Dotacje

Nazwa programu

Certyfikat dla małych księgarni 2024-2025

Operator programu

Instytut Książki

Opis programu

Certyfikat dla małych księgarni” to program własny Instytutu Książki, którego celem jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności.

Cele strategiczne programu:

 1. zahamowanie obserwowanego od wielu lat spadku liczby małych księgarni;
 2. zwiększenie roli małych księgarni w realizacji działań promujących czytelnictwo;
 3. wsparcie małych księgarni jako instytucji promujących kulturę wśród lokalnych społeczności;
 4. zapewnienie małym księgarniom możliwości lepszej promocji oraz wsparcia ich bieżącej działalności;
 5. promocja twórczości polskich autorów;
 6. zapewnienie większej biblioróżnorodności oferty małych księgarni;
 7. pomoc wydawcom i autorom specjalizującym się w tematyce regionalnej.

***

Zapraszamy na prowadzone przez zespół IK spotkania online poświęcone zasadom konkursu oraz przybliżające instrukcję wypełniania wniosku.

Spotkania szkoleniowe są bezpłatne, wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie wiadomości e-mail na adres: certyfikat2024@instytutksiazki.pl  – w wiadomości proszę podać interesująca Państwa termin.

Szkolenia odbędą się za pośrednictwem platformy Teams w terminach:

 • 16 kwietnia br.  (wtorek), godz. 14:00
 • 19 kwietnia br. (piątek), godz. 8:00

Kryteria

Kryteria:

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków:

1) koszty promocji księgarni;
2) koszty konsultingu i doradztwa;
3) koszty stałe utrzymania lokalu księgarni;
4) koszty realizacji planu proczytelniczego;
5) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Jeden wniosek może dotyczyć jednego lub więcej niż jednego lokalu księgarni.

O wsparcie finansowe mogą starać się podmioty określone w par. 6 ust. 1 regulaminu programu, prowadzące małe księgarnie, które rozumiane są jako sklepy stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek, w których co najmniej 45% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działające poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, których oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być większa niż 2.

Z możliwości wnioskowania o wsparcie finansowe wyłączeni są beneficjenci z naboru przeprowadzonego w 2023 r. do edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni” na lata 2023-2024.

Wsparcie finansowe zadania wynosi do 40 000,00 zł w podziale na dwa lata budżetowe – w roku 2024 – 60% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, w roku 2025 r. – 40% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, a finansowy wkład własny w realizowanym zadaniu nie jest wymagany.

Regulamin określa zasady udzielania wsparcia finansowego, w tym kryteria oceny wniosków.

Wymagania obowiązkowe dla księgarzy ubiegających się o dofinansowanie to:

 • Uzyskanie w księgarni objętej zadaniem w roku 2023 minimum 45% przychodów pochodzących ze sprzedaży książek.
 • Dostępność w księgarni objętej zadaniem minimum 800 tytułów, w tym nie więcej niż 50% tytułów należących do wydawcy-właściciela księgarni.
 • Prowadzenie działalności w formie małej księgarni minimum od 1 stycznia 2023 r.
 • Liczba księgarni w strukturze wynosi 3 lub mniej (w tym maksymalnie dwie filie).
 • Dostępność w ofercie księgarni objętej zadaniem wydawnictw regionalnych.
 • Zarejestrowanie się wnioskodawcy w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń (OBK).

Przypominamy, że aby prawidłowo złożyć wypełniony wniosek należy:

 • najpierw wypełnić go za pomocą elektronicznego generatora wniosków, który znaleźć można tutaj: https://instytutksiazki.pl/certyfikat/strona/3
 • następnie przesłać – wydrukowany, opieczętowany i podpisany – za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w 1 egz., przed upływem terminu naboru lub dostarczyć go elektronicznie opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym na adres skrzynki ePUAP Instytutu Książki (/INSTYTUTKSIAZKI/SkrytkaESP) – zasady przesyłania plików dostarczanych elektronicznie opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym określa Załącznik nr 7 do regulaminu.

Uwaga! Wniosek z podpisem elektronicznym przesyła się wyłącznie na adres skrzynki ePUAP Instytutu Książki. Nie wystarcza w tym celu samo zaakceptowanie wniosku w generatorze, nieprawidłowe jest także np. wysyłanie wniosku podpisanego elektronicznie na adresy poczty elektronicznej pracowników IK.

Wniosek należy przesłać w jednym egzemplarzu wraz z wymaganym załącznikiem/załącznikami wskazanymi w par. 14 regulaminu programu.

Wśród plików do pobrania znajduje się m.in. regulamin programu wraz z załącznikami, prezentacja przybliżająca zasady programu oraz wniosek wzorcowy – zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Wnioskodawcy, którzy skutecznie dostarczą wniosek do Instytut Książki do 29 kwietnia br. włącznie będą informowani o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów formalnych.

Dodatkowo w zakładce „Pytania i odpowiedzi” na bieżąco zamieszczane są pytania nadsyłane przez zainteresowane księgarnie i odpowiedzi na nie udzielane przez Instytut Książki.

Termin składania wniosków

13 maja 2024 r.

Kontakt

Ewa Gąsior, Specjalistka | Dział Analiz i Projektów Specjalnych IK
505 245 827| e.gasior@instytutksiazki.pl

Agnieszka Lewandowska, Specjalistka | Dział Analiz i Projektów Specjalnych IK
698 669 510 | a.lewandowska@instytutksiazki.pl

Konsultacje telefoniczne udzielane są: we środy w godzinach 08:00-12:00, a w pozostałe dni w godzinach 10:00-14:00.

Pytania i odpowiedzi

Czym jest „mała księgarnia” w rozumieniu regulaminu programu?

Małą księgarnią w rozumieniu regulaminu jest sklep stacjonarny zajmujący się sprzedażą detaliczną książek, w której co najmniej 45% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działający poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, którego oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być większa niż 2.

Od czego zależy kwota wsparcia finansowego, o jaką mogę się starać?

Każdy wnioskodawca może się starać o dowolną kwotę wsparcia finansowego, nie więcej niż 40 000,00 zł rozłożone na lata 2024 i 2025 zgodnie z zapisami regulaminu.

Na jakie wydatki mogę przeznaczyć otrzymane wsparcie finansowe?

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków: 1) koszty promocji księgarni; 2) koszty konsultingu i doradztwa; 3) koszty stałe utrzymania lokalu księgarni; 4) koszty realizacji planu proczytelniczego; 5) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Jak wysoki wkład własny powinienem wykazać we wniosku?

Wkład własny w programie nie jest wymagany.

W jakim okresie będę realizować zadanie w ramach otrzymanego wsparcia?

Zadanie jest realizowane w trybie dwuletnim, w terminie od 1 czerwca 2024 r. do 30 listopada 2025 r.

Czy mogę złożyć wniosek dotyczący realizacji zadania tylko w 2024 r.?

Niestety nie ma takiej możliwości. Każde z dofinansowanych zadań będzie realizowane w trybie dwuletnim, w terminie od 1 czerwca 2024 r. do 30 listopada 2025 r.

Czy w ramach programu możliwe jest finansowe działalności wydawniczej, którą też prowadzimy?

Niestety nie, finansowanie działalności wydawniczej podmiotu składającego wniosek w programie nie jest możliwe.

Czy możliwe jest złożenie wniosku jeśli nasza firma prowadzi łącznie 4 lokale (4 księgarnie)?

Niestety nie, maksymalna liczba księgarni w sieci to 3 (lokal główny i maksymalnie 2 jego filie)

Jak rozumieć jeden ze standardów obowiązkowych, tj. „Dostępność w ofercie księgarni objętej zadaniem wydawnictw regionalnych”, co rozumieć pod pojęciem „wydawnictwa regionalnego”?

Wydawnictwo regionalne, lokalne to wydawnictwo specjalizujące się w publikacjach dotyczących konkretnego miasta, gminy, powiatu, województwa lub krainy geograficznej Polski. Publikacje te mogą obejmować książki, mapy czy publikacje periodyczne.

Gdzie mogę zapisać się do Ogólnopolskiej Bazy Księgarń (OBK), aby spełnić jeden z warunków obowiązkowych?

Ogólnopolska Baza Księgarń dostępna jest pod adresem: https://obk.pik.org.pl/
Strefa Księgarza – rejestracja: https://obk.pik.org.pl/auth/register a Strefa Księgarza logowanie: https://obk.pik.org.pl/auth/login?next=%2Fbookstores%2F

Jak rozumiana jest wskazana w celach strategicznych programu „biblioróżnorodność”?

Biblioróżnorodność rozumiana jako potrzeba dostępności do publikacji reprezentujących różnorodność: kulturową, idei, poglądów, punktów widzenia, także dostępność publikacji wydawców niszowych, specjalistycznych, publikacji trudnodostępnych, literatury niekomercyjnej i niskonakładowej itp.

Czy wniosek może dotyczyć tylko i wyłącznie zakupu wyposażenia księgarni?

Niestety nie ma takiej możliwości: w ramach przyznanego wsparcia finansowego należy finansować koszty ponoszone w ramach więcej niż jednej kategorii wydatków, zgodnie z limitami określonymi w Załączniku nr 1 do regulaminu Wykaz kosztów kwalifikowanych (próg dofinansowania dla danej kategorii wydatków liczonej łącznie dla lat 2024-2025 - nie więcej niż 80% kwoty wnioskowanej).

Wynajmuję lokal należący do mojego brata, prowadzę w nim księgarnię. Czy mogę ująć koszty czynszu w składanym przez siebie wniosku, czy będzie to koszt kwalifikowany?

Nie ma takiej możliwości, ponieważ zgodnie z zapisami regulaminu wsparcie finansowe nie może być przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu towarów i usług od podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z beneficjentem.

Chciałbym zakupić środki czystości wykorzystywane do utrzymania czystości w księgarni lub  zapłacić firmie sprzątającej lokal – czy jest taka możliwość w ramach programu?

Tak, istnieje taka możliwość. Można zarówno zakupić środki czystości (jednak koszty zakupu środków czystości i dezynfekcji nie mogą stanowić więcej niż 3% wnioskowanej kwoty wsparcia) lub opłacić koszty utrzymania czystości w lokalu (rozumiane jako koszty usług).

Czy w ramach programu można sfinansować działania (w tym zakupy czy usługi) zmierzające do udostępnienia wydarzenia promującego czytelnictwo (organizowanego w ramach programu) osobom z niepełnosprawnościami?

Tak, oczywiście. Wśród kosztów kwalifikowanych znajdują się koszty związane z dostosowaniem działań i formy przekazu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym wynajem niezbędnego sprzętu ułatwiającego osobom z niepełnosprawnościami odbiór wydarzenia.

Byłem beneficjentem programu w edycji na lata 2022-2023. Czy mogę ponownie ubiegać się o wsparcie finansowe?

Tak, zarówno beneficjenci edycji pilotażowej z 2021 r., jak i beneficjenci z edycji 2022-2023 mogą złożyć wniosek w edycji programu na lata 2024-2025.

Jestem beneficjentem programu w edycji na lata 2023-2024, zadanie kończę w listopadzie 2024 r. Czy mogę ubiegać się o wsparcie finansowe w naborze trwającym do 13 maja br.?

Niestety nie ma takiej możliwości. Z możliwości wnioskowania o wsparcie finansowe na lata 2024-2025 wyłączeni są beneficjenci z naboru przeprowadzonego w 2023 r. do edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni” na lata 2023-2024.