Aktualności

19.10.2020

Nowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego dotyczące wydarzeń kulturalnych

Zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, od soboty, 17 października, wydarzenia kulturalne mogą się odbywać z udziałem 25 proc. publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca lub przy zachowaniu 1,5 odległości.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowi, że działalność twórcza związana z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki oraz działalność związana z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalność klubów filmowych jest dopuszczalna pod warunkiem:

  1. udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni lub gdy działalność jest prowadzona na otwartym powietrzu – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami;
  2. zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa;
  3. udostępnienia co czwartego miejsca na widowni w rzędach naprzemiennie.
     

Obowiązek udostępniania co czwartego miejsca nie dotyczy

  1. widza, który uczestniczy w wydarzeniach z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  2.  widza, który uczestniczy w wydarzeniach z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  3. osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

[źródło: gov.pl]