Dotacje

Nazwa programu

Certyfikat dla małych księgarni 2023-2024

Operator programu

Instytut Książki

Opis programu

Certyfikat dla małych księgarni” to program własny Instytutu Książki, którego celem jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności.

Cele strategiczne programu:

 1. zahamowanie obserwowanego od wielu lat spadku liczby małych księgarni;
 2. zwiększenie roli małych księgarni w realizacji działań promujących czytelnictwo;
 3. wsparcie małych księgarni jako instytucji promujących kulturę wśród lokalnych społeczności;
 4. zapewnienie małym księgarniom możliwości lepszej promocji oraz wsparcia ich bieżącej działalności;
 5. promocja twórczości polskich autorów;
 6. zapewnienie większej biblioróżnorodności oferty małych księgarni;
 7. pomoc wydawcom i autorom specjalizującym się w tematyce regionalnej.

Zadanie „Certyfikat dla małych księgarni” edycja na lata 2023-2024” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sfinansowano ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej na realizację zadania: „Certyfikat dla małych księgarni” edycja na lata 2023-2024”, w kwocie 4 000 000 zł.

Zadanie pn. sfinansowanie kosztów obsługi programu własnego pn. Certyfikat dla małych księgarni dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sfinansowano ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej na realizację zadania: „sfinansowanie kosztów obsługi programu własnego pn. Certyfikat dla małych księgarni” w kwocie 200 000 zł.

Aktualizacje

27 lipca 2023 r.

Instytut Książki informuje, że rozpatrzone zostały odwołania od wyników tegorocznego naboru do programu „Certyfikat dla małych księgarni”, edycja na lata 2023-2024.

Do Instytutu Książki wpłynęło łącznie 26 odwołań, wszystkie były poprawne formalnie. 15 spośród złożonych odwołań zostało rozpatrzonych pozytywnie. Pośród wspartych księgarni pojawiły się lokale zarówno z większych miast (Kraków czy Lublin), jak i z mniejszych ośrodków, np. z Mogilna, Wadowic czy Tomaszowa Lubelskiego.

Odwołanie rozpatrzone pozytywnie

Odwołanie rozpatrzone negatywnie

Beneficjenci zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji o przyznaniu środków, a także o planowanych terminach bezpłatnych szkoleń, które przypomną zasady programu. Szkolenia odbywają się w formule wirtualnej i mają wesprzeć nowych beneficjentów w realizacji projektów.

***

13 lipca 2023 r.

Instytut Książki ogłasza wyniki naboru do Programu „Certyfikat dla małych księgarni”, edycja na lata 2023-2024.

Informujemy, że w ramach naboru złożono 150 wniosków, w tym 132 wnioski poprawne formalnie na łączną kwotę wsparcia finansowanego 5 289 000 zł oraz 18 wniosków błędnych formalnie.

Spośród poprawnych formalnie wniosków dofinansowanie w procedurze konkursowej otrzymało 85 wniosków, w kolejności od 1. do 85. miejsca zajmowanego na liście rankingowej (od 94,80 do 83,40 uzyskanych punktów), na łączną kwotę wsparcia finansowego 3 400 000 zł.

W ramach budżetu programu wydzielone zostały środki finansowe przeznaczone na odwołania od wyników naboru w wysokości 15% tego budżetu.

Zgodnie z regulaminem konkursu (par. 9 ust. 13 i 14)  możliwe jest złożenie odwołania od wyników naboru wniosków, jeżeli wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych. W procedurze rozpatrywania odwołań nie jest wiążąca liczba punktów uzyskanych w procedurze konkursowej.

Odwołanie wraz z uzasadnieniem można złożyć do dnia 20 lipca br., w przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych.

Odwołanie należy przesłać:

- w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym na adres certyfikat2023@instytutksiazki.pl

lub:

- dostarczyć osobiście (uprzednio wysyłając skan na adres certyfikat2023@instytutksiazki.pl),

- przesłać przesyłką poleconą (uprzednio wysyłając skan na adres certyfikat2023@instytutksiazki.pl).

W przypadku przesłania odwołania w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 896 z późn. zm.) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej data przesłania jest równoznaczna z datą wniesienia go do instytucji zarządzającej.

Pliki do pobrania:

 1. Wnioski rozpatrzone pozytywnie
 2. Wnioski rozpatrzone negatywnie
 3. Wnioski błędne formalnie
 4. Skład zespołu sterującego
 5. Raport podsumowujący nabór


 

***

Zapraszamy na prowadzone przez zespół IK szkolenia online poświęcone zasadom konkursu oraz przybliżające instrukcję wypełniania wniosku.

Szkolenia są bezpłatne, wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie wiadomości e-mail na adres: certyfikat2023@instytutksiazki.plw wiadomości proszę podać interesująca Państwa termin.

Szkolenia odbędą się za pośrednictwem platformy Zoom w terminach:

8 maja 2023 r., godz. 8:00

12 maja 2023 r., godz. 16:00

Kryteria

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków:

1) koszty promocji księgarni;
2) koszty konsultingu i doradztwa;
3) koszty stałe utrzymania lokalu księgarni;
4) koszty realizacji planu proczytelniczego;
5) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Jeden wniosek może dotyczyć jednego lub więcej niż jednego lokalu księgarni.

O wsparcie finansowe mogą starać się podmioty określone w par. 6 ust. 1 regulaminu programu, prowadzące małe księgarnie, które rozumiane są jako sklepy stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek, w których co najmniej 45% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działające poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, których oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być większa niż 2.

Z możliwości wnioskowania o wsparcie finansowe wyłączeni są beneficjenci przeprowadzonej w 2022 r. edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni”.

Wsparcie finansowe zadania wynosi do 40 000,00 zł w podziale na dwa lata budżetowe – w roku 2023 – 60% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, w roku 2024 r. – 40% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, a finansowy wkład własny w realizowanym zadaniu nie jest wymagany.

Regulamin określa zasady udzielania wsparcia finansowego, w tym kryteria oceny wniosków.

Wymagania obowiązkowe w tej edycji zostały nieco zmienione i złagodzone. Są nimi:

 • Uzyskanie w księgarni objętej zadaniem w roku 2022 minimum 45% przychodów pochodzących ze sprzedaży książek.
 • Dostępność w księgarni objętej zadaniem minimum 800 tytułów, w tym nie więcej niż 50% tytułów należących do wydawcy-właściciela księgarni.
 • Prowadzenie działalności w formie małej księgarni minimum od 1 stycznia 2022 r.
 • Liczba księgarni w strukturze wynosi 3 lub mniej (w tym maksymalnie dwie filie).
 • Dostępność w ofercie księgarni objętej zadaniem wydawnictw regionalnych.
 • Zarejestrowanie się wnioskodawcy w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń (OBK).

Przypominamy, że aby prawidłowo złożyć wypełniony wniosek należy:

 1. najpierw wypełnić go za pomocą elektronicznego generatora wniosków, który znaleźć można tutaj: https://instytutksiazki.pl/certyfikat/strona/3 
 2. następnie przesłać – wydrukowany, opieczętowany i podpisany – za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w 1 egz., przed upływem terminu naboru lub dostarczyć go elektronicznie opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym na adres certyfikat2023@instytutksiazki.pl – zasady przesyłania plików dostarczanych elektronicznie opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym określa Załącznik nr 6 do regulaminu.

Wniosek należy przesłać w jednym egzemplarzu wraz z wymaganym załącznikiem/załącznikami wskazanymi w par. 13 regulaminu programu.

Wśród plików do pobrania znajduje się m.in. regulamin programu wraz z załącznikami, prezentacja przybliżająca zasady programu oraz wniosek wzorcowy – zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Wnioskodawcy, którzy skutecznie dostarczą wniosek do Instytut Książki do 10 maja br. włącznie będą informowani o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów formalnych.

Dodatkowo w zakładce „Pytania i odpowiedzi” na bieżąco zamieszczane są pytania nadsyłane przez zainteresowane księgarnie i odpowiedzi na nie udzielane przez Instytut Książki.

Termin składania wniosków

24 maja 2023 r.

Kontakt

Ewa Gąsior, Specjalistka | Dział Analiz i Projektów Specjalnych IK
505 245 827| e.gasior@instytutksiazki.pl

Agnieszka Lewandowska, Specjalistka | Dział Analiz i Projektów Specjalnych IK
698 669 510 | a.lewandowska@instytutksiazki.pl

Konsultacje telefoniczne udzielane są: we środy w godzinach 08:00-12:00, a w pozostałe dni w godzinach 10:00-14:00.

Pytania i odpowiedzi

Czym jest „mała księgarnia” w rozumieniu regulaminu programu?

Małą księgarnią w rozumieniu regulaminu jest sklep stacjonarny zajmujący się sprzedażą detaliczną książek, w której co najmniej 45% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działający poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, którego oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być większa niż 2.

Od czego zależy kwota wsparcia finansowego, o jaką mogę się starać?

Każdy wnioskodawca może się starać o dowolną kwotę wsparcia finansowego, nie więcej niż 40 000,00 zł rozłożone na lata 2023 i 2024 zgodnie z zapisami regulaminu.

Na jakie wydatki mogę przeznaczyć otrzymane wsparcie finansowe?

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków: 1) koszty promocji księgarni; 2) koszty konsultingu i doradztwa; 3) koszty stałe utrzymania lokalu księgarni; 4) koszty realizacji planu proczytelniczego; 5) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Jak wysoki wkład własny powinienem wykazać we wniosku?

Wkład własny w programie nie jest wymagany.

W jakim okresie będę realizować zadanie w ramach otrzymanego wsparcia?

Zadanie jest realizowane w trybie dwuletnim, w terminie od 1 lipca 2023 r. do 30 listopada 2024 r.

Czy w ramach programu możliwe jest finansowe działalności wydawniczej, którą też prowadzimy?

Niestety nie, finansowanie działalności wydawniczej podmiotu składającego wniosek w programie nie jest możliwe.

Czy możliwe jest złożenie wniosku jeśli nasza firma prowadzi łącznie 4 lokale (4 księgarnie)?

Niestety nie, maksymalna liczba księgarni w sieci to 3.

Jak rozumieć jeden ze standardów obowiązkowych, tj. „Dostępność w ofercie księgarni objętej zadaniem wydawnictw regionalnych”, co rozumieć pod pojęciem „wydawnictwa regionalnego”?

Wydawnictwo regionalne, lokalne to wydawnictwo specjalizujące się w publikacjach dotyczących konkretnego miasta, gminy, powiatu, województwa lub krainy geograficznej Polski. Publikacje te mogą obejmować książki, mapy czy publikacje periodyczne.

Gdzie mogę zapisać się do Ogólnopolskiej Bazy Księgarń (OBK), aby spełnić jeden z warunków obowiązkowych?

Ogólnopolska Baza Księgarń dostępna jest pod adresem: https://obk.pik.org.pl/
Strefa Księgarza – rejestracja: https://obk.pik.org.pl/auth/register a Strefa Księgarza logowanie: https://obk.pik.org.pl/auth/login?next=%2Fbookstores%2F