Aktualności

02.07.2018

IV nabór wniosków w priorytecie Infrastruktura bibliotek 2016–2020 rozstrzygnięty

Instytut Książki informuje, że IV nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” został rozstrzygnięty.

W ramach IV naboru wpłynęło 218 wniosków, w tym 208 poprawnych formalnie na łączną kwotę dotacji 201 966 022,00 zł, 5 błędnych formalnie oraz 5 wniosków wycofanych przez Wnioskodawców w trakcie oceny formalnej.

Wnioski poprawne formalnie zostały uszeregowane w kolejności wynikającej z punktacji uzyskanej w ocenie merytorycznej.

Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 30 wniosków o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej.

Przyznano dofinasowania w łącznej kwocie 29 602 352,00 zł na lata 2019-2020.

178 wniosków nie otrzymało dofinansowania z powodu wyczerpania środków inwestycyjnych w budżecie priorytetu na 2019 r.

Informujemy, że zgodnie z zapisami p. VI. 12 Regulaminu wnioskodawca jest uprawniony do złożenia pisemnego odwołania od decyzji odmawiającej przyznania dofinansowania, jeśli wnioskowane zadanie uzyskało co najmniej 60 punktów w ocenie merytorycznej.

Odwołanie można złożyć do dnia 10 lipca br., w przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych. 

Odwołania należy przesłać na adres Instytutu Książki w Krakowie. Decyduje data stempla pocztowego.

Przypominamy, że liczba punktów uzyskana w ocenie merytorycznej zadania nie jest wiążąca w trybie rozpatrywania odwołania.

Informujemy również, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania konieczne będą przesunięcia środków w ramach dofinansowania pomiędzy latami (w porównaniu do preliminarza z ocenionego wniosku), w związku z czym prosimy o zadeklarowanie w treści odwołania możliwości dokonania takich przesunięć.

1. wnioski rozpatrzone pozytywnie

2. wnioski rozpatrzone negatywnie

3. wnioski błędne formalnie