Aktualności

materiał promocyjny organizatora
19.01.2021

Bibliotekarz Roku 2020 - ogłoszenie konkursu

Zarządu Główny SBP ogłasza rozpoczęcie XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2020.

Celem Konkursu jest zaprezentowanie w ogólnopolskim środowisku bibliotekarskim oraz wśród szerokiej publiczności tych pracowników bibliotek, którzy w całym roku 2020 wyróżnili się ponadstandardowymi osiągnięciami zasługując na wysoką ocenę i popularyzację swoich dokonań. To dzięki ich kreatywności, wiedzy i zaangażowaniu biblioteki zmieniają się, coraz lepiej zaspokajają potrzeby czytelników, modernizują lokale i wyposażenie, umiejętnie wykorzystują nowe technologie, tworzą nowoczesne serwisy informacyjne i dokumentacyjne, cyfrowe biblioteki i lokalne archiwa cyfrowe, a jednocześnie dbają o dziedzictwo i stwarzają warunki do różnorodnej społecznej aktywności.

Rok 2020 był wyjątkowy. Epidemia wirusa SARS-CoV-2 ograniczyła lub utrudniła aktywność bibliotek prawie we wszystkich obszarach ich statutowej działalności. Większość konferencji, spotkań, szkoleń, aktywności na rzecz dzieci, seniorów, specjalnych grup użytkowników, została odwołana lub przeniesiona do Internetu. Dlatego w roku 2020, wśród kryteriów merytorycznych będą uwzględnione dokonania zawodowe, naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie kandydatów do tytułu Bibliotekarz Roku 2020 wynikające ze szczególnej sytuacji bibliotek i bibliotekarzy w okresie epidemii. Między innymi, wysoko cenione będą działania na rzecz opracowania, wdrożenia, upowszechniania internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii, realizowane z  wykorzystaniem platform i aplikacji internetowych, serwisów społecznościowych, innych narzędzi komputerowych.

Formuła Konkursu jest otwarta. Kandydaci mogą reprezentować wszystkie typy bibliotek, a oceniane dokonania dotyczą różnych obszarów aktywności zawodowej. Liczą się dokonania, nie stanowisko w bibliotece. Nasi dotychczasowi laureaci są tego najlepszym przykładem. Popularyzując ich dokonania promujemy także zawód bibliotekarza, unikalny pośród innych zawodów, nie zawsze właściwie oceniany i doceniany, chociaż pełniący istotną rolę w rozwoju czytelnictwa, kultury, nauki i edukacji, a także w poszerzaniu form społecznej aktywności.  

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Podczas pierwszego wybierani są najbardziej cenieni bibliotekarze w poszczególnych województwach, w drugim etapie, spośród laureatów regionalnych dokonuje się wyboru Bibliotekarza Roku 2020 cieszącego się największym uznaniem w kraju.

Etap I organizują zarządy okręgów SBP, do których należy zgłaszać kandydatury na Bibliotekarza Roku 2020 do 28.02.2021 r. Każdy może zgłaszać kandydatów pod warunkiem uzyskania ich zgody na udział w Konkursie: osoby indywidualne (pracownicy i użytkownicy bibliotek, członkowie SBP i innych organizacji, inne osoby, np. studenci), jak też struktury SBP, organizacje, dyrekcje bibliotek, szkół, redakcje czasopism zawodowych, lokalne władze (samorządowe, uczelniane).

Do przeprowadzenia wyborów w I i II etapie wszystkie zarządy okręgów SBP powołują Okręgowe Kapituły Konkursu Bibliotekarz Roku 2020, składające się co najmniej z członków zarządu okręgu oraz przewodniczących oddziałów. Kapituły powinny być powołane uchwałą zarządu okręgu.

Kapituły dokonują wyboru Bibliotekarza Roku 2020 danego okręgu/województwa do 15.03.2021 r.

W II etapie organizowanym przez Zarząd Główny SBP wybór Bibliotekarza Roku 2020 nastąpi wyłącznie na podstawie rankingów finalistów I etapu, ustalanych (jak w poprzednich latach) przez Okręgowe Kapituły Konkursu, z pominięciem własnego kandydata.

Ogólnopolski wynik konkursu zostanie ogłoszony na portalu www.sbp.pl do 29.04.2021 r.

Szczegółowe informacje o przebiegu konkursu zawarte są w Regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Bibliotekarz Roku wraz z Aneksem – Harmonogram działań w roku 2021 i załącznikami Formularz zgłoszenia kandydata do ogólnopolskiego konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2020, oświadczenia oraz wzory protokołów z przebiegu I i II etapu konkursu. Należy uważnie zapoznać się z ww dokumentami i przestrzegać ustalonych w harmonogramie terminów.

Informacji o Konkursie udzielają: Biuro ZG SBP: tel. 22 608 28 27, e-mail: biuro@sbp.pl i przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP Ewa Stachowska – Musiał: tel. 605 825 215, e-mail: e.stachowska-musial@uw.edu.pl.