Dotacje

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020

Operator programu

Instytut Książki

Opis programu

5 marca 2020 r.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” jest siódmą edycją programu, poprzednie zrealizowano w latach 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 oraz 2019.

Aktualizacje

3 września 2020 r.

Instytut Książki informuje, że rozpatrzone zostały odwołania od wyników naboru do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.
Wpłynęło łącznie 88 odwołań, w tym 1 błędne formalnie. Rozpatrzonych pozytywnie zostało 17 odwołań.

  1. Odwołania rozpatrzone pozytywnie
  2. Odwołania rozpatrzone negatywnie
  3. Odwołania odrzucone z przyczyn formalnych

***

28 lipca 2020 r.

Instytut Książki ogłasza wyniki naboru do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.

Informujemy, że w ramach naboru złożone zostały 652 wnioski, w tym 552 wnioski poprawne formalnie. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 106 wniosków o najniższym wskaźniku dochodów podatkowych gminy (wskaźnik G) spośród złożonych w naborze wniosków poprawnych formalnie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami § 12 p. 13 Regulaminu wnioskodawca jest uprawniony do złożenia pisemnego odwołania od decyzji odmawiającej przyznania dofinansowania, jeżeli wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych.

Zgodnie z zapisami § 4 p. 4 Regulaminu w budżecie programu wydzielone zostały środki na procedurę odwoławczą – 375 000,00 zł.

Odwołanie można złożyć do dnia 4 sierpnia br., w przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych.

Odwołania należy przesłać na adres Instytutu Książki w Krakowie. Decyduje data stempla pocztowego nadawczego.

Pliki do pobrania:

  1. Wnioski rozpatrzone pozytywnie
  2. Wnioski rozpatrzone negatywnie
  3. Wnioski błędne formalnie
  4. Skład zespołu sterującego

***

Przypominamy, że aby prawidłowo złożyć wniosek do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” należy przesłać go tradycyjną pocztą na adres Instytutu Książki w Krakowie nie później niż 29 maja 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego nadawczego).

Wniosek należy przesłać w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami:

• Odpis pełny z rejestru instytucji kultury. Załącznik obowiązkowy dla wszystkich wnioskodawców, aktualny (nie starszy niż wydany 3 miesiące przed złożeniem wniosku),  zawierający treść wszystkich wpisów (w czterech działach) dokonanych w księdze rejestrowej.

• Dla samorządowych instytucji kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki – kopia aktualnego statutu wnioskodawcy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury, potwierdzającego wyodrębnienie organizacyjne biblioteki w strukturze instytucji. Jeśli biblioteka działa samodzielnie, nie w strukturach innej instytucji (np. ośrodka kultury) ten załącznik nie jest wymagany.

• Oświadczenie o rozliczeniu dofinansowanych zadań z lat ubiegłych - za okres trzech ostatnich lat (2017-2019) i dotyczące realizacji zadań finansowanych w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programów własnych państwowych instytucji kultury, finansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to załącznik obowiązkowy dla wszystkich wnioskodawców.

***

Instytut Książki informuje o wydłużeniu terminu naboru wniosków do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.

Nabór zostaje przedłużony do 29 maja 2020 r.

Tym samym stosownemu wydłużeniu ulega również termin gwarantujący poinformowanie przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów formalnych (zgodnie z zapisami §7 Regulaminu).

***

Instytut Książki informuje, że działa już adres mailowy kraszewski2020@instytutksiazki.pl, na który prosimy przesyłać wszystkie pytania i wątpliwości odnoszące się do trwającego naboru.

Mając na uwadze obecną sytuację, umożliwiamy Państwu także przesyłanie pod wskazany adres roboczych wersji wniosków – na Państwa życzenie zostaną one wstępnie sprawdzone.

Instytut Książki informuje, że oświadczenie nr 2 dotyczące rozliczenia dofinansowanych zadań powinno być składane za okres trzech ostatnich lat

(2017-2019) i dotyczyć realizacji zadań finansowanych w ramach:

1. programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2. programów własnych państwowych instytucji kultury, finansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kryteria

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2017 lub w 2019 roku oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” są wyłączeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Wyłączeni z dofinansowania są również wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania na wnioskowane zadania w ramach innych programów własnych państwowych instytucji kultury, programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programów wieloletnich ustanowionych przez Radę Ministrów i realizowanych przez instytucje podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 000,00 zł.

Minimalna kwota dofinansowania to 10 000,00 zł, a maksymalna – 30 000,00 zł.

Merytoryczna ocena wniosków dokonywana jest na podstawie wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, tzw. wskaźnika G, wg danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów RP na 2020 r. 

Dofinansowanie przyznawane jest wnioskodawcom (którzy złożyli poprawne formalnie wnioski) według kolejności zajmowanej pozycji na liście rankingowej od najniższej do najwyższej wartości wskaźnika G aż do wyczerpania środków budżetu programu.

Termin składania wniosków


 

30 kwietnia 2020 r.

Kontakt

Anna Zagórska, mail: a.zagorska@instytutksiazki.pl, tel. 694 268 148

Beata Najbar, mail: b.najbar@instytutksiazki.pl, tel. 12 617 19 11, 509 868 356

W zakładce „Pytania i odpowiedzi” na bieżąco zamieszczane są pytania nadsyłane przez zainteresowane biblioteki i odpowiedzi na nie udzielane przez Instytut Książki. Prosimy o korzystanie z tej formy kontaktu.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Czy biblioteka, która otrzymała dofinansowanie w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2019 r. może ubiegać się o dofinansowanie także w tym roku?

Niestety nie – biblioteki, które otrzymały dofinasowanie w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w roku 2017 lub w 2019 r. nie są uprawnione do złożenia wniosku w aktualnym naborze.

Pytanie 2: Czy biblioteka, która otrzymała dofinansowanie w ramach „Infrastruktury bibliotek 2016-2020” , ale nie na zakup komputerów, tylko działania modernizacyjne i budowę, może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020?

Niestety nie – biblioteki, które otrzymały dofinasowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” są wyłączone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Pytanie 3: Czy biblioteka, która otrzymała dofinansowanie w ramach „Infrastruktury bibliotek” w edycji z lat 2011-2015 (Program Wieloletni Kultura+), może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020?

Tak, beneficjenci Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek 2011-2015 są uprawnieni do złożenia wniosku w aktualnym naborze do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.

Pytanie 4: Czy jeśli biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach Infrastruktury bibliotek 2016-2020 na budynek filii, może złożyć wniosek na zakup sprzętu komputerowego do biblioteki głównej?

Niestety nie - wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” są wyłączeni z dofinansowania. Zasada ta dotyczy podmiotu, który otrzymał dofinansowanie (samorządowej instytucji kultury), a nie jednostki organizacyjnej tego podmiotu, która była objęta dofinansowanym zadaniem (biblioteki lub filii). Mówi o tym § 8 Regulaminu.

Pytanie 5: Czy dofinansowaniem może być objęty zakup komputerów tylko do jednego obiektu biblioteki, czy do kilku (biblioteka główna i filie)?

Dofinansowaniem mogą być objęte zakupy do jednego obiektu, jak i do kilku (np. do kilku filii bibliotecznych na terenie gminy).

Pytanie 6: Czy jeśli biblioteka otrzymała dofinansowanie z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” na zakup sprzętu do obiektu biblioteki głównej, może teraz złożyć wniosek o zakup sprzętu do filii?

Niestety – beneficjenci Programu „Kraszewski” z roku 2019 nie są uprawnionymi wnioskodawcami w aktualnym naborze. Nie ma znaczenia, dla jakiego obiektu były kupowane sprzęty w roku 2019.

Pytanie 7: Czy biblioteka, która działa samodzielnie, nie w strukturach ośrodka kultury, też musi dołączyć do wniosku kopię aktualnego statutu?

Nie, biblioteka działająca jako samodzielna instytucja nie przesyła kopii statutu.

Pytanie 8: Czy biblioteka może zakupić używane zestawy komputerowe? Czy można zakupić sprzęt poleasingowy?

Tak, można zakupić także używane zestawy komputerowe oraz sprzęt poleasingowy.

Pytanie 9: Czy konieczne jest podawanie marki sprzętu, który chcemy zakupić?

Nie, nie trzeba we wniosku podawać marek/firm sprzętu, który planuje się zakupić.

Pytanie 10: Czy biblioteka, dla której organizatorem jest powiat, a nie gmina (biblioteka powiatowa) może złożyć wniosek?

Niestety biblioteka powiatowa nie jest uprawnionym wnioskodawcą w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Wnioski mogą składać jedynie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina (a nie powiat).

Pytanie 11: Czy biblioteka wojewódzka (dla której organizatorem jest województwo) może wziąć udział w Programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”?

Niestety uprawnionymi wnioskodawcami w programie są wyłącznie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina (wiejska, miejsko-wiejska, miejska).

Pytanie 12: Czy do programu mogą przystąpić też biblioteki szkolne?

Niestety biblioteki szkolne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.

Pytanie 13: Czy biblioteka działająca w strukturach ośrodka kultury może zakupić sprzęt komputerowy na potrzeby świetlicy oraz innych komórek organizacyjnych ośrodka kultury?

Samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, mają obowiązek przekazać zakupione w ramach programu urządzenia i oprogramowanie do dyspozycji biblioteki, a nie ośrodka kultury, świetlicy, domu kultury czy innych jednostek podległych.

Pytanie 14: Czy można zakupić oprogramowanie (np. antywirusowe) na wszystkie komputery w bibliotece, czy tylko na komputery zakupione w ramach programu?

Można zakupić oprogramowanie nie tylko na komputery zakupione w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”, ale także na pozostały sprzęt komputerowy.

Pytanie 15: Jak należy ująć w preliminarzu zestaw komputerowy. Czy wymieniać oddzielnie każdą część zestawu (jednostkę centralną, monitor, klawiaturę itd.), czy ująć wszystkie elementy jako zestaw komputerowy?

Wszystko zależy od tego, w jaki sposób sprzęt ten będzie zaewidencjonowany w bibliotece. Każdorazowo podstawą oceny powinny być zasady prowadzenia ewidencji przez bibliotekę.

Pytanie 16: Czy zakup sprzętu w ramach programu powinien odbywać się na podstawie zapytań ofertowych lub przetargu?

Zakup produktów z przyznanego dofinansowania powinien być dokonywany w trybie udzielenia zamówienia publicznego, tj. w zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tymi przepisami udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro nie wymaga stosowania procedur wskazanych w tych przepisach, chyba że wnioskodawca ustalił dla swojej instytucji jakiś szczególny tryb postępowania przy udzieleniu tych zamówień.

Pytanie 17: Czy można wysłać wniosek drogą elektroniczną do wcześniejszego sprawdzenia?

Niestety nie ma takiej możliwości. Natomiast zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 Regulaminu wnioskodawcy, którzy skutecznie dostarczą wnioski wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż do 15 dni przed upływem terminu naboru, są informowani o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów  formalnych i mają możliwość poprawy wniosku.

Pytanie 18: Co oznacza termin „skuteczne dostarczenie wniosku […] nie później niż do 15 dni przed upływem terminu naboru”, który gwarantuje sprawdzenie wniosku i odesłanie informacji o błędach?

Oznacza on, że – chcąc mieć gwarancję sprawdzenia formalnego wniosku i odesłania informacji o ewentualnych, koniecznych poprawkach – wniosek musi wpłynąć (zostać dostarczony) do Instytutu Książki nie później niż do 15 dni przed upływem terminu naboru. W tym przypadku nie decyduje data stempla pocztowego, ale data dostarczenia.

Pytanie 19: Proszę o informacje, jakich lat powinno dotyczyć oświadczenie o rozliczeniu dofinansowań z lat ubiegłych?

Oświadczenie o rozliczeniu dofinansowań z lat ubiegłych powinno dotyczyć lat 2017-2019.

Pytanie 20: Proszę o informację, jakich programów powinno dotyczyć oświadczenie o rozliczeniu dofinansowań z lat ubiegłych?

Oświadczenie dotyczy realizacji zadań finansowanych w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programów własnych państwowych instytucji kultury, finansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pytanie 21: Czy brak rozliczenia wynikający z trwania programu, w którym bierzemy obecnie udział dyskwalifikuje nas z udziału w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”?

Brak rozliczenia z programów, które jeszcze trwają nie dyskwalifikuje Państwa z udziału w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.

Pytanie 22: Czy brak rozliczenia niewynikający z winy wnioskodawcy dyskwalifikuje nas z udziału w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”?

Tak. Brak rozliczenia niewynikający z winy wnioskodawcy również dyskwalifikuje Państwa z udziału w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.

Pytanie 23: Czy dofinansowanie otrzymane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet „Zakup nowości wydawniczych” należy ująć w załączniku nr 2 (oświadczenie o rozliczeniu dofinansowań z lat ubiegłych)?

Nie, informacji o dofinansowaniu udzielonym w ramach NPRCZ, Priorytet 1, „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” nie umieszcza się w załączniku.

Pytanie 24: Otrzymaliśmy dofinansowanie na przeprowadzenie działań w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, jednak nie rozliczamy tego z Instytutem Książki i nie piszemy wniosku do Instytutu – rachunek z odbytego spotkania wysyłamy do właściwej biblioteki wojewódzkiej. Czy powinniśmy ująć to dofinansowanie w załączniku nr 2 (oświadczenie o rozliczeniu dofinansowań z lat ubiegłych)?

Nie – jeśli nie podpisywaliście Państwo umowy z Instytutem Książki na realizację DKK, to nie ujmujecie Państwo tego jako dofinansowania w załączniku nr 2 (oświadczenie o rozliczeniu dofinansowań z lat ubiegłych).

Pytanie 25: Jeżeli nie pobieraliśmy żadnych dofinansowań, które kwalifikują się do wpisania do załącznika „oświadczenie dotyczące rozliczenia dofinansowanych zadań”, czy powinniśmy wysyłać ten załącznik?

Załącznik należy przesłać zawsze. Jeżeli nie pobierało się żadnych dofinansowań, które kwalifikują się do ujęcia ich w załączniku, na pierwszej stronie załącznika (po uzupełnieniu informacji o bibliotece) należy umieścić zapis „nie dotyczy”. Proszę nie ingerować w treść załącznika, nie tworzyć własnych wersji oświadczenia. 

Pytanie 26: Czy w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” można zakupić pisaki 3D?

Niestety nie – pisaków 3D nie można zakupić w ramach programu.

Pytanie 27: Co zrobić z kosztami montażu sprzętu, np. rzutnika czy ekranu?

Zgodnie z treścią regulaminu cena jednostkowa produktu może być powiększona także o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania, a więc np. koszt zamontowania tego sprzętu. Nie jest jednak przewidziane formułowanie kosztów montażu czy transportu jako oddzielnych pozycji preliminarza.

Pytanie 28: Czy w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” mogę zakupić telefon stacjonarny (nie smartfon, który jest wymieniony wśród produktów, których zakupić nie można)?

Niestety nie, zakup telefonu stacjonarnego nie jest możliwy w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.

Pytanie 29: Czy biblioteka szkolna może złożyć wniosek do programu? 

Niestety nie, biblioteki szkolne nie są uprawnionymi wnioskodawcami w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.