Literatura

29.06.2018

Udostępnianie piśmiennictwa

„Udostępnianie piśmiennictwa” to program Instytutu Książki realizowany w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014–2020”.

Uprzejmie informujemy, że Instytut Książki w ramach programu „Udostępnianie piśmiennictwa” realizowanego w latach 2014-2016 nabył prawa do:

I. Utworów udostępnianych w oparciu o licencję Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska:

1. Miazga, Ciemności kryją ziemię Jerzego Andrzejewskiego

2. Sztuka czytania Henryka Berezy

3. And, Ajol Stanisława Czycza

4. Ballada rycerska, Wiersze wybrane (wydanie z 1978 r.) Stanisława Grochowiaka

5. Odwrócone światło Tymoteusza Karpowicza

6. Listopadowy wieczór, Dziecko przez ptaka przyniesione, Ethos społeczny literatury polskiej; Literatura i hodowla; Rozterki Polaków Andrzeja Kijowskiego

7. Świat nie przedstawiony Juliana Kornhausera i Adama Zagajewskiego

8. Dom, pokarmy Krystyny Miłobędzkiej

9. Piotruś, Niespokojni, Dzień i noc, Sarni braciszek, Prawdziwa opowieść, Powrót, Waadi, Miasteczko Leo Lipskiego

10. Cudowna melina Kazimierza Orłosia

11. Panny szczerbate Mariana Pilota

12. Cztery sekundy, Złoty robak Mieczysława Piotrowskiego

13. Konopielka Edwarda Redlińskiego

14. Cykl Na wysokiej połoninie (I. Prawda starowieku: obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej, II. Nowe czasy: Ks. 1. Zwada, Ks. 2. Listy z nieba, III. Barwinkowy wianek) Stanisława Vincenza

15. Chleb rzucony umarłym Bogdana Wojdowskiego

16. Modernizm polski, Życie na niby. Szkice z lat 1939–1945, Rzecz wyobraźni (wydanie z 1977 r.) Kazimierza Wyki.

Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska umożliwia licencjobiorcy swobodną eksploatację utworów – w tym ich zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w dowolnym medium i formacie (m.in. ebook, audiobook) oraz tworzenie ich opracowań (m.in. przekładów na języki obce, adaptacji, ekranizacji, uscenicznień). Eksploatacja utworów służyć może dowolnym celom, w tym również celom komercyjnym. Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji oraz wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany.

Wydawcy polscy oraz zagraniczni mogą publikować ww. pozycje bez ograniczeń, respektując warunki licencji. Pełna treść licencji dostępna jest pod adresem:

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

UWAGA!

Wydawcy zgłaszający się do Programu Translatorskiego ©POLAND, chcący wydać ww. publikacje proszeni są o wypełnienie i załączenie oświadczenia.

Oświadczenie zastępuje wymagany załącznik o nazwie „Umowa licencyjna”.

II. Utworów, do których zostały nabyte licencje (OLE – Otwarte Licencje Edukacyjne), z możliwością wypowiedzenia po pięciu latach, czyli przed końcem 2019 r., ze skutkiem na koniec 2020 r.:

1. Boski Juliusz, Nazo Poeta, Tyberiusz Cezar Jacka Bocheńskiego

2. Eseje dla Kassandry, Od Berdyczowa do Rzymu Jerzego Stempowskiego

3. Mój wiek Aleksandra Wata

4. Utwory zebrane (wydanie z 1976 r.) Rafała Wojaczka.

Licencja typu OLE umożliwia wybranym kategoriom odbiorców – instytucjom oświatowym, szkołom wyższym, instytucjom kultury, organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność naukową lub edukacyjną – korzystanie z utworów w celach naukowych i edukacyjnych, w granicach odpowiadających uzasadnionym potrzebom ich użytkowników. Licencja nie upoważnia beneficjentów do wydawania utworów w postaci książkowej (w tym w formie ebooka i audiobooka), ani też do wprowadzania utworów do obrotu handlowego. Licencja nie upoważnia również do korzystania z utworów w ramach dzieł zależnych, w tym przekładów na języki obce, adaptacji, ekranizacji, uscenicznień itp.

Program „Udostępnianie piśmiennictwa” został zrealizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2016.