Infrastruktura bibliotek

02.05.2016

Instytut Książki informuje, że I nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020” został rozstrzygnięty.

W ramach I naboru wpłynęło 255 wniosków poprawnych formalnie na łączną kwotę 260 582 586 mln zł (budżet priorytetu w latach 2016 – 2020 wynosi 150 mln zł) i 4 wnioski błędne formalnie.

Wnioski poprawne formalnie zostały uszeregowane w kolejności wynikającej z punktacji uzyskanej w ocenie merytorycznej.

Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 89 wniosków w kwotach wnioskowanych przez wnioskodawców na zadania rozpoczynające się wypłatami dofinansowania w 2016 r. i 2017 r. na łączną kwotę 60 341 517 zł, co stanowi ok. 40% budżetu  priorytetu na lata 2016 – 2020.

Wnioski o dofinansowanie, które przekraczało limity roczne ustalone w budżecie priorytetu, nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania mimo wysokiej punktacji. Wnioski o dofinansowanie, które mieściło się w limitach rocznych ustalonych w budżecie priorytetu, zostały zakwalifikowane do dofinansowania mimo niższej punktacji. Takie rozstrzygnięcie jest zgodne z regulaminem priorytetu, który nie pozwala na redukowanie przez Operatora Priorytetu kwot wnioskowanych dofinansowań.

W celu zakwalifikowania do dofinansowania jak największej liczby wnioskodawców Instytut Książki podjął próbę uzgodnienia z 139 wnioskodawcami zmian w harmonogramach realizacji zadań i w podziale dofinansowania na lata i rodzaje wydatków. Próba ta zakończyła się niepowodzeniem z powodu braku zgody części wnioskodawców na wprowadzenie takich zmian. W związku z tym dotacje przyznawane są na podstawie pierwotnego kształtu preliminarza i harmonogramu.

Kolejne planowane nabory wniosków:
- na zadania rozpoczynające się wypłatami dofinansowań w 2018 r.: koniec 2016 r. lub początek 2017 r.,
- na zadania rozpoczynające się wypłatami dofinansowań w 2019 r.: koniec 2017 r. lub początek 2018 r.,
- na zadania rozpoczynające się wypłatami dofinansowań w 2020 r.: koniec 2018 r. lub początek 2019 r.,
pod warunkiem, że budżet priorytetu nie zostanie wcześniej wyczerpany.
Taki plan naboru wniosków nie wyklucza innych terminów naborów, jeśli okaże się to konieczne.

Na zadania rozpoczynające się wypłatami dofinansowań w 2016 r. i 2017 r. pozostało do wykorzystania:
- na 2016 r.: 4 218 585,00 zł na wydatki majątkowe i 14 236,00 zł na wydatki bieżące;
- na 2017 r.: 16 144 ,00 zł na wydatki majątkowe i 3 466 242,00 zł na wydatki bieżące.
Środki te mogą być rozdysponowane wśród wnioskodawców, którzy – zgodnie z regulaminem priorytetu – złożą odwołania w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników naboru.

I nabór (do 1 lutego 2016 r.):

Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie

Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie

Lista wniosków błędnych formalnie


„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020.

W ramach programu zdefiniowany został Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”, którego celem jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. W ramach priorytetu corocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem  budynków bibliotek.

Priorytet „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” został stworzony z myślą o wzmocnieniu, a także przekształceniu i rozwoju funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 50 tys. mieszkańców.

Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

Operatorem Priorytetu  „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” jest Instytut Książki.
 
Kontakt:
Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków

Anna Zagórska
a.zagorska[at]instytut­ksiazki.pl
12 61 71 911
694 268 148

Joanna Bednarek
j.bednarek[at]instytut­ksiazki.pl
12 61 71 912
694 268 027

Pliki do pobrania:

Regulamin Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2
Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020


Kryteria Certyfikatu Biblioteka+, dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020,
WARIANT 1
dla zadania obejmującego łącznie bibliotekę główną i filię/filie


Kryteria Certyfikatu Biblioteka+, dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020
WARIANT 2
dla zadania obejmującego bibliotekę główną


Kryteria Certyfikatu Biblioteka+, dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020
WARIANT 3
dla zadania obejmującego filię


Kwalifikowanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych (inwestycyjnych)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa


Instrukcja krok po kroku EBOI: od założenia konta do złożenia i wysłania wniosku


Wniosek wzorcowy - Infrastruktura bibliotek 2016-2020


Wzór umowy o dofinansowanie - Infrastruktura bibliotek 2016-2020


Załącznik nr 1 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy w części finansowanej z dotacji