Aktualności

Instytut Książki informuje o rozstrzygnięciu 2. naboru wniosków do konkursu w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Dofinansowanie na łączną kwotę 78 711 051,00 zł otrzymało 47 wniosków.

W ramach 2. naboru złożono 110 wnioski, w tym 103 wnioski poprawne formalne na łączną kwotę dofinansowania 148 791 641 zł oraz 7 wniosków błędnych formalnie.

Spośród poprawnych formalnie wniosków dofinansowanie otrzymało 47 wniosków o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej i strategicznej łącznie, w kolejności od 1. do 47. miejsca zajmowanego na liście rankingowej, na łączną kwotę dofinansowania 78 711 051,00 zł.

Zgodnie z zasadami regulaminu konkursu (par. 8 ust. 3) w przypadku osiągnięcia przez dwóch lub więcej wnioskodawców tej samej liczby punktów w ocenie merytorycznej i strategicznej łącznie o wyższym miejscu na liście rankingowej decydował niższy wskaźnik G dla gminy wnioskodawcy.

Zgodnie z regulaminem konkursu (par. 12) możliwe jest złożenie odwołania od wyników naboru wniosków. W procedurze rozpatrywania odwołań nie jest wiążąca liczba punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej i strategicznej zadań.

Odwołanie należy złożyć w terminie do 30 maja br. włącznie. W przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych. W przypadku przesłania odwołania przesyłką pocztową operatora wyznaczonego decyduje data nadania.

Chcąc usprawnić procedurę odwoławczą, zachęcamy do złożenia odwołania dodatkowo także w formie skanu przesłanego na adres e.gasior@instytutksiazki.pl

Jednocześnie przypominamy, że poprawne złożenie odwołania musi być zgodne z zapisami regulaminu konkursu, tj. opierać musi się o oryginał odwołania przesłany pocztą lub dostarczony osobiście we wskazanym wyżej terminie.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu na każdy rok realizacji Kierunku interwencji 2.1. wydziela się środki finansowe przeznaczone na odwołania od wyników naborów wniosków w wysokości 30% zaplanowanych środków budżetu państwa wykazanych w Tabeli 1. na dany rok.

Ustalona w ten sposób kwota, zgodnie z regulaminem, zostaje zwiększona w roku 2022 o kwotę niewykorzystaną w procedurze konkursowej, tj. o 136 541,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat rozpatrzonych wniosków można znaleźć tutaj (w dziale Aktualizacje).