Aktualności

15.07.2022

Wyniki naboru do Programu „Certyfikat dla małych księgarni”

Informujemy, że w ramach naboru złożono 69 wniosków, w tym 57 wniosków poprawnych formalnie na łączną kwotę wsparcia finansowanego 2 278 000,00 zł oraz 12 wniosków błędnych formalnie.

Spośród poprawnych formalnie wniosków dofinansowanie otrzymało 55 wniosków o liczbie punktów uzyskanych w procesie oceny przekraczających 70 (zgodnie z zapisami par. 8 ust. 16), w kolejności od 1. do 55. miejsca zajmowanego na liście rankingowej (od 95,60 do 73,20 uzyskanych punktów), na łączną kwotę wsparcia finansowego 2 198 000,00 zł.

Jednocześnie informujemy, że bezzwłocznie po zakończeniu procedury odwoławczej Instytut Książki – stosując zapisy par. 7 ust. 4 regulaminu programu – ogłosi dodatkowy nabór wniosków do programu! Do wzięcia udziału w dodatkowym naborze uprawnieni są także wnioskodawcy, których wnioski były błędne formalnie i ci, których wnioski nie otrzymały wsparcia finansowego.

W ramach budżetu programu wydzielone zostały środki finansowe przeznaczone na odwołania od wyników naboru w wysokości 15% tego budżetu.

Zgodnie z regulaminem konkursu (par. 9 ust. 13 i 14)  możliwe jest złożenie odwołania od wyników naboru wniosków, jeżeli wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych. W procedurze rozpatrywania odwołań nie jest wiążąca liczba punktów uzyskanych w procedurze konkursowej.

Odwołanie wraz z uzasadnieniem można złożyć do dnia 22 lipca br., w przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych.

Odwołanie należy przesłać w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym bądź dokumentowej (np. skan podpisanego dokumentu) na adres certyfikat2022@ik.gov.pl, a oryginał – w przypadku formy dokumentowej (skan) – dostarczyć osobiście lub przesłać przesyłką poleconą.

W przypadku przesłania odwołania w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 896 z późn. zm.) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej data przesłania jest równoznaczna z datą wniesienia go do instytucji zarządzającej.

Wyniki naboru znaleźć można na stronie programu.