Biblioteki

Nazwa programu

Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Operator programu

Instytut Książki

Opis programu

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sfinansowano ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej na realizację zadania: „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, w kwocie 2 500 000 zł.

Kryteria

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska lub gmina miejska.

Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2021 r., w 2022 r. oraz w 2023 r., a także w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” są wyłączeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Wyłączeni z dofinansowania są również wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania na wnioskowane zadania w ramach innych programów własnych państwowych instytucji kultury, programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programów wieloletnich ustanowionych przez Radę Ministrów i realizowanych przez instytucje podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wniosek należy wypełnić za pomocą generatora dostępnego na stronie internetowej Instytutu Książki (https://instytutksiazki.pl/kraszewski/) i przesłać go – wydrukowany, opieczętowany i podpisany – na adres Instytutu Książki. Możliwe jest także dostarczenie wniosku elektronicznie, opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym za pośrednictwem ePUAP (/INSTYTUTKSIAZKI/SkrytkaESP), zgodnie z zapisami regulaminu.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 000,00 zł.

Minimalna kwota dofinansowania to 10 000,00 zł, a maksymalna – 30 000,00 zł.

Okres realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy z beneficjentem do 31 października 2024 r.

Merytoryczna ocena wniosków dokonywana jest na podstawie wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, tzw. wskaźnika G, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2267 późn. zm.) - wg danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów RP na 2024 r.

Dofinansowanie przyznawane jest wnioskodawcom według kolejności zajmowanej pozycji na liście rankingowej od najniższej do najwyższej wartości wskaźnika G aż do wyczerpania środków budżetu programu.

Prosimy o zapoznanie się z prezentacją dotyczącą podstawowych zasad programu oraz prezentacją dotyczącą zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie – są dostępne wśród plików do pobrania.

Termin składania wniosków

20 maja 2024 r.

Kontakt

Beata Najbar-Kołodziej, mail: b.najbar-kolodziej@instytutksiazki.pl, tel. 509 868 356

Anna Kurtek, mail: a.kurtek@instytutksiazki.pl, tel. 606 760 546

Anna Zagórska, mail: a.zagorska@instytutksiazki.pl, tel. 694 268 148

W zakładce „Pytania i odpowiedzi” na bieżąco zamieszczane są pytania nadsyłane przez zainteresowane biblioteki i odpowiedzi na nie udzielane przez Instytut Książki. Prosimy o korzystanie z tej formy kontaktu.

Pytania i odpowiedzi

Czy biblioteka, która otrzymała dofinansowanie w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2021 r. może ubiegać się o dofinansowanie także w tym roku?

Niestety nie – biblioteki, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2021 r., 2022 r. i 2023 r. nie są uprawnione do złożenia wniosku w aktualnym naborze.

Czy po złożeniu wniosku w generatorze powinnam go wydrukować?

Wniosek należy wypełnić za pomocą generatora dostępnego na stronie internetowej Instytutu Książki (https://instytutksiazki.pl/kraszewski/) i przesłać go – wydrukowany, opieczętowany i podpisany – na adres Instytutu Książki. Możliwe jest także dostarczenie wniosku elektronicznie, opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym za pośrednictwem ePUAP (/INSTYTUTKSIAZKI/SkrytkaESP), zgodnie z zapisami regulaminu, wówczas nie trzeba go drukować.

Czy do wersji wniosku wysyłanej do Instytutu Książki, dołączam także załączniki (wgrane wcześniej w generatorze wniosków)?

Na etapie składania wniosków załączniki należy tylko wgrać do generatora wniosków, w trakcie tworzenia wniosku. Ich papierowych wersji nie trzeba przesyłać wraz z formularzem wniosku w formie papierowej. Zgodnie z § 13 regulaminu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania) wnioskodawca zobowiązany jest do przesłania wymaganych regulaminem załączników (w przypadku kopii: potwierdzonych za zgodność z oryginałem ) w formie papierowej lub z podpisem elektronicznym, za pośrednictwem ePUAP.

Czy biblioteka, która jest beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” może ubiegać się o dofinansowanie w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”?

Biblioteki, które otrzymały dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” są wyłączone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Czy biblioteka, która otrzymała dofinansowanie w ramach "Infrastruktury bibliotek 2016-2020" lub w ramach „Infrastruktury bibliotek” w edycji z lat 2011-2015 (Program Wieloletni Kultura+), może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek?

Tak, beneficjenci Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2, "Infrastruktura bibliotek 2016-2020" oraz beneficjenci Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek 2011-2015 są uprawnieni do złożenia wniosku w aktualnym naborze do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Czy dofinansowaniem może być objęty zakup komputerów tylko do jednego obiektu biblioteki, czy do kilku (biblioteka główna i filie)?

Dofinansowaniem mogą być objęte zakupy do jednego obiektu, jak i do kilku (np. do kilku filii bibliotecznych na terenie gminy).

Czy jeśli biblioteka otrzymała w 2021 r. dofinansowanie z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” na zakup sprzętu do obiektu biblioteki głównej, może teraz złożyć wniosek o zakup sprzętu do filii?

Niestety – beneficjenci Programu „Kraszewski” z roku 2021 nie są uprawnionymi wnioskodawcami w aktualnym naborze. Nie ma znaczenia, dla jakiego obiektu były kupowane sprzęty w roku 2021.

Czy biblioteka, która działa samodzielnie, nie w strukturach ośrodka kultury, też musi dołączyć do wniosku (wgrać jako załącznik) kopię aktualnego statutu?

Nie, biblioteka działająca jako samodzielna instytucja nie dołącza pliku ze statutem. Wniosek może być złożony bez wgrania pliku zawierającego statut.

Czy biblioteka może zakupić używane zestawy komputerowe? Czy można zakupić sprzęt poleasingowy?

Tak, można zakupić także używane zestawy komputerowe oraz sprzęt poleasingowy.

Czy konieczne jest podawanie marki sprzętu, który chcemy zakupić?

Nie, nie trzeba i nie zalecamy podawania we wniosku marek/firm sprzętu, który planuje się zakupić.

Czy biblioteka, dla której organizatorem jest powiat, a nie gmina (biblioteka powiatowa) może złożyć wniosek?

Niestety biblioteka powiatowa nie jest uprawnionym wnioskodawcą w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Wnioski mogą składać jedynie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina (a nie powiat).

Czy biblioteka wojewódzka (dla której organizatorem jest województwo) może złożyć wniosek?

Niestety uprawnionymi wnioskodawcami w programie są wyłącznie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina (wiejska, miejsko-wiejska, miejska).

Czy do programu mogą przystąpić też biblioteki szkolne?

Niestety biblioteki szkolne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Czy biblioteka działająca w strukturach ośrodka kultury może zakupić sprzęt komputerowy na potrzeby świetlicy oraz innych komórek organizacyjnych ośrodka kultury?

Samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione biblioteki publiczne, mają obowiązek przekazać zakupione w ramach programu urządzenia i oprogramowanie do dyspozycji biblioteki, a nie ośrodka kultury, świetlicy, domu kultury czy innych jednostek podległych.

Czy można zakupić oprogramowanie (np. antywirusowe) na wszystkie komputery w bibliotece, czy tylko na komputery zakupione w ramach programu?

Można zakupić oprogramowanie nie tylko na komputery zakupione w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, ale także na pozostały sprzęt komputerowy.

Jak należy ująć w preliminarzu zestaw komputerowy. Czy wymieniać oddzielnie każdą część zestawu (jednostkę centralną, monitor, klawiaturę itd.), czy ująć wszystkie elementy jako zestaw komputerowy?

Wszystko zależy od tego, w jaki sposób sprzęt ten będzie zaewidencjonowany w bibliotece. Każdorazowo podstawą oceny powinny być zasady prowadzenia ewidencji przez bibliotekę.

Czy zakup sprzętu w ramach programu powinien odbywać się na podstawie zapytań ofertowych lub przetargu?

Zakup produktów z przyznanego dofinansowania powinien być dokonywany w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym za zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czy możliwy jest zakup gogli i bieżni wirtualnej rzeczywistości?

Tak, możliwy jest zakup gogli i bieżni wirtualnej rzeczywistości, mówi o tym § 10 regulaminu.

Czy możliwy jest zakup podłóg i stołów multimedialnych?

Tak, możliwy jest zakup podłóg i stołów, mówi o tym § 10 regulaminu.

Czy możliwy jest zakup wizualizerów?

Tak, możliwy jest zakup wizualizerów, mówi o tym § 10 regulaminu.

Czy możliwy jest zakup okablowania?

Tak, możliwy jest zakup okablowania, mówi o tym § 10 regulaminu.

Czy ploter drukujący i ploter tnący mieszczą się w definicji drukarki?

Możliwy jest zakup plotera służącego do drukowania. Jeżeli jest to ploter służący tylko i wyłącznie do cięcia (ploter tnący) to taki zakup nie jest dopuszczalny.

W latach 2021-2023 nie pobierałam żadnych innych dofinansowań. Generator wniosku nie pozwala mi jednak na złożenie wniosku bez dołączenia „Oświadczenia o rozliczeniu zadań z lat poprzednich”.

Oświadczenie, zgodnie z zapisami regulaminu programu, jest załącznikiem obowiązkowym dla każdego wnioskodawcy. Jeśli nie pobierała Pani żadnych dofinansowań, w oświadczeniu należy zaznaczyć odpowiednie pole. Generator wniosków wymusza dołączenie wszystkich obowiązkowych załączników - bez ich wgrania nie jest możliwe złożenie wniosku (wniosek bez oświadczenia byłby błędny formalnie).

Czy można wnioskować o zakup ładowarek do laptopów – posiadane przez nas laptopy są sprawne, ale wymagają wymiany ładowarek na nowe.

Niestety – zgodnie z zapisami par. 10 regulaminu nie jest możliwy zakup sprzedawanych odrębnie: ładowarek, baterii, akumulatorów bateryjnych.

Chcielibyśmy przekazać przedszkolu samorządowemu, zaraz po zakupie, część pozyskanego w ramach programu sprzętu. Z przedszkolem wspólnie organizujemy wydarzenia czytelnicze. Czy jest taka możliwość?

Niestety nie ma takiej możliwości – mówi o tym zapis par. 10 ust. 9 regulaminu: Beneficjent nie może przekazać innemu podmiotowi odpłatnie bądź nieodpłatnie, w sposób trwały lub czasowy, zakupionego w ramach programu sprzętu w ciągu 5 lat kalendarzowych po zakończeniu zadania.

Czy jeśli biblioteka otrzymałaby dofinansowanie w ramach tej edycji Kraszewskiego, to może [później] składać wniosek do projektu Infrastruktura bibliotek 2021-2025 na budowę/rozbudowę biblioteki?

Tak, otrzymanie dofinansowania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” daje możliwość późniejszego ubiegania się o dofinansowanie w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”. Nie jest możliwa sytuacja odwrotna, czyli taka, w której beneficjent Infrastruktury (edycji bieżącej) ubiega się o dofinansowanie w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

W związku z planowanym wnioskowaniem naszej biblioteki do kolejnej edycji "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" chciałabym się dopytać, czy w ramach programu biblioteka może zakupić skaner A3 za sumę 15 000,00 zł, z podziałem wydatków: 10 000 zł pokryte z  dofinansowania z programu, a 5 000,00 zł z wkładu własnego? Ta sama sytuacja dotyczy zestawu monitora interaktywnego wraz ze stojakiem.

Niestety nie ma takiej możliwości. Jeżeli koszty sprzętu pokrywane są z dofinansowania (nie ma znaczenia, czy w części w całości), jednostkowa cena nabycia nie może przekroczyć 10 000,00 zł. W przypadku wydatków finansowanych tylko i wyłącznie (w całości) z wkładu własnego nie obowiązuje limit 10 000,00 zł, można zakupić sprzęt droższy. Podkreślam jednak, że nie może on być w żadnej części finansowany z dofinansowania.

Czy jeśli nasza biblioteka korzystała z programu „Zakup nowości wydawniczych” to jesteśmy też wykluczeni z możliwości udziału w programie Kraszewski. Komputery dla bibliotek?

Udział w Priorytecie 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (Zakup nowości wydawniczych) nie ogranicza możliwości udziału w programie „Kraszewski”. Komputery dla bibliotek.

Na stronie www instytutu książki widnieje zapis "Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2021 r., w 2022 r. oraz w 2023 r., a także w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” są wyłączeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie." Natomiast w załączniku nr 2 do Regulaminu wyłączenie już jest ogólnie opisane: "W okresie ostatnich trzech lat (2021-2023) nie otrzymał/-a dofinansowania w programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w programach własnych państwowych instytucji kultury, finansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego". Czy wnioskodawca który w latach 2021 - 2023 nie otrzymał dofinansowania w ramach programu  „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” oraz w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025 a otrzymał w 2021 r. dofinansowanie z programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY jest wyłączony z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ? 

Udział w programie „Infrastruktura Domów Kultury” nie dyskwalifikuje Państwa instytucji z udziału w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Przypominam tylko, że zgodnie z Regulaminem (§11, p.8) „samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione biblioteki publiczne, mają obowiązek przekazać zakupione w ramach programu urządzenia i oprogramowanie do dyspozycji biblioteki, a nie ośrodka kultury, świetlicy, domu kultury czy innych jednostek podległych”. Nieuprawnionymi wnioskodawcami są instytucje kultury, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w latach 2021-2023 oraz w NPRCz 2.0, Priorytet 2, K.I. 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Instytucje, które otrzymały dofinansowanie w tych latach, w ramach ww. programów nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w bieżącej edycji programu. W załączniku nr 2 do Regulaminu podają Państwo natomiast informacje o wszystkich dofinansowaniach, z jakich korzystali Państwo w latach 2021-2023 – dofinansowania te (poza wymienionymi w akapicie powyżej) nie dyskwalifikują Państwa z udziału w konkursie, należy podać jedynie informacje (wypełnić tabelę) o ich terminowym rozliczeniu.

Czy w ramach programu mogę zakupić oprogramowanie do obróbki zdjęć i filmów?

Tak, istnieje taka możliwość.

Czy z programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek można zakupić oprogramowanie Microsoft Office?

Tak, oczywiście – w ramach programu można zakupić oprogramowanie, także tzw. pakiet biurowy, dowolnego producenta.

Mam zapytanie odnośnie składania wniosku na doposażenie bibliotek w sprzęt komputerowy. Czy możemy starać się o laptopy czy tylko komputery stacjonarne?

Zgodnie z zapisami par. 10 ust. 1 regulaminu programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” możecie Państwo zakupić zarówno komputery stacjonarne, jak i przenośne (laptopy). 

Czy w ramach programu mogę zakupić biurka i krzesła obrotowe – meble będą stanowić wyposażenie czytelni komputerowej?

Niestety, nie ma takiej możliwości.