Aktualności

07.02.2022

Newsweek Polska przegrał w sądzie z Instytutem Książki. Sąd Apelacyjny nakazał opublikowanie sprostowania.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, utrzymując w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, zobowiązał Redaktora naczelnego tygodnika „Newsweek Polska” do sprostowania nieprawdziwych informacji dotyczących działań zastępcy dyrektora Instytutu Książki i zasądził na rzecz IK zwrot poniesionych kosztów. Wyrok jest prawomocny, a zatem „Newsweek” jest obowiązany do publikacji sprostowania.

W piątek, 4 lutego 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy z powództwa Instytutu Książki przeciwko Redaktorowi naczelnemu „Newsweek Polska”, oddalił apelację „Newsweeka” od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 lutego 2021 roku oraz zasądził na rzecz IK zwrot kosztów zastępstwa procesowego. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że wniesiona przez Pozwanego apelacja nie była zasadna. Sąd Apelacyjny podzielił w całości ustalenia i zdanie sądu pierwszej instancji.

Przypominamy, że w ubiegłym roku Instytut Książki wygrał sprawę przed Sądem Okręgowym w Warszawie przeciwko Redaktorowi naczelnemu tygodnika „Newsweek Polska” o opublikowanie sprostowania prasowego. Wówczas sąd zobowiązał Redaktora naczelnego do bezpłatnego opublikowania sprostowania materiału autorstwa Cezarego Michalskiego pt. „Polowanie na grzeszników”, który ukazał się w tygodniku „Newsweek Polska” (nr 33) w dniu 10 sierpnia 2020 roku. Pozwany skorzystał jednak z prawa do złożenia apelacji.

W związku ze wspomnianą wyżej publikacją Instytut skierował najpierw do Redaktora naczelnego „Newsweek Polska” wniosek o sprostowanie fragmentów materiału, które są nieprawdziwe i nieścisłe. W odpowiedzi na nadesłany wniosek pełnomocnik Redaktora naczelnego poinformował o odmowie dokonania sprostowania z powodu rzekomych błędów formalnych. Wobec powyższego Instytut Książki był zmuszony dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Poniżej przedstawiamy treść zasądzonego sprostowania:

„Sprostowanie

Instytut Książki oświadcza, że w materiale autorstwa Cezarego Michalskiego pt. „Polowanie na grzeszników”, opublikowanym w tygodniku „Newsweek Polska” (nr 33) w dniu 10 sierpnia 2020 roku, autor materiału zamieścił dotyczące Instytutu Książki nieścisłe i nieprawdziwe informacje tj.:

„Nieprawdą jest, że wicedyrektor Instytutu Książki Krzysztof Koehler skreśla z list dotacyjnych czasopisma i książki. Wicedyrektor nie bierze udziału w ocenie wartości merytorycznej wniosków w programach dotacyjnych. Oceny tej dokonuje zespół ekspertów na podstawie stosownych regulaminów oraz wytycznych MKiDN”.

Wyrok jest prawomocny.