Aktualności

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska, fot. Szymon Gruchalski
25.06.2024

Wyniki naboru do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Informujemy, że w ramach naboru złożonych zostało 509 wniosków, w tym 405 wniosków poprawnych formalnie, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 8 966 584 zł. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 95 wniosków o najniższym wskaźniku dochodów podatkowych gminy (wskaźnik G) spośród złożonych w naborze wniosków poprawnych formalnie, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 121 796 zł.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami § 12 p. 13 Regulaminu wnioskodawca jest uprawniony do złożenia pisemnego odwołania od decyzji odmawiającej przyznania dofinansowania, jeżeli wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych.

Zgodnie z zapisami § 4 p. 4 Regulaminu w budżecie programu wydzielone zostały środki na procedurę odwoławczą, które zwiększone zostają o środki niewykorzystane w naborze do łącznej kwoty 378 204 zł.

Odwołanie można złożyć do dnia 2 lipca br., w przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych.

Odwołanie należy przesłać w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym bądź dokumentowej (np. skan podpisanego dokumentu) na adres skrzynki ePUAP Instytutu Książki: /INSTYTUTKSIAZKI/SkrytkaESP, a oryginał – w przypadku formy dokumentowej (skan) – dostarczyć osobiście lub przesłać przesyłką poleconą. 

W przypadku przesłania odwołania w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1640 z późn. zm.) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej data przesłania jest równoznaczna z datą wniesienia go do instytucji zarządzającej. 

Pliki do pobrania:

  1. Wnioski rozpatrzone pozytywnie
  2. Wnioski rozpatrzone negatywnie
  3. Wnioski błędne formalnie
  4. Zespół sterujący