Dotacje

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2021

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2021

Operator programu

Instytut Książki

Opis programu

21 czerwca 2021 r.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Aktualizacje

28 września 2021 r.

Instytut Książki informuje, że rozpatrzone zostały odwołania od wyników tegorocznego naboru do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.
Wpłynęło łącznie 58 odwołań, w tym 1 błędne formalnie. Rozpatrzonych pozytywnie zostało 18 odwołań.

  1. Odwołania rozpatrzone pozytywnie
  2. Odwołania rozpatrzone negatywnie
  3. Odwołania odrzucone z przyczyn formalnych

***

8 września 2021 r

Instytut Książki ogłasza wyniki naboru do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Informujemy, że w ramach naboru złożonych zostało 480 wniosków, w tym 433 wnioski poprawne formalnie.

Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 112 wniosków o najniższym wskaźniku dochodów podatkowych gminy (wskaźnik G) spośród złożonych w naborze wniosków poprawnych formalnie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami § 12 p. 13 Regulaminu wnioskodawca jest uprawniony do złożenia pisemnego odwołania od decyzji odmawiającej przyznania dofinansowania, jeżeli wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych.

Zgodnie z zapisami § 4 p. 4 Regulaminu w budżecie programu wydzielone zostały środki na procedurę odwoławczą – 375 000,00 zł. Dodatkowo, w zgodzie z § 4 p. 4 Regulaminu, pula ta została zwiększona o środki niewykorzystane w przeprowadzonym naborze wniosków. Łączny budżet na odwołania wynosi: 376 651,00 zł

Odwołanie wraz z uzasadnieniem można złożyć do dnia 15 września br., w przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych.

Uwaga! Odwołanie należy przesłać w formie podpisanego skanu na adres kraszewski2021@instytutksiazki.pl, a oryginał dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Instytutu Książki w Krakowie. Decyduje data stempla pocztowego nadawczego.

Pliki do pobrania:

  1. Wnioski rozpatrzone pozytywnie
  2. Wnioski rozpatrzone negatywnie
  3. Wnioski błędne formalnie
  4. Zespół sterujący

Kryteria

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2017 r., w 2019 r. lub w 2020 r. oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” są wyłączeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Wyłączeni z dofinansowania są również wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania na wnioskowane zadania w ramach innych programów własnych państwowych instytucji kultury, programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programów wieloletnich ustanowionych przez Radę Ministrów i realizowanych przez instytucje podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wniosek należy wypełnić za pomocą generatora dostępnego na stronie internetowej Instytutu Książki (https://instytutksiazki.pl/kraszewski/) i przesłać go – wydrukowany, opieczętowany i podpisany – na adres Instytutu Książki.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 000,00 zł.

Minimalna kwota dofinansowania to 10 000,00 zł, a maksymalna – 30 000,00 zł.

Okres realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy z beneficjentem do 30 listopada 2021 r.

Merytoryczna ocena wniosków dokonywana jest na podstawie wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, tzw. wskaźnika G, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1530 z późn. zm.) - wg danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów RP na 2021 r.

Wskaźnik dochodów podatkowych gmin na 2021 r. można znaleźć pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-dochodow-podatkowych-gmin-powiatow-i-wojewodztw-na-2021-r

Dofinansowanie przyznawane jest wnioskodawcom według kolejności zajmowanej pozycji na liście rankingowej od najniższej do najwyższej wartości wskaźnika G aż do wyczerpania środków budżetu programu.

Prosimy o zapoznanie się z prezentacją dotyczącą podstawowych zasad programu oraz prezentacją dotyczącą zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie – są dostępne wśród plików do pobrania.

Termin składania wniosków

23 sierpnia 2021 r.

Kontakt

Anna Zagórska, mail: a.zagorska@instytutksiazki.pl, tel. 694 268 148

Beata Najbar, mail: b.najbar@instytutksiazki.pl, tel. 12 617 19 11, 509 868 356

Karolina Nowak, mail k.nowak@instytutksiazki.pl, tel. 505 245 778

W zakładce „Pytania i odpowiedzi” na bieżąco zamieszczane są pytania nadsyłane przez zainteresowane biblioteki i odpowiedzi na nie udzielane przez Instytut Książki. Prosimy o korzystanie z tej formy kontaktu.

Pytania i odpowiedzi

Czy biblioteka, która otrzymała dofinansowanie w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2020 r. może ubiegać się o dofinansowanie także w tym roku?

Niestety nie – biblioteki, które otrzymały dofinasowanie w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2017, w 2019 r. oraz w 2020 r. nie są uprawnione do złożenia wniosku w aktualnym naborze.

Czy po złożeniu wniosku w generatorze powinnam go wydrukować?

Tak, aby poprawnie złożyć wniosek, po wypełnieniu i złożeniu w generatorze wniosków należy go wydrukować i dostarczyć do Instytutu Książki w sposób opisany w § 5 regulaminu.

Czy do wydrukowanej wersji wniosku, wysyłanej do Instytutu Książki, dołączam także załączniki (wgrane wcześniej w generatorze wniosków)?

Na etapie składania wniosków załączniki należy tylko wgrać do generatora wniosków, w trakcie tworzenia wniosku. Ich papierowych wersji nie trzeba przesyłać wraz z formularzem wniosku w formie papierowej. Zgodnie z § 13 regulaminu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania) wnioskodawca zobowiązany jest do przesłania wymaganych regulaminem załączników (w przypadku kopii: potwierdzonych za zgodność z oryginałem ) w formie papierowej.

Czy biblioteka, która jest beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” może ubiegać się o dofinansowanie w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”?

Biblioteki, które otrzymały dofinasowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” są wyłączone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Czy biblioteka, która otrzymała dofinansowanie w ramach „Infrastruktury bibliotek 2016-2020” , ale nie na zakup komputerów, tylko działania modernizacyjne i budowę, może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020?

Niestety nie – biblioteki, które otrzymały dofinasowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” są wyłączone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Czy biblioteka, która otrzymała dofinansowanie w ramach „Infrastruktury bibliotek” w edycji z lat 2011-2015 (Program Wieloletni Kultura+), może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020?

Tak, beneficjenci Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek 2011-2015 są uprawnieni do złożenia wniosku w aktualnym naborze do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.

Czy jeśli biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach Infrastruktury bibliotek 2016-2020 na budynek filii, może złożyć wniosek na zakup sprzętu komputerowego do biblioteki głównej?

Niestety nie - wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” są wyłączeni z dofinansowania. Zasada ta dotyczy podmiotu, który otrzymał dofinansowanie (samorządowej instytucji kultury), a nie jednostki organizacyjnej tego podmiotu, która była objęta dofinansowanym zadaniem (biblioteki lub filii). Mówi o tym § 8 Regulaminu.

Czy dofinansowaniem może być objęty zakup komputerów tylko do jednego obiektu biblioteki, czy do kilku (biblioteka główna i filie)?

Dofinansowaniem mogą być objęte zakupy do jednego obiektu, jak i do kilku (np. do kilku filii bibliotecznych na terenie gminy).

Czy jeśli biblioteka otrzymała dofinansowanie z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” na zakup sprzętu do obiektu biblioteki głównej, może teraz złożyć wniosek o zakup sprzętu do filii?

Niestety – beneficjenci Programu „Kraszewski” z roku 2020 nie są uprawnionymi wnioskodawcami w aktualnym naborze. Nie ma znaczenia, dla jakiego obiektu były kupowane sprzęty w roku 2020.

Czy biblioteka, która działa samodzielnie, nie w strukturach ośrodka kultury, też musi dołączyć do wniosku (wgrać jako załącznik) kopię aktualnego statutu?

Nie, biblioteka działająca jako samodzielna instytucja nie dołącza pliku ze statutem. Wniosek może być złożony bez wgrania pliku zawierającego statut.

Czy biblioteka może zakupić używane zestawy komputerowe? Czy można zakupić sprzęt poleasingowy?

Tak, można zakupić także używane zestawy komputerowe oraz sprzęt poleasingowy.

Czy konieczne jest podawanie marki sprzętu, który chcemy zakupić?

Nie, nie trzeba i nie zalecamy podawania we wniosku marek/firm sprzętu, który planuje się zakupić.

Czy biblioteka, dla której organizatorem jest powiat, a nie gmina (biblioteka powiatowa) może złożyć wniosek?

Niestety biblioteka powiatowa nie jest uprawnionym wnioskodawcą w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Wnioski mogą składać jedynie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina (a nie powiat).

Czy biblioteka wojewódzka (dla której organizatorem jest województwo) może złożyć wniosek?

Niestety uprawnionymi wnioskodawcami w programie są wyłącznie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina (wiejska, miejsko-wiejska, miejska).

Czy do programu mogą przystąpić też biblioteki szkolne?

Niestety biblioteki szkolne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Czy biblioteka działająca w strukturach ośrodka kultury może zakupić sprzęt komputerowy na potrzeby świetlicy oraz innych komórek organizacyjnych ośrodka kultury?

Samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, mają obowiązek przekazać zakupione w ramach programu urządzenia i oprogramowanie do dyspozycji biblioteki, a nie ośrodka kultury, świetlicy, domu kultury czy innych jednostek podległych.

Czy można zakupić oprogramowanie (np. antywirusowe) na wszystkie komputery w bibliotece, czy tylko na komputery zakupione w ramach programu?

Można zakupić oprogramowanie nie tylko na komputery zakupione w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, ale także na pozostały sprzęt komputerowy.

Jak należy ująć w preliminarzu zestaw komputerowy. Czy wymieniać oddzielnie każdą część zestawu (jednostkę centralną, monitor, klawiaturę itd.), czy ująć wszystkie elementy jako zestaw komputerowy?

Wszystko zależy od tego, w jaki sposób sprzęt ten będzie zaewidencjonowany w bibliotece. Każdorazowo podstawą oceny powinny być zasady prowadzenia ewidencji przez bibliotekę.

Czy zakup sprzętu w ramach programu powinien odbywać się na podstawie zapytań ofertowych lub przetargu?

Zakup produktów z przyznanego dofinansowania powinien być dokonywany w trybie udzielenia zamówienia publicznego, tj. w zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tymi przepisami udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro nie wymaga stosowania procedur wskazanych w tych przepisach, chyba że wnioskodawca ustalił dla swojej instytucji jakiś szczególny tryb postępowania przy udzieleniu tych zamówień.

Jeśli biblioteka wnioskuje o maksymalną kwotę dofinansowania i nie zostanie jej przyznana to czy jest możliwość zmiany kwoty dofinansowania czy wniosek jest odrzucony w całości?

Jedynym kryterium w programie jest wskaźnik G, wnioskowana kwota nie ma znaczenia przy ocenie wniosków, jeżeli Państwa wniosek nie zakwalifikuje się do udziału w programie, to zmiana kwoty  dofinansowania nie zmienia decyzji.W przypadku otrzymania dofinansowania Beneficjenci otrzymują kwotę o którą wnioskują. 


Mam zapytanie odnośnie składania wniosku na doposażenie bibliotek w sprzęt komputerowy. Czy możemy starać się o laptopy czy tylko komputery stacjonarne?

Zgodnie z zapisami par. 10 ust. 1 regulaminu programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” możecie Państwo zakupić zarówno komputery stacjonarne, jak i przenośne (laptopy). 

W rubryce FAQ znalazłam informację, iż składać wniosku nie może biblioteka, której organizatorem jest powiat, proszę o doprecyzowanie, czy analogicznie, jeśli ta biblioteka działa w strukturze ośrodka kultury, dla którego organizatorem jest powiat, to również i ta instytucja kultury nie jest uprawniona do składania wniosku?

Zgodnie z zapisami regulaminu (par. 3) o  dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Zasada dotycząca organizatora (którym musi być gmina) odnosi się więc do wszystkich ubiegających się o dofinansowanie podmiotów.

Do kiedy można składać wniosek w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek"?

Wniosek można złożyć zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu o konkursie (punkt "Termin składania wniosków" nad punktem "Kontakt") oraz w regulaminie, czyli do 23 sierpnia br.

Przypominamy, że wnioskodawcy, którzy skutecznie dostarczą wnioski (a więc wpłyną one lub zostaną osobiście dostarczone) do Instytutu Książki nie później niż do 15 dni przed upływem terminu naboru są informowani o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów formalnych.

Jestem dyrektorem Biblioteki [...], zastanawiam się czy mogę składać wniosek w programie „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”, jeżeli w poprzednich latach otrzymywałam dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

Tak oczywiście, może Pani składać wniosek. Zakup nowości w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nie jest żadną przeszkodą w złożeniu wniosku do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Ograniczenie dotyczy sytuacji, gdyby wcześniej otrzymała Pani dofinansowanie na to samo zadanie (zakup komputerów) z innego programu.

Czy uczestnictwo w Priorytecie 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016 - 2020 wyklucza bibliotekę z możliwości ubiegania się o dotację na sprzęt komputerowy?

Udział w PR 1 NPRCz w żaden sposób nie wyklucza z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek".

Czy udział w Programie “Konwersja Cyfrowa domów kultury” lub “Sieć na kulturę” wyklucza mnie z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu “Kraszewski. Komputery dla bibliotek?”

Udział w wymienionych programach nie wpływa na możliwość złożenia wniosku w ramach programu “Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

W latach 2018-2020 nie pobierałam żadnych dofinansowań. Generator wniosku nie pozwala mi jednak na złożenie wniosku bez dołączenia Oświadczenia o rozliczeniu zadań z lat poprzednich.

Oświadczenie, zgodnie z zapisami regulaminu programu, jest załącznikiem obowiązkowym dla każdego wnioskodawcy. Jeśli nie pobierała Pani żadnych dofinansowań, w oświadczeniu należy zaznaczyć odpowiednie pole. Generator wniosków wymusza dołączenie wszystkich obowiązkowych załączników - bez ich wgrania nie jest możliwe złożenie wniosku (wniosek bez oświadczenia byłby błędny formalnie).

Czy muszę wysłać wniosek w wersji papierowej? Czy wystarczy złożyć go w generatorze?

Po złożeniu wniosku w generatorze wniosków, należy go wydrukować, opieczętować, podpisać oraz przesłać tradycyjną pocztą na adres Instytutu Książki w Krakowie.

Czy obowiązuje i jeśli tak to jak długo okres trwałości po realizacji projektu?

W przypadku programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” nie ma wyznaczonego regulaminem okresu trwałości projektu.

Biblioteka często organizuje zajęcia i warsztaty dla czytelników, często są one organizowane w innych miejscach niż siedziba biblioteki np. w klubie seniora, w szkołach lub w domu kultury. Czy na takie zajęcia biblioteka może wypożyczyć zakupiony sprzęt?

Tak, istnieje możliwość wypożyczenia zakupionego sprzętu w celu przeprowadzenia zajęć dla czytelników odbywających się poza siedzibą biblioteki, o ile są to zajęcia czy warsztaty organizowane przez bibliotekę-beneficjenta.

Czy po zakończeniu projektu biblioteka może przekazać lub bezpłatnie użyczyć zakupiony sprzęt do ośrodka kultury bądź do szkoły?

Nie ma możliwości przekazania zakupionego w ramach programu sprzętu innemu podmiotowi czy też innej jednostce organizacyjnej, w przypadku gdy biblioteka działa w strukturach innej instytucji, np. ośrodka kultury. Realizacja opisanej sytuacji może skutkować koniecznością zwrotu przyznanego dofinansowania.

Czy odpis z Rejestru Instytucji Kultury, który załączamy do wniosku powinien być pełen, czy wystarczy skrócony ?

Można złożyć zarówno odpis skrócony, jak i pełny – najważniejsze, żeby spełniał dwa regulaminowe warunki: (1) był aktualny, a więc wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku oraz (2) zawierał informacje ze wszystkich czterech działów.

Chciałabym w ramach zadania zakupić folię (szkło) ochronne na tablety - czy jest to koszt kwalifikowany?

Niestety nie. Zakup folii czy szkieł ochronnych na ekrany dotykowe nie jest możliwy w ramach programu.

Czy w ramach jednej pozycji preliminarza mogę wpisać Zestaw komputerowy, w którego skład wchodzi: komputer, monitor, zasilacz awaryjny, pakiet biurowy Office. Jeśli tak to czy wystarczy zapis: "zestaw komputerowy" bez wymieniania wszystkich urządzeń i oprogramowań wchodzących w skład zestawu czy trzeba je wymienić?

Można wpisać „zestaw komputerowy”, nie wymieniając poszczególnych jego komponentów.

Chcemy przystąpić do programu, w związku z tym mamy następujące pytanie - żaden ze sklepów komputerowych nie daje gwarancji utrzymania ceny. Co w wypadku, kiedy cena w dniu zakupu będzie znacząco różniła się od ceny na wniosku? Może zdarzyć się tak, że nie wystarczy funduszy na zakup całego sprzętu wymienionego przez nas we wniosku. Prosimy o wyjaśnienie co zrobić w takiej sytuacji.

Zmiany cen, a więc konieczność przesunięcia środków pomiędzy pozycjami preliminarza, reguluje par. 11 ust. 6. Regulaminu konkursu – wskazane są tam konkretne limity dotyczące przesunięć samodzielnych i wymagających wcześniejszej zgody. Dodatkowo zachęcamy Państwa do wpisywania w preliminarzu kosztów jak najbardziej ogólnych nazw planowanych do zakupu sprzętów – możliwe jest wtedy np. zastąpienie jednej drukarki (której cena bardzo się zmieniła czy która np. nie jest już dostępna na rynku) innym modelem.Wpisywanie w preliminarzu kosztów nazw bardzo szczegółowych (np. konkretnych marek, modeli itp.) nie daje już takiej elastyczności przy dokonywaniu samodzielnych zmian.Jeśli więc koszty zaplanowanego sprzętu znacząco wzrosną, można rozważyć (1) np. zakup sprzętu podobnego, ale np. innego modelu, innego producenta (przy założeniu ogólnych nazw produktów w preliminarzu), (2) można przesunąć środki pomiędzy pozycjami preliminarza (np. jeśli część sprzętów podrożeje, ale inne uda się zakupić taniej), (3) ostatecznie można wystąpić z prośbą o możliwość zmiany liczby planowanego do zakupienia sprzętu wraz z uzasadnieniem. Rozwiązania (1) i (2) są  rozwiązaniami najbezpieczniejszymim.

Mam pytanie czy wystarczy odpis z rejestru instytucji kultury znajdujący się na stronach BIP, czy musi być pełny odpis?

Jeśli odpis znajdujący się w BIP zawiera aktualne informacje ze wszystkich czterech działów RIK, można go pobrać i złożyć załącznik w tej formie.

Mam pytanie dotyczące urządzeń dla osób niepełnosprawnych. Czy można z programu Kraszewski zakupić czytaki, auto-lektora? Czy tylko oprogramowanie komputerowe dla niepełnosprawnych ?

W ramach programu Kraszewski można zakupić urządzenia wskazane w pytaniu, które służą wsparciu osób niepełnosprawnych, takie jak czytaki i auto-lektora.

Czy w załączniku do wniosku “Oświadczenie o terminowym rozliczeniu zadań w ostatnich latach…” mam wpisywać także dofinansowanie, jakie otrzymaliśmy w ramach Priorytetu 1 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, czyli Zakup nowości wydawniczych?

Nie, dofinansowania pozyskanego w ramach Priorytetu 1 “Zakup nowości wydawniczych” nie ujmuje się w oświadczeniu. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to wieloletni program rządowy, a oświadczenie dotyczy jedynie programów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz w programów własnych państwowych instytucji kultury, finansowanych ze środków MKDNiS.

Czy jeśli biblioteka otrzymałaby dofinansowanie w ramach tej edycji Kraszewskiego, to może [później] składać wniosek do projektu Infrastruktura bibliotek 2021-2025 na budowę/rozbudowę biblioteki?

Tak, otrzymanie dofinansowania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” daje możliwość późniejszego ubiegania się o dofinansowanie w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”.Nie jest możliwa sytuacja odwrotna, czyli taka, w której beneficjent Infrastruktury (edycji bieżącej, ale też poprzedniej) ubiega się o dofinansowanie w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Mam pytanie odnośnie licencji na program antywirusowy, czy musi być na 1 rok, czy może być np. na 2 lata?

Możecie Państwo zakupić kilkuletnią licencję na program antywirusowy, nie muszą to być licencje jednoroczne.

Pytanie, dotyczy par. 7:Wnioskodawcy, którzy skutecznie dostarczą wnioski wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż do 15 dni przed upływem terminu naboru, są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów formalnych. Czy te 15 dni to kalendarzowe, czy robocze?

Termin ten odnosi się do dni kalendarzowych – jeśli wnioski zostaną skutecznie dostarczone do Instytutu Książki do 9 sierpnia włącznie, macie Państwo gwarancję ich sprawdzenia wraz z poinformowaniem o ewentualnych błędach i możliwości ich skorygowania.

Przypominam jednocześnie, że skuteczne dostarczenie oznacza, że do tego dnia (9 sierpnia) Państwa wniosek musi już znaleźć się w Instytucie Książki, nie jest to np. najpóźniejsza data nadania przesyłki listowej.

Czy z programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek można zakupić oprogramowanie Microsoft Office?

Tak, oczywiście – w ramach programu można zakupić oprogramowanie, także pakiet Office.

Załącznik - oświadczenie o wywiązaniu się wnioskodawcy z obowiązku rozliczenia dofinansowań przyznanych w latach poprzednich (Oświadczenie o rozliczeniu dofinansowań). Czy ten załącznik podpisuję ręcznie i dopiero skanuję dokument?

Tak, właśnie tak należy zrobić – proszę, żeby dokument był podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy (tę osobę, której dane – imię, nazwisko, stanowisko są wpisane w górnej części załącznika).

Czy jeśli pakiet Ofiice będzie kupowany razem z komputerem, to czy należy wyodrębnić w kosztorysie, czy ująć w cenie zestawu komputerowego?

Wszystko zależy od sposobu ewidencjonowania sprzętu i oprogramowania do niego, jaki stosujecie Państwo w swojej bibliotece. Oba sposoby ujęcia produktu w preliminarzu co do zasady są poprawne.

Mam pytanie odnośnie zakupów w programie Kraszewski . W odpowiedziach na pytania jest informacja że można zakupić programy antywirusowe do wszystkich komputerów już pracujących w bibliotece. Czy może to być również kontynuacja zakupu oprogramowania, które biblioteka już ma? Jeśli tak czy licencje można wykupić na rok czy można również  na 2 lata ?

Może Pani wykupić również przedłużenie licencji na program, który już Pani posiada. Możliwe jest także wykupienie licencji na okres dłuższy niż rok.

Jeżeli moja biblioteka jest odrębną Instytucją kultury to statutu [do wniosku] nie muszę załączać?

Statut dołączają tylko i wyłącznie biblioteki działające w strukturach innych instytucji kultury.

Mam pytanie w jakim formacie należy zapisać załączniki do wniosku?

Załączniki należy zapisać w jednym z poniższych formatów:
- pdf
- png
- jpg
Proszę pamiętać, że przy każdym załączniku znajduje się miejsce tylko na jeden plik. Nie ma możliwości np. zapisu 4 oddzielnych plików w załączniku dot. statutu. Jeśli dany dokument składa się z wielu stron, przy skanowaniu należy je scalić do jednego pliku. Proszę także o sprawdzenie, czy urządzenie skanujące nie zapisuje formatów plików wielkimi literami (.PDF, .JPG) - jeśli tak się dzieje, należy ręcznie zmienić te oznaczenia na małe litery (.pdf, .jpg).

Czy możemy załączyć do wniosku aktualny odpis z rejestru instytucji kultury, który został wydany 21 maja 2021 r.? Będzie ważny jeszcze w dniu wysłania wniosku. Nadmienię, że od tamtej do dnia dzisiejszego nie było nowego wpisu.

Zgodnie z zapisami regulaminu można złożyć odpis, który jest wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

Mam pytanie dotyczące oświadczenia nr 3, jaką datę mam pod podać w dacie rozliczenia?(ostatnia kolumna w tabeli). Czy ma być to data wypełnienia raportu z wykonania zadania (zawsze data styczniowa) czy zapłaty za ostatnią fakturę?

W tabeli podaje się datę rozliczenia – a więc datę wskazaną przez instytucję zarządzającą programem jako dzień przyjęcia/zaakceptowania/rozliczenia złożonego przez Państwa raportu końcowego.