Dotacje

Nazwa programu

Publishing Proposals

Aktualizacje

Instytut Książki zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do programu. Nabór wniosków jest ciągły - zgłoszenia przesłane do końca danego miesiąca zostaną rozpatrzone do połowy kolejnego.

Ostatnie wnioski w 2021 roku są przyjmowane do 31 października (z rozstrzygnięciem do 15 listopada).

Opis programu

Najważniejsze zasady funkcjonowania Programu:

 1. Instytut Książki finansuje do 15 stron prezentacji wydawniczej w języku obcym. Minimum 2/3 całości musi stanowić próbny przekład książki na język obcy. Dodatkowe materiały o książce (takie jak streszczenie, raport czytelniczy, recenzja, biografia autora itp.) mogą obejmować nie więcej niż 1/3.
 2. Wniosek składa bezpośrednio Wydawca lub Agent, wypełniając formularz i przesyłając go na adres: proposale@instytutksiazki.pl.
 3. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, Instytut Książki podpisuje z Wydawnictwem/Agencją umowę na przygotowanie Proposalu. 
 4. Koszt zwracany jest na podstawie:
 • gotowego Proposalu,
 • obustronnie podpisanej umowy i podpisanych przez Wydawnictwo/Agencję oświadczeń dotyczących zgód dysponentów praw oraz przetwarzania danych osobowych,
 • prawidłowo wystawionej przez Wydawnictwo/Agencję faktury,
 • dowodu wpłaty honorarium na konto tłumacza.
 1. Minimum 75% kwoty otrzymanej od Instytutu Książki na przygotowanie Proposalu musi być przeznaczone na wynagrodzenie dla tłumacza. Tłumacz musi posiadać podstawowy dorobek w zakresie tłumaczeń literackich (minimum 1 tłumaczenie opublikowane w formie książkowej lub minimum 3 fragmenty opublikowane w czasopismach kulturalnych).
 2. Terminy:

Wnioski przyjmowane są do końca każdego miesiąca, a rozpatrywane będą do 15 dnia miesiąca.

Gotowy Proposal musi być przesłany do Instytutu Książki w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy.

 1. Warunkiem udziału w programie jest udzielenie przez Wydawnictwo/Agencję zgody na wykorzystywanie przez Instytut Książki Proposalu w celach statutowych lub zadeklarowanie uzyskania takich zgód od dysponentów. 
 2. Wydawca/Agent zobowiązuje się poinformować Instytut o ewentualnej sprzedaży praw do książki, której Proposal dotyczy. W ciągu 3 miesięcy od powstania Proposalu Instytut może zwrócić się o informacje na temat działań podjętych przez Agenta/Wydawcę w związku z Proposalem. Niepodjęcie działań lub nieudzielenie informacji będzie skutkowało wykluczeniem z działu we wszystkich programach Instytutu w ciągu kolejnych 2 lat.
 3. W ciągu jednego roku jedno Wydawnictwo/Agencja może uzyskać finansowanie na maksymalnie 10 Proposali.

Dodatkowe zasady

 1. Agencja/Wydawnictwo musi istnieć od co najmniej roku i reprezentować aktywnie co najmniej 3 polskich pisarzy.
 2. Próbne tłumaczenie musi być pierwszym tłumaczeniem książki na dany język, nigdzie wcześniej niepublikowanym.
 3. Książka, której dotyczy prezentacja, powinna zaliczać się do literatury pięknej, eseistyki lub dzieł polskiej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem książek poświęconych historii Polski, jej kultury i literatury), literatury dla dzieci i młodzieży bądź powieści graficznej/komiksu.

Preferencje:


1. Potencjał danego języka obcego
2. Książki o wysokim poziomie literackim

Informacji o programie udziela Agnieszka Urbanowska: a.urbanowska@instytutksiazki.pl.

Szczegółowy regulamin dostępny jest poniżej.

***

Do pobrania:

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Wzór umowy