Biblioteki

Nazwa programu

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017

Operator programu

Instytut Książki

Opis programu

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” jest piątą edycją programu, poprzednie zrealizowano w latach 2012, 2013, 2015 oraz 2016.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 3 500 zł.

Kryteria

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Termin składania wniosków

30 kwietnia 2017 r.

Kontakt

Anna Zagórska, mail: a.zagorska@instytutksiazki.pl, tel. 12 617 19 11
Joanna Odolska, mail: j.odolska@instytutksiazki.pl, tel. 12 617 19 12
Karolina Nowak, mail. k.nowak@instytutksiazki.pl, tel. 12 617 19 08
 

W zakładce „Pytania i odpowiedzi” zamieszczane są pytania nadsyłane przez zainteresowane biblioteki i odpowiedzi na nie udzielane przez Instytut Książki. Prosimy o korzystanie z tej formy kontaktu.

Aktualizacje

29 maja 2017 r. godz. 10:00
 

Uprzejmie informujemy, że nabór do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” został rozstrzygnięty.

  1. Wnioski rozpatrzone pozytywnie
  2. Wnioski rozpatrzone negatywnie
  3. Wnioski odrzucone ze względów formalnych

22 maja 2017 r.

Informujemy, że w trakcie sprawdzania wniosków stwierdziliśmy kilka przypadków braku zgodności danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów z danymi opublikowanymi przez GUS. W związku z tym błędne kody terytorialne i wartości wskaźników G wpisane do wniosków nie będą uznawane za błędy formalne. Błędne dane zostały skorygowane przez Instytut Książki.

4 kwietnia 2017 r.

Prosimy o dokładne sprawdzanie danych wpisywanych do wniosku w punkcie III.b (kod terytorialny gminy). W punkcie III.b należy wpisać kod terytorialny gminy, a nie jej części, np. miasta, obszaru wiejskiego czy delegatury. Kod terytorialny gminy pobrany z wyszukiwarki GUS musi być taki sam jak kod terytorialny gminy, do którego przypisany jest wskaźnik G w wykazie opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

22 marca 2017 r.

Instytut Książki ogłasza nabór wniosków w ramach programu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”.

Termin naboru wniosków upływa 30 kwietnia 2017 r.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” jest piątą edycją programu, poprzednie zrealizowano w latach 2012, 2013, 2015 oraz 2016.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 3 500 zł.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.
 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1
Czy w ramach wkładu własnego w programie Kraszewski 2017 możemy zakupić komputer (serwer) za kwotę przekraczającą 3500 zł?
Odpowiedź:

Z finansowego wkładu własnego można zakupić urządzenia komputerowe, oprogramowanie i komputerowe urządzenia peryferyjne o jednostkowej cenie nabycia wyższej od 3 500,00 zł.

Pytanie 2
Chciałabym zapytać, czy jeśli w 2012 r. byliśmy beneficjentem programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek", to czy w tegorocznej edycji możemy jeszcze raz aplikować?
Odpowiedź:

Tak, możecie Państwo wziąć udział w tegorocznej edycji programu.

Pytanie 3
Czy zakup niszczarek jest kosztem kwalifikowalnym w programie Kraszewski?
Odpowiedź:

Nie, zakup niszczarek nie jest kosztem kwalifikowanym w programie "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017".

Pytanie 4
Czy Biblioteka Powiatowa może składać wniosek? A jeżeli nie, to czy będzie jakiś program dla Bibliotek powiatowych?

Odpowiedź:
Biblioteka powiatowa nie jest uprawnionym wnioskodawcą w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”. W 2017 r. nie przewiduje się uruchomienia odrębnego programu dla bibliotek powiatowych.

Pytanie 5
Czy instytucje, które otrzymały dofinansowanie w I Edycji w 2012 roku, mogą w tym roku składać wniosek i starać się o dotację?
Odpowiedź:

Tak, możecie Państwo wziął udział w tegorocznej edycji programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek".

Pytanie 6:
Mam pytanie odnośnie wniosku  „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”. Zastanawiamy się, czy jednostkowa cena nabycia (3.500 zł) każdego urządzenia i oprogramowania liczy się osobno do komputera, monitora, klawiatury, czy całego zestawu komputerowego?

Odpowiedź:
Zakupione rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, wpisuje się do ewidencji środków trwałych, która m.in. zawiera wartość początkową aktywa.
Jeśli do tej ewidencji wpisany będzie cały zestaw komputerowy jako jedno urządzenie, to próg 3 500,00 zł odniesie się do całego zestawu.
Jeśli wpisany będzie np. monitor jako jedno urządzenie, to próg 3 500,00 zł odniesie się tylko do monitora.
Każdorazowo podstawą oceny powinny być zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych przez bibliotekę.

Pytanie 7:
W związku z ogłoszonym naborem do projektu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017 proszę o odpowiedź czy Biblioteka, która uzyskała dotację z tego programy w 2016 roku może aplikować w 2017 roku.
Odpowiedź:

Tak, możecie Państwo wziął udział w tegorocznej edycji programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek".

Pytanie 8:
Czy biblioteka w ramach Edycji 2017 może zakupić używane zestawy komputerów stacjonarnych i przenośnych?

Odpowiedź:
Tak, możecie Państwo zakupić także używane zestawy komputerowe.

Pytanie 9:
Czy zakupione komputery muszą być przeznaczone tylko dla czytelników/użytkowników biblioteki?
Odpowiedź:

Zakupione komputery mogą służyć nie tylko czytelnikom/użytkownikom, ale też pracownikom/obsłudze biblioteki.

Pytanie 10:
Czy biblioteka, która ubiega się o dofinansowanie z programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017" musi wystąpić o zapytanie cenowe (ofertowe) do sklepów komputerowych. Nasza miejscowość jest mała i wolałbym skorzystać ze sklepu, który ma najlepszą ofertę, niekoniecznie z naszego miasta. Jakie są procedury?

Odpowiedź:
Zakup produktów z przyznanego dofinansowania powinien być dokonywany w trybie udzielenia zamówienia publicznego, tj. w zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tymi przepisami udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro nie wymaga stosowania procedur wskazanych w tych przepisach, chyba że wnioskodawca ustalił dla swojej instytucji jakiś szczególny tryb postępowania przy udzieleniu tych zamówień.

Pytanie 11:
Proszę o informację czy w projekcie może być ujęta drukarka 3D, projektor (rzutnik) i tablica multimedialna?

Odpowiedź:
Zakup drukarki 3D,  projektora oraz tablicy multimedialnej, które współpracują z komputerem stacjonarnym bądź komputerem przenośnym, mogą być zaliczone do kosztów kwalifikowanych.

Pytanie 12:
Czy mogłabym wysłać mailowo sam preliminarz (IV) do sprawdzenia?

Odpowiedź:
Prosimy o przesłanie całego wypełnionego wniosku pocztą tradycyjną do Instytutu Książki.

Pytanie 13:
W pytaniach i odpowiedziach na Państwa stronach jest informacja, że biblioteki powiatowe nie mogą brać udziału w programie. Proszę o podanie na jakiej podstawie udzielono tej odpowiedzi, ponieważ w regulaminie nie znalazłam takiego ograniczenia.

Odpowiedź:
Paragraf 3 Regulaminu mówi, że uprawnionymi wnioskodawcami są wyłącznie te biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska lub gmina miejska. Uprawnionym wnioskodawcą może być biblioteka łącząca funkcje np. powiatowej i miejskiej, o ile organizatorem jest gmina, a nie powiat.  

Pytanie 14:
Piszę do Państwa z biblioteki mieszczącej się w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w [...]. Za pozwoleniem Pana dyrektora chciałabym się zapytać czy nasza biblioteka też mogłaby aplikować do programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017" ?

Odpowiedź:
Zgodnie z treścią §3 Regulaminu o dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, których organizatorem jest gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska lub gmina miejska.

Pytanie 15:
Proszę o informację, czy biblioteka, która została wyposażona (również w komputery) ze środków Programu Wieloletniego Kultura+ „Infrastruktura bibliotek” może ubiegać się o zakup komputerów z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”. Dziękuję serdecznie.

Odpowiedź:
Tak, możecie Państwo wziąć udział w tegorocznej edycji programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Pytanie 16:
Chciałam  zapytać  czy w ramach programu  Kraszewski 2017 można zakupić czytnik e-book?

Odpowiedź:
Tak, jest to koszt kwalifikowany.

Pytanie 17:
W wyszukiwarce kodów terytorialnych GUS-u znaleźliśmy podwójny kod dla naszej gminy. Posiadamy odrębny kod dla obszaru wiejskiego gminy miejsko-wiejskiej i odrębny dla miasta w gminie miejsko-wiejskiej. Proszę o sprecyzowanie, o który obszar gminy chodzi we wniosku.

Odpowiedź:
W przypadku, w którym w skład gminy wiejsko-miejskiej wchodzą obszar wiejski oraz miasto, należy podawać kod gminy miejsko-wiejskiej, a nie kod obszaru wiejskiego lub kod miasta. W celu weryfikacji poprawności kodu gminy należy sprawdzić czy jest on taki sam jak w wykazie wskaźników G, do którego link zamieszczony jest w formularzu wniosku. Wyszukiwarka kodów terytorialnych GUS może wprowadzić w błąd, ponieważ po jej otwarciu pokazywane są kody terytorialne rozwinięte do poziomu obszarów w gminie. Jeśli otworzy się pełny wykaz kodów klikając na nazwę własną gminy, to zostanie pokazany kod gminy nadrzędny nad kodami obszarów w gminie. Nie ma przy tym znaczenia czy siedzibą wnioskodawcy jest konkretny obszar w gminie, ponieważ wskaźnik G odnosi się wyłącznie do całej gminy, a nie do jej części.

Pytanie 18:
Chciałbym zapytać czy do komputerów stacjonarnych i przenośnych w programie Kraszewski 2017 zaliczają się również komputery typu ALL IN ONE?

Odpowiedź:
Zakupy komputerów typu ALL IN ONE są kosztami kwalifikowanymi.

Pytanie 19:
Czy mogłabym prosić o interpretacje paragrafu 11 pkt. 1 Regulaminu Programu Instytutu Książki Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017r.. Szczególnie zależy mi na wyjaśnieniu czy biblioteka gminna w ramach wkładu własnego może wnieść środki pochodzące z budżetu gminy.
Odpowiedź:

Finansowy wkład własny może pochodzić z dotacji udzielonych przez organizatora – zarówno podmiotowej, jak i celowej.

Pytanie 20:
Witam, mam pytanie czy ze srodkow programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017 można zakupić aparat fotograficzny, odtwarzacz dvd czy telewizor?
Odpowiedź:

Niestety, zakup aparatu fotograficznego, odtwarzacza DVD oraz telewizora nie jest kosztem kwalifikowanym.

Pytanie 21:
Zwracam się z pytaniem dotyczącym programu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” § 11 „przez finansowy wkład własny rozumie się środki pozyskane z innych źródeł, z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu MKiDN i instytucji zarządzającej” tzn. nie mogą to być środki finansowe od naszego organizatora, czyli w naszym przypadku Gminy [...]. Czy to tylko dotyczy dotacji podmiotowej, a może być jako wkład własny np. dotacja celowa od organizatora z przeznaczeniem na dofinansowanie tego projektu?

Odpowiedź:
Instytucją zarządzającą w rozumieniu Regulaminu jest Instytut Książki (chodzi o instytucję zarządzającą programem „Kraszewski”). Finansowy wkład własny może pochodzić z dotacji udzielonych przez organizatora – zarówno podmiotowej, jak i celowej.

Pytanie 22:
Proszę o odpowiedź czy dyski twarde wewnętrzne podlegają dofinansowaniu?

Odpowiedź:
Tak, ze środków dotacyjnych można zakupić dysk twardy.

Pytanie 23:
Czy w ramach programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017 można kupić: tablety i rzutnik (projektor multimedialny) w ocenie różnych osób jest to urządzenie wyjścia, dla niektórych nie. Chciałabym się upewnić.

Drugie pytanie dotyczy zakupu komputera stacjonarnego o kwocie wyższej niż 3500 zł, zakupionego w całości z wkładu własnego - czy jest to możliwe?
Odpowiedź:
Tak, w ramach programu możecie Państwo zakupić tablety i rzutniki (projektory multimedialne).
Tak, z finansowego wkładu własnego można zakupić urządzenia komputerowe, oprogramowanie i komputerowe urządzenia peryferyjne o jednostkowej cenie nabycia wyższej od 3 500,00 zł.

Pytanie 24:
W programie maksymalna kwota dofinansowania to 30.000 zł, a więc nie przekracza 30 000 euro. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, które mówią, że do 30 tys. euro nie jest wymagane stosowanie procedur wskazanych w tych przepisach. Czy należny rozumieć, że wystarczy rozeznanie cenowe w sklepach, np. internetowych? Czy trzeba opublikować zapytanie ofertowe?

Odpowiedź:
Zakup produktów z przyznanego dofinansowania powinien być dokonywany w trybie udzielenia zamówienia publicznego, tj. w zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tymi przepisami udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro nie wymaga stosowania procedur wskazanych w tych przepisach, chyba że wnioskodawca ustalił dla swojej instytucji jakiś szczególny tryb postępowania przy udzieleniu tych zamówień.

Pytanie 25:
Otrzymaliśmy dotację z MKiDN na budowę nowego obiektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020, planowany termin zakończenia inwestycji i oddania obiektu do użytku, a co za tym idzie całkowitego rozliczenia dotacji, to rok 2018. Czy możemy składać wniosek w ramach programu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”?

Odpowiedź:
Tak, możecie Państwo wziąć udział w tegorocznej edycji programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Pytanie 26:
Uprzejmie proszę o informacje, czy konieczne jest podawanie marki sprzętu, który chcemy zakupić?
Odpowiedź:

Nie, nie musicie Państwo we wniosku podawać marek/firm sprzętu, który chcecie zakupić.

Pytanie 27:
Czy w ramach jednego zadania w programie Kraszewski możemy zakupić komputery zarówno dla biblioteki głównej, jak i dla filii?
Odpowiedź:

Tak, w ramach jednego zadania można zakupić sprzęt dla biblioteki głównej i filii.

Pytanie 28:
Pracuję w małej szkole podstawowej jako bibliotekarz. Czy jako szkoła  możemy brać udział w programie  Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017?  Jakie mamy szanse ?

Odpowiedź:
Niestety – biblioteki szkolne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”. Zgodnie z regulaminem programu uprawnione do składania wniosku są wyłącznie biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska lub gmina miejska.

Pytanie 29:
Czy czytniki e-booków można kupić?
Odpowiedź:

Koszt zakupu czytników e-booków jest kosztem kwalifikowanym - w ramach zadania można je zakupić.

Pytanie 30:
Czy jeśli nasza biblioteka brała udział we wcześniejszej edycji programu Kraszewski, to możemy wystartować też w edycji 2017?
Odpowiedź:

Tak, biblioteki biorące udział we wcześniejszych edycjach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" mogą wziąć udział w tegorocznej edycji programu.

Pytanie 31:
Czy biblioteka gminna, pracująca w wymiarze ½ etatu, może składać wniosek do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” ?

Odpowiedź:
Tak, biblioteki gminne, które pracują w wymiarze ½ etatu mogą składać wnioski do programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017".

Pytanie 32:
Mam pytanie, jestem w trakcie przygotowywania wniosku Kraszewski 2017 i czy w punkcie IV. Preliminarz całkowitych wydatków na realizację zadania trzeba rozpisywać np.  lp.1. komputer stacjonarny, lp.2. monitor, lp.3 mysz lp.4 klawiatura, czy wystarczy napisać zestaw komputerowy?

Odpowiedź:
Sposób ujęcia w preliminarzu zakupione sprzętu zależy od tego, w jaki sposób jest on ujęty przez bibliotekę w ewidencji środków trwałych:
Zakupione rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, wpisuje się do ewidencji środków trwałych, która m.in. zawiera wartość początkową aktywa.
Jeśli do tej ewidencji wpisany będzie cały zestaw komputerowy jako jedno urządzenie, to próg 3 500,00 zł odniesie się do całego zestawu.
Jeśli wpisany będzie np. monitor jako jedno urządzenie, to próg 3 500,00 zł odniesie się tylko do monitora.
Każdorazowo podstawą oceny powinny być zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych przez bibliotekę.

Pytanie 33:
Centrum Kultury, w skład którego wchodzi biblioteka jest podatnikiem podatku VAT. Odliczenia ma tylko z działalności opodatkowanej (kino, barek, wynajem sali). Biblioteka, dla której zostanie dokonany zakup sprzętu komputerowego nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma odliczeń. Jakie ceny powinny być ujęte w preliminarzu?

Odpowiedź:
W takim przypadku należy ująć w preliminarzu kwoty brutto, czyli zawierające podatek VAT.

Pytanie 34:
Jaki kod terytorialny należy wpisać dla Gminy Łódź, która w wykazie GUS-u ma kilka kodów?
Odpowiedź:

W przypadku dużych miast kody terytorialne rozwijają się na delegatury, które są powiązane z obszarami tych miast. Właściwym kodem będzie ten, który jest przypisany do miasta, a nie do poszczególnych delegatur. W celu weryfikacji poprawności kodu miasta należy sprawdzić czy jest on taki sam jak w wykazie wskaźników G, do którego link zamieszczony jest w formularzu wniosku. Nie ma przy tym znaczenia czy siedzibą wnioskodawcy jest konkretny obszar w mieście, ponieważ wskaźnik G powinien odnosić się do całego miasta-gminy, a nie do jego części. W przypadku Łodzi prawidłowym kodem terytorialnym będzie 1061011. Taki sam kod został użyty przy wskaźniku G dla Łodzi.

Pytanie 35:
Zwracam się z zapytaniem kiedy nastąpiłoby zawieranie umów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku? Staram sie o zwiekszenie dotacje przedmiotowej i stąd moje pytanie.
Odpowiedź:

Wyniki konkursu powinny być ogłoszone do 31 maja br. Następnie wnioskodawcom zakwalifikowanym do dofinansowania będą przesyłane umowy do podpisu. Umowy te powinny być podpisane przez obie strony w terminie umożliwiającym realizację zadania do 30 listopada br.

Pytanie 36:
Czy zakup mikrofonów bezprzewodowych jest kosztem kwalifikowalnym w programie Kraszewski 2017?
Odpowiedź:

Mikrofon bezprzewodowy jest kosztem kwalifikowanym.

Pytanie 37:
W ubiegłym roku ze względu na błędy nie otrzymaliśmy dofinansowania na zakup komputerów. Czy w bieżącym roku możemy składać podobny wniosek?
Odpowiedź:

Tak, oczywiście - możecie Państwo wziąć udział w tegorocznej edycji Programu. Proszę pamiętać, że w tym roku zmienił się regulamin i wniosek, a także, że wnioski należy wysyłać na adres krakowskiej siedziby Instytutu Książki.

Pytanie 38:
W ramach programu maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30000 zł. Natomiast kwota całego zadania może być większa, czy tak?
Odpowiedź:

Tak, oczywiście - kwota 30 000 zł odnosi się do maksymalnej kwoty dofinansowania, a nie maksymalnej kwoty kosztu całkowitego.

Pytanie 39:
Czy w ramach programu możemy zakupić czytniki do kodów kreskowych?

Odpowiedź:
Tak, czytniki kodów są wyszczególnione wśród sprzętu, którego zakup jest kosztem kwalifikowanym.

Pytanie 40:
Mam pytanie odnośnie możliwości ujęcia w preliminarzu(jako koszty kwalifikowane) następujących pozycji:

1. Lupa elektroniczna (powiększalnik kieszonkowy ) – np. Compact + HD
(powiększa tekst po przyłożeniu do gazety, książki- umożliwiłoby czytanie gazet i książek przez osoby niedowidzące i korzystanie z czytelni)
2. Odtwarzacze książek mówionych np. Czytaki NPN , czytaki Plus.
3. Powiększalnik do tekstu z wbudowaną kamerką np. Bierley ColorMouse USB -tekst widoczny na monitorze powiększalnika lub na ekranie komputera.
Odpowiedź:
AD 1: Nie, niestety nie można zakupić lupy elektronicznej.
AD 2: Tak, koszt zakupu czytaków jest kosztem kwalifikowanym
AD 3: Nie, niestety nie można zakupić powiększalnika.

Pytanie 41:
Mam pytanie odnośnie preliminarza kosztów. Jeżeli teraz wstawię kwoty zebrane od dostawców (bez zapytań ofertowych, tj. orientacyjnie), a póżniej w wyniku zapytań ofertowych okaże się, że któraś firma zaproponawała niższe kwoty zakupu urządzeń, a przyznano wnioskowaną kwotę, to co wtedy?:
czy będę musiała zmienić wartość w preliminarzu kosztów,
czy zwrócić różnicę,
czy kupić więcej urządzeń, zeby wykorzystać przyznaną kwotę.
W tym momencie nie mogę rozesłać zapytań ofertowych (które są wymagane powyżej określonej kwoty - pzp) do dostawców, ponieważ nie mgę związać się umową, gdyż nie mam pewności, czy otrzymam dotację. Ostateczne zapytania ofertowe mogę wysłać do dostawców wyłącznie po podpisaniu umowy na dofiansowanie zadania.

Odpowiedź:
Jeśli okaże się, że zaproponuje się Pani niższe kwoty, może Pani zmienić wartości w preliminarzu kosztów (zwracając uwagę na dopuszczalną wielkość zmian - mając na uwadze zapis § 11, ust. 6 Regulaminu program) lub zakupić więcej urządzeń.

Pytanie 42:
Czy kosztem kwalifikowanym w projekcje Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017 jest zakup czytaków dla osób niewidomych?

Odpowiedź:
Tak, koszt zakupu czytaków jest kosztem kwalifikowanym.

Pytanie 43:
Uprzejmie proszę o informację czy w ramach projektu "Kraszewski" można zakupić jako jednostkę wejścia-wyjścia projektor multimedialny oraz ekran.

Odpowiedź:
Tak, możecie Państwo zakupić projektor multimedialny oraz ekran.

Pytanie 44:
Piszę do Państwa z zapytaniem: Czy w ramach projektu "KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2017" można zakupić TABLICĘ INTERAKTYWNĄ?

Odpowiedź:
Tak, koszt zakupu tablicy interaktywnej (multimedialnej) będzie kosztem kwalifikowanym.

Pytanie 45:
Mam pytanie odnośnie preliminarza całkowitych wydatków na realizację zadania, otóż we wniosku wzorcowym wyszczególniony w tabeli  jest  komputer stacjonarny czy chodzi tu o zestaw(jednostka centralna, monitor, myszka, klawiatura, oprogramowanie) czy chodzi tu tylko o jednostkę centralną. W tej sytuacji jak będzie prawidłowo wpisane w preliminarzu: 1)   komputery stacjonarne (zestaw:jednostka centralna, monitor, myszka, klawiatura, oprogramowanie) - 4 szt. czy 1) komputer stacjonarny jednostka centralna - 4 szt, 2) monitor - 4 szt. 3) klawiatura - 4 szt itd.
Odpowiedź:

Sposób ujęcia w preliminarzu zakupione sprzętu zależy od tego, w jaki sposób jest on ujęty przez bibliotekę w ewidencji środków trwałych: Zakupione rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, wpisuje się do ewidencji środków trwałych, która m.in. zawiera wartość początkową aktywa.
Jeśli do tej ewidencji wpisany będzie cały zestaw komputerowy jako jedno urządzenie, to próg 3 500,00 zł odniesie się do całego zestawu. Jeśli wpisany będzie np. monitor jako jedno urządzenie, to próg 3 500,00 zł odniesie się tylko do monitora. Każdorazowo podstawą oceny powinny być zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych przez bibliotekę.

Pytanie 46:
Cy w ramach wkładu własnego można zakupić urządzenie (firewall par.10 ust. 1 Regulaminu) w kwocie powyżej 3500,00, czy tak jak w przypadku sprzętu zakupionego w ramach dofinansowania wyłącznie do kwoty 3500,00?
Odpowiedź:

Z finansowego wkładu własnego można zakupić urządzenia komputerowe, oprogramowanie i komputerowe urządzenia peryferyjne o jednostkowej cenie nabycia wyższej od 3 500,00 zł.

Pytanie 47:
Odnośnie kwoty 3500,00, jest to kwota netto, czy brutto? (MBP w [...] nie ma prawnej możliwości odliczenia VATu, wobec czego jest on dla nas kosztem kwalifikowanym - par. 10 ust. 4 pkt 1).
Odpowiedź:

W takim przypadku należy ująć w preliminarzu kwoty brutto, czyli zawierające podatek VAT.

Pytanie 48:
W ramach poprzednich naborów otrzymały dotację w ramach Programu Kraszewski nie mogły aplikować o środki. W tegorocznej edycji Programu nie zauważyłem podobnej wzmianki. Czy należy zatem przyjąć, iż bez problemów możemy brać udział w naborze?

Odpowiedź:
Tak, możecie Państwo wziąć udział w tegorocznej edycji programu.

Pytanie 49:
Czy w ramach zadania można kupić do biblioteki zestawy robotów do nauki programowania dla dzieci?
Odpowiedź:

Tak, można taki koszt sfinansować z dotacji.