Dotacje

Dofinansowanie kultury – programy obsługiwane przez Instytut Książki.

Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych

Częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Priorytet 2 i realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020.

Poprawa oferty bibliotek publicznych

Biblioteka Narodowa w ramach Priorytetu 1 realizuje dwa kierunki interwencji, na które składają się: „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” oraz „Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek”.

Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada za koordynację działań służących kształtowaniu nawyku czytania u dzieci i młodzieży. Wsparciem w ramach Priorytetu 3 programu zostały objęte placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach), szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz biblioteki pedagogiczne.

Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa

Narodowe Centrum Kultury realizuje zadania w ramach Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, którego celem jest wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.