Dotacje

Nazwa programu

Certyfikat dla małych księgarni (2022)

Operator programu

Instytut Książki

Opis programu

31.05.2022 r.

Certyfikat dla małych księgarni” to program własny Instytutu Książki, którego celem jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności.

Cele strategiczne programu:

 1. zahamowanie obserwowanego od wielu lat spadku liczby małych księgarni;
 2. zwiększenie roli małych księgarni w realizacji działań promujących czytelnictwo;
 3. wsparcie małych księgarni jako instytucji promujących kulturę wśród lokalnych społeczności;
 4. zapewnienie małym księgarniom możliwości lepszej promocji oraz wsparcia ich bieżącej działalności;
 5. promocja twórczości polskich autorów;
 6. zapewnienie większej biblioróżnorodności oferty małych księgarni;
 7. pomoc wydawcom i autorom specjalizującym się w tematyce regionalnej.

Zadanie „realizacja dofinansowań w ramach programu własnego pn. Certyfikat dla małych księgarni” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadanie pn. sfinansowanie kosztów obsługi program własnego pn. “Certyfikat dla małych księgarni” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sfinansowano ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej na realizację zadania: „realizacja dofinansowań w ramach programu własnego pn. Certyfikat dla małych księgarni”, w kwocie 4 000 000 zł.

Sfinansowano ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej na realizację zadania: „sfinansowanie kosztów obsługi program własnego pn. Certyfikat dla małych księgarni” w kwocie 200 000 zł.

Aktualizacje

14.10.2022 r.

Instytut Książki informuje, że rozpatrzone zostały odwołania od wyników dodatkowego naboru do programu „Certyfikat dla małych księgarni”.

Wpłynęło 14 odwołań, wszystkie poprawne formalnie. Wszystkie odwołania zostały rozpatrzone pozytywnie.

Odwołanie rozpatrzone pozytywnie

Beneficjenci zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji o przyznaniu środków ze wsparcia finansowego, a także o planowanych terminach bezpłatnych szkoleń, które przypomną zasady realizacji zadań. Szkolenia odbywają się w formule wirtualnej.

Skład zespołu sterującego w programie „Certyfikat dla małych księgarni”

***

27.09.2022 r.

Rozstrzygnięcie dodatkowego naboru wniosków w „Certyfikacie dla małych księgarni”

Informujemy, że w ramach naboru złożono 75 wniosków, w tym  58 wniosków poprawnych formalnie na łączną kwotę wsparcia finansowanego 2 318 000,00 zł oraz 17 wniosków błędnych formalnie.

Spośród poprawnych formalnie wniosków dofinansowanie otrzymało 32 wnioski o liczbie punktów uzyskanych w procesie oceny przekraczających 70 (zgodnie z zapisami par. 8 ust. 16), w kolejności od 1. do 32. miejsca zajmowanego na liście rankingowej (od 93,80 do 84,60 uzyskanych punktów), na łączną kwotę wsparcia finansowego 1 278 000,00 zł.

W ramach budżetu programu wydzielone zostały środki finansowe przeznaczone na odwołania od wyników naboru w wysokości 15% tego budżetu.

Zgodnie z regulaminem konkursu (par. 9 ust. 13 i 14)  możliwe jest złożenie odwołania od wyników naboru wniosków, jeżeli wniosek nie został odrzucony z powodu błędów formalnych. Liczba punktów uzyskanych w procedurze konkursowej nie jest wiążąca w procedurze rozpatrywania odwołań.

Odwołanie wraz z uzasadnieniem można złożyć do dnia 4 października br., w przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych.

Odwołanie należy przesłać w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym bądź dokumentowej (np. skan podpisanego dokumentu) na adres certyfikat2022@ik.gov.pl, a oryginał – w przypadku formy dokumentowej (skan) – dostarczyć osobiście lub przesłać przesyłką poleconą.

W przypadku przesłania odwołania w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 896 z późn. zm.) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej data przesłania jest równoznaczna z datą wniesienia go do instytucji zarządzającej.

Pliki do pobrania:

 1. Wnioski rozpatrzone pozytywnie
 2. Wnioski rozpatrzone negatywnie
 3. Wnioski błędne formalnie

***

27.07.2022 r.

Instytut Książki informuje, że rozpatrzone zostały odwołania od wyników pierwszego tegorocznego naboru do programu „Certyfikat dla małych księgarni”.

Wpłynęły 2 odwołania, wszystkie poprawne formalnie. Jedno ze złożonych odwołań zostało rozpatrzone pozytywnie.

 1. Odwołanie rozpatrzone pozytywnie
 2. Odwołanie rozpatrzone negatywnie

Jednocześnie Instytut Książki ogłasza dodatkowy nabór wniosków do programu „Certyfikat dla małych księgarni”!

Nabór potrwa do 29 sierpnia br. Do złożenia nowych wniosków zachęcamy szczególnie tych księgarzy, którzy w pierwszym naborze złożyli wnioski błędne formalnie – to okazja do poprawy omyłek, dopracowania swoich wniosków.

Budżet programu przed rozpoczęciem dodatkowego naboru wniosków:

Budżet łączny: 1 762 000,00 zł

z tego na rok 2022: 1 057 200,00 zł

z tego na rok 2023: 704 800,00 zł

Przypominamy, że można otrzymać dofinansowanie w kwocie 40 000,00 zł (w podziale na lata 2022-2023), a wkład własny nie jest wymagany, a pozyskane środki można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu i wyposażenia, koszty stałe utrzymania księgarni (np. czynsz), reklamę i promocję czy usługi doradcze.

Wszystkie przydatne dokumenty – w tym wniosek wzorcowy czy regulamin – znajdują się w sekcji „Pliki do pobrania”.

Zachęcamy także do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line, tematyka szkoleń to instrukcja wypełniania wniosku oraz podstawowe zasady ubiegania się o wsparcie finansowe.

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o wysłanie e-maila na adres: e.gasior@instytutksiazki.pl – w wiadomości proszę wskazać termin interesującego Państwa szkolenia.

Planowane terminy szkoleń:

3 sierpnia br. godzina 18:00

5 sierpnia br. godzina 8:00

W razie potrzeby organizowane mogą być kolejne szkolenia.

Przypominamy, że aby prawidłowo złożyć wypełniony wniosek należy wypełnić go za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej Instytutu Książki  (https://instytutksiazki.pl/certyfikat/) i przesłać – wydrukowany, opieczętowany i podpisany – za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896, z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w 1 egz., przed upływem terminu naboru lub dostarczyć go elektronicznie opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym na adres certyfikat2022@ik.gov.pl – zasady przesyłania plików dostarczanych elektronicznie opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym określa Załącznik nr 7 do regulaminu.

Wniosek należy przesłać w jednym egzemplarzu wraz z wymaganym załącznikiem/załącznikami wskazanymi w par. 13 regulaminu programu.

***

15.07.2022 r.

Informujemy, że w ramach naboru złożono 69 wniosków, w tym 57 wniosków poprawnych formalnie na łączną kwotę wsparcia finansowanego 2 278 000,00 zł oraz 12 wniosków błędnych formalnie.

Spośród poprawnych formalnie wniosków dofinansowanie otrzymało 55 wniosków o liczbie punktów uzyskanych w procesie oceny przekraczających 70 (zgodnie z zapisami par. 8 ust. 16), w kolejności od 1. do 55. miejsca zajmowanego na liście rankingowej (od 95,60 do 73,20 uzyskanych punktów), na łączną kwotę wsparcia finansowego 2 198 000,00 zł.

Jednocześnie informujemy, że bezzwłocznie po zakończeniu procedury odwoławczej Instytut Książki – stosując zapisy par. 7 ust. 4 regulaminu programu – ogłosi dodatkowy nabór wniosków do programu! Do wzięcia udziału w dodatkowym naborze uprawnieni są także wnioskodawcy, których wnioski były błędne formalnie i ci, których wnioski nie otrzymały wsparcia finansowego.

W ramach budżetu programu wydzielone zostały środki finansowe przeznaczone na odwołania od wyników naboru w wysokości 15% tego budżetu.

Zgodnie z regulaminem konkursu (par. 9 ust. 13 i 14)  możliwe jest złożenie odwołania od wyników naboru wniosków, jeżeli wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych. W procedurze rozpatrywania odwołań nie jest wiążąca liczba punktów uzyskanych w procedurze konkursowej.

Odwołanie wraz z uzasadnieniem można złożyć do dnia 22 lipca br., w przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych.

Odwołanie należy przesłać w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym bądź dokumentowej (np. skan podpisanego dokumentu) na adres certyfikat2022@ik.gov.pl, a oryginał – w przypadku formy dokumentowej (skan) – dostarczyć osobiście lub przesłać przesyłką poleconą.

W przypadku przesłania odwołania w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 896 z późn. zm.) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej data przesłania jest równoznaczna z datą wniesienia go do instytucji zarządzającej.

Pliki do pobrania:

 1. Wnioski rozpatrzone pozytywnie
 2. Wnioski rozpatrzone negatywnie
 3. Wnioski błędne formalnie

Kryteria

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków:

1) koszty promocji księgarni;
2) koszty konsultingu i doradztwa;
3) koszty stałe utrzymania lokalu księgarni;
4) koszty realizacji planu proczytelniczego;
5) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Jeden wniosek może dotyczyć jednego lub więcej niż jednego lokalu księgarni.

O wsparcie finansowe mogą starać się podmioty określone w par. 6 ust. 1 regulaminu programu, prowadzące małe księgarnie, które rozumiane są jako sklepy stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek, w których co najmniej 50% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działające poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, których oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być większa niż 2.

Z możliwości wnioskowania o wsparcie finansowe wyłączeni są beneficjenci przeprowadzonej w 2021 r. pilotażowej edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni”.

Wsparcie finansowe zadania wynosi do 40 000,00 zł w podziale na dwa lata budżetowe – w roku 2022 – 60% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, w roku 2023 r. – 40% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, a finansowy wkład własny w realizowanym zadaniu nie jest wymagany.

Regulamin określa zasady udzielania wsparcia finansowego, w tym kryteria oceny wniosków.

Wymaganiami obowiązkowymi dla wnioskodawców są:

 • Uzyskanie w księgarni objętej zadaniem w roku 2021 minimum 50% przychodów pochodzących ze sprzedaży książek.
 • Dostępność w księgarni objętej zadaniem minimum 1000 tytułów, w tym nie więcej niż 50% tytułów należących do wydawcy-właściciela księgarni.
 • Prowadzenie działalności w formie małej księgarni przez minimum dwa lata kalendarzowe.
 • Liczba księgarni w strukturze wynosi 3 lub mniej (w tym maksymalnie dwie filie).
 • Dostępność w ofercie księgarni objętej zadaniem wydawnictw regionalnych.

Przypominamy, że aby prawidłowo złożyć wypełniony wniosek należy wypełnić go za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej Instytutu Książki  (https://instytutksiazki.pl/certyfikat/) i przesłać – wydrukowany, opieczętowany i podpisany – za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896, z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w 1 egz., przed upływem terminu naboru lub dostarczyć go elektronicznie opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym na adres certyfikat2022@ik.gov.pl – zasady przesyłania plików dostarczanych elektronicznie opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym określa Załącznik nr 7 do regulaminu.

Wniosek należy przesłać w jednym egzemplarzu wraz z wymaganym załącznikiem/załącznikami wskazanymi w par. 13 regulaminu programu.

Wśród plików do pobrania znajduje się m.in. regulamin programu wraz z załącznikami, prezentacja przybliżająca zasady programu oraz wniosek wzorcowy – zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Dodatkowo w zakładce „Pytania i odpowiedzi” na bieżąco zamieszczane są pytania nadsyłane przez zainteresowane księgarnie i odpowiedzi na nie udzielane przez Instytut Książki.

Termin składania wniosków

30 czerwca 2022 r.

Kontakt

Ewa Gąsior, Specjalistka | Dział Analiz i Projektów Specjalnych IK
505 245 827| e.gasior@instytutksiazki.pl

Agnieszka Lewandowska, Specjalistka | Dział Analiz i Projektów Specjalnych IK
698 669 510 | a.lewandowska@instytutksiazki.pl

Konsultacje telefoniczne udzielane są: we środy w godzinach 08:00-12:00, a w pozostałe dni w godzinach 10:00-14:00.

Pytania i odpowiedzi

Czym jest „mała księgarnia” w rozumieniu regulaminu programu?

Małą księgarnią w rozumieniu regulaminu jest sklep stacjonarny zajmujący się sprzedażą detaliczną książek, w której co najmniej 50% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działający poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, którego oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być większa niż 2.

Od czego zależy kwota wsparcia finansowego, o jaką mogę się starać?

Każdy wnioskodawca może się starać o dowolną kwotę wsparcia finansowego, nie więcej niż 40 000,00 zł rozłożone na lata 2022 i 2023.

Na jakie wydatki mogę przeznaczyć otrzymane wsparcie finansowe?

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków: 1) koszty promocji księgarni; 2) koszty konsultingu i doradztwa; 3) koszty stałe utrzymania lokalu księgarni; 4) koszty realizacji planu proczytelniczego; 5) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Jak wysoki wkład własny powinienem wykazać we wniosku?

Wkład własny w programie nie jest wymagany.

W jakim okresie będę realizować zadanie w ramach otrzymanego wsparcia?

Zadanie jest realizowane w trybie dwuletnim, w terminie od dnia ogłoszenia wyników naboru do 30 listopada 2023 roku.

Czy w ramach programu możliwe jest finansowe działalności wydawniczej, którą też prowadzimy?

Niestety nie, finansowanie działalności wydawniczej podmiotu składającego wniosek w programie nie jest możliwe.

Czy możliwe jest złożenie wniosku jeśli nasza firma prowadzi łącznie 4 lokale (4 księgarnie)?

Niestety nie, maksymalna liczba księgarni w sieci to 3.

Jak rozumieć jeden ze standardów obowiązkowych, tj. „Dostępność w ofercie księgarni objętej zadaniem wydawnictw regionalnych”, co rozumieć pod pojęciem „wydawnictwa regionalnego”?

Wydawnictwo regionalne, lokalne to wydawnictwo specjalizujące się w publikacjach dotyczących konkretnego miasta, gminy, powiatu, województwa lub krainy geograficznej Polski. Publikacje te mogą obejmować książki, mapy czy publikacje periodyczne.

Czy jeśli w moim wniosku znajdą się błędy formalne zostanę o nich poinformowany (będzie możliwość ich poprawy?)

Wnioskodawcy, którzy skutecznie dostarczą wnioski wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż do 15 dni przed upływem terminu naboru, są informowani o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów formalnych.

Czy w ramach zadania mogę sfinansować np. spotkanie z autorem?

Tak – jest to koszt kwalifikowany w programie, który należy umieścić w kategorii „koszty realizacji planu proczytelniczego.

Czy wszystkie działania proczytelnicze muszą się odbywać w przestrzeni mojej księgarni?

Nie – możliwe jest współorganizowanie wydarzeń, spotkań itp. we współpracy np. z lokalnym ośrodkiem kultury czy biblioteką, w ich przestrzeni lub komercyjny najem przestrzeni w celu organizacji np. spotkania autorskiego.

Czy w ramach programu mogę zaprojektować i zlecić wykonanie gadżetów reklamowych?

Tak, jest to możliwe w ramach obligatoryjnej kategorii "koszty promocji księgarni". Wszystkie materiały promocyjne muszą być jednak odpowiednio oznakowane (logotypy) - szczegóły oznakowania określa umowa o wsparcie finansowe.

Czy mogę wydatkować całość przyznanego wsparcia finansowego na koszty stałe utrzymania księgarni?

Niestety nie, zgodnie z regulaminem w ramach przyznanego wsparcia finansowego należy finansować koszty ponoszone w ramach więcej niż jednej kategorii wydatków, zgodnie z limitami określonymi w Załączniku nr 1 do regulaminu Wykaz kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 80% przyznanego wsparcia na daną kategorię).

Czy w ramach zadania mogę zakupić książki lub inne materiały, które chciałbym mieć w ofercie swojej księgarni?

Niestety nie – w ramach programu nie jest możliwe finansowanie zakupu książek, czasopism, gier i innych materiałów dostępnych w ofercie księgarni.

Proszę o informację na temat kosztów z tytułu usług informatycznych – celem usprawnienia funkcjonalności strony internetowej pod względem technicznym jak i wizualnym. Czy takie koszty są kosztami kwalifikowanymi?

Tak, rozbudowa posiadanej strony internetowej księgarni o nowe funkcjonalności (zarówno od strony technicznej, jak i wizualnej) może być realizowana w ramach programu, jest kosztem kwalifikowanym. Rozbudowa funkcjonalności strony internetowej może polegać także na utworzeniu/rozbudowanie funkcji związanych z panelem sprzedaży online.