Aktualności

21.02.2022

Newsweek Polska opublikował sprostowanie Instytutu Książki. To realizacja prawomocnego orzeczenia sądowego

W dzisiejszym wydaniu tygodnik „Newsweek Polska” (nr 8/2022, s. 20) opublikował sprostowanie nieprawdziwych informacji dotyczących działań zastępcy dyrektora Instytutu Książki. Wyrok pierwszej instancji 4 lutego został utrzymany w mocy przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy z powództwa Instytutu Książki przeciwko Redaktorowi naczelnemu „Newsweek Polska”, 4 lutego 2022 roku oddalił apelację „Newsweeka” od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 lutego 2021 roku oraz zasądził na rzecz IK zwrot kosztów zastępstwa procesowego. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że wniesiona przez Pozwanego apelacja nie była zasadna. Sąd Apelacyjny podzielił w całości ustalenia i zdanie sądu pierwszej instancji.

Przypominamy, że w ubiegłym roku Instytut Książki wygrał sprawę przed Sądem Okręgowym w Warszawie przeciwko Redaktorowi naczelnemu tygodnika „Newsweek Polska” o opublikowanie sprostowania prasowego. Wówczas sąd zobowiązał Redaktora naczelnego do bezpłatnego opublikowania sprostowania materiału autorstwa Cezarego Michalskiego pt. „Polowanie na grzeszników”, który ukazał się w tygodniku „Newsweek Polska” (nr 33) w dniu 10 sierpnia 2020 roku. Pozwany skorzystał jednak z prawa do złożenia apelacji.

Poniżej przedstawiamy treść zasądzonego sprostowania:

„Sprostowanie

Instytut Książki oświadcza, że w materiale autorstwa Cezarego Michalskiego pt. „Polowanie na grzeszników”, opublikowanym w tygodniku „Newsweek Polska” (nr 33) w dniu 10 sierpnia 2020 roku, autor materiału zamieścił dotyczące Instytutu Książki nieścisłe i nieprawdziwe informacje tj.:

„Nieprawdą jest, że wicedyrektor Instytutu Książki Krzysztof Koehler skreśla z list dotacyjnych czasopisma i książki. Wicedyrektor nie bierze udziału w ocenie wartości merytorycznej wniosków w programach dotacyjnych. Oceny tej dokonuje zespół ekspertów na podstawie stosownych regulaminów oraz wytycznych MKiDN”.