Dotacje

Nazwa programu

Program Translatorski ©Poland

Ogłoszenie wyników dla pierwszego naboru ofert wydawców w 2020 roku

Informujemy, że został rozstrzygnięty pierwszy nabór ofert wydawców do Programu Translatorskiego ©POLAND w roku 2020. Ocenione oferty zostały przysłane do 31 marca 2020.

Lista ofert, które uzyskały wsparcie znajduje się tutaj.

Wydawcy, którzy uzyskali grant, zostaną indywidualnie poinformowani o jego wysokości w najbliższych dniach.

Wydawcy przysłali 195 ofert.

Jednocześnie informujemy, że drugi nabór ofert do Programu Translatorskiego ©POLAND w 2020 roku zostanie ogłoszony wkrótce.

Nabór ofert w 2021 r.


 

Informujemy, że pierwszy nabór ofert do Programu Translatorskiego ©POLAND w 2021 roku potrwa od 1 lutego do 31 marca.

Oferty należy składać online za pomocą formularza internetowego, który jest aktywowany na czas trwania naboru.

Wyniki zostaną ogłoszone do końca sierpnia 2021.

Kontakt: Elżbieta Wierzchowska; e.wierzchowska@instytutksiazki.pl

O programie

Program Translatorski ©POLAND ma na celu promocję polskiej literatury na świecie. Jest adresowany do zagranicznych i polskich wydawców zainteresowanych wydawaniem polskich książek w tłumaczeniach na inne języki.

Programem objęte są:

 • literatura piękna – proza, poezja i dramat;
 • utwory szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem książek poświęconych kulturze i literaturze Polski);
 • literatura faktu (reportaż literacki, biografie, wspomnienia, eseistyka);
 • utwory historyczne (eseistyczne i popularyzatorskie, z wyłączeniem utworów o charakterze typowo specjalistyczno-naukowym);
 • literatura dla dzieci i młodzieży;
 • komiks.

Udział finansowy Instytutu Książki jest przeznaczony na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi:

 1. tłumaczenia dzieła z języka polskiego na inny język;
 2. zakupu licencji prawnoautorskich;
 3. druku dzieła.

W konkursie ofert mogą wziąć udział wydawcy mający zdolność i doświadczenie w wydawaniu i rozpowszechnianiu książek na obszarze językowym, którego oferta dotyczy, zamierzający wydać przetłumaczone na inne języki dzieła polskiej literatury oraz rozpowszechniać je w formie drukowanej i/lub w formie e-booka i/lub w formie audiobooka poza terytorium Polski.

Corocznie oferty mogą być składane przez zainteresowanych wydawców od 1 lutego do 31 marca.  Rozstrzygnięcie konkursu ofert następuje nie później niż do 31 sierpnia tego samego roku.

W przypadku nierozdysponowania środków w danym konkursie ofert możliwe jest ogłoszenie kolejnych konkursów ofert.

Oferty składa się w formie elektronicznej przez formularz udostępniony na stronie internetowej Instytutu Książki.

O podpisaniu umowy z wydawcą decyduje ostatecznie Dyrektor Instytutu Książki.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty Instytut Książki zawiera z wydawcą umowę na wydanie i rozpowszechnianie dzieła.

Dzieło powinno być wydane i rozliczone przez wydawcę w terminie przez niego wskazanym w ofercie. Termin ten nie może być wcześniejszy niż 1 stycznia pierwszego roku kalendarzowego następującego po terminie złożenia oferty i późniejszy niż 30 listopada drugiego roku kalendarzowego następującego po terminie złożenia oferty. W przypadku wskazania przez wydawcę terminu wydania i rozliczenia dzieła w pierwszym roku kalendarzowym następujacym po terminie złożenia oferty, nie może on przekroczyć 30 listopada tego roku.

Termin wydania i rozliczenia dzieła wskazany w ofercie może być przedłużony na wniosek wydawcy za pisemną zgodą Instytutu Książki wyłącznie w okresie do 30 listopada drugiego roku kalendarzowego następującego po terminie składania ofert. Po upływie terminu wydania i rozliczenia dzieła wszystkie zobowiązania Instytutu Książki wobec wydawcy wygasają.

Przez rozliczenie dzieła rozumie się skuteczne dostarczenie Instytutowi przez wydawcę:

 • 10 egzemplarzy wydanego dzieła zawierającego logotyp wraz z informacją, że książka ukazała się przy wsparciu Instytutu Książki - szczegółowe wytyczne w tym zakresie zawarte są w umowie;
 • jednej faktury wystawionej przez wydawcę na Instytut Książki za wykonaną usługę wydawniczą opiewającej na kwotę brutto, tj. ze wszystkimi należnymi podatkami, w walucie i kwocie ustalonych w umowie;
 • pisemnej informacji o nakładzie wydanego dzieła i sposobie jego rozpowszechniania.

Po potwierdzeniu przez Instytut Książki wykonania zawartej umowy i prawidłowości przesłanego rozliczenia zapisany w umowie udział finansowy Instytutu Książki w kosztach publikacji zostaje przekazany w walucie ustalonej w umowie na rachunek wydawcy wskazany w fakturze.

Jak złożyć ofertę

Ofertę do Programu Translatorskiego ©POLAND należy złożyć poprzez formularz internetowy dostępny aktywny w trakcie trwania naboru.

Aby poprawnie wypełnić formularz i załączyć do niego wymagane dokumenty, należy przygotować:

 • informacje na temat książki, która ma zostać opublikowana: autor, tytuł, wydawca oryginału, rok wydania oryginału, w przypadku wyborów i antologii potrzebny jest również spis tekstów, które mają się znaleźć w książce;
 • informacje na temat tłumacza: dane kontaktowe i bibliografia przekładów;
 • informacje na temat kosztów zakupu praw (bezzwrotnej zaliczki zawartej w umowie z właścicielem praw);
 • informacje na temat kosztów tłumaczenia: liczba stron znormalizowanych 1800 znaków ze spacjami w przypadku prozy oraz liczba wierszy w przypadku poezji, a także stawka za przekład jednej strony znormalizowanej lub jednego wiersza;
 • informacje na temat kosztów druku: liczba egzemplarzy i koszt wydrukowania jednego egzemplarza (wyłącznie w przypadku ilustrowanych książek dla dzieci i komiksów);
 • informacje na temat wnioskodawcy: profil wydawnictwa i/lub katalog wydawniczy;
 • plan promocji i dystrybucji książki;
 • skan podpisanej umowy z właścicielem praw;
 • skan podpisanej umowy z tłumaczem.

Uwaga!
Koszty zakupu praw i przekładu muszą jasno wynikać z załączonych umów.

Materiały do pobrania

Zwiń  
Regulamin Programu Translatorskiego ©Poland
Wzór umowy

Lista książek wydanych w ramach Programu

ALBANIA

 • Bauman Zygmunt, Nowoczesność i zagłada, Pika Pa Siperfaqe (2015)
 • Bauman Zygmunt, Płynna nowoczesność, tłum. Dritan Xhelo, Pika pa sipërfaqe (2017)
 • Gombrowicz Witold, Dziennik, tłum. Edlira Lloha, Pika Pa Siperfaqe (2018)
 • Gombrowicz Witold, Ferdydurke, tłum. Edlira Lloha, Pika Pa Siperfaqe (2012)
 • Herbert Zbigniew, Wybór poezji, Klub Aleph (2015)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Astrit Beqiraj, Papirus Publishing House (2013)
 • Kienzler Iwona, Maria Skłodowska-Curie złodziejka mężów. Życie i miłości, tłum. Leonard Zissi, Onufri (2018)
 • Kołakowski Leszek, Jeśli Boga nie ma, tłum. Bashkim Shehu, IDK - Institute of dialogue and communication (2012)
 • Korczak Janusz, Bankructwo Małego Dżeka, tłum. Astrit Beqiraj, Uegen (2019)
 • Korczak Janusz, Król Macius I, tłum. Astrit Beqiraj, Uegen (2018)
 • Łukowski Jerzy, Zawadzki Hubert, A Concise History of Poland, tłum. Erblina Kërçishta, Publishing House DITURIA (2013)
 • Rózewicz Tadeusz, Poezje wybrane, tłum. Astrit Beqiraj, Ben Andoni, Botimet Poeteka (2018)
 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą, tłum. Romeo Collaku, Pika Pa Siperfaqe (2017               )
 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, tłum. Astrit Beqiraj, Mesonjetorja (2005)
 • Szpilman Władysław, Pianista, tłum. Astrit Beqiraj, Dituria (2016)
 • Tokarczuk Olga, Gra na wielu bębenkach, tłum. Astrit Beqiraj, IDK Publishing (2019)
 • Zagajewski Adam, Wiersze wybrane, tłum. Bardhyl Londo, Klub Aleph (2012)

ARGENTYNA

 • Brandys Kazimierz, Wariacje pocztowe, tłum. Barbara Gill, Adriana Hidalgo Editora (2017)
 • Flaszen Ludwik, Grotowski&Company. Źródła i wariacje, tłum. Andrzej Wojtasik, Horizontes Baldio (2016)
 • Flaszen Ludwik, Grotowski&Company, tłum. Barbara Gill, El Baldio Teatro (2017)
 • Gombrowicz Witold, Bakakaj, tłum. Sergio Pitol, El cuenco de plata (2015)
 • Gombrowicz Witold, Course de pshilosophie en six heures un quart, tłum. Silvio Mattoni, El cuenco de plata (2015)
 • Gombrowicz Witold, Dramaty, tłum. Bozena Zaboklicka, Pau Freixa Terradas, El cuenco de plata (2019)
 • Gombrowicz Witold, Dziennik, El cuenco de plata (2015)
 • Gombrowicz Witold, Dzienniki 1953-1969, tłum. Bożena Żaboklicka, Francesc Miravitlles, El cuenco de plata (2017)
 • Gombrowicz Witold, Ferdydurke, tłum. Witold Gombrowicz i komitet tłumaczy, El cuenco de plata (2015)
 • Gombrowicz Witold, Kosmos, tłum. Sergio Pitol, El cuenco de plata (2015)
 • Gombrowicz Witold, Kronos, tłum. Bozena Zaboklicka-Zakwaska, Pau Freixa Terradas, El cuenco de plata (2020)
 • Gombrowicz Witold, Pornografia, tłum. Bożena Zaboklicka, Pau Freixa, El cuenco de plata (2017)
 • Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk, tłum. Sergio Pitol, Kazimierz Piekarek, El cuenco de plata (2015)
 • Gombrowicz Witold, Wędrówki po Argentynie, tłum. Bożena Zaboklicka, Francec Miravitlles, El cuenco de plata (2016)
 • Kuczok Wojciech, Gnój, tłum. Enrique Mittelstaedt, Dobra Robota Editora (2018)
 • Lem Stanisław, Pamiętnik znaleziony w wannie, tłum. Barbara Gill, Interzona Editora S.A. (2014)
 • Piątek Tomasz, Kilka nocy poza domem, tłum. Barbara Gill, Interzona Editora S.A. (2005)
 • Pustkowiak Patrycja, Nocne zwierzęta, tłum. Barbara Gill, Eduvim University Press (2018)
 • Schulz Bruno, Sanatorium pod klepsydrą, tłum. Enrique Mittelstaedt, Dobra Robota Editora (2017)
 • Schulz Bruno, Sklepy Cynamonowe, Dobra Robota Editora (2015)
 • Śliwowska Wiktoria, Gutenbaum Jakub, Dzieci Holokaustu mówią, Editorial Leviatan (2005)
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Oni/Bezimienne dzieło, tłum. Kazimierz Warzyca, Dobra Robota Editora (2016)
 • Wysocki Mateusz Królak Agata, Skrytki, tłum. Enrique Mittelstaedt, Limonero (2016)

ARMENIA

 • Wiśniewski Janusz L., Grand, tłum. Martirosyan Gor, Armenia Vernatun Media LLC (2014)

AUSTRIA

 • Lichtungen, Lichtungen - Zeitschrift für Literatur, Kunst und Zeitkritik" (polski numer czasopisma) (2009)
 • „Literatur und Kritik” (polski numer czasopisma)
 • "Podium" (polski numer czasopisma)
 • Antologia dramatu, Österreichischer Bühnenverlag Kaiser & Co
 • Antologia reportażu: Von Minsk nach Manhattan, tłum. Joanna Manc, Martin Pollack, Renate Schmidgall, Paul Zsolnay Verlag
 • Dąbrowska Krystyna, Wybór poezji, tłum. Renate Schmidgall, Edition Thanhäuser (2018)

 • Głowacki Janusz, Ostatni cieć, tłum. Albrecht Lempp,  Skarabeus Verlag (2004)
 • Goerke Natasza, 47 na Odlew, tłum. Marlis Lami, Skarabaeus Verlag
 • Grynberg Henryk, Drohobycz Drohobycz, tłum. Martin Pollack, Paul Zsolnay Verlag
 • Grzebalski Mariusz, Negatyw, Ulica Gnostycka, Drugie dotknięcie, tłum. Doreen Daume, Edition Korrespondenzen
 • Grzesiuk Stanisław, 5 lat kacetu, tłum. Antje Ritter-Jasinska, new academic press og (2020)

 • Kopacki Andrzej, Wybór wierszy, tłum. Doreen Daume, Edition Korrespondenzen (2011)
 • Lanckorońska Karolina, Wspomnienia, tłum. Karin Wolff, Boehlau Verlag
 • Lem Stanisław, Summa technologiae, tłum. Barbara Gill, Ediciones Godot (2017)
 • Lipska Ewa, Ludzie dla początkujących, Sklepy zoologiczne, tłum.
 • Doreen Daume, Literaturverlag Droschl (2004)
 • Odija Daniel, Tartak, tłum. Martin Pollack, Paul Zsolnay Verlag
 • Odija Daniel, Ulica, tłum. Martin Pollack, Paul Zsolnay Verlag (2012)
 • Sommer Piotr, Gedichte, tłum. Doren Daume, Korrespondenzen
 • Springer Filip, Miedzianka. Historia znikania, tłum. Lisa Palmes, Paul Zsolnay Verlag Ges.m.b.H. (2019)

 • Szalsza Piotr, Bronisław Huberman, czyli pasje i namiętności zapomnianego geniusza, tłum. Joanna Ziemska, Hollitzer Verlag (2020)

 • Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Dzieje Rodzin Polskich, tłum. Doreen Daume, Edition Korrespondenzen (2011)
 • Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Poezja jako miejsce na ziemi. Wybór 1989-2003, tłum. Michael Zgodzay, Uljana Wolf, Edition Korrespondenzen (2014)
 • Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Wybór poezji, tłum. Michael Zgodzay, Uljana Wolf, Edition Korrespondenzen (2019)

 • Vogel Debora, Teksty zebrane, tłum. Anna Maja Misiak, Arco Verlag (2016)
 • Wilk Mariusz, Dom nad Oniego, tłum. Matrin Pollack, Paul Zsolnay Verlag (2008)
 • Wilk Mariusz, Wilczy notes, tłum. Martin Pollack, Paul Zsolnay Verlag

AZERBEJDŻAN

 • Korczak Janusz, Kiedy znów będę mały, Sława, Prawo dziecka do szacunku, tłum. Guler Abdullabeyova, Alatoran (2015)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś na wyspie bezludnej. Jak kochać dziecko, tłum. Guler Abdullabeyova, Alatoran (2018)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś Pierwszy, tłum. Guler Abdullabeyova, Alatoran (2013)
 • Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, tłum. Guler Abdullabeyova, Alatoran (2017)
 • Prus Bolesław, Wybór opowiadań, tłum. Gunel Jannatova, Alatoran (2019)
 • Stelmaszyk Agnieszka, Biuro Śledcze Tomuś Orkiszek: Na tropie szafirowej broszki; Afera w teatrze; Radiowa zagadka; Skradziona kolekcja; Przybysze z gwiazd; Słony deser; Złota plompa, tłum. Vusala Mirhashimova, TEAS PRESS (2018)

BELGIA

 • Antologia współczesnej polskiej poezji (Herbert Zbigniew, Miłosz Czesław, Różewicz Tadeusz, Zagajewski Adam, Szymborska Wisława, Lipska Ewa, Szuber Janusz), Uitgeverij P (2007)
 • Lipska Ewa, Miłość, droga pani Schubert, Poëziecentrum vzw (2015)
 • Lipska Ewa, Pomarańcza Newtona, Maison de la poesie d-Amay Editions l-Arbre a paroles(2012)
 • Mizielińska Aleksandra, Mizieliński Daniel, Mapy, Lannoo Publishers Sofie Van Sande children's books (2013)

BIAŁORUŚ

 • Antologia: Polska myśl współczesna, Arche
 • Antologia: Odgłos, Technalochia
 • Burzyńska Anna, Michał Paweł Markowski, Teorie literatury XX wieku, tłum. Tatiana Nietbaiewa, Miedysont (2017)
 • Czarnyszewicz Florian, Nadberezyńcy, tłum. Kacjarina Maciejskaja, Aliena Pjatrowicz, Marina Szoda i in., Wydawiec A. M. Januszkiewicz (2017)
 • Dąbrowski Tadeusz, Czarny kwadrat. Te deum, Halijafy (2012)
 • Dołęga-Mostowicz Tadeusz, Kariera Nikodema Dyzmy, Centrum Studia-Movia (2015)
 • Dołęga-Mostowicz Tadeusz, Kariera Nikodema Dyzmy, tłum. Inesa Kuryan, Centrum Studia-Movia (2017)
 • Dołęga-Mostowicz Tadeusz, Znachor, Centrum Studia-Movia (2015)
 • Fredro Aleksander,Zemsta. Śluby paniańskie, tłum. M. Martycewicz, A. Chadanowicz, Lohvinau
 • Garlicki Andrzej, Józef Piłsudski 1867-1935, tłum. Jauhien Salejczuk, Januškevič Publishing House (2019)

 • Gomółka Krystyna, Między Polską a Rosją. Białoruś w koncepcjach polskich ugrupowań politycznych w latach 1918-1922, tłum. Siargiej Kuzniacoj, Alieksiej Choma, Palitycnaja Sfera (2008)
 • Grabowski Andrzej Marek, Ambroży Pierożek - przyjaciel smoków, tłum. Maryna Szoda, Publishing Enterprise MASTATSKAYA LITARATURA (2020)

 • Grochowska Magdalena, Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu, tłum. I. L. Biełow, I.E. Adelgejm, M. A. Krisan, Izdatielstwo Iwana Limbacha (2017)
 • Grzędowicz Jarosław, Pan Lodowego Ogrodu. Tom 1, tłum. Maryja Puszkina, Januškevič Publishing House (2019)

 • Herbert Zbigniew, Utwory rozproszone. Rekonesans. Tom 1-2, tłum. Andrej  Chadanovicz, Maryna Kazlouskaja, Lohvinau (2019)

 • Herbert Zbigniew, Wybrane wiersze i eseje, Longinov (2008)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Kroniki neapolitańskie, tłum. Irina Adelgejm, Izdatielstwo Iwana Limbacha (2017)
 • Honet Roman, Wybór wierszy, tłum. Siergiej Morejno, Russkij Gulliwer (2017)
 • Huelle Paweł, Weiser Dawidek, tłum. Marina Szoda, Białoruś Lohvinau (2014)
 • Kapuściński Ryszard, Imperium, tłum. Jajgien Saliejczuk, Nasa Niva (2008)
 • Kapuściński Ryszard, Jeszcze jeden dzień życia, Białoruś Galijafy (2014)
 • Karpowicz Ignacy, Sońka, tłum. Maria Matysewicz, Logwinaj (2017)
 • Kochanowski Jan, Dzieła polskie, tłum. Lawon Barszczewski, Andrzej Chadanowicz, Zmicier Kołas (2017)
 • Konwicki Tadeusz, Mała apokalipsa, tłum. Ales' Pjatkevicz, Valer Bulgakav, Arche Magazine
 • Korczak Janusz, Kajtuś czarodziej, tłum. Marian Szoda, Lohvinau (2012)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś na wyspie bezludnej, tłum. Władimir Wasiliewicz, Lohvinau (2012)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś Pierwszy, tłum. Jadwiga Biaganska, Lohvinau (2012)
 • Krynicki Ryszard, Wiersze wybrane, tłum. Andrzej Chadanowicz, Lohvinau (2012)
 • Libera Antoni, Madame, tłum. Maryna Szoda, Publishing Enterprise MASTATSKAYA LITARATURA (2019)

 • Lipska Ewa, Wiersze wybrane, tłum. Andrzej Chadanowicz, Białoruś Lohvinau (2014)
 • Łatyszonek Oleg, Wybór tekstów,Arche Magazine (2007)
 • Maleszka Andrzej, Magiczne drzewo. Czerwone krzesło, tłum. Maryna Szoda, Januškevič Publishing House (2019)

 • Marhel' U'adizimir, Wybór tekstów, Technalochia
 • Markowski Michał Paweł, Burzyńska Anna, Teoria literatury XX wieku. Podręcznik, Medisont (2014)
 • Mickiewicz Adam i inni, Wiersze, utwory dramatyczne, Belaruski Knigazbor
 • Miłosz Czesław, Dolina Issy, tłum. Maria Puszkin, Lohvinau (2011)
 • Miłosz Czesław, Ocalenie. Wiersze wybrane, Lohvinau (2011)
 • Miłosz Czesław, Rodzinna Europa, tłum. Maryna Szoba, Lohvinau (2011)
 • Miłosz Czesław, Ziemia Ulro, tłum. Maryna Kazlojska, Lohvinau (2011)
 • Miłoszewski Zygmunt, Ziarno prawdy, Lohvinau (2014)
 • Mróz Maciej, Katolicyzm na pograniczu. Kościół katolicki wobec kwestii ukraińskiej i białoruskiej w Polsce w latach 1918-1925, Belarusian Historical Review, tłum. Jana Zielinckawa (2008)
 • Obertyńska Beata, W domu niewoli, tłum. Anatol Niechaj, Ewropejskij Dom (2017)
 • Orzeszkowa Eliza, Dziurdziowie, Belaruski Knigazbor
 • Pestka Wojciech, Do zobaczenia w piekle, Galijafy (2014)
 • Pestka Wojciech, Do zobaczenia w piekle, tłum. Pawel  Lachnowicz, Knihazbor (2020)

 • Piasecki Sergiusz, Jabłuszko, tłum. Viktar Šukielovic, Lohvinau (2018)

 • Piasecki Sergiusz, Kochanek wielkiej niedźwiedzicy, tłum. Maryja Puškina, Lohvinau (2020)

 • Piasecki Sergiusz, Nikt nie da nam zbawienia, tłum. Viktar Šukielovic, Lohvinau (2019)

 • Piasecki Sergiusz, Spojrzę ja w okno, tłum. Maryja Puškina, Lohvinau (2019)

 • Potoroczyn Paweł, Ludzka rzecz, tłum. Lina Wasiliewa, Izdatielstwo Farago (2017)
 • Prus Bolesław, Lalka, Papierus (2014)
 • Prus Bolesław, Lalka, tłum. Galina Żarko, Mikołaj Chajstowicza, Wladzimir Sijczykaj (2017)
 • Prymaka-Oniszk Aneta, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy, tłum. Aleksander Monicz, Inbielkult (2019)

 • Różewicz Tadeusz, Wiersze wybrane, tłum. M. Kazłojskaja, Kolas (2012)
 • Ryrych Katarzyna, Łopianowe pole, tłum. Hanna Jankuta, Januškevič Publishing House (2020)

 • Słowacki Juliusz, Balladyna, tłum. Barszczeuski Lawon, Zmicier Kolas Publisher (2018)

 • Snyder Tymothy, Rekonstrukcja narodów: Polska, Białoruś, Ukraina, Litwa, Białoruś, Belarusian Historical Review, tłum. Mikoła Ramanojskij (2010)
 • Stankiewicz Stanisław, Pierwiastki białoruskie w polskiej poezji romantycznej do roku 1830, tłum. Mikola Hajstowicz, Arche Magazine (2010)
 • Szejnert Małgorzata, Usypać góry, tłum. Maria Puszkina, Alena Pjatrowicz, Logwinaj (2016)
 • Szymborska Wisława, Wybór wierszy, Lohvinau (2014)
 • Świetlicki Marcin, 100 wierszy o wódce i papierosach, tłum. Igor Biełow, Agro-Risk (2016)
 • Tatarkiewicz Władysław, Dzieje sześciu pojęć, Kolas (2010)
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, tłum. Marina Szoda, Lohvinau (2010)
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Maryna Szoda, Lohvinau (2017)

 • Turonek Jerzy, Wybór, Arche Magazine (2004)
 • Twardowski Jan, Autobiografia. Myśli nie tylko o sobie, tłum. Anatol Niechaj, LIK (2016)
 • Wysłouch Seweryn, Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich, tłum. Valery Bulhakau, Wydawnictwo ARCHE (2018)

 • Wyspiański Stanisław, Wesele, tłum. Liawon Barszczweski, Kolas (2014)
 • Zadura Bogdan, Trumny z Ikei, tłum. Andrzej Chadanowicz, Logwinaj (2016)
 • Zawisza Krzysztof, Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy Wojewody Mińskiego, Khursik (2011)

BOŚNIA I HERCEGOWINA

 • Lipska Ewa, Wybór wierszy, tłum. Marina Trumić, Connectum (2010)
 • Miłosz Czesław, Wybór wierszy, Naklada Zoro Sarajevo (2008)
 • Różewicz Tadeusz, Wybór wierszy, Krug 99
 • Strzałkowska Małgorzata, Plaster czarownicy i inne baśnie, Knjizevna Zadruga Vaso Pelagic (2009)
 • Tochman Wojciech, Jakbyś kamień jadła, tłum. Slavko Santić, Krug 99

BRAZYLIA

 • Bikont Anna, Szczęsna Joanna, Pamiątkowe rupiecie, tłum. Eneida Favre, Editora Ayine (2020)
 • Bujko Mirosław M., Złoty pociąg, tłum. Tomasz Barcinski, Editora Record (2007)
 • Brykczyński Marcin, Ingerska Marta, Olech Joanna, Różowy prosiaczek, Editora Biruta (2008)
 • Chmielewska Iwona, Oczy, Cosac & Naify Edicoes Ltda (2015)
 • Flaszen Ludwik, Grotowski & Company, E Realiacoes Editora (2011)
 • Gombrowicz Witold, Kosmos, tłum. Tomasz Barcinski, Carlos Alexandre Sa, Editora Schwarcz (2007)
 • Gombrowicz Witold, Pornografia, Editora Schwarcz (2008)
 • Herbert Zbigniew, Barbarzyńca w ogrodzie, tłum. Henryk  Siewierski, Editora Ayine (2018)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat, Cosac & Naify Edicoes Ltda (2015)
 • Kapuściński Ryszard, Cesarz, tłum. Tomasz Barcinski, Editora Schwarcz (2005)
 • Kapuściński Ryszard, Jeszcze jeden dzień życia, Editora Schwarcz/Companhia das Letras (2011)
 • Kapuściński Ryszard, Szachinszach, tłum. Tomasz Barciński, Editora Schwarcz/Companhia das Letras (2011)
 • Kapuściński Ryszard, Wojna futbolowa, Editora Schwarcz (2008)
 • Masłowska Dorota, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, tłum. Marcelo Paiva de Souza, Editora Record (2005)
 • Mizielińska Aleksandra, Mizieliński Daniel, Mapy, tłum. George Schlesinger, Editora WMF Martins Fontes (2017)
 • Sapkowski Andrzej, Krew Elfów, Editora WMF Martins Fontes (2012)
 • Sapkowski Andrzej, Ostatnie życzenie, tłum. Tomasz Barciński, Editora WMF Martins Fontes (2010)
 • Sapkowski Andrzej, Pani Jeziora, tłum. Olga Bagińska-Shinzato, Editora WMF Martins Fontes (2017)
 • Sapkowski Andrzej, Wieża jaskółki, tłum. Olga Bagińska-Shinzato, Editora WMF Martins Fontes (2016)
 • Socha Piotr, Grajkowski Wojciech, Pszczoły, tłum. Olga Bagińska-Shinzato, Editora WMF Martins Fontes (2019)

 • Tochman Wojciech, Dzisiaj narysujemy śmierć, tłum. Eneida Favre, Editora Ayine (2019)

 • Tochman Wojciech, Jakbyś kamień jadła, tłum. Eneida Favre, Editora Ayine (2019)

 • Tokarczuk Olga, Dom dzienny dom nocny, Tinta Negra Bazar Editorial (2011)
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Olga Bagińska-Shinzato, Todavia Livros S. A. (2019)
 • Wechterowicz Przemysław, Wielkie marzenia, Editora Biruta (2008)
 • Ziemian Józef, Papierosiarze z Placu Trzech Krzyży, tłum. Jacob Lebensztayn, Três Estrelas (2019)

BUŁGARIA

 • „Panorama” (polski numer magazynu literackiego)
 • „Plamak, Plamak” (polski numer czasopisma) (2008)
 • Antologia nowej polskiej poezji, Kasiopea
 • Amejko Lidia, Dwadrzewko, tłum. Silvja Borisova, Nondum, Farrago (2006)
 • Bator Joanna, Ciemno, prawie noc, Ciela Norm AD (2015)
 • Bieńczyk Marek, Książka twarzy, Faber (2014)
 • Bieńczyk Marek, Melancholia, tłum. Desislawa Nedjalkowa, Martina Ajkowa-Górecka, Sonm Publishers
 • Bieńczyk Marek, Przezroczystość, tłum. Milena Mileva, SONM Publishers (2019)

 • Bieńczyk Marek, Tworki, tłum. Diesislawa Niegialkowa, Panorama (2017)
 • Chwalba Andrzej, III Rzeczpospolita. Raport specjalny, tłum. Radostina Petrowa, Balkani 93 Eood Balkani Publishing House (2012)
 • Dąbrowski Tadeusz, Cisza po mnie. Wybór wierszy, tłum. Vera Deyanova, Ergo Publishing House (2019)

 • Dołęga-Mostowicz Tadeusz, Profesor Wilczur, tłum. Iwan Wliew, Hermes Publishers (2015)
 • Giedroyc Jerzy, Autobiografia na cztery ręce, tłum. Silvia Borisova, Colibri (2018)

 • Gombrowicz Witold, Kosmos, tłum. Katerina Kokinova, Panorama Publishing House (2018)

 • Gombrowicz Witold, Kurs filozofii w sześć godzin i kwadrans, tłum. Todorka Mineva, SONM Publishers (2020)

 • Grudzińska-Gross Irena, Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne, tłum. Bogdan Gliszew, Balkani 93 Eood Balkani Publishing House (2013)
 • Herbert Zbigniew, Barbarzyńca w ogrodzie, tłum. Wera Dejanowa, Stigmati
 • Herbert Zbigniew, Martwa natura z wędzidłem, tłum. Wiera dejanowa, Stigmati (2008)
 • Herbert Zbigniew, Pan Cogito, tłum. Dimitrina Lau-Bukowska, Wybór wierszy, Et. Ango Boy
 • Herbert Zbigniew, Potęga smaku, tłum. Wera Dejanowa, Stigmati
 • Herbert Zbigniew, Wybór wierszy z tomu Hermes, pies i gwiazda, tłum. Zdravko Kissiov, tłum. DA Poetry Publishing (2019)

 • Herling-Grudziński G., Inny świat, tłum. Desislava Nedjalkova, Atelier AB
 • Hugo-Bader Jacek, Biała gorączka, tłum. Dilyana Dencheva, Paradox (2019)

 • Ingarden Roman, Książeczka o człowieku, tłum. Pravda Spasova, Vladimir Teocharov, Critique and Humanism
 • Juda Celina, Pod znakiem BRL-u. Kultura bułgarska w pułapce ideologii, tłum. Silbuja Borusova, Colibri (2005)
 • Kapuściński Ryszard, Autoportret reportera. Rwący nurt historii. Ten inny, Sonm Publishers (2014)
 • Kapuściński Ryszard, Lapidaria IV, V, VI, tłum. Blagowiesta Lingorska, Izdatielstwo Snom (2017)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Blagowiesta Lingorska, Iztok-Zapad Publishing House (2008)
 • Kapuściński Ryszard, Wojna futbolowa, tłum. Blagovesta Lingorska, Karina Maria Todorova
 • Klimko-Dobrzaniecki Hubert, Dom Róży/Krysuvik, tłum. Milena Milewa, Foundation for Bulgarian Literature (2011)
 • Kołakowski Leszek, Główne nurty marksizmu, tłum. Pravda Spasova, Sonm Publisher (2005)
 • Kołakowski Leszek, Moje słuszne poglądy na wszystko, tłum. Prawda Spasowa, Sonm Publishers (2011)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś Pierwszy, tłum. Plamena Bazhenowa, Sonm Publishers (2012)
 • Korczak Janusz, Utwory wybrane, tłum. Blagowiesta Lingorska, Prawda Spasowa, Sonm Publishers (2012)
 • Krajewski Marek, Śmierć w Breslau, tłum. Plamiena Bażenowa, BGKniga Plc. (2013)
 • Krynicki Ryszard, Kamień, Szron, tłum. Wiera Dejanowa, Magnetyczny Punkt, Stigmati (2011)
 • Lem Tomasz, Awantury na tle powszechnego ciążenia, tłum. Lina Wasiliewa, Farrago (2014)
 • Lem Stanisław, Opowieści o pilocie Pirksie, tłum. Lina Wasiliewa, Osnjan Sanarew, InfoDAR (2017)
 • Libera Antoni, Madame, tłum. Magdalina Mitreva, Dom Wydawniczy TRUD (2020)

 • Lipska Ewa, Droga pani Schubert. Miłość, droga pani, tłum. Wiera Dejanowa, DA Poetry Publishing (2014)
 • Lipska Ewa, Pomarańcza Newtona i inne wiersze, tłum. Wiera Dejanowa, Stigmati (2011)
 • Łoziński Mikołaj, Książka, tłum. Radostina Pietrowa, Balkani 93 Eood Balkani Publishing House (2013)
 • Malanowska Kaja, Imigracje, tłum. Sylwia Borisowa, Izdatielstwo Wiesieła Ljuckanowa (2017)
 • Markowski Michał Paweł, Anatomia ciekawości, tłum. Pravda Spasova, Sonm publisher (2005)
 • Markowski Michał Paweł, Efekt inskrypcji, tłum. Lesislava Nedjalkova, Sonm Publishers
 • Masternak Zbigniew, Nędzole, Farrago Ltd (2015)
 • Miłosz Czesław, Dolina Issy, tłum. Galina Bielinska, Balkani 93 Eood Balkani Publishing House (2011)
 • Miłosz Czesław, Na brzegu rzeki. Wiersze wybrane, tłum. Wiera Dejanowa, Balkani 93 Eood Balkani Publishing (2010)
 • Miłosz Czesław, Piesek przydrożny, tłum. Wiera Dejanowa, Balkani 93 Eood Balkani Publishing House (2011)
 • Miłosz Czesław, Rok Myśliwego, tłum. Wiera Dejanowa, Bojan Obrietienow, Balkani 93 Eood Balkani Publishing House (2011)
 • Miłosz Czesław, To, tłum. Sylwia Borisowa, Kamen Rikiew, Ciela Norm AD (2011)
 • Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, tłum. Wiera Dejanowa, Balkani 93 Eood Balkani Publishing House (2011)
 • Miłosz Czesław, Świadectwo poezji, tłum. Bogdan Gliszew, Riwa (2017)
 • Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem, tłum. Bogdan Glishev, Riva Publishers (2018)

 • Modzelewski Karol, Zajeźdźmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca,  IG Elias Canetti Publishing House (2015);
 • Modzelewski Karol, Zajeździmy kobyłe historii, tłum. Mira Kostowa, MD Elias Caneti (2016)
 • Nycz Ryszard, Tekstowy świat, tłum. Sylwia Borisowa, Ośrodek Wydawniczy im. Bojana Penewa
 • Olczak-Ronikier Joanna, Korczak. Próba biografii, tłum. Olga Gienczewa, Sonm Publishers (2012)
 • Pilch Jerzy, Miasto utrapienia, tłum. Sylwia Borisowa, Panorama + (2011)
 • Pilch Jerzy, Narty Ojca Świętego, tłum. Kamien Rikiew, Balkani 93 Eood Balkani Publishing House (2012)
 • Potoroczyn Paweł, Ludzka rzecz, Literaturen vestnik (2015)
 • Różewicz Tadeusz, Wiersze wybrane, Karina Maria Todorova
 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Drzewa, tłum. Marina Ognyanova, Dakelche (2019)

 • Stasiuk Andrzej, Biały kruk, tłum. Iskra Likomanowa, Paradox (2008)
 • Szabłowski Witold, Tańczące niedźwiedzie, tłum. Milena Mileva, Paradox (2020)

 • Szczygielski Marcin, Teatr Niewidzialnych Dzieci, tłum. Magdalina Mitreva, Dom Wydawniczy TRUD (2019)

 • Szczypiorski Andrzej, Msza za miasto Arras, tłum. Galja Belinska, Paradox
 • Szpilman Władysław, Pianista. Warszawskie wspomnienia 1939-1945, tłum. Margreta Grigorova, Izdatelstvo Elias Canetti (2019)

 • Świrszczyńska Anna, Radość i cierpienie, Mówię do swego ciała, tłum. Łyczezar Seliaszki, Izdatielstwo za poezja DA (2017)
 • The Frog Princess and Other Tales, Sonm Publishers (2008)
 • Tischner Józef, Filozofia dramatu, tłum. Prawda Spasowa, Sonm Publishers (2008)
 • Tischner Józef, Myślenie według wartości, tłum. Desisłava Nedjalkova, Sonm Publishers
 • Tischner Józef, Spór o istnienie człowieka, tłum. Silvija Borusova, Panorama + (2004)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Sylwia Borysowa, Vessela Lutskanova Publishing House (2009)
 • Tokarczuk Olga, Dom dzienny, dom nocny, Abagar
 • Tokarczuk Olga, Gra na wielu bębenkach, tłum. Silvija Borisova, Vessela Lutskanova Publishing House (2006)
 • Tokarczuk Olga, Ostatnie historie, tłum. Mirka Kostowa, Vessela Lutskanova Publishing House (2008)
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Sylwia Borisowa, Panorama + (2013)
 • Tokarczuk Olga, Joanna Concejo, Zgubiona dusza, tłum. Silvia Borisova, ICU (2020)

 • Twardowski Jan ks., Czas bez pożegnań. Wybór wierszy i prozy, Libra Scorp
 • Wałęsa Danuta, Marzenia i tajemnice, Iztok-Zapad Publishing House (2014)
 • Varga Krzysztof, Gulasz z Turula, tłum. Milena Milewa, Paradox (2011)
 • Varga Krzysztof, Nagrobek z lastryko, tłum. Dilaina Diencziewa, Paradox (2009)
 • Wajda Andrzej, Kino i reszta świata, tłum. Sylwia Borisowa, Colibri (2010)
 • Wildstein Bronisław, Dom wybranych, tłum. Magdalina Mitreva, Dom Wydawniczy TRUD (2019)

 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia, tłum. Prawda Spasowa, Sonm Publishers (2010)
 • Wodziński Cezary, Św. Idiota, tłum. Desicłava Nedjalkov, Sonm Publishers
 • Wojasiński Rafał, Stara, tłum. Wiera Dejanowa, Ergo Publishing House (2014)
 • Zagajewski Adam, Sklepy mięsne, List, Oda do wielości, Jechać do Lwowa, Pragnienie, Anteny, Niewidzialna ręka, DA Poetry Publishing (2015)

CHILE

 • Sześciu polskich poetów (Sommer Piotr, Zadura Bohdan, Świetlicki Marcin, Krynicki Ryszard, Sendecki Marcin, Sosnowski Andrzej), Red Internacional del Libro (2007)

CHINY

 • Cichocki Sebastian, S.Z.T.U.K.A., Tsinghua University Press (2017)
 • Gombrowicz Witold, Kosmos, tłum. Deyou Yang, Shanghai 99 Culture Consulting Co. (2013)
 • Gombrowicz Witold, Opętani, tłum. Hongliang Lin, Shanghai 99 Culture Consulting Co. (2014)
 • Herbert Zbigniew, Barbarzyńca w ogrodzie, tłum. Zhenhui Zhang, Flower City Publishing House (2014)
 • Herbert Zbigniew, Labirynt nad morzem, tłum. Zhao Gang, Flower City Publishing House (2013)
 • Herbert Zbigniew, Martwa natura z wędzidłem, tłum. Yi Lijun, Flower City Publishing House (2014)
 • Ingarden Roman, O dziele literackim, tłum. Zhang Zhenghui, Henan University Press (2008)
 • Kapuściński Ryszard, Cesarz, tłum. Wu Lan, New Star Press (2011)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, People's Literature Publishing House (2009)
 • Lem Stanisław, Solaris, Flower City Publishing House (2013)
 • Letki Maria Ewa, Zaczarowane historie, Chongqing Daily News Group Book Publishing (2012)
 • Miłosz Czesław, Piesek przydrożny, tłum. Zhao Weiting, Flower City Publishing House (2016)
 • Mizielińska Aleksandra, Mizieliński Daniel, D.O.M.E.K., Tsinghua University Press (2018)
 • Onichimowska Anna, Piecyk, czapeczka i budyń, Chongqing Daily News Group Book Publishing (2012)
 • Prus Bolesław, Lalka, Shanghai Translation Publishing House (2004)
 • Różewicz Tadeusz, Wiersze wybrane, tłum. Zhang Zhenghui, Hebei Education Publishing House (2004)
 • Schulz Bruno, Księga listów, tłum. Wu Lan, Beijing Time-Chinese Publishing House co. (2013)
 • Schulz Bruno, Sanatorium pod klepsydrą, tłum. Lin Wei Yun, Unitas Publishing CO. (2012)
 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe, Unitas Publishing CO. (2012)
 • Sienkiewicz Henryk, Listy z Ameryki, China Social Science Press (2012)
 • Sienkiewicz Henryk, Pan Wołodyjowski, tłum. Yi Lijun, People's Literature Publishing House (2011)
 • Sochańska Bogusława, Księżniczka na ziarnku grochu, Chongqing Daily News Group Book Publishing (2012)
 • Solarz Ewa, D.E.S.I.G.N., Tsinghua University Press (2017)
 • Szymborska Wisława, Wiersze wybrane, Lektury nadobowiązkowe, tłum. Zhang Zhenghui, Central Compilation & Translation Press
 • Świeżak Katarzyna, M.O.D.A., Tsinghua University Press (2017)
 • Wechterowicz Przemysław, Kocham Pana, Panie Tygrysie, tłum. Jiashu Xiong, Chongqing Daily News Group Book Publishing (2012)
 • Wechterowicz Przemysław, Mrówka wychodzi za mąż, tłum. Wu Lan, Chongqing Daily News Group Book Publishing (2012)
 • Wechterowicz Przemysław, Rybka i Słońce, tłum. Wu Lan, Chongqing Daily News Group Book Publishing (2012)
 • Wechterowicz Przemysław, W pogoni za życiem, tłum. Wu Lan, Chongqing Daily News Group Book Publishing (2012)
 • Widłak Wojciech, Pan Kuleczka, tłum. Zhao Gang, Beijing United Publishing House (2016)
 • Widłak Wojciech, Pan Kuleczka. Dom, tłum. Zhao Gang, Beijing United Publishing House (2016)
 • Widłak Wojciech, Pan Kuleczka. Radość, tłum. Zhao Gang, Beijing United Publishing House (2016)
 • Widłak Wojciech, Pan Kuleczka. Skrzydła, tłum. Zhao Gang, Beijing United Publishing House (2016)
 • Widłak Wojciech, Pan Kuleczka. Spotkanie, tłum. Zhao Gang, Beijing United Publishing House (2016)
 • Widłak Wojciech, Pan Kuleczka. Światło, tłum. Zhao Gang, Beijing United Publishing House (2016)
 • Wu Lan, Sumienie narodu polskiego - o twórczości prozatorskiej Stefana Żeromskiego, People's Literature Publishing House (2006)

CHORWACJA

 • Antologia opowiadań, Naklada MD
 • Antologia polskiej poezji, Artresor
 • Borowski Tadeusz, Wybór opowiadań, V.B.Z. Ltd. (2015)
 • Chutnik Sylwia, Kieszonkowy atlas kobiet, tłum. Emilio Nuić, Hena com (2017)
 • Chwalba Andrzej, III Rzeczpospolita. Raport specjalny, tłum. Magdalena Najbar-Agičić, Srednja Europa (2011)
 • Czaczkowska Ewa, Siostra Faustyna. Biografia świętej, tłum. Jelena Vuković, Krscanska Sadasnjost (2013)
 • Dehnel Jacek, Lala, tłum. Adrian Cvitanović, Fraktura (2010)
 • Giedroyć Jerzy, Autobiografia na cztery ręce, tłum. Adrian Cvitanović, Disput (2016)
 • Gombrowicz Witold, Autobiografia pośmiertna, tłum. Mladen Martić, Fraktura (2013)
 • Gombrowicz Witold, Bakakaj, tłum. Tanja Miletić-Orucević, Fraktura (2006)
 • Gombrowicz Witold, Pornografia, tłum. Slobodanka Poštić, Hrvatsko Filolosko Drustvo
 • Gombrowicz Witold, Transatlantyk i inne, tłum. Mladen Martić, Hrvatsko Filolosko Drustvo
 • Herbert Zbigniew, Potęga smaku. Wybór, Disput (2008)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Biała noc miłości, Hrvatsko Filolosko Drustvo (2015)
 • Hłasko Marek, Piękni dwudziestoletni, tłum. Adrian Cvitanović, Hrvatsko Filolosko Drustvo (2012)
 • Huelle Paweł, Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala, tłum. Ivana Vidović Bolt, Meandar Media (2010)
 • Huelle Paweł, Weiser Dawidek, tłum. Ivana Vidović Bolt, Naklada MD
 • Holzer Jerzy, Komunizm w Europa, tłum. Magdalena Najbar-Agičić, Srednja Europa
 • Klimko-Dobrzaniecki Hubert, Bornholm, Bornholm, Hena Com d.o.o. (2015)
 • Klimko-Dobrzaniecki Hubert, Bornholm, Bornholm, tłum. Emilio Nuić, Hena com (2016)
 • Kolbe Maksymilian Maria, Pisma, tłum. Jelena Vuković, Veritas (2017)
 • Kołakowski Leszek, 13 Bajek z Królestwa Lailonii, tłum. Slobodan Grković, Srednja Europa
 • Kołakowski Leszek, Mini-wykłady o maxi-sprawach, tłum. Jasmin Novljaković, Srednja Europa (2012)
 • Kotowska Katarzyna, Jeż, tłum. Ivana Vidović Bolt, Naklada MD
 • Krajewski Marek, Koniec świata w Breslau, tłum. Mladen Martić, Fraktura (2010)
 • Krajewski Marek, Widma w mieście Breslau, tłum. Mladen Martić, Fraktura (2010)
 • Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem, tłum. Barbara Kryżan-Stanojević, Srednja Europa (2010)
 • Krall Hanna, Żal - wybór tekstów, tłum. Jasmin Novljaković, Aura (2011)
 • Kuczok Wojciech, Gnój, tłum. Adrian Cvitanović, Hrvatsko Filolosko Drustvo (2005)
 • Łubieński Stanisław, Pirat stepowy, tłum. Adrian Cvitanović, DAF - obrt za izdavanje knjiga (2013)
 • Malic Zdravko, Gombrowicziana, tłum. Dragica Malić, Hrvatsko Filolosko Drustvo
 • Masłowska Dorota, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, tłum. Emilio Nuić, Hena Com d.o.o. (2014)
 • Miłosz Czesław, O podróżach w czasie, tłum. Siniša Kasumović, Naklada Ljevak (2015)
 • Miłosz Czesław, Różewicz Tadeusz, Przyjacielskie utarczki. Utwory wybrane, Kapitol, (2006)
 • Piątkowska Renata, Opowiadania z piaskownicy, tłum. Adam Agičić, Srednja Europa (2016)
 • Pilch Jerzy, Pod mocnym aniołem, tłum. Emilio Nuić, Hena com (2017)
 • Pilch Jerzy, Tokarczuk Olga, Stasiuk Andrzej, Opowieści wigilijne, Naklada MD (2008)
 • Reymont Władysław, Bunt, tłum. Adrian Cvitanović, Sareni Ducan (2012)
 • Stasiuk Andrzej, Dziewięć, rłum. Ivana Maslač, Fraktura
 • Stasiuk Andrzej, Taksim, tłum. Siniša Kasumović, Fraktura (2012)
 • Szewc Piotr, Zagłada, tłum. Dalibor Blazina, Disput
 • Tokarczuk Olga, Dom dzienny, dom nocny, Nakladni Zavod Matice Hrvatske
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Mladen Martić, Naklada Ljevak (2013)
 • Tulli Magdalena, W czerwieni, tłum. Adrian Cvitanovic, Hrvatsko Filolosko Drustvo (2008)
 • Tuwim Julian, Lokomotywa, Ibis grafika doo (2015)
 • Tyrmand Leopold, Cywilizacja komunizmu, tłum. Adrian Cvitanović, Disput (2017)
 • Wajda Andrzej, Autobiografia. Kino i reszta świata, tłum. Jasmin Novljaković, Srednja Europa (2014)
 • Varga Krzysztof, Tequila, Meandar Media (2008)
 • Wybór tekstów: Miłosz Czesław, Różewicz Tadeusz, Alfa (2009)

CZECHY

 • Antologia: Ogród, ale nie plewiony, tłum. Vlasta Dvořáčková, Pistorius & Olsanska (2013)
 • Antologia polskiej poezji, Agite/Fra (2011)
 • Antologia współczesnego polskiego dramatu (Masłowska Dorota, Walczak Michał, Sikorska-Miszczuk Małgorzata, Kajzar Helmut), tłum. Lukas Jiricka, Barbara Gregorova i in., Na Konari (2010)
 • Bątkiewicz Andrzej, Ścigany Roman Polański, tłum. Libor Martinek, Volvox Globator (2008)
 • Bednarek Justyna, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek, tłum. Michala Benešová, Host (2017)
 • Bonowicz Wojciech, Wiersze ludowe / Echa, tłum. Jiří Červenka, Nakladatelstvi Triada s.r.o. (2015)
 • Brandstaetter Roman, Przypadki mojego życia, tłum. Jarosław Šubrt, Karmelitanske Nakladatelstvi (2017)
 • Brylewski Robert, Księżyk Rafał, tłum. Michael Alexa, Kryzys w Babilonie, SMRST (2012)
 • Brzechwa Jan, Wybór wierszy, tłum. Petr Motýl, Barrister and Principal (2010)
 • Cherezińska Elżbieta, Gra w kości, tłum. Anna Plasová, Argo (2017)
 • Cieślak Aleksandra, Książka do zrobienia, tłum. Lucie Zakopalová, Baobab (2017)
 • Chutnik Sylwia, Cwaniary, tłum. Michala Benešová, ARGO (2014)
 • Chwalba Andrzej, III Rzeczpospolita. Raport specjalny, tłum. Jiri Ogrocky, Centrum pro studium demokracje a kultury CDK (2009)
 • Czapska Maria, Europa w rodzinie t. I. II., tłum. Jarosław Subrt, Academia (2009)
 • Dąbrowski Tadeusz, Czarny kwadrat, Vetrne Mlyny (2014)
 • Dehnel Jacek, Lala, Vetrne Mlyny (2014)
 • Dębski Łukasz, Cafe Szafe, tłum. Jan Jenista, Dauphin (2009)
 • Dębski Łukasz, Wybór wierszy, Barrister and Principal (2010)
 • Edelman Marek, I była miłość w getcie, tłum. Irena Lexová, Volvox Globator (2010)
 • Ficowski Jerzy, Czekanie na sen psa, tłum. Soren A.  G auger, Twisted Spoon Press (2004)
 • Fink Ida, Wiosna 1941, tłum. Lenka Daňhelová, Barrister and Principal (2011)
 • Franczak Jerzy, Przymierzalnia, tłum. Soňa Filipová, Protimluv (2009)
 • Foks Darek, Pizza Weselna, tłum. Faber Jan, Protimluv
 • Gajcy Tadeusz, Wybór wierszy, tłum. Josef Mlejnek, Nakladatelstvi Eliska Kosova MAKE detail (2014)
 • Głowacki Janusz, Good night, Dżerzi, tłum. Petr Vidlák, Host (2011)
 • Goerke Natasza, Wybór opowiadań, tłum. W. Martin, Twisted Spoon Press
 • Gombrowicz Witold, Bakakaj, tłum. Helena Stachová, Academia
 • Gombrowicz Witold, Cours de philisophie en six heures un quart, tłum. Čestmír Pelikán, Spolecnost pro Revolver Revue (2010)
 • Gombrowicz Witold, Kosmos, tłum. Erich Sojka, ARGO (2006)
 • Gombrowicz Witold, Kronos, Torst (2015)
 • Gombrowicz Witold, Nasz dramat erotyczny, tłum. Helena Stachova, Spolecnost pro Revolver Revue (2008)
 • Gombrowicz Witold, Opętani, tłum. Helena Stachova, ARGO (2008)
 • Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk, tłum. Helena Stachova, Spolecnost pro Revolver Revue
 • Gombrowicz Witold, Varia, tłum. Helena Stchová, Spolecnost pro Revolver Revue (2011)
 • Górecki Wojciech, Toast za przodków, tłum. Michala Beneszowa, Barbora Gregorova, Dokořán (2017)
 • Grabiński Stefan, Nowele, tłum. Libor Martinek, Volvox Globator (2011)
 • Grudzińska-Gross Irena, Gross Jan Tomasz, Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów, ARGO (2013)
 • Herbert Zbigniew, Barbarzyńca w ogrodzie, tłum. osef Mlejnek, Opus Publishing, 2009
 • Herbert Zbigniew, Labirynt nad morzem, tłum. Jan Linka, Opus (2016)
 • Herbert Zbigniew, Martwa natura z wędzidłem, tłum. Jan Linka, Kristina Medlikova (2012)
 • Herbert Zbigniew, Wybór poezji, Mlada Fronta
 • Herling-Grudziński Gustaw, Dziennik pisany nocą. Wybór, tłum. Helena Stachová, Nakladatelstvi Franze Kafky (2005)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Opowiadania zebrane, tłum. Helena Stachová, Academia
 • Herling-Grudziński Gustaw, Skrzydła ołtarza, tłum. Helena Stachová, Mlada Fronta
 • Huelle Paweł, Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala, tłum. Jan Faber, Kniha Zlin, Ing. Marek Turna publishing (2009)
 • Huelle Paweł, Ostatnia Wieczerza, tłum. Jan Faber, Kniha Zlin, Ing. Marek Turna publishing (2009)
 • Huelle Paweł, Opowieści chłodnego morza, tłum. Pavel Peč, ARGO (2011)
 • Iwańczak Wojciech, Ludzie miecza, modlitwy i pracy, tłum. Marta Bečková, ARGO (2011)
 • Janko Anna, Mała zagłada, tłum. Petruška Šustrová, Edice Moderni Dějiny (2017)
 • Jasieński Bruno, Nogi Izoldy Morgan i inne utwory, tłum. Soren A. Gauger, Twisted Spoon Press (2013)
 • Jasieński Bruno, Palę Paryż, tłum. Soren A. Gauger, Twisted Spoon Press (2011)
 • Jurkowski Henryk, Przemiany ikonosfery. Teatr i jego wizualny kontekst, tłum. Jiři Vondráček, Academy of Performing Arts in Prague (2009)
 • Kamecki Franciszek, Skarga księdza, tłum. Lenka Dostala, Nakladatelstvi H&H Vysehradska (2006)
 • Kapuściński Ryszard, Heban, tłum. Dušan Provaznik, Mlada Fronta
 • Kłossowicz Jan, Teatr Tadeusza Kantora, tłum. Irena Lexová, Jan Hyvnar, Edice Svetove Divadlo (2017)
 • Kołaczyńska Ewa, O.G.R.Ó.D., tłum. Ondřej Blabolil, Jakost (2017)
 • Kołakowski Leszek, Mini-wykłady o maxi-sprawach I, II, III, tłum. Jiří Červenka, Academia
 • Konwicki Tadeusz, Bohiń, tłum. Helena Stachová, Paseka
 • Kortko Dariusz, Watoła Judyta, Religa, tłum. Tereza Pogodová, Pragma (2016)
 • Krall Hanna, Dowody na istnienie, tłum. Pavel Foglov, Misgurnus (2011)
 • Krall Hanna, Dowody na istnienie, Nakladatelstvi Mala Skala (2006)
 • Krynicki Ryszard, Magnetyczny punkt, tłum. Lenka Daňhelová, Protimluv (2010)
 • Kuczok Wojciech, Gnój, tłum. Barbora Gregorova, Havran
 • Kurek Marcin, Oleander, tłum. Jaroslav Šubrt, Triada (2014)
 • Lasocki A. Wiesław, Wojtek spod Monte Cassino, tłum. Lucie Zakopalová, Baobab (2016)
 • Lasocki A. Wiesław, Wojtek spod Monte Cassino, Baobab & GplusG s.r.o. (2015)
 • Legutko Ryszard, Triumf człowieka pospolitego, tłum. Josef Mlejnek, Centrum Pro Studium Demokracie a Kultury (2017)
 • Legutko Ryszard, Wybór esejów, tłum. Josef Mlejnek, Centrum pro studium demokracje a kultury CDK (2009)
 • Lem Stanisław, Człowiek z Marsa, tłum. Pavel Weigel, Akropolis (2005)
 • Lem Stanisław, Sex Wars, tłum. Pavel Weigel, Akropolis (2008)
 • Leśmian Bolesław, Poezje, tłum. Vlasta Dvorackova, H&H Vysehradska (2004)
 • Libera Antoni, Madame, tłum. Helena Stahova, Paseka
 • Łoziński Mikołaj, Książka, tłum. Lenka Kuhar Daňhelová, Havran s.r.o. (2014)
 • Łoziński Mikołaj, Reisefieber, tłum. Barbora Gregorova, Dybbuk - Jan Svarda (2008)
 • Macierzyński Piotr, Antologia wierszy ss-mańskich, tłum. Ondřej Zajac, Nakladatelstvi Petr Stengl (2014)
 • Makłowicz Robert, Cafe Museum, tłum. Pavel Weigel, Dokoran (2012)
 • Maliszewski Karol, Ody odbite, Kristina Medlikova Opus (2015)
 • Maliszewski Karol, Rok w drodze, tłum. Jiri Červenka, Nakladatelstvi Opus - Kristina Medilkova (2006)
 • Masiuk Olga, Tydzień Konstancji, tłum. Barbora Gregorová, Albatros (2014)
 • Masłowska Dorota, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, tłum. Barbara Gregorová, Euromedia - Odeon
 • Melecki Maciej, Wybór wierszy, tłum. Jan Faber, Protimluv (2017)
 • Miciński Tadeusz, Poematy Prozą, tłum. Iveta Miklesova, Periplum
 • Mickiewicz Adam, Sonety, tłum. Vlasta Dvořáčková, Barrister and Principal (2010)
 • Miłosz Czesław, Abecadło, Paseka
 • Miłosz Czesław, Piesek przydrożny, tłum. Václav Burian, Mlada Fronta
 • Miłosz Czesław, Saligia i inne eseje, Barrister and Principal (2005)
 • Miłosz Czesław, Świat, tłum. Jirzi Czerwenka, Opus Opublishing (2008)
 • Miłosz Czesław, Wiersze Ostatnie, tłum. Josef Mlejnek, Triada (2011)
 • Miłosz Czesław, Rok myśliwego, tłum. Josef Mlejnek, Host (2011)
 • Miłoszewski Zygmunt, Bezcenny, tłum. Tereza Pogodová, Host (2014)
 • Miłoszewski Zygmunt, Uwikłanie, tłum. Pavel Peč, Host (2010)
 • Miłoszewski Zygmunt, Ziarno prawdy, tłum. Tereza Pogodová (2012)
 • Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, DESIGN, tłum. Pavel Peč, Jana Kostelecká (2015)         
 • Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, DOMEK, tłum. Pawel Peć, Magdalena Żuraw-Peć, Jana Kostelecká (2014)
 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Lenka Daňhelová, Havran (2010)
 • Modzelewski Karo, Zajeźdźmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, tłum. Petruška Šustrová, Obcanske struzeni PANT (2015)
 • Morcinek Gustaw, Jak górnik Bulandra diabła oszukał. Podanie o Skarbniku. O tym jak górnik Maślok kramarzył ze Skarbnikiem, tłum. Libor Martinek, Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki (2011)
 • Mortka Marcin, Przygody Tappiego z Szczepczącego Lasu, tłum. Barbora Gregorová, Host - vydavatelstvi s.r.o. (2014)
 • Nahacz Mirosław, Bocian i Lola, tłum. Barbora Gregorová, Dybbuk - Jan Svarda (2009)
 • Nahacz Mirosław, Bombel, tłum. Barbara Gregorova, Dybbuk - Jan Svarda (2009)
 • Navrat muze bez vlastnosti. Krize post-moderni kultury v soucasne polske esejistice, Centrum pro studium demokracje a kultury CDK (2010)
 • Nowak Andrzej, Imperium i ci Drudzy. Eseje, tłum. Jan Baron, Centrum pro studium demokracje a kultury CDK (2010)
 • Orłoś Kazimierz, Wybór opowiadań, tłum. Jiří Červenka, Academia (2004)
 • Ostałowska Lidia, Cygan to cygan, Dokoran s.r.o. (2014)
 • Ostałowska Lidia, Cygan to Cygan, tłum. Lucie Zakopalová, Dokořán (2016)
 • Ostałowska Lidia, Farby wodne, tłum. Lucie Zakopalová, Nakladatelství P3K s.r.o (2014)
 • Ostrowicka Beata, Ale ja tak chcę, Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki
 • Paczkowski Andrzej, Pół wieku dziejów Polski, tłum. Petruška Šustrová, Academia
 • Parys Jan, Między logiką a wiarą. Z J. M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys, Barrister & Principal
 • Paziński Piotr, Pensjonat, tłum. Lucie Zakopalová, Havran (2011)
 • Paziński Piotr, Ptasie ulice, tłum. Michał Lebduška, Větrné mlýny (2016)
 • Pilch Jerzy, Moje pierwsze samobójstwo, tłum. Nina Vrbovcova, Kniha Zlin, Ing. Marek Turna Publishing (2007)
 • Półtawska Wanda, Beskidzkie rekolekcje, tłum. Terezie Eisnerova, Paulinky (2011)
 • Półtawska Wanda, I boję się snów, tłum. Jaroslav Šubrt, Paulinky (2012)
 • Prawym okiem. Antologia współczesnej polskiej myśli politycznej, Centrum pro studium demokracje a kultury CDK (2010)
 • Prus Bolesław, Lalka, tłum. Miriam Borenstein, Carmel Publishing House (2016)
 • Rejmer Małgorzata, Bukareszt. Kurz i krew, Dokoran s.r.o. (2015)
 • Roux Dominique de, Rozmowy z Gombrowiczem, Spolecnost pro Revolver Revue (2004)
 • Różewicz Tadeusz, Wybór wierszy, tłum. Vlasta Dvořáčková, Paseka
 • Rudnicki Janusz, Męka kartoflana i Mój Wehrmacht (wybór), tłum. Vera Vytrisalova, Jan Faber, Protimluv (2008)
 • Rudnicki Janusz, Mój Wermacht, Dauphin (2012)
 • Rychter Bartłomiej, Złoty wilk, tłum. Petr Vidlák, Host (2013)
 • Sławińska Irena, Teatr w myśli współczesnej, Ypsilon
 • Smoleński Paweł, Irak. Piekło w raju, Dokoran s.r.o. (2015)
 • Smoleński Paweł, Izrael już nie frunie, tłum. Lucie Zakopalová, Michala Benešová, Dokoran (2012)
 • Stachura Edward, Przystępuję do ciebie, Się, Missa, Pagana, Fabula Rasa, Oto, tłum. David Zelinka, Malvern (2014)
 • Staniszkis Jadwiga, O władzy i bezsilności, tłum. Jiři Ogrocky, Centrum pro studium demokracje a kultury CDK (2009)
 • Stasiuk Andrzej, Dukla, tłum. Jozef Marušiak, Periplum druztvo nakladatelu (2006)
 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, Periplum (2009)
 • Stasiuk Andrzej, Jak zostałem pisarzem, tłum. Vaclav Burian, Prostor
 • Stasiuk Andrzej i Andruchowycz Jurij, Moja Europa, tłum. Tomáš Vašut, Václav Burian, Periplum (2010)
 • Stasiuk Andrzej, Opowieści galicyjskie, tłum. Jolanta Kamińska, Periplum
 • Strzałkowska Małgorzata, Wiersze, że aż strach, tłum. Lucie Szymanowská, Barrister and Principal (2010)
 • Stryjkowski Julian, Austeria, tłum. Olga Hostovska, Sefer Publisher of Federation of Jewish Communities in Czech (2010)
 • Szabłowski Witold, Zabójca z miasta moreli, Dokoran s.r.o. (2014)
 • Szabłowski Witold, Zabójca z miasta moreli, tłum. Barbara Gregorova, Dokořán (2016)
 • Szczygieł Mariusz, Gottland, tłum. Helena Stachova, Dokoran
 • Szczygieł Mariusz, Zrób sobie raj, tłum. Helena Stachová, Dokoran (2011)
 • Szczygieł Mariusz, Kaprysik, tłum. Helena Stachová, Dokoran (2011)
 • Sztompka Piotr, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, tłum. Jiri Ogrocky, SLON
 • Szymborska Wisława, Chwila; Dwukropek; Tutaj, tłum. Vlasta Dvořáčková, Pistorius & Olsanska (2009)
 • Themerson Stefan, Generał Piesc. Kardynał Pölätüo, Rubato (2015)
 • Themerson Stefan, Kardynał Pölätüo i Generał Piesc, tłum. Joanna Derdowska, Rubato (2016)
 • Themerson Stefan, The Mystery of the Sardine, Rubato (2015)
 • Tochman Wojciech, Bóg zapłać, tłum. Barbora Gregorová, Dokoran (2012)
 • Tochman Wojciech, Jakbyś kamień jadła, Barrister and Principal (2014)
 • Tokarczuk Olga, Anna In w grobowcach świata, tłum. Jan Faber, Kniha Zlin, Ing. Marek Turna publishing (2007)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, Host (2008)
 • Tokarczuk Olga, Dom dzienny, dom nocny, tłum. Petr Vidlák, Host
 • Tokarczuk Olga, Gra na wielu bębenkach, tłum. Iveta Mikešová, Periplum (2004)
 • Tokarczuk Olga, Moment niedźwiedzia, tłum. Petr Vidlák, Host (2013)
 • Tokarczuk Olga, Ostatnie historie, tłum. Petr Vidlak, Host
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inny czasy, tłum. Peter Vidlak, Host
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy (j. angielski), tłum. Antonia Lloyd- Jones, Twisted Spoon Press (2008)
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Petr Vidlák, Host (2010)
 • Tulli Magdalena, Tryby, tłum. Iveta Mikešová, Paseka Publishers (2005)
 • Tulli Magdalena, W czerwieni, tłum. Jolanta Kamiňska, One Woman Press
 • Twardoch Szczepan, Morfina, tłum. Michael Alexa, Host (2017)
 • Varga Krzysztof, Gulasz z turula, tłum. Pavel Peč, Dokoran (2010)
 • Varga Krzysztof, Trociny, tłum. Jan Faber, Protimluv (2015)
 • Villqist Ingmar, Noc Helvera, Beztlenowce, tłum. Pavel Peč, Vetrne Mlyny (2004)
 • Vincenz Stanisław, Dialogi z Sowietami, tłum. Jiri Červenka, Institut pro støedoevropskou kulturu a politiku
 • Wildstein Bronisław, Czas niedokonany, Centrum pro studium demokracje a kultury CDK (2011)
 • Witkiewicz S.I., Dramaty, Votobia
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Narkotyki, tłum. Soren A. Gauger, Twisted Spoon Press (2018)
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Narkotyki, tłum. Ondřej Krochmalný, Rubato (2017)
 • Witkowski Michał, Margot, Mlada fronta (2013)
 • Wojaczek Rafał, Wiersze zebrane, Protimluv (2012)
 • Zagajewski Adam, Powrót, tłum. Michael Alexa, Protimluv (2016)
 • Zagajewski Adam, Wybór wierszy, tłum. Daniela Leharova, BB Art
 • Zagajewski Adam, Wybór wierszy, tłum. David Weinfeld, Even Hosen Publishing House (2017)
 • Zajączkowski Wojciech, Rosja i narody, tłum. Petruska Sustrova, Misgurnus (2011)
 • Żakowski Jacek, Trwoga i nadzieja, tłum. Dusan Provaznik, Mlada Fronta
 • Żbikowski Andrzej, Karski biografia, tłum. Itzhak Komem, Carmel Publishing House (2016)

DANIA

 • Christa Janusz, Kajko i Kokosz: Szkola Latania, tłum. Rune Brandt Larsen, Forlaget Zoom (2020)

 • Gombrowicz Witold, Dziennik (1953-1958), Forlaget Sisyfos (2014)
 • Gombrowicz Witold, Dziennik 1953-58, tłum. Rune Brandt Larsen, Sisyfos (2017)
 • Gombrowicz Witold, Kosmos, tłum. Rune Brandt Larsen, Forlaget Sisyfos (2011)
 • Krajewski Marek, Śmierć w Breslau, tłum. Hanne Lone Tonnesen, Tiderne Skifter (2009)
 • Machowiak Aleksandra, Mizieliński Daniel, DESIGN, tłum. Rune Brandt Larsen, TURBINE forlaget (2012)
 • Machowiak Aleksandra, Mizieliński Daniel, DOMEK, tłum. Rune Brandt Larsen, TURBINE forlaget (2012)
 • Miłosz Czesław, Piesek przydrożny, tłum. Judyta Preis, Jørgen Herman Monard, Rod&Co (2011)
 • Miłosz Czesław, Umysł zniewolony, Rod&Co (2011)
 • Nurowska Maria, Mój przyjaciel zdrajca, tłum. Anna Werenberg, Forlaget Ellekaer ApS (2012)
 • Sapkowski Andrzek, Król Elfów, tłum. Rune Brandt Larsen, Gyldendal (2019)

 • Sapkowski Andrzej, Miecz przeznaczenia, tłum. Rune Brandt Larsen, Gyldendal (2017)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Hanne Lone Tønnesen, Tiderne Skifter (2017)

 • Tokarczuk Olga, Dom dzienny dom nocny, tłum. Hanne Lone Tonnesen, Tiderne Skifter (2014)
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Hanne Lone Tonnesen, Tiderne Skifter (2012)
 • Tokarczuk Olga, Joanna Concejo, Zgubiona dusza, tłum. Hanne Lone Tønnesen (2020)

EGIPT

 • Kołodko Grzegorz, Wędrujący świat, tłum. Rehab Salah El-Din Mohamed, Kalimat Arabia for Translation (2011)
 • Oziewicz Tina, Powidoki, Metso / Dar Khan Metso MacBook Publishers Group (2014)
 • Prus Bolesław, Faraon, tłum. Ahmed Schalaby, Sphinx Agency (2011)
 • Różewicz Tadeusz, Kartoteka, tłum. Hanā' abd ab Fattāh Metwallī, The Supreme Council of Culture

ESTONIA

 • Dąbrowski Tadeusz, Wybór wierszy, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus(2014)
 • Głowacki Janusz, Dramaty, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lidepuu Kirjastus
 • Gombrowicz Witold, Iwona księżniczka Burgunda, Ślub, Operetka, Hendrik Lindepuu Kirjastus, tłum. Hendrik Lindepuu (2004)
 • Gombrowicz Witold, Wybór opowiadań, Loomingu Raamatukogu (2015)
 • Grotowski Jerzy, Teksty z lat 1965-69, tłum. Hendrik Lindepuu, Estonian Theatre Union
 • Herbert Zbigniew, Wiersze wybrane, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2008)
 • Hłasko Marek, Opowiadania, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2016)
 • Hłasko Marek, Piękni dwudziestoletni i opowiadani, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2015)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Hendrik Lindepuu, Loomingu Raamatukogu (2012)
 • Kołakowski Leszek, Mini wykłady o maxi sprawach, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2006)
 • Kołakowski Leszek, Wybór tekstów, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2017)
 • Korczak Janusz, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2016)
 • Korczak Janusz, Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2015)
 • Miłosz Czesław, Abecadło, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2011)
 • Miłosz Czesław, Piesek przydrożny, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2011)
 • Miłosz Czesław, Rodzinna Europa, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2011)
 • Miłosz Czesław, Wiersze wszystkie, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2013)
 • Mrożek Sławomir, Letni dzień, Kontrakt; Portret; Piękny widok, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus
 • Mrożek Sławomir, Opowiadania 1951-1974, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2016)
 • Mrożek Sławomir, Teatr - wybór, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2017)
 • Mrożek Sławomir, Wybór pism, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2017)
 • Pilch Jerzy, Inne rozkosze, tłum. Hendrik Lindepuu, Perioodika AS
 • Pilch Jerzy, Pod mocnym aniołem, tłum. Hendrik Lindepuu, Perioodika AS
 • Rejmer Małgorzata, Bukareszt. Kurz i krew, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2016)
 • Różewicz Tadeusz, Dramaty, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2005)
 • Różewicz Tadeusz, Poezja t. 1-3 (wybór), Hendrik Lindepuu Kirjastus (2008)
 • Różewicz Tadeusz, Wybór wierszy, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2007)
 • Sapkowski Andrzej, Ostatnie życzenie, Estonia Tiritamm (2011)
 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe, tłum. Hendrik Lindepuu, Loomingu Raamatukogu (2014)
 • Szabłowski Witold, Zabójca z miasta moreli, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2014)
 • Szczygieł Mariusz, Gottland, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2014)
 • Szymborska Wisława, Wiersze wybrane, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2012)
 • Świetlicki Marcin, Jedenaście, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2010)
 • Świetlicki Marcin, Nieoczywiste, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2009)
 • Świetlicki Marcin, Dwanaście, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2009)
 • Świetlicki Marcin, Trzynaście, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus, (2009)
 • Tokarczuk Olga, Dom dzienny dom nocny, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2013)
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2012)
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Dramaty, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2014)
 • Zagajewski Adam, Wiersze wybrane, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2010)

ETIOPIA

 • Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem, tłum. Hailemelekot Tekesteerhan, Hohe Publisher (2017)
 • Sienkiewicz Henryk, Quo Vadis, tłum. Jeremiah Curtin, Hohe Publisher (2013)

FINLANDIA

 • Borowski Tadeusz, Pożegnanie z Marią i inne opowiadania, tłum. Martti Puukko, Like (2005)
 • Herbert Zbigniew, Wiersze wybrane, Nuoren Voiman Litto Ry (2005)
 • Kapuściński Ryszard, Cesarz, Like (2006)
 • Korczak Janusz, Prawo dziecka do szacunku, tłum. Tapani Karkkainen, Basam Books Oy (2011)
 • Krall Hanna, Król kier znów na wylocie, tłum. Tapani Karkkainen, Like (2007)
 • Krall Hanna, Wybór reportaży, tłum. Tapani Karkkainen, Like (2009)
 • Sapkowski Andrzej, Miecz przeznaczenia, tłum. Tapani Karkkainen, WSOY (2011)
 • Sapkowski Andrzej, Ostatnie życzenie, tłum. Tapani Karkkainen, WSOY (2010)
 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod klepsydrą, tłum. Tapani Karkkainen, Basam Books Oy (2013)
 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, tłum. Päivi Paloposki, Like (2006)
 • Tochman Wojciech, Jakbyś kamień jadła, tłum. Tapani Kärkkäinen, Like (2005)
 • Tokarczuk Olga, Andrzej Stasiuk, Dorota Masłowska, Sylwia Chutnik, Filip Springer, Juliana Jonek, Polski numer czasopisma literackiego Särö, tłum. Tapani Kärkkäinen, Särö (2017)

 • Witkowski Michał, Lubiewo, tłum. Tapani Karkkainen, Like

FRANCJA

 • Baczyński Krzysztof Kamil, Testament de Feu, tłum. Claude-Henry du Bord, Christphe Jezewski, Arfuyen (2005)
 • Białoszewski Miron, Obroty rzeczy i inne wiersze, tłum. Hanna Konicka, Erik Veaux, L`Harmattan (2007)
 • Biłos Piotr, L'exil ou vers une litterature concue al'echelle du monde: Witold Gombrowicz, Gustaw Herling-Grudziński, Czesław Miłosz, Classiques Garnier (2011)
 • Bikont Anna, My z Jedwabnego, tłum. Anna Hurwic, Editions Denoël (2010)
 • Bizio Krzysztof, Lament, Editions Les Solitaires Intempestifs (2005)
 • Bizio Krzysztof, Toksyny, Editions Les Solitaires Intempestifs (2005)
 • Bolecka Anna, Kochany Franz, tłum. Claude-Henry du Bord, Christophe Jezewski, Sabine Wespesier
 • Brakoniecki Kazimierz, Atlantyda Północy, tłum. Frédérique Laurent, Folle Avoine (2014)
 • Brakoniecki Kazimierz, Las Warmiński, tłum. F. Laurent, Mona Kerloff (2007)
 • Chmielarz Wojciech, Podpalacz, tłum. Erik Veaux, Agullo Éditions (2017)
 • Domosławski Artur, Kapuściński non-fiction, tłum. Laurence Dyèvre, Editions des Arènes (2011)
 • Edelman Marek, I była miłość w getcie, tłum. Małgorzata Smorag-Goldberg, Editions Liana Levi (2009)
 • Ficowski Jerzy, Odczytanie popiołów, Les Editions Est-Ouest Internationales (2005)
 • Flaszen Ludwik, Grotowski and Company, editions l Entretemps (2014)
 • Giedroyc J. & Gombrowicz W., Listy 1950-69, tłum. Jean-Claude Famulicki, Fayard
 • Gombrowicz Witold, Kronos, tłum. Małgorzata Smorag-Goldberg, Stock (2016)
 • Hen Józef, Pingpongista, tłum. Agnès Wisniewski, Editions des Syrtes (2009)
 • Herbert Zbigniew, Elegia na odejście/Rovigo, tłum. Jacques Burko, Passeur
 • Herbert Zbigniew, Labirynt nad morzem, tłum. Brigitte Gautier, Le Bruit du Temps (2011)
 • Herbert Zbigniew, Napis, Pan Cogito, Raport z oblężonego miasta, tłum. Brigitte Gautier, Le Bruit du Temps (2012)
 • Herbert Zbigniew, Struna światła, Hermes, pies i gwiazda, Stadium przedmiotu, tłum. Brigitte Gautier, Le Bruit du Temps (2011)
 • Hłasko Marek, Drugie zabicie psa, tłum. Charles Zaremba, Mirobole Editions (2016)
 • Huelle Paweł, Wybór opowiadań, tłum. Jean-Yves Erhel, Gallimard
 • Huelle Paweł, Mercedes-Benz, tłum. Jean-Yves Erhel, Gallimard
 • Kantor Tadeusz, Pisma wybrane. Tom I, Tom III, tłum. Marie-Therese Vido-Rzewuska, Editions Les Solitaires Intempestifs (2014)
 • Jaromir Adam, Cichowska Gabriela, Ostatnie przedstawienie panny Esterki, tłum. Nelly Lemaire, Des ronds dans l'O (2017)
 • Kapuściński Ryszard, Cesarz, tłum. Véronique Patte, Flammarion (2009)
 • Kapuściński Ryszard, Dzieła wybrane, tłum. Véronique Patte, Flammarion (2012)
 • Kapuściński Ryszard, Jeszcze jeden dzień życia, tłum. Veronique Patte, Flammarion (2011)
 • Kapuściński Ryszard, Szachinszach, tłum. Véronique Patte, Flammarion (2009)
 • Karski Jan, Story of a Secret State, Point de Mire
 • Kazimierz Brakoniecki, Alicja Bykowska- Salczyńska, Zbigniew Chojnowski, Wojciech M. Darski, Terra Nullis. Antologia współczesnej poezji Warmii i Mazur, Folle Avoine (2004)
 • Klimko-Dobrzaniecki Hubert, Dom Róży, tłum. Veronique Patte, Krysuvik, Belfond (2008)
 • Klukowski Zygmunt, Zamojszczyzna, tłum. Alexandre Dayet, Editions Calmann-Lévy (2010)
 • Koterski Marek, Życie wewnętrzne, Les Solitaires Intempestifs (2005)
 • Kot Jan, Kadysz, tłum. Laurence Dyèvre, Le Passeur
 • Korczak Janusz, Bankructwo małego Dżeka, tłum. Lydia Waleryszak, School and Business / Fabert (2013)
 • Korczak Janusz, Józki, Jaśki, Franki, School and Business / Fabert (2014)
 • Korczak Janusz, Kiedy znów będę mały, tłum. Zofia Bobowicz, School and Business / Fabert (2013)
 • Korczak Janusz, Mośki, Joski i Surle; Józki, Jaśki i Franki, tłum. Véronique Patte, Editionas Fabert (2017)
 • Korczak Janusz, Pedagogika żartobliwa, tłum. Lydia Waleryszak, Fabert (2011)
 • Korczak Janusz, Utwory radiowe, Fabert (2011)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś I, tłum. Zofia Bobowicz, Fabert (2011)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś na wyspie bezludnej, tłum. Zofia Bobowicz, Fabert (2011)
 • Korczak Janusz, Sława, tłum. Zofia Bobowicz, School and Business / Fabert (2013)
 • Kozioł Urszula, Supliki, rtłum. Isabelle Macor-Filarska, Agata Kozak, Editions Grèges (2012)
 • Krajewski Marek, Dżuma w Breslau, tłum. Margot Carlier,Maryla Laurent, Gallimard (2009)
 • Krajewski Marek, Widma w mieście Breslau, tłum. Margot Carlier, Gallimard (2008)
 • Krall Hanna, Tam już nie ma żadnej rzeki, tłum. Margot Carlier, Gallimard
 • Krall Hanna, To ty jesteś Daniel, tłum. Margot Carlier, Interférences (2007)
 • Kuczok Wojciech, Gnój, tłum. Laurence Dyèvre, Editions de l'Olivier (2005)
 • Lipska Ewa, Czytnik linii papilarnych, tłum. Isabelle Macor, Editons LansKine (2017)
 • Lipska Ewa, Miłośc, droga pani Schubert, Editions Lanskine (2014)
 • Lubelski Tadeusz, Historia kina polskiego, Presses Universitaries du Septentrion (2011)
 • Lubelski Tadeusz, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, tłum. Isabelle Jannes-Kalinowski, Presses Universitaires du Septentrion (2017)
 • Lupa Krystian, Utopia. Listy do aktorów, tłum. Erik Veaux, Actes Sud (2016)
 • Lupa Krystian, Utopia. Listy do aktorów, tłum. Erik Veaux, Le Temps du Theatre (2016)
 • Łukasiewicz Jan, O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa, Editions de l’éclat
 • Machowiak Aleksandra, Mizieliński Daniel, DOMEK, Mila Editions / Rue des Ecoles (2013)
 • Masłowska Dorota, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, tłum. Zofia Bobowicz, Noir sur Blanc
 • Masłowski Michał, Mickiewicz – la France et l’Europe, Institut d’études slaves
 • Michajłowicz Konstanty, Pamiętniki Janczara. Kronika turecka, tłum. Charles Zaremba, Anacharsis (2011)
 • Miłosz Czesław, Abecadło, tłum. Laurence Dyévre, Fayard
 • Miłoszewski Zygmunt, Uwikłanie, tłum. Kamil Barbarski, Mirobole (2012)
 • Mysłakowski Piotr, Sikorski Andrzej, Fryderyk Chopin. Korzenie, tłum. Wojciech Gilewski, Edition la Rama (2017)
 • Myśliwski Wiesław, Ostatnie rozdanie, tłum. Margot Carlier, Actes Sud (2016)
 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Margot Carlier, Actes Sud (2010)
 • Nałkowska Zofia, Medaliony, tłum. Agnieszka Grudzińska, Institut d'EtudetsSlaves (2014)
 • Nałkowska Zofia, Niecierpliwi, Les editions Circe (2014)
 • Nałkowska Zofia, Niecierpliwi, tłum. Frédérique Laurent, Circé (2016)
 • Niemiec Maciej, Tego dnia i tego poranka, tłum. Fernand Combon, Atelier la Feugraie
 • Norwid Cyprian Kamil, Poematy, tłum. Christope Jezewski, Jean Bourilly, Paul Cazin, Editions Bénédictines
 • Norwid Cyprian Kamil, Kleopatra i Cezar, tłum. Claude-Henry du Bord, Christophe Jezewski, Cahiers Bleus/Libraire Bleue (2005)
 • Norwid Cyprian Kamil, Poezje 1839-1883, Editions Jacques Coeur Breches (2013)
 • Norwid Kamil Cyprian, Wybór tekstów, tłum. Christophe Jeżewski, Pierre Guillaume de Roux (2017)
 • Nowakowski Przemysław, Trzy kobiety wokół mojego łóżka, Les Solitaires Intempestifs (2005)
 • Olech Joanna, Pompon w rodzinie Fisiów, tłum. Margot Carlier, Flammarion / Père Castor (2012)
 • Olech Joanna, Pulpet i Prudencja, tłum. Margot Carlier, Flammarion Pere Castor (2014)
 • Ostachowicz Igor, Noc żywych Żydów, tłum. Isabelle Jannes-Kalinowski, L'Antilope (2016)
 • Onichimowska Anna, Hera moja miłość, tłum. Margot Carlier,Lydia Waleryszak, Thierry Magnier (2008)
 • Parys Magdalena, Tunel, tłum. Margot Carlier, Caroline Raszka-Dewez, Agullo Éditions (2017)
 • Revue Ethnologie Francaise - Pologne, Presses Universitaires de France (2008)
 • Różewicz Tadeusz, Regio i inne wiersze, tłum. Claude-Henry du Bord, Christophe Jezewski, Arfuyen (2007)
 • Różycki Tomasz, Bestiarium, tłum. Maryla Laurent, Le lierre embrassant la muraille (2017)
 • Różycki Tomasz, Kolonie, tłum. Jacques Burko, l'Improviste (2006)
 • Sapkowski Andrzej, Krew Elfów, tłum. Lydia Waleryszak, Bragelonne (2008)
 • Sapkowski Andrzej, Miecz przeznaczenia, tłum. Alexandre Dayet, Bragelonne (2008)
 • Sapkowski Andrzej, Ostatnie życzenie, tłum. Laurence Dyèvre, Bragelonne
 • Siwczyk Krzysztof, Gdzie Indziej Jest Teraz, Editions Grèges (2014)
 • Socha Piotr, Pszczoły, tłum. Lydia Waleryszak, De la Martiniere Jeunesse (2017)
 • Solarz Ewa, D.E.S.I.G.N., Mila Editions / Rue des Ecoles (2011)
 • Stasiuk Andrzej, Dziewięć, tłum. Grażyna Erhard, Christian Bourgois (2008)
 • Stasiuk Andrzej, Fado, Christian Bourgois (2008)
 • Stasiuk Andrzej, Jak zostałem pisarzem, tłum. Margot Carlier, Actes Sud (2013)
 • Stasiuk Andrzej, Przez rzekę, tłum. Frederique Laurent, Le Passeur
 • Stasiuk Andrzej, Biały Kruk, Noir sur Blanc
 • Stasiuk Andrzej, Fado. Fragment w antlologii Last & Lost, tłum. Charles Zaremba, Noir sur Blanc
 • Stasiuk Andrzej, Taksim, tłum. Charles Zaremba, Actes Sud (2010)
 • Stasiuk Andrzej, Wschód, tłum. Margot Carlier, Actes Sud (2017)
 • Szymanowski Karol, Pisma muzyczne, Editions Aug. Zurfluh
 • Szczygieł Mariusz, Zrób sobie raj, tłum. Margot Carlier, Actes Sud (2011)
 • Świrszczyńska Anna, Wybór poezji, tłum. Hanna Konicka, Erik Veaux, L'âge d'Homme (2010)
 • Taborska Agnieszka, Senny żywot Leonory de la Cruz, tłum. Veronique Patte, Interférences (2006)
 • Tischner Józef, Filozofia dramatu, tłum. Maryla Laurent, Editions Du Cerf (2009)
 • Tokarczuk Olga, Ostatnie historie, tłum. Grażyna Erhard, Noir sur Blanc
 • Tokarska-Bakir Joanna, Legendy o krwi. Antropologia przesądu, tłum. Małgorzata Maliszewska, Albin Michel
 • Tulli Magdalena, Skaza, tłum. Charles Zaremba, Stock
 • Tuszyńska Agata, Ćwiczenia z utraty, tłum. Jean-Yves Erhel,Grasset (2008)
 • Tuszyńska Agata, Śpiewaczka, Grasset (2010)
 • Tuwim Irena, Pampilio,Helium / Actes Sud (2012)
 • Villquist Ingmar, Beztlenowce, Les Solitaires Intempestifs (2005)
 • Walczak Michał, Biedny ja, suka i jej nowy koleś, tłum. Sarah Cillaire et Monika Prochniewicz, l' Espace d un instant (2011)
 • Walczak Michał, Podróż do wnętrza pokoju, Les Solitaires Intempestifs (2005)
 • Wałęsa Lech, Droga do prawdy, tłum. Sébastien Laurent, Maryla Laurent,Céline Launay, Editions de l'Archipel (2010)
 • Werbowski Tecia, Czyli dymki, tłum. Elisabeth Van Wilder, Métropolis (2009)
 • Wilk Mariusz, Wilczy notes, Noir sur Blanc
 • Witkowski Michał, Lubiewo, tłum. Madeleine Nasalik, Editions de l'Olivier
 • Wodziński Cezary, Św. Idiota. Projekt antropologii apofatycznej, tłum. Erik Veaux, La Différence
 • Żuławski Andrzej, Jonasz, tłum. Erik Veaux, Filigranova (2010)
 • Żeromski Stefan, Uroda życia, Trakt editions (2014)
 • Żeromski Stefan, Uroda życia, tłum. Krystyna Bourneuf, Anna Ciesielska-Ribard, Trakt Editions (2016)

GRECJA

 • Antologia młodych polskich poetów, wielu, tłum. Lara Unuk, Vakxikon Publications (2020)

 • Antologia polskiej poezji romantycznej, wielu, tłum. Jorgos Petropulos, N.& S. Batsioulas Publications (2018)

 • Bednarek Justyna, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek, tłum. Anastasia Chatzigiannidi, Patakis Publishers (2020)

 • Hłasko Marek, Palcie ryż każdego dnia, tłum. Choulariakis Dimitris, Melani Publications (2010)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Zogia Mavroidi, Metaichmio (2005)
 • Korczak Janusz, Prawo dziecka do szacunku, tłum. Beata Żółkiewicz-Siakantaris, Metaichmio (2017)
 • Krajewski Marek, Śmierć w Breslau, tłum. Irena Szelągiweicz, Metaichmio (2008)
 • Miciński Tadeusz, Ksiądz Faust, Kastaniotis (2008)
 • Miciński Tadeusz, W mroku gwiazd, Perispomeni publications (2015)
 • Miłosz Czesław, Wiersze ostatnie, tłum. Paweł Krupka, N.& S. Batsioulas Publications (2011)
 • Miłoszewski Zygmunt, Ziarno prawdy, tłum. Anastasia Chatzigiannidi, Stereoma (2019)

 • Mizielińska Aleksandra, Daniel Mizieliński, MAPY, tłum. Anastasia Chatzigiannidi, Patakis Publishers (2020)

 • Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem, tłum. Edyta Kosiel-Eygaggieloy, Olga Mpezentakoy, Alexandria Publications D. Fragkoulis & CO. OE (2013)
 • Sapkowski Andrzej, Miecz przeznaczenia, tłum. Dimitris Choulariakis, Selinibooks (2016)
 • Sapkowski Andrzej, Ostatnie Życzenie, tłum. Choulariakis Dimitris, Philip Psihalos and CO Publishing (2013)
 • Schulz Bruno, The Complete Fiction, tłum. Alexandra Ioannidou, Kastaniotis Editions (2019)

 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Drzewa, tłum. Agnieszka Barbara Czerwińska, Marianna Psychalou, Philip Psihalos & Co Publishing (2019)

 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Pszczoły, tłum. Marianna Psychalou, Philippos Psihalos & Co Publishing (2018)

 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Alexandra Ioannidou, Kastaniotis Editions (2020)

 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, Kastaniotis.com (2017)
 • Tuszyńska Agata, Oskarżona. Wiera Gran, tłum. Thomas Skassis, Rachel Kapon (2011)

GRUZJA

 • Gombrowicz Witold, Pornografia, tłum. Ketevan Kantaria, Books in Batumi (2019)

 • Górecki Wojciech, Abchazja, tłum. Grishikashvili Ambrosi, The Centre for Cultural Relations -Caucasian House (2014)
 • Górecki Wojciech, Toast za przodków, tłum. Grishikashvili Ambrosi, The Centre for Cultural Relations - Caucasian House (2012)
 • Herbert Zbigniew, Martwa natura z wędzidłem, tłum. Ambrosi Grishikashvili, Bakur Sulakauri Publishing (2018)

 • Herbert Zbigniew, Wybór poezji, tłum. Rusudan Kikaleishvili, Academic Press of Georgia (2019)

 • Jagielski Wojciech, Wszystkie Wojny Lary, tłum. Ambrosi Grishikashvili, The Centre For Cultural Relations "Caucasian House” (2018)

 • Kapuściński Ryszard, Cesarz, Bakur Sulakauri Publishing (2014)
 • Kapuściński Ryszard, Imperium, tłum. Grishikashvili Ambrosi, Publishing House Intelekti (2008)
 • Kapuściński Ryszard, Kirgiz schodzi z konia, Bakur Sulakauri Publishing (2014)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, Bakur Sulakauri Publishing (2014)
 • Kapuściński Ryszard, Szachinszach, tłum. Grishikashvili Ambrosi, Publishing House Intelekti (2008)
 • Mieszkowska Anna, Dzieci Ireny Sendlerowej, tłum. Gavasheli Natela, Artanuji Publishing (2013)
 • Mizielińska Aleksandra, Daniel Mizieliński, MAPY, tłum. Guram Beradze, Diogene Publishers (2018)

 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe, tłum. Gia Chumburidze, Diogene (2017)

HISZPANIA

 • Andrzejewski Jerzy, Popiół i diament, tłum. Katarzyna Sonnenberg i Sergio Trigan, Alba Editorial (2008)
 • Augustyniak Anna, Kochałam, kiedy odeszła, tłum. Amelia Serraller Calvo, Ediciones Amargord (2017)
 • Bajtlik Jan, Nić Ariadny. Mity i labirynty, tłum. Katarzyna Mołoniewicz, Ediciones Maeva (2020)

 • Bajtlik Jan, Typogryzmoł, tłum. Anna Gibert Montalà, Coco Books (2015)
 • Bajtlik Jan, Typogryzmoł, (kataloński), tłum. Anna Gibert Montalà, Coco Books (2015)
 • Baran Józef, Wybór wierszy, tłum. Anna Sobieska, Antonio Benitez Burraco, Ediciones Trea (2007)
 • Barańczak Stanisław, Wybór wierszy, tłum. Antonio Benitez, Anna Sobieska, Ediciones Trea (2013)
 • Bargielska Justyna, Małe listy, tłum. Katarzyna Olszewska Sonnenberg, Baltica Editorial (2019)

 • Bąkowska Karolina, Niesamowity Wszechświat, tłum. Katarzyna Moloniewicz Jaworska, Abel Antolín  Murcia Soriano, Fundación Santa María-Ediciones SM (2020)

 • Bednarek Justyna, Banda czarnej frotté. Skarpetki powracają, tłum. Karolina Jaszecka, ANTONIO VALLARDI EDITORE (2020)

 • Bednarek Justyna, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych), tłum. Karolina Jaszecka, Antonio Vallardi Editore (2018)

 • Bednarski Piotr, Błękitne śniegi, Barril & Barral (2011)
 • Białoszewski Miron, Pamiętnik z Powstania Warszawskiego, tłum. Katarzyna Olszewska-Sonnenberg, Alba Editorial (2010)
 • Bieńczyk Marek, Melancholia, tłum. Maila Lema, Quaderns Crema / Acantilado (2014)
 • Bikont Anna, Szczęsna Joanna, Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej, Editorial Pre-Textos (2013)
 • Boglar Krystyna, Bohdan Butenko, Gucio i Cezar tam gdzie pieprz rośnie, tłum. Ewa Katarzyna Mołoniewicz, Abel Antolín  Murcia Soriano, Fulgencio Pimentel (2020)

 • Boglar Krystyna, Bohdan Butenko, Klementyna lubi kolor czerwony, tłum. Ernesto Rubio, Marta Slyk, Ediciones Siruela (2019)

 • Borowski Tadeusz, Wybór opowiadań, tłum. Katarzyna Olszewska Sonnenberg, Sergio Trigán, Alba Editorial (2004)
 • Brzozowski Stanisław, Płomienie, tłum. Joanna Szypowska, Editorial Eutelequia (2016)
 • Butenko Bohdan, Krystyna Boglar, Gucio i Cezar na Wyspie Marchewkowej, tłum. Abel Murcia Soriano, Ewa Katarzyna Mołoniewicz, Fulgencio Pimentel (2019)

 • Chmielewska Joanna, Kocie worki, Ediciones B (2005)
 • Chwin Stefan, Dolina radości, tłum. Anna Rubio,Jerzy Sławomirski, Quaderns Crema / Acantilado (2010)
 • Chwin Stefan, Haneman, tłum. A. Rubió, J. Sławomirski, Quaderns Crema / Acantilado (2004)
 • Chwin Stefan, Złoty pelikan, tłum. J. Sławomirski, A. Rubió, Quaderns Crema /Acantilado (2007)
 • Czapski Józef, Na nieludzkiej ziemi, tłum. J.Sławomirski,A.Rubio, Quaderns Crema / Acantilado
 • Dehnel Jacek, Lala, tłum. Jerzy Sławomirsky, A. Rubió, Antonio Vallardi Editore (2011)
 • Drożdż Piotr, Krzysztof Wielicki - mój wybór, tłum. Beata Rozga, Ediciones Desnivel, S. L. (2019)

 • Edelman Marek, I była miłość w getcie, tłum. Agata Orzeszek, Galaxia Gutenberg (2012)
 • Fabjanowska-Micyk Zofia, Banzai. Japonia dla dociekliwych, tłum. Alfonso Cazenave, Editorial Planeta (2017)
 • Fink Ida, Skrawek czasu, Anthropos Editorial / Narino (2011)
 • Grotowski Jerzy, Antologia tekstów (j.kataloński), tłum. Anna Caixach, Fragmenta Editorial (2009)
 • Grynberg Henryk, Drohobycz, Drohobycz, tłum. Francisco Javier Villaverde, Benmatias (El Olivo Azul) (2011)
 • Grynberg Michał, Pamiętniki getta warszawskiego, tłum. Katarzyna Olszewska Sonnenberg, Sergio Trigán, Alba Editorial (2004)
 • Guśniowska Marta, Romanowicz Robert, A niech to gęś kopnie, tłum. Abel Antolín  Murcia Soriano, THULE EDICIONES SL (2020)

 • Herbert Zbigniew, Barbarzyńca w ogrodzie, Quaderns Crema (2008)
 • Herbert Zbigniew, Barbarzyńca w ogrodzie (j.kataloński), tłum. Manel Bellmunt, Associacio Sociocultural Labreu Edicions (2009)
 • Herbert Zbigniew, Król mrówek, tłum. Anna  Rubió, Jerzy Sławomirski, Acantilado/Quaderns Crema S.A (2019)

 • Herbert Zbigniew, Labirynt nad morzem, tłum. Anna Rubió, Jerzy Sławomirski, Quaderns Crema / Acantilado (2013)
 • Herbert Zbigniew, Wiersze zebrane, Random House Mondadori (2012)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat, tłum. Anna Orzeszek, Francisco Javier Villaverde Gonzalez, Libros del Asteroide (2011)
 • Hinz Krzysztof Jacek, Kuba. Syndrom wyspy, tłum. Amelia Serraller Calvo, Elżbieta Bortkiewicz, Los libros de FronteraD (2018)

 • Hłasko Marek, Teksty wybrane, tłum. Fernando Otero Macias, Automatica Editorial (2012)
 • Huelle Paweł, Mercedes Benz, tłum. Pilar Gil Cánovas, Aleph Editores
 • Hugo-Bader Jacek, Biała gorączka, Editorial Dioptrias S.L.(2014)
 • Hugo-Bader Jacek, Biała gorączka, tłum. Ernesto Rubio, Marta Słyk, Editorial Dioptrias (2016)
 • Hugo-Bader Jacek, Dzienniki kołymskie, tłum. Agata Orzeszek, Ernesto Rubio García, La Caja Books (2019)

 • Jagielski Wojciech, Dobre miejsce do umierania, tłum. Francisco Gonzalez, Random House Mondadori (2009)
 • Jagielski Wojciech, Wieże z kamienia, tłum. Francisco Javier Villaverde González, Random House Mondadori (2010)
 • Kamińska Anna, Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz, tłum. Miguel Cuesta Aguirre, Ediciones Desnivel, S. L. (2020)

 • Kantor Tadeusz, Wielopole, Wielopole. Umarła Klasa, Alba Editorial (2010)
 • Kantor Tadeusz, Wybór tekstów, Alba Editorial (2010)
 • Kapuściński Ryszard, Heban (j.kataloński), tłum. Anna Rubió i Jerzy Sławomirski, Grup Editorial 62 Empuries (2005)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Anna Rubió i Jerzy Sławomirski, Empuries
 • Karski Jan, Story of a Secret State. Tajne państwo: Opowieść o polskim Podziemiu, tłum. Agustina Luengo, Quaderns Crema / Acantilado (2011)
 • Karski Jan, Story of a Secret State. Tajne państwo: Opowieść o polskim Podziemiu (jęz.kataloński), tłum. Carles Miró, Quaderns Crema / Acantilado(2011)
 • Karski Piotr, W góry!, tłum. Abel Antolín Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz, geoPlaneta /Editorial Planeta, S.A. (2017)

 • Karski Piotr, W morze!, tłum. Abel Antolín Murcia Soriano;Katarzyna Moloniewicz, geoPlaneta /Editorial Planeta, S.A. (2018)

 • Kieślowski Krzysztof, O sobie. Autobiografia, T&B Editores (2013)
 • Kołakowski Leszek, 13 bajek z królestwa Lailonii, tłum. Dariusz Kuźniak, Ivan Garcia Sala, KRK Ediciones (2008)
 • Kołakowski Leszek, Husserl i poszukiwanie pewności, tłum. Ramon Vilà, Marbot Ediciones SL (2018)

 • Kołakowski Leszek, Moje słuszne poglądy na wszystko, tłum. Jerzy Sławomirski, Anna Rubio Rodon, Editorial Melusina
 • Kołakowski Leszek, O co nas pytają wielcy filozofowie (I, II, III), tłum. Anna Rubio, Jerzy Sławomirski, Arcadia (Atmarcadia) (2008)
 • Korczak Janusz, Pamiętnik i inne pisma z getta, tłum. Jerzy Sławomirski, Seix Barral/Editorial Planeta (2018)

 • Krall Hanna, Król Kier znów na wylocie, tłum. Katarzyna Olszewska-Sonnenberg, Nocturna Ediciones (2011)
 • Laks Szymon, Gry oświęcimskie, Arena Libros
 • Lec Stanisław Jerzy, Wybrane aforyzmy i wiersze, tłum. Elżbieta Bortkiewicz, Abraham Gragera, Editorial Pre-Textos (2013)
 • Lem Stanisław, Astronauci, tłum. Abel Murcia, Katarzyna Mołoniewicz, Impedimenta (2016)
 • Lem Stanisław, Golem XIV, tłum. Joanna Orzechowska, Impedimenta(2010)
 • Lem Stanisław, Kongres futurologiczny, tłum. Bárbara Gill, Interzona Editora (2013)
 • Lem Stanisław, Maska, Impedimenta (2014)
 • Lem Stanisław, Prowokacja, tłum. Abel Murcia, Katarzyna Mołoniewicz (2020)

 • Lem Stanisław, Solaris, tłum. Joanna Orzechowska, Impedimenta (2010)
 • Lem Stanisław, Szpital Przemienienia, tłum. Bardzińska Joanna, Impedimenta (2007)
 • Lem Stanisław, Śledztwo, tłum. Joanna Orzechowska, Impedimenta
 • Libera Antoni, Madame, tłum. Katarzyna Olszewska Sonnenberg, Sergio Trigán, Tusquets Editores
 • Lipska Ewa, Drzazga, Pomarańcza Newtona, tłum. Antonio Benitez, Anna Sobieska, Ediciones Trea (2009)
 • Loth-Ignaciuk Agata, Bartłlomiej Ignaciuk, Doba na oceanie. Jak przepłynąć Atlantyk kajakiem?, tłum. Xavier Farré, Barbara Fiore Editora (2020)

 • Machowiak Aleksandra, Mizieliński Daniel, DOMEK, tłum. Anna Gibert, Coco Books (2013)
 • Maruszczak Marta, Artur Gulewicz, Co tam słychać, czyli dziwne dźwięki z głębi ciała, tłum. Karolina Jaszecka, Lata de Sal (2020)

 • Masłowska Dorota, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, tłum. Joanna Orzechowska, Random House Mondadori (2005)
 • Michnik Adam, W poszukiwaniu utraconego sensu, Quaderns Crema / Acantilado (2014)
 • Miłosz Czesław, Inne abecadło, Turner
 • Miłosz Czesław, Moja Europa, tłum. Xavier Farré, Galaxia Gutenberg (2017)
 • Miłosz Czesław, Wybór wierszy, tłum. Xavier Farré, Galaxia Gutenberg (2011)
 • Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, Galaxia Gutenberg SL (2015)
 • Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, tłum. Xavier Farré, Galaxia Gutenberg (2016)
 • Miłoszewski Zygmunt, Gniew, tłum. Francisco Javier Villaverde, Penguin Random House Grupo Editorial (2018)

 • Miłoszewski Zygmunt, Uwikłanie, tłum. Javier Villaverde Gonzalez, Penguin Random House Grupo Editorial (2014)
 • Miłoszewski Zygmunt, Ziarno prawdy, tłum. Francisco Javier Villaverde González, Negra Alfaguara (2016)
 • Mizielińska Aleksandra, Daniel Mizieliński, Małgorzata Mycielska, Ale patent!, tłum. Olga Glondys, Ekare Europa S.L. (2017)

 • Mizielińska Aleksandra, Daniel  Mizieliński, Jeden dzień, tłum. Ernesto Rubio, Ediciones Maeva (2017)

 • Mizielińska Aleksandra, Daniel  Mizieliński, Mapy, tłum. Ernesto Rubio, Ediciones Maeva (2018)

 • Mizielińska Aleksandra, Mizieliński Daniel, Pod ziemią, pod wodą, tłum. Katarzyna Mołoniewicz, Abel Murcia, Maeva Young (2017)
 • Mizielińska Aleksandra, Daniel  Mizieliński, Tu jesteśmy!, tłum. Abel Antolín Murcia Soriano, Katarzyna  Mołoniewicz, Ediciones Maeva (2019)

 • Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem, tłum. Katarzyna Olszewska, Alba Editorial (2008)
 • Mrożek Sławomir (j. hiszp.), 34 opowiadania, Quaderns Crema / Acantilado
 • Mrożek Sławomir (j. katal.), 34 opowiadania, Quaderns Crema / Acantilado
 • Mrożek Sławomir, Baltazar. Autobiografia, tłum. Anna Rubio, Jerzy Sławomirski, Quaderns Crema / Acantilado (2011)
 • Mrożek Sławomir, Das Leben für Anfänger, Quaderns Crema / Acantilado (2013)
 • Mrożek Sławomir, Maleńkie lato, Quaderns Crema, tłum. Joanna Albin / Acantilado (2004)
 • Mrożek Sławomir, Hiszpania, Quaderns Crema / Acantilado (2010)
 • Mrożek Sławomir, Opowiadania 1990-1993 (jęz. galicyjski), tłum. Paula Cancelas, Rinoceronte Editora (2011)
 • Mrożek Sławomir, Słoń, tłum. J. Sławomirsky, A. Rubio, Quaderns Crema / Acantilado
 • Mrożek Slawomir, Woda, tłum. Jerzy Sławomirski, Acantilado/Quaderns Crema S.A (2019)

 • Mycielska Małgorzata, Ale patent!, tłum. Olga Glondys, Ediciones Ekaré (2016)
 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Francisco Javier Villaverde, 451 Editores (2011)
 • Nałkowska Zofia, Medaliony, tłum. Bożena Zaboklicka, Francec Miravitlles, Editorial Minuscula (2009)
 • Nowak Kazimierz, Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd, tłum. Jerzy Slawomirski, Anna Rubió Rodon, Ediciones del Viento (2018)

 • Nurowska Maria, Postscriptum, tłum. Pilar Gil Cánovas, Ediciones B (2009)
 • Odojewski Włodzimierz, Sezon w Wenecji, tłum. Katarzyna Olszewska Sonnenberg, Editorial Minuscula (2009)
 • Oklejak Marianna, Cuda-niewidy. Zagadki dla młodszych i starszych, tłum. Ernesto Rubio, Marta Slyk, Ediciones Siruela (2020)

 • Olech Joanna, Edgar Bąk, Egaliterra, tłum. Karolina Jaszecka, Penguin Random House Grupo Editorial (2020)

 • Olech Joanna, Edgar Bąk, Mam prawo i nie zawaham się go użyć!, tłum. Ernesto Rubio, Marta Slyk, Ediciones Siruela (2020)

 • Osiński Zbigniew, Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, tłum. Amelia Serraller Calvo, Editorial Fundamentos (2018)

 • Ostachowicz Igor, Noc żywyczh Żydów, tłum. Francisco Javier Villaverde Gonzalez, Random House Mondadori (2013)
 • Papusza (Bronisława Wajs), Lesie, ojcze mój, tłum. Amelia Serraller Calvo, Ediciones Torremozas (2019)

 • Pilch Jerzy, Inne rozkosze, tłum. Joanna Albin, Quaderns Crema / Acantilado
 • Podróże z Ryszardem Kapuścińskim. Opowieści trzynastu tłumaczy, Universitat Autonoma de Barcelona Servei de Publicacions (2008)
 • Prus Bolesław, Lalka, tłum. Agata Orzeszek, KRK Ediciones (2005)
 • Puzyńska Katarzyna, Motylek, tłum. Francisco Javier Villaverde Gonzalez, Maeva Ediciones (2017)
 • Puzyńska Katarzyna, Więcej czerwieni, tłum. Amelia Serraller Calvo, Ana Quintario Santiago, Ediciones Maeva (2019)

 • Rejmer Małgorzata, Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii, tłum. Ernesto Rubio, Agata Orzeszek, La Caja Books (2020)

 • Rejmer Małgorzata, Bukareszt. Kurz i krew, tłum. Agata Orzeszek, Ernesto Rubio, La Caja Books (2019)

 • Sapkowski Andrzej, Miecz przeznaczenia, tłum. José Maria Faraldo, Bibliopolis
 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod klepsydrą, (j.kataloński), tłum. Anna Rubió, Jerzy Sławomirski, Quaderns Crema / Acantilado
 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe, tłum. Jorge Segovia, Violetta Beck, Maldodor
 • Skibiński Michal, Ala Bankroft, Widziałem pięknego dzięcioła, tłum. Ewa Katarzyna Mołoniewicz, Abel Antolín  Murcia Soriano, Fulgencio Pimentel (2020)

 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Drzewa, tłum. Ewa Katarzyna Mołoniewicz, Abel Antolín Murcia Soriano, Ediciones Maeva (2018)

 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Pszczoły, tłum. Katarzyna Mołoniewicz, Abel Antolín Murcia Soriano, Ediciones Maeva (2016)
 • Stasiuk Andrzej, Dukla, tłum. Elżbieta Bortkiewicz, Juan Carlos Vidal, Quaderns Crema / Acantilado
 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, tłum. Alfonso Cazenave Canton, Quaderns Crema / Acantilado
 • Stasiuk Andrzej, Opowieści galicyjskie, tłum. Alfonso Cazenave, Quaderns Crema / Acantilado (2010)
 • Stasiuk Andrzej, Taksim, tłum. Alfonso Cazenave, Quaderns Crema S.A. Acantilado (2014)
 • Strug Andrzej, Pokolenie Marka Świdy, tłum. Joanna Szypowska, Circulo d'Escritores (2016)
 • Szczeklik Andrzej, Katharsis, tłum. J. Sławomirsky, A. Rubio, Quaderns Crema / Acantilado (2010)
 • Szczeklik Andrzej, Kore, tłum. Victor Benitez Canfranc, Maila Lema Quintana, Quaderns Crema / Acantilado (2011)
 • Szczygielski Marcin, Arka czasu, tłum. Katarzyna Sonnenberg, Baltica Editorial (2018)

 • Szczygieł Mariusz, Gottland, tłum. Maria Dolores Pérez Pablo, Quaderns Crema / Acantilado (2011)
 • Szmaglewska Seweryna, Dymy nad Birkenau, tłum. Katarzyna Olszewska Sonnenberg, Sergio Trigan, Alba Editorial (2005)
 • Szymanowicz Maciej, Krasnoludki. Fakty, mity, głupoty, tłum. Karolina Jaszecka, Lata de Sal (2020)

 • Szymborska Wisława, Czarna piosenka, tłum. Abel Murcia, Katarzyna Mołoniewicz, Nordica Libros (2020)

 • Szymborska Wisława, Dwukropek, tłum. Gerardo Beltran, Abel A. Murica Soriano, Editiones Igitur
 • Szymborska Wisława, Lektury nadobowiązkowe. Nowe lektury nadobowiązkowe, tłum. Manel Bellmunt Serrano, Ediciones Alfabia (2009)
 • Szymborska Wisława, Poczta literacka czyli jak zostać (lub nie zostać) pisarzem, tłum. Abel Murcia, Katarzyna Mołoniewicz, Nordica Libros (2018)

 • Szymborska Wisława, Tutaj, Bartleby Editores (2009)
 • Themerson Stefan, Hobson's Island, tłum. Enrique Maldonado Roldán, Automatica Editorial (2012)
 • Tochman Wojciech, Jakbyś kamień jadła, tłum. Katarzyna Olszewska-Sonnenberg, Libros del K.O., S.L.L. (2014)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Agata Orzeszek, Editorial Anagrama (2019)

 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Xavier Farré, Enciclopedia Catalana (2019) (kataloński)

 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, Enciclopèdia Catalana
 • Tokarczuk Olga, Joanna Concejo, Zgubiona dusza, tłum. Xavier Farré, Thule Ediciones SL (2020)

 • Tulli Magdalena, Skaza, tłum. Francisco Javier Villaverde, Rayo Verde Editorial (2015)
 • Tulli Magdalena, Skaza, tłum. Marta Cedro, Guillem Calaforra, Rayo Verde Editorial (2015) (kataloński)
 • Tulli Magdalena, Włoskie szpilki, tłum. Francisco Villaverde González, Rayo Verde Editorial (2018)

 • Tulli Magdalena, Włoskie szpilki, tłum. Xavier Farré, Rayo Verde Editorial (2018) (kataloński)

 • Tumidajewicz Zbigniew, Lato w Szamoniksie, tłum. Aránzazu Calderón Puerta, Ediciones Desnivel (2005)
 • Wat Aleksander, Mój wiek, tłum. Jerzy Sławomirky, A. Rubió, Quaderns Crema / Acantilado (2008)
 • Wicha Marcin, Rzeczy, których nie wyrzuciłem, tłum. Katarzyna  Olszewska Sonnenberg, Baltica Editorial (2020)

 • Wilk Mariusz, Wilczy notes, tłum. Katarzyna Olszewska Sonnenberg, Alba Editorial (2008)
 • Witkowski Michał, Drwal, tłum. Javier Villaverde Gonzalez, Rayo Verde Editorial (2012)
 • Witkowski Michał, Drwal, tłum. Marta Cedro, Guillem Calaforra, Rayo Verde Editorial (2012) (kataloński)
 • Wittlin Józef, Orfeusz w piekle XX wieku, tłum. Amelia Serraller Calvo, Libros de Trapisonda (2016)
 • Wojdowski Bogdan, Chleb rzucony umarłym, tłum. Elżbieta Bortkiewicz, Confluencias Editorial (2017)
 • Wyspiański Stanisław, Hamlet, tłum. Dariusz Kuźniak, IvanGarcia Sala, KRK Ediciones (2012)
 • Zagajewski Adam, Asymetria, tłum. Xavier Farré, Acantilado / Quaderns Crema S.A (2018) (kataloński)

 • Zagajewski Adam, Lekka przesada, tłum. Jerzy Sławomirski, Acantilado/Quaderns Crema S.A (2019)
 • Zagajewski Adam, Niewidzialna ręka, tłum. Xavier Farré, Quaderns Crema / Acantilado (2011)
 • Zagajewski Adam, Obrona żarliwości, tłum. J. Sławomirski, A. Rubió, Quaderns Crema / Acantilado
 • Zagajewski Adam, Solidarność i samotność, tłum. A. Rubió, J. Sławomirski, Quaderns Crema / Acantilado (2010)
 • Zagajewski Adam, W cudzym pięknie, tłum. Angel Enrique Diaz-Pintado Hilario, Editorial Pre-Textos
 • Zieliński Tadeusz, Chopin. Życie i droga twórcza, Turner (2009)
 • Żeromski Stefan, Przedwiośnie, tłum. Joanna Szypowska, Editorial Eutelequia (2016)

HOLANDIA

 • Andrzejewski Jerzy, Ciemności kryją ziemię, tłum. Lisetta Stembor, In de Knipscheer
 • Bałuk Kamil, Wszystkie dzieci Louisa, tłum. Charlotte Pothuizen, Uitgeverij De Geus (2018)

 • Bednarek Justyna, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek, tłum. Jo Govaerts, Volt Publishing (2020)

 • Bikont Anna, My z Jedwabnego, tłum. Karol Lesman, Nieuw Amsterdam Uitgevers (2016)
 • Bikont Anna, Szczęsna Joanna, Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wisławy Szymborskiej, tłum. Karol Lesman, De Geus
 • Bolecka Anna, Kochany Franz, tłum. Karol Lesman, De Geus
 • Czyżewski Tytus, Włamywacz z lepszego towarzystwa, tłum. Charles Kraszewski, Glagoslav Publications (2019)

 • Dehnel Jacek, Saturn, tłum. Esselien't Hart, Uitgeverij Marmer (2011)
 • Dek Maria, W lesie, tłum. Charlotte Pothuizen, Boycott (2020)

 • Domosławski Artur, Kapuściński non-fiction, De Geus (2011)
 • Edelman Marek, I była miłość w getcie, tłum. Adrjan van Rijsewijk, Marmer (2011)
 • Herbert Zbigniew, Wiersze zebrane, tłum. Gerard Rasch, De Bezige Bij
 • Hłasko Marek, Ósmy dzień tygodnia, tłum. Karol Lesman, Contact
 • Hłasko Marek, Sowa córka piekarza, tłum. Karol Lesman, Contact
 • Horwath Witold, Seans, tłum. Karol Lesman, De Geus
 • Jagielski Wojciech, Wieże z kamienia, tłum. Esselien't Hart, De Geus
 • Jagielski Wojciech, Modlitwa o deszcz, tłum. Ewa van den Bergen-Makala, De Geus
 • Janko Anna, Mała zagłada, tłum. Philip Boehm, World Editions (2020)

 • Krajewski Marek, Koniec świata w Breslau, tłum. Greet Pauwelijn, Rita Martynowski-Depestel, Van Gennep (2009)
 • Krajewski Marek, Widma w mieście Breslau, tłum. Karol Lesman, Van Gennep
 • Krasicki Ignacy, Satyry i Wojna Chocimska, tłum. Charles Kraszewski, Glagoslav Publications (2019)

 • Kraszewski Józef Ignacy, Ostatnia z książąt słuckich. Kronika z czasów Zygmunta III, tłum. Kazys Uscila, Leidykla Briedis (2016)
 • Kuczok Wojciech, Widmokrąg, Van Gennep (2010)
 • Laskier Rutka, Pamiętniki Rutki Laskier, tłum. Karol Lesman, De Geus (2008)
 • Lipska Ewa, Wybór wierszy, De Geus
 • Lipska Ewa, Drzazga, tłum. Ad van Rijsewijk, De Geus
 • Lipska Ewa, Sefer, tłum. Ad van Rijsewijk, Marmer (2010)
 • Lipska Ewa, Wybór wierszy, tłum. Ad van Rijsewijk, Uitgeverij Douane (2018)

 • Mickiewicz Adam, Dziady, tłum. Charles Kraszewski, Glagoslav Publications (2017)

 • Mickiewicz Adam, Sonety Krymskie, tłum. Charles Kraszewski, Glagoslav Publications (2018)

 • Myśliwski Wiesław, Kamień na kamieniu, tłum. Karol Lesman, EM. Queridos Uitgeverij BV (2011)
 • Myśliwski Wiesław, Ostatnie rozdanie, tłum. Karol Lesman, Em. Querido's (2016)
 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Karol Lesman, EM. Queridos Uitgeverij BV (2009)
 • Myśliwski Wiesław, Widnokrąg, tłum. Karol Lesman, Em. Querido's Uitgeverij B.V. (2018)

 • Nałkowska Zofia, Granica, tłum. Esselien't Hart, Van Gennep
 • Odojewski Włodzimierz, Sezon w Wenecji, tłum. Charlotte Pothuizen, Em. Querido's Uitgeverij B.V. (2019)

 • Oklejak Marianna, Cuda-niewidy. Zagadki dla młodszych i starszych, tłum. Jo Govaerts, Em. Querido's Uitgeverij B.V. (2020)

 • Olczak-Ronikier Joanna, W ogrodzie pamięci, tłum. Esselien' t Hart, De Geus
 • Pilch Jerzy, Pod mocnym aniołem, tłum. Karol Lesman, De Geus
 • Piwkowska Anna, Franciszka, tłum. Kazys Uscila, Nieko rimto (2016)
 • Prus Bolesław, Lalka, tłum. Karol Lesman, L.J. Veen (2011)
 • Różewicz Tadeusz, Wybór wierszy, tłum. Karol Lesman, De Geus
 • Rusinek Michał, Mały Chopin, tłum. Ad van Rijsewijk, Holandia, Marmer (2011)
 • Sapkowski Andrzej, Ostatnie życzenie, De Vliegende Hollander (2011)
 • Słowacki Juliusz, Wybór dramatów, tłum. Charles Kraszewski, Glagoslav Publications (2018)

 • Stasiuk Andrzej, Opowieści Galicyjskie, tłum. Karol Lesman, De Geus (2006)
 • Stasiuk Andrzej, Dukla, tłum. Karol Lesman, De Geus
 • Stryjkowski Julian, Głosy w ciemności, tłum. Karol Lesman, De Geus (2005)
 • Szymborska Wisława, Dwukropek, tłum. Karol Lesman, De Geus
 • Szymborska Wisława, Tutaj, tłum. Karol Lesman, De Geus (2009)
 • Szymborska Wisława, Wystarczy, tłum. Karol Lesman, De Geus (2013)
 • Tochman Wojciech, Córeńka, tłum. Ewa van den Bergen-Makala, De Geus (2009)
 • Tokarczuk Olga, Dom dzienny, dom nocny, De Geus
 • Tokarczuk Olga, Księgi Jakubowe, tłum. Karol Lesman, Uitgeverij De Geus (2019)

 • Tokarczuk Olga, Ostatnie historie, tłum. Karol Lesman, De Geus
 • Twardoch Szczepan, Król, tłum. Charlotte Pothuizen, Nieuw Amsterdam (2020)

 • Wat Aleksander, Mój wiek, Meulenhoff
 • Wiśniewski Janusz L., Bikini, tłum. Theo Veenhof, Luitinhg-Sijthoff B.V. (2011)
 • Witkowski Michał, Lubiewo, tłum. Jacques Dehue,Rita Martynowski, Van Gennep (2009)
 • Witkowski Michał, Margot, Van Gennep (2012)
 • Wittlin Józef, Sól ziemi, tłum. Dirk Zijlstra, Wereldbibliotheek (2020)

 • Wojasiński Rafał, Olanda i Dziad Kalina, tłum. Charles Kraszewski, Glagoslav Publications (2020)

 • Wyspiański Stanisław, Wybór: Legenda, Bolesław Śmiały, Skałka, Acropolis, tłum. Charles Kraszewski, Glagoslav Publications (2017)

 • Zamoyski Adam, Chopin, tłum. Anke ten Doeschate, Rene van Veen, Balans (2009)

INDIE

 • Herbert Zbigniew, Mr. Cogito. Selected Poems, Rajkamal Prakashan (2005)
 • Kapuściński Ryszard, Szachinszach, tłum. Narayanan Sukumaran, Kalachuvadu Publications Pvt.  (2018)

 • Kapuściński Ryszard, Szachinszach, tłum. Prakash Dixit, Rajkamal Prakashan (2013)
 • Miłosz Czesław, Wybór wierszy, tłum. Kamil Siedczyński, Jadavpur University Press (2020)

 • Ostałowska Lidia, Farby wodne, Zubaan Publishers Private Limited (2014)
 • Ostałowska Lidia, Farby wodne, tłum. Sean Gaspar Bye, Zubaan (2016)
 • Stasiuk Andrzej, Opowieści Galicyjskie, tłum. Skakuj Puri Maria, Monika Browarczyk, Rajkamal Prakashan (2013)
 • Tokarczuk Olga, Szafa, tłum. Skakuj Puri Maria, Rajkamal Prakashan (2013)

IRAN

 • Mickiewicz Adam, Sonety krymskie, Baal Publications (2008)

IRLANDIA

 • Karpowicz Ignacy, Gesty, tłum. Maya Zakrzewska-Pim, Dalkey Archive Press (2017)

ISLANDIA

 • Lipska Ewa, Wybór wierszy, tłum. Olga Hołownia, Dimma (2016)

 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Drzewa, tłum. Illugi Jökulsson, Sögur útgáfa ehf (2019)

 • Tuwim Julian, Pan Maluśkiewicz i wieloryb, tłum. Olga Hołownia, Forlagid (2014)

IZRAEL

 • Antologia nowego polskiego dramatu, Habimah National Theatre of Israel / Books in the Attic
 • Antologia polskiej poezji, Even Hoshen (2014)
 • Bart Andrzej, Rewers, tłum. Miri Paz, Ktav Publishing (2011)
 • Bator Joanna, Ciemno, prawie noc, tłum. Illay Halpern, Keter Books (2015)
 • Bator Joanna, Ciemno, prawie noc, tłum. Illay Halpern, Keter Books (2017)
 • Bereś Witold, Burnetko Krzysztof, Marek Edelman. Życie, po prostu, tłum. Handelzalts Michael, Books in the Attic (2011)
 • Bikont Anna, My z Jedwabnego, Carmel Publishing House (2015)
 • Bikont Anna, My z Jedwabnego, tłum. Ilay Halpern, Carmel Publishing House (2016)
 • Bikont Anna, Szczęsna Joanna, Pamiątkowe rupiecie, Carmel Publishing House (2013)
 • Błoński Jan, Biedni Polacy patrzą na getto, Tel Aviv University Press (2004)
 • Bukowska Paulina, Niezidentyfikowany objekt hallicynogenny, tłum. Miri Paz, Kinneret-Zmira-Bitan (2009)
 • Dehnel Jacek, Lala, tłum. Boris Gerus, Keter Books (2008)
 • Engelking Barbara, Libionka Dariusz, Żydzi w powstańczej Warszawie, Moreshet Mordechai Anielevich Memorial Holocaust Study and Research Center (2014)
 • Głowacki Janusz, Good night, Dżerzi, tłum. Ilay Halpern, Schocken Publishing House (2014)
 • Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk, Resling Publishing House (2006)
 • Herbert Zbigniew, Wybór wierszy, tłum. David Weinfeld, Carmel Publishing House (2011)
 • Herbert Zbigniew, Barbarzyńca w ogrodzie, tłum. Mārtā(h) Wîûrēq-Stānqēbîs ; a'harît dābār Dābîd Waynpeld, Carmel Publishing House
 • Hugo-Bader Jacek, Biała gorączka, tłum. Marta Stankiewicz, Kinneret Zmora Bitan (2011)
 • Huelle Paweł, Castorp, tłum. Rafi Weichert, Xargol Books (2008)
 • Huelle Paweł, Mercedes Benz, tłum. Miri Paz (Poznanski), Xargol Books
 • Huelle Paweł, Weiser Dawidek, tłum. Miri Paz, Xargol Books (2005)
 • Jarocki Robert, Żyd Piłsudskiego, Gvanim Publisher (2006)
 • Kołakowski Leszek, Klucz niebieski / Rozmowy z diabłem, tłum. Michał Handelzalc, Tel Aviv UP
 • Krajewski Marek, Festung Breslau, Keter Books (2008)
 • Krajewski Marek, Śmierć w Breslau, tłum. Boris Gerus, Keter Books (2008)
 • Miłosz Czesław, To, Even Hoshen (2008)
 • Miłosz Czesław, Wiersze wybrane, tłum. David Weinfeld, Even Hoshen (2013)
 • Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, tłum. Miri Paz, Keshev Publishing House (2011)
 • Miłoszewski Zygmunt, Ziarno prawdy, tłum. Anat Zajdman, Penn Publishing (2014)
 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Zajdman Anat, Kinneret-Zmira-Bitan (2009)
 • Nałkowska Zofia, Medaliony, tłum. David Weinfeld, Hakkibutz-Hameuchad (2017)
 • Nurowska Maria, Listy miłości, tłum. Anat Zajdman, Hakibbutz Hameuchad Publishing 2009
 • Olczak-Ronikier Joanna, W ogrodzie pamięci, tłum. Uzi Freidkin, Schocken Publishing House (2006)
 • Paziński Piotr, Pensjonat, Ktav Publishing (2011)
 • Prus Bolesław, Lalka, Carmel Publishing House (2012)
 • Srokowski Stanisław, Nienawiść, tłum. Shmuel Roethbard, Orion Publisher (2008)
 • Stasiuk Andrzej, Dukla, tłum. Miri Paz, Modan Publishing House (2008)
 • Szczygieł Mariusz, Zrób sobie raj, Ktav Publishing Ltd (2011)
 • Szymborska Wisława, Lektury nadobowiązkowe, tłum. Rafi Weichert, Xargol Books (2005)
 • Szymborska Wisława, Poczta literacka, tłum. Rafi Weichert, Xargol Books (2014)
 • Szymborska Wisława, Wybór wierszy, Carmel Publishing House (2011)
 • Tokarczuk Olga, Ostatnie historie, Achuzat Bayit Books (2010)
 • Twardowski Jan, Wybór wierszy, Montan (2008)
 • Witkowski Michał, Lubiewo, tłum. Ilay Halpern, Schocken Publishing House (2009)
 • Wojaczek Rafał, Sanatorium, Even Hoshen (2014)
 • Żbikowski Andrzej, Karski, Carmel Publishing House (2013)

JAPONIA

 • Helman Zofia, Skowron Zbigniew, Wróblewska-Straus Hanna, Korespondencja Fryderyka Chopina, tłum. Sekiguchi Tokimasa, Iwanami Shoten Publishers (2010)
 • Miłosz Czesław, Świat, Poema Naiwne, tłum. Tsukada Michiko, Ishihara Rui, Yugengaisha Minato No Hito (2013)

KANADA

 • Bargielska Justyna, Małe lisy, tłum. Agnieszka Żuk, Les Allusifs (2016)
 • Filipowicz Kornel, Romans prowincjonalny, Les Allusifs (2007)
 • Kawalec Julian, Tańczący jastrząb, Les Allusifs (2006)
 • Lipska Ewa, Sefer, Athabasca University Press (2012)
 • Odojewski Włodzimierz, Nie można cię samego zostawić o zmierzchu. Cyrk przyjechał, cyrk odjechał, Les Allusifs (2008)
 • Odojewski Włodzimierz, Sezon w Wenecji, Les Allusifs (2005)
 • Czapliński Przemysław, Niżyńska Joanna, Trojanowska Tamara, A History of Polish Literature and Culture, University of Toronto Press (2014)
 • Tamara Trojanowska, Joanna Niżyńska, Przemysław Czapliński (red.), Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918, University of Toronto Press (2018)

KOREA

 • Fabisińska Liliana, Asia Gwis, Grzyby, tłum. Kim Young-hwa, Pulbit Publishing Company (2019)

 • Fabjanowska-Micyk Zofia, Banzai. Japonia dla dociekliwych, tłum. Jiwone Lee, Pulbit Publishing (2017)
 • Kapuściński Ryszard, Heban, tłum. Ester Czoj, Crimson Books (2009)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Estera Czoj, Crimson Books 1007 Korea Business Center (2012)
 • Kisielewska Zuzanna, Jerzy Gruchot, Wojciech Koss, 12 półtonów, tłum. Jiwone Lee, Jihaksa Publishing Co. (2019)

 • Kucharska Nikola, Katarzyna Gładysz, Joanna Wajs, Paweł Łaczek, Zwierzęta, które zniknęły, tłum. Young Hwa Kim, Nolkungri (2020)

 • Loth Ignaciuk Agata, Bartłomiej Ignaciuk, Doba na oceanie. Jak przepłynąć Atlantyk kajakiem?, tłum. Jiwon Lee, SANHA Publishing (2020)

 • Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, Dawno temu w Mamoko, tłum. Estera Czoj, Dourei Publications (2012)
 • Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, Miasteczko Mamoko, tłum. Estera Czoj, Dourei Publications (2012)
 • Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, Tu jesteśmy, Pulbit Publishing (2012)
 • Mizielińska Aleksandra, Daniel Mizieliński, Zjedz to sam, tłum. Young-Hwa Kim, Hong Seok (2020)

 • Sapkowski Andrzej, Chrzest ognia, tłum. Jiwone Lee, Jeumedia (2019)

 • Sapkowski Andrzej, Czas pogardy, tłum. Jiwone Lee, Jeumedia (2018)

 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Drzewa, tłum. Jiwone Lee, Pulbit Publishing Company (2018)

 • Socha Piotr, Pszczoły, tłum. Ji-won Lee, Pulbit Publishing (2017)
 • Stanny Janusz, Baśń o królu Dardanelu, tłum. Ji-won Lee, Yeoyoudang Publishing (2010)
 • Stanny Janusz, O malarzu rudym jak cegła, tłum. Ji-won Lee, Yeoyoudang Publishing (2010)
 • Szymborska Wisława, Lektury nadobowiązkowe, tłum. SungEun Choi, Spring Day's Book (2018)

 • Utnik-Strugała Monika, Mamma mia, tłum. Jiwone Lee, Pulbit Publishing (2017)

KOSOWO

 • Zagajewski Adam, Jechać do Lwowa, Zeri

KUBA

 • Morawski Stefan, Wybór tekstów, Criterios

LIBAN

 • Gombrowicz Witold, Dziennik. Tom I, tłum. Agnieszka Piotrowska, Bahaei Motasem, Manuszrat al-Dżamal / Al-Kamel Verlag (2017)

 • Gombrowicz Witold, Dziennik. Tom II, tłum. Agnieszka Piotrowska, Bahaei Motasem, Manuszrat al-Dżamal / Al-Kamel Verlag (2019)

 • Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, tłum. Abir Merei, Manuszrat al-Dżamal / Al-Kamel Verlag (2018)

 • Subart Jan, Handlarz wspomnień albo bitwa poetów, tłum. Georg Yacoub, Dar al Adab - The House of Literature (2012)

LITWA

 • Antologia (Czeladnik czasu. Śladami Czesława i Oskara Miłoszów), Homo Liber (2010)
 • Bajkowska Lidia, Bajka o piosence i nutkach, Mazasis Vyturys
 • Bardach Juliusz, Wybór tekstów, tłum. Rimvydas Petrauskas,  Adai (2009)
 • Batko Zbigniew, Z powrotem, tłum. Ryte Janauskaite, Leidykla Gelmes (2016)
 • Bieńkowski Dawid, Nic, tłum. Kazys Uscila, Mintis Publishing House
 • Buchowski Krzysztof, Litwomani i polonizatorzy, tłum. Irena Aleksaitė, Baltos Lankos (2011)
 • Czerwinska-Rydel Anna, Katarzyna Bogucka, Co tu jest grane?, tłum. Biruta Jonuškaite, Institute of Social Innovations (2020)

 • Dehnel Jacek, Lala, tłum. Biruté Jonuškaité, Kronta (2009)
 • Duczmal Małgorzata, Jagiellonowie, tłum. Birutė Mikalonienė, Vyturys Jarutis, Science and Encyclopaedia Publishing Institute (2008)
 • Gałczyński K.I., Młynek do kawy, tłum. Vytas Deksnys, Vario Burnos (2005)
 • Gawryluk Barbara, Tutu. Opowieść o śwince, która marzyła o rajskiej wyspie, tłum. Biruta Augustiniene, Social Innovation Institute (2020)

 • Giedroyc Jerzy, Czesław Miłosz, Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz Listy 1973-2000, tłum. Kazys Uscila, Mintis (2017)

 • Gołaszewska Maria, Estetyka pięciu zmysłów, Mazasis Vyturys
 • Gombrowicz Witold, Ferdydurke, tłum. Irena Aleksaité, Lithuanian Writers' Union Publishers
 • Gombrowicz Witold, Kosmos, tłum. Vytautas Deksnys, Baltos Lankos (2008)
 • Gombrowicz Witold, Opętani, tłum. Irena Aleksaitė, Baltos Lankos (2011)
 • Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk, tłum. Irena Aleksaite, Baltos Lankos (2009)
 • Gretkowska Manuela, Kobieta i mężczyźni, tłum. Kazys Uscila, Mintis Publishing House (2008)
 • Grochowska Magdalena, Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu, tłum. Kazys Uscila, Mokslo ir enciklopediju leidybos centras (2016)
 • Grudziński Antoni, Fryderyk Chopin. Przewodnik po życiu i twórczości, tłum. Vyturys Jarutis, Science and Encyclopaedia Publishing Centre (2010)
 • Gruszka-Zych Barbara, Mój poeta, tłum. Birutė Jonuškaitė, Beata Piasecka, Naujosios Romuvos Fondas (2010)
 • Hen Józef, Mój przyjaciel Król, tłum. Vytautas Dekšnys, Publishing House of Vilnius Pedagogical University (2011)
 • Herbert Zbigniew, Nike, która się waha, Lithuanian Writers’ Union Publishers
 • Illg Jerzy, Mój Znak. Część II. Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, tłum. Birute Jonuškaite, Homo Liber (2011)
 • Kamiński Jarosław, Rozwiązła, Gimtasis Zodis (2013)
 • Kapuściński Ryszard, Chrystus z karabinem na ramieniu, tłum. Vytas Dekšnys, Kitos Knygos (2009)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Kazys Uscila, Mintis Publishing House (2008)
 • Karpowicz Ignacy, Gesty, Vaga (2011)
 • Karski Piotr, W morze!, tłum. Lina Valioniene, Lithuanian Sea Museum (2020)

 • Kasdepke Grzegorz, A ja nie chcę być księżniczką, tłum. Biruta  Jonuškaite, Institute of Social Innovations (2017)

 • Kołakowski Leszek, Mini wykłady o maxi sprawach, tłum. Vyturys Jarutys, Science & Encyclopaedia Publishing Center (2020)

 • Krall Hanna, Król Kier znów na wylocie, tłum. Birute Jonuškaite, Homo Liber (2017)
 • Kraszewski Józef Ignacy, Ada, tłum. Irena Aleksaite, Gimtasis Zodis (2010)
 • Kraszewski Józef Ignacy, Wilno od poczatków jego do roku 1750. Tom III, tłum. Kazys Uscila, Mintis (2019)

 • Kruczyński Zenon, Farba znaczy krew, tłum. Vidas Morkunas, Metodika (2011)
 • Krzyżaniakowa Jadwiga, Ochmański Jerzy, Władysław II Jagiełło, tłum. Kazys Uscila, UAB. A. Semaska IR KO (2010)
 • Kuczok Wojciech, Gnój, tłum. Kazys Uscila, Mintis Publishing House (2005)
 • Kuźniak Angelika, Marlene, tłum. Irena Aleksaite, Gimtasis Zodis (2012)
 • Lem Stanisław, Eden, tłum. Nomeda Berkuviene, Eridanas (2006)
 • Lem Stanisław, Fiasko, tłum. Vidas Morkunas, Eridanas (2008)
 • Libera Antoni, Madame, tłum. Vyturys Jarutis, Strofa
 • Mackiewicz Józef, Drogi donikąd, tłum. Leonardas Vilkas, Adai (2008)
 • Mackiewicz Józef, Prawda w oczy nie kole, Naujasis Židinys-Aidai (2015)
 • Makuszyński Kornel, Szatan z siódmej klasy, tłum. Ryte Janauskaite, Gimtasis Zodis (2005)
 • Makuszyński Kornel, Awantura o Basię, tłum. Ryte Janauskaite, Gimtasis Zodis
 • Maleszka Andrzej, Czerwone krzesło, Gelmes Publishing (2015)
 • Maleszka Andrzej, Magiczne drzewo/ Czerwone krzesło, tłum. Ryte Janauskaite, Gelmes (2016)
 • Maleszka Andrzej, Tajemnica mostu, Gelmes Publishing (2015)
 • Maleszka Andrzej, Magiczne drzewo/ Tajemnica mostu, tłum. Ryte Janauskaite, Gelmes (2017)
 • Masłowska Dorota, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, tłum. Vytas Deksnys, Kitos Knygos
 • Meysztowicz Walerian, Gawędy o czasach i ludziach, tłum. Tomas Vyšniauskas, Adai Publishing House
 • Miłosz Czesław, Abecadło, tłum. Vytautas Dekšnys, Publishing House AIDAI (2011)
 • Miłosz Czesław, Piesek przydrożny, tłum. Vyturys Jarutis, Strofa
 • Miłosz Czesław, Rodzinna Europa, tłum. Juozas Tumelis, Apostrofa (2011)
 • Miłosz Czesław, To, Strofa
 • Miłosz Czesław, Traktat poetycki (z moim komentarzem), tłum. Tomas Venclova, APOSTROFA (2020)

 • Miłosz Czesław, Venclova Tomas, Powroty do Litwy, Leidykla VAGA (2014)
 • Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, tłum. Almis Grybauskas, Lithuanian Writer's Union Publishers (2011)
 • Miłosz Czesław, Giedroyc Jerzy, Listy 1952-1963, tłum. Kazys Uscila, Mintis Publishing House (2009)
 • Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, Cichocki Sebastian, S.Z.T.U.K.A., tłum. Irena Aleksaite, Modern Art Center (2013)
 • Modzelewski Karol, Barbarzyńska Europa, tłum. Vytautas Deksnys, Mintis Publishing House
 • Myśliwski Wiesław, Ostatnie rozdanie, tłum. Kazys Uscila, Mintis (2019)

 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Kazys Ucila, Mintis Publishing House (2009)
 • Myśliwski Wiesław, Ucho igielne, tłum. Kazys Uscila, Mintis (2020)

 • Myśliwski Wiesław, Widnokrąg, tłum. Vyturys Jarutis, Lietuvos Rašytoju Sąjungos Leidykla (2017)
 • Nowak Katarzyna T., Moja mama czarownica, tłum. Irena Aleksaite, Gimtasis Zodis (2008)
 • Piątkowska Renata, Która to Malala?, tłum. Birute Jonuškaite, 700 eilučiuleidykla (2017)
 • Piątkowska Renata, Która to Malala?, tłum. Biruta  Jonuškaite, Institute of Social Innovations (2018)

 • Pilch Jerzy, Inne rozkosze, tłum. Vyturys Jarutis, Strofa
 • Pilch Jerzy, Pod Mocnym Aniołem, tłum. Vyturys Jarutis, Strofa
 • Różewicz Tadeusz, 4 poematy ze zbioru "Niepokój", tłum. Vytas Dekšnys, Vario Burnos
 • Różewicz Tadeusz, Wybór wierszy, tłum. Eugenijus Ališanka, Apostrofa (2017)
 • Rylski Eustachy, Warunek, tłum. Kazys Uscila, Mintis Publishing House (2008)
 • Ryrych Katarzyna, Łopianowe pole, tłum. Odeta Venckaviciene, Vsį Terra Publica (2019)

 • Sapkowski Andrzej, Chrzest ognia, tłum. Vidas Morkunas, Eridanas (2006)
 • Sapkowski Andrzej, Czas pogardy, tłum. Vidas Morkunas, Eridanas (2006)
 • Sapkowski Andrzej, Krew elfów, tłum. Vidas Morkunas, Eridanas (2006)
 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe, Baltos Lankos
 • Seredyka Jan, Księżniczka i chudopachołek, tłum. Vytautas Deksnys, Publishing House of Vilnius Pedagogical University (2009)
 • Skarga Barbara, Granice historyczności, tłum. Vytautas Deksnys, Mintis Publishing House
 • Soból Marek, Mojry, tłum. Kazys Uscila, Mintis Publishing House (2006)
 • Socha Piotr, Pszczoły, tłum. Kazys Uscila, DebesuGanyklos (2017)
 • Stabryła Stanisław, Mitologia dla dorosłych, Mintis Publishing House
 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, tłum. Vytautas Deksnys, Kitos Knygos (2006)
 • Stelmaszyk Agnieszka, Tajemnica klejnotu Nefertiti cz. I - kroniki Archeo, tłum. Kazys Uscila, Nieko rimto (2017)
 • Strzelczyk Jerzy, Zapomniane narody Europy, tłum. Vytautas Dekšnys, Mintis Publishing House (2009)
 • Szabłowski Witold, Zabójca z miasta moreli, tłum. Juraj Koudela, Absynt (2017)
 • Szabłowski Witold, Tańczące niedźwiedzie, tłum. Karol Chmel, Absynt (2017)
 • Szczeklik Andrzej, Katharsis, Mintis Publishing House (2013)
 • Szczeklik Andrzej, Katharsis, tłum. Kazys Uscila, Mintis (2016)
 • Szczeklik Andrzej, Kore, tłum. Kazys Uscila, Mintis Publishing House (2009)
 • Tatarkiewicz Władysław, Dzieje sześciu pojęć, tłum. Tamara Bairašauskaite, Vaga (2006)
 • Tatarkiewicz Władysław, Historia filozofii t.1-3, Alma Littera
 • Tatarkiewicz Władysław, O szczęściu, Strofa (2006)
 • Tatarkiewicz Władysław, O szczęściu, Science and Encyclopaedia Publishing Centre (2015)
 • Terakowska Dorota, Córka czarownic, tłum. Irena Aleksaite, Gimtasis Zodis (2006)
 • Terakowska Dorota, Poczwarka, tłum. Vytas Deksnys, Lithuanian Writer's Union Publishers (2006)
 • Terakowska Dorota, Tam gdzie spadają anioły, tłum. Irena Aleksaite, Gimtasis Zodis (2006)
 • Terakowska Dorota, Ono, tłum. Irena Aleksaite, Gimtasis Zodis
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Vyturys Jarutis, Lithuanian Writers’ Union Publishers (2019)

 • Tokarczuk Olga, Dom dzienny dom nocny, tłum. Vyturys Jarutis, Strofa
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inny czasy, tłum. Vyturys Jarutis, Strofa
 • Tulli Magdalena, Włoskie szpilki, tłum. Birute Jonuškaite, Lithuanian Writer's Union Publishers (2014)
 • Tyszka Agnieszka, Zosia z ulicy kociej, tłum. Irena Aleksajte, UAB Presvika (2014)
 • Witkowski Michał, Lubiewo, Strofa (2006)
 • Zagajewski Adam, Dwa miasta, tłum. Kazys Uscila, Vaga (2013)
 • Zagajewski Adam, Utwory wybrane, tłum. Eugenijus Ališanka, Kronta (2011)
 • Zanussi Krzysztof, Strategie życia, czyli jak zjeść ciastko i je mieć, tłum. Kazys Uscila, VAGA Publishers (2018)

 • Znamierowska-Prüfferowa Maria, Wilno miasto sercu najbliższe, tłum. Viktorija Skliutaité, Alma Littera (2009)

ŁOTWA

 • Iwaszkiewicz Jarosław, Panny z Wilka, tłum. Ingmara Balode, Neputns (2019)

 • Kosmowska Barbara, Tru, tłum. Ingmara Balode, Pētergailis (2019)

 • Łoziński Mikołaj, Reisefieber, tłum. Ingmara Balode, 1/4 Satori (2008)
 • Łoziński Mikołaj, Bajki dla Idy, tłum. Indmara Balode, Liels un Mazs (2010)
 • Madeyska Ewa, Król, tłum. Ingmara Balode, Pētergailis (2019)

 • Madeyska Ewa, Okularki, tłum. Ingmara Balode, Pētergailis (2019)

 • Masłowska Dorota, Między nami dobrze jest, tłum. Zane Štala, Mansards (2016)
 • Miłosz Czesław, Rodzinna Europa, tłum. Māris Salējs, Zvaigzne ABC Publishers (2011)
 • Miłosz Czesław, Te korytarze. Wybór wierszy, tłum. Dagnija Dreika, Daugava Publishing House (2013)
 • Mizielińska Aleksandra, Mizieliński Daniel, Mapy, tłum. Zane Štala, Kartes (2017)
 • Orłoń Marian, Ostatnia przygoda detektywa Noska. Detektyw Nosek i porywacze. Jak detektyw Nosek zadziwił Lipki Nowe, tłum. Ingmara Balode, Pētergailis (2020)

 • Szczypiorski Andrzej, Początek, tłum. Irena Birzvalka, Harro von Hirschheydt SIA (2005)
 • Taraska Anna, Daria Solak, Kropka z błędem, tłum. Ingmara Balode, Pētergailis (2020)

 • Tulli Magdalena, W czerwieni, Atena
 • Wechterowicz Przemysław, Proszę mnie przytulić, tłum. Ingmara Balode, SIA Liels un mazs (2018)

 • Wicha Marcin, Rzeczy, których nie wyrzuciłem, tłum. Ingmara Balode, Apgāds Mansards (2020)

 • Zagajewski Adam, Wybór wierszy, tłum. Ingmar Balode, 1/4 Satori (2009)

MACEDONIA

 • Bart Andrzej, Fabryka Muchołapek, tłum. Michaił Warakoski, Makedonska Rech (2011)
 • Bator Joanna, Ciemno, prawie noc, Makedonika Litera(2014)
 • Bator Joanna, Piaskowa Góra, tłum. Aneta Todewska, Makedonska Rech (2012)
 • Conrad Joseph, W oczach Zachodu, tłum. Andrej Jovanchevski, Begemot (2019)

 • Gombrowicz Witold, Bakakaj, tłum. Filip Dimevski, Begemot (2019)

 • Gombrowicz Witold, Ferdydurke, tłum. Filip Dimiewski, Begemot Dooel Skopje (2014)
 • Gombrowicz Witold, Kosmos, tłum. Filip Dimiewski, Begemot Dooel Skopje (2012)
 • Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk, tłum. Filip Dimiewski, Begemot Dooel Skopje (2012)
 • Grabiński Stefan, Wybór nowel, tłum. Lidia Tanuszewskaja, Begemot Dooel Skopje (2012)
 • Grochola Katarzyna, Nigdy w życiu, tłum. Aneta Toderska, Makedonska Rech (2008)
 • Gutowska-Adamczyk Małgorzata, 110 ulic, tłum. Aneta Todewska, Makedonska Rech (2012)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Biała noc miłości, tłum. Lidija Tanuszevska, ILI-ILI
 • Janczarski Czesław, Miś Uszatek, tłum. Aleksandra Bubevska, Templum (2018)

 • Jędrzejewska-Wróbel Roksana, Humorz Hipolita Kabla, tłum. Filip Dimiewski, Behemot (2017)
 • Kapuściński Ryszard, Imperium, tłum. Lidia Tanuszewskaja, Begemot Dooel Skopje (2014)
 • Kapuściński Ryszard, Jeszcze jeden dzień życia, tłum. Lidja Tanuszewska, Behemot (2017)
 • Karpowicz Ignacy, Sońka, tłum. Filip Dimiewski, Behemot (2017)
 • Kasdepke Grzegorz, W moim brzuchu mieszka jakieś zwierzątko, tłum. Filip Dimiewski, Begemot (2017)
 • Kołakowski Leszek, 13 Bajek z Królestwa…, tłum. Matej Kacorovski, NIK LIST
 • Krajewski Marek, Śmierć w Breslau, tłum. Filip Dimiewski, Begemot Dooel Skopje (2012)
 • Kuczok Wojciech, Gnój, Makedonska Rech 2009
 • Lem Stanisław, Cyberiada, tłum. Milica Mirkulovska, Antolog Books (2018)

 • Lem Stanisław, Solaris, tłum. Milica Mirkułowska, Antolog (2016)
 • Lipska Ewa, Wybór poezji, ViG Zenica DOOO Skopje (2014)
 • Maleszka Andrzej, Magiczne drzewo. Czerwone krzesło, tłum. Zvonko  Dimoski, Ars Lamina (2018)

 • Maleszka Andrzej, Magiczne drzewo. Czerwone krzesło, tłum. Zwonko Dimoski, Libi (2017)
 • Mikołajewski Jarosław, Wędrówka Nabu, tłum. Zvonko  Dimoski, Ars Lamina (2019)

 • Miłosz Czesław, Dolina Issy, tłum. Sana Michajłowska, ViG Zenica DOOO Skopje (2014)
 • Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, tłum. Filip Dimevski, Begemot (2019)

 • Miłoszewski Zygmunt, Uwikłanie, tłum. Filip Dimevski, Antolog Books (2018)

 • Miłoszewski Zygmunt, Ziarno prawdy, tłum. Lidia Tanuszewskaja, Begemot Dooel Skopje (2014)
 • Norwid Cyprian, Wybór nowel, tłum. Lidia Tanuszewskaja, Begemot Dooel Skopje (2012)
 • Orzeszkowa Eliza, Ostatnia miłość, tłum. Ilija  Trajkovski, Martina commerce (2018)

 • Piątkowska Monika, Nikczemne historie, tłum. Aneta Todewska, Makedonska Rech
 • Pilch Jerzy, Inne rozkosze, tłum. Milica Mirkułowska, Antolog (2015)
 • Pilot Marian, Pióropusz, tłum. Aneta Sapeta, Makedonska Rech (2013)
 • Prus Bolesław, Nowele, tłum. Filip Dimiewski, Begemot Dooel Skopje (2012)
 • Reymont Władysław, Bunt, tłum. Zwonko Dimoski, Wostok (2017)
 • Reymont Władysław, Ziemia obiecana, tłum. Filip  Dimevski, Begemot (2019)

 • Rigall Grażyna, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Humory Hipolita Kabla, tłum. Filip Dimevski, Begemot (2018)

 • Ryrych Katarzyna, Łopianowe pole, tłum. Milica Mirkulovska, Antolog Books (2020)

 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe. Sanatoriumpod Klepsydrą, tłum. Lidia Tanuszewskaja, Begemot Dooel Skopje (2010)
 • Schulz Bruno, Utwory rozproszone. Jesień, Republika marzeń, Kometa, Ojczyzna, Begemot Dooel Skopje (2014);
 • Sienkiewicz Henryk, Krzyżacy, tłum. Filip Dimiewski, Natalia Łukomska, Begemont Dooel Skopje (2009)
 • Sienkiewicz Henryk, Nowele ludowe, Nowele amerykańskie, tłum. Filip Dimiewski, Natalia Łukomska, Begemot Dooel Skopje (2011)
 • Sienkiewicz Henryk, Ogniem i mieczem, tłum. Filip Dimewski, Begemot (2017)

 • Stasiuk Andrzej, Biały kruk, tłum. Milica Mirkulowska, Antolog (2014)
 • Stasiuk Andrzej, Taksim, Antolog (2015)
 • Stasiuk Andrzej, Taksim, tłum. Milica Mirkułowska, Antolog (2016)
 • Szczygieł Mariusz, Zrób sobie raj, tłum. Zvonko Dimoski, Vostok (2019)

 • Szymanowicz Maciej, Najmniejszy słoń świata, tłum. Filip Dimevski, Begemot (2020)

 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, Makedonska Rech, (2006)
 • Tokarczuk Olga, E.E., tłum. Lidia Tanuszewskaja, Antolog (2012)
 • Tuszyńska Agata, Narzeczona Szchulza, tłum. Milica Mirkułowska, Antolog (2016)
 • Tuszyńska Agata, Oskarżona Wiera Gran, tłum. Milica Mirkulowska, Antolog (2014)
 • Twardoch Szczepan, Morfina, tłum. Ilija Trajkowski, Begemot (2016)
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Pożegnanie jesieni, tłum. Aneta Todiewska, Makedonska Rech (2010)
 • Witkowski Michał, Lubiewo, Ars Lamina (2014)
 • Varga Krzysztof, Aleja Niepodległości, tłum. Milica Mirkulowska, Antolog (2012)
 • Zapolska Gabriela, Menażeria ludzka, tłum. Ilija Trajkovski, Martina commerce (2019)

 • Żeromski Stefan, Ludzie bezdomni, tłum. Ilija Trajkovski, Martina Commerce (2017)

 • Żeromski Stefan, Przedwiośnie, tłum. Naum Trajanovski, ViG Zenica (2019)

MAROKO

 • Mickiewicz Adam, Sonety Krymskie, Kalimate (2012)

MEKSYK

 • Antologia polskiego reportażu, Universidad Veracruzana (2015)
 • Fiedorczuk Julia, Poezje wybrane, tłum. Gerardo Beltrán, Laotrarevista (2017)
 • Gombrowicz Witold, Dziennik. Wybór, tłum. Sergio Pitol, El cuenco de plata (2016)
 • Lipska Ewa, Wyjście awaryjne (Antologia), tłum. Abel Murcia, Buró Blanco (2012)
 • Mrożek Sławomir, Emigranci, TeatroSinParedes (2008)
 • Szymborska Wisława, Wystarczy, Buró Blanco (2013)
 • Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Wybór wierszy, tłum. Marta Cichocka, Ediciones Atrasalante (2018)

 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, Editorial Oceano de Mexico (2013)
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Szewcy, La Zonambula (2012)

NIEMCY
Antologia młodej polskiej prozy, Verlag B1
Antologia polskiej poezji: Das reicht für eine Irrfahrt durch Polen, Leipziger Literaturverlag (2010)
Amejko Lidia, Żywoty świętych osiedlowych, tłum. Bernard Hartmann, Dumont Buchverlag (2010)
Bardijewska Liliana, Zielony wędrowiec, tłum. Ilaria De Nuzzo, Knabe Verlag Weimar (2017)
Bargielska Justyna, Małe lisy, tłum. Lisa Palmes, Klak Verlag Jörg Becken & Ingo Markert GbR (2014)
Bart Andrzej, Fabryka Muchołapek, tłum. Albrecht Lempp, Schöffling &s Co.
Bart Andrzej, Rewers, tłum. Albrecht Lempp, Schöffling & Co. (2014)
Bator Joanna, Piaskowa Góra, tłum. Ester Kinsky, Suhrkamp (2011)
Bereś Witold, Burnetko Krzysztof, Marek Edelman. Życie. Po prostu, tłum. Barbara Kulinska-Krautmann, Parthas (2009)
Białoszewski Miron, Tajny Dziennik, tłum. Dagmara Kraus, edition.fotoTAPETA (2012)
Białuński Grzegorz, Kształtowanie się społeczeństwa Prus Krzyżackich i Książęcych na obszarze Wielkiej Puszczy (do 1568), Verein für Familienforschung in Ost-und Westpreußen
Bieńczyk Marek, Terminal, tłum. Karin Wolff, Verlag Dr. Tibor Schaefer
Bieńczyk Marek, Tworki, Ullstein
Bonda Katarzyna, Pochłaniacz, tłum. Paulina Schulz, Heyne (2017)
Borowski Tadeusz, Wybór opowiadań, tłum. Friedrich Griese, Schöffling & Co. (2006)
Bujko Mirosław M., Złoty pociąg, tłum. Friedrich Griese, DTV (2006)
Chutnik Sylwia, Kieszonkowy atlas kobiet, tłum. Antje Ritter-Jasińska, Vliegen (2010)
Chwalba Andrzej, III Rzeczpospolita. Raport specjalny, tłum. Andreas R. Hofmann, Harrassowitz (2008)
Chwin Stefan, Kartki z dziennika. Dziennik dla dorosłych, tłum. Marta Kijowska, edition.fotoTAPETA (2014)
Cygan Jacek, Klezmer. Opowieść o życiu Leopolda Kozłowskiego Kleinmana, tłum. Paulina Schulz, Wilhelm Fraenger Institut Berlin / Metropol Verlag (2012)
Czerwińska-Rydel Anna, Ignerska Marta, Wszystko gra, tłum. Olaf Kuhl, mixtvision Mediengesellschaft (2013)
Domosławski Artur, Kapuściński non-fiction, tłum. Antje Ritter-Jasińska, Benjamin Voelkel, BEBUG / Rotbuch (2014)
Dzikowski Błażej, Brokat w oku, freiraum-verlag UG (hb) (2015)
Edelman Marek, I była miłość w getcie, tłum. Joanna Manc, Schöffling & Co. (2011)
Ficowski Jerzy, Czekanie na sen psa, tłum. Karin Wolff, DODO
Goczoł Jan, Antologia wierszy z lat 1964-2007, tłum. Urszula Usakowska-wolff i Manfred Wolff, POP-Verlag (2007)
Gombrowicz Witold, Dziennik, tłum. Agnieszka Piotrowska, Bahaci Motasem, Al.-Kamel Verlag (2018)
Gombrowicz Witold, Kronos, Carl Hanser Verlag (2015)
Grudzińska-Gross Irena, Miłosz i Brodski. Pole Magnetyczne, tłum. Lisa Palmes, Peter Lang (2011)
Grynberg Henryk, Prawda nieartystyczna / Monolog polsko-żydowski, tłum. Lothar Quinkenstein, Hentrich & Hentrich Verlag Berlin (2013)
Grynberg Henryk, Zwycięstwo. Ojczyzna, Hentrich & Hentrich Verlag Berlin (2015)
Grynberg Henryk, Żydowska wojna i zwycięstwo, Ojczyzna, tłum. Vera Cerny, Lothar Quinkenstein, Hentrich&Hentrich Verlag (2016)
Gwizdalanka Danuta, Meyer Krzysztof, Lutosławski. Droga do mistrzostwa, PFAU-Verlag Stefan Fricke + Sigrid Konrad 0(2013)
Hartwig Julia, Wiersze wybrane, tłum. Bernard Hartmann, Neue Kritik (2013)
Helbig Brygida, Anioły i świnie, tłum. Lothar Quinkenstein, Freiraum Verlag (2016)
Helbig Brygida, Enerdowce i inne ludzie, freiraum-verlag UG (hb) (2015)
Herling-Grudziński G., Inny Świat, tłum. Hansjürgen Wille, Carl Hanser
Hłasko Marek, Piękni dwudziestoletni, tłum. Roswitha Matwin-Buschmann, Neue Kritik
Horwath Witold, Seans, tłum. Esther Kinsky, Olaf Kühl, Hoffmann und Campe
Huelle Paweł, Castorp, tłum. Renate Schmidgall, Verlag C.H.Beck (2005)
Huelle Paweł, Felietony z Gazety Wyborczej, Rospo
Huelle Paweł, Mercedes Benz, tłum. Renate Schmidgall, C.H. Beck
Huelle Paweł, Ostatnia wieczerza, C.H.Beck (2008)
Jagielski Wojciech, Nocni wędrowcy, tłum. Lisa Palmes, Transit Buchverlag (2009)
Jakubowska-Fijałkowska Genowefa, Wybór wierszy, tłum. Urszula Usakowska-Wolff, POP-Verlag (2011)
Jarosz Maria, Obyś żył w ciekawych czasach. Fakty, wydarzenia, anegdoty, tłum. Matthias Barełkowski, Harrassowitz (2013)
Jaszczuk Paweł, Foresta Umbra, tłum. Barbara Samborska, Deutscher Taschenbuch (2009)
Kapuściński Ryszard, Busz po polsku, tłum. Martin Pollack, Renate Schmidgall, Eichborn (2009)
Kapuściński Ryszard, Lapidarium IV i V, Eichborn (2006)
Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Martin Pollack, Eichborn (2005)
Karpowicz Ignacy, Sońka, tłum. Katharina Kowarczyk, Berlin Verlag (2017)
Karski Jan, Story of a Secret State/Mon témoignage devant le monde, tłum. Franka Reinhart, Ursel Schäfer, Antje Kunstmann (2010)
Kijowska Marta, Stanisław Jerzy Lec zum 100 Geburtstag, Carl Hanser (2007)
Kołakowski Leszek, Mini wykłady o maxi sprawach, tłum. Dietrich Scholze, Reclam Leipzig
Kołakowski Leszek, Nowe Mini wykłady o maxi sprawach, tłum. Nina Kozlowski, Reclam Leipzig
Kołakowski Leszek, O co nas pytają wielcy filozofowie, tłum. Nina Kozłowski, Reclam Leipzig (2005)
Korczak Jerzy, Przypadki niemieckiego Polaka, Dittrich
Kornhauser Julian, Dom, sen, gry dzieciece, tłum. Kirsti Dubeck, Deutsches Kulturforum Östliches Europa
Kosiński Dariusz, Teatra polskie. Historie, tłum. Andreas Volk, lrich Heiße, Benjamin Voelkel, Verlag Theater der Zeit (2011)
Kowalewska Hanna, Tego lata w Zawrociu, tłum. Karin Wolff, Claasen
Krajewski Marek, Dżuma w Breslau, tłum. Paulina Schulz, DTV (2009)
Krajewski Marek, Festung Breslau, tłum. Paulina Schulz, DTV (2007)
Krajewski Marek, Koniec świata w Breslau, tłum. Paulina Schulz, DTV (2006)
Krajewski Marek, Widma w mieście Breslau, tłum. Paulina Schulz, DTV (2006)
Krall Hanna, Biała Maria, tłum. Bernhard Hartmann, Verlag Neue Kritik (2014)
Krall Hanna, To ty jesteś Daniel, tłum. Roswitha Matwin-Buschmann, Neue Kritik
Krall Hanna, Król kier znów na wylocie, tłum. Renatew Schmidgall, Neue Kritik
Krall Hanna, Różowe strusie pióra, tłum. Bernard Hartmann, Neue Kritik (2011)
Kruszyński Zbigniew, Na lądach i morzach, tłum. Esther Kinsky, DVA (2005)
Krynicki Ryszard, Magnetyczny punkt, tłum. Esther Kinsky, Rospo
Kujawska Ewa, Dom Małgorzaty, tłum. Steffen Hänschen, Verlag Hans Schiller (2009)
Lem Stanisław, Listy. Albo opór materii, tłum. Barbara Kulinska-Krautmann, Parthas (2008)
Libera Antoni, Madame, DTV
Liskowacki Artur Daniel, Eine kleine, tłum. Joanna Manc, Knaus Verlag
Lipka Sztarbałło Krystyna, Łazienkowe pytania, Gerstenberg Verlag GmbH & Co. KG (2015)
Ławrynowicz Marek, Diabeł na dzwonnicy, tłum. Renate Schmidgall, C.H.Beck
Ławrynowicz Marek, Kino Szpak, tłum. Renate Schmidgall, C.H. Beck
Łubieński Tomasz, 1939 - zaczęło się we wrześniu, tłum. Antje Ritter-Jasińska, edition.fotoTAPETA (2009)
Machowiak Aleksandra, Mizieliński Daniel, DOMEK, tłum. Dorota Stroińska, Moritz Verlag (2009)
Małyszek Tomasz, Kraina pozytywek, Luchterhand
Masłowska Dorota, Paw Królowej, tłum. Olaf Kühl, Kiepenheuer & Witsch (2006)
Matuszek Gabriela(red.),Postmosty. Polacy i Niemcy w nowej Europie. Pamięci Henryka, Georg Olms-Verlag
Miłosz Czesław, Utwory wybrane, Carl Hanser (2012)
Miłoszewski Zygmunt, Domofon, tłum. Jan i Katarzyna Opilka, DTV (2007)
Misiak Anna Maja, Judyta. Postać bez granic, tłum. Anna Maja Misiak, Wulfhard Stahl, Aisthesis (2009)
Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, Mapy, tłum. Thomas Weiler, Moritz Verlag (2013)
Mizieliński Daniel, Solarz Ewa, Mizielińska Aleksandra, D.E.S.I.G.N., tłum. Dorota Stroińska, Moritz Verlag (2010)
Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, Cichocki Sebastian, SZ.T.U.K.A, tłum. Thomas Weiler, Moritz Verlag (2012)
Nahacz Mirosław, Bombel, rłum. Renate Schmidgall, Weissbooks (2008)
Niemiec Maciej, Wybór wierszy, Luxbooks Christian Lux Velag (2011)
Norwid Cyprian, Rzecz o wolności słowa, tłum. Peter Gehrisch, Leipziger Literaturverlag (2011)
Norwid Kamil Cyprian, Vade-mecum, tłum. Peter Gehrisch, Leipziger Literaturverlag (2017)
Nowak Włodzimierz, Obwód głowy, tłum. Joanna Manc, Eichborn (2007)
Nurowska Maria, Imię Twoje, tłum. Paulina Schulz, DTV (2007)
Odojewski Włodzimierz, Czas odwrócony, tłum. Barbara Schaefer, DTV (2016)
Odojewski Włodzimierz, Nie można cię samego zostawić o zmierzchu; Cyrk przyjechał, cyrk odjechał, Schirmergraf (2008)
Odojewski Włodzimierz, Sezon w Wenecji, Schirmergraf
Orłowski Hubert, Za górami, za lasami... O niemieckiej literaturze Prus Wschodnich 1863-1945, Thelem / W.E.B. Eckhard Richter & Co. (2006)
Ostałowska Lidia, Farby wodne, Klak Verlag Jörg Becken & Ingo, tłum. Lisa Palmes, Markert GbR (2014)
Parys Magdalena, Tunel, tłum. Paulina Schulz, Prospero Verlag (2014)
Pawlak Paweł, Jajuńciek, tłum. Adam Jaromir, Gimpel
Paziński Piotr, Pensjonat, tłum. Benjamin Voelkel, edition.fotoTAPETA (2013)
Poniatowski Stanisław Fürst, Dziennik podróży przez niemieckie landy w roku 1784, tłum. Ingo Pfeifer, Mitteldeutscher Verlag (2017)
pod red. Joanny Krakowskiej i Andreasa Volka, Polski dramat współczesny, tłum. Andreas Volk, Bernhard Hartman, Theater der Zeit (2016)
Różewicz Tadeusz, Wybór wierszy, tłum. Bernard Hartmann, Verlag Karl Stutz (2011)
Różycki Tomasz, Bestiarium, tłum. Marlena Breuer, Edition fotoTapeta (2016)
Różycki Tomasz, Dwanaście stacji, Luchterhand Literaturverlag (2006)
Rudnicki Adolf, Kupiec łódzki, Neue Kritik
Rudnicki Janusz, Wybór utworów, tłum. Ursula Kiermeier, Doris Daume, Henryk Bereska, Dr. Tibor Schaefer
Rutkowski Krzysztof, Raptularz końca wieku. Paryskie Pasaże, tłum. Nina Kozlowski, Rospo
Rychter Bartłomiej, Kurs do Genewy, DTV (2008)
Sandauer Artur, Śmierć liberała, tłum. Ursula Usakowska-Wolff, Manfred Wolff, Pendragon
Sapkowski Andrzej, Boży bojownicy, tłum. Barbara Samborska, DTV (2006)
Sapkowski Andrzej, Czas Pogardy, tłum. Erik Simon, DTV (2008)
Sapkowski Andrzej, Lux perpetua, tłum. Barbara Samborska, DTV (2007)
Sapkowski Andrzej, Krew Elfów, tłum. Erik Simon, DTV (2008)
Sapkowski Andrzej, Narrenturm, tłum. Barbara Samborska, DTV (2005)
Siemion Piotr, Niskie łąki, tłum. Esther Kinsky, Volk und Welt
Sobański Antoni, Cywil w Berlinie, tłum. Barbara Kulinska-Krautmann, Parthas (2006)
Socha Piotr, Pszczoły, tłum. Thomas Weiler, Gerstenberg (2016)
Sowula Katarzyna, Zero osiemset, Tzuica (2007)
Springer Filip, Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u, tłum. Lisa Palmes, DOM (2014)
Stasiuk Andrzej, Jadąc do Stambułu (w antologii Old shores, new Argonauts), Suhrkamp (2009)
Steinhaus Hugo, Wspomnienia i zapiski, tłum. Alfred Müßiggang, Neisse Varlag Silvia & Detlef Krell (2009)
Szabłowski Witold, Zabójca z miasta moreli, tłum. Joanna Manc, Vilegen Verlag (2014)
Szagdaj Nadia, Sprawa pechowca, tłum. Paulina Schulz, Freiraum Verlag (2016)
Szaruga Leszek, Zdjęcie, tłum. Steffen Hänschen, Gabriele Schäfer (2009)
Szejnert Małgorzata, Czarny Ogród, tłum. Benjamin Voelkel, Deutsches Kulturforum Östliches Europa (2012)
Szolc Izabela, Cichy zabójca, tłum. Barbara Samborska, Prospero Verlag (2011)
Szolc Izabela, Martwy punkt, tłum. Barbara Samborska, Prospero Verlag (2013)
Szczeklik Andrzej, Kore, tłum. Albrecht Lempp, Herder (2010)
Szczerek Ziemowit, Przyjdzie Mordor i nas zje, tłum. Thomas Weiler, Voland&Quist (2017)
Szczygieł Mariusz, Gottland, tłum. Esther Kinsky, Suhrkamp (2008)
Tazbir Janusz, Polska na zakrętach dziejów, tłum. Urszula Usakowska -Wolff , Manfred Wolff, Dr. Tibor Schaefer
Terakowska Dorota, Poczwarka, tłum. Andrea Műller, Treibgut Verlag Frank Schroeder (2009)
Tokarczuk Olga, Bieguni, Schöffling & Co. (2008)
Tokarczuk Olga, Dom dzienny, dom nocny, tłum. Esther Kinsky, DVA
Tokarczuk Olga, Prawiek i inny czasy, tłum. Esther Kinsky, Berlin Verlag
Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Doreen Daume, Schöffling & Co. (2011)
Tomaszewski Mieczysław, Fryderyk Chopin, tłum. Doreen Daume, Schott Music (2009)
Tryzna Tomek, Idź, kochaj, tłum. Agnieszka Grzybowska, Luchterhand Literaturverlag (2005)
Tulli Magdalena, Tryby, tłum. Esther Kinsky, Schöffling & Co. (2008)
Tulli Magdalena, W czerwieni, tłum. Esther Kinsky, DVA
Tuwim Julian, Pan Maluśkiewicz i wieloryb, Die Buchpiloten (2010)
Tuwim Julian, Wiersze dla dzieci. Wybór, Amalienpresse (2013)
Twardoch Szczepan, Morfina, tłum. Olaf Kuhl, Rowohlt Berlin (2013)
Umińska-Keff Bożena, Utwór o matce i ojczyźnie, Leipziger Literaturverlag (2010)
Walentynowicz Anna, Baszanowska Anna, Cień przyszłości, tłum. Eva Wiese, Instytut Badań nad Totalitaryzmem im. Hanny Arendt (2010)
Vogel Debora, Wybór tekstów, Arco Verlag (2014)
Waniek Hanryk, Finis Silesiae, Neisse Varlag (2005)
Wiedemann Adam, Sęk pies brew, tłum. Roswitha Matwin-Buschmann, Esther Kinsky, Hainholz
Wojciechowski Krzysztof, Moi kochani Niemcy, tłum. Peter Oliver Loew, Westkreuz-Verlag
Zagajewski Adam, Asymetria, tłum. Renate Schmidgall, Carl Hanser Verlag (2017)
Zagajewski Adam, Lekka przesada, tłum. Bernhard Hartmann, Renate Schmidgall, Carl Hanser Verlag (2014)
Zamoyski Adam, Chopin, tłum. Nathalie Lemmens, Verlagssgruppe / Random House (2009)
Zaremba Marcin, Wielka trwoga, Verlag Ferdinand Schöningh Gmbh & CoKG (2014)
Zaremba Marcin, Wielka trwoga. Polska 1944-1947, tłum. Sandra Ewers, Ferdinand Schöningh (2016)
Zawiśliński Stanisław, Kieślowski: ważne żeby iść..., Königshausen & Neumann (2007)
Zubiński Tadeusz, Burza pod lasem, tłum. Rafael Blaszczyk, Gabriele Schäfer Verlag (2017)
Żurawiecki Bartosz, Trzech panów w łózku, nie licząc kota..., tłum. Sambnorska Barbara, DTV (2008)

NORWEGIA

 • Gombrowicz Witold, Dziennik 1959-1969, tłum. Agnes Banach, Flamme (2013)
 • Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk, tłum. Agnes Banach, Flamme Forlag (2014)
 • Karski Piotr, W morze!, tłum. Knut Inge Andersen, Katarzyna Tykocka, Andersens Forlag (2018)

 • Krajewski Marek, Widma w mieście Breslau, tłum. Anne Walseng, Vigmostad & Bjorke AS (2008)
 • Mrożek Sławomir, Wybór opowiadań, tłum. Anne Walseng, Bazar
 • Pilch Jerzy, Pod mocnym aniołem, tłum. Agnes Banach, Oktober (2011)
 • Pilecki Witold, Adam Cyra, Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz, tłum. Danuta Palinska, Jostein Sæbøe;, Ares Forlag AS (2019)

 • Stasiuk Andrzej, Taksim, tłum. Anne Walseng, Aschehoug (2013)
 • Strękowski Jan, Bohaterowie Europy. Norwegia-Polsce 1976-1989, tłum. Gunnar Arneson, Press Publishing (2009)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Aldona Szczepańska, Den Gronne Malen Publishers (2011)
 • Tuwim Julian, Lokomotywa, Qual Albatroz (2013)
 • Wasiutyński Jeremi, Kopernik, twórca nowego nieba, Klokkhammer (2011)
 • Wasiutyński Jeremi, Kopernik-twórca nowego nieba, tłum. Gunnar Arneson, Klokkhammer Forlag (2017)
 • Witkowski Michał, Drwal, tłum. Agnes Banach, Oktober (2012)
 • Witkowski Michał, Lubiewo, tłum. Agnes Banach, Forlaget Oktober AS (2014)

NOWA ZELANDIA

 • Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, D.E.S.I.G.N., Gecko Press (2011)
 • Mycielska Małgorzata, Ale patent!, tłum. Agnes Monod-Gayraud, Gecko Press (2017)
 • Solarz Ewa, D.E.S.I.G.N., Book Island (2013)
 • Tuwim Julian, Pan Maluśkiewicz i Wieloryb, Book Island (2014)

POLSKA

 • Antologia: Antologia polskich sztuk współczesnych, Adit
 • Chmielewska Iwona, abc.de, Wydawnictwo Format Tomasz Malejki (2018)

 • Chmielewska Iwona, Oczy, tłum. Lydia Waleryszak, Éditions Format (2016)
 • Chmielewska Iwona, Kłopot, tłum. Lydia Waleryszak, Éditions Format (2016)
 • Chmielewska Iwona, Kłopot, zeszyt ćwiczeń, tłum. Lydia Waleryszak, Éditions Format (2016)
 • Czerwińska-Rydel Anna, Wszystko gra, tłum. Lydia Waleryszak, Éditions Format (2016)
 • Kowalski Jacek (red.), Rzeczpospolita Sarmacka. Antologia poezji staropolskiej  zwanej sarmacką (XVI-XVIII w.), tłum. Martyna Borowicz, Anna Drzewicka, Wydawnictwo Dębogóra (2018)

 • Lem Stanisław, Niezwyciężony, Pro Auctore Wojciech Zemek (2013)
 • Masłowska Dorota, Gurowska Marta, Psi-kusy, tłum. Benjamin Paloff, Gang Design Magdalena Jurek (2016)
 • Pawlak Paweł, Zagadkowa koperta listonosza Artura, tłum. Gerard Moncomble, Wydawnictwo Format Tomasz Malejki (2019)

 • Słobodzianek Tadeusz, Sen pluskwy, albo towarzysz Chrystus, Adit
 • Tokarczuk Olga, Joanna Concejo, Zgubiona dusza, tłum. Margot Carlier, Wydawnictwo Format Tomasz Malejki (2018)

 • Wechterowicz Przemysław, Wielkie marzenia, tłum. Lydia Waleryszak, Editions Format (2017)
 • Widłak Wojciech, Paweł Pawłak, Sekretne życie krasnali w wielkich kapeluszach, tłum. Margot Carlier, Wydawnictwo Format Tomasz Malejki (2018)

 • Witt Piotr, Przedpiekle sławy. Rzecz o Chopinie, tłum. Erik Veaux, Fundacja Szansa dla Niewidomych (2019)

 • Woroniecki Jacek, Pełnia modlitwy, tłum. Karolina Koriat, DeReggio (2020)

PORTUGALIA

 • Gombrowicz Witold, Iwona, Księżniczka Burgunda. Ślub, tłum. Maria Cristina  Fernandes da Silva, Artistas Unidos (2020)

 • Gombrowicz Witold, Operetka/ Historia, tłum. João Ferrão, Artistas Unidos (2020)

 • Herbert Zbigniew, Martwa natura z wędzidłem, tłum. Teresa Świątkiewicz, Cavalo de Ferro (2020)

 • Huelle Paweł, Mercedes-Benz, Principia Editora
 • Huelle Paweł, Ostatnia Wieczerza, Principia Editora (2007)
 • Lem Stanisław, Solaris, tłum. Teresa Świątkiewicz, Antígona - Editores Refractários (2018)

 • Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem, Pedra da Lua, Artes, Lettras e Oficios (2008)
 • Sapkowski Andrzej, Czas pogardy, tłum. Tomasz Barciński, Edicoes Saída de Emergência (2018)

 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod klepsydrą, eseje i listy, Cosac & Naify Edicoes (2012)
 • Skórzyński Jan, Zadra. Biografia Lecha Wałęsy, Principia Editora (2012)
 • Szymborska Wisława, Noc bezsenna, tłum. Teresa Świątkiewicz, Manufactura Editora (2019)

 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Teresa Świątkiewicz, Cavalo de Ferro (2019)

 • Wałęsa Lech, Droga do prawdy, Principia Editora (2010)
 • Wojtyła Karol, Kazanie na Areopagu, tłum. Teresa Świątkiewicz, Principia Editora Lda (2020)

 • Zagajewski Adam, Wybór wierszy, tłum. Marco Bruno, Edicoes Tinta-da-china (2017)
 • Zamoyski Adam, Poland. A history, tłum. Miguel Mata, Edicoes 70 (2010)

ROSJA
Innostrannaya Literatura (polski numer czasopisma)
Inostrannaya Literatura (polski numer czasopisma) (2011)
Antologia poezji, Objedinennoe Gumanitarnoe Izdatelstwo (2015)
Antologia polskich poetek XX wieku, Aletheia
Antologia polskiej poezji t. 1-2, Aletheia
Bart Andrzej, Fabryka Muchołapek, Bridges of Culture Association / Gesharim (2009)
Bazylow Ludwik, Polacy w Petersburgu, Blitz
Borkowska Grażyna, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Idea-Press Publishers (2006)
Chęciński Michał Mosze, Jedenaste przykazanie, Bridges of Culture Association (2006)
Chutnik Sylwia, Kieszonkowy atlas kobiet, tłum. Jurij Czajnikow, NLO (2011)
Chwin Stefan, Esther, NLO
Czapski Józef, Na nieludzkiej ziemi, tłum. Ksenia Starisielska, Letny Sad (2012)
Davies Norman, Serce Europy, Letny Sad (2009)
Dehnel Jacek, Lala, tłum. Jurij Czajnikow, ZAO Firma Bertelsmann Media Moscow AO (2015)
Dehnel Jacek, Saturn, tłum. Olga Łobodzińska, Text Publishers Ltd. (2014)
Edelman Marek, Bóg śpi, tłum. Ksenia Starosielska, Text Publishers (2011)
Edelman Marek, I była miłość w getcie, Bridges of Culture Association / Gesharim (2009)
Ficowski Jerzy, Regiony wielkiej herezji, tłum. E.Barzowoj, G. Miradian, Bridges of Culture Association / Gesharim (2012)
Filipowicz Kornel, Cienie, Text Publishers (2012)
Fiut A., Miłosz Cz., Autoportret przekorny, Baltruss
Gieysztor Aleksander, Mitologia Słowian, tłum. A.M.Szpirm, Ves Mir (2014)
Głowacki Janusz, Good night Dżerzi, NLO (2013)
Głowacki Janusz, Z głowy, NLO (2008)
Gombrowicz Witold, Dziennik 1953-1956, 1957-1961, 1961-1966 (wybór), tłum. Jurij Czajnikow, Ivan Limbakh Publishing House (2009)
Grotowski Jerzy, Teksty, A.R.T.
Grudzińska-Gross Irena, Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne, NLO (2013)
Herbert Zbigniew, Barbarzyńca w ogrodzie, Ivan Limbakh Publishing House
Herbert Zbigniew, Labirynt nad morzem, tłum. Anatol Niechaj, Ivan Limbakh Publishing House (2015)
Herbert Zbigniew, Martwa natura z wędzidłem, tłum. Analol Niechaj, Ivan Limbakh Publishing House (2013)
Herbert Zbigniew, Wiersze wybrane, Aletheia (2004)
Herbert Zbigniew, Wybór wierszy (wyd. dwujęzyczne), Text Publishers (2009)
Herling-Grudziński Gustaw, Biała noc miłości, MIK
Holzer J., Kieniewicz J., Tymowski M., Historia Polski, Ves Mir
Huelle Paweł, Castorp, NLO (2006)
Huelle Paweł, Mercedes-Benz, NLO (2004)
Huelle Paweł, Ostatnia Wieczerza, NLO (2009)
Hugo-Bader Jacek, Biała gorączka. Dzienniki kołymskie, Letny Sad Publishers (2015)
Ingarden Roman, Książeczka o człowieku. Czego nie wiemy o wartościach, Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie: MGU (2009)
Iwaszkiewicz Jarosław, Ogrody, Letny Sad Publishers (2015)
Kapuściński Ryszard, Heban, MIK
Kapuściński Ryszard, Imperium, Logos 2009
Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, NLO (2008)
Konwicki Tadeusz, Polski kompleks, MIK
Kozyra Agnieszka, Filozofia Zen, Progress-Tradition (2006)
Krajewski Marek, Głowa Minotaura, tłum. Sergiej Podrażanskij, Bridges of Culture Association / Gesharim (2011)
Krall Hanna, Biała Maria, tłum. Ksenia Starosielska, Text Publishers (2012)
Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem, tłum. Ksenia Starosielska, Publishing House Magazine (2004)
Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem, Text Publishers (2011)
Kruszyński Zbigniew, Na lądach i morzach, NLO
Kuczok Wojciech, Gnój, NLO (2005)
Kuczok Wojciech, Senność, Azbooka-Atticus (2010)
Kuryluk Ewa, Encyklopedierotyk, NLO (2007)
Libera Antoni, Madame, NLO
Łowmiański Henryk, Religia Słowian i jej upadek, Academic project
Malicki Maciej, Wszystko jest, NLO (2008)
Masłowska Dorota, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Inostranka Publishers (2004)
Mentzel Zbigniew, Wszystkie języki świata, NLO
Michalski Krzysztof, Heidegger i filozofia współczesna. Logika i czas, Publishing House Territory of the Future (2010)
Michalski Krzysztof, Płomień wieczności, tłum. Elena Twierdisłowa, Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie: MGU (2012)
Michnik Adam, Wściekłośc i wstyd, tłum. A. Ermonskij. N. Jarcew, Letny Sad (2011)
Miłosz Czesław, Abecadło, tłum. Nikita Kuzniecow, Ivan Limbakh Publishing House (2013)
Miłosz Czesław, Dolina Issy, tłum. Nikita Kuzniecow, Ivan Limbakh Publishing House (2011)
Miłosz Czesław, Druga Przestrzeń. Orfeusz i Eurydyka, Azbooka-classica (2009)
Miłosz Czesław, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Center for Contemporary Literature (2014)
Miłosz Czesław, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, tłum. Siergiej Morejno, Gulliverus (2016)
Miłosz Czesław, Legendy nowoczesności, Ivan Limbakh Publishing House (2014)
Miłosz Czesław, Legendy nowoczesności, tłum. Anatol Roitman, Iwan Limbach (2016)
Miłosz Czesław, Rodzinna Europa, tłum. Starosielska, Dubin, Czesnokow, Ładogin, Letny Sad (2011)
Miłosz Czesław, To, OGI
Miłosz Czesław, Świadectwo poezji, tłum. Anatol Roitman, Rossijskij Gosudarstvennyj Gumanitarnyj Universitet (2009)
Miłosz Czesław, Świadectwo poezji, M.I.Rudomino All-Russia State Library for Foreign Literature (2012)
Miłosz Czesław, Szukanie ojczyzny, tłum. Anatolij Niechaj, Europejski Dom (2011)
Miłosz Czesław, Wiersze wybrane, tłum. Anatol Roitman, Azbooka-Atticus (2011)
Miłoszewski Zygmunt, Ziarno prawdy, tłum. Olga Łobodzińska, Text Publishers (2013)
Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, DOMEK, tłum. Sofia Kobrinska, Samokat (2014)
Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem, Novoe Izdatelstvo (2012)
Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem, tłum. Irina Adelgejm, Nowoje Izdatielstwo (2017)
Modzelewski Karol, Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, tłum. Olga Łobodzińska, Chudożestwiennaja Literatura (2014)
Mrożek Sławomir, Dziennik powrotu, Opowiadania, MIK (2004)
Mrożek Sławomir, Balthasar, NLO (2008)
Nowak Jeziorański Jan, Rzeczpospolita atlantycka, Cogita Publishing House (2015)
Nurowska Maria, Innego życia nie będzie, tłum. Ludmiła Maszinska, Ripol Classic (2011)
Nurowska Maria, Listy miłości, Ripol Classic (2010)
Nurowska Maria, Rosyjski kochanek, tłum. Irina Pobcziszczajewa, Ripol Classic (2011)
Nurowska Maria, Sprawa Niny S., tłum. Olga Katreczko, Ripol Classic (2011)
Nurowska Maria, Tango dla trojga, tłum. Podchischaeva Irina, Ripol Classic (2011)
Olczak-Ronikier Joanna, Korczak. Próba biografii, tłum. Asia Fruman, Text Publishers (2012)
Orzeszkowa Eliza, Mirtala, Text Publishers (2009)
Pestka Wojciech, Dziesięć wierszy dla Grosza, tłum. Siergiej Moreino, Center for Contemporary Literature (2012)
Pilch Jerzy, Bezpowrotnie utracona leworęczność, NLO
Pilch Jerzy, Pod mocnym aniołem, Inostranka
Pomianowski Jerzy, Na Wschód od Zachodu, MIK
Przybyszewska Stanisława, Sprawa Dantona, tłum. Nina Stawrogina, Tekst (2016)
Różewicz Tadeusz, Trzy dramaty, Tri Kvadrata (2005)
Różewicz Tadeusz, Utwory wybrane, Text Publishers (2005)
Sienkiewicz Henryk, Wiry, tłum. Anatol Niechaj, Milana Kowalkowa, LIK (2017)
Socha Piotr, Pszczoły, tłum. Sofia Kobrinska, Samokat (2017)
Shuty Sławomir, Zwał, Amphora (2005)
Skwarnicki Marek, Wygnani z raju. Poezje zebrane 1956-2006, tłum. Elena Twierdisłowa, Izdatelstwo Franciskancev (2010)
Soból Marek, Mojry, Phantom Press (2006)
Staff Leopold, Fletnia chińska, Letny Sad Publishers (2015)
Stasiuk Andrzej, Dukla, NLO
Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, NLO (2008)
Stryjkowski Julian, Austeria, Text Publishers (2009)
Suleja Wodzimierz, Józef Piłsudski, Letny Sad (2010)
Szczeklik Andrzej, Katharsis, NLO (2008)
Szczygieł Mariusz, Gottland, NLO (2009)
Szczypiorski Andrzej, Początek, Text Publishers (2007)
Sztompka Piotr, Socjologia, Logos
Sztompka Piotr, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Logos
Szymborska Wisława, Wiersze wybrane, Text Publishers (2006)
Śliwowska Wiktoria, Ucieczki z Sybiru, tłum. Moczałowa, Horiew, Gwozd, Szymańskaja, Aletheia (2013)
Tatarkiewicz Władysław, Historia Filozofii, Izdatelstwo Permskogo Uniwersiteta
Tischner Józef, Filozofia spotkania i dialogu, Universitetskaya Kniga
Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Irina Adelheim, NLO (2010)
Tokarczuk Olga, Gra na wielu bębenkach, NLO (2006)
Tokarczuk Olga, Ostatnie Historie, NLO (2006)
Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, NLO
Tosza Elżbieta, Stan serca: Trzy dni z Josifem Brodskim, tłum. E. S. Twierdisłowa, Cent Gumanitarnych Iniciatiw (2017)
Tulli Magdalena, Sny i kamienie, NLO
Walicki Andrzej, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, tłum. Elena Twierdisłowa, Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie: MGU (2012)
Wiedemann Adam, Sęk pies brew, NLO
Wilk Mariusz, Dom nad Oniego, tłum. Irina Adelgejm, Ivan Limbakh Publishing House (2009)
Wilk Mariusz, Lotem gęsi, Ivan Limbakh Publishing House (2013)
Wilk Mariusz, Tropami rena, Ivan Limbakh Publishing House (2009)
Wilk Mariusz, Wilczy notes, NLO
Wilk Mariusz, Wołoka, Ivan Limbakh Publishing House
Witkowski Michał, Margot, Ivan Limbakh Publishing House (2009)
Wiśniewski Janusz L., Los powtórzony, Azbooka-classica
Witkiewicz S. I., Dramaty t. 1-3, Wahazar (2004)
Witkiewicz Stanisław Ignacy, Dziwność Istnienia: filozofia, estetyka, publicystyka, tłum. Andriej Bazylewski, Wahazar (2011)
Witkiewicz S. I., Narkotyki, Jedyne wyjście, Wahazar
Witkiewicz S. I., Nienasycenie, Wahazar
Witkiewicz S. I., Pożegnanie jesieni, Wahazar (2004)
Witkowski Michał, Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej, NLO (2009)
Witkowski Michał, Lubiewo, NLO
Wodnicki Adam, Notatki z Prowansji. Obrazki z krainy d'Oc, Ivan Limbakh Publishing House (2014)
Wodnicki Adam, Tryptyk prowansalski, tłum. Ksenia Starosielska, Iwan Limbach (2016)
Wojtyła Karol, Osoba i Czyn, Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie: MGU (2009)
Wroński Marcin, Kino Venus, tłum. Natalia Wertjachih, Bridges of Culture Association / Gesharim (2011)
Wroński Marcin, Morderstwo poza cenzurą, tłum. Muradian Gayane, Barzova Elena, Bridges of Culture Association / Gesharim (2011)
Wyspiański Stanisław, Hamlet, Saint-Petersburg State Theatre Arts Academy (2009)
Varga Krzysztof, Gulasz z Turula, NLO (2013)
Zagórski Wacław, Wicher wolności, tłum. S. Karpenok, Izdatielstwo Gangut (2017)
Zubiński Tadeusz, Mitologia Bałtyjska, tłum. Anatol Niechaj, Aleteja (2016)
Zubiński Tadeusz, Mitologia Estońska, tłum. Anatol Niechaj, Milana Kowalkowa, Aleteja (2016)

RUMUNIA

 • Antologia polskiego dramatu: Made in Poland, Grup Editorial ART (2008)
 • Baran Marcin, Wybór wierszy, tłum. Ioana Diaconu Mureşan, Charmides (2017)
 • Bednarski Piotr, Błękitne śniegi, tłum. Carmen-Luiza Savescu, S.C. HUMANITAS (2007)
 • Bonowicz Wojciech, Wybór wierszy, tłum. Sabra Daici, Tracus Arte Publishing House (2014)
 • Dybkowska Anna, Polskie dzieje, Paideia (2006)
 • Gombrowicz Witold, Dziennik 1957-1961, Dziennik 1961-1966, tłum. Olga Zaicik, Cristina Godun, RAO Distributie (2014)
 • Herbert Zbigniew, Pan Cogito, tłum. Constantin Geambasu, Paideia (2008)
 • Herbert Zbigniew, 89 wierszy, tłum. Radosława Janowska-Lascar, Editura Timpul
 • Huelle Paweł, Opowiadania na czas przeprowadzki, tłum. Radosława Janowska-Lascar, Mihaela Cornelia Fiscutean, Polirom (2014)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Mihai Mitu, Grup Editorial ART (2008)
 • Kapuściński Ryszard, Szachinszach, tłum. Mihai Mitu, S.C. HUMANITAS (2009)
 • Krasiński Zygmunt, Nie-Boska komedia, tłum. Constantin Geambaşu, Paideia (2010)
 • Kołakowski Leszek, Is God happy? Selected essays, tłum. Constantin Geambaşu, Curtea Veche Publishing House (2014)
 • Kołakowski Leszek, Obecność mitu, tłum. Constantin Geambaşu, Curtea Veche Publishing House (2014)
 • Kołakowski Leszek, Mini-wykłady o maxi sprawach, tłum. Constantin Geambaşu, Paideia
 • Korczak Janusz, Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, tłum. Vasile Mogą, Curtea Veche Publishing House (2012)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś na wyspie bezludnej, tłum. Gabriela Rostaş, SC BCC Publishing (2012)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś Pierwszy, tłum. Gabriela Rostaş, SC BCC Publishing (2012)
 • Krynicki Ryszard, Wiersze wybrane, tłum. Constantin Geambaşu, Editura Excelsior Art (2014)
 • Legutko Ryszard, Triumf człowieka pospolitego, tłum. Constantin Geambaşu, Casa Cărtii de Stiintă (2017)
 • Lem Stanisław, Solaris, tłum. Constantin Geambaşu, Grup Editorial ART (2014)
 • Leśmian Bolesław, Łąka. Wybór wierszy, tłum. Constantin Geambaşu, Editura Excelsior Art (2012)
 • Luft Bogumił, Rumun goni za happy-endem, tłum. Ana Maria Luft, S.C Editura Polirom S.A. (2015)
 • Markowski Michał Paweł, Czarny Nurt. Gombrowicz, świat, literatura, tłum. Carmen Bartl, Pararela 45 Publishing House (2005)
 • Miłosz Czesław, Antologia poezji, tłum. Constantin Geambaşu, Grup Editorial ART (2011)
 • Miłosz Czesław, Autoportret przekorny, tłum. Constantin Geambaşu, Editura Ratio et Revelatio (2016)
 • Miłosz Czesław, Ziemia Ulro, tłum. Constantin Geambaşu, Allfa
 • Miłosz Czesław, Widzenia nad Zatoką San Francisco, tłum. Constantin Geambasu, Pararela 45 Publishing House
 • Miłosz Czesław, Widzenia nad zatoką San Francisco, tłum. Constantin Geambasu, Paralela 45 Publishing House
 • Mizielińska Aleksandra, Mizieliński Daniel, Mapy, tłum. Anna Maria Luft, Humanitas (2016)
 • Mrożek Sławomir, Opowiadania, Polirom
 • Mrożek Sławomir, Dramaty, Polirom
 • Mrożek Sławomir, Teatr. Dzieła wybrane, tłum. Stan Velea, Curtea Veche Publishing House (2005)
 • Myśliwski Wiesław, Widnokrąg, tłum. Stan Velea, Editura Saeculorum
 • Ostałowska Lidia, Cygan to Cygan, tłum. Cristina Godun, ARC Publishing House (2010)
 • Pilch Jerzy , Stasiuk Andrzej, Tokarczuk Olga, Opowieści wigilijne, ARC Publishing House (2010)
 • Pogorzelski Piotr, Barszcz ukraiński, tłum. Cristina Godun, S.C. Meteor Publishing SRL (2014)
 • Rejmer Małgorzata, Bukareszt. Kurz i krew, tłum. Luiza Sâvescu, Polirom (2014)
 • Reymont Władysław, Ziemia Obiecana, tłum. Constantin Geambaşu, S.C. Editura Lider (2011)
 • Różewicz Tadeusz, Wiersze wybrane, tłum. Constantin Geambaşu, S.C. HUMANITAS (2014)
 • Sapkowski Andrzej, Ostatnie życzenie, tłum. Mihaela Fiscutean, Nemira Publishing House (2015)
 • Słowacki Juliusz, Kordian, tłum. Constantin Geambaşu, Paideia (2010)
 • Sommer Piotr, Po ciemku też, tłum. Constantin Geambaşu, Societatea de Concerte Foundation Charmides Publishing House (2014)
 • Staff Leopold, Wiersze wybrane, Stef Publishing House (2012)
 • Stasiuk Andrzej, Dojczland, tłum. Cristina Godun, RAO Distributie (2014)
 • Szczygieł Mariusz, Gottland, tłum. Ana Maria Luft, Grup Editorial ART (2013)
 • Szymborska Wisława, Wybór wierszy, Paideia
 • Szymborska Wisława, Wybór wierszy, tłum. Constantin Geambaşu, S.C. Editura Lider (2014)
 • Tokarczuk Olga, Dom dzienny, dom nocny, tłum. Cristina Godun, Casa Cartii de Stiinta (2014)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Cristina Godun, Grup Editorial ART (2010)
 • Twardoch Szczepan, Morfina, Casa Cartii de Stiinta (2015)
 • Twardowski Jan ks., Wybór wierszy, Ratio et Revelatio Publishing House (2015)
 • Velea Stan, Literatura polska w Rumunii, Saeculum
 • Wałęsa Danuta, Marzenia i tajemnice, tłum. Cristina Godun, Curtea Veche Publishing House (2014)
 • Wałęsa Lech, Droga do prawdy, tłum. Constantin Geambaşu, Curtea Veche Publishing House (2010)
 • Wat Aleksander, Mój wiek. Pamiętnik mówiony, tłum. Constantin Geambaşu, S.C. HUMANITAS (2010)
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Nienasycenie, Allfa (2014)
 • Witkiewicz Ignacy Stanisław, Nienasycenie, tłum. Anca Irina Ionescu, Editura Allfa (2016)
 • Woroszylski Wiktor, Wybór wierszy, SC Occident Media SRL Concord Media Jelen (2013)

SERBIA

 • Augustyniak Anna, Bez ciebie, tłum. Milica Markic, Public library "Stefan Prvovenčani" (2017)
 • Barańczak Stanisław, Wybór wierszy, tłum. Aleksander Szaranac, Agora Publishing House (2009)
 • Bator Joanna, Ciemno prawie noc, Booka Doo (2015)
 • Bator Joanna, Ciemno, prawie noc, tłum. Jelena Jović, Korektura Booka (2016)
 • Bauman Zygmunt, Obirek Stanisław, O Bogu i człowieku, tłum. Ivana Dokić Saunderson, Medi Terran Publishing (2016)
 • Bruczkowski Marcin, Bezsenność w Tokio, tłum. Andelija Jočić, Kokoro Publishing Agency (2015)
 • Bursa Andrzej, Kat bez maski, Knijzevna Opstina Vrsac (2005)
 • Bursa Andrzej, Kat bez maski, tłum. Milica Markić, Narodna Bibljoteka "Stefan Prwowienczani" (2016)
 • Bursa Andrzej, Zabicie ciotki, tłum. Milica Markić, Kornet (2010)
 • Chętkowski Dariusz, Z budy. Czy spuścić ucznia z łańcucha?, tłum. Jovan Jovanović, Clio (2005)
 • Czaja Dariusz, Gdzieś dalej, gdzie indziej, tłum. Milica Markić, Kornet (2016)
 • Czyżewski Krzysztof, Linia powrotu, tłum. Ljubica Rosić, Biblioteka XX Vek (2010)
 • Czyżewski Krzysztof, Małe centrum świata, tłum. Jelena Jovic, Ivan Čolović pr XX vek (2019)
 • Dąbrowski Tadeusz, Czarny kwadrat. Wybór wierszy, tłum. Biserka  Rajcic, Treći Trg (2019)
 • Dehnel Jacek, Saturn, tłum. Snežana Ðukanovic, Akademska knjiga (2019)
 • Drzewucki Janusz, Wiersze wybrane, tłum. Milica Markic, Građanski forum Novi Pazar (2019)
 • Fiedorczuk Julia, Wiersze wybrane, tłum. Milica Markic, Građanski forum Novi Pazar (2019)
 • Fiedorczuk-Cieślak Natalia, Jak pokochać centra handlowe, tłum. Milica Markic, Agora Publishing House (2018)
 • Fiut Aleksander, Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem. Spotkania z Innym, Albatros Plus (2011)
 • Fiut Aleksander, Czesława Miłosza autoportret przekorny, tłum. Ljubica Rosić, Albatros Plus (2011)
 • Fiut Aleksander, We władzy pozoru, tłum. Ljubica Rosić, Albatros Plus (2017)
 • Geremek Bronisław, Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia, tłum. Ljubica Rosić, Karpos (2014)
 • Gretkowska Manuela, My zdies emigranty, tłum. Milica Markidź, DIP NOLIT
 • Gombrowicz Witold, Kosmos, tłum. Biserka Rajcic, Promietiej (2017)
 • Gombrowicz Witold, Pornografia, tłum. Milica Markić, Paideia (2010)
 • Gombrowicz Witold, Testament. Rozmowy z Dominique de Roux, tłum. Milica Markic, Dereta (2020)
 • Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk, tłum. Milica Markić, Paideia (2012)
 • Grochowiak Stanisław, Menuet z pogrzebaczem, tłum. Milica Markic, PPM Enklava (2019)
 • Hartwig Julia, Zobaczone, tłum. Biserka Rajcic, Knijzevna Opstina Vrsac (2008)
 • Herbert Zbigniew, Król mrówek, tłum. Biserka Rajcic, Arhipelag (2014)
 • Herbert Zbigniew, Wybór wierszy, tłum. Biserka Rajcic, Treci Trg (2016)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Biała noc miłości, tłum. Biserka Rajčić, Gradac
 • Ingarden Roman, Książeczka o człowieku, tłum. Ljubica Rosic, Karpos (2018)
 • Jan Paweł II, Memoria e identita/Pamięć i tożsamość, tłum. Milica Markić, Clio (2008)
 • Jurkowski Henryk, Szkice z teorii teatru lalek, tłum. Biserka Rajcić, Otvoreni Univerzitet
 • Jurkowski Henryk, Świat Edwarda Gordona Craiga. Przyczynek do historii idei, tłum. Biserka Rajcić, Otvoreni Univerzitet (2008)
 • Kapuściński Ryszard, Heban, tłum. Ljubica Rosic, Samizdat d.o.o. (2018)
 • Kasdepke Grzegorz, Kacperiada, tłum. Mila  Gavrilovic, Odiseja Publishing House (2018)
 • Klimko-Dobrzaniecki Hubert, Dom Róży/Krysuvik, tłum. Vesna Milutinović-Durić, Geopoetika Publishing (2010)
 • Kornhauser Jakub, Drożdżownia, tłum. Biserka Rajcic, Treći Trg (2019)
 • Kornhauser Julian, Wybór wierszy, tłum. Ljudica Rosić, Narodna Bibljoteka "Stefan Prwowienczani" (2016)
 • Krynicki Ryszard, Wybór wierszy, tłum. Biserka Rajcic, Treći Trg (2018)
 • Kuncewicz Piotr, Legenda Europy, tłum. Jovan Jovanović, Clio
 • Lipska Ewa, Pogłos, tłum. Biserka Rajcic, Knijzevna Opstina Vrsac (2012)
 • Łatuszyński Grzegorz, Antologia 100 polskich poetów. Tom I, tłum. Grzegorz Łatuszynski, Mali Nemo (2019)
 • Mańczyk Łukasz, Affirmative. Wybór, tłum. Biserka Rajcic, Treci Trg (2005)
 • Markowski Michał Paweł, Pragnienie obecności, tłum. Ivana Dokić Saunderson, Medi Terran Publishing (2016)
 • Mencwel Andrzej, Wyobraźnia antropologiczna, tłum. Ivana Dokić Saunderson, Jelena Jović, Krug Commerc (2013)
 • Miłosz Czesław, Abecadło, tłum. Ljubica Rosić, Laguna (2014)
 • Miłosz Czesław, Dolina Issy, tłum. Ljubica Rosić, Paideia (2012)
 • Miłosz Czesław, Góry Parnasu, tłum. Ljubica Rosić, Laguna (2016)
 • Miłosz Czesław, Legendy nowoczesności. Wybór esejów, tłum. Ljubica Rosic, Laguna doo (2019)
 • Miłosz Czesław, Rok myśliwego, tłum. Ljubica Rosić, Paideia
 • Miłosz Czesław, Wiersze ostatnie, tłum. Ljubica Rosić, Narodna Biblioteka (2013)
 • Miłosz Czesław, Zdobycie władzy, tłum. Ljubica Rosić, Paideia (2014)
 • Mizielińska Aleksandra, Daniel Mizieliński, Mapy, tłum. Anna Swędzioł, Kozikas (2020)
 • Murek Weronika, Uprawa roślin południowych metodą Miczurina, tłum. Mila Gavrilović, Štrik (2017)
 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Jovan Jovanović, Clio (2009)
 • Ostrowski Eryk, Śnieżne Góry. Wybór wierszy, tłum. Biserka Rajcić, Trec Trg (2005)
 • Paziński Piotr, Pensjonat, tłum. Snežana Dukanović, Akademska knjiga (2013)
 • Piątek Tomasz, Heroina, tłum. Ivanka Dimitrjević, Rende (2008)
 • Poświatowska Halina, Wiersze wybrane, tłum. Milica Markic, Public library "Stefan Prvovenčani" (2018)
 • Potoczek Anna, Inne strony, tłum. Biserka Rajčić, Knjizevna opstina Vrsac
 • Rajcic Biserka, Mój Kraków, Stylos Izdavastvo (2005)
 • Rejmer Małgorzata, Bukareszt. Kurz i krew, Levo krilo (2015)
 • Różewicz Tadeusz, Kup kota w worku, Knijzevna Opstina Vrsac (2009)
 • Różewicz Tadeusz, Szara strefa, Srpska Knjizevna Zadruga
 • Różewicz Tadeusz, Wybór wierszy, tłum. Biserka Rajcic, Petar Vujicić, Treci Trg (2013)
 • Różycki Tomasz, Anima. Wybór wierszy, tłum. Biserka Rajcic, Knijzevna Opstina Vrsac (2014)
 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Drzewa, tłum. Anna Swędzioł, Kozikas (2019)
 • Sonnenberg Ewa, Osobista fikcja. Wybór wierszy, tłum. Biserka Rajcić, Treci Trg (2005)
 • Sapkowski Andrzej, Krew Elfów, tłum. Milica Markić, Carobna Knjiga (2011)
 • Sapkowski Andrzej, Czas pogardy, tłum. Milica Markić, Carobna Knjiga (2011)
 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą, Paideia (2014)
 • Stasiuk Andrzej, Biały kruk, tłum. Agnješka Lasek, Branislva Stojanowić, Clio (2004)
 • Stasiuk Andrzej, Dziewięć, tłum. Vesna Milutinović-Durić, Booka Doo (2011)
 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, tłum. Milica Markić, OGIKR Graficki Atelje Dereta (2009)
 • Sulima Roch, Antropologia codzienności, tłum. Radoslav Dokić, Biblioteka XX Vek
 • Świetlicki Marcin, Wybór poezji, tłum. Biserka Rajčic, Knjizevna omladina Srbije
 • Szczygielski Marcin, Czarownica piętro wyżej, tłum. Andelija Jočić, ProPolis Books (2017)
 • Szczygieł Mariusz, Gottland, tłum. Iwanka Dimitrijewicz, Sluzebni glasnik (2012)
 • Szuber Janusz, O chłopcu mieszającym powidła, tłum. Biserka Rajcic, Knijzevna Opstina Vrsac (2008)
 • Szymborska Wisława, Wszystkie lektury nadobowiązkowe, tłum. Biserka Rajcic, Prometej (2019)
 • Szymborska Wisława, Wybór wierszy, tłum. Petar Vujičić, Biserka Rajčić, Treci Trg (2014)
 • Świrszczyńska Anna, Jestem baba, tłum. Mila Gavrilovic, Štrik (2019)
 • Terakowska Dorota, Lustro pana Grymsa, tłum. Andelija Jočić, ProPolis Books (2017)
 • Terakowska Dorota, Tam gdzie spadają anioły, tłum. Anđelija Jočić, Propolis Books (2014)
 • Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Rzeczywiste i nierzeczywiste staje się jednym ciałem. 111 wierszy, tłum. Milica Markic, Arete doo (2019)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Milica Markić, Paideia 2009
 • Tokarczuk Olga, Dom dzienny, dom nocny, tłum. Milica Markić, DIP NOLIT
 • Tokarczuk Olga, Księgi Jakubowe, tłum. Milica Markić, Paideia (2017)
 • Tokarczuk Olga, Opowiadania bizarne, tłum. Milica Markic, JP Službeni glasnik (2020)
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, tłum. Milica Markić, Paideia (2012)
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Milica Markić, Kulturni centar Novog Sada (2014)
 • Trojan-Jaskot Agnieszka, Jak zostać kimś. Niezbędnik nastolatka, tłum. Ljubica Rosić, Laguna (2017)
 • Witek Rafał, Klub latających ciotek, tłum. Andelija  Jocic, Kreativni centar (2019)
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta, tłum. Zoran Ðeric, Bulevar Books (2019)
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Portret, tłum. Biserka Rajcic, Udruženje Srebrno dvro (2020)
 • Wojtyła Karol, Miłość i odpowiedzialność, tłum. Milica Markić, Novoli (2012)
 • Varga Krzysztof, Gulasz z turula, tłum. Milica Markić, Kornet (2011)
 • Varga Krzysztof, Nagrobek z lastriko, Vega Media (2009)
 • Varga Krzysztof, Tequila, tłum. Zoran Derić, Vega Media (2005)
 • Varga Krzysztof, Trociny, tłum. Milica Markić, Plato Books (2013)
 • Zagajewski Adam, Obrona żarliwości, tłum. Biserka Rajcic, Arhipelag (2014)
 • Zagajewski Adam, Płótno / Pragnienie, tłum. Biserka Rajcic, Stubovi
 • Zieliński Tadeusz, Świat antyczny a my, tłum. Ljudica Rosić, Karpos (2016)

SŁOWACJA

 • Antologia polskiego eseju. 60 lat Kultury Paryskiej, Kalligram (2008)
 • Baran Marcin, Wybór poezji, tłum. Karol Chmel, Drewo a srd
 • Błażejowski Aleksander, Czerwony błazen  Słowacja, tłum. Tomáš Horváth, Vydavatelstvo Europa (2014)
 • Chwin Stefan, Dolina radości, tłum. Karol Chmel, Kalligram (2008)
 • Chwin Stefan, Hanemann, tłum. Kata Weber (j.węgierski), Kalligram
 • Chutnik Sylwia, Kieszonkowy atlas kobiet, tłum. Katarina Laučíková, Ladon Publishing (2011)
 • Dehnel Jacek, Lala (j. węgierski), tłum. Keresztes Gáspár, Kalligram (2009)
 • Dehnel Jacek, Saturn, tłum. Karol Chmel, Kalligram (2012)
 • Domino Zbigniew, Syberiada polska, tłum. Radovan Brenkus, Pectus Publishing House (2007)
 • Dziekoński Jozef Bohdan, Sędziwoj, tłum. Tomáš Horváth, Vydavatelstvo Europa (2013)
 • Gombrowicz Witold, Dzienniki (j. węgierski), tłum. Pályi András, Kalligram
 • Gombrowicz Witold, Ferdydurke (j. węgierski), tłum. Körner Gábor, Kalligram
 • Gombrowicz Witold, Ferdydurke, tłum. Jozef Marusiak, Kalligram (2005)
 • Gombrowicz Witold, Opętani (j. węgierski), tłum. Palyi Andras, Kalligram (2008)
 • Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk, (j.węgierski), tłum. Körner Gábor, Kalligram (2005)
 • Goszczyński Seweryn, Łoziński Władysław, Król zamczyska, Zapatan, tlum. Tomáš Horváth, Vydavatelstvo Europa (2013)
 • Górecki Wojciech, Planeta Kaukaz, Región Projekt Absynt (2015)
 • Górecki Wojciech, Planeta Kaukaz, tłum. Alexander Horak, Absynt (2017)
 • Grabiński Stefan, Cień Bafometa, Vydavatelstvo Europa (2015)
 • Grabiński Stefan, Wyspa Itongo, tłum. Tomáš Horváth, Vydavatelstvo Europa (2019)

 • Grotowski Jerzy, Teksty 1965-1969, tłum. Barbora Ertlová, Kalligram
 • Grotowski Jerzy, Teksty 1965-1969, (j.węgierski), tłum. Pályi András, Kalligram
 • Grudzińska Irena, The Scar of Revolution, tłum. Marína Gálisová, Kalligram
 • Herbert Zbigniew, Wiersze wybrane, tłum. Marián Milčák, Peter Milčák, Kalligram (2008)
 • Herbert Zbigniew, Wiersze wybrane (j. węgierski), tłum. Csordás Gábor, Gimes Romána,Körner Gábor, Kalligram (2009)
 • Herbert Zbigniew, Barbarzyńca w ogrodzie, Martwa natura z wędzidłem, Labirynt nad morzem, tłum. Karol Chmel, Kalligram (2005)
 • Herbert Zbigniew, Barbarzyńca w ogrodzie i inne eseje (j. węgierski), Kalligram (2009)
 • Herbert Zbigniew, Rovigo. Epilog burzy, Knjizevno Drustvo Hisa Poezije (2014)
 • Herbert Zbigniew, Wybór poezji, tłum. Vlastimil Kovalčík, Hojnica
 • Hugo-Bader Jacek, Dzienniki Kołymskie, Región Projekt Absynt (2015)
 • Hugo-Bader Jacek, Dzienniki kołymskie, tłum. Patrik Oriešek, Absynt (2017)
 • Jagielski Wojciech, Nocni wędrowcy, Región Projekt Absynt (2015)
 • Jagielski Wojciech, Nocni wędrowcy, tłum. Juraj Koudela, Absynt (2016)
 • Jagielski Wojciech, Wszystkie wojny Lary, tłum. Juraj Koudela, Vydavateľstvo Absynt (2018)

 • Kapuściński Ryszard, Cesarz, tłum. Patrik Oriešek, Absynt (2017)
 • Kapuściński Ryszard, Heban, tłum. Jozef Marušiak, Kalligram
 • Kapuściński Ryszard, Heban, tłum. Jozef Marušiak, Absynt (2016)
 • Kapuściński Ryszard, Imperium, tłum. Jozef Marušiak, Absynt (2016)
 • Kapuściński Ryszard, Jeszcze jeden dzień życia, tłum. Patrik Oriešek, Vydavateľstvo Absynt (2020)

 • Kapuściński Ryszard, Notes, Pectus Publishing House (2010)
 • Kapuściński Ryszard, Szachinszach, tłum. Karol Chmel, Absynt (2016)
 • Klimko-Dobrzaniecki Hubert, Kołysanka dla wisielca, Projekt Forum (2012)
 • Król Marcin, Liberalizm strachu czy liberalizm odwagi, tłum. Štefan Drug, Kalligram
 • Królak Agata, Czujemisię, tłum. Sona Haluzová, 82 Bøok & Design Shõp (2019)

 • Kuźniak Angelika, Papusza, tłum. Patrik Oriešek, Absynt (2016)
 • Leśmian Bolesław, Wybór poezji, tłum. Juraj Andričik, Studnia
 • Libera Antoni, Madame, tłum. Józef Marušiak, LUC
 • Machej Zbigniew, Utwory wybrane, tłum. Juraj Andricik, Karol Chmel, Katarina Laucikova-Dugast, VLNA ngo (2014)
 • Michnik Adam, Płynąć pod prąd. Wybór esejów, Kalligram (2011)
 • Michnik Adam, Płynąć pod prąd. Wybój esejów (j. węgierski), tłum. Pályi András, Kalligram (2011)
 • Miłosz Czesław, Rodzinna Europa, tłum. Karol Chmiel, Kalligram (2011)
 • Miłosz Czesław, Rodzinna Europa (j. węgierski), tłum. Bojtár Endre, Cservenits Jolán, Kalligram (2011)
 • Miłosz Czesław, To, tłum. Marian Milčák, Peter Milčák, Skalna Ruza (2014)
 • Miłosz Czesław, Wybór wierszy, Literarna Nadacia STUDNA (2008)
 • Miłosz Czesław, Stwarzanie świata (j. węgierski), tłum. Gömöri György, AB-Art
 • Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem, tłum. Milica Nováková, Absynt (2017)
 • Mrożek Sławomir, Baltazar, tłum. Marianna Petrincova, Slovart (2008)
 • Mrożek Sławomir, Utwory zebrane, opowiadania i donosy 1980-1989, tłum. Jozef Marušiak, Marencin PT (2009)
 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Jozef Mrušiak, Kalligram (2009)
 • Nurowska Maria, Imię twoje, AnaPress (2013)
 • Olech Joanna, Bak Edgar, Egaliterra, tłum. Sona Haluzová, 82 Bøok & Design Shõp (2019)

 • Olech Joanna, Bak Edgar, Kto ty jesteś?, tłum. Sona Haluzová, 82 Bøok & Design Shõp (2019)

 • Ostałowska Lidia, Cygan to Cygan, tłum. Lydia Ostrowska, Región Projekt Absynt (2015)
 • Poświatowska Halina, Wiersze wybrane, tłum. Peter Milčák, Modry Peter (2012)
 • Rolnik Michalina, Zakątki, tłum. Sona Haluzová, 82 Bøok & Design Shõp (2019)

 • Sienkiewicz Henryk, Na polu chwały, tłum. Tomas Horwath, Vydavatelstvo Europa (2020)

 • Smoleński Paweł, Oczy zasypane piaskiem, tlum. Juraj Koudela, Región Projekt Absynt (2014)
 • Smoleński Paweł, Szcze ne wmerła i nie umrze. Rozmowa z Jurijem Andruchowyczem, Región Projekt Absynt (2015)                                                        
 • Stasiuk Andrzej, Dukla, Baum
 • Stasiuk Andrzej, Dwie sztuki (telewizyjne) o śmierci. Czekając na Turka, Modry Peter (2014)
 • Stasiuk Andrzej, Opowieści galicyjskie, tłum. Jozef Marusiak, Slovart (2008)
 • Stasiuk Andrzej, Taksim, Slovart (2010)
 • Stasiuk Andrzej, Wschód, tłum. Tomáš Horváth, Slovart (2017)
 • Słobodzianek Tadeusz, Nasza klasa. Wybór dramatów (j. węgierski), tłum. Patricia Pászt,
 • Kalligram (2011)
 • Słowacki Juliusz, Beniowski. Wiersze, Kalligram (2010)
 • Szabłowski Witold, Jak nakarmić dyktatora?, tłum. Karol Chmel, Vydavateľstvo Absynt (2020)

 • Szabłowski Witold, Tańczące niedźwiedzie, tłum. Juraj Koudela, Vydavateľstvo Absynt (2017)

 • Szabłowski Witold, Zabójca z miasta moreli, Región Projekt Absynt (2015)
 • Szczygieł Mariusz, 20 lat nowej Polski w Reportażach według Mariusza Szczygła, Premedia Group (2014)
 • Szczygieł Mariusz, Nie ma, tłum. Miroslav Zumrík, Vydavateľstvo Absynt (2020)

 • Szczygieł Mariusz, Zrób sobie raj, tłum. Miroslav Zumrík, Vydavateľstvo Absynt (2019)

 • Szymborska Wisława, Wybór 49 wierszy, tłum. Vlastimil Kovalčik, Q111
 • Świetlicki Marcin, Pieśni profana, tłum. Karol Chmel, Drewo a srd
 • Terakowska Dorota, Córka czarownic, tłum. Hilda Holinova, Slovart (2006)
 • Tischner Józef, Między niewolą a wolnością, tłum. Jan Langoš, Viliam Mojziš, Kalligram
 • Tochman Wojciech, Eli, Eli, tłum. Słavomir Bachura, Absynt (2017)
 • Tochman Wojciech, Jakbys kamień jadła, tłum. Slavomir Bachura, Región Projekt Absynt (2014)
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, Premedia Group s.r.o. (2015)
 • Varga Krzysztof, Gulasz z Turula, tłum. Jozef Marušiak, Kalligram (2010)
 • Wałęsa Lech, Droga do prawdy. Autobiografia, Slovart (2009)
 • Witkiewicz S.I., Dramaty, Divadielny ustav
 • Wojaczek Rafał, List do nieznanego poety, tłum. Radovan Brenkus, Pectus Publishing House (2009)

SŁOWENIA

 • Antologia dramatu współczesnego, tłum. Darja Dominkuš, Tatjana Jamnik, Jana Unuk, Festival Borštnikovo (2014)
 • Bardijewska Liliana, Emilia Dziubak, Zielony wędrowiec, tłum. Klemen Pisk, KUD Sodobnost International (2020)

 • Bąkiewicz Grażyna, O melba!, Koleda (2012)
 • Bednarski Piotr, Błękitne śniegi, tłum. Tatjana Jamnik, Druzba Piano (2011)
 • Beręsewicz Paweł, Tajemnica człowieka z blizną, Koleda (2012)
 • Białoszewski Miron, Pamiętnik z Powstania Warszawskiego, tłum. Niko Jez, Lud Serpa (2005)
 • Biedrzycki Miłosz, Wybór wierszy, tłum. Katarina Salamun Biedrzycka, Libris
 • Biedrzycki Miłosz, Życie równikowe. Wybór wierszy, Lud Serpa (2013)
 • Dehnel Jacek, Lala, tłum. Jana Unuk, Kulturno umetnisko drustvo Police Dubove (2011)
 • Demirski Paweł, Sikorska-Miszczuk Młgorzata, Fertacz Magda, Jakimiak Agnieszka, Antologia dramatów, Maribor Theatre Festival Borstnikovo srecanje (2015)
 • Herbert Zbigniew, Barbarzyńca w ogrodzie, Martwa natura z wędzidłem, Labirynt nad morzem, tłum. Jasmina Šuler Galos, Jana Unuk, Studentska zalozba Beletrina (2004)
 • Herbert Zbigniew, Rovigo. Epilog burzy, tłum. Jana Unuk, Knjizevno Drustvo Hisa Poezije (2014)
 • Herbert Zbigniew, Wybór poezji, tłum. Nikolaj Jež, Mladinska knjiga založba (2019)

 • Herling-Grudziński Gustaw, Inny Świat, tłum. Jana Unuk, Modrijan zalozba (2012)
 • Huelle Paweł, Weiser Dawidek, tłum. Unuk Jana, Studentska zalozba Beletrina (2008)
 • Huelle Paweł, Ostatnia wieczerza, tłum. Jana Unuk, Modrijan zalozba (2009)
 • Kapuściński Ryszard, Heban, Cankarjeva zalozba
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Nikolaj Jež, Modrijan zalozba (2009)
 • Karpowicz Ignacy, Ości, tłum. Jana Unuk, Police Dubowe (2017)
 • Lem Stanisław, Głos Pana, Kulturno umetnisko drustvo Police Dubove Cultural-Artistic Association of Polica Dubova (2015)
 • Lem Stanisław, Głos Pana, tłum. Tatjana Jamnik, Polica Dubowa (2016)
 • Lem Stanisław, Solaris, tłum. Tatjana Jamnik, Kulturno umetnisko drustvo Police (2010)
 • Łoziński Mikołaj, Książka, tłum. Jana Unuk, Modrijan zalozba (2013)
 • Małecki Jakub, Rdza, tłum. Klemen Pisk, KUD Sodobnost International (2020)

 • Miłosz Czesław, Wiersze wybrane, tłum. Jana Unuk, Studentska zalozba Beletrina (2008)
 • Mrożek Sławomir, Tango, Studentska zalozba Beletrina
 • Nowicka Bronka, Nakarmić kamień, tłum. Janž Snoj, Kulturno-umetniško društvo Logos (2019)

 • Onichimowska Anna, Maciek i łowcy duchów, tłum. Jana Unuk, Zalozba Mladika (2007)
 • Onichimowska Anna, Piecyk, czapeczka i budyń, tłum. Jana Unuk, KUD Sodobnost International (2014)
 • Onichimowska Anna, Sen, który odszedł, tłum. Jana Unuk, KUD Sodobnost International (2014)
 • Posiadło Jacek, Wiersze wybrane, tłum. Katarina Šalamun Biedrzycka, Center ZA
 • Ryrych Katarzyna, Łopianowe pole, tłum. Klemen Pisk, Založba Zala, Mateja Sužnik/Zala Publishing (2019)

 • Schilling Ewa, Głupiec, Drustvo SKUC (2015)
 • Schulz Bruno, Sanatorium pod klepsydrą, tłum. Jana Unuk, Beletrina (2017)
 • Siwczyk Krzysztof, Wybór wierszy, tłum. Klemen Pisk, Marlena Gruda, Zalozba Pivec (2012)
 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Drzewa, tłum. Staša Pavlovic, Mladinska knjiga založba (2019)

 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Pszczoły, tłum. Staša Pavlovic, Mladinska knjiga založba (2020)

 • Sosnowski Andrzej, Dożynki, tłum. Primož Čučnik, Lud Serpa (2017)
 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, tłum. Unuk Jana, Studentska zalozba Beletrina (2008)
 • Świetlicki Marcin, Pieśni profana, tłum. Primož Čučnik, Center za Slovensko
 • Świrszczyńska Anna, Jestem baba, tłum. Jana Unuk, Literarno-umetnisko drustvo Literatura (2019)

 • Szczygieł Mariusz, Gottland, tłum. Jana Unuk, Zalozba Sanje (2011)
 • Tkaczyszyn-Dycki E., Kamień pełen pokarmu. Księga wierszy z lat 1987-1999, tłum. Primoz Cucnik, Center za Slovensko Knjizevnost (2005)
 • Terakowska Dorota, Córka czarownic, tłum. Lara Unuk, Založba eBesede (2017)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Jana Unuk, Modrijan zalozba (2010)
 • Tokarczuk Olga, Księgi Jakubowe, tłum. Jana Unuk, Police Dubowe (2017)
 • Tulli Magdalena, W czerwieni, tłum. Unuk Jana, Modrijan zalozba
 • Tulli Magdalena, Włoskie szpilki, tłum. Jana Unuk, Zbirka Stopinje (2017)
 • Tuszyńska Agata, Oskarżona Wiera Gran, tłum. Tatjana Jamnik, Modrijan zalozba d.o.o. (2014)
 • Wawiłow Danuta, Usenko Natalia, Wierzbowa 13, tłum. Unuk Jana, Zalozba Aristej (2008)
 • Wechterowicz Przemysław, Proszę mnie przytulić, tłum. Peter Kuhar, KUD Sodobnost International (2018)

 • Wiedemann Adam, Sceny łóżkowe, tłum. Tatjana Jamnik, Lud Serpa (2007)
 • Witkowski Michał, Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna Szczakowej, tłum. Tatjana Jamnik, Didakta (2010)
 • Wyspiański Stanisław, Wesele, tłum.Katarina Salamun-Biedrzycka, Drustvo 2000 (2006)

SZWAJCARIA

 • Antologia polskiego reportażu, [Ryszard Kapuściński, Wojciech Tochman, Hanna Krall, Marian Brandys, Beata Pawlak, Lidia Ostałowska, Piotr Głuchowski, Irena Mor], Noir sur Blanc
 • Anderman Janusz, Cały czas, Noir sir Blanc (2009)
 • Bajtlik Jan, Korek, La Joi de Lire (2016)
 • Bajtlik Jan, Nić Ariadny. Mity i labirynty, tłum. Lydia Waleryszak, Editions La Joie de lire (2019)

 • Bart Andrzej, Fabryka muchołapek, L'age d'Homme (2014)
 • Bart Andrzej, Fabryka muchołapek, tłum. Erik Veaux, Les Editions Noir sur Blanc (2020)

 • Bator Joanna, Piaskowa Góra    Szwajcaria, Noir sur Blanc (Switzerland) (2014)
 • Brum J.M., Auto,  Editions La Joie de lire SA (2014)
 • Butenko Bohdan, Boglar Krystyna, Gucio i Cezar, La Joie de lire (2013)
 • Butenko Bohdan, Boglar Krystyna, Klementyna lubi kolor czerwony, La Joie de lire (2014)
 • Domagalska Stanisława Andrzej Damięcki, Przyszywany dziadek, tłum. Lydia Waleryszak (2018)

 • Hłasko Marek, Piękni dwudziestoletni, Noir sur Blanc (2011)
 • Hugo-Bader Jacek, Biała gorączka, Noir sur Blanc (2011)
 • Ignerska Marta, Black and white, La Joie de lire (2014)
 • Libera Antoni, Godot i jego cień, Noir sur Blanc (2012)
 • Małkowski Tomasz, O Kamilu, który patrzył rękami, tłum. Lydia Waleryszak, Editions La Joie de lire (2021)

 • Mrożek Sławomir, Dziennik. Tom 1. 1962-1969, tłum. Doreen Daume, Diogenes Verlag (2013)
 • Olech Joanna, Bąk Edgar, Mam prawo i nie zawaham się go użyć, tłum. Lydia Waleryszak, La Joi de Lire (2016)
 • Orłoś Kazimierz, Letnik z mierzei, Noir sur Blanc (2011)
 • Pluta Izabella (red.), Spektakl "Poczekalnia" Krystiana Lupy. Kreacja i transmisja, tłum. Izabella Pluta, Kajetana Fidler-Jaccottet, Editions Antipodes (2019)

 • Ptaszkowska Anka, Wierzę w wolność, ale nie nazywam się Beethoven, JRP Ringier (2013)
 • Rudzka Zyta, Mykwa, tłum. Sven Sellmer, Secession Verlag (2014)
 • Rudzka Zyta, Ślicznotka Doktora Josefa, Ammann Verlag & Co. (2009)
 • Rylski Eustachy, Człowiek w cieniu, tłum. Véronique Patte, Les Editions Noir sur Blanc (2017)

 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod klepsydrą, Kometa, L'age d'Homme (2013)
 • Słoniowska Żanna, Dom z witrażem, tłum. Olaf Kühl, Kampa Verlag (2018)

 • Tadeusiewicz Ryszard, Maria Mazurek, Alicja w krainie przyszłości czyli jak działa sztuczna inteligencja, tłum. Martina Polek (2020)

 • Tadeusiewicz Ryszard, Maria Mazurek, Alicja w krainie przyszłości czyli jak działa sztuczna inteligencja, tłum. Lydia Waleryszak (2020)

 • Tokarczuk Olga, Księgi Jakubowe, tłum. Maryla Laurent-Zielinski, Les Editions Noir sur Blanc (2018)

 • Tokarczuk Olga, Księgi Jakubowe, tłum. Lisa Palmes, Lothar Quinkenstein, Kampa Verlag (2019)

 • Tokarczuk Olga, Opowiadania bizarne, tłum. Lothar Quinkenstein, Kampa Verlag (2020)

 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, Noir sur Blanc (2012)
 • Vetulani Jerzy, Maria Mazurek, Marcin Wierzchowski, Sen Alicji, czyli jak działa mózg, tłum. Martina Polek, Helvetiq (2019)

 • Wat Aleksander, Bezrobotny Lucyfer, L'age d'Homme (2012)
 • Wodziński Cezary, Trans, Dostojewski, Rosja czyli o filozofowaniu siekierą, L'age d'Homme (2013)
 • Żeromski Stefan, Ludzie bezdomni, tłum. Ilija Trajkowski, Martina Komerc (2017)

SZWECJA

 • OEI (polski numer czasopisma) (2008)
 • Antologia polskich opowiadań, Tranan (2005)
 • Antologia współczesnej poezji polskiej, Lyrikklubb
 • Bikont Anna, My z Jedwabnego, tłum. Irena Grönberg, Bokförlaget Atlas (2014)
 • Brzechwa Jan, Akademia Pana Kleksa, tłum. Tomas Håkanson, Atrium Förlag (2020)

 • Chwin Stefan, Hanemann, tłum. Lisa Mendoza Åsberg, Albert Bonniers
 • Dąbrowski Tadeusz, Wybór wierszy, tłum. Irena Grönberg, Smockadoll Förlag (2017)
 • Dek Maria, Przeplatalińscy, tłum. Julian Birbrajer, Bokförlaget Mirando (2020)

 • Dichter Wilhelm, Koń Pana Boga, tłum. Irena Grönberg, Tranan
 • Ficowski Jerzy, Mistrz Manole i inne przekłady, Tranan (2013)
 • Fiedorczuk Julia, Wybór wierszy, tłum. Irena Gronberg, Bokforlaget Lejd (2017)
 • Fink Ida, Podróż, tłum. Martin von Zweigbergk, Tranan
 • Głowacki Janusz, Ostatni cieć, tłum. Lennart Ilke, Tomasz Pankowskis Förlag (2006)
 • Głowacki Janusz, Trzy dramaty, tłum. Lennart Ilke, Ilke Bokförlag
 • Gombrowicz Witold, Bakakaj, tłum. David Szybek, Modernista (2005)
 • Gombrowicz Witold, Ferdydurke, Jaguar Kitap – Behlul Dundar Satilmis (2013)
 • Gombrowicz Witold, Ferdydurke, tłum. David Szybek, Modernista (2016)
 • Gombrowicz Witold, Kosmos, tłum. Stefan Ingvarsson, Modernista (2004)
 • Gombrowicz Witold, Opętani, Modernista (2005)
 • Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk, tłum. Anders Bodegård, Modernista (2009)
 • Herbert Zbigniew, Wiersze zebrane, tłum. Irena Grönberg, Ellerströms Förlag (2013)
 • Hugo-Bader Jacek, Biała gorączka, tłum. Lisa Mendoza Asberg, Bokförlaget Lind & Co (2014)
 • Korczak Janusz, Pamiętnik i inne pisma z getta, tłum. Lisa Mendoza Åsberg, Föreningen för Janusz Korczaks Levande Arv (2018)

 • Krajewski Marek, Widma w mieście Breslau, tłum. Lisa Mendoza Åsberg, Weyler Förlag (2008)
 • Krall Hanna, Biała Maria, tłum. Julian Birbrajer, Ersatz (2018)

 • Krall Hanna, Król Kier znów na wylocie, tłum. Julian Birbrajer, Ersatz (2017)
 • Krall Hanna, Sublokatorka, tłum. Julian Birbrajer, Ersatz (2020)

 • Lipska Ewa, Droga Pani Schubert, tłum. Irena Grönberg, Ellerströms Förlag (2014)
 • Lipska Ewa, Wybór wierszy, tłum. Jarema Bielawski Bokförlaget Edda (2018)

 • Lipska Ewa, Zakon Turystów (The Holy Order of Tourists. Selected Poems), tłum. Ryszard J. Reisner, Ars Interpres Publications
 • Markowski Michał Paweł, Czarny Nurt, Modernista (2005)
 • Miłosz Czesław, Traktat poetycki, Traktat moralny, tłum. Jurek Hirschberg, Bokforlaget h:ström-Text&Kultur (2017)
 • Mizielińska Aleksandra, Daniel Mizieliński, Małgorzata Mycielska, Ale patent!, tłum. Tomas Håkanson, Alfabeta Bokförlag (2017)

 • Mycielska Małgorzata, Ale patent!, tłum. Tomas Hakanson, Alfabeta Bokförlag AB (2016)
 • Nałkowska Zofia, Medaliony, tłum. Emi-Simone Zawall, Bokförlaget Faethon (2017)
 • Neuger Leonard, Bodegasr Anders, Röster om Gombrowicz, Stockholm University Stockholm Slavic Papers (2010)
 • Olczak-Ronikier Joanna, W ogrodzie pamięci, tłum. Irena Gronberg, Tranan (2005)
 • Rylski Eustachy, Człowiek w cieniu, tłum. Véronique Patte, Les Editions Noir sur Blanc (2017)
 • Sapkowski Andrzej, Narrenturm, Ersatz
 • Sapkowski Andrzej, Ostatnie życzenie, tłum. Tomas Håkanson, Ersatz (2010)
 • Schulz Bruno, Wybór esejów, opowiadań i listów, tłum. Emi-Simone Zawall, Glänta Production (2016)
 • Schulz Bruno, Wybór opowiadań i listów, Glänta produktion (2014)
 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Drzewa, tłum. Tomas Håkanson, Alfabeta Bokförlag (2018)

 • Socha Piotr, Pszczoły, tłum. Tomas Hakanson, Alfabeta Bokförlag AB (2017)
 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, Ersatz (2014)
 • Stasiuk Andrzej, Taksim, tłum. Tomas Håkanson, Ersatz (2012)
 • Szymborska Wisława, Dwukropek, tłum. Anders Bodegård, Ellerströms Förlag (2008)
 • Szymborska Wisława, Tutaj, tłum. Andres Bodegard, Ellerströms Förlag (2009)
 • Szymborska Wisława, Wystarczy, tłum. Anders Bodegård, Ellerströms Förlag (2012)
 • Świrszczyńska Anna, Wiersze wybrane, tłum. Irena Grönberg, Lisa Mendoza Asberg, Bokförlaget Lejd (2013)
 • Themerson Stefan, Wybór tekstów, Rönnels Antikvariat AB (2015)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Jan Henrik Swahn, Ariel (2008)
 • Tokarczuk Olga, Dom dzienny, dom nocny, tłum. Jan Henrik Swahn, Ariel
 • Tokarczuk Olga, Moment niedźwiedzia, tłum. Jan Henrik Swahn, Ariel (2014)
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, tłum. Lennart Ilke, Ariel (2005)
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Jan Henrik Swahn, Ariel (2010)
 • Tokarczuk Olga, Wybór opowiadań, tłum. Jan Henrik Swahn, Ariel Publisher (2018)
 • Tulli Magdalena, Sny i kamienie, tłum. Julian Birbrajer, Brutus Östlings Bokförlag Symposion (2006)
 • Villqist Ingmar, Noc Helvera, Beztlenowce, Kostka smalu z bakaliami, Cynkweiss, Fantom, tłum. Lennart Ilke, Ilke Bokforlag (2005)
 • Villqist Ingmar, Oskar i Ruth, tłum. Lennart Ilke, Ilke Bokförlag
 • Wat Aleksander, Wiersze wybrane, tłum. Peter Handberg, Modernista (2005)
 • Witkowski Michał, Lubiewo, tłum. Stefan Ingvarsson, Modernista (2008)
 • Zagajewski Adam, Selected poems, tłum. Anders Bodegård, Norstedts Förlag (2010)

TAJLANDIA

 • Mizielińska Aleksandra, Mizieliński Daniel, Mapy, tłum. Leelakaweephat Nattakit, Nanmee Books (2017)
 • Socha Piotr, Grajkowski Wojciech, Pszczoły, tłum. Supawit Virachanusorn, Nanmeebooks Co. (2020)

TAJWAN

 • Chmielewska Iwona, Pamiętnik Blumki, tłum. Wei-Yun Lin-Górecka, WordField Publishing (2019)

 • Górecki Wojciech, Toast za przodków, tłum. Hsiao-Jing Janyga, Asian Culture Publishing Co. Ltd (2014)
 • Herbert Zbigniew, Wiersze wybrane, Tendency Publishing (2011)
 • Korczak Janusz, Jak kochać dziecko, tłum. Wei Lin Górecka, PsyGarden Publishing Company (2016)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś Pierwszy, tłum. Wei-Yun Lin-Górecka, PsyGarden Publishing Company (2018)

 • Korczak Janusz, Król Maciuś na wsypie bezludnej, tłum. Wei-Yun Lin-Górecka, PsyGarden Publishing Company (2019)

 • Korczak Janusz, Pamiętnik i inne pisma z getta, tłum. Wei-Yun Lin-Górecka, Locus Publishing Company (2020)

 • Korczak Janusz, Prawo dziecka do szacunku. Kiedy znów będę mały, tłum. Wei-Yun Lin-Górecka, Locus Publishing Company (2019)

 • Miecik T. Igor, Sezon na słoneczniki, tłum. Wei Lin Górecka, Acropolis (2017)
 • Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, tłum. Wu Lan, Tendency Publishing (2011)
 • Różewicz Tadeusz, Nauka chodzenia. Wybór wierszy, tłum. Wei-Yun Lin-Górecka, Dark Eyes (2014)
 • Rusinek Michał, Mały Chopin, tłum. Chih-Chun  Yeh, Youth Cultural Enterprise Co. (2019)

 • Szabłowski Witold, Tańczące niedźwiedzie, tłum. Wei-Yun Lin-Górecka, Acropolis (2018)

 • Szymborska Wisława, Czarna piosenka, tłum. Wei Lin Górecka, Unitas Udngroup (2017)
 • Szymborska Wisława, Wybór wierszy, Dark Eyes (2014)
 • Zabielska-Stadnik Iwona, Małgorzata Węgrzecka, Masz prawa, człowieku, tłum. Wei-Yun Lin-Górecka, Taiwan Interminds Publishing Inc. (2018)

TURCJA

 • Antologia polskich opowiadań, Kalem Publications (2014)
 • Andrzejewski Jerzy, Popiół i diament, tłum. Seda Köycü Arslantekin, Versus Kitap (2008)
 • Bart Andrzej,  Fabryka Muchołapek, Dedalus Kitap (2014)
 • Borowski Tadeusz, Pożegnanie z Marią, tłum. Seda Köycü, Alakarga Sanat Yayınları (2019)

 • Czubaj Mariusz, 21:37, tłum. Neşe Taluy Yüce, Apollon (2010)
 • Dehnel Jacek, Lala, tłum. Seda Köycü, Apollon (2009)
 • Głowacki Janusz, Good night, Dżerzi, tłum. Neşe Taluy Yüce, Yapi Kredi Yayincilik (2013)
 • Gombrowicz Witold, Dziennik 1953-1958, Yapi Kredi Yayincilik (2013)
 • Gombrowicz Witold, Dziennik 1959-1969, Yapi Kredi Kultur Sanat Yayincilik.A.S. (2013)
 • Gombrowicz Witold, Dziennik 1959-1969, tłum. Neşe Taluy Yüce, Yapi Kredi Yayinlari (2017)
 • Gombrowicz Witold, Kosmos, tłum. Neşe Taluy Yüce, Everest Yayinlari (2017)
 • Gombrowicz Witold, Kronos, tłum. Neşe Taluy Yüce, Yapi Kredi Publications (2020)

 • Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk, tłum. Neşe Taluy Yüce, Everest Publishers (2017)

 • Górecki Wojciech, Toast za przodków, Asian Culture Publishing (2014)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Skrzydła ołtarza. Drugie przyjście, Everest Publishers Alfa Basim Yayim Dagitim Inş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (2015)Kapuściński Ryszard, Heban, Habitus Kitap (2014)
 • Kapuściński Ryszard, Heban, tłum. Gül Çagali Güven, Habitus Kitap (2016)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Osman Firat Bas, Habitus Kitap (2014)
 • Kołakowski Leszek, O co nas pytają wielcy filozofowie, tłum. Saut Kemal Angi, Jaguar Kitap (2016)
 • Kołodko Grzegorz, Wędrujący świat, METU Press (2011)
 • Lem Stanisław, Niezwyciężony, tłum. Seda Köycü, Ithaki (2017)
 • Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, Yeni Kitap (2005)
 • Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, tłum. Osman Firat Bas, Monokl Yayinlari (2017)
 • Miłoszewski Zygmunt, Uwikłanie, Koridor (2013)
 • Mizielińska Aleksandra, Mizieliński Daniel, Mapy, tłum. Emre Ülgen Dal, Hevdan Sönmez, Domingo Publishing (2019)

 • Myśliwski Wiesław, Kamień na kamieniu, tłum. Neşe Taluy Yüce, Aylak Adam (2016)
 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Neşe Taluy Yüce, Yapi Kredi Publications (2020)

 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe/Sanatorium pod klepsydrą, tłum. Neşe Taluy Yüce, Aylak Adam (2017)
 • Taraska Anna, Kropka z błędem, tłum. Emrah Gaznevi, Final Kültür Sanat Yayınları (2020)

 • Tokarczuk Olga, Bieguni, Dogan (2013)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, Bence Kitap Publishing House (2015)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Neşe Taluy Yüce, Alabanda Yayinlari (2016)
 • Wiśniewski Janusz L., Bikini, tłum. Neşe Taluy Yüce, Pupa Yayinlari (2010)

UKRAINA

 • VSESVIT magazine of world literature (polski numer pisma) (2014)
 • Antologia współczesnej polskiej dramaturgii dla dzieci i młodzieży, (Marta Guśniowska, Malina Przesługa, Liliana Bardijewska, Maria Wojtyszko), tłum. Jurij Popsujenko, Neopalyma Koupyna (2019)
 • Antologia polskiej poezji, Osnovy
 • Bajtlik Jan, Typogryzmoł, tłum. Anastazja Dienisienko, Wydawnictwo Osnowi (2017)
 • Bakuła Bogusław, Teoria literatury w Polsce. Antologia tekstów, Kyiv-Mohyla Academy (2006)
 • Bator Joanna, Piaskowa Góra, tłum. Natalka Sniadanko, Wydawnictwo Astrolabium (2014)
 • Bednarek Justyna, Dusia i Psinek-świnek. Pierwszy dzień w przedszkolu, tłum. Bożena Antoniak, Wydawnictwo Urbino (2020)
 • Bednarek Justyna, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych), tłum. Bozena Antoniak, Wydawnictwo Urbino (2019)
 • Berdychowska Bogumiła i Hnatiuk Olga, Bunt pokolenia: rozmowy z intelektualistami ukraińskimi, tłum. Roksana Charčuk, Duch i Litera
 • Bobkowski Andrzej, Szkice piórkiem, Krytyka
 • Bocheński Jacek, Antyk po antyku, tłum. Wiktor Dmitruk, Agencja Literacka Piramida (2012)
 • Bocheński Jacek, Boski Juliusz, tłum. Nina Biczyja, Agencja Literacka Piramida (2012)
 • Bocheński Jacek, Nazo poeta, tłum. Rostisław Doczenko, Agencja Literacka Piramida (2010)
 • Bocheński Jacek, Stan po zapaści, tłum. Wiktor Dmitruk, Agencja Literacka Piramida (2014)
 • Bocheński Jacek, Tyberiusz Cezar, tłum. Igor Andruszczenko, Agencja Literacka Piramida (2013)
 • Borowski Tadeusz, Zbiór opowiadań. U nas w Auschwitzu…, tłum. Oleksandr Bojczenko, V. Books - XXI LTD (2014)
 • Brandstaetter Roman, Krąg biblijny, tłum. Nadia Popacz, Kairos
 • Brzechwa Jan, Wybór wierszy, tłum. Neonila Stefurak, Wydawnictwo Staroho Lewa (2004)
 • Bunda Martyna, Nieczułość, tłum. Bohdana Pinczewska, KOMORA Publishing House (2019)
 • Chwin Stefan, Hanemann, tłum. Igor Pizniuk, LLC Agrar Media Gruop (2010)
 • Czapski Józef, Na nieludzkiej ziemi, tłum. Oleksandr Herasym, V. Books – XXI (2017)
 • Czerni Krystyna, Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego, V. Books - XXI (2013)
 • Czyżewski Krzysztof, Linia powrotu, tłum. Kost Moskalec, Calvaria (2014)
 • Dąbrowski Tadeusz, Środek wyrazu. Wybór wierszy, tłum. Vasyl Lozynskyi, FOP Zavadskyi Iurii Romanovych (2019)
 • Dehnel Jacek, Balzakiana, Agencja Literacka Piramida (2009)
 • Dehnel Jacek, Krivoklat, tłum. Andrij  Bondar, KOMORA Publishing House (2018)
 • Dehnel Jacek, Lala, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2016)
 • Dehnel Jacek, Matka Makryna, tłum. Andrij Bondar, Komora (2017)
 • Dehnel Jacek, Saturn, tłum. Andrij Bondar, Komora Publishing House (2014)
 • Dołęga-Mostowicz Tadeusz, Profesor Wilczur, tłum. Bożena Antoniak, Wydawnyctwo Urbino Ltd. (2015)
 • Dołęga-Mostowicz Tadeusz, Znachor Ukraina, Wydawnyctwo Urbino Ltd (2014)
 • Dylągowa Hanna, Historia Polski 1795-1990, tłum. Muchajło Kirsenko, Kyiv-Mohyla Academy
 • Dziubak Emilia, Niezwykłe przyjaźnie. W świecie roślin i zwierząt, tłum. Olha Horba, Wydawnictwo Staroho Lewa (2020)
 • Fabjanowska-Micyk Zofia, Joanna Grochocka, Banzai. Japonia dla dociekliwych, tłum. Bożena Antoniak, Wydawnictwo Urbino (2019)
 • Fiedorczuk Julia, Bliskie kraje, tłum. Wiktor Dmytruk, V. Books – XXI (2019)
 • Filipowicz Kornel, Romans prowincjonalny. Powiedz to słowo. Wybór, tłum. Jurij Matiewoszczuk, Tov Kompanyia KROK (2014)
 • Fink Ida, Podróż, tłum. Natalka Rimska, Wydawnictwo Starowo Liewa (2017)
 • Galewska-Kustra Marta, Pucio i ćwiczenia z mówienia, tłum. Anatolii Cherdakli, Chas maistriv (2019)
 • Galewska-Kustra Marta, Pucio mówi pierwsze słowa, tłum. Anatolii Cherdakli, Chas maistriv (2019)
 • Galewska-Kustra Marta, Pucio uczy się mówić, tłum. Anatolii Cherdakli, Chas maistriv (2019)
 • Giedroyc Jerzy, Autobiografia na cztery ręce, Spirit & Letter (Duch i Litera) (2014)
 • Giedroyc Jerzy, Autobiografia na cztery ręce, tłum. Lesia Lisienko, Duch i Litera (2016)
 • Giedroyc Jerzy, Emigracja ukraińska, tłum. Ola Hnatiuk, Krytyka (2006)
 • Gieysztor Aleksander, Mitologia Słowian, tłum. Siergiej Girik, Klio Publishers (2013)
 • Głowacki Janusz, Fortynbras się upił, Polowanie na karaluchy, Laurus (2015)
 • Głowacki Janusz, Wybór dramatów, tłum. Oleksandr Irwaniec, Tempora (2014)
 • Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk, Wydawnictwo Staroho Lewa Old Lion (2015)
 • Grabiński Stefan, Demon ruchu. Księga ognia, tłum. Larysa Andriievska, ZNANNIA Publishing House (2018)
 • Gretkowska Manuela, Europejka, tłum. Sofia Andruhovicz, Nora Druk (2006)
 • Gretkowska Manuela, Kabaret metafizyczny, tłum. A. S. Pawliszina, Folio Publishers (2005)
 • Gretkowska Manuela, Namiętnik, tlum. A. S. Pawliszina, Folio Publishers (2005)
 • Gretkowska Manuela, Polka, tłum. O. Krasjuk, Folio Publishers (2005)
 • Gretkowska Manuela, Sceny z życia pozamałżeńskiego, Folio Publishers (2006)
 • Grochola Katarzyna, Ja wam pokażę!, tłum. Andriej Bondar, Nasz Czas (2009)
 • Grochola Katarzyna, Nigdy w życiu, tłum. Andrij Bondar, Nasz Czas (2008)
 • Grochola Katarzyna, Serce na temblaku, tłum. Andrij Bondar, Nasz Czas (2008)
 • Grzywaczewski Tomasz, Granice marzeń. O państwach nieuznawanych, tłum. Natalia Tkaczyk, V. Books – XXI (2020)
 • Gutowska-Adamczyk Małgorzata, 13-ta Poprzeczna, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2012)
 • Gwanini Alexander, Kroniki Sarmacji Europejskiej, tłum. Jurij Mucik, Kyiv-Mohyla Academy (2004)
 • Haupt Zygmunt, Opowiadania. Baskijski diabeł, Z Roksolanii, tłum. Andrij Pawłyszyn, NGO Independent Culturological Magazine JI (2013)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Inny Świat, tłum. Olek Harasim, V. Books - XXI (2010)
 • Hłasko Marek, Piękni dwudziestoletni, tłum. Oleksandr Bojczenko, Knigi XXI wieka (2017)
 • Hoffmann Henryk, Dzieje polskich badań religioznawczych, tłum. Katierina Nowikowa, Ukrainian Philosophical Foundation (2010)
 • Huelle Paweł, Mercedes-Benz. Opowiadania na czas przeprowadzki: Winniczki, Kałuże, Deszcz, Cud, Stół, tłum. Larysa Andriievska, Anetta Antonenko Publishers (2020)
 • Huelle Paweł, Opowieści chłodnego morza, tłum. Wiktor Dmytruk, V. Books – XXI (2019)
 • Iwaszkiewicz Jarosław, Utwory wybrane, Edition Group Suchasnist
 • Jagielski Wojciech, Wszystkie wojny Lary, tłum. Olena Sheremet, Choven (2019)
 • Jagiełło Joanna, Czekolada z chilli, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2014)
 • Jagiełło Joanna, Kawa z kardamonem, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2012)
 • Jagiełło Joanna, Zielone martensy, tłum. Jarosława Iwczenko, Urbino (2017)
 • Jastrun Mieczysław, Mickiewicz, tłum. Dmitro Andruchiw, Zhupansky Publisher
 • Jaworski Franciszek, Królowie polscy we Lwowie. Ratusz lwowski. Uniwersytet lwowski, tłum. Ljudmiła Bublik, Centr Ewropy (2017)
 • Jaworski Franciszek, Lwów stary i wczorajszy, tłum. Ludmiła Wublik, Centrum Europy (2011)
 • Jaworski Franciszek, O szarym Lwowie, tłum. Ludmiła Dybczuk, Centrum Europy (2011)
 • Jędrzejewska-Wróbel Roksana, Grażyna Rigall, Humory Hipolita Kabla, tłum. Iryna Tuchapska, PE SHKOLA Publishing House (2019)
 • Kalwas Piotr Ibrahim, Egipt: haram halal, tłum. Les Belej, Lviv Media Forum Publishing House (2018)
 • Kapuściński Ryszard, Cesarz, Szachinszach, V. Books - XXI (2012)
 • Kapuściński Ryszard, Heban, Litopys(2004)
 • Kapuściński Ryszard, Imperium, tłum. Natalija Antonjuk, Litopys
 • Karpowicz Ignacy, Sońka, tłum. Ostap Śliwiński, Komora (2016)
 • Kasdepke Grzegorz, A ja nie chcę być księżniczką, tłum. Igor Andruszczenko, Szkoła Widawniczij Dim (2017)
 • Kasdepke Grzegorz, Mity dla dzieci, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2016)
 • Kasdepke Grzegorz, Wielka księga uczuć, tłum. Jarosław Iwczenko, Urbino (2016)
 • Kłoczowski Jan Andrzej, Filozofia dialogu, St. Thomas Aquinas Institute of Religious Sciences in Kiev, Kairos (2014)
 • Kołakowski Leszek, Moje słuszne poglądy na wszystko, tłum. S. Jakovenka, Kyiv-Mohyla Academy (2004)
 • Korczak Janusz, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, tłum. Olena Zamojska, Klub Cimiejnogo Dozwillja (2016)
 • Korczak Janusz, Kajtuś czarodziej, Bankructwo małego Dżeka, Kiedy znów będę mały, tłum. Andrij Pawłyszyn, Izdatielstwo Znannia (2017)
 • Konopnicka Maria, O krasnoludkach i sierotce Marysi, tłum. Larisa Andrievs'ka, Mar'jana Savka, Wydawnictwo Staroho Lewa (2004)
 • Konwicki Tadeusz, Kronika wypadków miłosnych, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2011)
 • Konwicki Tadeusz, Mała Apokalipsa, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2013)
 • Korczak Janusz, Wybrane, Duch i Litera (2005)
 • Kosik Rafał, Felix, Net i Nika oraz Orbitalny Spisek, tłum. Iryna Shevchenko, ASSA Publishing House (2020)
 • Kosik Rafał, Feliks, Net i Nika oraz Pałac Snów, tłum. Iryna Shevchenko, Olena Shevchenko, ASSA Publishing House (2019)
 • Kosik Rafał, Felix, Net i Nika oraz Pułapka Nieśmiertelności, tłum. Iryna Shevchenko, ASSA Publishing House (2020)
 • Kosik Rafał, Feliks, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa, tłum. Iryna Shevchenko, Olena Shevchenko, ASSA Publishing House (2019)
 • Kosmowska Barbara, Grzegorz Kasdepke, Wielki wybuch , czyli K kontra K, tłum. Daria Guk, PE SHKOLA Publishing House (2020)
 • Kosmowska Barbara, Buba, tłum. Bożena Antoniak, Publisher Bozhena Antoniak, Urbino (2010)
 • Kowal Paweł, Oładkowski Jan, Zuchniak Monika, Nie jesteśmy ukrainofilami. Polska myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy, Kyiv-Mohyla Academy (2011)
 • Krajewski Marek, Erynie, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2010)
 • Krajewski Marek, Głowa Minotaura, tłum. Bożena Antoniak, Agencja Literacka Piramida (2009)
 • Krajewski Marek, Koniec Świata w Breslau, tłum. B. Antonijak, Fact Publishers
 • Krajewski Marek, Widma w mieście Breslau, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2010)
 • Krall Hanna, Tam już nie ma żadnej rzeki, Duch i Litera (2005)
 • Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem, Duch i Litera (2005)
 • Kucharska Nikola, Jak to działa? Zwierzęta, tłum. Iryna Tuchapska, PE SHKOLA Publishing House (2018)
 • Kuczok Wojciech, Gnój, tłum. Namalja Czornima, Calvaria (2005)
 • Kuroń Jacek, Wiara i wina, Duch i Litera (2004)
 • Landowska Anna, Landowski Zbigniew, Słownik polsko-ukraiński, Pulsary (2004)
 • Lec S.J., Myśli nieuczesane, tłum. Addrij Pavliszin, Duch i Litera (2004)
 • Lem Stanisław, Apokryfy, tłum. Andrij Poritko, Litopys
 • Lem Stanisław, Golem XIV, tłum. Andrij Poritko, Litopys
 • Lem Stanisław, Solaris, tłum. Dmitr Andruchow, Calvaria (2004)
 • Leśmian Bolesław, Poezja i konteksty. Wybór, tłum. Marianna  Kiyanovska, Dukh i Litera (2018)
 • Leśmian Bolesław, Przygody Sindbada Żeglarza, tłum. Vikmor Dmiruk, Calvaria (2004)
 • Litwin Henryk, Essays on the History of Poland and Ukraine in the XVI - XVII Centuries, Spirit & Letter (Duch i Litera) (2014)
 • Litwin Henryk, Napływ szlachty polskiej na Ukrainę, tłum. Lesia Lisienko, Duch i Litera (2016)
 • Loebl Bogdan, Piekło weszło do raju, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2017)
 • Ławrynowicz Marek, Pogoda dla wszystkich, tłum. A. Bondar, Nora Druk (2005)
 • Łobodowski Józef, Demonom nocy, tłum. Andriej Pawłyszyn, Wydawnictwo Astroljabia (2016)
 • Łojek Jerzy, Dzieje pięknej Bitynki, tłum. Dmitro Andrhiv, Universe (2005)
 • Maleszka Andrzej, Magiczne drzewo/ Czerwone krzesło, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2017)
 • Masłowska Dorota, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, tłum. Larysa Andiejewska, Folio Publishers (2006)
 • Mikołajewski Jarosław, Wybór wierszy, tłum. Ostap Nożak, Wydawnictwo Krok (2015)
 • Mikołejko Zbigniew, Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa, Krytyka (2013)
 • Miłosz Czesław, Abecadło, tłum. Natalka Sniadanko, Treant (2009)
 • Miłosz Czesław, Dolina Issy, tłum. Natalia Sydiaczenko, Pubilshing House UNIVERSE (2018)
 • Miłosz Czesław, Miłosz podpowiedziany. Wybór wierszy, Tempora (2011)
 • Miłosz Czesław, Piesek przydrożny, tłum. Jarini Senciszczin, Litopys
 • Miłosz Czesław, Rodzinna Europa, tłum. Jurij Izdrik, Litopys
 • Miłosz Czesław, Utwory poetyckie, Universe (2006)
 • Miłosz Czesław, Wybór poezji, łum. S. O. Szevczenka, Kameniar
 • Miłosz Czesław, Ziemia Ulro, tłum. Natalia Cudjaczenko, Universe (2014)
 • Miłoszewski Zygmunt, Żmijowe Góry, tłum. Bożena Antoniak, Wydawnictwo Staroho Lewa (2009)
 • Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem, tłum. Oliesja Gierasima, V. Books - XXI (2008)
 • Mokrzycki Mieczystław, Grysiak Brygida, Najbardziej lubił wtorki. Opowieść o życiu codziennym Jana Pawła II, tłum. Karina Wostriakowa, Catholic Media Center (2011)
 • Mrożek Sławomir, Emigranci, Pieszo, Portret, tłum. Olena Katajewa, Siergij Borszcziewskij, Wydawnictwo Anetty Antonienko (2016)
 • Mrożek Sławomir, Wybór dramatów, Litopys
 • Nahacz Mirosław, Osiem cztery, tłum. Natalia Czorpita, Calvaria (2004)
 • Nowicka Bronka, Nakarmić kamień, tłum. Marianna Kiyanovska, TOV Kompaniya KROK (2018)
 • Odija Daniel, Tartak, tłum. Oleksandra Bojczenka, V. Books - XXI (2007)
 • Ostałowska Lidia, Farby wodne, tłum. Andrij Ljubka, V. Books - XXI LTD (2014)
 • Pałasz Marcin, Elfie, gdzie jesteś?, tłum. Iryna Tuchapska, PE SHKOLA Publishing House (2019)
 • Pałasz Marcin, Elf Wszechmogący, tłum. Iryna Tuchapska, PE SHKOLA Publishing House (2019)
 • Pałasz Marcin, Sposób na Elfa, tłum. Iryna Tuchapska, PE SHKOLA Publishing House (2019)
 • Parlak Danuta, Obcy w lesie, tłum. Iryna Shevchenko, V. Books – XXI (2019)
 • Pilch Jerzy, Pod mocnym aniołem, tłum. Igor Pizniuk, Pulsary (2011)
 • Podsiadło Jacek, Wybór wierszy, LTD Discursus (2015)
 • Prus Bolesław, Katarynka. Opowiadania i nowele, tłum. Larisa Andriewska, Izdatielstwo Znannia (2017)
 • Prus Bolesław, Lalka. Tom I, tłum. Larysa Andriievska, ZNANNIA Publishing House (2019)
 • Prymaka-Oniszk Aneta, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy, tłum. Olena Sheremet, TEMPORA Publishing House (2019)
 • Rotfeld Adam Daniel, W cieniu. 12 rozmów z Marcinem Wojciechowskim, Litopys (2012)
 • Rowicki Piotr, 16.10 do Bergamo, tłum. Jurij Popsujenko, Neopalyma Koupyna (2019)
 • Ryrych Katarzyna, Łopianowe pole, tłum. Bożena Antoniak, Wydawnictwo Urbino (2020)
 • Ryrych Katarzyna, O Stephanie Hawkingu, czarnej dziurze i myszach podłogowych, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2016)
 • Różewicz Tadeusz, Śmierć w starych dekoracjach, tłum. Jarina Sencziszin, Litopys
 • Schulz Bruno, Księga listów, tłum. Andrij Pawłyszyn, Duch i Litera (2011)
 • Schulz Bruno, Opowiadania. Wybór esejów. Listy, tłum. Jurij Andruchowicz, A-BA-BA-HA-LA-MA-HA Publishers (2012)
 • Schulz Bruno, Szkice krytyczne, tłum. Wiera Meniok, Duch i Litera (2011)
 • Sienkiewicz Henryk, Pan Wołodyjowski, tłum. Yevheniy  Lytvynenko, Bohdan Publishing House (2020)
 • Sienkiewicz Henryk, Potop. Tom I, tłum. Ewgien Litwinienko, Ternopil Bogdan (2017)
 • Sienkiewicz Henryk, Potop. Tom II, tłum. Eugeniusz Litwinienko, Bohdan Publishing House (2018)
 • Sienkiewicz Henryk, Potop. Tom III, tłum. Eugeniusz Litwinienko, Bohdan Publishing House (2019)
 • Sienkiewicz Henryk, W pustyni i w puszczy, Bohema (2005)
 • Słoniowska Żanna, Dom z witrażem, tłum. Andrij Poritko, Wydawnictwo Staroho Lewa Old Lion Publishing House (2015)
 • Smoleński Paweł, Pochówek dla Rezuna, tłum. Andrij Bondar, Nasz Czas (2006)
 • Sobolewska Justyna, Książka o czytaniu, czyli resztę dopisz sam, tłum. Andriej Bondar, Wydawnictwo Staroho Lewa Old Lion Publishing House (2014)
 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Drzewa, tłum. Vasyl Sagan, Chas maistriv (2020)
 • Socha Piotr, Grajkowski Wojciech, Pszczoły, tłum. Vasyl Sagan, Chas maistriv (2018)
 • Sowa Izabela, Cierpkość wiśni, tłum. L. V. Andrievskoj, Folio Publishers (2005)
 • Sowa Izabela, Herbatniki z jagodami, tłum. L. V. Andrievskoj, Folio Publishers (2005)
 • Sowa Izabela, Smak świeżych malin, tlum. L. V. Andrievskoj, Folio Publishers (2005)
 • Stabryła Stanisław, Mitologia dla dorosłych, tłum. Dmimro Ahdruchiv, Universe
 • Staff Leopold, Poezje zebrane. 2 tomy, tłum. Rostyslaw Radyszewski, Spółka z o.o. „Talkom” (2019)
 • Stasiuk Andrzej, Fado, tłum. Bogdan Matiasz, Grani-T Publishing House (2009)
 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, tłum. Osman Slivinski, Krytyka (2005)
 • Stasiuk Andrzej, Jak zostałem pisarzem. Próba biografii intelektualnej, tłum. Bogdan Osławski, Discursus (2017)
 • Stasiuk Andrzej, Opowieści galicyjskie, tłum. Taras Prochaśko, Wydawnictwo Staroho Lewa Old Lion Publishing House (2014);
 • Stasiuk Andrzej, Wschód, tłum. Taras Prochaśko, Wydawnictwo Staroho Lewa Old Lion Publishing House (2015)
 • Stelmaszyk Agnieszka, Kroniki Archeo. Klątwa Złotego Smoka, tłum. Iryna Shevchenko, V. Books – XXI (2019)
 • Stelmaszyk Agnieszka, Kroniki Archeo. Sekret Wielkiego Mistrza, tłum. Iryna Shevchenko, V. Books – XXI (2018)
 • Stelmaszyk Agnieszka, Kroniki Archeo. Skarb Atlantów, tłum. Iryna Shevchenko, V. Books – XXI (2018)
 • Stelmaszyk Agnieszka, Tajemnica klejnotu Nefertiti, tłum. Iryna Shevchenko, V. Books – XXI (2017)
 • Stempowski Jerzy, Eseje wybrane, tłum. Wiktor Dmitruk, Knigi XXI wieka (2017)
 • Strękowska-Zaremba Małgorzata, Bery, gangster i kupa kłopotów, tłum. Irina Kotlarska-Fesjuk, Szkoła Widawniczij Dim (2017)
 • Strękowska-Zaremba Małgorzata, Detektyw Kefirek i pierwszy trup, tłum. Jarosława Iwczenko, Wydawnictwo Urbino (2019)
 • Strękowska-Zaremba Małgorzata, Wakacje z krową, czołgiem i przestępcą, tłum. Irina Kotlarska-Fesjuk, Szkoła Widawniczij Dim (2017)
 • Sulima Kamiński Andrzej, Historia Rzeczypospolitej Wielu  Narodów 1505-1795, tłum. J. Stricha, Nasz Czas (2010)
 • Świetlicki Marcin, 64 wiersze o wódce i papierosach - wybór, tłum. Siergiej Żadan, Folio Publishers (2009)
 • Szabłowski Witold, Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi w Wołynia, tłum. Andrij Bondar, Wydawnictwo Starowo Liewa (2016)
 • Szczygielski Marcin, Arka czasu, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2016)
 • Szczygielski Marcin, Teatr Niewidzialnych Dzieci, tłum. Bozena Antoniak, Wydawnictwo Urbino (2018)
 • Szczygielski Marcin, Za niebieskimi drzwiami, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2017)
 • Szczygieł Mariusz, Gottland, tłum. Bogdan Matiasz, Grani-T Publishing House (2010)
 • Szklarski Alfred, Tomek w krainie kangurów, tłum. Katierina Oniszczyk, Astrolabium (2010)
 • Szklarski Alfred, Tomek na wojennej ścieżce, tłum. Andrzej Pawłyszyn, Astrolabium (2010)
 • Szklarski Alfred, Tomek na czarnym lądzie, tłum. Andrzej Pawłyszyn, Astrolabium (2010)
 • Szwaja Monika, Jestem nudziarą, Folio Publishers (2006)
 • Szymborska Wisława, Widok z ziarnkiem piasku/Lektury nadobowiązkowe, tłum. Jarini Senčišin, Litopys
 • Taraska Anna, Kropka z błędem, tłum. Olena Sheremet, Novyi Samokat Publishing House (2020)
 • Tatarkiewicz Władysław, Dzieje sześciu pojęć, tłum. Valenmina Kornienka, Universe
 • Tatarkiewicz Władysław, O szczęściu, Universe (2005)
 • Terakowska Dorota, Córka czarownic, tłum. Dzwinka Matijasz, Wydawnictwo Starowo Liewa (2017)
 • Tischner Józef, Filozofia dramatu, tłum. Tetiana Pavlinchuk, Dukh i Litera (2019)
 • Tischner Józef, Zańko Dorota, Jarosław Gowin, Przekonać Pana Boga. Z ks. Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin, Spirit & Letter (Duch i Litera) (2014)   
 • Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Wiersze wybrane, tłum. M. Kijanowska, Tov Kompanyia KROK (2014)
 • Tochman Wojciech, Jakbyś kamień jadła, Nasz Czas (2009)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Osman Śliwiński, Folio Publishers (2011)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Hanne Lone Tonnesen, Tiderne Skifter (2016)
 • Tokarczuk Olga, Gra na wielu bębenkach, tłum. Wiktor Dmitruk, Litopys
 • Tokarczuk Olga, Księgi Jakubowe, tłum. Ostap Slywynski, TEMPORA Publishing House (2019)
 • Tokarczuk Olga, Ostatnie historie, tłum. Jarina Sencziszin, Litopys (2006)
 • Tokarczuk Olga, Podróż ludzi księgi, tłum. Nina Biczuja, Litopys
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, tłum. Wiktor Dmitruk, Kalwaria
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2010)
 • Tulli Magdalena, Sny i kamienie, tłum. Wiktor Dmitriuk, Calvaria (2009)
 • Tuszyńska Agata, Narzeczona Schulza, tłum. Wiera Meniok, V. Books – XXI (2018)
 • Tuwim Julian, Słoń Trąbalski, Wydawnictwo Staroho Lewa Old Lion Publishing House (2015)
 • Tuwim Julian, Słoń Trąbalski, tłum. Marianna Kijanowska, Wydawnictwo Starowo Liewa (2016)
 • Twardoch Szczepan, Morfina, tłum. Ostap Ukrainets, Ranok Publishing House Limited (2018)
 • Tyszka Agnieszka, Zosia z ulicy Kociej. Na zimę, tłum. Kateryna Zhekova, PE SHKOLA Publishing House (2018)
 • Tyszka Agnieszka, Sekretnik Zosi z ulicy Kociej, tłum. Kateryna Zhekova, PE SHKOLA Publishing House (2019)
 • Tyszka Agnieszka, Zosia z ulicy Kociej. Wielkie zmiany, tłum. Kateryna Zhekova, PE SHKOLA Publishing House (2019)
 • Tyszka Agnieszka, Zosia z ulicy Kociej. W podróży, tłum. Kateryna Zhekova, PE SHKOLA Publishing House (2019)
 • Tyszka Agnieszka, Zosia z ulicy kociej, tłum. Lina Żekowa, Szkoła Widawniczij Dim (2018)
 • Ulicka Danuta, Literatura. Teoria. Metodologia, Kyiv-Mohyla Academy (2004)
 • Vogel Debora, Debora Vogel. Compositions and Forms, tłum. Anastasiya Lyubas, Dukh i Litera (2019)
 • Walicki Andrzej, Marksizm i skok do królestwa wolności, Vesivit
 • Wawiłow Danuta, Wybór wierszy, Wydawnictwo Staroho Lewa (2004)
 • Wiedemann Adam, Wybór wierszy, tłum. Marianna Kijanowska, Wydawnictwo Krok (2015)
 • Wiśniewski Janusz L., Zespoły Napięć, tłum. N. W. Sniadanko, Folio Publishers (2008)
 • Witkowski Michał, Lubiewo, tłum. Andrij Bondar, Nora Druk (2006)
 • Wnuk-Lipiński Edmund, Ziółkowski Marek, Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy, Ukrainian State Multi-Profile Publishing (2005)
 • Wojaczek Rafał, Wiersze i proza 1964-1971, tłum. Mirek Bodnar, Pjanij korabiel (2016)
 • Wyspiański Stanisław, Hamlet, tłum. Ljubow Gorbienko, Department of Culture and Arts of Ivan Franko National University (2009)
 • Zadura Bohdan, Poet speaks to the people. Wybór wierszy, Folio Publishers (2007)
 • Zagajewski Adam, Późne święta, Calvaria (2009)
 • Zagajewski Adam, W cudzym pięknie, tłum. Wiktor Dmitruk, Calvaria (2008)
 • Zanussi Krzysztof, Hybris, tłum. Ljucina Chworost, Folio (2016)
 • Zanussi Krzysztof, Pora umierać, tłum. Lucyna Chworost, Folio Publishers (2012)
 • Zanussi Krzysztof, Strategie życia czyli jak zjeść ciasko i je mieć, tłum. Ljucina Chworost, Folio (2016)
 • Zańko Dorota, Gowin Jarosław, Przekonać Pana Boga, tłum. Kostia Moskalec, Duch i Litera (2017)
 • Zapolska Gabriela, Dzieła wybrane, tłum. Oleksandr Waszczyk, Wydawnictwo Teren (2016)
 • Zaremba Piotr, Plama na suficie, tłum. Andrij Bondar, Nora Druk (2008)

USA

 • Antologia polskiej poezji (Carnivorous boy, carnivorous bird: poetry from Poland), Zephyr Press
 • Bereś Witold, Burnetko Krzysztof, Marek Edelman: Życie. Po prostu życie, Bóg śpi. Ostatnie rozmowy. Życie do końca, tłum. William R. Brand, Bereś Media (2016)
 • Bieńczyk Marek, Przezroczystość, tłum. Benjamin Paloff, Dalkey Archive Press University of Illinois (2009)
 • Bikont Anna, My z Jedwabnego, Yale University Press (2010)
 • Bikont Anna, My z Jedwabnego, tłum. Alissa Valles, Farrar, Straus and Giroux (2013)
 • Buliżańska Martyna, Moja jest ta ziemia, tłum. Peter Burzynski, New American Press (2018)

 • Chwin Stefan, Hanemann, tlum. Philip Boehm, Harcourt Trade Publishers (2004)
 • Czapski Józef, Na nieludzkiej ziemi, tłum. Antonia Lloyd-Jones, New York Review Books (2018)
 • Czapski Józef, Proust contre la déchéance, tłum. Eric Karpeles, New York Review Books (2018)
 • Czapski Józef, Wspomnienia starobielskie, tłum. Alissa Valles, New York Review Books (2020)
 • Dąbrowski Tadeusz, Post, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Zephyr Press (2018)
 • Dąbrowski Tadeusz, Selected poems, Zephyr Press (2011)
 • Dichter Wilhelm, Koń Pana Boga. Szkoła bezbożników, tłum. Madeline G. Levine, Northwestern University Press (2011)
 • Duda Roman, Lwowska Szkoła Matematyczna, tłum. Daniel Davies, American Mathematical Society (2014)
 • Gombrowicz Witold, Bakakaj, Archipelago Books (2004)
 • Gombrowicz Witold, Pornografia, tłum. Danuta Borchardt, Grove/Atlantic Inc. (2009)
 • Grzebałkowska Magdalena, 1945. Wojna i pokój, tłum. Malgorzata Markoff, John Markoff, University of Pittsburgh Press (2020)

 • Hartwig Julia, To wróci, tłum. Bogdana Carpentier, Northwestern University Press (2009)
 • Herling-Grudziński G., Opowiadania zebrane, tłum. Bill Johnston, New Directions
 • Jagielski Wojciech, Nocni wędrowcy, Seven Stories Press (2010)
 • Jagielski Wojciech, Wieże z kamienia, tłum. Soren Gauger, Seven Stories Press (2006)
 • Jagielski Wojciech, Wszystkie wojny Lary, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Seven Stories Press (2020)

 • Jagielski Wojciech, Wypalanie traw, Seven Stories Press (2014)
 • Jakubowska Agata red., Pięknie, ludzko, prawdziwie, do dna. Listy Aliny Szapocznikow i Ryszarda Stanisławskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dystrybutor: University of Chicago Press (2012)
 • Jarosz Maria, Obyś żył w ciekawych czasach, Transaction Publishers (2014)
 • Kamieńska Anna, Wybór wierszy, Paraclete Press
 • Karpowicz Ignacy, Gesty, tłum. Maya Zakrzewska-Pim, Dalkey Archive Press (2017)

 • Klimko-Dobrzaniecki Hubert, Kołysanka dla wisielca, Calypso Editions (2014)
 • Kołakowski Leszek, Wybór tekstów, tłum. Agnieszka Kołakowska, St. Augustine’s Press
 • Kołodko Grzegorz, Wędrujący świat, Columbia University Press (2010)
 • Kornhauser Jakub, Poezje wybrane 1967-2017, tłum. Piotr Florczyk, Lost Horse Press (2018)
 • Kornhauser Julian, Wiersze wybrane, tłum. Piotr Florczyk, Marick Press (2008)
 • Kornhauser Julian, wybór wierszy, tłum. Piotr Florczyk, Lost Horse Press (2018)

 • Krall Hanna, Wybór opowiadań, tłum. Madeline G. Levine, Other Press (2004)
 • Krynicki Ryszard, Nasze życie rośnie, tłum. Alissa Valles, New York Review Books (2018)
 • Kuciak Agnieszka, Dalekie Kraje. Antologia poetów nieistniejących, tłum. Karen Kovacik, White Pine Press (2012)
 • Lenkiewicz Antoni, Józef Piłsudski (1867-1935), tłum. Peter Obst, Pike and Powder Publishing Group (2019)

 • Lipska Ewa, Wybór wierszy od 1999, tłum. Robin Davidson, Ewa Nowakowska, Northwestern University Press (2009)
 • Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie, tłum. Bill Johnston, Archipelago Books (2018)

 • Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz (tłumaczenie prozą), tłum. Christopher Zakrzewski, Winged Hussar Publishing (2019)

 • Michalski Krzysztof, Płomień wieczności, Princeton University Press (2009)
 • Michnik Adam, Przeciw antysemityzmowi 1936-2009, Oxford University Press USA (2014)  
 • Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, tłum. Bill Johnston, Archipelago Books (2018)
 • Mikołajewski Jarosław, Selected poems, tłum. Piotr Florczyk, Calypso Editions (2012)
 • Miłoszewski Zygmunt, Bezcenny, tłum. Antonia Lloyd-Jones, AmazonCrossing (2018)
 • Myśliwski Wiesław, Kamień na kamieniu, Archipelago Books (2010)
 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Bill Johnston, Archipelago Books (2013)
 • Norwid Cyprian, Wiersze, Archipelago Books (2011)
 • Paczkowski Andrzej, Pół wieku dziejów Polski, tłum. Jane Cave, Penn State University
 • Pilch Jerzy, Pod Mocnym Aniołem, tłum. Bill Johnston, Open Letter University of Rochester (2008)
 • Pilch Jerzy, Moje pierwsze samobójstwo, tłum. David Frick, Open Letter University of Rochester (2011)
 • Pilch Jerzy, Inne Rozkosze, tłum. Bill Johnston, Northwestern University Press
 • pod red. Karen Kovacik, Antologia polskich poetek, tłum. Karen Kovacik, Czesław Miłosz, Stanisław Barańczak i inni, White Pine Press (2016)
 • Różewicz Tadeusz, Szara strefa. Wyjście. Nożyk profesora, tłum. Bill Johnston, Archipelago Books, (2006)
 • Schulz Bruno, Opowiadania, tłum. Madeline G. Levine, Northwestern University Press (2018)
 • Springer Filip, Miedzianka: historia znikania, tłum. Sean Gaspar Bye, Restless Books (2017)
 • Stasiuk Andrzej, Dukla, Dalkey Archive Press (2010)
 • Stasiuk Andrzej, Fado, Dalkey Archive Press (2009)
 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, Houghton Mifflin Harcourt (2011)
 • Szabłowski Witold, Jak nakarmić dyktatora, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Penguin Books (2020)

 • Szabłowski Witold, Tańczące niedźwiedzie, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Penguin (2018)

 • Szczygieł Mariusz, Gottland, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Melville House Publishing (2014)
 • Świrszczyńska Anna, Wiersze wybrane, tłum. Piotr Florczyk, Tavern Books (2016)
 • Taborska Agnieszka, Senny żywot Leonory de la Cruz, tłum. Danusia Stok, Midmarch Arts Press (2006)
 • Tischner Łukasz, Sekrety manichejskich trucizn. Miłosz wobez zła, Northwestern University Press (2014)
 • Tulli Magdalena, Skaza, tłum. Bill Johnston, Archipelago Books (2007)
 • Tulli Magdalena, Sny i kamienie, tłum. Bill Johnston, Archipelago Books
 • Tulli Magdalena, Tryby, Archipelago Books, tłum. Bill Johnston, (2005)
 • Tyrmand Leopold, Dziennik 1954, tłum. Anita Shelton, A.J.Wróbel, Northwestern University Press (2013)
 • Vogel Deborah, Bloom Spaces: A Collection of Debora Vogel’s Poetry, Prose, Essays, Letters, and Reviews, tłum. Anastasiya Lyubas, Academic Studies Press (2020)

 • Wat Aleksander, Antologia wierszy, opowiadań, esejów, tłum. Frank L. Vigoda, Slavica Publishers (2018)

 • Wildstein Bronisław, Czas niedokonany, tłum. Mateusz Julecki, Christopher Zakrzewski, Winged Hussar Publishing (2020)

 • Żuławski Jerzy, Trylogia księżycowa, tłum. Elzbieta Morgan, Winged Hussar Publishing (2020)                              

WALIA

 • Guszpit Ireneusz red., Juliusz Osterwa. Z zapisków, Black Mountain Press
 • Ziółkowski Grzegorz, Antologia tekstów o Jerzym, Black Mountain Press

WENEZUELA

 • Tulli Magdalena, Sny i kamienie, BID & CO. Editor (2006)

WĘGRY

 • Magyar Napló [polski numer czasopisma]
 • Magyar Napló [polski numer czasopisma] (Miłosz Czesław, Lipska Ewa, Podczaszy Anna, Netz Feliks, Zadura Bohdan)
 • Antologia polskiego reportażu, Uj Vilag Alapitvany Nagyvilág (2011)
 • Bator Joanna, Chmurdalia, tłum. Herman Péter, Magvető (2014)
 • Bator Joanna, Piaskowa Góra, tłum. Hermann Péter, Magvető (2010)
 • Borowski Tadeusz, Wybór wierszy i opowiadań, tłum. Körner Gábor, Fejér Irén, Spiró György, Múlt és Jövő
 • Brandys Kazimierz, Rondo, tłum. Pálfalvi Lajos, Jelenkor
 • Csaba David, Miasto i jego poeta, Argumentum (2006)
 • Czapińska Wiesława, Magiczne miejsca literackiej Europy, tłum. Csisztay Gizella, Gondolat (2010)
 • Dukaj Jacek, Inne pieśni, Typotex (2013)
 • Domosławski Artur, Kapuściński non-fiction, tłum. Hermann Péter, Poligraf (2010)
 • Domosławski Artur, Śmierć w Amazonii, tłum. Vera Wolosz, Typotex (2017)
 • Dukaj Jacek, Córka łupieżcy, tłum. Mihályi Zsuzsa, Typotex (2011)
 • Dukaj Jacek, Extensa, tłum. Mihályi Zsuzsa, Typotex (2011)
 • Ficowski Jerzy, Regiony wielkiej herezji, tłum. Mihályi Zsuzsa, Palatinus
 • Fink Ida, Odpływający ogród. Opowiadania zebrane, Múlt és Jövő
 • Gallus Anonymus, Gesta et chronicae, tłum. Bagi Daniel, Argumentum (2007)
 • Górny Grzegorz, Ludzie z doliny śmierci, tłum. Szalai Attila, Kairosz Kiadó (2017)
 • Gretkowska Manuela, Namiętnik, tłum. Keresztes Gáspár, Pálfalvi Lajos, Masszi Lap-Es
 • Gretkowska Manuela, Podręcznik do ludzi, tłum. Pálfalvi Lajos, Palatinus
 • Grynberg Henryk, Życie ideologiczne, życie osobiste, tłum. Pálfalvi Lajos, Múlt és Jövő
 • Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat, tłum. Klára Körtvélyessy, Nagyvilág
 • Herling-Grudziński Gustaw, Gorący oddech pustyni, tłum. Klára Körtvélyessy, Mihályi Zsuzsa, Pálfalvi Lajos, Nagyvilág
 • Holewiński Wacław, Droga do Putte, tłum. Szenyan Erzsebet, Széphalom (2012)
 • Huelle Paweł, Ostatnia wieczerza, tłum. Korner Gabor, Európa (2008)
 • Hugo-Bader Jacek, Biała gorączka, Kairosz Konyvkiado, Kairosz (2012)
 • Iredyński Ireneusz, Głosy, Molnár Nyomda és Kiadó (2011)
 • Isakiewicz Elżbieta, Czerwony ołówek, tłum. Keresztes Gáspár, Múlt és Jövő
 • Janowski Maciej, Polska myśl liberalna do 1918 r., (j. angielski), tłum. Danuta Przekop, Central Europaen University Press
 • Kapuściński Ryszard, Heban, tłum. Szenyán Erzsébet, Széphalom
 • Kapuściński Ryszard, Lapidarium, tłum. Erzsébet Szenyán, Széphalom
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Szenyan Erzsebet, Széphalom (2007)
 • Karpowicz Ignacy, Balladyny i romanse, tłum. Korner Gabor, Typotex (2011)
 • Karpowicz Ignacy, Cud, tłum. Körner Gábor, Typotex (2013)
 • Karpowicz Ignacy, Ości, tłum. Korner Gabor, Typotex (2017)
 • Kłodkowski Piotr, Doskonały smak Orientu, tłum. Kertesz Noemi, Typotex
 • Kołakowska Agnieszka, Wojny kultur i inne wojny, tłum. Palfalvi Lajos, Nemeth Orsolya, Makranczi Zsolt, Örökség Kultúrpolitikai Intézet (2016)
 • Kołakowski Leszek, O co nas pytaja wielcy filozofowie I-III, tłum. Pálfalvi Lajos, Typotex (2011)
 • Korczak Janusz, Jak kochać dziecko. Internat. Kolnie letnie. Dom sierot, tłum. Eles Marta, Flaccus Kiadó (2017)
 • Kornhauser Julian, Dom, sen i gry dziecięce, Kecsmetion Press (2005)
 • Kosik Rafał, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi, tłum. Nemeth Orsolya, People Team Millennium (2011)
 • Kosik Rafał, Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa, tłum. Berg Eva Maria, People Team Millennium (2011)
 • Kowalewski Włodzimierz, Powrót do Breitenheide (2 opowiadania) Masszi Lap-Es
 • Krajewski Marek, Śmierć w Breslau, tłum. Hermann Péter, Magvető (2010)
 • Kuczok Wojciech, Gnój, tłum. Körner Gábor, Magvető (2006)
 • Lem Stanisław, Sex Wars, tłum. Mihalyi Zsuzsa, Typotex
 • Lem Tomasz, Awantury na tle powszechnego ciążenia, tłum. Jakab Valéria, Typotex (2010)
 • Lisicki Paweł, Dżihad i samozagłada zachodu, tłum. Lajos Palfalvi, Rezbong Kiadó (2017)
 • Lubczyk Grzegorz, Polski Wallenberg, tłum. Szenyán Erzsébet, Széphalom
 • Łoziński Mikołaj, Książka, Europa Konyvkiado (2015)
 • Łoziński Mikołaj, Książka, tłum. Eles Marta, Europa Konyvkiado (2016)
 • Mackiewicz Józef, Nie trzeba głośno mówić, tłum. Pálfalvi Lajos, Attraktor (2017)
 • Mackiewicz Józef, W cieniu Krzyża.. Kabel opatrzności, tłum. Palfalvi Lajos, Attraktor (2008)
 • Łubczyk Grzegorz, Henryk Sławik, Wielki zapomniany, Bohater Trzech Narodów, tłum. Jósa Péter, Széphalom (2009)
 • Mackiewicz Józef, Droga donikąd, tłum. Pálfalvi Lajos, Attraktor (2009)
 • Mackiewicz Józef, Kontra, tłum. Palfalvi Lajos, Attraktor (2007)
 • Mackiewicz Józef, Sprawa mordu katyńskiego, tłum. Pálfalvi Lajos, Attraktor (2011)
 • Mackiewicz Józef, Sprawa pułkownika Miasojedowa, tłum. Palfalvi Lajos, Attraktor (2013)
 • Mackiewicz Józef, Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy, tłum. Lajos Pálfalvi, Attraktor (2011)
 • Mackiewicz Józef, Zwycięstwo prowokacji, tłum. Palfalvi Lajos, Attraktor  
 • Mizielińska Aleksandra, Mizieliński Daniel, Pod ziemią, pod wodą, tłum. Kellermann Viktória, Kiadta a Manó Könyvek Kiadó (2016)
 • Mrożek Sławomir, Sztuki, Európa
 • Nowak Kazimierz, Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd, tłum. Wolosz Vera, Publikon (2012)
 • Odojewski Włodzimierz, Milczący, niepokonani, tłum. Csisztay Gizella, Napkút (2008)
 • Ostałowska Lidia, Farby wodne, tłum. Németh Orsolya, L`Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft (2014)
 • Oszajca Wacław, Wybór wierszy, tłum. Zsille Gábor, Magyar Napló (2011)
 • Peretz Isaac Leib, Wybór tekstów, Zachor Foundation for Social  Remembrance Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért (2015)
 • Petneki Aron, Bibliografia publikacji dot. historii Polski opublikowanych na Węgrzech po roku 1945, Orszagos Szechenyi Konyvtar (2007)
 • Piątek Tomasz, Heroina, tłum. Szecskó István, Silenos (2012)
 • Pleśniarowicz Krzysztof, Kantor, tłum. Nanay Fanni, Hungarian Theater Museum and Institute
 • Praca zbiorowa, Wielki sznur z powietrza. Węgrzy o Herbercie, Széphalom
 • Przybylski Ryszard, Baśń zimowa, esej o starości, tłum. Pálfalvi Lajos, Orpheusz
 • Różewicz Tadeusz, Matka odchodzi, tłum. Keresztes Gáspár, Raday Könyveshaz
 • Sapkowski Andrzej, Ostatnie życzenie, CD Projekt Magyarorszag (2011)
 • Shuty Sławomir, Zwał, tłum. Józsa Árpád, Napkút
 • Siemion Piotr, Niskie łąki, Európa
 • Smoleńska-Zielińska Barbara, Fryderyk Chopin i jego muzyka, tłum. Mihályi Zsuzsa, Európa
 • Springer Filip, Miedzianka: historia znikania, tłum. Mihalyi Zsuzsa, Typotex (2017)
 • Stachura Edward, Utwory wybrane, tłum. Kovács István, Magyar Napló (2012)
 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, tłum. Korner Gabor, Magvető
 • Stasiuk Andrzej, Dziewięć, tłum. Korner Gabor, Magvető
 • Stasiuk Andrzej, Dukla, tłum. Körner Gábor, Magvető
 • Stasiuk Andrzej, Moja Europa, tłum. Körner Gábor, Kijárat
 • Stasiuk Andrzej, Przez rzekę, Zima, Grochów, tłum. Körner Gábor, Magvető (2013)
 • Szczeklik Andrzej, Kore, tłum. Palfavi Lajos, Európa
 • Szczerek Ziemowit, Przyjdzie Mordor i nas zje, Typotex Kiado Electronic Publishing House (2014)
 • Szczerek Ziemowit, Przyjdzie Mordor i nas zje, tłum. Korner Gabor, Typotex (2016)
 • Szczygieł Mariusz, Gottland, tłum. Mihalyi Zsuza, Európa
 • Szczygieł Mariusz, Zrób sobie raj, tłum. Mihályi Zsuzsa, Európa (2012)
 • Sztompka Piotr, Socjologia wizualna, tłum. Èles Márta, Gondolat
 • Tischner Józef, Jak żyć?, Vigilia
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, tłum. Kőrner Gábor, L'Harmattan (2009)
 • Toporska Barbara, Siostry, Magyar Napló Publishing House (2014)
 • Toporska Barbara, Wybór tekstów, Uj Vilag Alapitvany Nagyvilág (2013)
 • Twardoch Szczepan, Morfina, Typotex Kiado Electronic Publishing House (2014)
 • Tyrmand Leopold, Zły, K.u.K. (2011)
 • Tulli Magdalena, W czerwieni, tłum. Körner Gabor, Magvető
 • Varga Krzysztof, Bildungsroman, Tequila, Poligraf
 • Varga Krzysztof, Bildungsroman, Magus Design Studio
 • Varga Krzysztof, Gulasz z turula, tłum. Hermann Peter, Európa (2009)
 • Varga Krzysztof, Nagrobek z lastryko, tłum. Palfalvi Lajos, Európa (2011)
 • Vincenz Stanisław, Dialogi z sowietami, Felső-Magyarország Kiadó
 • Vincenz Stanisław, Tematy żydowskie, Múlt és Jövő
 • Walicki Andrzej, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, tłum. Palfalvi Lajos, Attraktor
 • Wielki sznur z powietrza. Węgrzy o Herbercie, Széphalom (2009)
 • Wiśniewski Janusz L., Bikini, tłum. Németh Orsolya, K.u.K. (2011)
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Nienascynie, tłum. Korner Gabor, Jelenkor
 • Witkowski Michał, Lubiewo, tłum. Keresztes Gáspár, Magvető (2010)
 • Wojdowski Bogdan, Chleb rzucony umarłym, Park (2014)
 • Zadura Bohdan, Ostre granice. Wiersze wybrane, Magyar Napló
 • Znaniecki Florian, Thomas William I., Chłop Polski w Europie i Ameryce, Max Weber Foundation
 • Żbikowski Andrzej, Karski, tłum. Pálfalvi Lajos, Kossuth Publishing (2014)

WIELKA BRYTANIA

 • edited by Becky Harrison, Magda Raczyńska, Conradology, tłum. Sean Gaspar Bye, Scotia Gilroy, Eliza Marciniak, Comma Press (2017)
 • „Modern Poetry in Translation” (polski numer: Świetlicki Marcin, Miłobędzka Krystyna, Bargielska Justyna, Jarosz Łukasz), tłum. Maria Jastrzębska, Elżbieta Wójcik-Leese (2013)
 • Amiel Irit, Życie, tytuł tymczasowy, tłum. Anna Hyde, Vallentine Mitchel (2017)
 • Bargielska Justyna, Wiersze wybrane, tłum. Maria Jastrzębska, Smokestack Books (2017)
 • Boglar Krystyna, Klementyna lubi kolor czerwony, tłum. Zosia Krasodomska-Jones, Antonia Lloyd-Jones, Pushkin Press (2017)
 • Bolesławska Beata, Panufnik, tłum. Richard J. Reisner, Ashgate Publishing (2011)
 • Bursa Andrzej, Zabicie ciotki i inne utwory, CB Editions (2008)
 • Dehnel Jacek, Lala, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Oneworld Publications (2018)
 • Domosławski Artur, Kapuściński non-fiction, Verso (2011)
 • Eat the Heart of my Enemy. New Plays from POland, Seagull Books London Limited (2008)
 • Franaszek Andrzej, Miłosz. Biografia, tłum. Aleksandra and Michael Parker, Harvard University Press (2017)
 • Fydrych Waldemar, The lives of the orange men, Minor Compositions (2013)
 • Fydrych Waldemar, The lives of the orange men, Minor Compositions (2010)
 • Grabiński Stefan, Wybór opowiada, tłum. Wiesiek Powaga, CB Editions (2007)
 • Grajkowski Wojciech, Socha Piotr, Drzewa, Thames & Hudson (2018)
 • Gombrowicz Witold, Opętani, Marion Boyars Publishers (2015)
 • Gulda Przemek, Chłopcy i dziewczęta w Polsce, OFF_Press (2012)
 • Huelle Paweł, Opowieści chłodnego morza, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Comma Press (2010)
 • Hugo-Bader Jacek, Biała gorączka, Portobello Books (2011)
 • Jodełka Joanna, Polichromia, Stork Press (2013)
 • Kapuściński Ryszard, Ten Inny, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Verso (2008)
 • Kolankiewicz Leszek, Wielki mały wóz, Black Mountain Press (2008)
 • Korczak Janusz, Jak kochać dziecko i inne dzieła wybrane cz.1, tłum. Danuta Borchardt, Benjamin Paloff, Sean Bye, Vallentine Mitchel (2018)
 • Korczak Janusz, Jak kochać dziecko i inne dzieła wybrane cz.2, tłum. Sean Bye, Julia Sherwood, Alissa Valles, Marta Dziurosz, Anna Zaranko, Vallentine Mitchel (2018)
 • Lipska Ewa, Sklepy zoologiczne, tłum. Barbara Bogoczek, Arc Publications
 • Michnik Adam, Marczyk Agnieszka, Przeciw antysemityzmowi, tłum. Agnieszka Marczyk, Oxford University Press (2018)
 • Mickiewicz Adam, Dziady, tłum. Charles S. Kraszewski, Glagoslav Publications (2016)
 • Mickiewicz Adam, Sonety, tłum. Charles S. Kraszewski, Glagoslav Publication (2018)
 • Miłoszewski Zygmunt, Uwikłanie, Bitter Lemon Press (2009)
 • Miłoszewski Zygmunt, Ziarno prawdy, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Bitter Lemon Press (2012)
 • Narwatek Krzysztof, Miasto jako idea polityczna, University of Plymouth Press (2010)
 • Olczak-Ronikier Joanna, W ogrodzie pamięci, tłum. Antonia Lloyd- Jones, Weidenfeld & Nicolson
 • Różewicz Tadeusz, Matka odchodzi, tłum. Barbara Bogoczek, Stork Press (2012)
 • Sapkowski Andrzej, Ostatnie życzenie, Orion House (2005)
 • Sapkowski Andrzej, Sezon burz, tłum. David French, Gollancz (2018)
 • Six Polish poets: Różycki Tomasz, Dehnel Jacek, Kuciak Agnieszka, Piwkowska Anna, Suska Dariusz, Woźniak Rafał, Arc Publications (2009)
 • Słoniowska Żanna, Dom z witrażem, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Maclehose Press (2017)
 • Słowacki Juliusz, Four Plays (Mary Stuart, Kordian, Balladyna, Horsztyński), tłum. Charles S. Kraszewski, Glagoslav Publication (2018)
 • Stasiuk Andrzej, Mury Hebronu, Secker&Warburg
 • Tochman Wojciech, Jakbyś kamień jadła, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Portobello Books (2007)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Jennifer Croft, Fitzcarraldo Editions (2017)
 • Tokarczuk Olga, Żurek (w antologii Elswehre: Stories from small-town Europe), Comma Press (2007)
 • Tokarczuk Olga, Dom dzienny dom nocny, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Granta
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Fitzcarraldo Editions (2018)
 • Tuwim Julian, Gurowska Małgorzata, Ruszczyk Joanna, Lokomotywa/IDEOLO, tłum. David Malcolm, Walter Whippley, Ewa Lipińska, Centrala Ltd. (2015)
 • Wilk Mariusz, Wilczy notes, tłum. Danusia Stok, Harvill Press
 • Wittlin Józef, Sól ziemi, tłum. Patrick John Corness, Pushkin Press (2018)
 • Wyspiański Stanisław, Akropolis, tłum. Charles S. Kraszewski, Glagoslav Publications (2017)

WIETNAM

 • Konopnicka Maria, Sienkiewicz Henryk, Nowele polskie, tłum. Nguyen van Thai, Kim Dong (2017)
 • Masternak Zbigniew, Niech żyje wolność, tłum. Nhị Hổng dịch, National Literature Publishing House (2009)
 • Orzeszkowa Eliza, Prus Bolesław, Żeromski Stefan, Nowele polskie, tłum. Nguyen van Thai, Kim Dong (2017)
 • Prus Bolesław, Lalka, Wietnam WOMEN Publishing House (2014)
 • Prus Bolesław, Lalka t. 1,2, tłum. Nguyen Chi Thuat, Nha Xuat Ban Phu Nu (2017)
 • Reymont Władysław, Chłopi, tłum. Nguyen van Thai, Center For East-West Cultures and Languages (2010)
 • Terakowska Dorota, Poczwarka, tłum. Le Ba Thu, WOMEN Publishing House (2009)
 • Tryzna Tomek, Panna Nikt, tłum. Le Ba Thu, Phuong Nam Book Co. (2012)

WŁOCHY

 • Antologia młodego polskiego dramatu (Walczak Michał, Amanita Muskaria, Papis Jacek, Klata Jan, Kochan Marek, Powalisz Monika), Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale"
 • Antologia polskiej poezji, tłum. Alessandro Amenta, Lorenzo Constantino, Forum - Editrice Universitaria Udinese (2010)
 • Baterowicz Marek, Wybór wierszy, Edizioni Empiria
 • Bauman Zygmunt, Ponowoczesność jako źródło cierpień, tłum. Vera Verdiani, Bruno Mondadori, Mediolan, 2002
 • Bonowicz Wojciech, Pełne Morze, tłum. Leonardo Masi, Associazione Incerti Editori (2012)
 • Borowski Tadeusz, Wybór opowiadań, L'Ancora
 • Brandys Kazimierz, Przygody Robinsona, tłum. Raffaella Belletti, Edizioni E/O
 • Butenko Bohdan, Kopciuszek, tłum. Monika Woźniak, Onyx Editrice (2012)
 • Czaczkowska Ewa, Wisicki Tadeusz, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, tłum. Małgorzata Pirch, Milena Terzzani, Mimep Docete (2010)
 • Czubaj Mariusz, 21:37, tłum. Raffaella Belletti, Ellioteditioni (2016)
 • Dąbrowska Krystyna, Wybór wierszy, tłum. Leonardo Masi, Valigie Rosse, Valigie Rosse (2017)
 • Dehnel Jacek, Lala, tłum. Raffaella Belletti, Adriano Salani Editore (2009)
 • Dehnel Jacek, Saturn, tłum. Raffaella Belletti, Adriano Salani Editore (2012)
 • Dukaj Jacek, Extensa, Transeuropa Edizioni (2012)
 • Dukaj Jacek, Katedra, tłum. Marco Valenti, Justyna Kulik, Szkoła, In partibus infidelium, Voland (2012)
 • Dukaj Jacek, Xavras Wyżryn, tłum. Francesco Annicchiarico, Transeuropa Edizioni (2012)
 • Grotowski Jerzy, Teksty 1954-1998, tłum. Carla Pollastrelli, Volo Publisher\La casa Usher (2016)
 • Grotowski Jerzy, Teksty z lat 1954-1998 cz. III, tłum. Carla Pollastrelli, Volo Publisher\La casa Usher (2016)
 • Grotowski Jerzy, Teksty zebrane. Tom III, tłum. Carla Pollastrelli, Volo publisher srl La casa Usher (2014)
 • Grotowski Jerzy, Teksty zebrane. Tom IV, tłum. Carla Pollastrelli, Volo publisher srl La casa Usher (2014)
 • Grynberg Henryk, Zwycięstwo, tłum. Laura Mincer, Lithos Editrice (2010)
 • Guzowska Marta, Ofiara Polikseny, tłum. Valentina Parisi, Edizioni E/O (2013)
 • Hartwig Julia, Pod tą wyspą. Wybór, tłum. Silvano De Fanti, Donzelli Editore (2007)
 • Herbert Zbigniew, Rovigo, tłum. Andrea Ceccherelli, Il Ponte del Sale (2008)
 • Hugo-Bader Jacek, Biała gorączka, tłum. Marzena Borejczuk, Keller Editore (2013)
 • Iwaszkiewicz Jarosław, Nowele włoskie, tłum. Dario Prola, 21 Editore (2014)
 • Iwaszkiewicz Jarosław, Książka o Sycylii, tłum. Francesco Groggia, Mesogea (2011)
 • Jagielski Wojciech, Wieże z kamienia, tłum. Lorenzo Constantino, Laura Quercioli Mincer, Bronuno Mondadori, (2005)
 • Kaczorowski Aleksander, Gra w życie. Opowieść o Bohumilu Hrabalu, tłum. Raffaella Belletti, Edizioni E/O
 • Kamieńska Anna, Wybór wierszy, tłum. Paolo Statuti, Edizioni Joker (2014)
 • Kamiński Aleksander, Kamienie na szaniec, tłum. Margherita Bacigalupo, Instituto Geografico De Agostini
 • Kantor Tadeusz, Umarła klasa, Libri Scheiwiller
 • Kasdepke Grzegorz, A ja nie chcę być księżniczką, tłum. Aneta Kobylańska, Sinnos (2017)
 • Karasek Krzysztof, Ody i Flary, tłum. Jarosław Mikołajewski, Il Ponte del Sale (2010)
 • Kieślowski Krzysztof, Przypadek i inne opowiadania, tłum. Marina Fabbri, La nave di Teseo (2017)
 • Kloskowska Antonina, Kultury narodowe u korzeni, tłum. Anna Czajka, Edizioni Diabasis
 • Konatkowski Tomasz, Przystanek śmierć, tłum. Raffaella Belletti, Nottetempo (2009)
 • Korczak Janusz, Prawidła życia, tłum. Izabela Stanecka, Mimesis Editioni (2017)
 • Korczak Janusz, Prawo dziecka do szacunku, tłum. Anastazja Buttitta, Edizioni dell Asino (2011)
 • Kowalewska Hanna, Tego lata w Zawrociu, tłum. Barbara Delfino, Edizioni del Gorgo
 • Krajewski Marek, Śmierć w Breslau, tłum. Valentina Parisi, Giulio Einaudi Editore
 • Krajewski Marek, Koniec świata w Breslau, tłum. Valentina Parisi, Giulio Einaudi Editore
 • Krynicki Ryszard, Magnetyczny punkt. Wiersze wybrane, tłum. Francesca Fornari, Forum - Editrice Universitaria Udinese (2011)
 • Lasota Marek, Donos na Wojtyłę, tłum. Jolanta Wójtowicz, Interscienze (2011)
 • Lem Stanisław, Doskonała Próżnia, tłum. Valentina Parisi, Voland (2010)
 • Lem Stanisław, Golem XIV, tłum. Lorenzo Pompeo, Editrice il Sirente (2017)
 • Lem Stanisław, Szpital Przemienienia, tłum. Francesco M. Cataluccio, Bollati Boringhieri editore
 • Libera Antoni, Wybór tekstów, tłum. Alessandro Amenta, Cascio Editore (2012)
 • Łoziński Mikołaj, Książka, tłum. Laura Rescio, Atmosphere Libri (2012)
 • Machowiak Aleksandra, Mizieliński Daniel, Domek, tłum. Andrea Ceccherelli, Comma 22 (2009)
 • Marcel A. Marcel, Oro, tłum. Raffaella Belletti, Feltrinelli (2016)
 • Marczewski Mateusz, Niewidzialni, tłum. Vera Verdiani, Bianca e Volta Edizioni (2011)
 • Maurer Jadwiga, Sobowtóry, tłum. Laura Mincer, Casa Editrice Giuntina (2009)
 • Mikołajewski Jarosław, Herbata dla Wielbłąda, Forum - Editrice Universitaria Udinese
 • Mikołajewski Jarosław, Zabójstwo z miłości, Forum - Editrice Universitaria Udinese
 • Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, Mapy, tłum. Valentina Parisi, Mondadori Electa (2012)
 • Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem, tłum. Vera Verdiani, Bollati Boringhieri editore
 • Moczulska Irena, Szlak zesłańca, tłum. Augusto Fonseca, Zane Editrice
 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Alessandro Amenta, Alberto Gaffi Editore (2009)
 • Nowacka Beata, Ziątek Zygmunt, Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, tłum. Silvano De Fanti, Forum - Editrice Universitaria Udinese (2012)
 • Osiński Zbigniew, Grotowski i jego laboratorium. Grotowski wytycza trasy. Grotowski, źródła, inspiracje, kontekst, tłum. Marina Fabbri, Bulzoni Editore (2010)
 • Pankowski Marian, Z Auszwicu do Belsen, Lithos Editrice (2010)
 • Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, Wybór poezji, tłum. Paolo Statuti, Editioni Joker (2017)
 • Piątek Tomasz, Przypadek Justyny, Edizioni Anfora
 • Pilch Jerzy, Inne rozkosze, tłum. Lorenzo Pompeo, Lantana Editore (2011)
 • Piotrowski Piotr, Awangarda w cieniu Jalti. Sztuka w Europie Srodkowo-Wschodniej w latach 1945-1989, Quodlibet (2012)
 • Poświatowska Halina, Wybór wierszy, tłum. Paolo Statuti, Edizioni Joker (2014)
 • Raszkiewicz Aurelia, Śladami ludzkich łez. Wspomnienia Sybiraczki, tłum. Augusto Fonseca, Zane Editrice (2010)
 • Różewicz Tadeusz, Śmierć w starych dekoracjach, tłum. Silvano De Fanti, Forum - Editrice Universitaria Udinese (2011)
 • Różewicz Tadeusz, Wiersze wybrane, tłum. Silvano De Fanti, Metauro Edizioni
 • Różycki Tomasz, Wybór wierszy, tłum. Leonardo Masi, Alessandro Ajres, Edizioni Della Meridiana
 • Saroma-Stępniewska Iwona, Wierzba Iwona, Draka ekonieboraka, Sinnos Coop. Soc. Onlus (2015)
 • Sieńczyk Maciej, Przygody na bezludnej wyspie, tłum. Dario Parola, Canicola Edizioni (2014)
 • Stasiuk Andrzej, Dziewięć, tłum. Laura di Quercioli Mincer, Bompiani
 • Stasiuk Andrzej, Grochów, tłum. Alessandro Amenta, Atmosphere Libri (2017)
 • Szczygieł Mariusz, Kaprysik. Damskie historie, tłum. Marzena Borejczuk, Nottetempo (2011)
 • Świrszczyńska Anna, Wybór poezji, tłum. Paolo Statuti, Editioni Joker (2017)
 • Terakowska Dorota, Córka czarownic, Adriano Salani Editore
 • Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Wybór wierszy, tłum. Alessandro Amenta, Lorenzo Constantino, Il Ponte del Sale (2011)
 • Tochman Wojciech, Dzisiaj narysujemy śmierć, tłum. Marzena Borejczuk, Keller Editore (2014)
 • Tochman Wojciech, Jakbyś kamień jadła, tłum. Marzena Borejczuk, Keller Editore (2010)
 • Tomaszewski Miecztsław, Chopin, Grafiche Damiani (2010)
 • Tokarczuk Olga, Gra na wielu bębenkach, Forum - Editrice Universitaria Udinese
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, tłum. Raffaella Bellett, Editioni E/O
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, tłum. Raffaella Belletti, Nottetempo (2013)
 • Tryzna Tomek, Idź, kochaj, tłum. Giulia de Blase, Blu Edizioni
 • Tulli Magdalena, Skaza, tłum. Raffaella Belletti, Atmosphere Libri (2011)
 • Tulli Magdalena, Sny i kamienie, tłum. Raffaella Belletti, Voland
 • Tuwim Julian, Wiersze dla dzieci, tłum. Marco Vanchetti, Orecchio Acerbo Editore (2009)
 • Umińska-Keff Bożena, Utwór o matce i ojczyźnie, Lithos Editrice (2010)
 • Varga Krzysztof, Aleja Niepodległości, tłum. Leonardo Masi, Barbes (2011)
 • Wajda Andrzej, Dostojewski - Teatr sumienia. Trzy inscenizacje Andrzeja Wajdy, Ubulibri
 • Wajda Andrzej, Dostojewski - teatr sumienia, tłum. Margherita Bacigalupo, Teatrino dei Fondi - Titivillus Mostre Editoria (2011)
 • Wat Aleksander, Ciemne świecidło (wiersze), tłum. Massimiliano Cutrera, Francesco Groggia, Luigi Marinelli, Lithos Editrice
 • Wat Aleksander, Mój wiek. Pamiętnim mówiony, tłum. Luigi Marinelli, Sellerio Editore (2012)
 • Wechterowicz Przemysław, Dziubak Emilia, Proszę mnie przytulić, tłum. Aneta Kobylańska, Sinnos Coop. Soc. Onlus (2014)
 • Wiśniewski Janusz L., Bikini, tłum. Raffaella Belletti, Adriano Salani Editore (2010)
 • Witkowski Michał, Lubiewo, Gruppo Editoriale Il Saggiatore
 • Witkowski Michał, Margot, tłum. Laura Rescio, Atmosphere Libri (2010)
 • Wojdowski Bogdan, Ścieżka, Felici Editore (2012)
 • Zagajewski Adam, Obrona żarliwości (pierwsze dwa eseje), tłum. Krystyna Jaworska, Edizioni Casagrande (2012)
 • Ziółkowski Grzegorz, Osiński Zbigniew, Jędrychowski Zbigniew, Podróż. Rena Mirecka - autorka Teatru Laboratorium, Bulzoni Editore
 • Żuławski Andrzej, Był sad, tłum. Marina Fabbri, Alpine Studio (2012)
 • Żurakowski Bogusław, Paradoks poezji, Aracne editrice (2014)
 • Żurakowski Bogusław, Paradoks poezji, tłum. Marco Bruno, Aracne (2017)