Aktualności

Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Kolejne środki z budżetu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–25 trafią do beneficjentów w całej Polsce. Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło nabór wniosków na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych w roku 2021 w ramach Priorytetu 3 Programu.

Tegoroczni beneficjenci otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę prawie 20 mln zł. Jednocześnie do końca października trwa nabór wniosków na 2022 rok.

W 2021 roku z Programu ze środków NPRCz 2.0  skorzystają placówki, podległe Ministerstwu Edukacji i Nauki we wszystkich 16 województwach. Są to:  

  1. publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
  2. publiczne i niepubliczne:
  • szkoły podstawowe,
  • szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
  • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,

3. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

4. publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Udzielone wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, realizację działań promujących czytelnictwo, a w przypadku szkół również na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, e-booków oraz elementów wyposażenia. W zależności od rodzaju placówki, wysokość wsparcia finansowego dla jednej instytucji wynosi od 1,5 do 4,5 tys. zł. 

Szczegółowymi informacjami dotyczącymi wyników dysponują wojewódzkie kuratoria oświaty.

Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 został zaprojektowany na lata 2021–2025 z myślą o wspieraniu organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ma temu sprzyjać zwiększenie dostępu dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do nowości wydawniczych w placówkach wychowania przedszkolnego i bibliotekach szkolnych.

źródło: Narodowe Centrum Kultury