Aktualności

29.05.2020

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020 – ostatni dzień naboru

Dziś upływa ostatni dzień naboru do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Przypominamy, że aby prawidłowo złożyć wniosek do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” należy przesłać go tradycyjną pocztą na adres Instytutu Książki w Krakowie nie później niż 29 maja 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego nadawczego).

Wniosek należy przesłać w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami:

• Odpis pełny z rejestru instytucji kultury. Załącznik obowiązkowy dla wszystkich wnioskodawców, aktualny (nie starszy niż wydany 3 miesiące przed złożeniem wniosku),  zawierający treść wszystkich wpisów (w czterech działach) dokonanych w księdze rejestrowej.

• Dla samorządowych instytucji kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki – kopia aktualnego statutu wnioskodawcy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury, potwierdzającego wyodrębnienie organizacyjne biblioteki w strukturze instytucji. Jeśli biblioteka działa samodzielnie, nie w strukturach innej instytucji (np. ośrodka kultury) ten załącznik nie jest wymagany.

• Oświadczenie o rozliczeniu dofinansowanych zadań z lat ubiegłych - za okres trzech ostatnich lat (2017-2019) i dotyczące realizacji zadań finansowanych w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programów własnych państwowych instytucji kultury, finansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to załącznik obowiązkowy dla wszystkich wnioskodawców.