Dotacje

Komputery dla bibliotek 2016

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” został stworzony z myślą o rozwoju bibliotek publicznych. Chodzi przede wszystkim o to, by biblioteki przekształcały się w centra integrujące lokalne społeczności i odpowiadały na oczekiwania różnych grup wiekowych.

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” realizuje następujące cele:

- podniesienie standardu bibliotek poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online;

- zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek.

W ramach programu finansowane będą zadania dla trzech grup wnioskodawców:

1. Nie posiadających elektronicznego katalogu książek.

2. Nie posiadających elektronicznego katalogu książek udostępnionego online oraz automatycznego wypożyczania zbiorów .

3. Udostępniających 100% elektronicznego katalogu książek online.

O dofinansowanie w ramach programu mogły ubiegać się biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury lub wchodzące w skład samorządowych instytucji kultury, posiadające stronę internetową instytucji oraz nie będące beneficjentami programów „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2012”, „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013” oraz „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”.

Informacje dotyczące programu udzielane są drogą mailową,
e-mail: kraszewski2016@instytutksiazki.pl

Informacja o wynikach naboru w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016"
 

W dniu 10 listopada br. zostały zatwierdzone wyniki naboru, które publikujemy poniżej.

Wpłynęło 9 odwołań od negatywnie rozpatrzonych wniosków. Zostaną one rozpatrzone do 5 grudnia 2016 r.

Uwaga: w dniu 14 listopada br. wykryty został błąd na liście wniosków odrzuconych z powodu braków formalnych w zakresie trzeciego zadania, polegający na wskazaniu przy niektórych brakach formalnych numeracji nie istniejącej we wzorze wniosku. 

W związku z tym w dniu 15 listopada br. została opublikowana lista, w której przywołano numerację zgodną z wnioskiem, a nadto wskazano w sposób opisowy jakich kwestii dotyczyły braki formalne.

Powyższy błąd miał charakter wyłącznie redakcyjny, nie miał żadnego wpływu na ocenę wniosków i nie wpłynął na listę wniosków odrzuconych z powodu braków formalnych.

Komputery dla bibliotek 2016 - pliki do pobrania

Zwiń  
Wyniki naboru programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” Zadanie 1
Lista beneficjentów, którzy otrzymali dotację
Wyniki naboru programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” Zadanie 1
Lista wnioskodawców, którzy nie otrzymali dotacji
Wyniki naboru programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” Zadanie 1
Lista wniosków odrzuconych ze względu na błędy
Wyniki naboru programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” Zadanie 2
Lista beneficjentów, którzy otrzymali dotację
Wyniki naboru programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” Zadanie 2
Lista wnioskodawców, którzy nie otrzymali dotacji
Wyniki naboru programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” Zadanie 2
Lista wniosków odrzuconych ze względu na błędy
Wyniki naboru programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” Zadanie 3
Lista beneficjentów, którzy otrzymali dotację
Wyniki naboru programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” Zadanie 3
Lista wnioskodawców, którzy nie otrzymali dotacji
Wyniki naboru programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” Zadanie 3
Lista wniosków odrzuconych ze względu na błędy
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 – regulamin
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 – formularz wniosku dla zadania nr 1
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 – formularz wniosku dla zadania nr 2
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 – formularz wniosku dla zadania nr 3
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 – wniosek wzorcowy dla zadania nr 1
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 – wniosek wzorcowy dla zadania nr 2
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 – wniosek wzorcowy dla zadania nr 3

Komputery dla bibliotek 2015

Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online.

Program skierowany jest do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce.

O dofinansowanie w ramach programu mogły się ubiegać biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury lub wchodzące w skład samorządowych instytucji kultury.

Termin składania wniosków upłynął 30 września 2015 roku.

Lista wniosków nie poddanych ocenie wraz z informacją o dokładnej przyczynie odrzucenia zostanie opublikowana do 6 listopada na stronie Instytutu Książki.

Pozostałe wnioski zawierające błędy formalne i niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie były oceniane.

Lista wniosków odrzuconych będzie opublikowana do 6 listopada 2015 r.

Do 12 listopada 2015 r. beneficjenci otrzymają na adres e-mailowy, podany we wniosku, wypełnioną umowę o dofinansowanie.


Kontakt:

Informacje dotyczące programu udzielane są wyłącznie drogą mailową.

e-mail: kraszewski2015@instytutksiazki.pl

Komputery dla bibliotek 2015 - pliki do pobrania

Zwiń  
Lista wniosków odrzuconych (pdf)
Najczęściej zadawane pytania
Katalog najczęściej popełnianych błędów
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015 – formularz raportu
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015 – regulamin
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015 – wzór umowy
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015 – formularz wniosku
Wyniki Kraszewski 2015 - wnioskodawcy, którzy nie dostali dotacji
Wyniki Kraszewski 2015 - beneficjenci, którym przyznano dotację

Komputery dla bibliotek 2013

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek” (edycja 2013) to program dotacyjny Instytutu Książki.

Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online.

Program skierowany jest do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce.

Lista wszystkich bibliotek, które wzięły udział w programie - edycja 2013


UWAGA!

Termin naboru wniosków upłynął 20 października 2013 roku
(o terminowym nadesłaniu wniosku decydowała data stempla pocztowego).


Wniosek należało złożyć w wresji papierowej z niezbędnymi podpisami na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu wraz z obowiązującymi załącznikami.

Dodatkowo wniosek należało wysłać w wersji elektronicznej na adres: kraszewski@instytutksiazki.pl

Kontakt:

Instytut Książki
Oddział w Warszawie
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
PKiN, IX piętro, pok. 911
 

Małgorzata Szmigielska
tel: 573383563

Informacje telefoniczne dotyczące programu udzielane są w godzinach: 10.00 - 15.00.

Komputery dla bibliotek 2013 - pliki do pobrania

Zwiń  
Zadanie V.1b (biblioteki powiatowe)
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
Zadanie V.1c (biblioteki miejskie w gminach powyżej 15 tys. mieszkańców)
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
Zadanie V.1c (biblioteki miejskie w gminach powyżej 15 tys. mieszkańców)
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
Regulamin Programu Dotacyjnego "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" (edycja 2013)
Raport z wykonania zadania
Roczne sprawozdanie z utrzymania parametrów zadania
Zadanie V.1a (wojewódzkie biblioteki publiczne)
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
Wzór umowy
Formularz wniosku
Oświadczenie dotyczące statusu gminy, w ramach której działa wnioskodawca (załącznik nr 3 do wniosku)
Oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego o wysokości wydatków bieżących (załącznik nr 4 do wniosku)
Oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego o wysokości dotacji podmiotowej dla biblioteki (załącznik nr 5 do wniosku)

Komputery dla bibliotek 2012

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek” (edycja 2012) to program dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line.

Nazwa programu nawiązuje do obchodzonego obecnie Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego – ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Program skierowany jest do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce.

Zgodnie z regulaminem programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” od decyzji o dofinansowaniu nie przysługuje odwołanie.

Komputery dla bibliotek 2012 - pliki do pobrania

Zwiń  
Zadanie 1
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
Zadanie 1
Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie
Zadanie 2
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
Zadanie 2
Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie
Zadanie 2
Lista wniosków błędnych formalnie
Zadanie 3
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
Zadanie 3
Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie
Zadanie 3
Lista wniosków błędnych formalnie
Regulamin Programu Dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”
Formularz wniosku
Wskaźniki (załącznik nr 1 do wniosku)
Informacja o otrzymanej pomocy de minimis (załącznik nr 2 do wniosku)
Oświadczenie dotyczące statusu gminy, w ramach której działa wnioskodawca (załącznik nr 5 do wniosku)
Oświadczenie o nieposiadaniu elektronicznego katalogu książek dostępnego on-line (załącznik nr 6 do wniosku)
Oświadczenie o stanie ilościowym bazy danej stanowiącej podstawę do katalogu on-line (załącznik nr 7 do wniosku)
Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium 15. i 16. Certyfikatu Biblioteki+ (załącznik nr 8 do wniosku)
Oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego o wysokości wydatków bieżących (załącznik nr 10 do wniosku)
Oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego o wysokości dotacji podmiotowej dla biblioteki (załącznik nr 11 do wniosku)
Oświadczenie o liczbie mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 12 do wniosku)
Wzór umowy
Formularz raportu z wykonania zadania
Formularz rocznego sprawozdania z utrzymania parametrów zadania