O Programach

Program Biblioteka+ jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowanie i wdrożenie programu Biblioteka+ zostało powierzone Instytutowi Książki. Program to odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce. Głównymi beneficjentami programu są gminne biblioteki publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz gmin miejskich (do 50 tysięcy mieszkańców).

Strategicznym celem programu jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek.

Program Biblioteka+ ma charakter aplikacyjny. Oznacza to dobrowolność uczestnictwa w nim. Realizacja programu opiera się o zasadę pomocniczości. Środki centralne wykorzystywane są na realizację zadań przekraczających możliwości samorządów.

Podczas prac przygotowawczych w 2008 roku w ramach programu zdefiniowane zostały cztery obszary działań:

  • Stworzenie i rozwój jednolitego, ogólnopolskiego, centralnego systemu komputerowego MAK+ umożliwiającego zarządzanie zbiorami bibliotecznymi, wymianę informacji o księgozbiorach i wypożyczeniach pomiędzy samymi bibliotekami oraz zdalny dostęp poprzez Internet dla czytelników.
  • Internetyzacja bibliotek.
  • Szkolenie bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji.
  • Uruchomienie programu finansowego wsparcia modernizacji i rozbudowy bibliotek gminnych.


Każde z wyżej wymienionych działań ma inny charakter i zakres. MAK+ to system, który jest oferowany wszystkim bibliotekom zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym. Internetyzacja obejmuje wszystkie biblioteki gminne w Polsce wraz z filiami. Program szkoleniowy, realizowany we współpracy z wojewódzkimi bibliotekami publicznymi, obejmuje bibliotekarzy z bibliotek gminnych w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i małych gminach miejskich. Dotacje w ramach programu grantowego na modernizację infrastruktury architektonicznej bibliotek są udzielane gminom wiejskim, wiejsko-miejskim i gminom miejskim (do 50 tysięcy mieszkańców).

Ponadto w styczniu 2014 roku ruszył Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014–2020. Na jego realizację w ciągu najbliższych sześciu lat przewidziano miliard złotych: 650 mln zł ze środków MKiDN i 350 mln zł od beneficjentów programu, m.in. od samorządów i instytucji. Celem NPRCz jest stworzenie warunków dla wzrostu czytelnictwa w Polsce poprzez realizację 15 programów prowadzonych przez Bibliotekę Narodową oraz Instytut Książki.

Instytut Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa odpowiada za następujące działania skierowane w całości lub częściowo do bibliotek:

Infrastruktura bibliotek 2016-2020

Trwają prace nad programem dotacyjnym „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”, będącym kontynuacją prowadzonego przez Instytut Książki w latach 2011-2015 „Programu Wieloletniego KULTURA+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”.

Celem programu, jak poprzednio, ma być przekształcanie bibliotek publicznych w mniejszych miejscowościach w lokalne centra dostępu do kultury, wiedzy i ośrodki życia społecznego poprzez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych. Informacja o uruchomieniu programu będzie zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Książki.

Program Ministra „Promocja literatury i  czytelnictwa”. Priorytet 2. Promocja czytelnictwa

Celem priorytetu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa  poprzez dofinansowywanie programów promujących powszechne praktyki czytelnicze oraz wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Więcej informacji

Program Ministra „Promocja literatury i  czytelnictwa”. Priorytet 4. Partnerstwo publiczno-społeczne na rzecz bibliotek

Nowy program, który jest uzupełnieniem dotychczasowych działań Instytutu Książki adresowanych do bibliotek. Celem programu jest wzmocnienie biblioteki jako ośrodka ważnego dla lokalnej społeczności poprzez budowanie społecznego zaangażowania oraz lokalnych koalicji wokół bibliotek.

Więcej informacji

Program szkoleń dla bibliotekarzy (kontynuacja)

Unowocześnienie gminnych bibliotek publicznych nie jest  możliwe bez uzyskania przez bibliotekarzy nowych kompetencji zawodowych wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie. W tym celu stworzony został program szkoleniowy obejmujący między innymi szkolenia z zakresu rozwoju osobistych kompetencji menedżerskich i przywódczych, a także posługiwania się nowymi technologiami informatycznymi.

Więcej informacji

Dyskusyjne Kluby Książki (kontynuacja)

Działający od 2007 roku program Dyskusyjne Kluby Książki to najważniejszy projekt Instytutu Książki promujący czytelnictwo w Polsce. Program adresowany przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych, oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach.

Więcej informacji

MAK+

Nowoczesna biblioteka nie może dziś funkcjonować bez systemu bibliotecznego, który pozwala tak zarządzać jej zasobami, by usprawnić pracę bibliotekarzom, a czytelnikom ułatwić dostęp do wszystkich niezbędnych im informacji. MAK+ jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. Jest rekomendowany przez Krajową Radę Biblioteczną do wdrażania w bibliotekach publicznych. W ramach projektu MAK+ powstała również aplikacja o nazwie „Czytelnik” umożliwiająca korzystanie z zasobów bibliotek poprzez urządzenia przenośne: przeglądanie zasobów ponad 2000 bibliotek korzystających z MAK-a+, wyszukiwanie w wybranej lokalizacji (wybrana biblioteka, województwo, cały kraj), sprawdzanie terminów zwrotów książek oraz znajdowanie szukanej pozycji w najbliższej okolicy.

Więcej informacji