pytanie 261. (20 III 2012)
Czy w ramach wyposażenia biblioteki możemy wyposażyć Izbę pamięci(którą chcemy stworzyć) w: manekiny, gabloty, mundury, sprzęt elektroniczny?
Odpowiedź:

Tak, w ramach wyposażenia biblioteki można wyposażyć izbę pamięci. 

Pytanie 262. (20 III 2012)
Czy umowa zlecenie na wykonanie odsyłaczy bibliotecznych(rozdzielacze alfabetyczne, działowe) przez plastyka może być dołączona do wyposażenia?
Odpowiedź:

Tak, taka umowa zlecenia może być zaliczona do kosztów wyposażenia.

Pytanie 263. (22 III 2012)
W budynku znajdują się 2 instytucje kultury tj. biblioteka i Ośrodek Kultury i żadna z tych instytucji nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego prawo do użytkowania lokalu. Budynek i działka pod nim są własnością gminy a my nie mamy ani umowy najmu, ani umowy użyczenia ani żadnej innej. Pytanie jest takie: Czy taka umowa musi być, czy wystarczy oświadczenie Burmistrza zapewniające, że przez przynajmniej 5 lat biblioteka nie zmieni swojej siedziby?
Odpowiedź:

Wystarczy oświadczenie burmistrza o prawie używania lokalu objętego zadaniem od dnia rozpoczęcia zadania do końca piątego pełnego roku kalendarzowego od dnia zakończenia zadania.
 
Pytanie 264. (26 III 2012)
Proszę o potwierdzenie, czy przy składaniu wniosku przez Gminę ...jest prawidłowe następujące postępowanie:
- wniosek składa Gminna Biblioteka Publiczna(GBP)  jako samorządowa instytucja kultury.
Odpowiedź:

Tak.
 
Pytanie 265. (26 III 2012)
Proszę o potwierdzenie, czy przy składaniu wniosku przez Gminę ... jest prawidłowe następujące postępowanie:
GBP podpisuje umowę z inwestorem zastępczym (Gminą ...), zlecając temu inwestorowi przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie inwestycji.
Odpowiedź:

Tak, ale wszystkie wydatki musza być ujęte w ewidencji księgowej biblioteki, rachunek bankowy, z którego będą płacone faktury musi prowadzić biblioteka.
 
Pytanie 266. (26 III 2012)
Proszę o potwierdzenie, czy przy składaniu wniosku przez Gminę ...jest prawidłowe następujące postępowanie:
- do wniosku  załączniki: pozwolenie budowlane i prawo do dysponowania nieruchomością są wydane odpowiednio na gminę i przez gminę. 
Wyjaśnienie - prawo do dysponowania nieruchomością posiada gmina Kiełczygłów na podstawie 10-letniej umowy użyczenia z powiatem pajęczańskim. 
Prawa tego gmina nie może przenieść na inny podmiot. 
Gmina otrzymała co prawda w roku 2011 tę nieruchomość darowizną od wojewody, ale darowizny tej nie można na razie wykonać umową notarialną
ze względu na błędy w dokumentacji geodezyjnej których wyprowadzenie może potrwać kilkanaście miesięcy. 
Umowa użyczenia jest w tym przypadku rozwiązaniem zastępczym.
Odpowiedź:

Pozwolenie na budowę musi być wydane na bibliotekę, biblioteka musi mieć tytuł prawny do nieruchomości, np. umowę użyczenia lub oświadczenie gminy o użyczeniu bibliotece tej nieruchomości.
 
Pytanie 267. (27 III 2012)
Biblioteka ma zamiar ubiegać się o środki finansowe na adaptacje budynku należącego do Ośrodka Zdrowia. W w/w budynku mieści się gabinet stomatologiczny i logopedyczny. Oba gabinety należałoby przenieść w związku z adaptacją pomieszczeń przez bibliotekę. Czy biblioteka w związku z przeniesieniem gabinetów musi ponieść koszty tego przeniesienia i czy koszty te Program Biblioteka + pokrywa?
Odpowiedź:

Koszty przeniesienia gabinetów mogą być rozliczone wyłącznie w ramach wkładu własnego.

Pytanie 268. (28 III 2012)
Czy biblioteka która jest prowadzona przez ośrodek kultury może aplikować o środki w programie? Biblioteki nie ma w rejestrze instytucji kultury (nie ma też wzmianki że ośrodek kultury prowadzi bibliotekę), biblioteka nie ma kierownika tylko bibliotekarki, księgowość biblioteki prowadzi ośrodek kultury.
Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem, że: prowadzenie biblioteki jest wpisane do statutu ośrodka kultury oraz biblioteka ma wydzieloną powierzchnię dla prowadzonej działalności.
 
Pytanie 269. (29 III 2012)
W istniejącym budynku Urzędu Gminy wydzielone są 2 pomieszczenia, w których funkcjonuje Biblioteka Publiczna. 
Chcielibyśmy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, w którym:
Zostanie wybudowane nowe skrzydło budynku. Będzie oddzielne wejście, oddzielna kotłownia. 
Z istniejącym budynkiem Urzędu Gminy będzie połączone tylko wyjściem ewakuacyjnym (co wymuszają przepisy ppoż) oraz windą na jednym z pięter.
W ramach projektu chcielibyśmy również do tego budynku włączyć pomieszczenia, z których korzysta już biblioteka (tzn. wyjście na stronę Urzędu zostanie zamurowane, wybite zostaną drzwi na nowe skrzydło).
Wstępnie zakwalifikowaliśmy te działania jako budowa budynku. Proszę o informację, czy:
1. W takiej formie możemy działania uznać za budowę? Czy powinniśmy projekt uznać jako modernizację?
Odpowiedź:

Można uznać to zadanie za nową inwestycję.
 
Pytanie 270. (29 III 2012)
2. Czy jeśli będzie to jako budowa, to koszty dostosowania tych 2 pomieszczeń mogą być wtedy kwalifikowane?
Odpowiedź:

Koszty dostosowania dotychczas zajmowanych pomieszczeń można włączyć do nowej inwestycji.
 
Pytanie 271. (29 III 2012)
3. W jaki sposób powinniśmy zamieścić tą informację we wskaźnikach? Czy możemy zsumować całą powierzchnię i wpisać w miejscu nowowybudowanej powierzchni (nie ma możliwości wpisania powierzchni nowej i zmodernizowanej, po wpisaniu w jedno okienko, drugie blokuje się automatycznie)?
Odpowiedź:

Powierzchnię dotychczas zajmowanych pomieszczeń też można włączyć do nowej inwestycji.
 
Pytanie 272. (30 III 2012)
Zmienimy trochę kosztorys naszej inwestycji i postawimy głównie na usprawnienie dostępu do biblioteki czyli pokonanie bariery jaką są schody.
Proszę mi odpowiedzieć, czy zainstalowanie krzesełka schodowego dla niepełnosprawnych będzie spełniało te kryteria?
Odpowiedź:

Tak, zainstalowanie krzesełka schodowego spełnia standardy i jest kosztem kwalifikowanym.
 
Pytanie 273. (09 V 2012)
Jeśli zadaniem zostanie objęta filia biblioteki, to liczbę komputerów, zgodnie ze standardami certyfikatu Biblioteka+, ustalamy dla mieszkańców gminy czy miejscowości, w której funkcjonuje filia?
Odpowiedź:

W przypadku, gdy zadaniem objęta jest filia biblioteki, standard określony w pozycji 9 Certyfikatu Biblioteka+ (stanowiska komputerowe) ustala się dla liczby mieszkańców miejscowości, w której znajduje się filia.
 
Pytanie 274. (11 V 2012)
Czy ja dobrze zrozumiałam, że wszystkie warunki wymienione w certyfikacie muszą być spełnione po zakończeniu i rozliczeniu zadania? Czyli, że 5 lat po realizacji programu te standardy muszą być utrzymane. Chodzi mi o kwestię wykształcenia pracowników-kiedy to wykształcenie należy wykazać, bo to niejasno określone. No i 20 tytułów czasopism? i jeszcze jak mam potraktować zapis w certyfikacie pozycja 35- Pozyskiwanie środków pozabudżetowych: ~1 % budżetu biblioteki w ciągu ostatnich 2 lat- skoro nie byliśmy jednostką samodzielną to jak to będzie można wykazać.
Odpowiedź:

W obiekcie objętym dofinansowanym zadaniem musza być spełnione wszystkie wymagania Regulaminu Programu i Certyfikatu Biblioteka+, muszą być one utrzymane przez okres minimum 5 lat od dnia zakończenia zadania. Dotyczy to również wykształcenia pracowników, które musi odpowiadać wymaganiom przepisów prawa powołanych w Certyfikacie Biblioteka+, a także zbiorów biblioteki. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych (1% budżetu biblioteki) liczone jest od dnia zakończenia zadania.

Pytanie 275. (11 V 2012)
Czy w ramach wkładu własnego na realizację zadania Biblioteka może wykazać środki pochodzące z innych źródeł np. darowizny lub dotacje (z fundacji)? W regulaminie Programu Biblioteka+ jest mowa wyłącznie o możliwości współfinansowania wkładu własnego w wysokości 30% przez samorząd województwa i 30% przez samorząd gminy.
Odpowiedź:

Do wkładu własnego wnioskodawcy można zaliczyć środki finansowe z każdego źródła, z wyjątkiem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod warunkiem, że nie zostały one rozliczone wcześniej jako wkład własny do innego dotowanego zadania. Regulamin programu nie ustala żadnych proporcji w ramach wkładu własnego. Ustala jedynie, że wkład własny nie może być mniejszy, niż 60% całkowitego budżetu zadania. 
 
Pytanie 276. (14 V 2012)
Pytanie co do wymagań Certyfikatu Biblioteka +:
-1% przez jaki okres wymagane jest pozyskiwanie tego procentu i czy wliczane są w to np. dary książkowe wyceniane i wpisywane do ks. inwentarzowej , sponsoring w zakupie nagród  na konkursy i inne organizowane w bibliotece, czy to ma być kwota pieniężna pozyskiwana z innych programów?
Odpowiedź:

Wymóg pozyskiwania środków budżetowych w wysokości 1% budżetu biblioteki dotyczy okresu 2 lat po zakończeniu zadania; przez środki pozabudżetowe należy rozumieć zarówno środki finansowe, jak i środki rzeczowe (pod warunkiem, ujęcia ich wartości w ewidencji księgowej wnioskodawcy jako przychód).
 
Pytanie 277. (14 V 2012)
Oszczędności w projekcie -jeżeli po przetargu znajdę firmę oferującą niższe koszty wykonania robót, to czy dobrze rozumiem, że zaoszczędzoną kwotę mogę dodatkowo wykorzystać w realizacji projektu, np. zakup dodatkowego sprzętu?
Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem Programu wnioskodawca może dokonywać przesunięć w budżecie zadania pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów (do 20% samodzielnie, powyżej 20% za zgodą Operatora Priorytetu). W przypadku uzyskania oszczędności w postępowaniu przetargowym wnioskodawca może je przeznaczyć według tej zasady na inne cele związane bezpośrednio z zadaniem.
 
Pytanie 278. (14 V 2012)
Kryterium wprowadzony księgozbiór wymagane 50% do systemu MAK - czy na dzień zakończenia zadania?
Odpowiedź:

Wymóg wprowadzenia minimum 50% zbiorów do zintegrowanego systemu komputerowego musi być spełniony na dzień zakończenia zadania.

Pytanie 279. (5 IX 2012)

Mam pytanie dotyczące zakupu wyposażenia, dotyczy to kwoty 69730,00 zł (wkład własny). W wyposażenie wchodzą m.in. regały, komputery, wyposażenie wypożyczalni dla dzieci i inne. Czy jedyne wyjście to jeden przetarg?  Boję się, że mogę nie mieć tego efektu, który został zaplanowany, bo firma, która ma zakupić całość może nie podchodzić do poszczególnych elementów wyposażenia tak dokładnie. Czy jest jakieś inne wyjście?

Odpowiedź:

Nie wymagamy w tym zakresie stosowania specjalnych procedur. Według naszej wiedzy poszczególne rodzaje wyposażenia można kupować oddzielnie. Sugerujemy jednak konsultację w tej sprawie ze znawcą tematu (radca prawny, służby gminne zajmujące się tą problematyką itp.)

Pytanie 280. (6 IX 2012)

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej chciałbym zadać pytanie odnośnie programu: Biblioteka +. Zgodnie wytycznymi do programu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca musi posiadać kompletna dokumentację projektową łączeni z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Moje pytanie brzmi czy można skorzystać z formuły przetargu zaprojektuj i zbuduj i złożyć zamiast niezbędnych pozwoleń program funkcjonalno-użytkowy lub studium wykonalności.

Odpowiedź:

Bez względu na przyjętą przez inwestora organizację inwestycji, warunkiem uczestniczenia w programie jest posiadanie przez wnioskodawcę na etapie składania wniosku pozwolenia na budowę (jeśli takie pozwolenie jest obowiązkowe dla tej inwestycji).

Pytanie 281. (6 IX 2012)

Nasza gmina zamierza wybudować nowy lokal, w którym będzie mieścić się Wiejski Dom Kultury i Biblioteka Publiczna. Domu kultury jeszcze nie ma, jako instytucji, funkcjonuje tylko biblioteka publiczna w pomieszczeniach użyczonych przez szkołę (jest samodzielną samorządowa instytucją kultury). Czy w takim wypadku Gmina może starać się o środki z programu Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek na budowę?

Odpowiedź:

Według aktualnie obowiązującego Regulaminu Programu wnioskodawcą może być wyłącznie samorządowa instytucja kultury. Dofinansowanym zadaniem może być objęty nowy obiekt lub część nowego obiektu.

Pytanie 282. (10 IX 2012)

Moje pytanie dotyczy kosztorysu budowlanego. Czy, aby uniknąć przetargu, można podzielić zadanie z kodztorysu na pojedyncze zadania i uniknąć kosztów przetargu. Zawsze to 2.500,00 zł. Dziękuję i poproszę o odpowiedź.                                                 

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, dzielenie zamówienia na części w celu uniknięcia wymaganych procedur jest naruszeniem prawa.


Pytanie 283. (10 X 2012)

Czy można składać wniosek na remont budynku, w którym mieści się Gminny Ośrodek Kultury oraz wchodząca w jego skład Gminna Biblioteka Publiczna.

Odpowiedź:

Wniosek może być złożony przez samodzielną bibliotekę lub przez inną samorzadową instytucję kultury, w skład której wchodzi biblioteka.

Pytanie 284 (10 X 2012)

Budynek połączony jest z budynkiem zajmowanym przez OSP i Gmina ma pozwolenie na budowę dot. remontu obydwu części, czy sytuacja, gdy remont wykonany jedynie w części GOK jest dopuszczalna. Kosztorys inwestorski będzie na budynek GOK.

Odpowiedź:

Dofinansowanym remontem może być objęta część budynku zajmowana przez bibliotekę oraz część wspólnie użytkowana w proporcji odpowiadającej części użytkowanej przez bibliotekę do całości.

Pytanie 285 (10 X 2012)

Czy możliwe jest wykonanie w ramach programu remontu polegającego na termomodernizacji budynku GOK, polegającej na ociepleniu elewacji, wymianie instalacji co wraz z piecem oraz dodatkowo wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z odpowiedzią na poprzednie pytanie.

Pytanie 286 (10 X 2012)

Czy jest przeszkodą w sięgnięciu po środki fakt, że pozwolenie na budowę wystawione jest na Gminę Zaklików, nie zaś Gminny Ośrodek Kultury- instytucję prowadzącą Bibliotekę.

Odpowiedź:

Pozwolenie na budowę musi być wystawione na wnioskodawcę.

Pytanie 287 (10 X 2012)

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej wymaganych do wniosku załączników, a mianowicie czy pozwolenie na budowę powinno być prawomocne w chwili składania wniosku czy wystarczy w dacie uzupełnienia i podobnie – czy dokument/umowa np. dzierżawy może być zawarta po dniu składania wniosku i obowiązująca w dniu składania uzupełnienia?

Odpowiedź:

Obydwa dokumenty powinny być złożone razem z wnioskiem. Dopuszczamy możliwość złożenia tych dokumentów w ramach poprawiania wniosku do 30 dni od terminu zamknięcia naboru.

Pytanie 288 (12 X 2012)

Przygotowujemy dokumentacje do programu biblioteka + i mamy maławątpliwośćco do terminu rozpoczęcia prac. Czy na własne ryzyko możemy rozpocząć działania po złożeniu wniosku a poniesione koszty będą kosztami kwalifikowanymi? Czy zadanie można realizować dopiero po podpisaniu umowy?

Odpowiedź:

Wnioskodawca może rozliczyć w ramach wkładu własnego wydatki poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie.

Pytanie 289 (06 XI 2012)

Czy z wkładu własnego  „Budowa Bibliotek" można zakupić książki i  zbiory multimedialne?

Odpowiedź:

Z wkładu własnego nie można finansować zakupu książek i zbiorów multimedialnych.

Pytanie 290 (10 I 2013)

W kryteriach określających warunek uzyskania certyfikatu Biblioteka + jest m. in. Posiadanie BIP-u. Czy to musi być odrębny BIP, tylko dla biblioteki, czy możemy się podłączyć np. do Urzędu Gminy i na ich BIP-ie mieć swoją zakładkę. 

Odpowiedź:

Biblioteka może posiadać swoją zakładkę w BIP-ie Urzedu Gminy.

UWAGA! ZMIANA REGULAMINU OD 1 STYCZNIA 2013

Pytanie 291 (25 I 2013)

Jakie zmiany zostały wprowadzone w nowym regulaminie Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek?

Odpowiedź:

W nowym regulaminie, obowiązującym od 1 stycznia 2013 roku,  wprowadzone zostały następujące zmiany:

1)      zmieniona została kwota środków z budżetu państwa przeznaczona w poszczególnych latach na dofinansowanie zadań, obecnie wynosi ona: w 2013 – 40 000 000 zł, w 2014 – 71 251 000 zł, w 2015 – 23 000 000 zł;

2)      w miejsce dotychczasowych dwóch rodzajów zadań wprowadzony został jeden rodzaj zadania dla wszystkich wnioskodawców „Budowa, remont, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynków biblioteki”;

3)      rozszerzona została lista uprawnionych wnioskodawców o gminy miejskie do 50 tys. mieszkańców;

4)      wydłużony został czas realizacji zadania do 36 miesięcy, z możliwością jego przedłużenia w szczególnie uzasadnionych wypadkach o kolejne 12 miesięcy;

5)      minimalna kwota dofinansowania wynosi obecnie 50 000 zł;

6)      maksymalna kwota dofinansowania wynosi obecnie 1 875 000 zł;

7)      udział procentowy dotacji nie może obecnie przekroczyć 75% kosztów zadania;

8)      wkład własny wnioskodawcy musi obecnie wynosić minimum 25% kosztów zadania;

9)      wartość środków rzeczowych w ramach wkładu własnego wnioskodawcy nie może obecnie przekroczyć 20% kosztów zadania.

Pytanie 292 (25 I 2013)

Czy wnioskodawcy, którzy składali wnioski o dofinansowanie w latach 2011 – 2012, zostali zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania i zawarli umowy o dofinansowanie mogą być objęci zmianami wprowadzonym od 1 stycznia 2013 roku?

Odpowiedź:

Tacy wnioskodawcy nie mogą być objęci zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2013 roku.

Pytanie 293 (25 I 2013)

Czy wnioskodawcy, którzy składali wnioski o dofinansowanie w latach 2011 – 2012, zostali zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania i zawarli umowy o dofinansowanie, ale pierwszą transzę dofinansowania zgodnie z umową mają otrzymać dopiero w 2013 roku, mogą rozwiązać zawarte umowy i przystąpić do programu na nowych warunkach?

Odpowiedź:

Tacy wnioskodawcy mogą rozwiązać zawarte umowy bez jakichkolwiek negatywnych skutków, przesyłając pismo odpowiedniej treści do Operatora Priorytetu, a następnie złożyć wnioski w naborach na 2013 rok – wnioski te będą rozpatrywane w trybie konkursowym na ogólnych zasadach bez dodatkowych preferencji.

Pytanie 294 (25 I 2013)

Czy wnioskodawcy, którzy składali wnioski o dofinansowanie w pierwszym naborze na 2013 rok, tj. 15 listopada 2012 roku, będą zawierali umowy o dofinansowanie na starych czy na nowych zasadach?

Odpowiedź:

Każdy z tych wnioskodawców został poinformowany pocztą elektroniczną o prawie do aktualizacji wniosku do nowych zasad, jeśli wniosek zostanie zaktualizowany w wyznaczonym terminie, umowa o dofinansowanie będzie podpisana na nowych zasadach.

Pytanie 295 (25 I 2013)

Jakie dokumenty zamieszczone na stronie internetowej Operatora Programu zostały zmienione w związku z nowym regulaminem.

Odpowiedź:

Zmiany zostały wprowadzone jedynie w regulaminie programu, wniosku wzorcowym oraz elektronicznym formularzu wniosku w systemie EBOI. Nowy wniosek wzorcowy i nowy elektroniczny formularz wniosku w systemie EBOI zostaną ogłoszone po ich opracowaniu.

Pytanie 296 (25 I 2013)

Czy wnioskodawcy realizujący zadania na zasadach obowiązujących w latach 2011 -2012 będą dokonywali aktualizacji wniosków na nowym czy starym elektronicznym formularzu wniosku?

Odpowiedź:

Wnioskodawcy realizujący zadania na zasadach obowiązujących w latach 2011 -2012 będą dokonywali aktualizacji wniosków na starym elektronicznym formularzu wniosku. Wszystkie dokumenty programu dotyczące wyłącznie starych zasad będą miały oznaczenie 2011 – 2012, a dokumenty programu dotyczące wyłącznie nowych zasad oznaczenie 2013 – 2015. Dokumenty uniwersalne dla obu rodzajów zasad nie będą miały żadnych oznaczeń.

Pytanie 297 (25 I 2013)

Ile będzie naborów wniosków na zadania rozpoczynające się w 2013 roku?

Odpowiedź:

Nabory wniosków będą ogłaszane sukcesywnie aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań w 2013 roku.

Pytanie 298 (25 I 2013)

Kiedy będzie nabór wniosków na zadania rozpoczynające się w 2014 roku?

Odpowiedź:

Wstępnie planuje się ogłoszenie pierwszego naboru na zadania rozpoczynające się w 2014 roku w terminie do 30 września 2013 roku i drugiego naboru w terminie do 30 listopada 2013 roku.

Pytanie 299 (25 I 2013)

W którym miejscu preliminarza wnioskodawca ma wpisać wkład własny poniesiony w latach ubiegłych, a w którym miejscu wkład własny, który będzie poniesiony po 2015 roku?

Odpowiedź:

Wkład własny poniesiony w latach ubiegłych należy wpisać w preliminarz dotyczący roku 2013, a wkład własny, który będzie poniesiony po 2015 roku należy wpisać do preliminarza dotyczącego roku 2015.

Pytanie 300 (28 I 2013)

Czy gminy miejskie od 15 do 50 tysięcy mieszkańców muszą również spełniać wszystkie kryteria Certyfikatu Biblioteka +?

Odpowiedź:

Gminy miejskie o liczbie mieszkańców 15 000-50 000 muszą spełniać wszystkie kryteria Certyfikatu Biblioteka +. W przypadku, gdy wartość wskaźnika liczona jest w stosunku do liczby mieszkańców gminy, należy przyjąć liczbę mieszkańców w wielkości 15 000.

Pytanie 301 (18 II 2013)

Jeśli Gmina pozyskała jakiś czas temu dofinansowanie na modernizację biblioteki wiejskiej z Zarządu Województwa Wielkopolskiego to do wkładu własnego (po dokonaniu cesji oczywiście) zaliczamy również kwotę pozyskaną czy tylko kwotę wydaną przez Gminę na realizację tego projektu?

Odpowiedź:

Do wkładu własnego można zaliczyć tylko te wydatki, które zostały poniesione.

Pytanie 302 (18 II 2013)

Wiele lat temu nabyliśmy komputerowy program obsługi bibliotek - księgowość prowadził urząd gminy i miasta. Czy jeśli nie mamy dokumentacji księgowej z tego okresu i została ona ponoć już zniszczona, a jedynym dowodem tego wydatku jest wpis do księgi inwentarzowej wyposażenia to czy wartość nabycia tego programu może być ujęta w środkach, będącym wkładem własnym biblioteki?

Odpowiedź:

W takim przypadku nie można zaliczyć nabycia tego programu do wkładu własnego biblioteki.

Pytanie 303 (18 II 2013)

Architekt ma wątpliwości jednak, ja czytałam sprzeczne informacje na temat pozwolenia na budowę - czy rzeczywiście w momencie składania wniosku należy je posiadać? Trudno na etapie wnioskowania, kosztorysowania zlecać gotowy projekt i zwracać się o pozwolenie, jeśli nie wiadomo, czy na pewno pozyska się dofinansowanie.

Odpowiedź:

Pozwolenie na budowę musi być dołączone do wniosku.

Pytanie 304 (18 II 2013)

Czy w cenę 1m2 zmodernizowanej powierzchni wlicza się również wartość wyposażenia czy też tylko koszt prac remontowych?

Odpowiedź:

Cenę 1m2 zmodernizowanej powierzchni oblicza się poprzez podzielenie kosztów całkowitych zadania przez powierzchnię zmodernizowaną. Do kosztów całkowitych zadania należy również wliczyć wartość zakupionego wyposażenia.

Pytanie 305 (18 II 2013)

By zgłoszony projekt był wstępnie przez Państwa sprawdzony należy go wysłać z wyprzedzeniem czy data regulaminowa jest tu też wiążąca?

Odpowiedź:

Wniosek może być przesłany przez Państwa w każdym czasie przed terminem naboru.

Pytanie 306 (18 II 2013)

Mamy obiekt zajmowany w około 80% przez Bibliotekę oraz w ok. 20% przez OSP. Ponieważ nie da się wyznaczyć czytelnej, bezspornej granicy robót przynależnych do poszczególnych zarządców obiektu - wspólne elementy budynku, instalacje, prace termomodernizacyjne, proponujemy określić udział tych podmiotów w kosztach kawlifikowanych lub niekwalifikowanych poprzez wskaźnik % (procentowego) udziału zajmowanej powierzchni użytkowej całego obiektu. Czy taki sposób określenia udziału w kosztach jest przez Państwa do zaakceptowania na etapie: opracowywania dokumentacji budowlano-kosztorysowej, składania wniosku i rozliczenia ewentualnie otrzymanej dotacji? Również proszę o odpowiedź, czy koszty opracowania dokumentacji projektowej są kosztami kwalifikowanymi.

Odpowiedź:

Przedstawiony sposób jest poprawny. Wykaz kosztów kwalifikowanych zamieszczony jest w Regulaminie Programu.

Pytanie 307 (18 II 2013)

Czy możliwe jest złożenie wniosku na zakup wyposażenia sali widowiskowej znajdującej się w budynku biblioteki, która obecnie jest remontowana w ramach naboru z 2012, traktują to zadanie jako kontynuacje rozpoczętej inwestycji jako kolejny już etap. Zakup wyposażenia obejmowałby m.in. zakup foteli, wykładzin, projektora, montaż oświetlenia.

Odpowiedź:

Nie, nie jest to możliwe. Dotacja na dany obiekt może być przyznana tylko raz.

Pytanie 308 (18 II 2013)

Czy wniesienie wkładu rzeczowego w postaci własności nieruchomości musi być udokumentowane na etapie składania wniosku?

Odpowiedź:

Na etapie składania wniosku wnioskodawca może tylko zadeklarować wniesienie wkładu rzeczowego w formie własności nieruchomości (grunty i obiekty) do wysokości 20% całego budżetu zadania, ale w kwocie nie wyższej niż wartość tej nieruchomości ustalonej w operacie szacunkowym. Udokumentowanie wniesienia wkładu rzeczowego może nastąpić dopiero na etapie rozliczenia zadania w formie dołączenia do rozliczenia częściowego lub całościowego operatu szacunkowego tej nieruchomości oraz aktu notarialnego lub wypisu z ksiąg wieczystych.

Jeśli wnioskodawca zadeklaruje na etapie złożenia wniosku wniesienie wkładu rzeczowego w formie własności nieruchomości i nie udokumentuje tego najpóźniej w rozliczeniu końcowym, będzie musiał przedstawić w rozliczeniu wkład finansowy, a jeśli tego nie zrobi – zwrócić dotację wraz z odsetkami jak od zobowiązań podatkowych.

Dodatkowe 5 punktów w ocenie merytorycznej wniosku za dysponowanie na własność nieruchomością objętą zadaniem można uzyskać wyłącznie wtedy, gdy wnioskodawca na etapie składania wniosku przedstawi dokumenty tę własność potwierdzające, tj. akt notarialny lub wypis z ksiąg wieczystych.

Pytanie 309 (19 II 2013)

Mam wątpliwości co do trzech kryteriów Certyfikatu Biblioteka+. Pierwszym kryterium jest konieczność wykształcenia wyższego specjalizacyjnego dyrektora danej jednostki , która stara się o środki. Czy nie może być wystarczające same ukończenie Studium Bibliotekarskiego, tymbardziej ze w tamtym roku zmienily się przepisy dotyczące zmiany kwalifikacji uprawniających do pracy w bibliotekach publicznych.

Odpowiedź:

Wykształcenie dyrektora biblioteka określają obowiązujące przepisy, które mają pierwszeństwo przed kryteriami Certyfikatu B+. Jeśli te przepisy dopuszczają w szczególnych przypadkach inne wykształcenie niż określone w Certyfikacie B+, to będzie to uznane w procedurze programu.

Pytanie 310 (19 II 2013)

Drugim kryterium jest liczba książek mówionych w jaki sposób mam policzyć 0,1 na 100 mieszkańców.

Odpowiedź:

O,1 jedn. na 100 mieszkańców jest tożsame z 10 jedn. na 1 000 mieszkańców. Jeśli więc gmina ma np. 5 000 mieszkańców, to kryterium wynosi 50 jedn. ewidencyjnych.

Pytanie 311 (19 II 2013)

Trzecim kryterium jak mam zrozumieć liczba zakupionych materiałów bibliotecznych na 100 mieszańców.

Odpowiedź:

Przez materiały biblioteczne należy rozumieć to, co udostępnia się osobom korzystającym z biblioteki: książki drukowane, e-książki, audio-książki, miesięczniki, itp. To kryterium ustala liczbę tych materiałów kupowanych przez bibliotekę w ciągu roku w przeliczeniu na 100 mieszkańców.

Pytanie 312 (19 II 2013)

Czy wkładem własnym w projekt może być wykup lokalu na powiększenie biblioteki? Chcielibyśmy składać jeszcze jeden projekt i nie wiemy.

Odpowiedź:

W ramach wkładu własnego wnioskodawca może wnieść wkład rzeczowy w postaci własności nieruchomości (gruntów i obiektów) do wysokości 20% kosztów całkowitych zadania. Na etapie składania wniosku należy dołączyć do niego jedynie oświadczenie o zamiarze wniesienia wkładu rzeczowego. Na etapie rozliczenia zadania konieczne będzie przedstawienie aktu własności oraz operatu szacunkowego nieruchomości.

Pytanie 313 (19 II 2013)

Chcielibyśmy jako Biblioteka występować o dotację w ramach programu Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek, mamy jednak jedno pytanie. Jesteśmy współużytkownikami jednego lokalu z Gminnym Ośrodkiem Kultury, czy w takim razie możemy występować o dotację, np. na remont dachu?

Odpowiedż:

Zadaniem może być objęta (finansowana z dotacji i z wkładu własnego tylko ta część obiektu, która jest użytkowana przez bibliotekę oraz odpowiednia część powierzchni użytkowanej wspólnie, w tym część dachu.

Pytanie 314 (19 II 2013)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie w sprawie załącznika 1 -kopia aktualnego odpisu z rejestru instytucji kultury do wniosku"Biblioteka+infrastruktura bibliotek". W regulaminie do wniosku rejestr ma być prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego1992 roku, a w Urzędzie Gminy poinformowano mnie, że jest nowe rozporządzenie ministra z 2012 roku (Dz. U. z 2012 poz. 189). Czy odpis z rejestru ma być skrócony czy pełny?

Odpowiedź:

Odpis z rejestru musi być pełny.

Pytanie 315 (19 II 2013)

Czy Centrum Kultury, którego podmiotem wiodącym będzie Biblioteka, a w skład którego wejdzie również Ośrodek Kultury może złożyć projekt i uzyskać pieniądze na rozbudowę obiektu  w ramach programu Biblioteka+?  

Odpowiedź:

Uprawnionym wnioskodawcą jest samorządowa instytucja kultury, w skład której wchodzi biblioteka wyodrębniona pod względem organizacyjnym.

Pytanie 316 (19 II 2013)

W jakim dokumencie założycielskim należy wpisać, że Biblioteka jest podmiotem wiodącym?

Odpowiedź:

Wyodrębnienie organizacyjne biblioteki powinno być wpisane do statutu instytucji.

Pytanie 317 (19 II 2013)

Czy dofinansowanie można będzie uzyskać na rozbudowę całości obiektu?

Odpowiedź:

Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na tę część obiektu, która jest użytkowana przez bibliotekę wraz z odpowiednią częścią powierzchni wspólnie użytkowanej.

Pytanie 318 (19 II 2013)

Czy będą kolejne nabory w przyszłości?

Odpowiedź:

Tak, będą kolejne nabory w przyszłości.

Pytanie 319 (19 II 2013)

Jaka musi być gotowość gminy do działania inwestycyjnego?

Odpowiedź:

Inwestorem zadania jest biblioteka i ona musi mieć gotowość do działania inwestycyjnego. Udział gminy w działaniu inwestycyjnym może sprowadzić się jedynie do współfinansowania zadania lub ewentualnie do podjęcia się inwestorstwa zastępczego.

Pytanie 320 (19 II 2013)

Jakie dokumenty muszą być dołączone do wniosku?

Odpowiedź:

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku jest określony w Regulaminie Programu oraz we wniosku.

Pytanie 321 (19 II 2013)

Jeśli w rachubę wchodzi budowa nowego obiektu, to czy do maja musi być gotowy projekt?

Odpowiedź:

W przypadku budowy nowego obiektu warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie pozwolenia na budowę, które wydawane jest po sporządzeniu projektu.

Pytanie 322 (19 II 2013)

Od kiedy gmina musi mieć wkład własny? Czy już w 2013 r.?

Odpowiedź:

Regulamin Programu nie określa, w którym momencie gmina ma wnieść wkład finansowy.

Pytanie 323 (19 II 2013)

Czy środki,które wpłyną do gminy bedą refundowane czy zaliczkowane?

Odpowiedź:

Dotacja nie wpłynie do gminy, tylko na rachunek biblioteki. Dotacja przekazywana jest z góry.

Pytanie 324 (19 II 2013)

Co jest kosztem kwalifikowanym?

Odpowiedź:

Wykaz kosztów kwalifikowanych jest zamieszczony w Regulaminie Programu.

Pytanie 325 (19 II 2013)

Proszę o informację czy Gminny Ośrodek Kultury w którego skład wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna jako właściciel działki budowlanej może być beneficjentem 20% wkładu własnego w projekcie Kultura+. 

Odpowiedź:

W przedstawionym przypadku należy w kolejności:

1) obliczyć udział procentowy powierzchni użytkowej zajmowanej przez bibliotekę w całości powierzchni użytkowej zajmowanej przez GOK,

2) obliczyć wartość nieruchomości w operacie szacunkowym;

3) obliczyć wartość części nieruchomości w wysokości odpowiadającej udziałowi procentowemu opisanemu w punkcie 1,

4) sprawdzić, czy tak obliczona wartość części nieruchomości nie przekracza 20% kosztów całkowitych zadania.

Pytanie 326 (19 II 2013)

Chciałabym złożyć do Państwa wniosek na zakup wyposażenia budynku nowej biblioteki (filii), ale pytanie kiedy : teraz (marzec 2013 r.) na etapie budowania czy po oddaniu nam go w najem (czerwiec 2014 r.)?

Odpowiedź:

Dotacja na realizację zadania przyznawana jest z góry. Jeśli w 2013 roku planowane są jakiekolwiek wydatki do sfinansowania dotacją, należy wniosek złożyć w naborach na 2013 r. Z przyznanej dotacji nie można finansować wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy dotacyjnej, czyli ich refundować.

Pytanie 327 (19 II 2013)

Co z prawem własności: czy wystarczy wcześniej pismo-deklaracja burmistrza o przekazaniu budynku bibliotece w najem, a potem umowa najmu po podpisaniu?

Odpowiedź:

Wystarczy oświadczenie o treści określonej w punkcie X.8 regulaminu.

Pytanie 328 (19 II 2013)

W roku 2012 uzyskaliśmy dofinansowanie z MKiDN w  wysokości 408 000 zł na zadanie pn. "Modernizacja...". Wniosek obejmował  także  bibliotekę, która jest w strukturach  ośrodka i w związani jesteśmy 5 letnim obowiązkiem zachowania trwałości projektu. Nie możemy zatem wyłączyć biblioteki z naszych struktur i wyodrębnić jej  jako samodzielnej jednostki. Obecnie przygotowujemy projekt  wniosku  do Programu MKiDN "Biblioteka + Infrastruktura bibliotek"  na remont,przebudowę i wyposażenie  jednej z filii biblioteki. Nowe warunki naboru umozliwiają nam złożenie takiego wniosku, ale  wymagają ,aby na dzień zakończenia realizacji zadania spełniać kryteria Certyfikatu "Biblioteka+" I Pierwszym punktem tabeli określającym  kryteria certyfikatu jest posiadanie przez bibliotekę osobowości prawnej ( bez względu, czy zadanie dotyczy całej biblioteki, czy jej filii). Nasze biblioteka wraz  z  czterema filiami spełnia wszystkie kryteria  uzyskania certyfikatu , ale tego pierwszego nie możemy spełnić, gdyż jesteśmy związani wymienioną wcześniej umową z MKiDN. Obecnie składamy też wniosek do III rundy naboru do Programu Rozwoju Bibliotek i wierzymy,ze teraz to się uda. Proszę o opinię, czy  mamy dalej opracowywać nasz projekt (termin do 26 marca), czy też ze względu na  brak możliwości oddzielenia biblioteki zrezygnować.

Odpowiedź:

Uprawnionymi wnioskodawcami są:
- samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami,
- samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą m. in. biblioteki.

Pytanie 329 (19 II 2013)

Czy mogę złożyć wniosek na zakup wyposażenia nowo budowanej filii już w tym naborze (23 marca) na czas realizacji 2 lata? mimo, że budynek będzie oddany dopiero czerwiec 2014 roku? Wiadomo, że mogłabym zakupić już w tym roku np. krzesła, stoliki - a to nie przeszkadza że oddanie budynku 2014 rok?

Odpowiedź:

Wniosek może być złożony w naborze marcowym na lata 2013 i 2014.

Pytanie 330 (19 II 2013)

Kosztorys zakupu nowego wyposażenia filii powinien być przygotowany przez jakiegoś fachowca, specjalistę, czy my możemy sami sporządzić taki kosztorys ujmując wszystko co chcemy kupić. Kwoty jednostkowe za regały, krzesła itp. są nam znane i sami jesteśmy w stanie wyliczyć całkowity koszt zakupu nowego wyposażenia. (W niedalekim czasie zakupiliśmy nowego regały, stoliki, krzesła do budynku głównego)?

Odpowiedź:

Kosztorys może być przygotowany przez bibliotekę na podstawie np. cen katalogowych.

Pytanie 331 (19 II 2013)

Gmina [...] zawraca się zapytaniem czy w ramach naboru wniosków z Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” może być kosztem kwalifikowalnym: zakup budynku (dawnej Synagogi) i dokonanie w ramach projektu zmiany sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną (remont budynku wraz z wyposażeniem)?

Odpowiedź:

Zakup budynku nie jest kosztem kwalifikowanym w ramach dotacji, może być rozliczony jedynie w ramach wkładu własneg.

Pytanie 332 (21 II 2013)

Pytanie - czy nazwa zadania własnego, ujęta we wniosku musi być taka sama jak nazwa projektu dla celów wszelkiej dokumentacji projektowo-budowlanej??? Uwzględniając np.... robudowę, nadbudowę, remont, wyposażenie, bibliotekę i miejscowość nie mamy szans zmieścić się w 60 znakach, a dla celów dokumentacji projektowo-budowlanej ta nazwa musi być właśnie tak szczegółowa.

Odpowiedź:

Nazwa zadania nie musi być taka sama, jak w dokumentacji projektowej.

Pytanie 333 (21 II 2013)

Chcielibyśmy (tj. GOK) złożyć wniosek w ramach priorytetu Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek, ale w związku z tym ma 2 pytania: Czy istnieje możliwość spełnienia przez nas kryterium Certyfikatu Biblioteka+ dotyczącego minimalnej powierzchni pomieszczeń bibliotecznych (w naszym przypadku liczba mieszkańców Gminy wynosi ok. 10700 osób, a więc powierzchnia biblioteki powinna wynosić min. 400 m2), gdy faktyczna powierzchnia planowanego do remontu nowego obiektu biblioteki głównej wynosi 188,9 m2  (powierzchnia zabudowy), ale obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków (objęty ochroną konserwatorską, ale nie jest to jednak rejestr zabytków)? Posiadamy już prawomocne pozwolenie na budowę, w tym wymagane prawem uzgodnienia konserwatorskie. Czy w takim przypadku istnieje możliwość odstąpienia od wskaźnika kryterium Certyfikatu Biblioteki+?

Odpowiedź:

Taka powierzchnia nie może być zaakceptowana do dofinansowania.

Pytanie 334 (21 II 2013)

Zadanie nasze dotyczy wyłącznie modernizacji budynku, który zostanie przeznaczony na bibliotekę główną. Czy w takim przypadku filie biblioteki również muszą spełnić kryteria Certyfikatu Biblioteki+?

Odpowiedź:

Jeśli zadanie obejmuje wyłącznie jedną filię lub kilka filii, to muszą być spełnione kryteria Certyfikatu Biblioteka+ ustalone wyłącznie dla filii. Jeśli zadaniem objęta jest wyłącznie biblioteka główna, to filie nie muszą spełniać kryteriów Certyfikatu Biblioteka+.

Pytanie 335 (26 II 2013)

Czy istnieje możliwość spełnienia przez nas kryterium Certyfikatu Biblioteka+ dotyczącego minimalnej powierzchni pomieszczeń bibliotecznych (w naszym przypadku liczba mieszkańców Gminy wynosi ok. 10700 osób, a więc powierzchnia biblioteki powinna wynosić min. 400 m2), gdy faktyczna powierzchnia planowanego do remontu nowego obiektu biblioteki głównej wynosi 188,9 m2  (powierzchnia zabudowy), ale obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków (objęty ochroną konserwatorską, ale nie jest to jednak rejestr zabytków)? Posiadamy już prawomocne pozwolenie na budowę, w tym wymagane prawem uzgodnienia konserwatorskie. Czy w takim przypadku istnieje możliwość odstąpienia od wskaźnika kryterium Certyfikatu Biblioteki+?

Odpowiedź:

Nie jest możliwe odstąpienie w tym przypadku od wymaganej powierzchni biblioteki.

Pytanie 336 (26 II 2013)

Zadanie nasze dotyczy wyłącznie modernizacji budynku, który zostanie przeznaczony na bibliotekę główną. Czy w takim przypadku filie biblioteki również muszą spełnić kryteria Certyfikatu Biblioteki+?

Odpowiedź:

Jeżeli zadaniem objęta jest tylko biblioteka główna, filie biblioteki nie muszą spełniać kryteriów ustalonych w programie.

Pytanie 337 (26 II 2013)

Zwracamy się do Państwa z uprzejmym zapytaniem:  czy istnieje możliwość ubiegania się o dotację dla naszej biblioteki  (Miejska Biblioteka Publiczna w [...])  z  programu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”?   [...] jest gminą miejską  o liczbie mieszkańców poniżej 50 tys., więc zgodnie z nowym regulaminem, nasza biblioteka  jako samorządowa instytucja kultury ma prawo przystąpić do programu.  Naszym celem jest wyposażenie nowej siedziby biblioteki , której otwarcie planowane jest w 2013r. Na ten cel otrzymaliśmy już dotację na 2013 rok w wysokości  200 tys  PLN ze środków  MKiDN  w ramach programu” Rozwój Infrastruktury  Kultury,  priorytet : Infrastruktura kultury”. Nasz  problem  polega na tym , ze otrzymaliśmy  połowę dofinansowania  o które się ubiegaliśmy. Wysokość otrzymanej dotacji  nie pozwoli nam w pełni wyposażyć nowej  siedziby głównej a  dotychczasowy sprzęt i meble są bardzo wyeksploatowane. Zakładaliśmy że w nowej  siedzibie nasza biblioteka, przy dostatecznym dofinansowaniu,   może spełnić  kryteria  Certyfikatu Biblioteki +.  Czy istnieje zatem dla naszej biblioteki możliwość ubiegania się o dodatkowe  dofinansowanie w ramach  ”Biblioteki +”   na 2013 rok? 

Odpowiedź:

Biblioteka może się starać o dofinansowanie.

Pytanie 338 (26 II 2013)

Liczba osób korzystających z biblioteki ma być wykazywana na podstawie sprawozdań GUS.

Odpowiedź:

Liczba osób korzystających z biblioteki ma być zgoda ze stanem faktycznym, Regulamin Programu nie wskazuje sposobu wyliczenia tej liczby.

Pytanie 339 (26 II 2013)

Jeśli były wcześniej przeprowadzane inwestycje, to ile lat wstecz można je zaliczyć do wkładu własnego.

Odpowiedź:

Regulamin Program nie wprowadza ograniczenia czasowego dla wydatków w ramach wkładu własnego w latach ubiegłych.

Pytanie 340 (26 II 2013)

Jaki dokument musimy przedstawić, aby spełnić 7 kryterium oceny wniosków.

Odpowiedź:

W takim przypadku wnioskodawca powinien przedstawić kopie aktualnego wypisu z ksiąg wieczystych lub kopię aktu notarialnego.

Pytanie 341 (26 II 2013)

Proszę o informacje dot. Regulaminu -  X. Załączniki obowiązkowe pkt. 8  - Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości „Z dokumentu musi wynikać prawna gwarancja korzystania z obiektu przez wnioskodawcę w czasie co najmniej 5 lat od zakończenia i rozliczenia zadania”. Biblioteka posiada na budynek objęty wnioskiem  - umowę użyczenia z Gminą Chrzanów na czas nieoznaczony z rocznym terminem wypowiedzenia – czy w związku z zapisem regulaminu powyżej powinniśmy aneksować zapisy umowy czy aktualny zapis w umowie jest wystarczający?

Odpowiedź:

Z umowy użyczenia musi wynikać wprost, że biblioteka ma prawną gwarancję korzystania z obiektu przez co najmniej 5 lat od zakończenia i rozliczenia zadania. Aktualny zapis w umowie nie jest wystarczający.

Pytanie 342 (26 II 2013)

Czy odpis skrócony z rejestru instytucji może być z 28 stycznia 2013 r. - ? czy mamy wystąpić do gminy o bardziej aktualny?

Odpowiedź:

Wnioskodawca ma przedstawić pełny odpis z rejestru instytucji, a nie skrócony. Dokument wystawiony z data styczniową akceptujemy jako aktualny.

Pytanie 343 (26 II 2013)

Czy koszt opracowania projektu zmiany wizualnej i wyposażeniowej biblioteki przez firmę można zakwalifikować do kosztów kwalifikowanych?

Odpowiedź:

Koszty przygotowania dokumentacji technicznej projektu są kosztami kwalifikowanymi. Można do niego zaliczyć projekt zmiany wizualnej i wyposażeniowej, o ile będzie spełniał standardy dokumentacji technicznej projektu.

Pytanie 344 (26 II 2013)

Chciałem sie dowiedzieć w sprawie jednego z kryteriów dotyczących liczby woluminów 250 na 100 mieszkańców. Jeżeli chcemy złożyć projekt dla biblioteki głównej i filii. To czy moge podsumować wszystkie zakupione książki od roku 1980 za wszystkie placówki czyli w moim przypadku za główną i dwie posiadane filie i podzielić na jedną w sumie.

Odpowiedź:

Jeśli zadaniem będzie objęta biblioteka główna i obie filie, to wielkość księgozbioru dotyczy łącznie tych trzech wydzielonych jednostek.

Pytanie 345 (26 II 2013)

A druga kwestia dotyczy tego czy w ramach wyposażenia można by bylo przeznaczyć środki na zakup regałów i mebli?

Odpowiedź:

W ramach wyposażenia można zakupić regały i meble.

Pytanie 346 (26 II 2013)

Przeglądam wniosek, który należy złożyć i mam takie pytanie: pkt. VII.3 - Preliminarz całkowitych kosztów zadania ... czy jeżeli ja występuję o środki na wyposażenie to  kwotę tą wpisuję w 1.4 bez wypełniania pozostałych rubryk, które w tym momencie mnie nie dotyczą?

Odpowiedź:

W przypadku wyposażenia wypełnia się w preliminarzu tylko pozycję 1.4.

Pytanie 347 (26 II 2013)

Pkt. V.2 czy oprócz dyrektora wskazujemy również księgowego?

Odpowiedź:

W punkcie V.2 należy wpisać te osoby, które są ujawnione w rejestrze instytucji kultury.

Pytanie 348 (5 III 2013)

Mam pytanie o kryterium dotyczące powierzchni biblioteki tj. - dla gmin do 10 tys. mieszkańców - biblioteka główna min. 300 m kw. Czy tu chodzi wyłącznie o powierzchnię, na której są zbiory biblioteczne? Czy można jednak tu doliczyć np. magazyn biblioteki? Nasza biblioteka jest połączona z domem kultury. Mamy wiele pomieszczeń w budynku, z których biblioteka często korzysta, organizując zajęcia czy spotkania różnego typu. Czy wobec tego do ogólnej powierzchni możemy zaliczyć też jakiś procent tych innych użytkowanych sal? Będę wdzięczna za odpowiedź. W końcu od Certyfikatu zależy nasz udział w programie "Infrastruktura".

Odpowiedź:

Do powierzchni pomieszczeń bibliotecznych (wskaźnik 5 Certyfikatu Biblioteka+) należy zaliczyć całą powierzchnię, którą zajmuje biblioteka, bez względu na funkcję pomieszczeń, w tym również ciągi komunikacyjne, klatki schodowe itp. Jeśli biblioteka użytkuje obiekt z innym podmiotem, należy doliczyć do powierzchni pomieszczeń bibliotecznych część powierzchni wspólnie użytkowanych w takim procencie, w jakim powierzchnia zajmowana wyłącznie przez bibliotekę zajmuje całość obiektu.

Pytanie 349 (5 III 2013)

Nasza Biblioteka przymierzała się w tym roku razem do złożenia wniosku w ramach Infrastruktury Bibliotek, niestety nie uda nam się załatwić wszystkich formalności. Bardzo proszę o informację czy nabór do tego programu jest planowany również w przyszłym roku?

Odpowiedź:

Nabory wniosków do Programu będą ogłaszane aż do wyczerpania całego budżetu.

Pytanie 350 (5 III 2013)

Chciałem się dowiedzieć w jakiej formie powinno wyglądać pismo dotyczące oświadczenia o finansowaniu obiektów przez najbliższe 5 lat i pismo z którego ma wynikać prawna gwarancja korzystania z obiektu na co najmniej 5 lat od zakończenia zadania. A następnie kto może wystawić takie pisma. W naszym przypadku filie działają na zasadzie najmu.

Odpowiedź:

Oświadczenie o finansowaniu działania biblioteki powinno być wystawione zgodnie z punktem X.7 Regulaminu Programu. Dokumentem potwierdzającym posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości wraz z prawną gwarancją korzystania z obiektu przez wnioskodawcę w czasie co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji zadania może być m.in. umowa najmu bądź oświadczenie właściciela nieruchomości, w każdym przypadku dodatkowo podpisane przez przedstawiciela wnioskodawcy.

Pytanie 351 (5 III 2013)

Mam pytanie dotyczące wkładu rzeczowego przy adaptacji pomieszczeń garażowych na potrzeby biblioteczne.  Czy  wkładem rzeczowym może być budynek biblioteki, będący własnością gminy, przekazany bibliotece do użytkowania na podstawie umowy użyczenia. Budynek jest przyjęty do ksiąg rachunkowych biblioteki  ( wartość początkowa oraz nakłady zwiększające) oraz umarzany. Koszty amortyzacji są kosztem działalności biblioteki. W 2009 zakończono modernizację budynku- ocieplenie, wymiana stolarki okiennej, system ogrzewania budynku - z wyłączeniem części na którą chcemy złożyć wniosek. Czy w związku z tym zasadna jest umowa z Gminą o cesji nakładów?

Odpowiedź:

Wkładem rzeczowym może być wyłącznie własność (współwłasność) nieruchomości. Dla rozliczenia wkładu rzeczowego konieczne będą następujące dokumenty: akt notarialny lub wypis z ksiąg wieczystych potwierdzający przeniesienie własności nieruchomości na wnioskodawcę i operat szacunkowy lub zestawienie nakładów inwestycyjnych poniesionych na rzecz tego obiektu (w przypadku, gdy obiekt jest w budowie).

Pytanie 352 (5 III 2013)

Przesyłam zapytanie do pnk 3. 12 dotyczącego UPS: czy w zamian za UPS-a stanowiskowego można zastosować stanowiskowe zasilanie gwarantowane z jednym głównym UPS-em?

Odpowiedź:

Tak, zamiast UPS-a stanowiskowego można zastosować UPS-a głównego.

Pytanie 353 (5 III 2013)

Chcielibyśmy  złożyć  wniosek na remont naszej biblioteki. Biblioteka znajduje się w zabytkowej synagodze. Konserwator zabytków nie wyraża zgody na planowane prace związane z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych. Czy w takim wypadku mamy szanse na uzyskanie dotacji?

Odpowiedź:

Istnieje możliwość odstąpienia od wymogu dostępu obiektu dla osób niepełnosprawnych pod warunkiem przedstawienia przez wnioskodawcę dokumentu potwierdzającego brak zgody konserwatora zabytków na ten dostęp.

Pytanie 354 (5 III 2013)

Czy w ramach zadania możemy : wyremontować salę widowiskową wraz z wyposażeniem , wymienić podłogę na korytarzu na II piętrze biblioteki , wyremontować pomieszczenia służbowe dla bibliotekarzy i magazyny książek ? Wcześniej  samorządowymi środkami wyremontowaliśmy pozostałe części biblioteki centralnej ( bibliotekę dla dzieci , dla dorosłych , czytelnię , hol, klatke schodową ) . Miasto wydatkowało na biblioteke w ostatnich 3 latach ponad 2 mln zł. Czy możemy doposażyć pozostałe agendy , które wcześniej nie wyposażyliśmy całkowicie ?

Odpowiedź:

W ramach Programu można zrealizować każde zadanie poprawiające stan bazy biblioteki pod warunkiem osiągnięcia wskaźników ustalonych w Regulaminie Programu.

Pytanie 355 (5 III 2013)

Czy załączniki ( oświadczenia dot. liczby mieszkańców, certyfikatu, finansowania itp) będą gotowym wzorem , czy mamy je sporządzić samemu ?

Odpowiedź:

Wszystkie oświadczenia powinny być sporządzane samodzielnie przez wnioskodawcę zgodnie ze wskazaniami ustalonymi w Regulaminie Programu.

Pytanie 356 (5 III 2013)

Mam pytanie dotyczace załącznika :  Oświadczenia instytucji finansującej zadanie o wielkości wnoszonego wkładu . Czy jeżeli wkład własny został poniesiony w latach ubiegłych z dotacji celowej od organizatora , to organizator ma napisać oświadczenie o tym , że wspólfinansuje zadanie?

Odpowiedź:

Oświadczenie o wielkości wnoszonego wkładu wymienione w punkcie X.6 dotyczy środków finansowych, które będą wnoszone w przyszłości. Wkład własny wniesiony w okresie poprzedzającym złożenie wniosku wykazywany jest przez wnioskodawcę w Preliminarzu oraz Źródłach finansowania zawartych we wniosku.

Pytanie 357 (5 III 2013)

Mam pytanie dot. preliminarza : w którym miejscu wpisać wkład własny (są to inwestycje z roku 2012)?

Odpowiedź:

Wkład własny należy wpisać we wniosku w następujących miejscach:

- w wierszu 2 tabeli „Źródła finansowania zadania”,

- w punktach 1a-f tabeli „Źródła finansowania zadania”,

- w odpowiednich dla danego rodzaju wydatków pozycjach kosztowych tabeli „Preliminarza całkowitych kosztów zadania”  w przedostatniej kolumnie.

Pytanie 358 (5 III 2013)

Czy jeżeli remont bedzie obejmował również wyposażenie (jeden przetarg, jedna kwota) to w którym miejscu wpisać koszty ?

Odpowiedź:

W tabeli „Preliminarza całkowitych kosztów zadania” w pozycji 1.4.

Pytanie 359 (5 III 2013)

Czy jeżeli nadzór autorski i inwestorski pełni ta sama firma /osoba i bedzie jedna kwota , to obojętnie w którym miejscu wpiszemy do preliminarza ( koszt nadzoru autorskiego lub inwestorskiego)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 360 (5 III 2013)

Czy dotacja pojawi sie na naszym koncie zgodnie z naszym harmonogramem ? Tzn. jeżeli wpiszemy termin zakończenia robót 30.09 . 2013 r. to na ten dzień bedziemy mieli przelaną dotację ? Zamierzamy prosić o przelanie środków w jednej transzy.

Odpowiedź:

Dotacje przekazywane są zgodnie z harmonogramem ustalonym przez wnioskodawcę. Wnioskodawca może otrzymać dotację z góry na pokrycie wydatków z niej finansowanych.

Pytanie 361 (5 III 2013)

Czy w punkcie IX należy wpisać dotacje otrzymane w ramach programu Kraszewski albo Zakup nowości wydawniczych ? Czy chodzi tylko o programy dot. infrstruktury?

Odpowiedź:

W punkcie IX należy wpisywać dotacje otrzymane od MKiDN bez względu na ich charakter.

Pytanie 362 (6 III 2013)

Proszę o pomoc w wypełnieniu "Wskaźników". Dla uściślenia sytuacji nowy obiekt, który powstaje dla biblioteki (buduje go gmina) - powstanie, zostanie oddany dla biblioteki, a kontynuacją oddania będzie zamnkięcie dwóch małych filii na osiedlu, które obejmowały swoim zasięgiem czytelników na tym terenie. A więc podsumowując czytelnicy z dwóch małych filii, będą mieli jedną dużą filie. W odległości zaledwie kilku metrów od obecnie istniejącej filii. Powierzchnia istniejących obiektów bibliotecznych (m2) - na dzień rozpoczęcia zadania - wszystkich (budynek główny i 3 filie), czy tylko powierzchnia tych dwóch filii na miejsce których powstanie jedna duża filia, dla której staram się o wyposażenie?

Odpowiedź:

We wniosku należy wykazać powierzchnię tych dwóch filii, w miejsce których powstanie jednak duża filia.

Pytanie 363 (6 III 3013)

Liczba komputerów będących na wyposażeniu biblioteki - pytanie analogiczne jak na górze - wszystkich komputerów (budynek główny i 3 filie), czy tylko liczba komputerów w tych dwóch filiach na miejsce których powstanie jedna duża filia, dla której staram się o wyposażenie?

Odpowiedź:

We wniosku należy wykazać liczbę komputerów z tych dwóch filii, w miejsce których powstanie jednak duża filia.

Pytanie 364 (6 III 2013)

Liczba osób korzystających z biblioteki ... rozpoczęcie zadania - liczba osób korzystających z tych dwóch filii? bo przecież tak faktycznie biblioteka jeszcze nie istnieje, buduja ją więc nie ma jeszcze liczby osób korzystajaych z biblioteki?

Odpowiedź:

Na dzień składania wniosku należy wpisać liczbę osób korzystających z istniejących dwóch filii, wartości prognozowane na lata po zakończeniu realizacji zadania powinny dotyczyć nowej filii.

Pytanie 365 (6 III 2013)

Proszę mi podpowiedzieć jak wypełnić Liczba osoób korzystających z biblioteki objętej zadaniem, w tym dzieci i młodzież: n,  n+1, n+2, n+3, nie wiem o co chodzi?

Odpowiedź:

„n” oznacza wartość na dzień składania wniosku, „n+1” pierwszy rok po zakończeniu realizacji zadania itd.

Pytanie 366 (6 III 2013)

Co z ceną modernizacji/budowy .... - nie wypełniam?

Odpowiedź:

Cena wypełnia się automatycznie.

Pytanie 367 (07 III 2013)

Chciałbym jeszcze uzyskać informację na temat co mogę zaliczyć do wkładu własnego? Z tego co wiem to zestawy komputerowe, a czy zakupione regały też mogą obejmować wkład własny?

Odpowiedź:

Do wkładu własnego można zaliczyć wszystkie wydatki związane z realizacją zadania.

Pytanie 368 (07 III 2013)

Będę wnioskować o kwotę 75.000 zł na wyposażenie lokalu biblioteki. Filia ma być oddana z początkiem lipca tego roku a więc wyposażać ją będziemy tylko w tym roku. Wnioskować będę o jednorazową dotację (na początku zadania). W harmonogramie VII.4 więc wpiszę od 2013.07.01 do 2013.12.31. Rozliczenie zadania więc do końca tego roku?

Odpowiedź:

Wnioskodawca może ustalić termin zakończenia zadania na koniec roku kalendarzowego.

Pytanie 369 (07 III 2013)

Druga sprawa kosztorys : Zrobię go sama jednak nie wiem na ile on musi być dokładny : wiem ile potrzebuję regałów, krzeseł biurek czy komputerów ale nie chce w tym momencie wybierać konkretnego modelu (a co za tym idzie również ceny) nie wiem więc czy  mogę przyjąć jakieś zaokrąglenia?

Odpowiedź:

Wnioskodawca nie musi sporządzać szczegółowego kosztorysu kupowanego wyposażenia.

Pytanie 370 (07 III 2013)

Jaką powierzchnię zmodernizowanego budynku należy przyjąć do wyliczenia kosztów 1 m2 (z projektu architektonicznego): powierzchnię całkowitą budynku -  czy powierzchnię netto – „po podłodze” bez ścian ? Czy odliczyć powierzchnię np. piwnicy, która nie będzie objęta modernizacją budynku?

Odpowiedź:

Należy przyjąć całkowitą powierzchnię, która będzie objęta zadaniem.

Pytanie 371 (07 III 2013)

Zadaniem objęta jest tylko  Filia biblioteki – jakie kryteria pkt. 22 Certyfikatu Biblioteka+ musi spełniać – 20 tytułów prasy czy tylko 3 w tym 1 dziennik ogólnopolski?

Odpowiedź:

Kryterium 22 Certyfikatu Biblioteka+ w odniesieniu do filii to 3 tytuły w tym jeden dziennik ogólnopolski.

Pytanie 372 (07 III 2013)

Pytanie – czy po realizacji zadania część pomieszczeń można wynająć? – na stałe czy tylko czasowo np. 3 godziny w tygodniu.

Odpowiedź:

Biblioteka może część pomieszczeń wynająć na stale lub czasowo pod warunkiem,  że przychody z tego wynajmu będą przeznaczone na działalność statutową biblioteki. Zwracamy uwagę, że prawo do podnajmu pomieszczeń przez bibliotekę musi być wpisane do umowy użyczenia budynku.

Pytanie 373 (07 III 2013)

Pytanie- do umowy użyczenia budynku (jaką posiada biblioteka z gminą) zawartej na czas nieoznaczony nie można wpisać „Umowa zostaje zawarta na czas nieznaczony i obowiązuje od …., z tym, że nie może zostać rozwiązana przed upływem 31 grudnia 2019 r.” „Umowa użyczenia może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r.” – ponieważ jest to niezgodne z zapisami Kodeksu Cywilnego. W jaki inny sposób mamy spełnić zapis Regulaminu „Z dokumentu musi wynikać prawna gwarancja korzystania z obiektu przez wnioskodawcę w czasie co najmniej 5 lat od zakończenia i rozliczenia zadania”. Czy w takim przypadku wystarczy tylko oświadczenie burmistrza?

Odpowiedź:

Regulamin Programu wymaga posiadanie przez bibliotekę gwarancji na korzystanie z obiektów objętych zadaniem prze okres co najmniej 5 lat kalendarzowych po zakończeniu zadania. Oznacza to niedopuszczalność wprowadzenia do umowy użyczenia możliwości wypowiedzenia tej umowy w tym okresie.

Pytanie 374 (07 III 2013)

Czy kosztem kwalifikowanym w programie Infrastruktura Bibliotek jest:

- budowa przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej

- przebudowa fragmentu drogi- zjazdu do biblioteki

Wyżej wymienione roboty zawarte są w projekcie budowlanym oraz w pozwoleniu na budowę,  byłyby one realizowane poza działką należącą do biblioteki- na 3 innych działkach należących do gminy Wasilków; w pozwoleniu na budowę określono: obszar oddziaływania obiektu obejmuje nieruchomości: nr geod.3044( działka będąca własnością biblioteki, na której ma być budowany obiekt), 3047,2547 i 3718 (te 3 działki to fragmenty drogi oraz miejsca, gdzie mają być usytuowane przyłącza).

Odpowiedź:

Wymienione koszty są kosztami kwalifikowanymi.

Pytanie 375 (07 III 2013)

Mam pytanie odnosnie prawa do dysponowania lokalem. Biblioteka posiada umowe uzyczenia na okres 25 lat parteru budynku, w ktorym miesci sie biblioteka, natomiast Gmina podpisuje umowe najmu na pietro w/w budynku, czy wystarczy w umowie najmu informacja, ze okreslona powierzchnia wynajmowanego budynku, będzie wykorzystana na siedzibe biblioteki przez okres 10 lat? ( na taki okres bedzie zawarta umowa najmu). Bedziemy mieli dwie umowy :umowe uzyczenia odnosnie parteru zawarta  przez biblioteke , oraz umowe najmu pietra zawartą przez  gmine z wlascicielem obiektu. Docelowo biblioteka bedzie jedynym uzytkownikiem budynku. Czy mozna w ramach dotacji i kosztow kwalifikowalnych zagospodarowac teren wokol biblioteki, np. parking.

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem Programu wystarczająca jest gwarancja użytkowania obiektu na 5 lat kalendarzowych liczonych od dnia zakończenia zadania. Zagospodarowanie terenu wokół biblioteki, w tym budowa parkingu, jest kosztem kwalifikowanym.

Pytanie 376 (7 III 2013)

Planujemy do kosztorysu wliczyć koszty wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych. Czy do wyceny metra kwadratowego należy też wliczyć tę kwotę i ewentualnie kwotę wyposażenia? Czy pod uwagę bierze się całą powierzchnię lokalu, czy tylko pomieszczenia remontowane.

Odpowiedź:

Wnioskodawca deklaruje w formularzu wniosku powierzchnię w obrysie budynku, która będzie objęta zadaniem. Nie można do tej powierzchni wewnętrznej doliczać powierzchni na zewnątrz budynku. Natomiast koszty prac wykonywanych na powierzchni zewnętrznej zalicza się do kosztów całkowitych zadania.

Pytanie 377 (7 III 2013)

Zwracam się z jednym pytaniem, dotyczącym wymaganych kryteriów w uzyskaniu Certyfikatu Biblioteka +.
Wysłałem wersję elektroniczną wymaganego Załącznika końcowego, w którym napisałem, że nie wszystkie kryteria spełniamy na dzień dzisiejszy. Sprawa dotyczy faktu, że - jak w większości małych bibliotek - przez lata nie były u nas realizowane prace podnoszące jej standard, w efekcie czego dopiero teraz rozpoczęły się gruntowne prace nad uporządkowaniem jej statusu organizacyjnego, funkcjonalnego i merytorycznego. Nie wszystkie kryteria realizujemy w dniu zakończenia tego zadania. Zrealizowane zadania dzięki Panstwa dotacji jest pierwszym etapem trzyletniego programu unowocześnienia i uporządkowania struktury naszej biblioteki, by w pełni spełniała wymagane kryteria. W naborze marcowym/majowym pragniemy złożyć dużo większy projekt w priorytecie "Biblioteka +. infrasturktura Bibliotek", który umozliwi całościową realizaję rewitalizacji placówki i reformę jej zarządzania (także w filiach). Sprawa kompleksowej realizacji przedstawionego planu jest priorytetową dla naszego samorządu (Gmina [...]). Pragnę zatem zapytać, czy wypełnienie brakujących kryteriów wymaganych do uzyskania Certyfikatu Biblioteka + możemy wypracować w czasie calkowitej realziacji zadania w planowanym projekcie trzyletnim? Oficjalne pismo skierowane do Dyrektora Bilblioteki Narodowej byłoby poświadczone pismem i własnoręcznym podpisem burmistrza [...] (w ramach potrzeby uchwałą Rady Gminy) i stanowiło gwarancję realizacji zadań, umożliwiających wypełnienie kryteriów Certyfikatu Biblitoeka +?

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującym regulaminem jeden obiekt biblioteki (biblioteka główna albo filia) może otrzymać dofinansowanie tylko jeden raz. Tak zrealizowane zadanie musi zakończyć się efektem opisanym w regulaminie w postaci zbioru wskaźników rezultatu. Nieosiągnięcie tych wskaźników na dzień zakończenia zadania skutkuje obowiązkiem zwrotu całości przyznanej dotacji wraz z odsetkami jak od zobowiązań podatkowych. W takich przypadkach Operator Priorytetu jest zobowiązany wystąpić do Ministra o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu egzekucji nienależycie wydatkowanej dotacji. Regulamin programu nie zobowiązuje Beneficjentów do uzyskania Certyfikatu Biblioteka+, a jedynie do spełnienia kryteriów tego certyfikatu i to tylko w odniesieniu do obiektu objętego zadaniem.

Pytanie 378 (7 III 2013)

Czy koszty wykonania  dokumentacji projektowej są kosztem kwalifikowanym?

Odpowiedź:

Koszty wykonania dokumentacji projektowej są kosztem kwalifikowanym. Z dotacji można finansować tylko wydatki w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia zadania.

Pytania 379 (7 III 2013)

Czy wnioskodawcą może być Gmina [...] czy musi być biblioteka?

Odpowiedź:

Wnioskodawcą może być wyłącznie biblioteka.

Pytanie 380 (7 III 2013)

Czy inwestorem może być gmina?

Odpowiedź:

Inwestorem może być wyłącznie biblioteka. Gmina może być inwestorem zastępczym.

Pytanie 381 (7 III 2013)

Czy projekt może mieć nazwę: „Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w [...]”?

Odpowiedź:

Nazwa zadania może być dowolna.

Pytanie 382 (7 III 2013)

Na kogo powinno być wydane pozwolenie na budowę?

Odpowiedź:

Pozwolenie na budowę musi być wydane na bibliotekę.

Pytanie 383 (7 III 2013)

Jak powinna być sporządzona dokumentacja projektowa tj. np. kosztorys- jeden wspólny dla obu jednostek czy dwa oddzielne?

Odpowiedź:

Regulamin programu nie ustala żadnych warunków, jakie musi spełniać dokumentacja projektowa.

Pytanie 384 (7 III 2013)

Kto w naszym przypadku powinien przeprowadzić procedurę przetargową i z kim Wykonawca wyłoniony w przetargu powinien  podpisać  umowę na wykonanie robót?

Odpowiedź:

Przetarg może przeprowadzić inwestor lub inny podmiot na jego zlecenie, ale zawsze odpowiedzialność za prawidłowość postępowania będzie spoczywała na inwestorze. Wykonawca musi podpisać umowę z inwestorem lub inwestorem zastępczym.

Pytanie 385 (7 III 2013)

Kto po zrealizowaniu inwestycji ma wystąpić do PINB o pozwolenie na użytkowanie budynku?

Odpowiedź:

O pozwolenie na użytkowanie obiektu występuje zawsze inwestor lub, w jego imieniu, inny podmiot.

Pytanie 386 (7 III 2013)

Kiedy będzie  wypłacone dofinansowanie inwestycji (po podpisaniu umowy o dofinansowanie z ministrem czy po zrealizowaniu zadnia i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie) ?

Odpowiedź:

Dotacja wypłacana jest z góry, w transzach i terminach określonych przez Wnioskodawcę.

Pytanie 387 (7 III 2013)

Czy wnioskować możemy o dofinansowanie remontu i wyposażenia biblioteki (bez zbiorów bibliotecznych) czy tylko o dofinansowanie remontu lub wyposażenia biblioteki?

Odpowiedź:

Wnioskować można o dowolny rodzaj zadania.

Pytanie 388 (18 III 2013)

Zwracam się z serdeczną prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy możemy  ubiegać się o dotację na  zagospodarowanie placu przy Bibliotece poprzez wyposażenie tego miejsca w ławki, stoły, urządzenie mini placu zabaw. Chcielibyśmy w ten sposób rozszerzyć  ofertę biblioteczną o zajęcia odbywające się poza murami biblioteki dla wszystkich grup wiekowych.

Odpowiedź:

Można ubiegać się o dotację na ten cel pod warunkiem, że biblioteka spełni wszystkie standardy określone w Regulaminie Programu i Certyfikacie Biblioteka+.

Pytanie 389 (18 III 2013)

Nasza pełna nazwa to: Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury z siedzibą w (…).  Biblioteka stanowi wiodącą działalność naszej instytucji. Zajmujemy budynek trzykondygnacyjny, w którym znajdują się m.in. na parterze: czytelnia, dział dla dorosłych, oddział dla dzieci, dział opracowania, magazyn, na pozostałych piętrach: sala widowiskowa, galeria, pracownia plastyczna, salka szkoleniowa oraz pokój projekcyjny, który chcielibyśmy wyposażyć w funkcjonalną szafę na wymiar do przechowywania obrazów i ekslibrisów powstających podczas organizowanych przez nas plenerów i konkursów. Proszę o informację, czy w takim przypadku jak nasz, przestrzenią biblioteczną będzie cały budynek instytucji, czy tylko parter? Czy we wniosku możemy uwzględnić wyposażenie pokoju projekcyjnego?

Odpowiedź:

We wniosku deklaruje się powierzchnię, która będzie objęta zadaniem. Ta powierzchnia może być częścią biblioteki, ale standardy ustalone w Regulaminie Programu i Certyfikacie Biblioteka+ muszą być spełnione przez cały obiekt biblioteki. Beneficjent programu jest zobowiązany do osiągnięcia standardów ustalonych w Regulaminie Programu i Certyfikacie Biblioteka+ na dzień zakończenia zadania i przez 5 pełnych  lat kalendarzowych od dnia zakończenia zadania w całej bibliotece, bez względu na to, jaka powierzchnia tej biblioteki będzie objęta remontem czy wyposażeniem.

Pytanie 390 (18 III 2013)

Jako MBP-CK prowadzimy szereg działań: bibliotecznych i kulturalnych. Prowadzimy zajęcia stałe: taneczne, plastyczne, wokalne. Organizujemy dużo imprez kulturalnych, w tym plenerowych. Jak w takim wypadku przeliczać użytkowników biblioteki, bo dla nas użytkownikiem biblioteki, jest zarówno osoba która wypożycza, jak również ta która korzysta z naszej oferty kulturalnej tj, wspomnianych zajęć stałych, ale również np. imprez plenerowych, tym bardziej, że bibliotekarze uczestniczą w organizacji tych imprez (mamy tylko 2 instruktorów)? Poza tym przestrzeń, którą dysponujemy, użytkowana jest zarówno przez bibliotekarzy, jak instruktorów, np. na sali widowiskowej organizowane są spotkania autorskie, zajęcia dla dzieci, ale i koncerty i inne imprezy kulturalne.

Odpowiedź:

Wymagane standardy dotyczą liczby osób korzystających z biblioteki, a nie tylko jej zarejestrowanych czytelników. Sposób ewidencjonowania osób korzystających z biblioteki należy do niej.

Pytanie 391 (18 III 2013)

Czy wydatki, które ponieśliśmy w latach wcześniejszych na wyposażenie biblioteki mogą stanowić cały wkład własny (25%), czy we wkładzie własnym muszą się pojawić wydatki, poniesione w czasie, w którym planujemy realizować program?

Odpowiedź:

W ramach wymaganego wkładu własnego można wnieść w całości lub części wydatki poniesione w latach ubiegłych pod warunkiem ich ujęcia w ewidencji księgowej biblioteki.

Pytanie 392 (18 III 2013)

Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tytułu prawnego do nieruchomości: Obiekt, o którym pisałam wcześniej jest nam przekazany decyzją Burmistrza Miasta w trwały zarząd. W decyzji tej jest zapisane, że zarząd ustanawia się na czas nie oznaczony, czy jest to wystarczający dokument i czy zapis na czas "nie oznaczony" wystarczy do uznania go jako gwarancję korzystania z obiektu przez co najmniej 5 lat od zakończenia i rozliczenia zadania? Jeżeli nie, to czy  oświadczenie Burmistrza w tej kwestii wystarczy?

Odpowiedź:

Decyzja burmistrza o trwałym zarządzie jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości.

Pytanie 393 (18 III 2013)

Biblioteka Miejska w (…) planuje w ramach prac termomodernizacyjnych obiektu   zmienić źródło zasilania w energię cieplną. W związku z tym, zamierza zlikwidować aktualnie funkcjonującą kotłownię gazową z powodów techniczno – finansowych, a w jej miejsce zainstalować wymienniki ciepła dla c.o. i c.w.u  wraz wykonaniem przyłącza do sieci ciepłowniczej zakładu energetyki cieplnej. Pytanie:  Czy wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu przyłącza wraz z zakupem i montażem wymienników oraz prac adaptacyjnych pomieszczenia byłej kotłowni będzie w ramach Programu kosztem kwalifikowalnym?.

Odpowiedź:

Opisany zakres robót jest kosztem kwalifikowanym i biblioteka może złożyć wniosek na ten zakres do Programu pod warunkiem spełnienia wszystkich standardów określonych w Regulaminie Programu i Certyfikacie Biblioteka+.

Pytanie 394 (18 III 2013)

Czy przy  wniosku do  "Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek" obejmującym bibliotekę główną i filię  wymóg  dostępności dla niepełnosprawnych muszą spełniać oba lokale biblioteczne.

Odpowiedź:

Wymóg dostępności do lokalu dotyczy wszystkich obiektów objętych zadaniem.

Pytanie 395 (18 III 2013)

Kierujemy pytanie dotyczące załącznika obowiązkowego do formularza wniosku nr 8 brzmiącego: "Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości....". W momencie składania wniosku nasza instytucja zajmować będzie budynek, który opuszcza z dniem 1 maja br. przenosząc się do nowej siedziby, czyli zadanie realizowane będzie w innym, nowym budynku. W momencie składania wniosku nie możemy przedstawić Państwu dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nowego gmachu. Co powinniśmy w zaistniałej sytuacji zrobić.  Przesłać załącznik z dokumentem potwierdzającym posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, którą obecnie zajmujemy i w momencie podpisania dokumentu potwierdzającego prawa do nowego budynku dostarczyć go Państwu, czy też dostarczyć w momencie składania wniosku oświadczenie o zmianie siedziby placówki?

Odpowiedź:

W takim przypadku do wniosku powinno być dołączone oświadczenie właściciela budynku (jeśli on istnieje) lub właściciela gruntu (o ile budynek nie istnieje), że biblioteka będzie uprawniona do realizacji zadania na tej nieruchomości i do korzystania z niej przez okres co najmniej 5 pełnych lat kalendarzowych po zakończeniu zadania.

Pytanie 396 (18 III 2013)

Dot. pkt V.8 wniosku. Nasz projekt obejmuje budynek główny i filię. W jaki sposób zaznaczyć odpowiedź na pytanie „czy obiekt jest przystosowany do poruszania się na wózkach inwalidzkich?” jeżeli:

- pomieszczenia filii są dostosowane do poruszania się na wózkach, natomiast

- pomieszczenia w budynku głównym dostosowane są jedynie częściowo (parter)

Problem ten dotyczy też sposobu ujęcia we Wskaźnikach rezultatu.

Dodam przy tym, że budynek główny jest wpisane do rejestru zabytków i nie będzie możliwości takiej przebudowy, aby w całości (rozumianej tu jako pomieszczenia udostępniane czytelnikom) udostępnić go osobom niepełnosprawnym

Odpowiedź:

W takim przypadku należy zaznaczyć, że obiekt nie jest dostępny dla osób  niepełnosprawnych i opisać te kwestię w punkcie VI wniosku.

Pytanie 397 (18 III 2013)

W regulaminie jest zapis, że biblioteka po zakończeniu zadania musi wnioskować o certyfikat Biblioteki + i musi spełniać kryteria przyznawania certyfikatu. Interesują mnie w szczególności 2 kryteria.

1. Wskaźniki dotyczące prenumeraty prasy. Otóż jesteśmy małą gminą - 8714 mieszkańców i wymóg prenumeraty 20 tytułów, z czego 2 dzienników ogólnopolskich wydaje się co najmniej na wyrost, biorąc pod uwagę fakt spełniania tego kryterium do 5 lat po zakończeniu zadania, przy obecnym coraz większym zainteresowaniu prasą elektroniczną. Czy ten wymóg mimo to musi być niezbędnie spełniony. Chodzi mi głównie o ilość tytułów.

Odpowiedź:

Regulamin nie nakłada obowiązku wystąpienia przez bibliotekę o Certyfikat Biblioteka+ i jego uzyskania. Biblioteka musi jedynie spełniać wszystkie wymagania określone w tym certyfikacie, bez możliwości zastosowania jakiegokolwiek wyjątku.

Pytanie 398 (18 III 2013)

2. Personel merytoryczny a w szczególności wymóg wykształcenia.
Obecnie w naszej placówce pracuje 3 pracowników merytorycznych na 2,5 etatu, z czego tylko dyrektor ma wykształcenie wyższe. W przypadku obsady w filii i przy założeniu, że będzie tam zatrudniony pracownik na cały etat (obecnie 1/2) wymóg ten będę mogła spełnić, ponieważ pracuje tam pani będąca już na emeryturze. Jeśli chodzi o bibliotekę główną nie chciałabym rozwiązywać umowy z obecnie zatrudnionym pracownikiem. Pani jest po studium ekonomicznym i bibliotecznym kursie przygotowawczym, w wieku 52 lata i stażem pracy 26 lat, z czego w bibliotece 20 lat. Jest to osoba  bez wykształcenia bibliotekarskiego, ale z wieloletnim doświadczeniem.  Co w takim przypadku? Oczywiście, żeby spełnić wymóg 1 etatu/2,5 tys. mieszkańców będę musiała zatrudnić jeszcze 1 pracownika na etat i wtedy już z wykształceniem wyższym. Choć w 2012 r. zmieniło się rozporządzenie MKiDN ws. wymagań kwalifikacyjnych i nie trzeba mieć wykształcenie bibliotekarskiego, aby pracować w bibliotece. Przecież obowiązuje nas także Kodeks Pracy i zwykła ludzka przyzwoitość. Jeśli nie będę mogła spełnić tych wymagań to czy to oznacza, że nie powinnam składać wniosku. A jeśli złożę i załóżmy, że otrzymam dofinansowanie, to czy będę musiała zwracać dotację.

Odpowiedź:

W sprawie wyksztalcenia dyrektora biblioteki i jej pracowników obowiązują odpowiednie przepisy wydane przez Ministerstwo Kultury. Jeśli te przepisy dopuszczają możliwość braku wyższego wykształcenia, to wymagania zostaną spełnione i zaakceptowane.

Pytanie 399 (18 III 2013)

Uprzejmie proszę o przesłanie wzorcowej specyfikacji na wyposażenie komputerowe biblioteki zgodnie z wymogami biblioteki+ , łącznie z wymaganym oprogramowaniem. Ewentualnie może być link do strony skąd możemy sobie taką specyfikację ściągnąć.

Odpowiedź:

W przypadku zakupu wyposażenia wystarczającym dokumentem dołączonym do wniosku będzie preliminarz określający wartość poszczególnych grup wyposażenia, np. x zestawów komputerowych za y złotych, x regałów na książki za y złotych. Nie trzeba stosować żadnego wzoru takiego dokumentu, Operator Programu również takim wzorem nie dysponuje. Taki dokument powinien być sporządzony przez wnioskodawcę według własnego uznania.

Pytanie 400 (18 III 2013)

W ramach Programu planujemy zakup wyposażenia do nowego budynku Biblioteki połączonego z Centrum Kultury. Czy w związku z tym, jeśli nasze zadanie dotyczy tylko zakupu wyposażenia to także powinniśmy załączyć do wniosku kosztorys? – p. X.4

Odpowiedź:

W takim przypadku należy dołączyć preliminarz zakupu wyposażenia z podaniem kosztów tylko dla konkretnych rodzajów wyposażenia.

Pytanie 401 (18 III 2013)

Biblioteka Publiczna Gminy zamierza w naborze do dn. 26.03.2013r złożyć wniosek o dofinansowanie budowy i wyposażenia  budynku biblioteki publicznej w nowej lokalizacji. Gmina zdecydowała wstępnie o przekazaniu Bibliotece tytułu własności do nieruchomości. Procedura przeniesienia prawa własności obejmuje obowiązek podjęcia w tym zakresie stosownej uchwały Rady Miejskiej oraz zawarcia aktu notarialnego. Uchwała Rady Miejskiej podlega weryfikacji przez biuro prawne Wojewody Zachodniopomorskiego. Akt notarialny winien być podpisany po zaopiniowaniu uchwały przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Na dzień złożenia wniosku, Biblioteka może dysponować umową przedwstępną przeniesienia własności. Czy Biblioteka będzie mogła uzupełnić wniosek o właściwy akt notarialny na etapie uzupełnień do wniosku?

Odpowiedź:

Umowa przedwstępna będzie zaakceptowana jako tytuł prawny do nieruchomości, ale wnioskodawca nie będzie mógł uzyskać dodatkowych 5 punktów za posiadanie tytułu prawnego do własności.

Pytanie 402 (18 III 2013)

Chcemy ubiegać się o dofinansowanie zadania, polegającego na remoncie i doposażeniu siedziby naszej biblioteki, w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Infrastruktura Bibliotek. Mamy jednak problem z jednym z załączników, a mianowicie z kopią tabeli elementów scalonych z kosztorysu inwestorskiego. Czy w przypadku remontu polegającego na wykonaniu elewacji zewnętrznej, malowaniu ścian i cyklinowaniu podłóg konieczne jest przygotowanie kosztorysu inwestorskiego i dołączenie do wniosku załącznika będącego kopią tabeli elementów scalonych? Jeśli tak, czy możemy taki kosztorys przygotować samemu czy musi zrobić to osoba z uprawnieniami?

Odpowiedź:

Jeśli wnioskodawca nie będzie dysponował kosztorysem inwestorskim, a co za tym idzie tabelą elementów scalonych, powinien dołączyć do wniosku preliminarz kosztów w postaci występujących grup (rodzajów) kosztów.

Pytanie 403 (18 III 2013)

Czy jeśli Biblioteka prowadzi Izbę Regionalną, to taki zapis powinien znajdować się w statucie Biblioteki.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 404 (18 III 2013)

Jeśli zadaniem będzie objęty budynek Biblioteki głównej to wskaźnik wielkości księgozbioru 250 wol/ 100 mieszk. dotyczy księgozbioru dla całej gminy (biblioteka główna i jej filie).

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 405 (18 III 2013)

Wydzielona kolekcja zbiorów obcojęzycznych, jak duża powinna być ta kolekcja.

Odpowiedź:

Wielkość tej kolekcji powinna wynikać z potrzeb biblioteki.

Pytanie 406 (18 III 2013)

Czy jeśli w rejestrze instytucji kultury nie ma wpisanego głównego księgowego to wpisujemy go we wniosku.

Odpowiedź:

Wniosek musi być podpisany przez osobę wpisaną do rejestru instytucji kultury zgodnie z zakresem upoważnienia. Główny księgowy może być wpisany do wniosku jako osoba biorąca udział w realizacji zadania.

Pytanie 407 (18 III 2013)

Czy wniosek powinien podpisać wójt/burmistrz.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 408 (18 III 2013)

Planowany remont i przebudowa biblioteki obejmuje także pomieszczenia sanitarne i budowę toalety dla niepełnosprawnych. Czy kosztem kwalifikowanym będzie zakup wyposażenia do toalet (lustra, dozowniki do mydła i papieru toaletowego, suszarki do rąk)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 409 (18 III 2013)

Czy  możliwe jest umieszczenie wydatków bieżących (poniżej 3500 zł) , czy w tym programie kosztem kwalifikowanym są tylko wydatki inwestycyjne( remont, budowa, zakup wyposażenia powyżej 3 500 zł)?

Odpowiedź:

Do wniosku można wpisać jako koszty kwalifikowane wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące łącznie w kwocie nie niższej niż 50 tys. zł.

Pytanie 410 (18 III 2013)

Czy  w wykazie wskaźników trzeba dokładnie policzyc w sztukach zakupione wyposażenie , czy mogą to być zestawy, np. zestaw nagłośnieniowy do czytelni dla dzieci , zestaw wyposażenia do pracowni komputerowej, zestaw mebli do aneksu kuchennego w bibliotece?

Odpowiedź:

Zakupione wyposażenie może być wykazane w zestawach.

Pytanie 411 (18 III 2013)

Czy załączamy szczegółową kalkulację ( kosztorysy) wyposażenia , czy tylko inwestorskie z projektu budowlanego?

Odpowiedź:

Do wniosku należy dołączyć tabelę elementów scalonych jeśli został sporządzony kosztorys inwestorski oraz preliminarz dotyczący wyposażenia opisujący wydatki na poszczególne grupy rodzaju wyposażenia.

Pytanie 412 (18 III 2013)

Proszę o informację, czy akt notarialny (dokument w załączniku) spełnia kryterium 7?

Odpowiedź:

Przesłany akt notarialny spełnia kryteria udokumentowania tytułu prawnego do nieruchomości.

Pytanie 413 (18 III 2013)

Jakimi dokumentami powinnam dysponować, aby udokumentować zalanie budynku podczas deszczu przez nieszczelny dach?

Odpowiedź:

Zalanie budynku przez wody deszczowe należy udokumentować dokumentem potwierdzającym to zdarzenie sporządzonym przez firmę ubezpieczeniową lub komisję powołaną przez dyrektora biblioteki. W dokumencie tym powinna być wskazana przyczyna  opisująca ten fakt jako zdarzenie nadzwyczajne.

Pytanie 414 (18 III 2013)

Biblioteka Publiczna w (…) zamierza aplikować o dotację z programu "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek" - nabór 26 marca 2013r. -  w związku z czym mam pytanie o wkład własny. Czy może go stanowić dotacja, którą uzyskaliśmy w 2009 r. - (Umowa nr …/…/FPK?DEK z dn. …  pn."Adaptacja dodatkowych pomieszczeń zwiększająca powierzchnię biblioteki w aktualnej lokalizacji"- zadanie  z programu Infrastruktura bibliotek z 2009 r.) - 30 tys. dotacja MKiDN i 20 tys. z budżetu gminy. Poniesiony wydatek został zaksięgowany na środkach trwałych w wysokości 50 tys. Czy wkład własny może stanowić wymienione 50 tys. czy też tylko 20 tys. z budżetu gminy z 2009 r. Jak to ująć w tabeli? 

Odpowiedź:

Do wkładu własnego można zaliczyć wszystkie środki pozyskane przez wnioskodawcę. W przypadku zaliczenia do wkładu własnego uzyskanych dotacji wnioskodawca powinien sprawdzić, czy podmiot przekazujący tę dotację nie zastrzegł sobie wyłącznego rozliczenia tych wydatków w ramach tej dotacji z odpowiednim zapisem w dowodach księgowych.

Pytanie 415 (18 III 2013)

Przesyłam skan protokołu zdawczo-odbiorczego budynku biblioteki z prośbą o informację, czy ten dokument będzie wystarczający jako załącznik do wniosku. Grunt, na którym usytuowana jest biblioteka, jest własnością Gminy.

Odpowiedź:

Przesłany dokument jest wystarczającym potwierdzeniem tytułu prawnego do obiektu objętego zadaniem.

Pytanie 416 (18 III 2013)

Pracuję w Gminnym Centrum Kultury w (…) i obecnie przygotowujemy wniosek (Priorytet Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek) dotyczący zakupu wyposażenia i remontu w dwóch filiach bibliotecznych, podlegających naszej placówce. Jedna z bibliotek znajduje się w budynku będącym naszą własnością, druga w tym momencie funkcjonuje w jednej z gminnych szkół. Trwają obecnie rozmowy z Wójtem na temat przeniesienia tej filii do innego budynku. Chciałabym się dowiedzieć jakie konsekwencje grożą nam, jeśli w toku realizacji projektu po ewentualnym podpisaniu umowy, okazałoby się, że zmienia się lokalizacja jednej z filii.

Odpowiedź:

Każdy beneficjent programu zobowiązany jest do osiągnięcia standardów ustalonych w Regulaminie Programu i Certyfikacie Biblioteka+ oraz utrzymania ich przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych po zakończeniu zadania. Oznacza to, że w tym okresie obiekt objęty zadaniem musi być również użytkowany przez bibliotekę.

Pytanie 417 (18 III 2013)

Proszę jeszcze o informację, czy w pkt. IX "Nazwy zadań oraz wysokość przyznanego dofinansowania ze środków pozostających w dyspozycji ministra w roku 2012" należy wpisać umowę na dofinansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej na "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 418 (18 III 2013)

Wkład z wcześniejszych lat we wniosku wykazujemy w pozycji: 1.2 i/lub 1.4 czy w 1.5 - pozostałe koszty?

Odpowiedź:

Wkład własny biblioteki poniesiony w latach poprzedzających złożenie wniosku należy wpisac do tabel przeznaczonych dla pierwszego roku realizacji zadania w pozycjach właściwych dla poniesionych kosztów, a jeśli te koszty nie są y wykazane w tabelach to w pozycji pozostałe koszty”.  

Pytanie 419 (18 III 2013)

Jeśli wniosek obejmuje modernizację i wyposażenie w bibliotece głównej oraz wyposażenie w filii - wykazujemy również metraż tej filii?

Odpowiedź:

We wniosku należy wykazać powierzchnię całkowitą biblioteki głównej oraz filii.

Pytanie 420 (18 III 2013)

Nasza biblioteka w 2012 roku realizowała  projekt „Przebudowa i modernizacja (…)” w ramach programu Infrastruktura Biblioteki+. Czy możemy składać wniosek na marcowy nabór np.  na swoje filie? Czy możemy uzupełnić wcześniejszy projekt o aranżację zieleni, oświetlenie i dostosowanie placu przed biblioteką (mała scena, grill, ławki i inne)?

Odpowiedź:

W ramach programu można składać tylko jeden wniosek we wszystkich naborach na dofinansowanie tego samego obiektu biblioteki. W każdym naborze można złożyć jeden wniosek na inny lub inne obiekty biblioteki (1 filia, 2 filie itp.). Na zadanie zrealizowane lub w trakcie realizacji nie można składać nowego wniosku nawet jeśliby wnioskodawca rozszerzył zakres zadania.

Pytanie 421 (18 III 2013)

Patrząc na kryteria oceny wniosku, w tabeli lp. 7 – filie mają umowę użyczenia z instytucją kultury, w której się mieszczą. Jak to jest oceniane? Jako własność wnioskodawcy (0-5 p.). Czy pozostaje z punktacją 0. Czy umowa użyczenia będzie uznawana jako tytuł prawny potwierdzający prawo własności do lokalu?

Odpowiedź:

Umowa użyczenia spełnia wymogi dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, ale nie jest potwierdzeniem prawa własności.

Pytanie 422 (18 III 2013)

W punkcie XI, ppkt.D zakreślamy zobowiązanie, że w preliminarzu uwzględniamy środki finansowe, które będą ujęte w ewidencji księgowej biblioteki jako wnioskodawcy. Ponieważ biblioteka nie jest właścicielem nieruchomości, która zostanie wyremontowana dzięki środkom zawartym w preliminarzu, to wartość tych środków zostania zapisana w obcym środku trwałym. Czyli, rozliczenie wydatków znajdzie się w ewidencji księgowej biblioteki, ale wartość dodana już będzie w obcym środku trwałym, czyli właściciela Urzędu Miasta. Pytanie nasze jest następujące: Czy potwierdzając to oświadczenia XI/D właściwie je rozumiemy?

Odpowiedź:

Regulamin Programu wymaga, aby wszystkie wydatki na realizację zadania (dotacja i wkład własny) były ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy, co ma potwierdzać, że wnioskodawca wydatkował te środki z własnego rachunku. Regulamin Programu nie nakłada obowiązku wydatkowania środków z dotacji i wkładu własnego na nieruchomość będącą własnością wnioskodawcy. Wystarczy jeśli wszystkie dowody księgowe potwierdzające wydatkowanie tych środków znajda się w zasobach księgowych wnioskodawcy.

Pytanie 423 (21 III 2013)

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w [...] zwraca się z zapytaniem czy w przypadku dostosowywania lokalu biblioteki dla osób niepełnosprawnych należy dostosować wszystkie łazienki dla użytkowników czy wystarczy dostosować tylko jedną łazienkę do osób niepełnosprawnych w całym budynku? W naszej bibliotece znajdują się dwie łazienki dla użytkowników (jedna na parterze i jedna na piętrze). Czy dostosowanie tylko jednej łazienki spełniłoby warunki certyfikatu biblioteki+? 

Odpowiedź:

Warunki dostępu dla osób niepełnosprawnych do obiektów użyteczności publicznej uregulowane są w przepisach prawa budowlanego i aktach prawnych wykonawczych. Kryteria Certyfikatu Biblioteka + będą spełnione wtedy, gdy zastosowane zostaną w bibliotece normy określone w przepisach.

Pytanie 424 (21 III 2013)

Zamierzam ubiegać się o dotację na wyposażenie biblioteki w ramach programu "Infrastruktura bibliotek". Mam kłopot z załącznikiem nr 8 - tytuł prawny do nieruchomości. Nieruchomością jest dworzec PKP, który będzie w najbliższym czasie adaptowany na potrzeby kilku użytkowników, mianowicie: część budynku nadal pozostanie w dyspozycji PKP, natomiast większa część zostanie adaptowana na potrzeby (1) bibllioteki, (2) domu kultury i (3) organizacji pozarządowych. Ta druga część po adaptacji zostanie wydzierżawiona gminie, a gmina przeniesie dzierżawę na 3 w/w samodzielne podmioty. W związku z powyższym, proszę o uściślenie - od kogo mam wymagać prawnej gwarancji dzierżawy? Od PKP czy od Urzędu Miasta?

Odpowiedź:

Jeśli gmina będzie uprawniona przez właściciela nieruchomości do dzierżawienia pomieszczeń innym podmiotom, to wystarczy gwarancja ze strony gminy.

Pytanie 425 (21 III 2013)

Mam zapytanie odnośnie odnośnie władu własnego. Koszt ogólny wynosi w moim wniosku 122 752,64 zł. Koszty miękkie 2535,57 zł koszty twarde 109517.07 zł, wyposażenie 10700 zł. Z wyliczenia wynosi mi, że mam mieć około 30 000 zł wkładu własnego. Z ubiegłego roku mam faktury na 40 000 , jak mogę się nimi okazać . Czy mam mieć oświadczenie od organizatora na pokrycie całego wkładu finansowego.

Odpowiedź:

Wnioskodawca musi wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 25% kosztów całkowitych zadania. W ramach wkładu własnego będzie można rozliczyć również wydatki poniesione w latach ubiegłych przez Wnioskodawcę, pod warunkiem ich ujęcia w ewidencji księgowej Wnioskodawcy. Jeśli organizator przyzna dotację Wnioskodawcy, to ten musi do wniosku dołączyć oświadczenie organizatora zgodne z wymogami ustalonymi w regulaminie.

Pytanie 426 (21 III 2013)

Czy do wkładu własnego mogę zaliczyć dotację na zakup nowości wydawniczych - dotacja z 2012r? Czy starając się o dotacje w marcowym naborze do wkładu własnego mogę zaliczyć środki na zakup komputerów z programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek"- dotacja z 2012r?

Odpowiedź:

Zakupu nowości wydawniczych nie można zaliczyć do wkładu własnego, zakup komputerów z programu "Kraszewski" można zaliczyć do wkładu własnego.

Pytanie 427 (21 III 2013)

Czy podajemy w punkcie pierwszym całą powierzchnię obiektów  zgodnie z umową , czy tylko  na dzień składania wniosku użytkowaną?

Odnośnie liczy obiektów , czy podajemy wszystkie, które mamy , czy tylko użytkowane na dzień dzisiejszy. Oraz liczba obiektów na koniec zadania czy podajemy tylko te na które mamy kosztorys do tego zadania, czy można również podać zmodernizowane w roku 2012 ( ujęte w kładzie własnym wnioskodawcy) ?

Odpowiedź:

W załączniku "Wskaźniki" w kolumnie drugiej wiersza pierwszego należy wykazać powierzchnię całkowitą obiektu użytkowaną przez Wnioskodawcę na dzień składania wniosku.

Pytanie 428 (21 III 2013)

Czy podjazd dla niepełnosprawnych na zewnątrz budynku liczymy jako nowy obiekt i podajemy w metrach kwadratowych?

Odpowiedź:

Do powierzchni całkowitej obiektu zalicza się między innymi podjazdy zewnętrzne, schody, balkony, pod warunkiem jego trwałego związania z obiektem. Nie są to nowe obiekty biblioteczne.

Pytanie 429 (21 III 2013)

Czy w liczbie nowo zakupionego wyposażenia liczymy razem np; regały, stoliki, klrzesła , gabloty itp.?

Odpowiedź:

Liczba nowo zakupionego wyposażenia obejmuje wszystkie przedmioty bez względu na ich przeznaczenie.

Pytanie 430 (21 III 2013)

Odnośnie liczy obiektów , czy podajemy wszystkie, które mamy , czy tylko użytkowane na dzień dzisiejszy. Oraz liczba obiektów na koniec zadania czy podajemy tylko te na które mamy kosztorys do tego zadania, czy można również podać zmodernizowane w roku 2012 ( ujęte w kładzie własnym wnioskodawcy) ?

Odpowiedź:

We wskaźnikach rezultatu dołączonych do wniosku, w wierszu drugim, w kolumnie pierwszej, podaje się liczbę obiektów istniejących na dzień składania wniosku. Natomiast w kolumnie czwartej wpisuje się liczbę obiektów, które będą objęte zadaniem.

Pytanie 431 (21 III 2013)

Jestem pracownikiem Gminnej biblioteki publicznej w miejscowości (...). Interesuje mnie szczególnie  zagadnienie otrzymania certyfikatu. Chcielibyśmy wyremontować w części budynek w którym mieści się biblioteka, który jest bardzo stary. Nie będziemy w stanie spełnić wszystkich kryteriów głównie dotyczących dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych. Nie mamy takich pieniędzy aby w projekcie zrealizować wszystkie kryteria. Czy aby przystąpić do projektu jest konieczne spełnienie wszystkich kryteriów certyfikatu  biblioteka +, czy te zasady są bardzo sztywne  i  rygorystycznie przestrzegane.

Odpowiedź:

Wszystkie standardy określone w Regulaminie Programu oraz w Certyfikacie Biblioteka+ musza być osiągnięte na dzień zakończenia zadania.

Pytanie 432 (21 III 2013)

Czy obiekt posiadający podjazd dla niepełnosprawnych, dostęp do wypożyczalni zbiorów, dostęp do czytelni internetowej, toaletę dla niepełnosprawnych  spełnia warunki dostępności.  Dla uściślenia nasz budynek składa się z parteru i 2 pięter. Nie ma dostępu do Czytelni i Oddziału Dziecięco - Młodzieżowego. Ze względu na warunki lokalowe oraz normy bezpieczeństwa  ppoż  nie ma możliwości wykonania dostępu dla niepełnosprawnych w tej części budynku.

Odpowiedź:

Dostęp dla osób niepełnosprawnych musi być zapewniony co najmniej do wszystkich pomieszczeń biblioteki udostępnianych czytelnikom, w tym również do Czytelni i Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego. Odstąpić od tego warunku można jedynie wtedy, kiedy wnioskodawca udokumentuje brak zgody właściwych organów państwowych na wykonanie dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie 433 (26 III 2013)

Przystępując do projektu Biblioteka nie jest właścicielem lokalu lecz Urząd Gminy więc dokumentacja techniczna będzie zlecona z budżetu UG. Czy jak ta dokumentacja techniczna będzie wykonana to urząd może przekazać w formie oświadczenie dla biblioteki. Na zakończenie zadania biblioteka będzie miała akt własności na zakończenie zadania.

Odpowiedź:

Bez znaczenia jest na czyje zlecenie została wykonana dokumentacja projektowa. Istotą Programu jest to, że rozliczyć będzie można tylko te wydatki na realizację zadania, które zostały lub zostaną ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy.

Pytanie 434 (09 IV 2013)

Czy forma umowy użyczenia  na czas nieokreślony lokalu dla GBP daje nam możliwość pozyskania środków w ramach programu " Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek", gdyż właścicielem budynku jest Urząd Gminy, a jak nie czy jest inna możliwość taka jak trwały zarząd.

Odpowiedź:

Umowa użyczenia jest wystarczającym tytułem prawnym dla przystąpienia do programu, przy czym w treści umowy powinna być kluzula, że do końca okresu trwałości projektu umowa ta nie będzie wypowiedziana przez właściciela nieruchomości.

Pytanie 435 (17 IV 2013)

Gmina [...]  wraz z Miejską Biblioteką Publiczną – Centrum Kultury  planuje w latach 2014-2015 wybudować filię biblioteki głównej w [...]. [...]jest sołectwem gminy liczy około 800 mieszkańców. Nowo wybudowany budynek fili przekazany zostanie wnioskodawcy - Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w [...], której główna działalność to biblioteka. Filia w [...] będzie jedyną filią biblioteki głównej w gminie. Filia będzie posiadać dwa pomieszczenia biblioteczne – sale o powierzchni 80 m2 i 120 m2, toalety, pomieszczenia zaplecza kuchennego, z instalacją wody ze studni głębinowej, instalacją gazową, ogrzewania instalacji CO, oczyszczalnią ścieków dla okazjonalnej ilości max. 80 osób, instalacją elektryczną wewnętrzną (w tym zasilanie 3 fazowe) i oświetleniem zewnętrznym. W pomieszczeniach filii zaplanowano przeprowadzenie różnego rodzaju przedsięwzięć np. spotkania biblioteczne, wykłady tematyczne dla dzieci i młodzieży itp. Filia będzie jedynym miejscem rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców. Czy w ramach programu Kultura+, priorytet, Biblioteka +, Infrastruktura Bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w [...] może wystąpić o dofinansowanie realizacji w/w zadania.

Odpowiedź:

Warunki, jakie muszą być spełnione przez wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie, są ustalone w regulaminie priorytetu i kryteriach Certyfikatu Biblioteka+. Oba dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej www.bibliotekaplus.pl

Pytanie 436 (17 IV 2013)

Zwracam się z zapytaniem, czy w przypadku przystąpienia do projektu Biblioteka + tylko dla filii bibliotecznej należy zatrudnić pracownika na pełen etat (wg naszej wiedzy etat biblioteczny wynosi 40 godzin tygodniowo), mimo iż wymagane jest otwarcie biblioteki na min 30 godzin tygodniowo? Obecnie pracownik pracuje 30 godz. tj. 3/4 etatu.

Odpowiedź:

Dla każdej filii wymagany jest co najmniej jeden pełny etat. Bez względu na czas otwarcia filii dla czytelników. Nie można utożsamiać czasu otwarcia biblioteki z czasem pracy pracowników. W czasie otwarcia biblioteki pracownik jest zobowiązany do obsługi czytelników. W czasie, gdy biblioteka jest zamknięta dla czytelników, pracownik jest zobowiązany do wykonywania wielu innych czynności, związanych np. z katalogowaniem, porządkowaniem zbiorów itp.

Pytanie 437 (18 IV 2013)

Zamierzamy składać wniosek do Infrastruktura bibliotek 2013-15 (termin majowy).  Przymierzając się do realizacji projektu ,dokonaliśmy  w tym roku  wyceny naszego budynku. Czy  poniesione przez nas koszty sporządzenia operatu szacunkowego są kosztem kwalifikowanym.  Czy możemy ująć je jako wkład własny finansowy.

Odpowiedź:

Kategoria kosztów kwalifikowanych dotyczy wyłącznie wydatków finansowanych z dotacji. W ramach wkładu własnego biblioteka może rozliczyć wszystkie wydatki jakie zostały poniesione lub będą poniesione na realizację zadania, również te, które były poniesione w latach poprzedzających realizację zadania.

Pytanie 438 (18 IV 2013)

Czy Urząd Gminy może zostać inwestorem zastępczym przed złożeniem wniosku przez Bibliotekę do Programu Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek, i czy może złożyć zapytanie ofertowe na opracowanie projektu modernizacji Biblioteki ? Jakich formalności powinna dokonać Biblioteka aby zlecić takie zadanie inwestorowi zastępczemu?

Odpowiedź:

Biblioteka może zlecić inwestorstwo zastępcze gminie w pełnym lub w ograniczonym zakresie w dowolnym czasie. W tym celu powinna być zawarta umowa o inwestorstwo zastępcze pomiędzy biblioteką i urzędem gminy określająca wszystkie prawa i obowiązki obu stron umowy. Inwestor zastępczy może przejąć od biblioteki wszystkie zadania związane z realizacją inwestycji, łącznie z przeprowadzeniem postępowań przetargowych. W każdym jednakże przypadku musi być spełniony warunek ujmowania w ewidencji księgowej biblioteki wszystkich wydatków związanych z tą inwestycją, zarówno w zakresie dotacji jak i wkładu własnego.

Pytanie 439 (18 IV 2013)

W związku z koniecznością pilnego przeniesienia filii bibliotecznej, musimy w bardzo krótkim terminie ( II kwartał) adaptować i remontować nowe pomieszczenia.  Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie remontu oraz wyposażenia filii w ramach Priorytetu "Biblioteka+Infrastruktura bibliotek" - nabór trzeci.

Uprzejmie prosimy o informacje:

a) czy można ogłosić przetarg na wykonanie robót remontowych przed złożeniem wniosku,

b) czy w harmonogramie realizacji zadania można uwzględnić prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej, przeprowadzeniem przetargu, wykonane przed złożeniem wniosku.

Odpowiedź:

Nie ma przeszkód formalnych, żeby wnioskodawca ogłosił postępowanie przetargowe przed złożeniem wniosku. Jednakże obowiązujące przepisy prawa wymagają aby w momencie ogłoszenia tego postępowania zamawiający zabezpieczył środki finansowe na wykonanie prac ogłoszonych w przetargu.

Harmonogram zadania we wniosku powinien obejmować okres od dnia rozpoczęcia zadania wskazanego przez wnioskodawcę we wniosku (nie może być to data wcześniejsza niż 01.012013 roku) do dnia zakończenia zadania również wskazanego przez wnioskodawcę we wniosku. Prace wykonane przed dniem rozpoczęcia zadania wskazanego we wniosku można będzie rozliczyć w ramach wkładu własnego bez konieczności ujmowania ich w harmonogramie.

Pytanie 440 (24 IV 2013)

Wypełniając wniosek punkcie V.3. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Ministerstwem czy musi być wskazany dyrektor biblioteki czy może być to osoba , która faktycznie największe ma rozeznanie w tym temacie.

Odpowiedź:

We wskazanym przez miejscu należy wpisać osobę, która faktycznie zajmuje się przygotowaniem wniosku.

Pytanie 441 (24 IV 2013)

Mamy pytanie dotyczące kryterium 18. Certyfikatu - wielkość księgozbioru. Nasz księgozbiór liczy ponad 83.000 woluminów. Wskaźnik dla naszej Biblioteki określajacy wielkość księgozbioru (250 wol./100 mieszkańców) wynosi ok. 45000 woluminów. Czy obliczając liczbę 80% wolumiów nabytych po 80-tym roku bierzemy pod uwagę wielkość księgozbioru (czyli 83000) czy też 45000 (wskaźnik kryterium)? 

Odpowiedź:

Mogą przyjąć Państwo minimalne wartości wymagalne kryteriami Certyfikatu Biblioteka +, czyli – w tym przypadku – wartość 45 000 woluminów.

Pytanie 442 (26 IV 2013)

Czy wydatki finansowe poniesione przez bibliotekę w latach 2005-2012 na zakup regałów, komputerów możemy zakwalifikować do wkładu własnego finansowego (mamy faktury). Czy w tabeli elementów scalonych ujmujemy ten sprzęt,czy ujmujemy tylko ten,który chcemy zakupić w ramach realizacji zadania 2013-2015.

Odpowiedź:

Te wydatki mogą być zaliczone do wkładu własnego. W tabeli elementów scalonych nie trzeba ujmować tych wydatków.

Pytanie 443 (14 V 2013)

Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy wskaźnik 250 wol. na 100 mieszkańców odnosi się do całej gminy czy tylko miasta, w którym biblioteka się znajduje? Jesteśmy jedyną biblioteką publiczną na terenie gminy.

Odpowiedź:

Wskaźnik ten odnosi się do liczby ludności całej gminy.

Pytanie 444 (14 V 2013)

W związku z otrzymaniem promesy na budowę nowej siedziby biblioteki w ramach programu Biblioteka+ rozpoczęliśmy procedurę przetargową. Prosimy o informację, kiedy kontrola prawidłowości przetargu jest przeprowadzana (w przypadku Państwa programu) np. czy po podpisaniu umowy z wykonawcą czy po otrzymaniu od Państwa dotacji itp.

Odpowiedź:

Instytut Książki nie przeprowadza prawidłowości przetargów organizowanych przez beneficjentów programu.

Pytanie 445 (14 V 2013)

Proszę o odpowiedź, zadanie ma obejmować bibliotekę główną (posiadamy również filie) to czy zbiory skomputeryzowane muszą być w  bibliotece głównej i filiach czy  wystarczy w głównej.

Odpowiedź:

Jeśli zadanie obejmować będzie tylko bibliotekę główną, to zbiory opracowane elektronicznie dotyczą wyłącznie biblioteki głównej.

Pytanie 446 (14 V 2013)

Jesteśmy na etapie przygotowywania wniosku na przebudowę budynku Biblioteki Miejskiej w PROGRAMIE WIELOLETNIM KULTURA+ PRIORYTET "BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK". W związku z tym mam pytanie dotyczące wniosku. W punkcie VI .2 trzeba podać dane statystyczne. Czy mają one dotyczyć biblioteki razem z filiami czy tylko biblioteki głównej , której przebudowę planujemy.

Odpowiedź:

Informacje w punkcie VI.2 formularza wniosku powinny dotyczyć tego obiektu, który będzie objęty zadaniem.

Pytanie 447 (14 V 2013)

Biblioteka jest właścicielem budynku, w którym  znajdują się też inne instytucje (pobieramy czynsze). Chcielibyśmy skorzystać z dotacji projektu Infrastruktura. Czy planując remont pomieszczeń musimy wyliczyć  metraż tylko te części, która jest zajęta przez bibliotekę. Kolejne pytanie brzmi. Jeżeli chcemy odremontować, zmodernizować i doposażyć budynek, którego jesteśmy właścicielem, to czy wartość budynku może być wkładem rzeczowym.

Odpowiedź:

Zadaniem może być objęty cały budynek, pod warunkiem, że pozyskany czynsz od najemców przeznaczany jest na działalność statutową biblioteki. Jeśli biblioteka jest właścicielem obiektu, może wnieść wkład rzeczowy pod warunkiem przedstawienia wraz z wnioskiem dowodu potwierdzającego własność w formie aktu notarialnego lub wypisu  z ksiąg wieczystych oraz, nie później niż wraz z rozliczeniem, operatu szacunkowego sporządzonego dla tego obiektu.

Pytanie 448 (14 V 2013)

1. Od stycznia 2013r. Biblioteka Miejska ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej celem złożenia wniosku w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek.” w konkursie, którego termin upływa 24 maja 2013 roku. Proszę o informację czy w/w koszty będą podlegać refundacji, czy też będą uznawane za wkład własny beneficjenta (na takich samych zasadach jak wydatki poniesione przed 01.01.2013r.).

Odpowiedź:

Wydatki poniesione przez beneficjenta przed dniem rozpoczęcia zadania ustalonym w umowie o dofinansowanie mogą być zaliczone jedynie do wkładu własnego.

Pytanie 449 (14 V 2013)

2. W związku z tym, że w 2013r. dostępne są już tylko dotacje na wydatki bieżące, proszę o informację czy wydatki dot. dokumentacji technicznej jak również inne typu wydatków ujętych w formularzu wniosku o dofinansowanie w pozycji „ koszty miękkie” są wydatkami bieżącymi. Jeżeli nie wszystkie, to które z tych wydatków uznajecie Państwo za wydatki bieżące i będziecie je dotować z posiadanych przez Was środków w 2013r..

Odpowiedź:

Operator priorytetu nie kontroluje i nie rozstrzyga sposobu kwalifikowania wydatków przez beneficjentów programu. Powinny być te wydatki zakwalifikowane jako inwestycyjne bądź bieżące zgodnie z zasadami przyjętymi przez każdego beneficjenta.

Pytanie 450 (14 V 2013)

3. Proszę o informację czy dotacja celowa gminy przekazywana bibliotece miejskiej na działania inwestycyjne stanowi:

- finansowe środki wnioskodawcy

(Wniosek o dofinansowanie, pkt VII.1. ppkt 1. Środki wnioskodawcy a) FINANSOWE ŚRODKI WNIOSKODAWCY), czy też

- środki z budżetu organizatora wnioskodawcy

(Wniosek o dofinansowanie, pkt VII.1. ppkt 1. Środki wnioskodawcy b) ŚRODKI Z BUDŻETU ORGANIZATORA WNIOSKODAWCY)

Odpowiedź:

Środki, którymi biblioteka dysponuje na swoim koncie w dniu składania wniosku o dofinansowanie, powinny być zaliczone jako a) Finansowe środki wnioskodawcy, natomiast jeśli środki te mają dopiero zostać przekazane przez gminę – należy umieścić je w podpunkcie b) Środki z budżetu organizatora wnioskodawcy.

Pytanie 451 (14 V 2013)

Jestem pracownikiem Multimedialnego Centrum Informacji (…). W skład naszego Centrum wchodzi Kafejka Internetowa, Sala Multimedialna oraz Biblioteka, która została utworzona z połączenia księgozbioru Biblioteki Szkolnej oraz Biblioteki Publicznej, której byłam długoletnim pracownikiem. Nie jesteśmy typową biblioteką publiczną, ale pełnimy jej funkcję i posiadamy w swoich zbiorach również literaturę popularno-naukową oraz beletrystykę dla czytelników dorosłych i udostępniamy ją dla każdej grupy czytelników. Czy w związku z tym możemy wziąć udział w Programie Biblioteka+ ? Bardzo zależy nam na rozwoju naszej placówki. Przez to niefortunne połączenie straciliśmy statut Biblioteki Publicznej i wiele przez to tracimy m. in. nie otrzymujemy żadnych ministerialnych dotacji na zakup książek, nie mamy możliwości wzięcia udziału w żadnych projektach ani Programach Ministerialnych. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.

Odpowiedź:

Uprawnionymi wnioskodawcami są wyłącznie biblioteki publiczne, będące samorządowymi instytucjami kultury, bądź samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne. Samorządowa instytucji kultury musi być wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez jej organizatora. Jeśli biblioteka wchodzi w skład zespołu szkół, to niestety nie możecie Państwo skorzystać z dofinansowania w tym Programie.

Pytanie 452 (16 V 2013)

Proszę o odpowiedź czy jeśli składamy wniosek w terminie majowym musimy zaplanować jakąś kwotę na rok 2013 z dotacji, czy mogą to być koszty np.dokumentacji projektowej (czyli wkład własny).

Odpowiedź:

We wniosku złożonym w2013 roku wnioskodawca nie musi planować wydatków w 2013 roku finansowanych z dotacji.

Pytanie 453 (16 V 2013)

Jesteśmy Biblioteką Publiczną i w ramch programu "Infrastruktura bibliotek Biblioteka+" chcielibyśy złożyć wniosek o dofiansowanie na budowę filii naszej biblioteki. Niestety w naszej jednostce nie mamy zatrudnionej osoby odpowiedzialnej za zamówienia publiczne w związku z tym chcielibyśmy aby nasz organizator czyli gmina przeprowadził postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę. Czy jest to możliwe? Czy możliwe jest aby właśnie gmina odpowiedzialna była za projekt a my jako wnioskodawca mogli z niego korzystać, czy może zamawiającym taki projekt musi być wnioskodawca? 

Odpowiedź:

Urząd gminy może być inwestorem zastępczym dla biblioteki w pełnym zakresie obsługi całego zadania. Po stronie biblioteki konieczne jest pozostawienie jedynie przyjęcia, wydatkowania i rozliczenia przyznanej dotacji (wszystkie wydatki na realizację zadania musza być ujęte w ewidencji księgowej biblioteki).

Pytanie 454 (22 V 2013)

Czy odpis z Rejestru Instytucji Kultury powinien zawierać dane o głównej księgowej?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 455 (6 VI 2013)

Mam pytanie dotyczące rozliczenia dotacji otrzymanej z programu Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek. Czy prawidłowe będzie rozwiązanie przedstawione poniżej.

Urząd Gminy rozpisał przetarg na zakup mebli dla biblioteki i on jest „zamawiającym”. Na mocy porozumienia zawartego przez Ośrodek Kultury i Urząd Gminy płatnikiem będzie Ośrodek Kultury. Zgodnie z porozumieniem meble zostaną przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym na własność Ośrodka Kultury.

Faktura będzie wyglądała następująco:

Nabywca – Urząd Gminy

Sprzedawca – firma meblarska

Płatnik - Ośrodek Kultury

Odpowiedź:

Opisany sposób zakupu mebli jest poprawny. Takie rozliczenie będzie zaakceptowane.

Pytanie 456 (3 VII 2013)

Czy w ramach realizacji programu można zakupić samochód służący do rozwożenia książek do osób (szczególnie starszych), które samodzielnie nie są wstanie dojechać do Biblioteki?

Odpowiedź:

Regulamin priorytetu wyłącza jedynie z wyposażenia biblioteki same zbiory biblioteczne. Zatem każdy środek trwały i każdy element wyposażenia może być zakupiony w ramach realizowanego zadania. Trzeba jednak pamiętać o tym, że zakup samochodu zawsze musi być sfinansowany w ramach wydatków inwestycyjnych.

Pytanie 457 (3 VII 2013)

Czy podczas remontu budynku, należy uwzględniać minimalne powierzchnie takich pomieszczeń jak : gabinet dyrektora, pomieszczenie socjalne, archiwum?, jeżeli tak, to gdzie można znaleźć takie wymagania?

Odpowiedź:

Regulamin priorytetu nie ustala żadnych wymagań powierzchni pomieszczeń biblioteki, poza powierzchnią ogólną.

Pytanie 458 (3 VII 2013)

Czy w ramach projektu można wyposażyć pomieszczenie, w którym Biblioteka będzie prowadziła sprzedaż książek (łącznie z zakupem kasy fiskalnej)?

Odpowiedź:

W ramach realizowanego zadania można wyposażyć wszystkie pomieszczenia biblioteki, bez względu na charakter prowadzonej w nich działalności.

Pytanie 459 (3 VII 2013)

Jak  mam  odpowiedzieć  na pytanie  - Czy  budynek  jest  zabytkiem ?, bo  mój  budynek  nie  jest  zabytkiem , ale  jest  w  strefie  objętej  ochroną  konserwatora  zabytków  i  wszystkie  remonty „ zewnętrzne „  budynku  muszę  ustalać  z  konserwatorem. Czy  napisać  we  wniosku , że  jest  zabytkiem, czy  nie?

Odpowiedź:

Jeśli budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków należy we wniosku zaznaczyć, że nie jest zabytkiem.

Pytanie 460 (16 VII 2013)

MiPBP w [...] w związku z planami dotyczącymi rozbudowy i modernizacji biblioteki przygotowuje sie również do napisania Strategii Rozwoju Biblioteki - dokument będzie wykorzystany przez Urząd Miasta do tworzonej przez nich Strategii Miasta na lata 2014 - ?. Czy Państwo współpracują z bibliotekami przy tworzeniu strategii w formie warsztatowej czy możliwe jest napisanie strategii na zamówienie? Jakie są to koszty oraz czas potrzebny na stworzenie strategii?

Odpowiedź:

Instytut Książki nie świadczy tego rodzaju usług, nie orientujemy się również jakie są koszty i czas niezbędny do stworzenia takiej strategii przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Pytanie 461 (16 VII 2013)

Proszę o sprecyzowanie prawa własności, czy możemy przez to  rozumieć także użytkowanie wieczyste?
Odpowiedź:

Użytkowanie wieczyste, jak również wszelkiego rodzaju najem, dzierżawa, użyczenie, nie są prawem własności.

Pytanie 462 (16 VII 2013)

Pojawiła się informacja o wyczerpaniu środków na wydatki inwestycyjne, w związku z tym czy wniosek, który przygotowujemy zakładający budowę nowego budynku Filii w 2014r. oraz wyposażenie (czyli wydatki inwestycyjne -budowa, część wyposażenia i nieinwestycyjnie – część wyposażenia, dokumentacja techniczna, inspektor nadzoru, promocja) zostanie odrzucony, jeśli złożymy do we wrześniowym naborze?

Odpowiedź:

Tak, taki wniosek zostanie odrzucony z powodu braku środków inwestycyjnych w budżecie programu.

Pytanie 463 (16 VII 2013)

Czy do wniosku musi być dołączone pozwolenie na budowę? Ponieważ mamy taką sytuację, że do naboru wrześniowego możemy nie zdążyć ze wszystkimi pozwoleniami.
Odpowiedź:

Do wniosku powinno być dołączone pozwolenie na budowę, przy czym nie musi mieć klauzuli prawomocności.

Pytanie 464 (16 VII 2013)

Czy w preliminarzu musimy rozbijać koszty robót budowlanych i montażowych i zakup materiałów niezbędnych do realizacji zakresu rzeczowego zadania?

Odpowiedź:

Preliminarz należy wypełnić zgodnie z nawami poszczególnych wierszy, bez ich rozwijania. Dodatkowo należy dołączyć do wniosku tabelę elementów scalonych.

Pytanie 465 (16 VII 2013)

Czy możemy wpisać do preliminarza inżyniera kontraktu zamiast inspektora nadzoru?

Odpowiedź:

Do preliminarza nie da się wpisać żadnych innych pozycji, ponieważ koszty kwalifikowane są sztywne i nie podlegające modyfikacjom. Inżyniera kontraktu możecie Państwo opłacić ze środków własnych.

Pytanie 466 (16 VII 2013)

Czy mogą nam Państwo podać listę bibliotek, które uzyskały prawo własności?

Odpowiedź:

Nie dysponujemy taką listą i nie udzielamy takich informacji.

Pytanie 467 (18 VII 2013)

W związku z faktem, iż Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w [...] bierze udział w projekcie - Program Wieloletni Kultura+, Priorytet Biblioteka+, Infrastruktura Bibliotek, chciałabym uzyskać informacje, czy po zakończeniu zadania, biblioteka będzie mogła zarabiać na wynajmie pomieszczeń: w tym na wynajmie sali konferencyjnej oraz  pracowni komputerowej. Chodzi tutaj o wynajem pomieszczeń wraz ze sprzętem, którym dysponuje biblioteka, dla instytucji i firm zewnętrznych, które ewentualnie chciałyby zorganizować szkolenie bądź  konferencję.

Odpowiedź:

Tak, biblioteka może zarabiać na wynajmie pomieszczeń.

Pytanie 468 (18 VII 2013)

CZY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA + PRIORYTET „BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK” W OBECNYM NABORZE NA DOTACJE ŚRODKÓW BIEŻĄCYCH  MOŻNA WNIEŚĆ WKŁAD WŁASNY W WYSOKOŚCI 20% WARTOŚCI W POSTACI NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ WŁAŚCICIELEM JEST BIBLIOTEKA?

Odpowiedź:

Tak, można – z wyłączeniem zadań będących wyłącznie zakupem wyposażenia.

Pytanie 469 (23 VII 2013)

Zwracam się z zapytaniem dot. obowiązkowych załączników do wniosku. Czy na etapie składania wniosku wystarczy dołączyć jedynie oświadczenie o zamiarze wniesienia wkładu rzeczowego w postaci własności nieruchomości bez kopii operatu szacunkowego? Czy możemy przyjąć wartość księgową budynku brutto lub netto? Wg. Wniosku Wzorcowego pkt.X i Regulaminu pkt. X  ppkt. 9, potrzebne jest oświadczenie i kopia operatu szacunkowego, zaś wg odpowiedzi na pyt. 312 na etapie składania wniosku wystarczy tylko oświadczenie, a operat szacunkowy dopiero przy rozliczeniu. Stąd moje wątpliwości.

Odpowiedź:

Na etapie składania wniosku wystarczy jedynie deklaracja o wniesieniu wkładu rzeczowego. Dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu rzeczowego muszą być złożone wraz z raportem częściowym lub końcowym, w następującej formie:

- aktualnego odpisu z ksiąg wieczystych lub kopii aktu notarialnego

- operatu szacunkowego.

Nie można określać wartości nieruchomości na podstawie jej wartości księgowej, musi być wykonany operat szacunkowy przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Pytanie 470 (03 X 2013)

Budujemy nową bibliotekę, zakończenie budowy to koniec kwietnia 2014 r. Według kryterium Certyfikatu Biblioteka+ zakup materiałów bibliotecznych w ciągu roku to 12 jedn. ew./100 mieszk. Moje pytanie: Czy to kryterium musi być spełnione na dzień zakończenia budowy (czyli od kwietnia 2013 r. do maja 2014 r.) czy w ciągu naszego roku budżetowego tj. od stycznia do grudnia 2014 r.

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem wskaźniki powinny być osiągnięte na dzień zakończenia zadania i utrzymane przez pełnych 5 lat kalendarzowych od tego terminu. Wskaźnik dotyczący zakupu materiałów bibliotecznych wyraźnie jest opisany, że 12 jednostek ew. na 100 mieszkańców ma być zakupionych w ciągu roku. Wynika z tego, że ilościowy wymóg zakupu materiałów bibliotecznych obowiązuje od pierwszego pełnego roku kalendarzowego, w którym zakończone zostanie zadanie.

Pytanie 471 (03 X 2013)

W nawiązanu do rozmowy telefonicznej, zwracam sie z prośbą o opinię, czy w ramach oszczędności poprzetargowych w ramach robót budowlanych,w ramach dotacji, możemy dodatkowo wykonanć ogrodzenie budynku w którym znajdują sę pomieszczenia biblioteki oraz monitoring otoczenia tegoż budynku.

Odpowiedź:

Tak, w ramach dotacji można wykonać ogrodzenie i monitoring.

Pytanie 472 (04 XI 2013)

Mam pytanie co do zakończenia realizacji projektu w ramach programu Biblioteka +. Czy jeśli po przeprowadzeniu rozeznania rynku- zapytań ofertowych pozostały jakies pieniądze z dotacji, które powinny zostac zwrócone zgodnie z umową 14 dni po zakończeniu jego reazliacji, można zakupić tablice informacyjną do którrej zobowiązana jest biblioteka zgodnie z umową? Czy istnieje jakaś możliwość, aby dodać taki koszt w budżecie?

Odpowiedź:

Wszystkie oszczędności uzyskane w toku realizacji zadania mogą być przeznaczone na podwyższenie standardu, dodatkowe zakupy wyposażenia itp. w ramach kosztów kwalifikowanych. Tablica informacyjna mieści się w kosztach promocji zadania.

Pytanie 473 (20 I 2014)

Jakie kwalifikacje zawodowe muszą posiadać osoby zatrudnione w bibliotekach w świetle obowiązujących przepisów, w tym 28. kryterium Certyfikatu Biblioteki+?

Odpowiedź:

Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów zmieniony został art. 29 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Dotychczasowe brzmienie art. 29:

Art. 29. 1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich powinni posiadać kwalifikacje bibliotekarskie. Tworzą oni grupę zawodową bibliotekarzy. 

2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, należą: 

1) pracownicy służby bibliotecznej: młodszy bibliotekarz, bibliotekarz, starszy bibliotekarz, kustosz i starszy kustosz,

2) bibliotekarze dyplomowani: asystent, adiunkt, kustosz dyplomowany, starszy kustosz dyplomowany. 

3. W bibliotekach mogą być zatrudnieni, w razie potrzeby, specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną. 

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz tryb stwierdzania tych kwalifikacji, uwzględniając potrzebę profesjonalnego wykonywania zadań.

Obecne brzmienie art. 29:

Art. 29. 1. Pracownicy zatrudnieni w bibliotekach na stanowiskach bibliotekarskich tworzą grupę zawodową bibliotekarzy.

2. W bibliotekach mogą być zatrudnione osoby z wykształceniem średnim.

Przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów nie zawierają upoważnienia do wprowadzania jakichkolwiek wymagań kwalifikacyjnych dla osób zatrudnianych w bibliotekach. Utrzymanie lub wprowadzenie takich wymagań jest więc niezgodne z prawem. W związku z tym 28. kryterium Certyfikatu Biblioteki+ przestaje być obowiązujące dla wszystkich wnioskodawców i beneficjentów.


Pytanie 474 (14 V 2014)

Czy 1% budżetu instytucji liczymy od wysokości przyznanej dotacji podmiotowej przez organizatora, czy od budżetu, który jest zwiększany w ciągu roku o różne przychody np. wypracowane przez instytucję inne pozyskane na konkretne działania. Czy można wliczyć do pozyskanych środków wartość książek przekazanych w darze, które są ujmowane w ewidencji biblioteki jako przychód. Za który rok budżetowy biblioteka powinna wyliczyć  1 % budżetu, jeśli zadanie zostało zakończone 31.12.2013 r.

Odpowiedź:

Przez budżet instytucji należy rozumieć sumę przychodów w danym roku kalendarzowym, która jest wykazywana w rachunku wyników. 1% budżetu biblioteki w ciągu ostatnich dwóch lat dotyczy pierwszych dwóch lat kalendarzowych po zakończeniu zadania.