Aktualności

03.11.2014

Zmarł prof. Janusz Sławiński

1 listopada 2014 zmarł w Warszawie prof. dr hab. Janusz Sławiński, jeden z najwybitniejszych współczesnych teoretyków literatury i autorytetów nauki o literaturze. Był założycielem polskiej szkoły strukturalizmu i nowoczesnej polskiej teorii literatury, uczonym, którego rola dla literaturoznawstwa jest nie do przecenienia. 

Prof. dr hab. Janusz Sławiński przez lata związany był z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem tak ważnych dzieł naukowych jak: Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej, Dzieło, język, tradycja, Teksty i teksty, Próby teoretycznoliterackie, współautorem Zarysu teorii literatury i Słownika terminów literackich, a także autorem kilkuset rozpraw naukowych i tekstów krytycznoliterackich. Był też redaktorem naczelnym jednego z najważniejszych literaturoznawczych czasopism naukowych „Teksty" (od 1981 r.), a także współredaktorem wielu tomów poświeconych teorii literatury (m in. w ramach serii Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej). W latach 1984-1990 wchodził w skład redakcji wydawanego poza cenzurą miesięcznika „Kultura niezależna", drukował tez w innych czasopismach „drugiego obiegu". W 1992 był członkiem a następnie przewodniczącym Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, w 1995 był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Polonistów.

Z chwilą śmierci profesora Janusza Sławińskiego nauka polska traci jeden ze swoich największych autorytetów.

za: www.polonistyka.edu.uj.pl