Aktualności

05.08.2022

Nabór wniosków do XXII. edycji programu stypendialnego MKiDN „Gaude Polonia”

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do XXII. edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia” na rok 2023. O półroczne stypendium mogą ubiegać się artyści i twórcy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy).

Stypendium „Gaude Polonia” jest przyznawany artystom reprezentującym następujące dziedziny: film, fotografię, konserwację dzieł sztuki, literaturę/przekład, muzealnictwo, muzykę, sztuki wizualne, teatr, a także historię i krytykę filmu, muzyki, sztuki, teatru. Nabór wniosków potrwa do 15 października 2022 roku.

Program „Gaude Polonia” został zainicjowany w 2003 roku. Służy wzmacnianiu więzi kulturowych i budowaniu dobrych relacji Polski z jej sąsiadami (w pierwszej kolejności z Ukrainą i Białorusią), promocji polskiej kultury w Europie Środkowo-Wschodniej oraz współpracy między środowiskami artystycznymi Polski i krajów naszego regionu. W ramach 21. edycji programu przyznano dotychczas 864 stypendia z czego najwięcej, bo aż 656, dla ludzi kultury z Ukrainy.  

Przyznane stypendium zapewnia uczestnikom programu „Gaude Polonia” finansowanie ich półrocznego pobytu w Polsce oraz opieki merytorycznej znakomitych polskich tutorów – ekspertów z różnych dziedzin kultury i sztuki.

W kolejnej XXII edycji Programu, która będzie realizowana w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 roku, wysokość stypendium wyniesie 4000 zł brutto miesięcznie.

Wniosek o przyznanie stypendium z programu „Gaude Polonia” należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa. Wniosek powinien zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie. Do dokumentów należy dołączyć pendrive z nagraniami muzyki lub portfolio z pracami kandydata. W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego. Nabór wniosków trwa do 15 października 2022 roku.

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 1 grudnia 2022 roku, ale nie później niż 15 grudnia 2022 roku.

Wszystkie dokumenty dotyczące programu Gaude Polonia 2023 można znaleźć TUTAJ.

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.