Rada programowa

 PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ 

dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP (ur. 1968), polonista, historyk, bibliolog i bibliofil. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam też doktoryzował się z historii. Tytuł doktora habilitowanego z zakresu bibliologii i informatologii uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2010 roku pracuje w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, od 2016 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, kieruje Katedrą Kultury Informacyjnej. Jest m.in. członkiem zarządu Komisji Prasoznawczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie. Jego doświadczenie dydaktyczne obejmuje przedmioty z zakresu polonistyki, bibliotekoznawstwa i dziennikarstwa; zainteresowania badawcze zaś koncentrują się wokół zagadnień historii, kultury, prasy i książki polskiej i czeskiej XIX i XX wieku oraz edytorstwa. Ostatnio najwięcej uwagi poświęca problemom bibliofilstwa i rynku wtórnego książki oraz książki i czytelnictwa w Czechach. Jest autorem książek, m.in.: Wtórny rynek książki. Instytucje, asortyment, uczestnicy (Kraków 2016) oraz kilkudziesięciu artykułów ogłaszanych w czasopismach naukowych i wydawnictwach zbiorowych, w tym haseł w Encyklopedii książki (Wrocław 2017). Redagował i współredagował kilkanaście tomów prac i źródeł. Jest redaktor naczelnym rocznika „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”, członkiem komitetu redakcyjnego „Roczników Bibliotecznych”, „Rocznika Historii Prasy Polskiej PAN” i „Rocznika Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” oraz Rady Redakcyjnej czasopism Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej – „Knihovna plus” i „Knihovna – knohovnická revue”.
 

 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY PROGRAMOWEJ 

mgr Barbara Schabowska (ur. 1984) jest absolwentką Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 roku związana z Telewizją Polską. Od września 2017 pełniła funkcję dyrektora TVP Kultura. Wcześniej była kierownikiem redakcji „Pegaza” oraz redakcji kultury klasycznej w TVP Kultura, a także dziennikarką Programu II Polskiego Radia, gdzie przygotowywała audycje o tematyce kulturalnej, filozoficznej i społecznej, m.in. „Rachunek myśli”, „Spotkania po zmroku”, „O wszystkim z kulturą” czy „Innymi słowy”. Kierowała także „Wiadomościami kulturalnymi” i była wydawcą „Five o’clock”. Od 6 maja 2019 roku była zastępcą, a od 6 września 2019 roku pełniła obowiązki dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza. 9 czerwca 2020 roku została powołana na stanowisko dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza.

 

 POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ 

dr hab. Lajos Pálfalvi (ur. 1959) jest absolwentem budapeszteńskiego Uniwersytetu im. L. Eötvösa, ukończył polonistykę, hungarystykę i rusycystykę. Pracował w Bibliotece Węgierskiej Akademii Nauk, przez dwa semestry był pracownikiem Katedry Hungarystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1993–94), prowadził seminaria z historii literatury węgierskiej. Na początku lat 90 napisał doktorat pt. „Fakt i metafora. Polska proza emigracyjna, 1945–1980”. W roku 2013 wydał monografię o twórczości Witolda Gombrowicza, w roku 2014 zdał egzamin habilitacyjny. Pracuje na Katolickim Uniwersytecie im. P. Pázmány’ego od roku 1999, jest kierownikiem Katedry Polonistyki. Tłumaczy literaturę polską od połowy lat 80., ma na swoim koncie blisko sześćdziesiąt wydań książkowych przekładów polskiej beletrystyki, eseju i reportażu, jest wielkim propagatorem twórczości Józefa Mackiewicza. W roku 2017 otrzymał Nagrodę Transtlantyk dla wybitnego ambasadora literatury polskiej za granicą. Ostatnio zajmuje się polską szkołą eseju i środkowoeuropejską mutacją postkolonializmu.

dr hab. Rafał Sikorski, prof. UAM (ur. 1975), ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w 1999 roku. W roku 2000 uzyskał tytuł LLM in International Business Transactions na Central European University w Budapeszcie. W 2005 roku obronił doktorat na Wydziale Prawa i Administracji UAM, gdzie obecnie jest adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego. Odbył też staż naukowy w Instytucie T.M.C. Assera w Hadze. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa konkurencji oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Obecnie jest współredaktorem serii Zarys Prawa Własności Intelektualnej wydawanej przez wydawnictwo C.H. Beck. W ramach działalności naukowej zajmuje się przede wszystkim badaniem związków prawa konkurencji oraz prawa własności intelektualnej oraz problematyką określenia prawa właściwego dla umów dotyczących praw własności intelektualnej oraz naruszeń tych praw.

prof. dr hab. Maciej Urbanowski (ur. 1965), historyk literatury, krytyk literacki, edytor; współzałożyciel i redaktor dwumiesięcznika „Arcana”. Pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Krytyki Współczesnej. Laureat Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego (2008). Przewodniczący jury Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza oraz Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego; juror Nagrody Identitas, Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus” oraz Nagrody Poetyckiej im. Krystyny i Czesława Bednarczyków. Opublikował książki: Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba opisu i interpretacji nurtu w II Rzeczypospolitej (1997); Oczyszczenie. Szkice o literaturze polskiej XX wieku (2002); Człowiek z głębszego podziemia. Życie i twórczość Jana Emila Skiwskiego (2003); Dezerterzy i żołnierze. Szkice o literaturze polskiej 1991–2006 (2007); Prawą stroną literatury polskiej. Szkice i portrety (2007, wyd. 2 poszerzone 2015); Szczęście pod wulkanem. O Andrzeju Bobkowskim (2013); Od Brzozowskiego do Herberta. Studia o ideach literatury polskiej XX wieku (2013); Romans z Polską. O literaturze współczesnej (2014); Prawą stroną literatury polskiej, wydanie drugie poprawione i poszerzone (2015); Brzozowski. Nowoczesność (2017). Mieszka w Krakowie.