Dotacje

Nazwa programu

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019

Operator programu

Instytut Książki

Aktualizacje

4 października 2019 r. godz. 9.30

Instytut Książki informuje, że rozpatrzone zostały odwołania od wyników naboru do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”.
Wpłynęły łącznie 94 odwołania, w tym 3 błędne formalnie. Rozpatrzonych pozytywnie zostało 16 odwołań.  

 1. Odwołania rozpatrzone pozytywnie
 2. Odwołania rozpatrzone negatywnie
 3. Odwołania odrzucone z przyczyn formalnych

6 września 2019 r. godz. 15:00

Kilkunastu wnioskodawców, którzy złożyli wnioski poprawne formalnie, z przyczyn technicznych znalazło się na liście wniosków błędnych formalnie.

Za zaistniałą pomyłkę bardzo przepraszamy.

Poniżej przedstawiamy dodatkową listę Wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do dofinansowania:

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Frampolu – wniosek nr 360/19
 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie – wniosek nr 278/19
 3. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku – wniosek nr 442/19

Powyższe biblioteki otrzymują dofinansowanie w ramach budżetu przeznaczonego na odwołania bez konieczności składania przez nie odwołań.

Poniżej przedstawiamy dodatkową listę Wnioskodawców, których wnioski były poprawne formalnie, ale nie zakwalifikowały się do dofinansowania. Wnioskodawcom tym przysługuje prawo do złożenia odwołania:

 1. Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu – wniosek nr 443/19
 2. Gminna Biblioteka Publiczna Grudusk – wniosek nr 21/19
 3. Gminny Ośrodek Kultury Lubasz – wniosek nr 316/19
 4. Miejska Biblioteka Publiczna Nowogard – wniosek nr 106/19
 5. Ośrodek Kultury w Miłkach – wniosek nr 206/19
 6. Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku – wniosek nr 364/19
 7. Biblioteka Publiczna Skoczów – wniosek nr 562/19
 8. Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie – wniosek nr 284/19
 9. Miejska Biblioteka Publiczna Czeladź – wniosek nr 402/19
 10. Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowicach – wniosek nr 61/19
 11. Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie – wniosek nr 611/19

W związku z pojawieniem się błędu technicznego termin składania odwołań dla wszystkich wnioskodawców zostaje przedłużony do 16 września 2019 r.

5 września 2019 r. godz. 10:00

Instytut Książki ogłasza wyniki naboru do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”.

 1. Wnioski rozpatrzone pozytywnie
 2. Wnioski rozpatrzone negatywnie
 3. Wnioski odrzucone ze względów formalnych

Informujemy, że w ramach naboru złożone zostały 883 wnioski, w tym 758 wniosków poprawnych formalnie.

Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 113 wniosków o najniższym wskaźniku dochodów podatkowych gminy (wskaźnik G) spośród złożonych w naborze wniosków poprawnych formalnie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami § 12 p. 13 Regulaminu wnioskodawca jest uprawniony do złożenia pisemnego odwołania od decyzji odmawiającej przyznania dofinansowania, jeżeli wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych.

Zgodnie z zapisami § 4 p. 4 Regulaminu w budżecie programu wydzielone zostały środki na procedurę odwoławczą – 375 000,00 zł. Dodatkowo, w zgodzie z § 4 p. 4 Regulaminu, pula ta została zwiększona o środki niewykorzystane w przeprowadzonym naborze wniosków. Łączny budżet na odwołania wynosi: 375 807,00 zł

Odwołanie można złożyć do dnia 12 września br., w przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych.

Odwołania należy przesłać na adres Instytutu Książki w Krakowie. Decyduje data stempla pocztowego nadawczego.

Opis programu

3 czerwca 2019 r.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” jest szóstą edycją programu, poprzednie zrealizowano w latach 2012, 2013, 2015, 2016 oraz 2017.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 000,00 zł.

Minimalna kwota dofinansowania to 10 000,00 zł, a maksymalna – 30 000,00 zł.

Kryteria

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2016 r. i/lub w 2017 r. oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” są wyłączeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Termin składania wniosków

31 lipca 2019 r.

Kontakt

Anna Zagórska, mail: a.zagorska@instytutksiazki.pl, tel. 694 268 148

Beata Najbar, mail: b.najbar@instytutksiazki.pl, tel. 12 617 19 11, 509 868 356

W zakładce „Pytania i odpowiedzi” na bieżąco zamieszczane są pytania nadsyłane przez zainteresowane biblioteki i odpowiedzi na nie udzielane przez Instytut Książki. Prosimy o korzystanie z tej formy kontaktu.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Czy biblioteka, która otrzymała dofinansowanie w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2017 r. może ubiegać się o dofinansowanie także w tym roku?

Niestety nie – biblioteki, które otrzymały dofinasowanie w 2017 i/lub w 2016 r. nie są uprawnione do złożenia wniosku w aktualnym naborze.

Pytanie 2: Czy jeśli złożyliśmy wniosek do V naboru „Infrastruktury bibliotek 2016-2020” i nie znamy jeszcze wyników tego naboru, to możemy również aplikować do programu Kraszewski?

Ze względu na nałożenie się terminów tych dwóch naborów macie Państwo możliwość złożenia wniosku także do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”. W trakcie naboru lub procedury oceny w Programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” poznamy wyniki naboru do „Infrastruktury bibliotek” – w przypadku otrzymania dotacji, skontaktujemy się z Państwem i poprosimy o podjęcie decyzji, z udziału w którym programie Państwo rezygnujecie.

Pytanie 3: Czy biblioteka, która otrzymała dofinansowanie w ramach „Infrastruktury bibliotek 2016-2020” , ale nie na zakup komputerów, tylko działania modernizacyjne i budowę, może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019?

Niestety nie – biblioteki, które otrzymały dofinasowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” są wyłączeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Pytanie 4: Czy biblioteka, która otrzymała dofinansowanie w ramach „Infrastruktury bibliotek” w edycji z lat 2011-2015 (Program Wieloletni Kultura+), może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019?

Tak, beneficjenci Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek 2011-2015 są uprawnieni do złożenia wniosku w aktualnym naborze do programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019.

Pytanie 5: Czy dofinansowaniem może być objęty zakup komputerów tylko do jednego obiektu biblioteki, czy do kilku (biblioteka główna i filie)?

Dofinansowaniem mogą być objęte zakupy do jednego obiektu, jak i do kilku (np. do kilku filii bibliotecznych na terenie gminy).

Pytanie 6: Czy biblioteka, która działa samodzielnie, nie w strukturach ośrodka kultury, też musi dołączyć do wniosku kopię aktualnego statutu?

Nie, biblioteka działająca jako samodzielna instytucja nie przesyła kopii statutu.

Pytanie 7: Czy biblioteka może zakupić używane zestawy komputerów stacjonarnych i przenośnych?

Tak, możecie Państwo zakupić także używane zestawy komputerowe.

Pytanie 8: Proszę o informacje, czy konieczne jest podawanie marki sprzętu, który chcemy zakupić?

Nie, nie musicie Państwo we wniosku podawać marek/firm sprzętu, który chcecie zakupić.

Pytanie 9: Czy w ramach zadania można kupić do biblioteki zestawy robotów do nauki programowania dla dzieci?

Tak, można taki koszt sfinansować z dotacji.

Pytanie 10: Czy po zakończeniu zadania muszę złożyć raport rozliczeniowy?

Tak, Beneficjenci zobowiązani są do złożenia raportu rozliczeniowego po zakończeniu zadania. Do raportu należy dołączyć kopie faktur potwierdzających wydatkowanie przyznanego dofinansowania i wkładu własnego.  

Pytanie 11: Czy możemy zakończyć zadanie wcześniej niż 30 listopada 2019 r.?

Tak, ale termin zakończenia zadania musi być późniejszy niż data zapłaty za ostatnią fakturę wskazaną w rozliczeniu (opłaconą zarówno z dofinansowania, jak i z wkładu własnego). Termin zwrotu niewykorzystanych środków z dofinansowania biegnie wówczas od daty wskazanej jako dzień zakończenia zadania.

Pytanie 12: Czy w ramach zadania można kupić: niszczarkę do dokumentów, lupy powiększające dla osób słabowidzących, torby i plecaki na laptopy, etui na sprzęt przenośny, podkładki pod myszy komputerowe, urządzenia do nauk języków obcych, translatory (urządzenia elektroniczne do tłumaczenia języków), elektroniczne instrumenty muzyczne, gogle wirtualnej rzeczywistości?

W ramach zadania nie można zakupić wymienionych wyżej sprzętów czy urządzeń.

Pytanie 13: Czy jeżeli biblioteka otrzymałaby dofinansowanie z programu Kraszewski w tym roku, będzie mogła ubiegać się o środki na infrastrukturę bibliotek, w roku 2020?

W przyszłym roku prawdopodobnie nie będzie już kolejnego naboru do Infrastruktury bibliotek 2016-2020.

Jest niemal pewne, że obecny nabór do Infrastruktury – jesteśmy w trakcie oceny formalnej – wyczerpie wszystkie dostępne środki.

Jednocześnie przypominam, że w regulamin Infrastruktury bibliotek 2016-2020 nie wyłączał z możliwości ubiegania się o dofinansowanie Beneficjentów programu Kraszewski.

Ta zasada działa tylko w drugą stronę (Beneficjenci Infrastruktury bibliotek 2016-2020 nie są uprawnionymi wnioskodawcami w programie Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019).

Pytanie 14: Czy w programie "Kraszewski" można kupić rzutnik?

Jeśli chodzi o rzutnik multimedialny, działający w połączeniu z komputerem i przekazujący treści wyświetlane na ekranie laptopa, to taki rzutnik można zakupić w ramach Programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019.

Pytanie 15: Czy w ramach zadania można kupić tablety w celu przeprowadzania z dziećmi multimedialnych zajęć edukacyjnych?

Tak, w ramach realizacji zadania w programie „Kraszewski” możecie Państwo zakupić tablety.

Pytanie 16: Czy biblioteka, która jest samorządową instytucją kultury i mieści się w gminie do 20 tys. mieszkańców może złożyć wniosek jeśli jest biblioteką powiatową? To znaczy, że podlega pod starostwo powiatowe nie pod urząd miasta?

Niestety biblioteka powiatowa nie jest uprawnionym wnioskodawcą w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”. Wnioski mogą składać jedynie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina (a nie powiat).

Pytanie 17: Czytając regulamin programu Instytutu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”, nie ma zamieszczonej informacji dotyczącej braku lub możliwości zakupu tabletów. W związku na specyfikę Biblioteki [...] postanowiłam komputery - nawet przenośne (ryzyko na uszkodzenie) zamienić na tablety. Byłoby ich więcej i bezpieczniej. Będę wdzięczna za informację czy można czy też nie.

W ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019" można zakupić tablety.

Pytanie 18: Chciałabym zapytać czy można we wniosku uwzględnić również zakup ksera bądź ksero z możliwością drukowania z komputera. Dziękuję.

Niestety w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” nie ma możliwości zakupu standardowej kserokopiarki.

Jeśli drugie z urządzeń, o których pani pisała, to standardowe urządzenie wielofunkcyjne (kopiowanie, drukowanie, skanowanie), to istnieje możliwość zakupu takiego urządzenia wielofunkcyjnego.

Pytanie 19: Mam pytanie odnośnie tegorocznej edycji programu "Kraszewski". Nasza biblioteka gminna otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu z tego programu w 2016 r., jednak czy w tej edycji można zgłosić jedną z filii bibliotecznych (mamy ich 3)?

Niestety – beneficjenci Programu „Kraszewski” z roku 2016 nie są uprawnionymi wnioskodawcami w aktualnym naborze. Mówi o tym § 8 ust. 3 Regulaminu.

Nie ma znaczenia, dla jakiego obiektu były kupowane sprzęty w roku 2016.

Pytanie 20: Wymaganym załącznikiem jest odpis pełny rejestru instytucji kultury - czy musi to być oryginał czy może być kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem?

Możecie Państwo wysłać również kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Pytanie 21: Czy w ramach projektu można kupić drukarkę etykiet?

Jeżeli drukarka etykiet jest samodzielnym urządzeniem (działa w podłączeniu do innego niż komputer urządzenia lub może działać bez konieczności podłączenia do komputera; działa samodzielnie) to nie jest możliwy jej zakup w ramach programu.

Jeżeli natomiast musi być podłączona do komputera - możecie ją Państwo zakupić.

Pytanie 22: Chciałbym się dowiedzieć, czy w ramach dofinansowania można zakupić same akumulatory do zasilaczy awaryjnych UPS, czy należy kupić całe nowe urządzenie? Czy sprzęt zakupiony z dofinansowania ma być sprzętem ogólnie dostępnym dla czytelników, czy też może to być sprzęt przeznaczony do wykorzystania na stanowiskach pracy bibliotekarzy, np. czy mogę kupić drukarkę A3 przeznaczoną dla pracowników?

Tak, możecie Państwo zakupić same akumulatory do zasilaczy awaryjnych UPS; możecie Państwo zakupić również urządzenia używane.

Sprzęt zakupiony w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” może służyć bibliotekarzom (być przeznaczony dla pracowników).

Pytanie 23: Czy biblioteka w ramach tego projektu może zakupić konsolę do gier?

Jeżeli konsola do gier jest samodzielnym urządzeniem (działa w podłączeniu do innego niż komputer urządzenia lub może działać bez konieczności podłączenia do komputera; działa samodzielnie) to nie jest możliwy jej zakup w ramach programu.

Jeżeli natomiast musi być podłączona do komputera - możecie ją Państwo zakupić.

Pytanie 24: Czy biblioteka wojewódzka (dla której organizatorem jest województwo) może wziąć udział w Programie Kraszewski?

Niestety uprawnionymi wnioskodawcami w programie są wyłącznie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina (wiejska, miejsko-wiejska, miejska).

Pytanie 25: Czy w ramach zadania można zakupić okulary VR?

W ramach Programu Kraszewski nie można zakupić urządzeń typu gogle/okulary wirtualnej rzeczywistości.

Pytanie 26: Czy 15% wkładu własnego obliczam od kwoty dofinansowania? Jeśli chcę otrzymać 10 000,00 zł z dofinansowania, to mój wkład własny powinien wynosić 15% z 10 000,00 zł?

Nie, jest to niewłaściwy sposób obliczania wkładu własnego. Procentowy udział wkładu własnego obliczany od kosztu całkowitego (dofinansowanie z Instytutu Książki + wkład własny), a nie od kwoty dofinansowania. Jeśli chcecie Państwo otrzymać 10 000,00 zł z dofinansowania, to 10 000,00 zł może stanowić maksymalnie 85% kosztu całkowitego.

Pytanie 27: Czy wysyłając wniosek we wcześniejszym terminie, który zakłada możliwość poprawy błędów formalnych (dostarczenie wniosku do Instytutu Książki do 15 lipca 2019 r.), muszę też wysłać załączniki? Czy mogę je dosłać później?

Niezależnie od terminu zawsze należy złożyć kompletny wniosek, wraz ze wszystkimi wymaganymi Regulaminem załącznikami.

Pytanie 28: Czy w ramach zadania można zakupić drukarkę 3D + Szpule PLA?

W ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” można zakupić drukarkę 3D, jednak nie można kupować żadnego typu materiałów eksploatacyjnych (w tym: tonerów, tuszu, papieru do drukarek, szpul i innych materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w jakichkolwiek typach urządzeń, nie tylko drukujących).

Pytanie 29: Czy w ramach programu "Kraszewski" można kupić aparat fotograficzny?

Niestety w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” nie można zakupić aparatu fotograficznego (mówi o tym § 10 ust. 6.8 Regulaminu).

Pytanie 30: Chciałabym się zapytać, czy w ramach zadania można kupić elektryczny ekran projekcyjny do rzutnika multimedialnego?

Niestety w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” nie można zakupić ekranu używanego przy obsłudze rzutnika.

Przypominamy jednak, że w ramach programu możecie Państwo zakupić np. tablicę multimedialną (interaktywną).

Pytanie 31: Czy kosztami kwalifikowanymi w projekcie pn. Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 jest zakup podłogi interaktywnej?

Jeżeli podłoga interaktywna jest samodzielnym urządzeniem (działa w podłączeniu do innego niż komputer urządzenia lub może działać bez konieczności podłączenia do komputera; działa samodzielnie) to nie jest możliwy jej zakup w ramach programu. Jeżeli natomiast musi być podłączona do komputera - możecie ją Państwo zakupić.

Pytanie 32: Podpisaliśmy porozumienie z Instytutem Książki w związku z udziałem w akcji „Mała książka - wielki człowiek”. Czy udział w tej akcji nie wyklucza nas z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”?

Nie, udział w akcji “Mała książka - wielki człowiek” nie ma żadnego wpływu na możliwość składania wniosku w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”.

Pytanie 33: Czy dofinansowaniem może być objęty zakup programu SuperNova Powiększająca i Mówiąca (Lunar Plus), który oferuje funkcje powiększania i udźwiękowienia, umożliwiające osobom słabowidzącym korzystanie z komputera z większą wygodą?

Niestety nie – taki zakup nie jest możliwy w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”.

Pytanie 34: Czy w ramach wkładu własnego do programu Kraszewski możemy zakupić statyw pod monitor multimedialny?

Niestety w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” (w ramach dofinansowania oraz wkładu własnego) nie ma możliwości zakupu statywu pod monitor.

Pytanie 35: Czy w ramach programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 można zakupić stronę internetową?

Niestety taki zakup w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” nie jest możliwy.

Pytanie 36:​​​​​​​ Czy możemy zakupić wizualizer z wkładu własnego lub z [dofinansowania] Programu?

Niestety zakup wizualizera nie jest możliwy w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” - ani z dofinansowania, ani z wkładu własnego.

Pytanie 37: Czy składając wniosek do programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek trzeba złożyć zapytanie ofertowe dotyczące ceny komputerów jakie biblioteka chce zakupić, czy wystarczy np. sprawdzić w sklepie interesujący nas sprzęt i na tej podstawie wpisać w tabelę kosztów. Patrząc na wzorcowy wniosek są to ceny zaokrąglone - czy biblioteka może wypełnić wniosek w podobny sposób czy też ma to być cena np. 3444,25 zł?

Na dzień sporządzenia wniosku cenę nabycia może Pani określić np. przez zrobienie przez siebie rozeznania cenowego w sklepach internetowych oferujących interesujący Panią sprzęt. Kwoty proszę wpisywać – zgodnie z informacją w preliminarzu kosztów – w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Pytanie 38: Czy w ramach programu można zakupić linki zabezpieczające laptopy przed kradzieżą?

Niestety nie można zakupić linek zabezpieczających przed kradzieżą.

Pytanie 39: Czy w ramach programu można zakupić oprogramowanie biurowe MS Office ?

Tak, można zakupić takie oprogramowanie.

Pytanie 40: Czy zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe może obejmować okres dłuższy niż 12 miesięcy ?

Tak, licencja może obejmować okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Pytanie 41: Czy zakup oprogramowania antywirusowego powinien obejmować tylko stacje robocze zakupywane w ramach programu czy licencja może obejmować również już stacje posiadane przez bibliotekę (np. w ramach programu kupujemy 8 stacji roboczych a licencję na oprogramowanie wirusowe kupujemy na 12 stacji)?

Można zakupić oprogramowanie także na komputery, które nie były zakupione w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”.

Pytanie 42: Chciałbym się zapytać, czy w ramach projektu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019" można kupić podzespoły komputerowe, np. dysk HDD, SDD, pamięć RAM lub procesor?

Tak można zakupić podzespoły komputerowe.

Pytanie 43: Czy w ramach projektu Kraszewski 2019 można zakupić roboty: Photony, Ozoboty, grę edukacyjną ScottieGo!?

Tak, w ramach programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” można zakupić wyżej wymienione roboty i grę.

Pytanie 44: Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zakup platformy do tworzenia biblioteki cyfrowej (dLibra)?

Niestety, stosując się do zapisów par. 10, ust. 6.3. Regulaminu nie jest możliwy zakup wspomnianego oprogramowania do budowy bibliotek cyfrowych w ramach Programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019".

Pytanie 45: W regulaminie programu jest zapis mówiący, że celem programu jest wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Czy jest zatem określony próg dochodów gminy, po przekroczeniu którego biblioteka nie będzie kwalifikować się do udziału w programie?

Nie, nie ma określonego progu – wysokość wskaźnika dochodu podatkowego w danej gminie nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w programie (ale oczywiście ma wpływ na listę rankingową konkursu).

Pytanie 46: Proszę o wyjaśnienie czy zakup tablicy interaktywnej z projektorem zamontowanej na stałe na ścianie biblioteki-świetlicy (tj. pomieszczenia będącego w użyczeniu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w [...] bezpośrednio przylegającego do pomieszczeń biblioteki i wykorzystywanego przez bibliotekę, ale pozostającego we własności Gminy [...]) będzie możliwy do zrealizowania w przygotowywanym wniosku?

Wszystkie zakupy w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” muszą być zgodne z zapisami Regulaminu. Punkt 10. ust. 1. Regulaminu mówi, że ”samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, mają obowiązek przekazać zakupione w ramach programu urządzenia  i oprogramowania  do dyspozycji biblioteki, a nie ośrodka kultury, świetlicy, domu kultury czy innych jednostek podlegających”.

Pytanie 47: Kieruję do Państwa pytanie dotyczące programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019. Planuję złożyć wniosek o dotację. Chciałabym w nim uwzględnić m. in. 2 zestawy komputerowe (kom., monitor, mysz i klawiatura) oraz 3 UPS-y. Czy ilość UPS-ów i komputerów musi być we wniosku taka sama?

Liczba UPS-ów i komputerów zakupionych w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” nie musi być identyczna. Można zakupić mniej komputerów, a więcej UPS-ów.

Pytanie 48: Chciałabym się dowiedzieć czy realizując program Kraszewski możemy zakupić komputery i sprzęt w jakim chcemy sklepie czy powinniśmy dokonać zakupu na podstawie zapytań ofertowych lub przetargu?

Zakup produktów z przyznanego dofinansowania powinien być dokonywany w trybie udzielenia zamówienia publicznego, tj. w zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tymi przepisami udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro nie wymaga stosowania procedur wskazanych w tych przepisach, chyba że wnioskodawca ustalił dla swojej instytucji jakiś szczególny tryb postępowania przy udzieleniu tych zamówień.

Pytanie 49: Mam pytanie: jakie będą kryteria brane pod uwagę podczas oceny wniosków, między innymi czy będzie brana pod uwagę ilość komputerów posiadanych w bibliotece?

Zgodnie z Regulaminem Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”, jedynym kryterium szeregującym wnioskodawców na liście rankingowej będzie wskaźnik dochodów podatkowych w gminie (wskaźnik G) – mówi o tym § 12 ust. 3 Regulaminu.

Wskaźnik G (wskaźnik dochodów podatkowych) dla gminy, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 poz. 198, 1609 z późn. zm.) – wg danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na 2019 r. w internecie na stronie:

https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-dochodow-podatkowych-dla-poszczegolnych-jednostek-samorzadu-terytorialnego-gmin-powiatow-i-wojewodztw


Pytanie 50: Chciałem zapytać czy w ramach programu można zakupić komputery inne niż PC, mam tu na myśli konstrukcje typu Raspberry Pi. Również chciałem zapytać o możliwość zakupu konsol do gier oraz (jako urządzenia wejścia) zestawu Xbox Adaptive Controller Dla osób niepełnosprawnych.

W ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” może Pan zakupić minikomputer typu Raspberry Pi.

Jeśli chodzi o konsole oraz akcesoria do konsoli (dodatkowe elementy do konsoli) - jeżeli konsola do gier jest samodzielnym urządzeniem (działa w podłączeniu do innego niż komputer urządzenia lub może działać bez konieczności podłączenia do komputera; działa samodzielnie) to nie jest możliwy jej zakup w ramach programu. Jeżeli natomiast musi być podłączona do komputera - możecie ją Państwo zakupić.

Pytanie 51
Jestem w trakcie wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” i zastanawiam się jak mam ująć w preliminarzu zestaw komputerowy. Czy wymieniać oddzielnie każdą część zestawu (jednostkę systemową, monitor, klawiaturę itd.) czy mogę go ująć jako zestaw komputerowy i podać liczbę produktów?

Wszystko zależy od tego, w jaki sposób sprzęt ten będzie zaewidencjonowany w Państwa bibliotece. Każdorazowo podstawą oceny powinny być zasady prowadzenia ewidencji przez bibliotekę.

Pytanie 52:​​​​​​​ Czy o czytnik e-booków można wnioskować?

Tak, można zakupić czytnik e-booków – czytniki książek elektronicznych są wymienione wśród sprzętu możliwego do zakupu w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” w § 10 ust. 1 Regulaminu.

Pytanie 53:​​​​​​​ Mam jeszcze pytanie chciałabym wnioskować o 10 tabletów i 10 robotów edukacyjnych czy to napisać jako zestaw, czy roboty edukacyjne i tablety edukacyjne?

Wszystko zależy od tego, w jaki sposób sprzęt ten będzie zaewidencjonowany w Państwa bibliotece. Każdorazowo podstawą oceny powinny być zasady prowadzenia ewidencji przez bibliotekę.

Pytanie 54:​​​​​​​ Czy w ramach programu można zakupić oprogramowanie antywirusowe na wszystkie komputery w bibliotece, czy tylko na komputery zakupione w ramach programu?

Można zakupić oprogramowanie nie tylko na komputery zakupione w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” .

Pytanie 55:​​​​​​​ Czy w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” można kupić sprzęt sieciowy np: router, switch i access pointy?

Tak, można zakupić taki sprzęt (znajduje się on wśród sprzętu możliwego do zakupu w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” w § 10 ust. 1 Regulaminu).

Pytanie 56: Czy w ramach programu komputery do bibliotek mogą przystąpić też biblioteki szkolne?

Niestety biblioteki szkolne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”.

Pytanie 57: Czy w ramach programu można zakupić sprzęt poleasingowy?

Tak, można zakupić sprzęt poleasingowy. 

Pytanie 58:​​​​​​​ Mam pytanie czy biblioteka będąca biblioteką miejską w gminie wiejsko–miejskiej może przystąpić do programu Kraszewski komputery 2019, jeśli realizuje zadania biblioteki powiatowej na zasadzie porozumienia natomiast jej głównym organizatorem jest gmina? Gmina wiejsko–miejska liczy powyżej 20 tys. mieszkańców.

Jeżeli organizatorem jest gmina, to jak najbardziej – biblioteka może przystąpić do programu.

Pytanie 59: Czy w ramach programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 możemy ubiegać się o dofinansowanie szkolnej biblioteki. Nasza szkoła jest prowadzona przez stowarzyszenie, mieścimy się na wsi, woj, świętokrzyskie?

Niestety biblioteki szkolne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”.

Pytanie 60: Czy jeśli otrzymałam dofinansowanie na filię w ramach Infrastruktury bibliotek 2016-2020, to mogę wziąć udział w Kraszewskim, żeby uzyskać dofinansowanie na zakup komputerów dla biblioteki głównej?

Niestety nie. Beneficjenci Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” są wyłączeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Nie ma znaczenia, czy pozyskane dofinansowanie dotyczyło tego samego czy innego obiektu bibliotecznego.