Aktualności

08.09.2021

Wyniki naboru do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Informujemy, że w ramach naboru złożonych zostało 480 wniosków, w tym 433 wnioski poprawne formalnie. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 112 wniosków o najniższym wskaźniku dochodów podatkowych gminy (wskaźnik G) spośród złożonych w naborze wniosków poprawnych formalnie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami § 12 p. 13 Regulaminu wnioskodawca jest uprawniony do złożenia pisemnego odwołania od decyzji odmawiającej przyznania dofinansowania, jeżeli wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych.

Zgodnie z zapisami § 4 p. 4 Regulaminu w budżecie programu wydzielone zostały środki na procedurę odwoławczą – 375 000,00 zł. Dodatkowo, w zgodzie z § 4 p. 4 Regulaminu, pula ta została zwiększona o środki niewykorzystane w przeprowadzonym naborze wniosków. Łączny budżet na odwołania wynosi: 376 651,00 zł

Odwołanie wraz z uzasadnieniem można złożyć do dnia 15 września br., w przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych.

Uwaga! Odwołanie należy przesłać w formie podpisanego skanu na adres kraszewski2021@instytutksiazki.pl, a oryginał dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Instytutu Książki w Krakowie. Decyduje data stempla pocztowego nadawczego.

Wyniki naboru znaleźć można na stronie programu.