Aktualności

28.06.2019

Rozstrzygnięcie naboru do Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”

Instytut Książki informuje, że V nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” został rozstrzygnięty.

W piątym naborze wniosków złożono w sumie 161 wniosków, w tym 153 wnioski poprawne formalnie na łączną kwotę dofinansowania 164 324 409,00 zł. Wnioski poprawne formalnie zostały uszeregowane w kolejności wynikającej z punktacji uzyskanej w ocenie merytorycznej.

Do dofinansowania zakwalifikowanych zostały 22 wnioski o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej.

Przyznano dofinasowania w łącznej kwocie 21 305 350,00 zł na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na lata 2019-2020.

Informujemy, że zgodnie z zapisami p. VI.12 Regulaminu wnioskodawca jest uprawniony do złożenia pisemnego odwołania od decyzji odmawiającej przyznania dofinansowania, jeśli wnioskowane zadanie uzyskało co najmniej 60 punktów w ocenie merytorycznej.

Odwołanie można złożyć do dnia 9 lipca br., w przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych.

Odwołania należy przesłać na adres Instytutu Książki w Krakowie. Decyduje data stempla pocztowego nadawczego.

Przypominamy, że liczba punktów uzyskana w ocenie merytorycznej zadania nie jest wiążąca w trybie rozpatrywania odwołania (p. VI.13 Regulaminu).

Zgodnie z zapisami z zapisami punktu IV.1 Regulaminu w budżecie Priorytetu zabezpieczone zostały środki na procedurę odwoławczą. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach tej procedury może rozdysponować następujące środki:

na 2019 r. – 4 569 847,00 zł (środki inwestycyjne) oraz 567 272,00 zł (środku bieżące);

na 2020 r. – 2 265 200,00 zł (środki inwestycyjne) oraz 581 764,00 zł (środki bieżące).

Informujemy również, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania konieczne mogą być przesunięcia środków w ramach dofinansowania pomiędzy latami bądź pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi (w porównaniu do preliminarza z ocenionego wniosku), w związku z czym prosimy o zadeklarowanie w treści odwołania możliwości dokonania takich przesunięć.

1. wnioski rozpatrzone pozytywnie [aktywny link z dokumentem pdf]

2. wnioski rozpatrzone negatywnie [aktywny link z dokumentem pdf]

3. wnioski błędne formalnie [aktywny link z dokumentem pdf]