Aktualności

18.08.2021

Instytut Książki ogłasza nabór do pilotażowej edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni”!

Zahamowanie obserwowanego od wielu lat spadku liczby małych księgarni, zwiększenie ich roli w realizacji działań promujących czytelnictwo i wsparcie jako instytucji promujących kulturę wśród lokalnych społeczności – to niektóre z założeń uruchomionego dziś nowego programu własnego Instytutu Książki „Certyfikat dla małych księgarni”.

Celem programu jest wsparcie małych niezależnych księgarni, które są nie tylko kluczowym elementem rynku książki, ale także odgrywają rolę kulturotwórczą i uzupełniają biblioteki w zapewnianiu dostępu do kultury literackiej. Program ma również stanowić pomoc w obecnej sytuacji epidemicznej.

Przyjęcie założeń do programu poprzedziły badania oraz konsultacje ze środowiskiem księgarskim, aby wskazać realne potrzeby i możliwości samych księgarń, a także określić, na jakie cele należy w pierwszej kolejności przeznaczyć pomoc finansową. Finalny kształt regulaminu programu trafił również do konsultacji z przedstawicielami środowiska księgarskiego.

Beneficjenci będą mogli przeznaczyć otrzymane środki na działania konsultingowe i promocyjne, koszty czynszu i innych opłat stałych dotyczących utrzymania lokalu, a także zakup sprzętu, niezbędnych licencji i wyposażenia księgarni. Finansowy wkład własny w realizowanym zadaniu nie jest wymagany. Całkowity budżet programu wynosi 3 mln złotych.

O wsparcie finansowe mogą starać się podmioty prowadzące małe księgarnie, które rozumiane są jako sklepy stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek, w których co najmniej 50% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działające poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, których oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być większa niż 2.

Wsparcie finansowe zadania wynosi do 30 000,00 zł, a finansowy wkład własny nie jest wymagany.

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków:

1) koszty konsultingu i promocji księgarni;
2) koszty stałe utrzymania lokalu księgarni;
3) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Wnioski należy złożyć w terminie do 17 września 2021 r.

Szczegółowe informacje o programie, w tym formularz wniosku oraz treść regulaminu, znaleźć można TUTAJ.