Aktualności

28.07.2020

Instytut Książki ogłasza wyniki naboru do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”

Informujemy, że w ramach naboru złożone zostały 652 wnioski, w tym 552 wnioski poprawne formalnie. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 106 wniosków o najniższym wskaźniku dochodów podatkowych gminy (wskaźnik G) spośród złożonych w naborze wniosków poprawnych formalnie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami § 12 p. 13 Regulaminu wnioskodawca jest uprawniony do złożenia pisemnego odwołania od decyzji odmawiającej przyznania dofinansowania, jeżeli wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych.

Zgodnie z zapisami § 4 p. 4 Regulaminu w budżecie programu wydzielone zostały środki na procedurę odwoławczą – 375 000,00 zł.

Odwołanie można złożyć do dnia 4 sierpnia br., w przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych.

Odwołania należy przesłać na adres Instytutu Książki w Krakowie. Decyduje data stempla pocztowego nadawczego.

Wyniki naboru znaleźć można na stronie programu.