Aktualności

12.01.2024

„Infrastruktura bibliotek 2021-2025” – rozstrzygnięcie trzeciego naboru wniosków

Instytut Książki informuje o rozstrzygnięciu III naboru wniosków do konkursu w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

W ramach III naboru złożono 114 wniosków, w tym 111 wniosków poprawne formalne na łączną kwotę dofinansowania 174 522 998 zł oraz 3 wnioski błędne formalnie.

Spośród poprawnych formalnie wniosków dofinansowanie w procedurze konkursowej otrzymało 27 wniosków o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej i strategicznej łącznie, w kolejności od 1. do 27. miejsca zajmowanego na liście rankingowej, na łączną kwotę dofinansowania 54 773 288,00 zł.

Zgodnie z zasadami regulaminu konkursu (par. 8 ust. 3) w przypadku osiągnięcia przez dwóch lub więcej wnioskodawców tej samej liczby punktów w ocenie merytorycznej i strategicznej łącznie o wyższym miejscu na liście rankingowej decydował niższy wskaźnik G dla gminy wnioskodawcy.

Zgodnie z regulaminem konkursu (par. 12) możliwe jest złożenie odwołania od wyników naboru wniosków. Budżet Priorytetu zabezpiecza środki na tę procedurę. W procedurze rozpatrywania odwołań nie jest wiążąca liczba punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej i strategicznej zadań.

Uwaga! Operator nie dysponuje wzorem odwołania, ponadto nie sporządza się go za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków.

Odwołanie należy złożyć w terminie do 19 stycznia br. włącznie. W przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych. W przypadku przesłania odwołania przesyłką pocztową operatora wyznaczonego decyduje data nadania.

Odwołanie można przesłać przesyłką pocztową, dostarczyć osobiście lub wysłać w formie dokumentu podpisanego elektronicznie (skrytka ePUAP Instytutu Książki:/INSTYTUTKSIAZKI/SkrytkaESP)

Środki w budżecie Priorytetu 2 pozostałe do wykorzystania w procedurze odwoławczej przedstawiają się następująco: 

budżet 2024 rok – 21 138 082,00 zł,

budżet 2025 rok – 8 204 716,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat rozpatrzonych wniosków można znaleźć tutaj (w sekcji Aktualizacje).