Kluby Książki

28.10.2017

Konkurs na recenzję

Regulamin konkursu na recenzję miesiąca i recenzję roku

dla klubowiczów Dyskusyjnych Klubów Książki

§1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Książki w Krakowie z siedzibą: ul. Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków, z numerem NIP: 676-22-53-464, REGON: 356775805, reprezentowany przez Dariusza Jaworskiego – dyrektora – zwany dalej Organizatorem.

2. Regulamin Konkursu na recenzję dla klubowiczów Dyskusyjnych Klubów Książki, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udziału w organizowanym Konkursie.

3. Regulamin Konkursu oraz informacje dotyczące Konkursu są i będą zamieszczane na stronie internetowej Instytutu Książki pod adresem:

https://instytutksiazki.pl/kluby-ksiazki,6.html

§2

Cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest popularyzacja czytelnictwa i idei Dyskusyjnych Klubów Książki poprzez nagradzanie najlepszych Zadań Konkursowych autorstwa klubowiczów Dyskusyjnych Klubów Książki co miesiąc w trzech kategoriach:

a) najlepsza recenzja rysowana (dzieci do ukończenia 13. roku życia),

b) najlepsza recenzja (dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia),

c) najlepsza recenzja (osoby dorosłe),

zwane dalej Zadaniem Konkursowym.

2. Celem Konkursu jest również nagrodzenie najlepszych Zadań Konkursowych autorstwa klubowiczów Dyskusyjnych Klubów Książki raz w roku za rok ubiegły w dwóch kategoriach:

a) najlepsza recenzja (dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia),

b) najlepsza recenzja (osoby dorosłe).

3. Pod pojęciem „recenzji rysowanej” rozumie się wykonaną samodzielnie pracę plastyczną, będącą ilustracją lub twórczym rozwinięciem historii opisanej w książce poznanej w trakcie spotkania DKK lub poza nim.  Prace  mogą  być  wykonane  dowolną  techniką  plastyczną  (np.  ołówek,  kredka,  pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).

4. Pod pojęciem „recenzji” rozumie się oryginalny tekst mający charakter krytyczny poświęcony książce omawianej w trakcie spotkania DKK lub poza nim. 

§3

Formuła Konkursu, Zgłoszenie i Uczestnicy

1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, moderatorów i klubowiczów Dyskusyjnych Klubów Książki działających w sieci prowadzonej przez Instytut Książki i biblioteki wojewódzkie, zwanych dalej Uczestnikami.

2. Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Nagrody za recenzję miesiąca przyznawane co miesiąc z zastrzeżeniem ust. 10. Nagrody za recenzję roku przyznawane są raz w roku za rok ubiegły z zastrzeżeniem ust. 10.

3. Za zgłoszenie do Konkursu uznaje się przesłanie na adres dkk@instytutksiazki.pl lub a.lewandowska@instytutksiazki.pl wiadomości e-mail o tytule: „Konkurs na recenzję DKK”. Wiadomość e-mail w treści powinna zawierać: imię, nazwisko i wiek Uczestnika/Uczestników, a także nazwę i adres biblioteki/instytucji, przy której działa klub, do którego należy Uczestnik/Uczestnicy.

4. Zadanie/Zadania Konkursowe powinny zostać dołączone jako załącznik/załączniki do wspomnianej wiadomości e-mail. W przypadku prac plastycznych odpowiednią formą załącznika jest wyraźny skan bądź zdjęcie pracy. W przypadku tekstów odpowiednią formą załącznika jest edytowalny dokument tekstowy (np. .doc, .docx). Zadanie Konkursowe nie może zawierać ani w treści, ani w tytule danych osobowych zawartych w wiadomości mailowej.

a) Zadania Konkursowe w imieniu Uczestników, po uzyskaniu uprzedniej zgody, mogą nadsyłać zbiorczo również koordynatorzy wojewódzcy programu DKK. 

5. Stworzone przez Uczestnika Zadanie Konkursowe nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem. Zadania Konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

6. W przypadku ujawnienia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

8. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Zadań Konkursowych.

9. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w celach związanych z wyłonieniem Laureata Konkursu.

10. Jury Konkursu ma prawo do niewyłonienia zwycięzców w poszczególnych kategoriach, jeśli liczba prac i ich jakość uniemożliwia wybór najlepszych recenzji.

11. Decyzje podjęte przez Jury Konkursu i zatwierdzone przez Organizatora są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu.

§4

Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody

1. W skład Jury Konkursu wchodzą pracownicy Instytutu Książki.

2. Spośród nadesłanych w danym miesiącu Zadań Konkursowych Jury Konkursu wybiera najlepsze w poszczególnych kategoriach. Spośród nadesłanych w danym roku Zadań Konkursowych Jury Konkursu wybiera najlepsze w poszczególnych kategoriach.

3. Jury ocenia Zadania Konkursowe bez znajomości danych osobowych Uczestników Konkursu. 

4. Informacja o zwycięzcach Konkursu każdorazowo zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Instytutu Książki.

5. Nagrodami w Konkursie są pakiety książek i/lub gadżetów promocyjnych przesyłane pocztą na adres biblioteki/instytucji, przy której działa Dyskusyjny Klub Książki Uczestnika.

6. Nagrodzone teksty mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Instytutu Książki. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty i skrótów recenzji publikowanych na stronie.

§5

Przetwarzanie danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) Organizator informuje, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest Organizator konkursu: Instytut Książki w Krakowie z siedzibą: ul. Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków, z numerem NIP: 676-22-53-464, REGON: 356775805, reprezentowane przez Dariusza Jaworskiego – dyrektora – zwane dalej Administratorem.

2. Uczestnicy Konkursu, przystępując do niego, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko) przez Organizatora Konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu tj. w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, publikacji nagrodzonych Zadań Konkursowych na stronie internetowej Organizatora. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w związku z udziałem w Konkursie.

4. Administrator oświadcza, że powołał inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: iod@instytutksiazki.pl

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

6. Dane osobowe będą chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.

9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.

12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§6

Postanowienia końcowe

1. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym uszczerbek, stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, poniesione przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.

2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, pominięcia, kradzież, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie czynników pozostających poza wpływem Organizatora.

4. Organizator nie zwraca kosztów przygotowania Zadania Konkursowego oraz udziału w Konkursie.

5. Wszelkie informacje o konkursie udzielane są za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Kontakt w sprawie konkursu: dkk@instytutksiazki.pl

7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji Zadań Konkursowych i wykorzystywania ich w celach promocyjnych.

8. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu Konkursu.

9. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają decyzje Jury Konkursu i Organizatora oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

11. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.

12. Reklamacje z tytułu uczestnictwa w Konkursie mogą być zgłaszane do 7 dni włącznie od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej. Organizator w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji rozpatrzy ją i powiadomi reklamującego na piśmie o wyniku rozpatrzonej reklamacji. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne

13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2021 roku.