Aktualności

05.12.2012

Nagroda im. Adama Włodka

Fundacja Wisławy Szymborskiej i Instytut Książki ogłaszają regulamin Nagrody im. Adama Włodka.

Jest to nagroda, o którą mogą starać się pisarze, tłumacze oraz krytycy literaccy poniżej 40 roku życia. Przyznawana jest w konkursie na najciekawszy projekt literacki, który laureat będzie realizował przez 12 miesięcy. Nagroda ma postać stypendium wynoszącego 50 tysięcy złotych i wypłacanego w transzach w ciągu całego roku kalendarzowego, jaki laureat poświęci na przygotowanie swojego projektu. 

Regulamin:

1. Stypendium im. Adama Włodka jest przyznawane przez Fundację Wisławy Szymborskiej (dalej Fundacja). 
2. Stypendium jest przyznawane autorowi projektu, którego efektem będzie stworzenie w języku polskim utworu literackiego, pracy krytycznej lub historycznoliterackiej.
3. O stypendium mogą ubiegać się osoby, które w dniu 1 stycznia roku przyznawania stypendium, nie ukończyły 40 roku życia.
4. Stypendium przyznawane jest co roku jednej osobie.
5. Osoby ubiegające się o stypendium nadsyłają swoje zgłoszenia pocztą do Instytutu Książki (ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków) do dnia 28 lutego danego roku (liczy się data stempla pocztowego).
6. Zgłoszenie powinno zawierać opis projektu i planu jego realizacji, życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych dokonań oraz dane kontaktowe.
7. Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć inne dokumenty, które uznają za stosowne (deklaracje zainteresowania ze strony wydawców, opinie krytyków literackich, itd.).
8. Oceniając zgłoszenia, Instytut Książki bierze przede wszystkim pod uwagę oryginalność i znaczenie projektu dla rozwoju literatury, szanse na publikację oraz dorobek autora. 
9. Spośród nadesłanych zgłoszeń Instytut Książki wyłania trzy projekty, które przekazuje Zarządowi Fundacji w terminie 15 czerwca danego roku wraz z uzasadnieniem wyboru tych projektów.
10. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji.
11. Decyzja o przyznaniu stypendium jest ogłaszana publicznie w czasie Gali wręczenia Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.
12. Stypendium wynosi 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) PLN brutto i przekazywane jest Laureatowi po ogłoszeniu decyzji o jego przyznaniu. O sposobie i formie przekazania stypendium decyduje za każdym razem Zarząd Fundacji.
13. Przyjmując stypendium, Laureat zobowiązuje się do przedstawienia Zarządowi Fundacji, w ciągu roku od publicznego ogłoszenia decyzji o przyznaniu stypendium, efektów swoich prac nad projektem oraz informacji o działaniach zmierzających do publikacji utworu (pracy). Szczegółowe obowiązki Laureata zostaną określone przez Zarząd Fundacji w umowie z Laureatem. 
14. Laureat zobowiązuje się do umieszczenia w publikacji informacji o stypendium: „Książka / praca powstała dzięki Stypendium im. Adama Włodka przyznanego przez Fundację Wisławy Szymborskiej” oraz zamieszczenia logo Fundacji.


Więcej na stronie www.szymborska.org.pl