Zagranica

Nazwa programu

Program Translatorski ©Poland

Nabór ofert w 2024 r.


 

Informujemy, że pierwszy nabór ofert do Programu Translatorskiego ©POLAND w 2024 roku potrwa od 1 lutego do 31 marca.

Oferty należy składać online za pomocą formularza internetowego, który jest aktywowany na czas trwania naboru.

Udziałem finansowym Instytutu Książki w kosztach publikacji objęte są następujące

rodzaje dzieł:

1) literatura piękna — proza, poezja i dramat;
2) utwory szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem książek poświęconych kulturze i literaturze Polski);
3) literatura faktu (reportaż literacki, biografie, wspomnienia, eseistyka);
4) utwory historyczne (eseistyczne i popularyzatorskie, z wyłączeniem utworów o charakterze typowo specjalistyczno-naukowym);
5) literatura dla dzieci i młodzieży;
6) komiks.

W roku 2024 dodatkowe punkty będą przyznawane (zgodnie z pkt 18 regulaminu) dla:  

1. dzieł klasyków literatury polskiej – rozumiane jako szczególnie ważne dla polskiej kultury utwory z różnych okresów historycznoliterackich, napisane przez autorów nieżyjących w momencie zgłaszania wniosku;
2. przekładów dzieł honorowych patronów danego roku wskazanych w odpowiednich uchwałach Sejmu RP, a także ich biografii oraz książek inspirowanych ich życiem i twórczością;
3. przekładów na język angielski;
4. przekładów na język hiszpański;
5. przekładów na język chiński;
6. przekładów na język włoski.

Wyniki zostaną ogłoszone do końca sierpnia 2024 roku.

Kontakt: Beata Górska, tel. +48 12 61 71 920, b.gorska@instytutksiazki.pl

Ogłoszenie wyników dla naboru ofert wydawców w 2023 roku

Informujemy, że został rozstrzygnięty nabór ofert do Programu Translatorskiego ©POLAND w roku 2023.

Ocenione oferty zostały przysłane do 31 marca 2023.

Lista ofert, które uzyskały wsparcie w ramach Programu, znajduje się tutaj.

Wydawcy, którzy uzyskali grant, zostaną indywidualnie poinformowani o jego wysokości w najbliższym czasie.

Jednocześnie informujemy, że nie przewidujemy drugiego naboru ofert w 2023 roku. Najbliższy nabór ofert do Programu Translatorskiego ©POLAND odbędzie się od 1 lutego do 31 marca 2024 roku.

O programie

Program Translatorski ©POLAND ma na celu promocję polskiej literatury na świecie. Jest adresowany do zagranicznych i polskich wydawców zainteresowanych wydawaniem polskich książek w tłumaczeniach na inne języki.

Programem objęte są:

 • literatura piękna – proza, poezja i dramat;
 • utwory szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem książek poświęconych kulturze i literaturze Polski);
 • literatura faktu (reportaż literacki, biografie, wspomnienia, eseistyka);
 • utwory historyczne (eseistyczne i popularyzatorskie, z wyłączeniem utworów o charakterze typowo specjalistyczno-naukowym);
 • literatura dla dzieci i młodzieży;
 • komiks.

Udział finansowy Instytutu Książki jest przeznaczony na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi:

 1. tłumaczenia dzieła z języka polskiego na inny język;
 2. zakupu licencji prawnoautorskich;
 3. druku dzieła.

W konkursie ofert mogą wziąć udział wydawcy mający zdolność i doświadczenie w wydawaniu i rozpowszechnianiu książek na obszarze językowym, którego oferta dotyczy, zamierzający wydać przetłumaczone na inne języki dzieła polskiej literatury oraz rozpowszechniać je w formie drukowanej i/lub w formie e-booka i/lub w formie audiobooka poza terytorium Polski.

Corocznie oferty mogą być składane przez zainteresowanych wydawców od 1 lutego do 31 marca.  Rozstrzygnięcie konkursu ofert następuje nie później niż do 31 sierpnia tego samego roku.

W przypadku nierozdysponowania środków w danym konkursie ofert możliwe jest ogłoszenie kolejnych konkursów ofert.

Oferty składa się w formie elektronicznej przez formularz udostępniony na stronie internetowej Instytutu Książki.

O podpisaniu umowy z wydawcą decyduje ostatecznie Dyrektor Instytutu Książki.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty Instytut Książki zawiera z wydawcą umowę na wydanie i rozpowszechnianie dzieła.

Dzieło powinno być wydane i rozliczone przez wydawcę w terminie przez niego wskazanym w ofercie. Termin ten nie może być wcześniejszy niż 1 stycznia pierwszego roku kalendarzowego następującego po terminie złożenia oferty i późniejszy niż 30 listopada drugiego roku kalendarzowego następującego po terminie złożenia oferty. W przypadku wskazania przez wydawcę terminu wydania i rozliczenia dzieła w pierwszym roku kalendarzowym następujacym po terminie złożenia oferty, nie może on przekroczyć 30 listopada tego roku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w razie posiadania przez Instytut Książki niewykorzystanych środków na realizację programu w danym roku, za zgodą Dyrektora Instytutu Książki możliwe jest wydanie książki i rozliczenie jej przez wydawcę w roku złożenia przez niego oferty, jednak nie później niż do 30 listopada danego roku.

Termin wydania i rozliczenia dzieła wskazany w ofercie może być przedłużony na wniosek wydawcy za pisemną zgodą Instytutu Książki wyłącznie w okresie do 30 listopada drugiego roku kalendarzowego następującego po terminie składania ofert. Po upływie terminu wydania i rozliczenia dzieła wszystkie zobowiązania Instytutu Książki wobec wydawcy wygasają.

Przez rozliczenie dzieła rozumie się skuteczne dostarczenie Instytutowi przez wydawcę:

 • 10 egzemplarzy wydanego dzieła zawierającego logotyp wraz z informacją, że książka ukazała się przy wsparciu Instytutu Książki - szczegółowe wytyczne w tym zakresie zawarte są w umowie;
 • jednej faktury wystawionej przez wydawcę na Instytut Książki za wykonaną usługę wydawniczą opiewającej na kwotę brutto, tj. ze wszystkimi należnymi podatkami, w walucie i kwocie ustalonych w umowie;
 • pisemnej informacji o nakładzie wydanego dzieła i sposobie jego rozpowszechniania.

Po potwierdzeniu przez Instytut Książki wykonania zawartej umowy i prawidłowości przesłanego rozliczenia zapisany w umowie udział finansowy Instytutu Książki w kosztach publikacji zostaje przekazany w walucie ustalonej w umowie na rachunek wydawcy wskazany w fakturze.

Jak złożyć ofertę

Ofertę do Programu Translatorskiego ©POLAND należy złożyć poprzez formularz internetowy dostępny aktywny w trakcie trwania naboru.

Aby poprawnie wypełnić formularz i załączyć do niego wymagane dokumenty, należy przygotować:

 • informacje na temat książki, która ma zostać opublikowana: autor, tytuł, wydawca oryginału, rok wydania oryginału, w przypadku wyborów i antologii potrzebny jest również spis tekstów, które mają się znaleźć w książce;
 • informacje na temat tłumacza: dane kontaktowe i bibliografia przekładów;
 • informacje na temat kosztów zakupu praw (bezzwrotnej zaliczki zawartej w umowie z właścicielem praw);
 • informacje na temat kosztów tłumaczenia: liczba stron znormalizowanych 1800 znaków ze spacjami w przypadku prozy oraz liczba wierszy w przypadku poezji, a także stawka za przekład jednej strony znormalizowanej lub jednego wiersza;
 • informacje na temat kosztów druku: liczba egzemplarzy i koszt wydrukowania jednego egzemplarza (wyłącznie w przypadku ilustrowanych książek dla dzieci i komiksów);
 • informacje na temat wnioskodawcy: profil wydawnictwa i/lub katalog wydawniczy;
 • plan promocji i dystrybucji książki;
 • skan podpisanej umowy z właścicielem praw;
 • skan podpisanej umowy z tłumaczem.

Uwaga!
Koszty zakupu praw i przekładu muszą jasno wynikać z załączonych umów.

Materiały do pobrania

Zwiń  
Wzór umowy
Regulamin Programu Translatorskiego ©Poland

Lista książek wydanych w ramach Programu

ALBANIA

 • Bauman Zygmunt, Nowoczesność i zagłada, Pika Pa Siperfaqe (2015)
 • Bauman Zygmunt, Płynna nowoczesność, tłum. Dritan Xhelo, Pika pa sipërfaqe (2017)
 • Gombrowicz Witold, Dziennik, tłum. Edlira Lloha, Pika Pa Siperfaqe (2018)
 • Gombrowicz Witold, Ferdydurke, tłum. Edlira Lloha, Pika Pa Siperfaqe (2012)
 • Herbert Zbigniew, Wybór poezji, Klub Aleph (2015)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Astrit Beqiraj, Papirus Publishing House (2013)
 • Kienzler Iwona, Maria Skłodowska-Curie złodziejka mężów. Życie i miłości, tłum. Leonard Zissi, Onufri (2018)
 • Kołakowski Leszek, Jeśli Boga nie ma, tłum. Bashkim Shehu, IDK - Institute of dialogue and communication (2012)
 • Korczak Janusz, Bankructwo Małego Dżeka, tłum. Astrit Beqiraj, Uegen (2019)
 • Korczak Janusz, Józki, Jaśki, Franki, tłum. Astrit Beqiraj, Uegen (2021)

 • Korczak Janusz, Król Macius I, tłum. Astrit Beqiraj, Uegen (2018)
 • Łukowski Jerzy, Zawadzki Hubert, A Concise History of Poland, tłum. Erblina Kërçishta, Publishing House DITURIA (2013)
 • Rózewicz Tadeusz, Poezje wybrane, tłum. Astrit Beqiraj, Ben Andoni, Botimet Poeteka (2018)
 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą, tłum. Romeo Collaku, Pika Pa Siperfaqe (2017)
 • Sienkiewicz Henryk, Potop, tłum. Astrit Beqiraj, Papirus (2021)

 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, tłum. Astrit Beqiraj, Mesonjetorja (2005)
 • Szpilman Władysław, Pianista, tłum. Astrit Beqiraj, Dituria (2016)
 • Tokarczuk Olga, Gra na wielu bębenkach, tłum. Astrit Beqiraj, IDK Publishing (2019)
 • Zagajewski Adam, Wiersze wybrane, tłum. Bardhyl Londo, Klub Aleph (2012)

ARGENTYNA

 • Brandys Kazimierz, Wariacje pocztowe, tłum. Barbara Gill, Adriana Hidalgo Editora (2017)
 • Flaszen Ludwik, Grotowski&Company. Źródła i wariacje, tłum. Andrzej Wojtasik, Horizontes Baldio (2016)
 • Flaszen Ludwik, Grotowski&Company, tłum. Barbara Gill, El Baldio Teatro (2017)
 • Gombrowicz Witold, Bakakaj, tłum. Sergio Pitol, El cuenco de plata (2015)
 • Gombrowicz Witold, Course de pshilosophie en six heures un quart, tłum. Silvio Mattoni, El cuenco de plata (2015)
 • Gombrowicz Witold, Dramaty, tłum. Bozena Zaboklicka, Pau Freixa Terradas, El cuenco de plata (2019)
 • Gombrowicz Witold, Dziennik, El cuenco de plata (2015)
 • Gombrowicz Witold, Dzienniki 1953-1969, tłum. Bożena Żaboklicka, Francesc Miravitlles, El cuenco de plata (2017)
 • Gombrowicz Witold, Ferdydurke, tłum. Witold Gombrowicz i komitet tłumaczy, El cuenco de plata (2015)
 • Gombrowicz Witold, Kosmos, tłum. Sergio Pitol, El cuenco de plata (2015)
 • Gombrowicz Witold, Kronos, tłum. Bozena Zaboklicka-Zakwaska, Pau Freixa Terradas, El cuenco de plata (2020)
 • Gombrowicz Witold, Pornografia, tłum. Bożena Zaboklicka, Pau Freixa, El cuenco de plata (2017)
 • Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk, tłum. Sergio Pitol, Kazimierz Piekarek, El cuenco de plata (2015)
 • Gombrowicz Witold, Wędrówki po Argentynie, tłum. Bożena Zaboklicka, Francec Miravitlles, El cuenco de plata (2016)
 • Kuczok Wojciech, Gnój, tłum. Enrique Mittelstaedt, Dobra Robota Editora (2018)
 • Lem Stanisław, Cyberiada, tłum. Bárbara Gill, interZona Editora (2021)

 • Lem Stanisław, Opowieści o pilocie Pirxie, tłum. Bárbara Gill, interZona Editora (2021)

 • Lem Stanisław, Pamiętnik znaleziony w wannie, tłum. Barbara Gill, Interzona Editora S.A. (2014)
 • Orliński Wojciech, Lem. Życie nie z tej ziemi, tłum. Bárbara Gill, Ediciones Godot (2021)

 • Piątek Tomasz, Kilka nocy poza domem, tłum. Barbara Gill, Interzona Editora S.A. (2005)
 • Pustkowiak Patrycja, Nocne zwierzęta, tłum. Barbara Gill, Eduvim University Press (2018)
 • Schulz Bruno, Sanatorium pod klepsydrą, tłum. Enrique Mittelstaedt, Dobra Robota Editora (2017)
 • Schulz Bruno, Sklepy Cynamonowe, Dobra Robota Editora (2015)
 • Śliwowska Wiktoria, Gutenbaum Jakub, Dzieci Holokaustu mówią, Editorial Leviatan (2005)
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Oni/Bezimienne dzieło, tłum. Kazimierz Warzyca, Dobra Robota Editora (2016)
 • Wysocki Mateusz Królak Agata, Skrytki, tłum. Enrique Mittelstaedt, Limonero (2016)

ARMENIA

 • Wiśniewski Janusz L., Grand, tłum. Martirosyan Gor, Armenia Vernatun Media LLC (2014)

AUSTRIA

 • Lichtungen, Lichtungen - Zeitschrift für Literatur, Kunst und Zeitkritik" (polski numer czasopisma) (2009)
 • „Literatur und Kritik” (polski numer czasopisma)
 • Antologia dramatu, Österreichischer Bühnenverlag Kaiser & Co (2016)
 • Antologia reportażu: Von Minsk nach Manhattan, tłum. Joanna Manc, Martin Pollack, Renate Schmidgall, Paul Zsolnay Verlag (2006)
 • Dąbrowska Krystyna, Wybór poezji, tłum. Renate Schmidgall, Edition Thanhäuser (2018)

 • Głowacki Janusz, Ostatni cieć, tłum. Albrecht Lempp,  Skarabeus Verlag (2004)
 • Goerke Natasza, 47 na Odlew, tłum. Marlis Lami, Skarabaeus Verlag (2003)
 • Grynberg Henryk, Drohobycz Drohobycz, tłum. Martin Pollack, Paul Zsolnay Verlag (2000)
 • Grzesiuk Stanisław, 5 lat kacetu, tłum. Antje Ritter-Jasinska, new academic press og (2020)
 • Kopacki Andrzej, Wybór wierszy, tłum. Doreen Daume, Edition Korrespondenzen (2011)
 • Lanckorońska Karolina, Wspomnienia, tłum. Karin Wolff, Boehlau Verlag (2003)
 • Lem Stanisław, Summa technologiae, tłum. Barbara Gill, Ediciones Godot (2017)
 • Lipska Ewa, Ludzie dla początkujących, Sklepy zoologiczne, tłum. Doreen Daume, Literaturverlag Droschl (2004)
 • Odija Daniel, Tartak, tłum. Martin Pollack, Paul Zsolnay Verlag (2006)
 • Odija Daniel, Ulica, tłum. Martin Pollack, Paul Zsolnay Verlag (2012)
 • Sommer Piotr, Gedichte, tłum. Doren Daume, Korrespondenzen (2002)
 • Springer Filip, Miedzianka. Historia znikania, tłum. Lisa Palmes, Paul Zsolnay Verlag Ges.m.b.H. (2019)

 • Szalsza Piotr, Bronisław Huberman, czyli pasje i namiętności zapomnianego geniusza, tłum. Joanna Ziemska, Hollitzer Verlag (2020)

 • Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Dzieje Rodzin Polskich, tłum. Doreen Daume, Edition Korrespondenzen (2011)
 • Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Poezja jako miejsce na ziemi. Wybór 1989-2003, tłum. Michael Zgodzay, Uljana Wolf, Edition Korrespondenzen (2014)
 • Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Wybór poezji, tłum. Michael Zgodzay, Uljana Wolf, Edition Korrespondenzen (2019)

 • Vogel Debora, Teksty zebrane, tłum. Anna Maja Misiak, Arco Verlag (2016)
 • Wilk Mariusz, Dom nad Oniego, tłum. Matrin Pollack, Paul Zsolnay Verlag (2008)
 • Wilk Mariusz, Wilczy notes, tłum. Martin Pollack, Paul Zsolnay Verlag (2003)

AZERBEJDŻAN

 • Korczak Janusz, Kiedy znów będę mały, Sława, Prawo dziecka do szacunku, tłum. Guler Abdullabeyova, Alatoran (2015)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś na wyspie bezludnej. Jak kochać dziecko, tłum. Guler Abdullabeyova, Alatoran (2018)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś Pierwszy, tłum. Guler Abdullabeyova, Alatoran (2013)
 • Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, tłum. Guler Abdullabeyova, Alatoran (2017)
 • Prus Bolesław, Wybór opowiadań, tłum. Gunel Jannatova, Alatoran (2019)
 • Stelmaszyk Agnieszka, Biuro Śledcze Tomuś Orkiszek: Na tropie szafirowej broszki; Afera w teatrze; Radiowa zagadka; Skradziona kolekcja; Przybysze z gwiazd; Słony deser; Złota plompa, tłum. Vusala Mirhashimova, TEAS PRESS (2018)

BELGIA

 • Antologia współczesnej polskiej poezji (Herbert Zbigniew, Miłosz Czesław, Różewicz Tadeusz, Zagajewski Adam, Szymborska Wisława, Lipska Ewa, Szuber Janusz), Uitgeverij P (2007)
 • Lipska Ewa, Miłość, droga pani Schubert, Poëziecentrum vzw (2015)
 • Lipska Ewa, Pomarańcza Newtona, Maison de la poesie d-Amay Editions l-Arbre a paroles(2012)
 • Mizielińska Aleksandra, Mizieliński Daniel, Mapy, Lannoo Publishers Sofie Van Sande children's books (2013)
 • Woldańska-Płocińska Ola, Zwierzokracja, tłum. Nathalie Le Marchand, Editions Casterman (2021)

BIAŁORUŚ

 • Antologia: Polska myśl współczesna, Arche
 • Antologia: Odgłos, Technalochia
 • Burzyńska Anna, Michał Paweł Markowski, Teorie literatury XX wieku, tłum. Tatiana Nietbaiewa, Miedysont (2017)
 • Czarnyszewicz Florian, Nadberezyńcy, tłum. Kacjarina Maciejskaja, Aliena Pjatrowicz, Marina Szoda i in., Wydawiec A. M. Januszkiewicz (2017)
 • Dąbrowski Tadeusz, Czarny kwadrat. Te deum, Halijafy (2012)
 • Dołęga-Mostowicz Tadeusz, Kariera Nikodema Dyzmy, Centrum Studia-Movia (2015)
 • Dołęga-Mostowicz Tadeusz, Kariera Nikodema Dyzmy, tłum. Inesa Kuryan, Centrum Studia-Movia (2017)
 • Dołęga-Mostowicz Tadeusz, Znachor, Centrum Studia-Movia (2015)
 • Fredro Aleksander, Zemsta. Śluby paniańskie, tłum. M. Martycewicz, A. Chadanowicz, Lohvinau (2013)
 • Garlicki Andrzej, Józef Piłsudski 1867-1935, tłum. Jauhien Salejczuk, Januškevič Publishing House (2019)

 • Gomółka Krystyna, Między Polską a Rosją. Białoruś w koncepcjach polskich ugrupowań politycznych w latach 1918-1922, tłum. Siargiej Kuzniacoj, Alieksiej Choma, Palitycnaja Sfera (2008)
 • Grabowski Andrzej Marek, Ambroży Pierożek - przyjaciel smoków, tłum. Maryna Szoda, Publishing Enterprise MASTATSKAYA LITARATURA (2020)

 • Grochowska Magdalena, Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu, tłum. I. L. Biełow, I.E. Adelgejm, M. A. Krisan, Izdatielstwo Iwana Limbacha (2017)
 • Grzędowicz Jarosław, Pan Lodowego Ogrodu. Tom 1, tłum. Maryja Puszkina, Januškevič Publishing House (2019)

 • Herbert Zbigniew, Utwory rozproszone. Rekonesans. Tom 1-2, tłum. Andrej  Chadanovicz, Maryna Kazlouskaja, Lohvinau (2019)

 • Herbert Zbigniew, Wybrane wiersze i eseje, Longinov (2008)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Kroniki neapolitańskie, tłum. Irina Adelgejm, Izdatielstwo Iwana Limbacha (2017)
 • Honet Roman, Wybór wierszy, tłum. Siergiej Morejno, Russkij Gulliwer (2017)
 • Huelle Paweł, Weiser Dawidek, tłum. Marina Szoda, Białoruś Lohvinau (2014)
 • Kapuściński Ryszard, Imperium, tłum. Jajgien Saliejczuk, Nasa Niva (2008)
 • Kapuściński Ryszard, Jeszcze jeden dzień życia, Białoruś Galijafy (2014)
 • Karpowicz Ignacy, Sońka, tłum. Maria Matysewicz, Logwinaj (2017)
 • Kochanowski Jan, Dzieła polskie, tłum. Lawon Barszczewski, Andrzej Chadanowicz, Zmicier Kołas (2017)
 • Konwicki Tadeusz, Mała apokalipsa, tłum. Ales' Pjatkevicz, Valer Bulgakav, Arche Magazine (2002)
 • Korczak Janusz, Kajtuś czarodziej, tłum. Marian Szoda, Lohvinau (2012)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś na wyspie bezludnej, tłum. Władimir Wasiliewicz, Lohvinau (2012)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś Pierwszy, tłum. Jadwiga Biaganska, Lohvinau (2012)
 • Krynicki Ryszard, Wiersze wybrane, tłum. Andrzej Chadanowicz, Lohvinau (2012)
 • Lec Stanisław Jerzy, wybór tekstów, tłum. Andrej Chadanowicz, Lohvinau (2021)

 • Libera Antoni, Madame, tłum. Maryna Szoda, Publishing Enterprise MASTATSKAYA LITARATURA (2019)

 • Lipska Ewa, Wiersze wybrane, tłum. Andrzej Chadanowicz, Białoruś Lohvinau (2014)
 • Łatyszonek Oleg, Wybór tekstów,Arche Magazine (2007)
 • Maleszka Andrzej, Magiczne drzewo. Czerwone krzesło, tłum. Maryna Szoda, Januškevič Publishing House (2019)

 • Markowski Michał Paweł, Burzyńska Anna, Teoria literatury XX wieku. Podręcznik, Medisont (2014)
 • Miłosz Czesław, Dolina Issy, tłum. Maria Puszkin, Lohvinau (2011)
 • Miłosz Czesław, Ocalenie. Wiersze wybrane, Lohvinau (2011)
 • Miłosz Czesław, Rodzinna Europa, tłum. Maryna Szoba, Lohvinau (2011)
 • Miłosz Czesław, Ziemia Ulro, tłum. Maryna Kazlojska, Lohvinau (2011)
 • Miłoszewski Zygmunt, Ziarno prawdy, Lohvinau (2014)
 • Mróz Maciej, Katolicyzm na pograniczu. Kościół katolicki wobec kwestii ukraińskiej i białoruskiej w Polsce w latach 1918-1925, Belarusian Historical Review, tłum. Jana Zielinckawa (2008)
 • Obertyńska Beata, W domu niewoli, tłum. Anatol Niechaj, Ewropejskij Dom (2017)
 • Orzeszkowa Eliza, Dziurdziowie, tłum. Halina Tyczka, Belaruski Knigazbor
 • Pestka Wojciech, Do zobaczenia w piekle, tłum. Pawel Lachnowicz, Knihazbor (2021)
 • Piasecki Sergiusz, Jabłuszko, tłum. Viktar Šukielovic, Lohvinau (2018)

 • Piasecki Sergiusz, Kochanek wielkiej niedźwiedzicy, tłum. Maryja Puškina, Lohvinau (2020)

 • Piasecki Sergiusz, Nikt nie da nam zbawienia, tłum. Viktar Šukielovic, Lohvinau (2019)

 • Piasecki Sergiusz, Spojrzę ja w okno, tłum. Maryja Puškina, Lohvinau (2019)

 • Prus Bolesław, Lalka, tłum. Galina Żarko, Mikołaj Chajstowicza, Wladzimir Sijczykaj (2017)
 • Prymaka-Oniszk Aneta, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy, tłum. Aleksander Monicz, Inbielkult (2019)

 • Różewicz Tadeusz, Wiersze wybrane, tłum. M. Kazłojskaja, Kolas (2012)
 • Ryrych Katarzyna, Łopianowe pole, tłum. Hanna Jankuta, Januškevič Publishing House (2020)

 • Słowacki Juliusz, Balladyna, tłum. Barszczeuski Lawon, Zmicier Kolas Publisher (2018)

 • Snyder Tymothy, Rekonstrukcja narodów: Polska, Białoruś, Ukraina, Litwa, Białoruś, Belarusian Historical Review, tłum. Mikoła Ramanojskij (2010)
 • Stankiewicz Stanisław, Pierwiastki białoruskie w polskiej poezji romantycznej do roku 1830, tłum. Mikola Hajstowicz, Arche Magazine (2010)
 • Szejnert Małgorzata, Usypać góry, tłum. Maria Puszkina, Alena Pjatrowicz, Logwinaj (2016)
 • Szymborska Wisława, Wybór wierszy, Lohvinau (2014)
 • Świetlicki Marcin, 100 wierszy o wódce i papierosach, tłum. Igor Biełow, Agro-Risk (2016)
 • Tatarkiewicz Władysław, Dzieje sześciu pojęć, Kolas (2010)
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, tłum. Marina Szoda, Lohvinau (2010)
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Maryna Szoda, Lohvinau (2017)

 • Turonek Jerzy, Wybór, tłum. Valery Bulhakau, Arche Magazine (2006)
 • Twardowski Jan, Autobiografia. Myśli nie tylko o sobie, tłum. Anatol Niechaj, LIK (2016)
 • Wysłouch Seweryn, Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich, tłum. Valery Bulhakau, Wydawnictwo ARCHE (2018)

 • Wyspiański Stanisław, Wesele, tłum. Liawon Barszczweski, Kolas (2014)
 • Zadura Bogdan, Trumny z Ikei, tłum. Andrzej Chadanowicz, Logwinaj (2016)
 • Zawisza Krzysztof, Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy Wojewody Mińskiego, Khursik (2011)

BOŚNIA I HERCEGOWINA

 • Dukaj Jacek, Lód, tłum. Zorana Perić, Agarthi Comics (2021)

 • Lipska Ewa, Wybór wierszy, tłum. Marina Trumić, Connectum (2010)
 • Miłosz Czesław, Wybór wierszy, Naklada Zoro Sarajevo (2008)
 • Strzałkowska Małgorzata, Plaster czarownicy i inne baśnie, Knjizevna Zadruga Vaso Pelagic (2009)
 • Tochman Wojciech, Jakbyś kamień jadła, tłum. Slavko Santić, Krug 99 (2004)

BRAZYLIA

 • Bikont Anna, Szczęsna Joanna, Pamiątkowe rupiecie, tłum. Eneida Favre, Editora Ayine (2020)
 • Bujko Mirosław M., Złoty pociąg, tłum. Tomasz Barcinski, Editora Record (2007)
 • Brykczyński Marcin, Ingerska Marta, Olech Joanna, Różowy prosiaczek, Editora Biruta (2008)
 • Chmielewska Iwona, Oczy, Cosac & Naify Edicoes Ltda (2015)
 • Flaszen Ludwik, Grotowski & Company, E Realiacoes Editora (2011)
 • Gombrowicz Witold, Kosmos, tłum. Tomasz Barcinski, Carlos Alexandre Sa, Editora Schwarcz (2007)
 • Gombrowicz Witold, Pornografia, Editora Schwarcz (2008)
 • Herbert Zbigniew, Barbarzyńca w ogrodzie, tłum. Henryk  Siewierski, Editora Ayine (2018)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat, Cosac & Naify Edicoes Ltda (2015)
 • Kapuściński Ryszard, Cesarz, tłum. Tomasz Barcinski, Editora Schwarcz (2005)
 • Kapuściński Ryszard, Jeszcze jeden dzień życia, Editora Schwarcz/Companhia das Letras (2011)
 • Kapuściński Ryszard, Szachinszach, tłum. Tomasz Barciński, Editora Schwarcz/Companhia das Letras (2011)
 • Kapuściński Ryszard, Wojna futbolowa, Editora Schwarcz (2008)
 • Masłowska Dorota, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, tłum. Marcelo Paiva de Souza, Editora Record (2005)
 • Mizielińska Aleksandra, Mizieliński Daniel, Mapy, tłum. George Schlesinger, Editora WMF Martins Fontes (2017)
 • Sapkowski Andrzej, Krew Elfów, Editora WMF Martins Fontes (2012)
 • Sapkowski Andrzej, Ostatnie życzenie, tłum. Tomasz Barciński, Editora WMF Martins Fontes (2010)
 • Sapkowski Andrzej, Pani Jeziora, tłum. Olga Bagińska-Shinzato, Editora WMF Martins Fontes (2017)
 • Sapkowski Andrzej, Wieża jaskółki, tłum. Olga Bagińska-Shinzato, Editora WMF Martins Fontes (2016)
 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod klepsydrą, eseje i listy, tłum. Henryk Siewierski, Cosac & Naify Edicoes (2012)
 • Socha Piotr, Grajkowski Wojciech, Pszczoły, tłum. Olga Bagińska-Shinzato, Editora WMF Martins Fontes (2019)

 • Szymborska Wisława, Poczta literacka, tłum. Eneida Favre , Editora Âyiné (2021)

 • Tochman Wojciech, Dzisiaj narysujemy śmierć, tłum. Eneida Favre, Editora Ayine (2019)

 • Tochman Wojciech, Jakbyś kamień jadła, tłum. Eneida Favre, Editora Ayine (2019)

 • Tokarczuk Olga, Dom dzienny dom nocny, Tinta Negra Bazar Editorial (2011)
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Olga Bagińska-Shinzato, Todavia Livros S. A. (2019)
 • Wechterowicz Przemysław, Wielkie marzenia, Editora Biruta (2008)
 • Ziemian Józef, Papierosiarze z Placu Trzech Krzyży, tłum. Jacob Lebensztayn, Três Estrelas (2019)

BUŁGARIA

 • „Panorama” (polski numer magazynu literackiego)
 • „Plamak, Plamak” (polski numer czasopisma) (2008)
 • Antologia nowej polskiej poezji, tłum. Borys Dankov, Kasiopea (2006)
 • Amejko Lidia, Dwadrzewko, tłum. Silvja Borisova, Nondum, Farrago (2006)
 • Bator Joanna, Ciemno, prawie noc, Ciela Norm AD (2015)
 • Bieńczyk Marek, Książka twarzy, Faber (2014)
 • Bieńczyk Marek, Melancholia, tłum. Desislawa Nedjalkowa, Martina Ajkowa-Górecka, Sonm Publishers (2002)
 • Bieńczyk Marek, Przezroczystość, tłum. Milena Mileva, SONM Publishers (2019)

 • Bieńczyk Marek, Tworki, tłum. Diesislawa Niegialkowa, Panorama (2017)
 • Chwalba Andrzej, III Rzeczpospolita. Raport specjalny, tłum. Radostina Petrowa, Balkani 93 Eood Balkani Publishing House (2012)
 • Dąbrowski Tadeusz, Cisza po mnie. Wybór wierszy, tłum. Vera Deyanova, Ergo Publishing House (2019)

 • Dołęga-Mostowicz Tadeusz, Profesor Wilczur, tłum. Iwan Wliew, Hermes Publishers (2015)
 • Giedroyc Jerzy, Autobiografia na cztery ręce, tłum. Silvia Borisova, Colibri (2018)

 • Gombrowicz Witold, Kosmos, tłum. Katerina Kokinova, Panorama Publishing House (2018)

 • Gombrowicz Witold, Kurs filozofii w sześć godzin i kwadrans, tłum. Todorka Mineva, SONM Publishers (2020)

 • Grudzińska-Gross Irena, Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne, tłum. Bogdan Gliszew, Balkani 93 Eood Balkani Publishing House (2013)
 • Herbert Zbigniew, Martwa natura z wędzidłem, tłum. Wiera dejanowa, Stigmati (2008)
 • Herbert Zbigniew, Pan Cogito, tłum. Dimitrina Lau-Bukowska, Wybór wierszy, Et. Ango Boy (2001)
 • Herbert Zbigniew, Potęga smaku, tłum. Wera Dejanowa, Stigmati (2000)
 • Herbert Zbigniew, Wybór wierszy z tomu Hermes, pies i gwiazda, tłum. Zdravko Kissiov, tłum. DA Poetry Publishing (2019)

 • Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat, tłum. Desislava Nedjalkova, Atelier AB
 • Herling-Grudziński Gustaw, Skrzydła ołtarza, tłum. Margreta Grigorova, Desislava Nedyalkova, Elias Canetti (2021)

 • Hugo-Bader Jacek, Biała gorączka, tłum. Dilyana Dencheva, Paradox (2019)

 • Ingarden Roman, Książeczka o człowieku, tłum. Pravda Spasova, Vladimir Teocharov, Critique and Humanism (2003)
 • Juda Celina, Pod znakiem BRL-u. Kultura bułgarska w pułapce ideologii, tłum. Silbuja Borusova, Colibri (2005)
 • Kapuściński Ryszard, Autoportret reportera. Rwący nurt historii. Ten inny, Sonm Publishers (2014)
 • Kapuściński Ryszard, Lapidaria IV, V, VI, tłum. Blagowiesta Lingorska, Izdatielstwo Snom (2017)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Blagowiesta Lingorska, Iztok-Zapad Publishing House (2008)
 • Kisiel Marta, Małe Licho i tajemnica Niebożątka, tłum. Milena Mileva, EMAS Publishing (2021)
 • Klimko-Dobrzaniecki Hubert, Dom Róży/Krysuvik, tłum. Milena Milewa, Foundation for Bulgarian Literature (2011)
 • Kołakowski Leszek, Główne nurty marksizmu, tłum. Pravda Spasova, Sonm Publisher (2005)
 • Kołakowski Leszek, Moje słuszne poglądy na wszystko, tłum. Prawda Spasowa, Sonm Publishers (2011)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś Pierwszy, tłum. Plamena Bazhenowa, Sonm Publishers (2012)
 • Korczak Janusz, Utwory wybrane, tłum. Blagowiesta Lingorska, Prawda Spasowa, Sonm Publishers (2012)
 • Krajewski Marek, Śmierć w Breslau, tłum. Plamiena Bażenowa, BGKniga Plc. (2013)
 • Krynicki Ryszard, Kamień, Szron, tłum. Wiera Dejanowa, Magnetyczny Punkt, Stigmati (2011)
 • Lem Tomasz, Awantury na tle powszechnego ciążenia, tłum. Lina Wasiliewa, Farrago (2014)
 • Lem Stanisław, Opowieści o pilocie Pirksie, tłum. Lina Wasiliewa, Osnjan Sanarew, InfoDAR (2017)
 • Lem Stanisław, Solaris, tłum. Magdalina Mitreva, Colibri (2021)

 • Lem Stanisław, Fiałkowski Tomasz, Świat na krawędzi, tłum. Magdalina Mitreva, Colibri (2021)

 • Libera Antoni, Madame, tłum. Magdalina Mitreva, Dom Wydawniczy TRUD (2020)

 • Libera Antoni, Niech się Panu darzy, tłum. Magdalina Mitreva, Ergo (2021)

 • Lipska Ewa, Droga pani Schubert. Miłość, droga pani, tłum. Wiera Dejanowa, DA Poetry Publishing (2014)
 • Lipska Ewa, Pomarańcza Newtona i inne wiersze, tłum. Wiera Dejanowa, Stigmati (2011)
 • Łoziński Mikołaj, Książka, tłum. Radostina Pietrowa, Balkani 93 Eood Balkani Publishing House (2013)
 • Malanowska Kaja, Imigracje, tłum. Sylwia Borisowa, Izdatielstwo Wiesieła Ljuckanowa (2017)
 • Markowski Michał Paweł, Anatomia ciekawości, tłum. Pravda Spasova, Sonm publisher (2005)
 • Markowski Michał Paweł, Efekt inskrypcji, tłum. Lesislava Nedjalkova, Sonm Publishers (2002)
 • Masternak Zbigniew, Nędzole, Farrago Ltd (2015)
 • Miłosz Czesław, Dolina Issy, tłum. Galina Bielinska, Balkani 93 Eood Balkani Publishing House (2011)
 • Miłosz Czesław, Na brzegu rzeki. Wiersze wybrane, tłum. Wiera Dejanowa, Balkani 93 Eood Balkani Publishing (2010)
 • Miłosz Czesław, Piesek przydrożny, tłum. Wiera Dejanowa, Balkani 93 Eood Balkani Publishing House (2011)
 • Miłosz Czesław, Rok Myśliwego, tłum. Wiera Dejanowa, Bojan Obrietienow, Balkani 93 Eood Balkani Publishing House (2011)
 • Miłosz Czesław, To, tłum. Sylwia Borisowa, Kamen Rikiew, Ciela Norm AD (2011)
 • Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, tłum. Wiera Dejanowa, Balkani 93 Eood Balkani Publishing House (2011)
 • Miłosz Czesław, Świadectwo poezji, tłum. Bogdan Gliszew, Riwa (2017)
 • Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem, tłum. Bogdan Glishev, Riva Publishers (2018)

 • Modzelewski Karol, Zajeźdźmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca,  IG Elias Canetti Publishing House (2015);
 • Modzelewski Karol, Zajeździmy kobyłe historii, tłum. Mira Kostowa, MD Elias Caneti (2016)
 • Nycz Ryszard, Tekstowy świat, tłum. Sylwia Borisowa, Ośrodek Wydawniczy im. Bojana Penewa (2005)
 • Olczak-Ronikier Joanna, Korczak. Próba biografii, tłum. Olga Gienczewa, Sonm Publishers (2012)
 • Pilch Jerzy, Miasto utrapienia, tłum. Sylwia Borisowa, Panorama + (2011)
 • Pilch Jerzy, Narty Ojca Świętego, tłum. Kamien Rikiew, Balkani 93 Eood Balkani Publishing House (2012)
 • Potoroczyn Paweł, Ludzka rzecz, tłum. Lina Wasiliewa, Farrago (2017)
 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Drzewa, tłum. Marina Ognyanova, Dakelche (2019)
 • Stasiuk Andrzej, Biały kruk, tłum. Iskra Likomanowa, Paradox (2008)
 • Szabłowski Witold, Tańczące niedźwiedzie, tłum. Milena Mileva, Paradox (2020)

 • Szczygielski Marcin, Teatr Niewidzialnych Dzieci, tłum. Magdalina Mitreva, Dom Wydawniczy TRUD (2019)

 • Szczypiorski Andrzej, Msza za miasto Arras, tłum. Galja Belinska, Paradox (2006)
 • Szpilman Władysław, Pianista. Warszawskie wspomnienia 1939-1945, tłum. Margreta Grigorova, Izdatelstvo Elias Canetti (2019)

 • Świrszczyńska Anna, Radość i cierpienie, Mówię do swego ciała, tłum. Łyczezar Seliaszki, Izdatielstwo za poezja DA (2017)
 • The Frog Princess and Other Tales, Sonm Publishers (2008)
 • Tischner Józef, Filozofia dramatu, tłum. Prawda Spasowa, Sonm Publishers (2008)
 • Tischner Józef, Myślenie według wartości, tłum. Desisłava Nedjalkova, Sonm Publishers
 • Tischner Józef, Spór o istnienie człowieka, tłum. Silvija Borusova, Panorama + (2004)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Sylwia Borysowa, Vessela Lutskanova Publishing House (2009)
 • Tokarczuk Olga, Dom dzienny, dom nocny, tłum. Christina Ivanova Simeonova-Mitova, Abagar (2005)
 • Tokarczuk Olga, Gra na wielu bębenkach, tłum. Silvija Borisova, Vessela Lutskanova Publishing House (2006)
 • Tokarczuk Olga, Ostatnie historie, tłum. Mirka Kostowa, Vessela Lutskanova Publishing House (2008)
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Sylwia Borisowa, Panorama + (2013)
 • Tokarczuk Olga, Joanna Concejo, Zgubiona dusza, tłum. Silvia Borisova, ICU (2020)

 • Twardowski Jan ks., Czas bez pożegnań. Wybór wierszy i prozy, tłum. Dimitrina Lau-Bukowska, Libra Scorp (2007)
 • Wałęsa Danuta, Marzenia i tajemnice, Iztok-Zapad Publishing House (2014)
 • Varga Krzysztof, Gulasz z Turula, tłum. Milena Milewa, Paradox (2011)
 • Varga Krzysztof, Nagrobek z lastryko, tłum. Dilaina Diencziewa, Paradox (2009)
 • Wajda Andrzej, Kino i reszta świata, tłum. Sylwia Borisowa, Colibri (2010)
 • Wildstein Bronisław, Dom wybranych, tłum. Magdalina Mitreva, Dom Wydawniczy TRUD (2019)

 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia, tłum. Prawda Spasowa, Sonm Publishers (2010)
 • Wodziński Cezary, Św. Idiota, tłum. Desicłava Nedjalkov, Sonm Publishers (2004)
 • Wojasiński Rafał, Olanda, tłum. Lachezar Seliashki, Ergo (2021)

 • Wojasiński Rafał, Stara, tłum. Wiera Dejanowa, Ergo Publishing House (2014)
 • Zagajewski Adam, Sklepy mięsne, List, Oda do wielości, Jechać do Lwowa, Pragnienie, Anteny, Niewidzialna ręka, DA Poetry Publishing (2015)

CHILE

 • Sześciu polskich poetów (Sommer Piotr, Zadura Bohdan, Świetlicki Marcin, Krynicki Ryszard, Sendecki Marcin, Sosnowski Andrzej), Red Internacional del Libro (2007)

CHINY

 • Bien-Königsman Monika, Maria Dek, Ole! Hiszpania dla dociekliwych, tłum. Shan Huang, CITIC Press Corporation (2019)

 • Cichocki Sebastian, S.Z.T.U.K.A., Tsinghua University Press (2017)
 • Fabjanowska-Micyk Zofia, Joanna Grochocka, Ole! Hiszpania dla dociekliwych, tłum. Shan Huang, CITIC Press Corporation (2019)

 • Franaszek Andrzej, Miłosz. Biografia, tłum. Wu Lan, Guangxi Normal UP (2021)

 • Gombrowicz Witold, Kosmos, tłum. Deyou Yang, Shanghai 99 Culture Consulting Co. (2013)
 • Gombrowicz Witold, Opętani, tłum. Hongliang Lin, Shanghai 99 Culture Consulting Co. (2014)
 • Herbert Zbigniew, Barbarzyńca w ogrodzie, tłum. Zhenhui Zhang, Flower City Publishing House (2014)
 • Herbert Zbigniew, Labirynt nad morzem, tłum. Zhao Gang, Flower City Publishing House (2013)
 • Herbert Zbigniew, Martwa natura z wędzidłem, tłum. Yi Lijun, Flower City Publishing House (2014)
 • Herbert Zbigniew, Wiersze zebrane, tłum. Gang Zhao, Flower City Publishing House (2019)

 • Ingarden Roman, O dziele literackim, tłum. Zhang Zhenghui, Henan University Press (2008)
 • Iwaszkiewicz Jarosław, Sława i chwała, tłum. Lijun Yi, Yuanying Pei, Sichuan Literature and Art. (2021)

 • Kapuściński Ryszard, Cesarz, tłum. Wu Lan, New Star Press (2011)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, People's Literature Publishing House (2009)
 • Kołaczyńska Ewa, Adam Wójcicki, O.G.R.Ó.D., tłum. Mi Zhang, Bartosz Gauza, Tsinghua University Press Limited (2018)

 • Lem Stanisław, Solaris, Flower City Publishing House (2013)
 • Letki Maria Ewa, Zaczarowane historie, Chongqing Daily News Group Book Publishing (2012)
 • Miłosz Czesław, Piesek przydrożny, tłum. Zhao Weiting, Flower City Publishing House (2016)
 • Miłosz Czesław, Ziemia Urlo, tłum. Han Xinzhong, Flower City Publishing House (2019)

 • Mizielińska Aleksandra, Mizieliński Daniel, D.O.M.E.K., Tsinghua University Press (2018)
 • Mrożek Sławomir, Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane, tłum. Yinhui Mao, Flower City Publishing House (2018)

 • Mrożek Sławomir, Trzy dłuższe historie, tłum. Yinhui Mao, Flower City Publishing House (2019)

 • Oklejak Marianna, Cuda-niewidy. Zagadki dla młodszych i starszych, tłum. Wu Lan, Phoenix Juvenile and Children’s Publishing (2019)

 • Onichimowska Anna, Piecyk, czapeczka i budyń, Chongqing Daily News Group Book Publishing (2012)
 • Piotrowska Eliza, Asia Gwis, Jajo. Jajka w gdnieździe i kosmosie, czyli kogel-mogel dla dociekliwych, tłum. Wu Lan, Cultural Development Press (2020)

 • Prus Bolesław, Lalka, Shanghai Translation Publishing House (2004)
 • Różewicz Tadeusz, Wiersze wybrane, tłum. Zhang Zhenghui, Hebei Education Publishing House (2004)
 • Schulz Bruno, Księga listów, tłum. Wu Lan, Beijing Time-Chinese Publishing House co. (2013)
 • Sienkiewicz Henryk, Listy z Ameryki, China Social Science Press (2012)
 • Sienkiewicz Henryk, Pan Wołodyjowski, tłum. Yi Lijun, People's Literature Publishing House (2011)
 • Sochańska Bogusława, Księżniczka na ziarnku grochu, Chongqing Daily News Group Book Publishing (2012)
 • Solarz Ewa, D.E.S.I.G.N., Tsinghua University Press (2017)
 • Świeżak Katarzyna, M.O.D.A., Tsinghua University Press (2017)
 • Utnik Strugała Monika, Anna Ładecka, Mamma Mia. Włochy dla dociekliwych, tłum. Shan Huang, CITIC Press Corporation (2019)

 • Wechterowicz Przemysław, Kocham Pana, Panie Tygrysie, tłum. Jiashu Xiong, Chongqing Daily News Group Book Publishing (2012)
 • Wechterowicz Przemysław, Mrówka wychodzi za mąż, tłum. Wu Lan, Chongqing Daily News Group Book Publishing (2012)
 • Wechterowicz Przemysław, Rybka i Słońce, tłum. Wu Lan, Chongqing Daily News Group Book Publishing (2012)
 • Wechterowicz Przemysław, W pogoni za życiem, tłum. Wu Lan, Chongqing Daily News Group Book Publishing (2012)
 • Widłak Wojciech, Pan Kuleczka, tłum. Zhao Gang, Beijing United Publishing House (2016)
 • Widłak Wojciech, Pan Kuleczka. Dom, tłum. Zhao Gang, Beijing United Publishing House (2016)
 • Widłak Wojciech, Pan Kuleczka. Radość, tłum. Zhao Gang, Beijing United Publishing House (2016)
 • Widłak Wojciech, Pan Kuleczka. Skrzydła, tłum. Zhao Gang, Beijing United Publishing House (2016)
 • Widłak Wojciech, Pan Kuleczka. Spotkanie, tłum. Zhao Gang, Beijing United Publishing House (2016)
 • Widłak Wojciech, Pan Kuleczka. Światło, tłum. Zhao Gang, Beijing United Publishing House (2016)
 • Wu Lan, Sumienie narodu polskiego - o twórczości prozatorskiej Stefana Żeromskiego, People's Literature Publishing House (2006)

CHORWACJA

 • Antologia polskiej poezji, Artresor, tłum. Zdravko Malić (2006)
 • Bandrowski Jerzy, Wściekłe psy, tłum. Adrian Cvitanovic, DAF (2018)

 • Bieńczyk Marek, Przezroczystość, tłum. Adrian Cvitanovic, Mizantrop (2020)

 • Borowski Tadeusz, Wybór opowiadań, V.B.Z. Ltd. (2015)
 • Chutnik Sylwia, Kieszonkowy atlas kobiet, tłum. Emilio Nuić, Hena com (2017)
 • Chwalba Andrzej, III Rzeczpospolita. Raport specjalny, tłum. Magdalena Najbar-Agičić, Srednja Europa (2011)
 • Czaczkowska Ewa, Siostra Faustyna. Biografia świętej, tłum. Jelena Vuković, Krscanska Sadasnjost (2013)
 • Dehnel Jacek, Lala, tłum. Adrian Cvitanović, Fraktura (2010)
 • Galewska-Kustra Marta, Pucio i ćwiczenia z mówienia, tłum. Marija Jelaska, Planet Zoe (2018)

 • Galewska-Kustra Marta, Pucio umie opowiadać, tłum. Marija Jelaska, Planet Zoe (2020)

 • Geremek Bronisław, Świat „opery żebraczej”. Obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV-XVII wieku, tłum. Adrian Cvitanovic, Nebula (2019)

 • Giedroyć Jerzy, Autobiografia na cztery ręce, tłum. Adrian Cvitanović, Disput (2016)
 • Gombrowicz Witold, Autobiografia pośmiertna, tłum. Mladen Martić, Fraktura (2013)
 • Gombrowicz Witold, Bakakaj, tłum. Tanja Miletić-Orucević, Fraktura (2006)
 • Gombrowicz Witold, Pornografia, tłum. Slobodanka Poštić, Hrvatsko Filolosko Drustvo (2005)
 • Gombrowicz Witold, wybór tekstów, tłum. Zdravko Malić, Dranica Malić, Hrvatsko Filolosko Drustvo (2004)
 • Gombrowicz Witold, Trans-atlantyk, tłum. Mladen Martić, Fraktura (2009)
 • Górny Grzegorz, Dowody Tajemnicy, tłum. Goran Andrijanic, Verbum (2020)

 • Górny Grzegorz, Janusz Rosikoń, Ufam. Śladami Świętej Siostry Faustyny, tłum. Goran Andrijanic, Verbum (2018)

 • Grotowski Jerzy, Teksty z lat 1965–1969, tłum. Jasmin Novljakovic, Srednja Europa (2020)

 • Herbert Zbigniew, Potęga smaku. Wybór, Disput (2008)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Biała noc miłości, Hrvatsko Filolosko Drustvo (2015)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Dziennik pisany nocą, tłum. Adrian Cvitanovic, Disput (2020)

 • Hłasko Marek, Piękni dwudziestoletni, tłum. Adrian Cvitanović, Hrvatsko Filolosko Drustvo (2012)
 • Huelle Paweł, Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala, tłum. Ivana Vidović Bolt, Meandar Media (2010)
 • Huelle Paweł, Weiser Dawidek, tłum. Ivana Vidović Bolt, Naklada MD (2005)
 • Iwaszkiewicz Jarosław, Podróże do Polski, tłum. Dalibor Blažina, Srednja Europa (2021)
 • Janko Anna, Mała zagłada, tłum. Pero Mioč, Zagrebačka naklada (2021)

 • Jaworski Roman, Historie maniaków, tłum. Adrian Cvitanović, Disput (2018)

 • Kapuściński Ryszard, Imperium, tłum. Adrian Cvitanović, Naklada Ljevak (2021)

 • Karpowicz Ignacy, Sońka, tłum. Emilio Nuic, Hena com (2019)

 • Klimko-Dobrzaniecki Hubert, Bornholm, Bornholm, Hena Com d.o.o. (2015)
 • Klimko-Dobrzaniecki Hubert, Bornholm, Bornholm, tłum. Emilio Nuić, Hena com (2016)
 • Kolbe Maksymilian Maria, Pisma. Część I, tłum. Jelena Vukovic, Veritas - Glasnik Sv.Antuna Padova (2017)
 • Kolbe Maksymilian Maria, Pisma. Część II, tłum. Jelena Vukovic, Veritas - Glasnik Sv.Antuna Padova (2018)

 • Kołakowski Leszek, 13 Bajek z Królestwa Lailonii, tłum. Slobodan Grković, Srednja Europa (2006)
 • Kołakowski Leszek, Mini-wykłady o maxi-sprawach, tłum. Jasmin Novljaković, Srednja Europa (2012)
 • Kotowska Katarzyna, Jeż, tłum. Ivana Vidović Bolt, Naklada MD (2007)
 • Krajewski Marek, Koniec świata w Breslau, tłum. Mladen Martić, Fraktura (2010)
 • Krajewski Marek, Widma w mieście Breslau, tłum. Mladen Martić, Fraktura (2010)
 • Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem, tłum. Barbara Kryżan-Stanojević, Srednja Europa (2010)
 • Krall Hanna, Żal - wybór tekstów, tłum. Jasmin Novljaković, Aura (2011)
 • Kuczok Wojciech, Gnój, tłum. Adrian Cvitanović, Hrvatsko Filolosko Drustvo (2005)
 • Lem Stanisław, Dzienniki gwiazdowe, tłum. Adrian Cvitanović, Hangar 7 (2021)

 • Lem Stanisław, Kongres futurologiczny, tłum. Adrian Cvitanović, Hangar 7 (2021)

 • Lem Stanisław, Pamiętnik znaleziony w wannie, tłum. Adrian Cvitanović, Nebula (2021)

 • Legutko Ryszard, Triumf człowieka pospolitego, tłum. Goran Andrijanic, Verbum (2019)

 • Łubieński Stanisław, Pirat stepowy, tłum. Adrian Cvitanović, DAF - obrt za izdavanje knjiga (2013)
 • Masłowska Dorota, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, tłum. Emilio Nuić, Hena Com d.o.o. (2014)
 • Miłosz Czesław, O podróżach w czasie, tłum. Siniša Kasumović, Naklada Ljevak (2015)
 • Miłosz Czesław, Różewicz Tadeusz, Przyjacielskie utarczki. Utwory wybrane, Kapitol, (2006)
 • Miłosz Czesław, Wiersze wybrane, tłum. Pero Mioc, Vuković & Runjić (2019)

 • Miłosz Czesław, Ziemia Urlo, tłum Adrian Cvitanovic, Kulturno informativni centar (2018)

 • Mizielińska Aleksandra, Daniel Mizieliński, MAPY, tłum. Rudjer Jeny, Koncept izdavaštvo (2020)

 • Piątkowska Renata, Opowiadania do chichotania, tłum. Adam Agičić, Srednja Europa (2021)

 • Piątkowska Renata, Opowiadania z piaskownicy, tłum. Adam Agičić, Srednja Europa (2016)
 • Piątkowska Renata, To mi się nie mieści w głowie, tłum. Adam Agičić, Srednja Europa (2020)

 • Pilch Jerzy, Pod mocnym aniołem, tłum. Emilio Nuić, Hena com (2017)
 • Pilch Jerzy, Tokarczuk Olga, Stasiuk Andrzej, Opowieści wigilijne, Naklada MD (2008)
 • Reymont Władysław, Bunt, tłum. Adrian Cvitanović, Sareni Ducan (2012)
 • Stasiuk Andrzej, Dziewięć, rłum. Ivana Maslač, Fraktura (2003)
 • Stasiuk Andrzej, Taksim, tłum. Siniša Kasumović, Fraktura (2012)
 • Szewc Piotr, Zagłada, tłum. Dalibor Blazina, Disput (2002)
 • Szymborska Wisława, Pisma zebrane, tłum. Ðurdica  Cilic Škeljo, Fraktura (2020)

 • Tokarczuk Olga, Księgi Jakubowe, tłum. Mladen Martic, Fraktura (2018)
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Mladen Martić, Naklada Ljevak (2013)
 • Tulli Magdalena, W czerwieni, tłum. Adrian Cvitanovic, Hrvatsko Filolosko Drustvo (2008)
 • Tuwim Julian, Lokomotywa, Ibis grafika doo (2015)
 • Twardoch Morfina, Morfina, tłum. Emilio Nuic, Hena com (2018)

 • Tyrmand Leopold, Cywilizacja komunizmu, tłum. Adrian Cvitanović, Disput (2017)
 • Uniłowski Zbigniew, Wspólny pokój, tłum. Dalibor Blažina, Disput (2021)

 • Varga Krzysztof, Tequila, Meandar Media (2008)
 • Wajda Andrzej, Autobiografia. Kino i reszta świata, tłum. Jasmin Novljaković, Srednja Europa (2014)
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Nienasycenie, tłum. Dalibor Blažina, Disput (2020)
 • Wojtyła Karol, Kazanie na Areopagu, tłum. Antonio Akmadža, Verbum (2020)

 • Wybór tekstów: Miłosz Czesław, Różewicz Tadeusz, Alfa (2009)

CZECHY

 • Antologia: Ogród, ale nie plewiony, tłum. Vlasta Dvořáčková, Pistorius & Olsanska (2013)
 • Antologia polskiej poezji, Agite/Fra (2011)
 • Antologia współczesnego polskiego dramatu (Masłowska Dorota, Walczak Michał, Sikorska-Miszczuk Małgorzata, Kajzar Helmut), tłum. Lukas Jiricka, Barbara Gregorova i in., Na Konari (2010)
 • Bątkiewicz Andrzej, Ścigany Roman Polański, tłum. Libor Martinek, Volvox Globator (2008)
 • Bednarek Justyna, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek, tłum. Michala Benešová, Host (2017)
 • Bonowicz Wojciech, Wiersze ludowe / Echa, tłum. Jiří Červenka, Nakladatelstvi Triada s.r.o. (2015)
 • Brandstaetter Roman, Przypadki mojego życia, tłum. Jarosław Šubrt, Karmelitanske Nakladatelstvi (2017)
 • Brylewski Robert, Księżyk Rafał, tłum. Michael Alexa, Kryzys w Babilonie, SMRST (2012)
 • Brzechwa Jan, Wybór wierszy, tłum. Petr Motýl, Barrister and Principal (2010)
 • Bunda Martyna, Kot niebieski, tłum. Barbora Kolouchova, ARGO (2021)

 • Cherezińska Elżbieta, Gra w kości, tłum. Anna Plasová, Argo (2017)
 • Cieślak Aleksandra, Książka do zrobienia, tłum. Lucie Zakopalová, Baobab (2017)
 • Chutnik Sylwia, Cwaniary, tłum. Michala Benešová, ARGO (2014)
 • Chwalba Andrzej, III Rzeczpospolita. Raport specjalny, tłum. Jiri Ogrocky, Centrum pro studium demokracje a kultury CDK (2009)
 • Czapska Maria, Europa w rodzinie t. I. II., tłum. Jarosław Subrt, Academia (2009)
 • Czech Danuta, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, tłum. Lenka Kuhar Daňhelová, SSČ AV ČR Nakladatelství Academiae (2021)

 • Dąbrowski Tadeusz, Czarny kwadrat, Vetrne Mlyny (2014)
 • Dehnel Jacek, Lala, Vetrne Mlyny (2014)
 • Dębski Łukasz, Cafe Szafe, tłum. Jan Jenista, Dauphin (2009)
 • Dębski Łukasz, Wybór wierszy, Barrister and Principal (2010)
 • Dukaj Jacek, Lód, tłum. Michala Benešová, Michael Alexa, Host – vydavatelství (2021)

 • Edelman Marek, I była miłość w getcie, tłum. Irena Lexová, Volvox Globator (2010)
 • Ficowski Jerzy, Czekanie na sen psa, tłum. Soren A.  Gauger, Twisted Spoon Press (2004)
 • Fink Ida, Wiosna 1941, tłum. Lenka Daňhelová, Barrister and Principal (2011)
 • Franczak Jerzy, Przymierzalnia, tłum. Soňa Filipová, Protimluv (2009)
 • Foks Darek, Pizza Weselna, tłum. Faber Jan, Protimluv (2007)
 • Gajcy Tadeusz, Wybór wierszy, tłum. Josef Mlejnek, Nakladatelstvi Eliska Kosova MAKE detail (2014)
 • Głowacki Janusz, Good night, Dżerzi, tłum. Petr Vidlák, Host (2011)
 • Gombrowicz Witold, Bakakaj, tłum. Helena Stachová, Academia (2004)
 • Gombrowicz Witold, Cours de philisophie en six heures un quart, tłum. Čestmír Pelikán, Spolecnost pro Revolver Revue (2010)
 • Gombrowicz Witold, Kosmos, tłum. Erich Sojka, ARGO (2006)
 • Gombrowicz Witold, Kronos, Torst (2015)
 • Gombrowicz Witold, Nasz dramat erotyczny, tłum. Helena Stachova, Spolecnost pro Revolver Revue (2008)
 • Gombrowicz Witold, Opętani, tłum. Helena Stachova, ARGO (2008)
 • Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk, tłum. Helena Stachova, Spolecnost pro Revolver Revue (2007)
 • Gombrowicz Witold, Varia, tłum. Helena Stachová, Spolecnost pro Revolver Revue (2011)
 • Górecki Wojciech, Toast za przodków, tłum. Michala Beneszowa, Barbora Gregorova, Dokořán (2017)
 • Grabiński Stefan, Nowele, tłum. Libor Martinek, Volvox Globator (2011)
 • Grudzińska-Gross Irena, Gross Jan Tomasz, Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów, ARGO (2013)
 • Herbert Zbigniew, Barbarzyńca w ogrodzie, tłum. osef Mlejnek, Opus Publishing, (2009)
 • Herbert Zbigniew, Labirynt nad morzem, tłum. Jan Linka, Opus (2016)
 • Herbert Zbigniew, Martwa natura z wędzidłem, tłum. Jan Linka, Kristina Medlikova (2012)
 • Herbert Zbigniew, Wybór poezji, Mlada Fronta (2007)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Dziennik pisany nocą. Wybór, tłum. Helena Stachová, Nakladatelstvi Franze Kafky (2005)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Opowiadania zebrane, tłum. Helena Stachová, Academia (2004)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Skrzydła ołtarza, tłum. Helena Stachová, Mlada Fronta
 • Huelle Paweł, Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala, tłum. Jan Faber, Kniha Zlin, Ing. Marek Turna publishing (2009)
 • Huelle Paweł, Ostatnia Wieczerza, tłum. Jan Faber, Kniha Zlin, Ing. Marek Turna publishing (2009)
 • Huelle Paweł, Opowieści chłodnego morza, tłum. Pavel Peč, ARGO (2011)
 • Iwańczak Wojciech, Ludzie miecza, modlitwy i pracy, tłum. Marta Bečková, ARGO (2011)
 • Janko Anna, Mała zagłada, tłum. Petruška Šustrová, Edice Moderni Dějiny (2017)
 • Jasieński Bruno, Nogi Izoldy Morgan i inne utwory, tłum. Soren A. Gauger, Twisted Spoon Press (2013)
 • Jasieński Bruno, Palę Paryż, tłum. Soren A. Gauger, Twisted Spoon Press (2011)
 • Jurkowski Henryk, Przemiany ikonosfery. Teatr i jego wizualny kontekst, tłum. Jiři Vondráček, Academy of Performing Arts in Prague (2009)
 • Kaczorowski Aleksander, Havel. Zemsta bezsilnych, tłum. Martin Veselka, Albatros media (2021)

 • Kamecki Franciszek, Skarga księdza, tłum. Lenka Dostala, Nakladatelstvi H&H Vysehradska (2006)
 • Kapuściński Ryszard, Heban, tłum. Dušan Provaznik, Mlada Fronta (2003)
 • Kapuściński Ryszard, Wojna futbolowa, tłum. Helena Stachová, Vydavateľstvo Absynt (2021)
 • Kielar Małgorzata Bogumiła, wybór wierszy, tłum. Michael Alexa, Editions Fra (2021)
 • Kłossowicz Jan, Teatr Tadeusza Kantora, tłum. Irena Lexová, Jan Hyvnar, Edice Svetove Divadlo (2017)
 • Kołaczyńska Ewa, O.G.R.Ó.D., tłum. Ondřej Blabolil, Jakost (2017)
 • Kołakowski Leszek, Mini-wykłady o maxi-sprawach I, II, III, tłum. Jiří Červenka, Academia (2004)
 • Konwicki Tadeusz, Bohiń, tłum. Helena Stachová, Paseka (2004)
 • Kortko Dariusz, Watoła Judyta, Religa, tłum. Tereza Pogodová, Pragma (2016)
 • Krall Hanna, Dowody na istnienie, tłum. Pavel Foglov, Misgurnus (2011)
 • Krall Hanna, Dowody na istnienie, Nakladatelstvi Mala Skala (2006)
 • Krynicki Ryszard, Magnetyczny punkt, tłum. Lenka Daňhelová, Protimluv (2010)
 • Kuczok Wojciech, Gnój, tłum. Barbora Gregorova, Havran (2009)
 • Kurek Marcin, Oleander, tłum. Jaroslav Šubrt, Triada (2014)
 • Lasocki A. Wiesław, Wojtek spod Monte Cassino, tłum. Lucie Zakopalová, Baobab (2016)
 • Lasocki A. Wiesław, Wojtek spod Monte Cassino, Baobab & GplusG s.r.o. (2015)
 • Legutko Ryszard, Triumf człowieka pospolitego, tłum. Josef Mlejnek, Centrum Pro Studium Demokracie a Kultury (2017)
 • Legutko Ryszard, Wybór esejów, tłum. Josef Mlejnek, Centrum pro studium demokracje a kultury CDK (2009)
 • Lem Stanisław, Człowiek z Marsa, tłum. Pavel Weigel, Akropolis (2005)
 • Lem Stanisław, Sex Wars, tłum. Pavel Weigel, Akropolis (2008)
 • Leśmian Bolesław, Poezje, tłum. Vlasta Dvorackova, H&H Vysehradska (2004)
 • Libera Antoni, Madame, tłum. Helena Stahova, Paseka (2005)
 • Łatka Rafał, Mackiewicz Beata, Dominik Zamiatała, Prymas Stefan Wyszyński. Biografia, tłum. Jindra Hubková, Karmelitánské nakladatelstvĺ (2021)

 • Łoziński Mikołaj, Książka, tłum. Lenka Kuhar Daňhelová, Havran s.r.o. (2014)
 • Łoziński Mikołaj, Reisefieber, tłum. Barbora Gregorova, Dybbuk - Jan Svarda (2008)
 • Macierzyński Piotr, Antologia wierszy ss-mańskich, tłum. Ondřej Zajac, Nakladatelstvi Petr Stengl (2014)
 • Makłowicz Robert, Cafe Museum, tłum. Pavel Weigel, Dokoran (2012)
 • Maliszewski Karol, Ody odbite, Kristina Medlikova Opus (2015)
 • Maliszewski Karol, Rok w drodze, tłum. Jiri Červenka, Nakladatelstvi Opus - Kristina Medilkova (2006)
 • Masiuk Olga, Tydzień Konstancji, tłum. Barbora Gregorová, Albatros (2014)
 • Masłowska Dorota, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, tłum. Barbara Gregorová, Euromedia - Odeon (2004)
 • Melecki Maciej, Wybór wierszy, tłum. Jan Faber, Protimluv (2017)
 • Miciński Tadeusz, Poematy Prozą, tłum. Iveta Miklesova, Periplum (2000)
 • Mickiewicz Adam, Sonety, tłum. Vlasta Dvořáčková, Barrister and Principal (2010)
 • Miłosz Czesław, Piesek przydrożny, tłum. Václav Burian, Mlada Fronta (2000)
 • Miłosz Czesław, Saligia i inne eseje, Barrister and Principal (2005)
 • Miłosz Czesław, Świat, tłum. Jirzi Czerwenka, Opus Opublishing (2008)
 • Miłosz Czesław, Wiersze Ostatnie, tłum. Josef Mlejnek, Triada (2011)
 • Miłosz Czesław, Rok myśliwego, tłum. Josef Mlejnek, Host (2011)
 • Miłoszewski Zygmunt, Bezcenny, tłum. Tereza Pogodová, Host (2014)
 • Miłoszewski Zygmunt, Uwikłanie, tłum. Pavel Peč, Host (2010)
 • Miłoszewski Zygmunt, Ziarno prawdy, tłum. Tereza Pogodová (2012)
 • Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, DESIGN, tłum. Pavel Peč, Jana Kostelecká (2015)         
 • Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, DOMEK, tłum. Pawel Peć, Magdalena Żuraw-Peć, Jana Kostelecká (2014)
 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Lenka Daňhelová, Havran (2010)
 • Modzelewski Karol, Zajeźdźmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, tłum. Petruška Šustrová, Obcanske struzeni PANT (2015)
 • Morcinek Gustaw, Jak górnik Bulandra diabła oszukał. Podanie o Skarbniku. O tym jak górnik Maślok kramarzył ze Skarbnikiem, tłum. Libor Martinek, Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki (2011)
 • Mortka Marcin, Przygody Tappiego z Szczepczącego Lasu, tłum. Barbora Gregorová, Host - vydavatelstvi s.r.o. (2014)
 • Nahacz Mirosław, Bocian i Lola, tłum. Barbora Gregorová, Dybbuk - Jan Svarda (2009)
 • Nahacz Mirosław, Bombel, tłum. Barbara Gregorova, Dybbuk - Jan Svarda (2009)
 • Navrat muze bez vlastnosti. Krize post-moderni kultury v soucasne polske esejistice, Centrum pro studium demokracje a kultury CDK (2010)
 • Nowak Andrzej, Imperium i ci Drudzy. Eseje, tłum. Jan Baron, Centrum pro studium demokracje a kultury CDK (2010)
 • Orłoś Kazimierz, Wybór opowiadań, tłum. Jiří Červenka, Academia (2004)
 • Ostałowska Lidia, Cygan to cygan, Dokoran s.r.o. (2014)
 • Ostałowska Lidia, Cygan to Cygan, tłum. Lucie Zakopalová, Dokořán (2016)
 • Ostałowska Lidia, Farby wodne, tłum. Lucie Zakopalová, Nakladatelství P3K s.r.o (2014)
 • Ostrowicka Beata, Ale ja tak chcę, tłum. Renata Putzlacher-Buchtova, Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki (2007)
 • Paziński Piotr, Pensjonat, tłum. Lucie Zakopalová, Havran (2011)
 • Paziński Piotr, Ptasie ulice, tłum. Michał Lebduška, Větrné mlýny (2016)
 • Pilch Jerzy, Moje pierwsze samobójstwo, tłum. Nina Vrbovcova, Kniha Zlin, Ing. Marek Turna Publishing (2007)
 • Półtawska Wanda, Beskidzkie rekolekcje, tłum. Terezie Eisnerova, Paulinky (2011)
 • Półtawska Wanda, I boję się snów, tłum. Jaroslav Šubrt, Paulinky (2012)
 • Prawym okiem. Antologia współczesnej polskiej myśli politycznej, Centrum pro studium demokracje a kultury CDK (2010)
 • Prus Bolesław, Lalka, tłum. Miriam Borenstein, Carmel Publishing House (2016)
 • Rejmer Małgorzata, Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii, tłum. Jarmila Horáková, Větrné mlýny (2021)

 • Rejmer Małgorzata, Bukareszt. Kurz i krew, Dokoran s.r.o. (2015)
 • Roux Dominique de, Rozmowy z Gombrowiczem, Spolecnost pro Revolver Revue (2004)
 • Różewicz Tadeusz, Wybór wierszy, tłum. Vlasta Dvořáčková, Paseka (2004)
 • Rudnicki Janusz, Męka kartoflana i Mój Wehrmacht (wybór), tłum. Vera Vytrisalova, Jan Faber, Protimluv (2008)
 • Rudnicki Janusz, Mój Wermacht, Dauphin (2012)
 • Rychter Bartłomiej, Złoty wilk, tłum. Petr Vidlák, Host (2013)
 • Smoleński Paweł, Irak. Piekło w raju, Dokoran s.r.o. (2015)
 • Smoleński Paweł, Izrael już nie frunie, tłum. Lucie Zakopalová, Michala Benešová, Dokoran (2012)
 • Stachura Edward, Przystępuję do ciebie, Się, Missa, Pagana, Fabula Rasa, Oto, tłum. David Zelinka, Malvern (2014)
 • Staniszkis Jadwiga, O władzy i bezsilności, tłum. Jiři Ogrocky, Centrum pro studium demokracje a kultury CDK (2009)
 • Stasiuk Andrzej, Dukla, tłum. Jozef Marušiak, Periplum druztvo nakladatelu (2006)
 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, Periplum (2009)
 • Stasiuk Andrzej, Jak zostałem pisarzem, tłum. Vaclav Burian, Prostor (2004)
 • Stasiuk Andrzej i Andruchowycz Jurij, Moja Europa, tłum. Tomáš Vašut, Václav Burian, Periplum (2010)
 • Strzałkowska Małgorzata, Wiersze, że aż strach, tłum. Lucie Szymanowská, Barrister and Principal (2010)
 • Stryjkowski Julian, Austeria, tłum. Olga Hostovska, Sefer Publisher of Federation of Jewish Communities in Czech (2010)
 • Szabłowski Witold, Jak nakarmić dyktatora, tłum. Jarmila Horáková, Dokořán (2021)

 • Szabłowski Witold, Zabójca z miasta moreli, Dokoran s.r.o. (2014)
 • Szabłowski Witold, Zabójca z miasta moreli, tłum. Barbara Gregorova, Dokořán (2016)
 • Szczygieł Mariusz, Gottland, tłum. Helena Stachova, Dokořan (2007)
 • Szczygieł Mariusz, Zrób sobie raj, tłum. Helena Stachová, Dokořan (2011)
 • Szczygieł Mariusz, Kaprysik, tłum. Helena Stachová, Dokořan (2011)
 • Sztompka Piotr, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, tłum. Jiri Ogrocky, SLON (2007)
 • Szymborska Wisława, Chwila; Dwukropek; Tutaj, tłum. Vlasta Dvořáčková, Pistorius & Olsanska (2009)
 • Themerson Stefan, Generał Piesc. Kardynał Pölätüo, Rubato (2015)
 • Themerson Stefan, Kardynał Pölätüo i Generał Piesc, tłum. Joanna Derdowska, Rubato (2016)
 • Themerson Stefan, The Mystery of the Sardine, Rubato (2015)
 • Tochman Wojciech, Bóg zapłać, tłum. Barbora Gregorová, Dokoran (2012)
 • Tochman Wojciech, Jakbyś kamień jadła, Barrister and Principal (2014)
 • Tokarczuk Olga, Anna In w grobowcach świata, tłum. Jan Faber, Kniha Zlin, Ing. Marek Turna publishing (2007)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, Host (2008)
 • Tokarczuk Olga, Gra na wielu bębenkach, tłum. Iveta Mikešová, Periplum (2004)
 • Tokarczuk Olga, Moment niedźwiedzia, tłum. Petr Vidlák, Host (2013)
 • Tokarczuk Olga, Ostatnie historie, tłum. Petr Vidlak, Host (2007)
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy (j. angielski), tłum. Antonia Lloyd- Jones, Twisted Spoon Press (2008)
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Petr Vidlák, Host (2010)
 • Tokarczuk Olga, Concejo Joanna, Zgubiona dusza, tłum. Barbora Doležalová, Host – vydavatelství (2021)

 • Tulli Magdalena, Tryby, tłum. Iveta Mikešová, Paseka Publishers (2005)
 • Tulli Magdalena, W czerwieni, tłum. Jolanta Kamiňska, One Woman Press
 • Twardoch Szczepan, Morfina, tłum. Michael Alexa, Host (2017)
 • Varga Krzysztof, Gulasz z turula, tłum. Pavel Peč, Dokoran (2010)
 • Varga Krzysztof, Trociny, tłum. Jan Faber, Protimluv (2015)
 • Villqist Ingmar, Noc Helvera, Beztlenowce, tłum. Pavel Peč, Vetrne Mlyny (2004)
 • Vincenz Stanisław, Na wysokiej połoninie: Prawda starowieku, Barwinkowy wianek, tłum. David Zelinka, Jakub Hlaváček – Malvern (2021)
 • Wildstein Bronisław, Czas niedokonany, Centrum pro studium demokracje a kultury CDK (2011)
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Narkotyki, tłum. Soren A. Gauger, Twisted Spoon Press (2018)
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Narkotyki, tłum. Ondřej Krochmalný, Rubato (2017)
 • Witkowski Michał, Margot, Mlada fronta (2013)
 • Wojaczek Rafał, Wiersze zebrane, Protimluv (2012)
 • Zagajewski Adam, Powrót, tłum. Michael Alexa, Protimluv (2016)
 • Zagajewski Adam, Wybór wierszy, tłum. Daniela Leharova, BB Art (2004)
 • Zagajewski Adam, Wybór wierszy, tłum. David Weinfeld, Even Hosen Publishing House (2017)
 • Zajączkowski Wojciech, Rosja i narody, tłum. Petruska Sustrova, Misgurnus (2011)
 • Żakowski Jacek, Trwoga i nadzieja, tłum. Dusan Provaznik, Mlada Fronta (2004)

DANIA

 • Christa Janusz, Kajko i Kokosz: Szkola Latania, tłum. Rune Brandt Larsen, Forlaget Zoom (2020)

 • Gombrowicz Witold, Dziennik (1953-1958), Forlaget Sisyfos (2014)
 • Gombrowicz Witold, Dziennik 1953-58, tłum. Rune Brandt Larsen, Sisyfos (2017)
 • Gombrowicz Witold, Kosmos, tłum. Rune Brandt Larsen, Forlaget Sisyfos (2011)
 • Krajewski Marek, Śmierć w Breslau, tłum. Hanne Lone Tonnesen, Tiderne Skifter (2009)
 • Lem Stanisław, Eden, tłum. Judyta Preis, Jørgen Herman Monrad, Forlaget Kosmos (2021)

 • Machowiak Aleksandra, Mizieliński Daniel, DESIGN, tłum. Rune Brandt Larsen, TURBINE forlaget (2012)
 • Machowiak Aleksandra, Mizieliński Daniel, DOMEK, tłum. Rune Brandt Larsen, TURBINE forlaget (2012)
 • Miłosz Czesław, Piesek przydrożny, tłum. Judyta Preis, Jørgen Herman Monard, Rod&Co (2011)
 • Miłosz Czesław, Umysł zniewolony, Rod&Co (2011)
 • Nurowska Maria, Mój przyjaciel zdrajca, tłum. Anna Werenberg, Forlaget Ellekaer ApS (2012)
 • Sapkowski Andrzek, Król Elfów, tłum. Rune Brandt Larsen, Gyldendal (2019)

 • Sapkowski Andrzej, Miecz przeznaczenia, tłum. Rune Brandt Larsen, Gyldendal (2017)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Hanne Lone Tønnesen, Tiderne Skifter (2017)

 • Tokarczuk Olga, Dom dzienny dom nocny, tłum. Hanne Lone Tonnesen, Tiderne Skifter (2014)
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Hanne Lone Tonnesen, Tiderne Skifter (2012)
 • Tokarczuk Olga, Joanna Concejo, Zgubiona dusza, tłum. Hanne Lone Tønnesen (2020)

EGIPT

 • Kołodko Grzegorz, Wędrujący świat, tłum. Rehab Salah El-Din Mohamed, Kalimat Arabia for Translation (2011)
 • Lem Stanisław, Solaris, tłum. Hatif Janabi, Al-Karma Publishers (2021)

 • Oziewicz Tina, Powidoki, Metso / Dar Khan Metso MacBook Publishers Group (2014)
 • Prus Bolesław, Faraon, tłum. Ahmed Schalaby, Sphinx Agency (2011)
 • Różewicz Tadeusz, Kartoteka, tłum. Hanā' abd ab Fattāh Metwallī, The Supreme Council of Culture (2004)

ESTONIA

 • Dąbrowski Tadeusz, Wybór wierszy, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus(2014)
 • Głowacki Janusz, Dramaty, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lidepuu Kirjastus (2006)
 • Gombrowicz Witold, Iwona księżniczka Burgunda, Ślub, Operetka, Hendrik Lindepuu Kirjastus, tłum. Hendrik Lindepuu (2004)
 • Gombrowicz Witold, Wybór opowiadań, Loomingu Raamatukogu (2015)
 • Herbert Zbigniew, Wiersze wybrane, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2008)
 • Hłasko Marek, Opowiadania, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2016)
 • Hłasko Marek, Piękni dwudziestoletni i opowiadani, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2015)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Hendrik Lindepuu, Loomingu Raamatukogu (2012)
 • Kołakowski Leszek, Mini wykłady o maxi sprawach, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2006)
 • Kołakowski Leszek, Wybór tekstów, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2017)
 • Korczak Janusz, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2016)
 • Korczak Janusz, Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2015)
 • Miłosz Czesław, Abecadło, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2011)

 • Miłosz Czesław, Piesek przydrożny, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2011)
 • Miłosz Czesław, Rodzinna Europa, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2011)
 • Miłosz Czesław, Wiersze wszystkie, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2013)
 • Mrożek Sławomir, Baltazar. Varia, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2019)
 • Mrożek Sławomir, Letni dzień, Kontrakt; Portret; Piękny widok, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2017)
 • Mrożek Sławomir, Małe listy. Dziennik powrotu, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2018)
 • Mrożek Sławomir, Opowiadania 1951-1974, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2016)
 • Mrożek Sławomir, Teatr - wybór, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2017)
 • Mrożek Sławomir, Wybór pism, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2017)
 • Pilch Jerzy, Pod mocnym aniołem, tłum. Hendrik Lindepuu, Perioodika AS (2004)
 • Rejmer Małgorzata, Bukareszt. Kurz i krew, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2016)
 • Różewicz Tadeusz, Dramaty, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2005)
 • Różewicz Tadeusz, Poezja t. 1-3 (wybór), Hendrik Lindepuu Kirjastus (2008)
 • Różewicz Tadeusz, Wybór wierszy, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2007)
 • Ryrych Katarzyna, Łopianowe pole, tłum. Hendrik Lindepuu, Päike ja Pilv (2021)

 • Sapkowski Andrzej, Ostatnie życzenie, Estonia Tiritamm (2011)
 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe, tłum. Hendrik Lindepuu, Loomingu Raamatukogu (2014)
 • Szabłowski Witold, Zabójca z miasta moreli, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2014)
 • Szczygieł Mariusz, Gottland, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2014)
 • Szymborska Wisława, Wiersze wybrane, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2012)
 • Świetlicki Marcin, Jedenaście, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2010)
 • Świetlicki Marcin, Nieoczywiste, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2009)
 • Świetlicki Marcin, Dwanaście, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2009)
 • Świetlicki Marcin, Trzynaście, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus, (2009)
 • Tokarczuk Olga, Dom dzienny dom nocny, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2013)
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2012)
 • Tyrmand Leopold, Dziennik 1954, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2021)

 • Wechterowicz Przemysław, Dziubak Emilia, Być jak tygrys, tłum. Hendrik Lindepuu, Päike ja Pilv (2021)

 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Dramaty, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2014)
 • Zagajewski Adam, Wiersze wybrane, tłum. Hendrik Lindepuu, Hendrik Lindepuu Kirjastus (2010)

ETIOPIA

 • Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem, tłum. Hailemelekot Tekesteerhan, Hohe Publisher (2017)
 • Sienkiewicz Henryk, Quo Vadis, tłum. Jeremiah Curtin, Hohe Publisher (2013)

FINLANDIA

 • Borowski Tadeusz, Pożegnanie z Marią i inne opowiadania, tłum. Martti Puukko, Like (2005)
 • Herbert Zbigniew, Wiersze wybrane, Nuoren Voiman Litto Ry (2005)
 • Kapuściński Ryszard, Cesarz, Like (2006)
 • Korczak Janusz, Prawo dziecka do szacunku, tłum. Tapani Karkkainen, Basam Books Oy (2011)
 • Krall Hanna, Król kier znów na wylocie, tłum. Tapani Karkkainen, Like (2007)
 • Krall Hanna, Wybór reportaży, tłum. Tapani Karkkainen, Like (2009)
 • Sapkowski Andrzej, Miecz przeznaczenia, tłum. Tapani Karkkainen, WSOY (2011)
 • Sapkowski Andrzej, Ostatnie życzenie, tłum. Tapani Karkkainen, WSOY (2010)
 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod klepsydrą, tłum. Tapani Karkkainen, Basam Books Oy (2013)
 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, tłum. Päivi Paloposki, Like (2006)
 • Tochman Wojciech, Jakbyś kamień jadła, tłum. Tapani Kärkkäinen, Like (2005)
 • Tokarczuk Olga, Andrzej Stasiuk, Dorota Masłowska, Sylwia Chutnik, Filip Springer, Juliana Jonek, Polski numer czasopisma literackiego Särö, tłum. Tapani Kärkkäinen, Särö (2017)

 • Witkowski Michał, Lubiewo, tłum. Tapani Karkkainen, Like (2007)

FRANCJA

 • Antologia poetów Warmii i Mazur, wielu autorów, tłum. Frédérique Laurent, Editions Folle Avoine (2019)

 • Baczyński Krzysztof Kamil, Testament de Feu, tłum. Claude-Henry du Bord, Christphe Jezewski, Arfuyen (2005)
 • Bargielska Justyna, Nudelman, tłum. Isabelle Macor, editions LansKine (2019)

 • Białoszewski Miron, Obroty rzeczy i inne wiersze, tłum. Hanna Konicka, Erik Veaux, L`Harmattan (2007)
 • Biłos Piotr, L'exil ou vers une litterature concue al'echelle du monde: Witold Gombrowicz, Gustaw Herling-Grudziński, Czesław Miłosz, Classiques Garnier (2011)
 • Bikont Anna, My z Jedwabnego, tłum. Anna Hurwic, Editions Denoël (2010)
 • Birek Wojciech, Piotr Machlajewski, Adam Rusek, Jerzy Szylak, Historia polskiego komiksu, tłum. Anna Morawska, PLG (2020)

 • Bizio Krzysztof, Lament, Editions Les Solitaires Intempestifs (2005)
 • Bizio Krzysztof, Toksyny, Editions Les Solitaires Intempestifs (2005)
 • Bolecka Anna, Kochany Franz, tłum. Claude-Henry du Bord, Christophe Jezewski, Sabine Wespesier (2006)
 • Brakoniecki Kazimierz, Atlantyda Północy, tłum. Frédérique Laurent, Folle Avoine (2014)
 • Brakoniecki Kazimierz, Las Warmiński, tłum. F. Laurent, Mona Kerloff (2007)
 • Chmielarz Wojciech, Cienie, tłum. Carline Raszka -Dewez, Agullo Editions (2021)

 • Chmielarz Wojciech, Farma lalek, tłum. Erik Veaux, Agullo Editions (2018)

 • Chmielarz Wojciech, Podpalacz, tłum. Erik Veaux, Agullo Éditions (2017)
 • Chmielarz Wojciech, Przejęcie, tłum. Erik Veaux, Agullo Editions (2019)

 • Domosławski Artur, Kapuściński non-fiction, tłum. Laurence Dyèvre, Editions des Arènes (2011)
 • Edelman Marek, I była miłość w getcie, tłum. Małgorzata Smorag-Goldberg, Editions Liana Levi (2009)
 • Ficowski Jerzy, Odczytanie popiołów, Les Editions Est-Ouest Internationales (2005)
 • Flaszen Ludwik, Grotowski and Company, editions l Entretemps (2014)
 • Giedroyc J. & Gombrowicz W., Listy 1950-69, tłum. Jean-Claude Famulicki, Fayard (2005)
 • Gombrowicz Witold, Kronos, tłum. Małgorzata Smorag-Goldberg, Stock (2016)
 • Grzegorzewska Wioletta, Guguły, tłum. Nathalie Le Marchand, Editions Intervalles (2018)

 • Hen Józef, Pingpongista, tłum. Agnès Wisniewski, Editions des Syrtes (2009)
 • Herbert Zbigniew, Labirynt nad morzem, tłum. Brigitte Gautier, Le Bruit du Temps (2011)
 • Herbert Zbigniew, Napis, Pan Cogito, Raport z oblężonego miasta, tłum. Brigitte Gautier, Le Bruit du Temps (2012)
 • Herbert Zbigniew, Struna światła, Hermes, pies i gwiazda, Stadium przedmiotu, tłum. Brigitte Gautier, Le Bruit du Temps (2011)
 • Hłasko Marek, Drugie zabicie psa, tłum. Charles Zaremba, Mirobole Editions (2016)
 • Hłasko Marek, Nawrócony w Jaffie, tłum. Charles Zaremba, Mirobole Editions (2018)

 • Huelle Paweł, Mercedes-Benz, tłum. Jean-Yves Erhel, Gallimard (2005)
 • Kantor Tadeusz, Pisma wybrane. Tom I, Tom III, tłum. Marie-Therese Vido-Rzewuska, Editions Les Solitaires Intempestifs (2014)
 • Jaromir Adam, Cichowska Gabriela, Ostatnie przedstawienie panny Esterki, tłum. Nelly Lemaire, Des ronds dans l'O (2017)
 • Kapuściński Ryszard, Cesarz, tłum. Véronique Patte, Flammarion (2009)
 • Kapuściński Ryszard, Dzieła wybrane, tłum. Véronique Patte, Flammarion (2012)
 • Kapuściński Ryszard, Jeszcze jeden dzień życia, tłum. Veronique Patte, Flammarion (2011)
 • Kapuściński Ryszard, Szachinszach, tłum. Véronique Patte, Flammarion (2009)
 • Kazimierz Brakoniecki, Alicja Bykowska- Salczyńska, Zbigniew Chojnowski, Wojciech M. Darski, Terra Nullis. Antologia współczesnej poezji Warmii i Mazur, Folle Avoine (2004)
 • Kisielewska Zuzanna, Agata Dudek, Małgorzata Nowak, Nolens volens czyli Chcąc nie chcąc. Prawie 100 sentencji łacińskich i kilka greckich, tłum. Lydia Waleryszak, La Martinière Jeunesse (2021)

 • Klimko-Dobrzaniecki Hubert, Dom Róży, tłum. Veronique Patte, Krysuvik, Belfond (2008)
 • Klukowski Zygmunt, Zamojszczyzna, tłum. Alexandre Dayet, Editions Calmann-Lévy (2010)
 • Konwicki Tadeusz, Mała apokalipsa, tłum. Zofia Bobowicz, Les éditions du typhon (2020)

 • Koterski Marek, Życie wewnętrzne, Les Solitaires Intempestifs (2005)
 • Korczak Janusz, Bankructwo małego Dżeka, tłum. Lydia Waleryszak, School and Business / Fabert (2013)
 • Korczak Janusz, Józki, Jaśki, Franki, School and Business / Fabert (2014)
 • Korczak Janusz, Kiedy znów będę mały, tłum. Zofia Bobowicz, School and Business / Fabert (2013)
 • Korczak Janusz, Mośki, Joski i Surle; Józki, Jaśki i Franki, tłum. Véronique Patte, Editionas Fabert (2017)
 • Korczak Janusz, Pedagogika żartobliwa, tłum. Lydia Waleryszak, Fabert (2011)
 • Korczak Janusz, Utwory radiowe, Fabert (2011)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś I, tłum. Zofia Bobowicz, Fabert (2011)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś na wyspie bezludnej, tłum. Zofia Bobowicz, Fabert (2011)
 • Korczak Janusz, Sława, tłum. Zofia Bobowicz, School and Business / Fabert (2013)
 • Korczak Janusz, Spowiedź motyla, tłum. Zofia Bobowicz, Fabert (2018)

 • Kornhauser Jakub, Drożdżownia, tłum. Isabelle Macor, editions LansKine (2018)

 • Kozioł Urszula, Supliki, rtłum. Isabelle Macor-Filarska, Agata Kozak, Editions Grèges (2012)
 • Krajewski Marek, Dżuma w Breslau, tłum. Margot Carlier,Maryla Laurent, Gallimard (2009)
 • Krajewski Marek, Widma w mieście Breslau, tłum. Margot Carlier, Gallimard (2008)
 • Krall Hanna, To ty jesteś Daniel, tłum. Margot Carlier, Interférences (2007)
 • Krynicki Ryszard, Kamień, szron, tłum. Isabelle Macor, Editions Greges (2021)

 • Kucharska Nikola, Podróż dookoła świata, tłum. Lydia Waleryszak, Editions Milan (2019)

 • Kuczok Wojciech, Gnój, tłum. Laurence Dyèvre, Editions de l'Olivier (2005)
 • Lem Stanisław, Opowieści o pilocie Pirxie, tłum. Charles Zaremba, Actes Sud (2021)

 • Lipska Ewa, Czytnik linii papilarnych, tłum. Isabelle Macor, Editons LansKine (2017)
 • Lipska Ewa, Miłośc, droga pani Schubert, Editions Lanskine (2014)
 • Lisicki Paweł, Epoka Antychrysta, tłum. Wojciech Golonka, Via Romana (2021)

 • Lubelski Tadeusz, Historia kina polskiego, Presses Universitaries du Septentrion (2011)
 • Lubelski Tadeusz, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, tłum. Isabelle Jannes-Kalinowski, Presses Universitaires du Septentrion (2017)
 • Lupa Krystian, Utopia. Listy do aktorów, tłum. Erik Veaux, Actes Sud (2016)
 • Lupa Krystian, Utopia. Listy do aktorów, tłum. Erik Veaux, Le Temps du Theatre (2016)
 • Łukasiewicz Jan, O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa, Editions de l’éclat
 • Machowiak Aleksandra, Mizieliński Daniel, DOMEK, Mila Editions / Rue des Ecoles (2013)
 • Masłowska Dorota, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, tłum. Zofia Bobowicz, Noir sur Blanc
 • Michajłowicz Konstanty, Pamiętniki Janczara. Kronika turecka, tłum. Charles Zaremba, Anacharsis (2011)
 • Miłosz Czesław, Abecadło, tłum. Laurence Dyévre, Fayard (2018)
 • Miłoszewski Zygmunt, Uwikłanie, tłum. Kamil Barbarski, Mirobole (2012)
 • Modzelewski Karol, Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, tłum. Elżbieta Salamaka, Editions de la Maison des sciences de l’homme (2018)

 • Mysłakowski Piotr, Sikorski Andrzej, Fryderyk Chopin. Korzenie, tłum. Wojciech Gilewski, Edition la Rama (2017)
 • Myśliwski Wiesław, Ostatnie rozdanie, tłum. Margot Carlier, Actes Sud (2016)
 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Margot Carlier, Actes Sud (2010)
 • Myśliwski Wiesław, Widnokrąg, tłum. Margot Carlier, Actes Sud (2021)

 • Nałkowska Zofia, Medaliony, tłum. Agnieszka Grudzińska, Institut d'EtudetsSlaves (2014)
 • Nałkowska Zofia, Niecierpliwi, Les editions Circe (2014)
 • Nałkowska Zofia, Niecierpliwi, tłum. Frédérique Laurent, Circé (2016)
 • Norwid Cyprian Kamil, Kleopatra i Cezar, tłum. Claude-Henry du Bord, Christophe Jezewski, Cahiers Bleus/Libraire Bleue (2005)
 • Norwid Kamil Cyprian, Wybór tekstów, tłum. Christophe Jeżewski, Pierre Guillaume de Roux (2017)
 • Olech Joanna, Pompon w rodzinie Fisiów, tłum. Margot Carlier, Flammarion / Père Castor (2012)
 • Olech Joanna, Pulpet i Prudencja, tłum. Margot Carlier, Flammarion Pere Castor (2014)
 • Ostachowicz Igor, Noc żywych Żydów, tłum. Isabelle Jannes-Kalinowski, L'Antilope (2016)
 • Onichimowska Anna, Hera moja miłość, tłum. Margot Carlier,Lydia Waleryszak, Thierry Magnier (2008)
 • Parys Magdalena, Magik, tłum. Margot Carlier, Caroline Raszka-Dewez, Agullo Editions (2019)

 • Parys Magdalena, Tunel, tłum. Margot Carlier, Caroline Raszka-Dewez, Agullo Éditions (2017)
 • Pruszyński Ksawery, W czerwonej Hiszpanii, tłum. Gautier Brigitte, LIBELLA (2020)

 • Revue Ethnologie Francaise - Pologne, Presses Universitaires de France (2008)
 • Różewicz Tadeusz, Regio i inne wiersze, tłum. Claude-Henry du Bord, Christophe Jezewski, Arfuyen (2007)
 • Różycki Tomasz, Bestiarium, tłum. Maryla Laurent, Le lierre embrassant la muraille (2017)
 • Różycki Tomasz, Kolonie, tłum. Jacques Burko, l'Improviste (2006)
 • Sapkowski Andrzej, Krew Elfów, tłum. Lydia Waleryszak, Bragelonne (2008)
 • Sapkowski Andrzej, Miecz przeznaczenia, tłum. Alexandre Dayet, Bragelonne (2008)
 • Sapkowski Andrzej, Ostatnie życzenie, tłum. Laurence Dyèvre, Bragelonne (2006)
 • Siwczyk Krzysztof, Gdzie Indziej Jest Teraz, Editions Grèges (2014)
 • Skibiński Michał, Widziałem pięknego dzięcioła, tłum. Lydia Waleryszak, Albin Michel Jeunesse (2020)

 • Słoniowska Żanna, Dom z witrażem, tłum. Caroline Raszka-Dewez, Editions Delcourt (2018)

 • Socha Piotr, Pszczoły, tłum. Lydia Waleryszak, De la Martiniere Jeunesse (2017)
 • Solarz Ewa, D.E.S.I.G.N., Mila Editions / Rue des Ecoles (2011)
 • Sonnenberg Ewa, Hologramy, tłum. Isabelle Macor, editions LansKine (2019)

 • Stasiuk Andrzej, Dziewięć, tłum. Grażyna Erhard, Christian Bourgois (2008)
 • Stasiuk Andrzej, Fado, Christian Bourgois (2008)
 • Stasiuk Andrzej, Jak zostałem pisarzem, tłum. Margot Carlier, Actes Sud (2013)
 • Stasiuk Andrzej, Przez rzekę, tłum. Frederique Laurent, Le Passeur
 • Stasiuk Andrzej, Biały Kruk, tłum. Agnieszka Żuk, Laurent Alaux, Noir sur Blanc (2007)
 • Stasiuk Andrzej, Fado. Fragment w antlologii Last & Lost, tłum. Charles Zaremba, Noir sur Blanc (2009)
 • Stasiuk Andrzej, Taksim, tłum. Charles Zaremba, Actes Sud (2010)
 • Stasiuk Andrzej, Wschód, tłum. Margot Carlier, Actes Sud (2017)
 • Szeliga Madlena, Emilia Dziubak, Horror, tłum. Cécile Bocianowski, Albin Michel Jeunesse (2020)

 • Szymanowski Karol, Antologia tekstów, tłum. Christophe Jeżewski, Symétrie (2018)

 • Szczygieł Mariusz, Zrób sobie raj, tłum. Margot Carlier, Actes Sud (2011)
 • Świrszczyńska Anna, Wybór poezji, tłum. Hanna Konicka, Erik Veaux, L'âge d'Homme (2010)
 • Taborska Agnieszka, Senny żywot Leonory de la Cruz, tłum. Veronique Patte, Interférences (2006)
 • Themerson Stefan, Pan Tom buduje dom, tłum. Pierre- Emmanuel Dauzat, Livia Parnes, Editions de la revue Confèrence (2019)

 • Tischner Józef, Filozofia dramatu, tłum. Maryla Laurent, Editions Du Cerf (2009)
 • Tokarczuk Olga, Ostatnie historie, tłum. Grażyna Erhard, Noir sur Blanc (2007)
 • Tokarska-Bakir Joanna, Legendy o krwi. Antropologia przesądu, tłum. Małgorzata Maliszewska, Albin Michel (2015)
 • Tulli Magdalena, Skaza, tłum. Charles Zaremba, Stock (2007)
 • Tuszyńska Agata, Ćwiczenia z utraty, tłum. Jean-Yves Erhel,Grasset (2008)
 • Tuszyńska Agata, Śpiewaczka, Grasset (2010)
 • Tuwim Irena, Pampilio,Helium / Actes Sud (2012)
 • Villquist Ingmar, Beztlenowce, Les Solitaires Intempestifs (2005)
 • Walczak Michał, Biedny ja, suka i jej nowy koleś, tłum. Sarah Cillaire et Monika Prochniewicz, l' Espace d un instant (2011)
 • Walczak Michał, Podróż do wnętrza pokoju, Les Solitaires Intempestifs (2005)
 • Wałęsa Lech, Droga do prawdy, tłum. Sébastien Laurent, Maryla Laurent,Céline Launay, Editions de l'Archipel (2010)
 • Wechterowicz Przemysław, Oklejak Marianna, Bum! Bum!! Bum!!!, tłum. Lydia Waleryszak, L'atelier du poisson soluble (2020)

 • Werbowski Tecia, Czyli dymki, tłum. Elisabeth Van Wilder, Métropolis (2009)
 • Witkowski Michał, Lubiewo, tłum. Madeleine Nasalik, Editions de l'Olivier (2007)
 • Wodziński Cezary, Św. Idiota. Projekt antropologii apofatycznej, tłum. Erik Veaux, La Différence (2012)
 • Wroński Marcin, A na imię jej będzie Aniela, tłum. Kamil Barbarski, Actes Sud (2020)

 • Żuławski Andrzej, Jonasz, tłum. Erik Veaux, Filigranova (2010)
 • Żeromski Stefan, Przedwiośnie, tłum. Krystyna Bourneuf, TRAKT éditions (2018)

 • Żeromski Stefan, Uroda życia, Trakt editions (2014)
 • Żeromski Stefan, Uroda życia, tłum. Krystyna Bourneuf, Anna Ciesielska-Ribard, Trakt Editions (2016)

GRECJA

 • Antologia młodych polskich poetów, wielu, tłum. Lara Unuk, Vakxikon Publications (2020)

 • Antologia polskiej poezji romantycznej, wielu, tłum. Jorgos Petropulos, N.& S. Batsioulas Publications (2018)

 • Bednarek Justyna, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek, tłum. Anastasia Chatzigiannidi, Patakis Publishers (2020)

 • Hłasko Marek, Palcie ryż każdego dnia, tłum. Choulariakis Dimitris, Melani Publications (2010)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Zogia Mavroidi, Metaichmio (2005)
 • Korczak Janusz, Prawo dziecka do szacunku, tłum. Beata Żółkiewicz-Siakantaris, Metaichmio (2017)
 • Krajewski Marek, Śmierć w Breslau, tłum. Irena Szelągiweicz, Metaichmio (2008)
 • Miciński Tadeusz, Ksiądz Faust, Kastaniotis (2008)
 • Miciński Tadeusz, W mroku gwiazd, Perispomeni publications (2015)
 • Miłosz Czesław, Wiersze ostatnie, tłum. Paweł Krupka, N.& S. Batsioulas Publications (2011)
 • Miłoszewski Zygmunt, Ziarno prawdy, tłum. Anastasia Chatzigiannidi, Stereoma (2019)

 • Mizielińska Aleksandra, Daniel Mizieliński, MAPY, tłum. Anastasia Chatzigiannidi, Patakis Publishers (2020)

 • Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem, tłum. Edyta Kosiel-Eygaggieloy, Olga Mpezentakoy, Alexandria Publications D. Fragkoulis & CO. OE (2013)
 • Reymont Władysław, Bunt, tłum. Anastasia  Chatzigiannidi, Octana Publishing (2021)

 • Sapkowski Andrzej, Miecz przeznaczenia, tłum. Dimitris Choulariakis, Selinibooks (2016)
 • Sapkowski Andrzej, Ostatnie Życzenie, tłum. Choulariakis Dimitris, Philip Psihalos and CO Publishing (2013)
 • Schulz Bruno, The Complete Fiction, tłum. Alexandra Ioannidou, Kastaniotis Editions (2019)

 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Drzewa, tłum. Agnieszka Barbara Czerwińska, Marianna Psychalou, Philip Psihalos & Co Publishing (2019)

 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Pszczoły, tłum. Marianna Psychalou, Philippos Psihalos & Co Publishing (2018)

 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Alexandra Ioannidou, Kastaniotis Editions (2020)

 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, Kastaniotis.com (2017)
 • Tuszyńska Agata, Oskarżona. Wiera Gran, tłum. Thomas Skassis, Rachel Kapon (2011)

GRUZJA

 • Gombrowicz Witold, Pornografia, tłum. Ketevan Kantaria, Books in Batumi (2019)

 • Górecki Wojciech, Abchazja, tłum. Grishikashvili Ambrosi, The Centre for Cultural Relations -Caucasian House (2014)
 • Górecki Wojciech, Toast za przodków, tłum. Grishikashvili Ambrosi, The Centre for Cultural Relations - Caucasian House (2012)
 • Herbert Zbigniew, Martwa natura z wędzidłem, tłum. Ambrosi Grishikashvili, Bakur Sulakauri Publishing (2018)

 • Herbert Zbigniew, Wybór poezji, tłum. Rusudan Kikaleishvili, Academic Press of Georgia (2019)

 • Jagielski Wojciech, Wszystkie Wojny Lary, tłum. Ambrosi Grishikashvili, The Centre For Cultural Relations "Caucasian House” (2018)

 • Kapuściński Ryszard, Cesarz, Bakur Sulakauri Publishing (2014)
 • Kapuściński Ryszard, Imperium, tłum. Grishikashvili Ambrosi, Publishing House Intelekti (2008)
 • Kapuściński Ryszard, Kirgiz schodzi z konia, Bakur Sulakauri Publishing (2014)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, Bakur Sulakauri Publishing (2014)
 • Kapuściński Ryszard, Szachinszach, tłum. Grishikashvili Ambrosi, Publishing House Intelekti (2008)
 • Mieszkowska Anna, Dzieci Ireny Sendlerowej, tłum. Gavasheli Natela, Artanuji Publishing (2013)
 • Mizielińska Aleksandra, Daniel Mizieliński, MAPY, tłum. Guram Beradze, Diogene Publishers (2018)

 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe, tłum. Gia Chumburidze, Diogene (2017)
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, O czystej formie i wybór dramatów, tłum. Ketevan Kantaria, Ketevan Kantaria (2021)

HISZPANIA

 • Andrzejewski Jerzy, Popiół i diament, tłum. Katarzyna Sonnenberg i Sergio Trigan, Alba Editorial (2008)
 • Augustyniak Anna, Kochałam, kiedy odeszła, tłum. Amelia Serraller Calvo, Ediciones Amargord (2017)
 • Bajtlik Jan, Nić Ariadny. Mity i labirynty, tłum. Katarzyna Mołoniewicz, Ediciones Maeva (2020)

 • Bajtlik Jan, Typogryzmoł, tłum. Anna Gibert Montalà, Coco Books (2015)
 • Bajtlik Jan, Typogryzmoł, (kataloński), tłum. Anna Gibert Montalà, Coco Books (2015)
 • Baran Józef, Wybór wierszy, tłum. Anna Sobieska, Antonio Benitez Burraco, Ediciones Trea (2007)
 • Barańczak Stanisław, Wybór wierszy, tłum. Antonio Benitez, Anna Sobieska, Ediciones Trea (2013)
 • Bargielska Justyna, Małe listy, tłum. Katarzyna Olszewska Sonnenberg, Baltica Editorial (2019)

 • Bartosik Anna, Gwis Asia, Na ratunek! czyli medycyna dawniej i dziś, tłum. Katarzyna Moloniewicz, Abel Murcia, Fundación Santa María (2022)

 • Bąkowska Karolina, Niesamowity Wszechświat, tłum. Katarzyna Moloniewicz, Abel Murcia Soriano, Fundación Santa María (2020)

 • Bednarek Justyna, Banda czarnej frotté. Skarpetki powracają, tłum. Karolina Jaszecka, ANTONIO VALLARDI EDITORE (2020)

 • Bednarek Justyna, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych), tłum. Karolina Jaszecka, Antonio Vallardi Editore (2018)

 • Bednarski Piotr, Błękitne śniegi, Barril & Barral (2011)
 • Białoszewski Miron, Pamiętnik z Powstania Warszawskiego, tłum. Katarzyna Olszewska-Sonnenberg, Alba Editorial (2010)
 • Bieńczyk Marek, Melancholia, tłum. Maila Lema, Quaderns Crema / Acantilado (2014)
 • Bikont Anna, Szczęsna Joanna, Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej, Editorial Pre-Textos (2013)
 • Boglar Krystyna, Bohdan Butenko, Gucio i Cezar tam gdzie pieprz rośnie, tłum. Ewa Katarzyna Mołoniewicz, Abel Antolín  Murcia Soriano, Fulgencio Pimentel (2020)

 • Boglar Krystyna, Bohdan Butenko, Klementyna lubi kolor czerwony, tłum. Ernesto Rubio, Marta Slyk, Ediciones Siruela (2019)

 • Borowski Tadeusz, Wybór opowiadań, tłum. Katarzyna Olszewska Sonnenberg, Sergio Trigán, Alba Editorial (2004)
 • Brzozowski Stanisław, Płomienie, tłum. Joanna Szypowska, Editorial Eutelequia (2016)
 • Butenko Bohdan, Krystyna Boglar, Gucio i Cezar na Wyspie Marchewkowej, tłum. Abel Murcia Soriano, Ewa Katarzyna Mołoniewicz, Fulgencio Pimentel (2019)

 • Chmielewska Joanna, Kocie worki, Ediciones B (2005)
 • Chwin Stefan, Dolina radości, tłum. Anna Rubio,Jerzy Sławomirski, Quaderns Crema / Acantilado (2010)
 • Chwin Stefan, Haneman, tłum. A. Rubió, J. Sławomirski, Quaderns Crema / Acantilado (2004)
 • Chwin Stefan, Złoty pelikan, tłum. J. Sławomirski, A. Rubió, Quaderns Crema /Acantilado (2007)
 • Czapski Józef, Na nieludzkiej ziemi, tłum. J.Sławomirski,A.Rubio, Quaderns Crema / Acantilado (2008)
 • Dehnel Jacek, Lala, tłum. Jerzy Sławomirsky, A. Rubió, Antonio Vallardi Editore (2011)
 • Drożdż Piotr, Krzysztof Wielicki - mój wybór, tłum. Beata Rozga, Ediciones Desnivel, S. L. (2019)

 • Dziubak Emilia, Co budują zwierzęta?, tłum. Karolina Jaszecka, Editorial Flamboyant (2021)

 • Dziubak Emilia, Co budują zwierzęta?, tłum. Xavier Farré Vidal, Editorial Flamboyant (2021) (kataloński)

 • Edelman Marek, I była miłość w getcie, tłum. Agata Orzeszek, Galaxia Gutenberg (2012)
 • Fabjanowska-Micyk Zofia, Banzai. Japonia dla dociekliwych, tłum. Alfonso Cazenave, Editorial Planeta (2017)
 • Fink Ida, Skrawek czasu, Anthropos Editorial / Narino (2011)
 • Grotowski Jerzy, Antologia tekstów (j.kataloński), tłum. Anna Caixach, Fragmenta Editorial (2009)
 • Grynberg Henryk, Drohobycz, Drohobycz, tłum. Francisco Javier Villaverde, Benmatias (El Olivo Azul) (2011)
 • Grynberg Michał, Pamiętniki getta warszawskiego, tłum. Katarzyna Olszewska Sonnenberg, Sergio Trigán, Alba Editorial (2004)
 • Guśniowska Marta, Romanowicz Robert, A niech to gęś kopnie, tłum. Abel Antolín  Murcia Soriano, THULE EDICIONES SL (2020)

 • Herbert Zbigniew, Barbarzyńca w ogrodzie, Quaderns Crema (2008)
 • Herbert Zbigniew, Barbarzyńca w ogrodzie (j.kataloński), tłum. Manel Bellmunt, Associacio Sociocultural Labreu Edicions (2009)
 • Herbert Zbigniew, Król mrówek, tłum. Anna  Rubió, Jerzy Sławomirski, Acantilado/Quaderns Crema S.A (2019)

 • Herbert Zbigniew, Labirynt nad morzem, tłum. Anna Rubió, Jerzy Sławomirski, Quaderns Crema / Acantilado (2013)
 • Herbert Zbigniew, Wiersze zebrane, Random House Mondadori (2012)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat, tłum. Anna Orzeszek, Francisco Javier Villaverde Gonzalez, Libros del Asteroide (2011)
 • Hinz Krzysztof Jacek, Kuba. Syndrom wyspy, tłum. Amelia Serraller Calvo, Elżbieta Bortkiewicz, Los libros de FronteraD (2018)

 • Hłasko Marek, Teksty wybrane, tłum. Fernando Otero Macias, Automatica Editorial (2012)
 • Huelle Paweł, Mercedes Benz, tłum. Pilar Gil Cánovas, Aleph Editores (2003)
 • Hugo-Bader Jacek, Biała gorączka, Editorial Dioptrias S.L.(2014)
 • Hugo-Bader Jacek, Biała gorączka, tłum. Ernesto Rubio, Marta Słyk, Editorial Dioptrias (2016)
 • Hugo-Bader Jacek, Dzienniki kołymskie, tłum. Agata Orzeszek, Ernesto Rubio García, La Caja Books (2019)

 • Jagielski Wojciech, Dobre miejsce do umierania, tłum. Francisco Gonzalez, Random House Mondadori (2009)
 • Jagielski Wojciech, Wieże z kamienia, tłum. Francisco Javier Villaverde González, Random House Mondadori (2010)
 • Kamińska Anna, Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz, tłum. Miguel Cuesta Aguirre, Ediciones Desnivel, S. L. (2020)

 • Kantor Tadeusz, Wielopole, Wielopole. Umarła Klasa, Alba Editorial (2010)
 • Kantor Tadeusz, Wybór tekstów, Alba Editorial (2010)
 • Kapuściński Ryszard, Heban (j.kataloński), tłum. Anna Rubió i Jerzy Sławomirski, Grup Editorial 62 Empuries (2005)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Anna Rubió i Jerzy Sławomirski, Empuries
 • Karski Jan, Story of a Secret State. Tajne państwo: Opowieść o polskim Podziemiu, tłum. Agustina Luengo, Quaderns Crema / Acantilado (2011)
 • Karski Jan, Story of a Secret State. Tajne państwo: Opowieść o polskim Podziemiu (jęz.kataloński), tłum. Carles Miró, Quaderns Crema / Acantilado(2011)
 • Karski Piotr, W góry!, tłum. Abel Antolín Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz, geoPlaneta /Editorial Planeta, S.A. (2017)

 • Karski Piotr, W morze!, tłum. Abel Antolín Murcia Soriano;Katarzyna Moloniewicz, geoPlaneta /Editorial Planeta, S.A. (2018)

 • Kieślowski Krzysztof, O sobie. Autobiografia, T&B Editores (2013)
 • Kołakowski Leszek, 13 bajek z królestwa Lailonii, tłum. Dariusz Kuźniak, Ivan Garcia Sala, KRK Ediciones (2008)
 • Kołakowski Leszek, Husserl i poszukiwanie pewności, tłum. Ramon Vilà, Marbot Ediciones SL (2018)

 • Kołakowski Leszek, Moje słuszne poglądy na wszystko, tłum. Jerzy Sławomirski, Anna Rubio Rodon, Editorial Melusina
 • Kołakowski Leszek, O co nas pytają wielcy filozofowie (I, II, III), tłum. Anna Rubio, Jerzy Sławomirski, Arcadia (Atmarcadia) (2008)
 • Korczak Janusz, Pamiętnik i inne pisma z getta, tłum. Jerzy Sławomirski, Seix Barral/Editorial Planeta (2018)

 • Krall Hanna, Król Kier znów na wylocie, tłum. Katarzyna Olszewska-Sonnenberg, Nocturna Ediciones (2011)
 • Lec Stanisław Jerzy, Wybrane aforyzmy i wiersze, tłum. Elżbieta Bortkiewicz, Abraham Gragera, Editorial Pre-Textos (2013)
 • Lem Stanisław, Astronauci, tłum. Abel Murcia, Katarzyna Mołoniewicz, Impedimenta (2016)
 • Lem Stanisław, Golem XIV, tłum. Joanna Orzechowska, Impedimenta(2010)
 • Lem Stanisław, Kongres futurologiczny, tłum. Bárbara Gill, Interzona Editora (2013)
 • Lem Stanisław, Maska, tłum. Joanna Orzechowska, Impedimenta (2014)
 • Lem Stanisław, Niezwyciężony, tłum. Katarzyna Mołoniewicz, Abel A. Murcia Soriano, Enrique Redel Lozano (2021)

 • Lem Stanisław, Professor A. Dónda, tłum. Katarzyna Mołoniewicz, Abel A. Murcia Soriano, Enrique Redel Lozano (2021)

 • Lem Stanisław, Prowokacja, tłum. Abel Murcia, Katarzyna Mołoniewicz (2020)

 • Lem Stanisław, Solaris, tłum. Joanna Orzechowska, Impedimenta (2010)
 • Lem Stanisław, Szpital Przemienienia, tłum. Bardzińska Joanna, Impedimenta (2007)
 • Lem Stanisław, Śledztwo, tłum. Joanna Orzechowska, Impedimenta (2011)
 • Lipska Ewa, Drzazga, Pomarańcza Newtona, tłum. Antonio Benitez, Anna Sobieska, Ediciones Trea (2009)
 • Loth-Ignaciuk Agata, Bartłlomiej Ignaciuk, Doba na oceanie. Jak przepłynąć Atlantyk kajakiem?, tłum. Xavier Farré, Barbara Fiore Editora (2020)

 • Łubieński Stanisław, Dwanaście srok za ogon, tłum. Amelia Seraller Calvo, PAPEL K Editorial (2021)

 • Machowiak Aleksandra, Mizieliński Daniel, DOMEK, tłum. Anna Gibert, Coco Books (2013)
 • Maruszczak Marta, Artur Gulewicz, Co tam słychać, czyli dziwne dźwięki z głębi ciała, tłum. Karolina Jaszecka, Lata de Sal (2020)

 • Masłowska Dorota, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, tłum. Joanna Orzechowska, Random House Mondadori (2005)
 • Michnik Adam, W poszukiwaniu utraconego sensu, tłum. Jerzy Slawomirski, Anna Rubió Rodon, Quaderns Crema / Acantilado (2014)
 • Miłosz Czesław, Inne abecadło, tłum. Katarzyna Sonnenberg, Sergio Trigan, Turner (2003)
 • Miłosz Czesław, Moja Europa, tłum. Xavier Farré, Galaxia Gutenberg (2017)
 • Miłosz Czesław, Wybór wierszy, tłum. Xavier Farré, Galaxia Gutenberg (2011)
 • Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, tłum. Xavier Farré, Galaxia Gutenberg (2016)
 • Miłoszewski Zygmunt, Gniew, tłum. Francisco Javier Villaverde, Penguin Random House Grupo Editorial (2018)

 • Miłoszewski Zygmunt, Uwikłanie, tłum. Javier Villaverde Gonzalez, Penguin Random House Grupo Editorial (2014)
 • Miłoszewski Zygmunt, Ziarno prawdy, tłum. Francisco Javier Villaverde González, Negra Alfaguara (2016)
 • Mizielińska Aleksandra, Daniel Mizieliński, Małgorzata Mycielska, Ale patent!, tłum. Olga Glondys, Ekare Europa S.L. (2017)

 • Mizielińska Aleksandra, Daniel  Mizieliński, Jeden dzień, tłum. Ernesto Rubio, Ediciones Maeva (2017)

 • Mizielińscy Aleksandra i Daniel, Którędy do Yellowstone?, tłum. Katarzyna Mołoniewicz, Ediciones Maeva (2021)

 • Mizielińska Aleksandra, Daniel  Mizieliński, Mapy, tłum. Ernesto Rubio, Ediciones Maeva (2018)

 • Mizielińska Aleksandra, Mizieliński Daniel, Pod ziemią, pod wodą, tłum. Katarzyna Mołoniewicz, Abel Murcia, Maeva Young (2017)
 • Mizielińska Aleksandra, Daniel  Mizieliński, Tu jesteśmy!, tłum. Abel Antolín Murcia Soriano, Katarzyna  Mołoniewicz, Ediciones Maeva (2019)

 • Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem, tłum. Katarzyna Olszewska, Alba Editorial (2008)
 • Mrożek Sławomir, Baltazar. Autobiografia, tłum. Anna Rubio, Jerzy Sławomirski, Quaderns Crema / Acantilado (2011)
 • Mrożek Sławomir, Das Leben für Anfänger, Quaderns Crema / Acantilado (2013)
 • Mrożek Sławomir, Maleńkie lato, Quaderns Crema, tłum. Joanna Albin / Acantilado (2004)
 • Mrożek Sławomir, Opowiadania 1990-1993 (jęz. galicyjski), tłum. Paula Cancelas, Rinoceronte Editora (2011)
 • Mrożek Sławomir, Słoń, tłum. J. Sławomirsky, A. Rubio, Quaderns Crema / Acantilado
 • Mrożek Slawomir, Woda, tłum. Jerzy Sławomirski, Acantilado/Quaderns Crema S.A (2019)

 • Mycielska Małgorzata, Ale patent!, tłum. Olga Glondys, Ediciones Ekaré (2016)
 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Francisco Javier Villaverde, 451 Editores (2011)
 • Nałkowska Zofia, Granica, tłum. Katarzyna Olszewska Sonnenberg, Baltica Editorial (2021)

 • Nałkowska Zofia, Medaliony, tłum. Bożena Zaboklicka, Francec Miravitlles, Editorial Minuscula (2009)
 • Nowak Kazimierz, Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd, tłum. Jerzy Slawomirski, Anna Rubió Rodon, Ediciones del Viento (2018)

 • Nurowska Maria, Postscriptum, tłum. Pilar Gil Cánovas, Ediciones B (2009)
 • Odojewski Włodzimierz, Sezon w Wenecji, tłum. Katarzyna Olszewska Sonnenberg, Editorial Minuscula (2009)
 • Oklejak Marianna, Cuda-niewidy. Zagadki dla młodszych i starszych, tłum. Ernesto Rubio, Marta Slyk, Ediciones Siruela (2020)

 • Olech Joanna, Edgar Bąk, Egaliterra, tłum. Karolina Jaszecka, Penguin Random House Grupo Editorial (2020)

 • Olech Joanna, Edgar Bąk, Mam prawo i nie zawaham się go użyć!, tłum. Ernesto Rubio, Marta Slyk, Ediciones Siruela (2020)

 • Osiński Zbigniew, Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, tłum. Amelia Serraller Calvo, Editorial Fundamentos (2018)

 • Ostachowicz Igor, Noc żywyczh Żydów, tłum. Francisco Javier Villaverde Gonzalez, Random House Mondadori (2013)
 • Papusza (Bronisława Wajs), Lesie, ojcze mój, tłum. Amelia Serraller Calvo, Ediciones Torremozas (2019)

 • Pilch Jerzy, Inne rozkosze, tłum. Joanna Albin, Quaderns Crema / Acantilado (2005)
 • Podróże z Ryszardem Kapuścińskim. Opowieści trzynastu tłumaczy, Universitat Autonoma de Barcelona Servei de Publicacions (2008)
 • Prus Bolesław, Lalka, tłum. Agata Orzeszek, KRK Ediciones (2005)
 • Puzyńska Katarzyna, Motylek, tłum. Francisco Javier Villaverde Gonzalez, Maeva Ediciones (2017)
 • Puzyńska Katarzyna, Więcej czerwieni, tłum. Amelia Serraller Calvo, Ana Quintario Santiago, Ediciones Maeva (2019)

 • Rejmer Małgorzata, Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii, tłum. Ernesto Rubio, Agata Orzeszek, La Caja Books (2020)

 • Rejmer Małgorzata, Bukareszt. Kurz i krew, tłum. Agata Orzeszek, Ernesto Rubio, La Caja Books (2019)

 • Sakowicz Anna, Listy do A., tłum. Karolina Jaszecka, Thule Ediciones (2021)

 • Sapkowski Andrzej, Miecz przeznaczenia, tłum. José Maria Faraldo, Bibliopolis (2003)
 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe, tłum. Jorge Segovia, Violetta Beck, Maldodor (2005)
 • Skibiński Michal, Ala Bankroft, Widziałem pięknego dzięcioła, tłum. Ewa Katarzyna Mołoniewicz, Abel Antolín  Murcia Soriano, Fulgencio Pimentel (2020)

 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Drzewa, tłum. Ewa Katarzyna Mołoniewicz, Abel Antolín Murcia Soriano, Ediciones Maeva (2018)

 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Pszczoły, tłum. Katarzyna Mołoniewicz, Abel Antolín Murcia Soriano, Ediciones Maeva (2016)
 • Stasiuk Andrzej, Dukla, tłum. Elżbieta Bortkiewicz, Juan Carlos Vidal, Quaderns Crema / Acantilado (2003)
 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, tłum. Alfonso Cazenave Canton, Quaderns Crema / Acantilado (2008)
 • Stasiuk Andrzej, Opowieści galicyjskie, tłum. Alfonso Cazenave, Quaderns Crema / Acantilado (2010)
 • Stasiuk Andrzej, Taksim, tłum. Alfonso Cazenave, Quaderns Crema S.A. Acantilado (2014)
 • Strug Andrzej, Pokolenie Marka Świdy, tłum. Joanna Szypowska, Circulo d'Escritores (2016)
 • Szeliga Madlena, Dziubak Emilia, Horror, tłum. Karolina Jaszecka, Ediciones Maeva (2021)

 • Szczeklik Andrzej, Katharsis, tłum. J. Sławomirsky, A. Rubio, Quaderns Crema / Acantilado (2010)
 • Szczeklik Andrzej, Kore, tłum. Victor Benitez Canfranc, Maila Lema Quintana, Quaderns Crema / Acantilado (2011)
 • Szczygielski Marcin, Arka czasu, tłum. Katarzyna Sonnenberg, Baltica Editorial (2018)

 • Szczygieł Mariusz, Gottland, tłum. Maria Dolores Pérez Pablo, Quaderns Crema / Acantilado (2011)
 • Szmaglewska Seweryna, Dymy nad Birkenau, tłum. Katarzyna Olszewska Sonnenberg, Sergio Trigan, Alba Editorial (2005)
 • Szymanowicz Maciej, Krasnoludki. Fakty, mity, głupoty, tłum. Karolina Jaszecka, Lata de Sal (2020)

 • Szymborska Wisława, Czarna piosenka, tłum. Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz, Nordica Libros (2020)

 • Szymborska Wisława, Dwukropek, tłum. Gerardo Beltran, Abel A. Murcia Soriano, Editiones Igitur (2007)
 • Szymborska Wisława, Lektury nadobowiązkowe. Nowe lektury nadobowiązkowe, tłum. Manel Bellmunt Serrano, Ediciones Alfabia (2009)
 • Szymborska Wisława, Poczta literacka czyli jak zostać (lub nie zostać) pisarzem, tłum. Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz, Nordica Libros (2018)

 • Szymborska Wisława, Tutaj, tłum. Abel Murcia Soriano, Gerardo Beltrán-Cejudo, Bartleby Editores (2009)
 • Themerson Stefan, Hobson's Island, tłum. Enrique Maldonado Roldán, Automatica Editorial (2012)
 • Tochman Wojciech, Jakbyś kamień jadła, tłum. Katarzyna Olszewska-Sonnenberg, Libros del K.O., S.L.L. (2014)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Agata Orzeszek, Editorial Anagrama (2019)

 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Xavier Farré, Enciclopedia Catalana (2019) (kataloński)

 • Tokarczuk Olga, Joanna Concejo, Zgubiona dusza, tłum. Xavier Farré, Thule Ediciones SL (2020)
 • Tulli Magdalena, Skaza, tłum. Francisco Javier Villaverde, Rayo Verde Editorial (2015)
 • Tulli Magdalena, Skaza, tłum. Marta Cedro, Guillem Calaforra, Rayo Verde Editorial (2015) (kataloński)
 • Tulli Magdalena, Włoskie szpilki, tłum. Francisco Villaverde González, Rayo Verde Editorial (2018)

 • Tulli Magdalena, Włoskie szpilki, tłum. Xavier Farré, Rayo Verde Editorial (2018) (kataloński)

 • Tumidajewicz Zbigniew, Lato w Szamoniksie, tłum. Aránzazu Calderón Puerta, Ediciones Desnivel (2005)
 • Wat Aleksander, Mój wiek, tłum. Jerzy Sławomirky, A. Rubió, Quaderns Crema / Acantilado (2008)
 • Wicha Marcin, Rzeczy, których nie wyrzuciłem, tłum. Katarzyna  Olszewska Sonnenberg, Baltica Editorial (2020)

 • Wilk Mariusz, Wilczy notes, tłum. Katarzyna Olszewska Sonnenberg, Alba Editorial (2008)
 • Witkowski Michał, Drwal, tłum. Javier Villaverde Gonzalez, Rayo Verde Editorial (2012)
 • Witkowski Michał, Drwal, tłum. Marta Cedro, Guillem Calaforra, Rayo Verde Editorial (2012) (kataloński)
 • Wittlin Józef, Orfeusz w piekle XX wieku, tłum. Amelia Serraller Calvo, Libros de Trapisonda (2016)
 • Wojdowski Bogdan, Chleb rzucony umarłym, tłum. Elżbieta Bortkiewicz, Confluencias Editorial (2017)
 • Wyspiański Stanisław, Hamlet, tłum. Dariusz Kuźniak, IvanGarcia Sala, KRK Ediciones (2012)
 • Zagajewski Adam, Asymetria, tłum. Xavier Farré, Acantilado / Quaderns Crema S.A (2018) (kataloński)

 • Zagajewski Adam, Lekka przesada, tłum. Jerzy Sławomirski, Acantilado/Quaderns Crema S.A (2019)
 • Zagajewski Adam, Niewidzialna ręka, tłum. Xavier Farré, Quaderns Crema / Acantilado (2011)
 • Zagajewski Adam, Obrona żarliwości, tłum. J. Sławomirski, A. Rubió, Quaderns Crema / Acantilado (2005)
 • Zagajewski Adam, Solidarność i samotność, tłum. A. Rubió, J. Sławomirski, Quaderns Crema / Acantilado (2010)
 • Zagajewski Adam, W cudzym pięknie, tłum. Angel Enrique Diaz-Pintado Hilario, Editorial Pre-Textos (2006)
 • Żeromski Stefan, Przedwiośnie, tłum. Joanna Szypowska, Editorial Eutelequia (2016)

HOLANDIA

 • Bałuk Kamil, Wszystkie dzieci Louisa, tłum. Charlotte Pothuizen, Uitgeverij De Geus (2018)
 • Bednarek Justyna, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek, tłum. Jo Govaerts, Volt Publishing (2020)

 • Bikont Anna, My z Jedwabnego, tłum. Karol Lesman, Nieuw Amsterdam Uitgevers (2016)
 • Bikont Anna, Szczęsna Joanna, Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wisławy Szymborskiej, tłum. Karol Lesman, De Geus (2007)
 • Bolecka Anna, Kochany Franz, tłum. Karol Lesman, De Geus (2007)
 • Czyżewski Tytus, Włamywacz z lepszego towarzystwa, tłum. Charles Kraszewski, Glagoslav Publications (2019)

 • Dehnel Jacek, Saturn, tłum. Esselien't Hart, Uitgeverij Marmer (2011)
 • Dek Maria, W lesie, tłum. Charlotte Pothuizen, Boycott (2020)

 • Domosławski Artur, Kapuściński non-fiction, De Geus (2011)
 • Edelman Marek, I była miłość w getcie, tłum. Adrjan van Rijsewijk, Marmer (2011)
 • Herbert Zbigniew, Wiersze zebrane, tłum. Gerard Rasch, De Bezige Bij
 • Hłasko Marek, Sowa córka piekarza, tłum. Karol Lesman, Contact (2003)
 • Horwath Witold, Seans, tłum. Karol Lesman, De Geus (2001)
 • Jagielski Wojciech, Wieże z kamienia, tłum. Esselien't Hart, De Geus (2008)
 • Jagielski Wojciech, Modlitwa o deszcz, tłum. Ewa van den Bergen-Makala, De Geus (2007)
 • Janko Anna, Mała zagłada, tłum. Philip Boehm, World Editions (2020)

 • Krajewski Marek, Koniec świata w Breslau, tłum. Greet Pauwelijn, Rita Martynowski-Depestel, Van Gennep (2009)
 • Krajewski Marek, Widma w mieście Breslau, tłum. Karol Lesman, Van Gennep (2007)
 • Krasicki Ignacy, Satyry i Wojna Chocimska, tłum. Charles Kraszewski, Glagoslav Publications (2019)

 • Kraszewski Józef Ignacy, Ostatnia z książąt słuckich. Kronika z czasów Zygmunta III, tłum. Kazys Uscila, Leidykla Briedis (2016)
 • Kuczok Wojciech, Widmokrąg, Van Gennep (2010)
 • Laskier Rutka, Pamiętniki Rutki Laskier, tłum. Karol Lesman, De Geus (2008)
 • Lipska Ewa, Wybór wierszy, tłum. Karol Lesman, Erik Veaux, Adriaan van Rijsewijk, De Geus (2000)
 • Lipska Ewa, Drzazga, tłum. Ad van Rijsewijk, De Geus (2007)
 • Lipska Ewa, Sefer, tłum. Ad van Rijsewijk, Marmer (2010)
 • Lipska Ewa, Wybór wierszy, tłum. Ad van Rijsewijk, Uitgeverij Douane (2018)

 • Małecki Jakub, Saturnin, tłum. Karol Lesman, Em. Querido's Uitgeverij (2022)

 • Mickiewicz Adam, Dziady, tłum. Charles Kraszewski, Glagoslav Publications (2017)

 • Mickiewicz Adam, Sonety Krymskie, tłum. Charles Kraszewski, Glagoslav Publications (2018)

 • Myśliwski Wiesław, Kamień na kamieniu, tłum. Karol Lesman, EM. Queridos Uitgeverij BV (2011)
 • Myśliwski Wiesław, Ostatnie rozdanie, tłum. Karol Lesman, Em. Querido's (2016)
 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Karol Lesman, EM. Queridos Uitgeverij BV (2009)
 • Myśliwski Wiesław, Ucho igielne, tłum. Karol Lesman, Querido (2021)

 • Myśliwski Wiesław, Widnokrąg, tłum. Karol Lesman, Em. Querido's Uitgeverij B.V. (2018)

 • Nałkowska Zofia, Granica, tłum. Esselien't Hart, Van Gennep (2006)
 • Norwid Cyprian, wybór dramatów, tłum. Charles Kraszewski, Glagoslav Publications B.V. (2021)

 • Odojewski Włodzimierz, Czas odwrócony, tłum. Charlotte Pothuizen, Querido (2021)

 • Odojewski Włodzimierz, Sezon w Wenecji, tłum. Charlotte Pothuizen, Em. Querido's Uitgeverij B.V. (2019)

 • Oklejak Marianna, Cuda-niewidy. Zagadki dla młodszych i starszych, tłum. Jo Govaerts, Em. Querido's Uitgeverij B.V. (2020)

 • Olczak-Ronikier Joanna, W ogrodzie pamięci, tłum. Esselien' t Hart, De Geus (2005)
 • Pilch Jerzy, Pod mocnym aniołem, tłum. Karol Lesman, De Geus (2002)
 • Piwkowska Anna, Franciszka, tłum. Kazys Uscila, Nieko rimto (2016)
 • Prus Bolesław, Lalka, tłum. Karol Lesman, L.J. Veen (2011)
 • Reymont Władysław, Bunt, tłum. Maarten Tengbergen, Glagoslav Publications (2021)
 • Różewicz Tadeusz, Wybór wierszy, tłum. Karol Lesman, De Geus (2002)
 • Rusinek Michał, Mały Chopin, tłum. Ad van Rijsewijk, Holandia, Marmer (2011)
 • Sapkowski Andrzej, Ostatnie życzenie, De Vliegende Hollander (2011)
 • Słowacki Juliusz, Wybór dramatów, tłum. Charles Kraszewski, Glagoslav Publications (2018)

 • Stasiuk Andrzej, Opowieści Galicyjskie, tłum. Karol Lesman, De Geus (2006)
 • Stasiuk Andrzej, Dukla, tłum. Karol Lesman, De Geus (2001)
 • Stryjkowski Julian, Głosy w ciemności, tłum. Karol Lesman, De Geus (2005)
 • Szymborska Wisława, Dwukropek, tłum. Karol Lesman, De Geus (2007)
 • Szymborska Wisława, Tutaj, tłum. Karol Lesman, De Geus (2009)
 • Szymborska Wisława, Wystarczy, tłum. Karol Lesman, De Geus (2013)
 • Tochman Wojciech, Córeńka, tłum. Ewa van den Bergen-Makala, De Geus (2009)
 • Tokarczuk Olga, Dom dzienny, dom nocny, tłum. Karol Lesman, De Geus (2000)
 • Tokarczuk Olga, Księgi Jakubowe, tłum. Karol Lesman, Uitgeverij De Geus (2019)

 • Tokarczuk Olga, Ostatnie historie, tłum. Karol Lesman, De Geus (2008)
 • Twardoch Szczepan, Król, tłum. Charlotte Pothuizen, Nieuw Amsterdam (2020)

 • Wiśniewski Janusz L., Bikini, tłum. Theo Veenhof, Luitinhg-Sijthoff B.V. (2011)
 • Witkowski Michał, Lubiewo, tłum. Jacques Dehue,Rita Martynowski, Van Gennep (2009)
 • Wittlin Józef, Sól ziemi, tłum. Dirk Zijlstra, Wereldbibliotheek (2020)
 • Wojasiński Rafał, Olanda i Dziad Kalina, tłum. Charles Kraszewski, Glagoslav Publications (2020)

 • Wyspiański Stanisław, Wybór: Legenda, Bolesław Śmiały, Skałka, Acropolis, tłum. Charles Kraszewski, Glagoslav Publications (2017)

 • Zamoyski Adam, Chopin, tłum. Anke ten Doeschate, Rene van Veen, Balans (2009)

INDIE

 • Herbert Zbigniew, Mr. Cogito. Selected Poems, Rajkamal Prakashan (2005)
 • Kapuściński Ryszard, Szachinszach, tłum. Narayanan Sukumaran, Kalachuvadu Publications Pvt.  (2018)

 • Kapuściński Ryszard, Szachinszach, tłum. Prakash Dixit, Rajkamal Prakashan (2013)
 • Miłosz Czesław, Wybór wierszy, tłum. Kamil Siedczyński, Jadavpur University Press (2020)

 • Ostałowska Lidia, Farby wodne, Zubaan Publishers Private Limited (2014)
 • Ostałowska Lidia, Farby wodne, tłum. Sean Gaspar Bye, Zubaan (2016)
 • Stasiuk Andrzej, Opowieści Galicyjskie, tłum. Skakuj Puri Maria, Monika Browarczyk, Rajkamal Prakashan (2013)
 • Tokarczuk Olga, Szafa, tłum. Skakuj Puri Maria, Rajkamal Prakashan (2013)

IRAN

 • Mickiewicz Adam, Sonety krymskie, Baal Publications (2008)

IRLANDIA

 • Karpowicz Ignacy, Gesty, tłum. Maya Zakrzewska-Pim, Dalkey Archive Press (2017)

ISLANDIA

 • Lipska Ewa, Wybór wierszy, tłum. Olga Hołownia, Dimma (2016)

 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Drzewa, tłum. Illugi Jökulsson, Sögur útgáfa ehf (2019)

 • Tuwim Julian, Pan Maluśkiewicz i wieloryb, tłum. Olga Hołownia, Forlagid (2014)

IZRAEL

 • Antologia nowego polskiego dramatu, Habimah National Theatre of Israel / Books in the Attic
 • Antologia polskiej poezji, Even Hoshen (2014)
 • Bart Andrzej, Rewers, tłum. Miri Paz, Ktav Publishing (2011)
 • Bator Joanna, Ciemno, prawie noc, tłum. Illay Halpern, Keter Books (2015)
 • Bator Joanna, Ciemno, prawie noc, tłum. Illay Halpern, Keter Books (2017)
 • Bereś Witold, Burnetko Krzysztof, Marek Edelman. Życie, po prostu, tłum. Handelzalts Michael, Books in the Attic (2011)
 • Bikont Anna, My z Jedwabnego, Carmel Publishing House (2015)
 • Bikont Anna, My z Jedwabnego, tłum. Ilay Halpern, Carmel Publishing House (2016)
 • Bikont Anna, Sendlerowa. W ukryciu, tłum. Miriam Borenstein, Carmel Publishing House (2020)
 • Bikont Anna, Szczęsna Joanna, Pamiątkowe rupiecie, Carmel Publishing House (2013)
 • Błoński Jan, Biedni Polacy patrzą na getto, Tel Aviv University Press (2004)
 • Bukowska Paulina, Niezidentyfikowany objekt hallicynogenny, tłum. Miri Paz, Kinneret-Zmira-Bitan (2009)
 • Conrad Joseph, An Outpost of Progress, tłum. Avraham Yavin, Am Oved Publishers (2018)
 • Dehnel Jacek, Lala, tłum. Boris Gerus, Keter Books (2008)
 • Engelking Barbara, Libionka Dariusz, Żydzi w powstańczej Warszawie, Moreshet Mordechai Anielevich Memorial Holocaust Study and Research Center (2014)
 • Ginczanka Zuzanna, O centaurach, tłum. Zwika Szternfeld, Even Hoshen (2020)
 • Głowacki Janusz, Good night, Dżerzi, tłum. Ilay Halpern, Schocken Publishing House (2014)
 • Grynberg Mikołaj, Rejwach, tlum. Ilay Halpern, Carmel Publishing House (2019)
 • Herbert Zbigniew, Wybór wierszy, tłum. David Weinfeld, Carmel Publishing House (2011)
 • Herbert Zbigniew, Barbarzyńca w ogrodzie, tłum. Marta Stankiewicz, Dawid Weinfeld, Carmel Publishing House (2004)
 • Hłasko Marek, Drugie zabicie psa. Dzień śmierci jego. Dwa opowiadania, tłum. Ilay Halpern, Asia Publishers (2018)
 • Hugo-Bader Jacek, Biała gorączka, tłum. Marta Stankiewicz, Kinneret Zmora Bitan (2011)
 • Huelle Paweł, Castorp, tłum. Rafi Weichert, Xargol Books (2008)
 • Huelle Paweł, Mercedes Benz, tłum. Miri Paz (Poznanski), Xargol Books (2003)
 • Huelle Paweł, Weiser Dawidek, tłum. Miri Paz, Xargol Books (2005)
 • Jarocki Robert, Żyd Piłsudskiego, Gvanim Publisher (2006)
 • Kołakowski Leszek, Klucz niebieski / Rozmowy z diabłem, tłum. Michał Handelzalc, Tel Aviv UP (2004)
 • Korczak Janusz, Kajtuś Czarodziej, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Urim Publications (2012)
 • Krajewski Marek, Festung Breslau, tłum. Boris Gerus, Keter Books (2008)
 • Krajewski Marek, Śmierć w Breslau, tłum. Boris Gerus, Keter Books (2008)
 • Libera Antoni, Toccata C-dur, tłum. Hanna Herzig, Carmel Publishing House (2018)
 • Maleszka Andrzej, Magiczne drzewo. Czerwone krzesło, tłum. Anat  Zajdman, Locus Publishing House (2019)
 • Maleszka Andrzej, Magiczne drzewo. Olbrzym, tłum. Anat  Zajdman, Locus Publishing House (2020)
 • Maleszka Andrzej, Magiczne drzewo. Tajemnica mostu, tłum. Anat  Zajdman, Locus Publishing House (2020)
 • Miłosz Czesław, To, tłum. David Weinfeld, Even Hoshen (2008)
 • Miłosz Czesław, Wiersze wybrane, tłum. David Weinfeld, Even Hoshen (2013)
 • Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, tłum. Miri Paz, Keshev Publishing House (2011)
 • Miłoszewski Zygmunt, Ziarno prawdy, tłum. Anat Zajdman, Penn Publishing (2014)
 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Zajdman Anat, Kinneret-Zmira-Bitan (2009)
 • Nałkowska Zofia, Medaliony, tłum. David Weinfeld, Hakkibutz-Hameuchad (2017)
 • Nurowska Maria, Listy miłości, tłum. Anat Zajdman, Hakibbutz Hameuchad Publishing 2009
 • Olczak-Ronikier Joanna, W ogrodzie pamięci, tłum. Uzi Freidkin, Schocken Publishing House (2006)
 • Prus Bolesław, Lalka, tłum. Miriam Borenstein, Carmel Publishing House (2012)
 • Sapkowski Andrzej, Wiedźmin - ostatnie życzenie, tłum. Ilay Hapern, Miskal - Yedioth Ahronoth Books (2021)
 • Srokowski Stanisław, Nienawiść, tłum. Shmuel Roethbard, Orion Publisher (2008)
 • Stasiuk Andrzej, Dukla, tłum. Miri Paz, Modan Publishing House (2008)
 • Szymborska Wisława, Czarna piosenka, tłum. Miri Paz, Carmel Publishing House (2018)
 • Szymborska Wisława, Lektury nadobowiązkowe, tłum. Rafi Weichert, Xargol Books (2005)
 • Szymborska Wisława, Poczta literacka, tłum. Rafi Weichert, Xargol Books (2014)
 • Szymborska Wisława, Wybór wierszy, Carmel Publishing House (2011)
 • Świrszczyńka Anna, Wybór poezji, tłum. David Weinfeld, Even Hoshen (2019)
 • Tyrmand Leopold, Zły, tłum. Arie Nevo, Carmel Publishing House (2018)
 • Vincenz Stanisław, Bałaguły, tłum. Ilay Halpern, Eyruvin (2019)
 • Witkowski Michał, Lubiewo, tłum. Ilay Halpern, Schocken Publishing House (2009)
 • Wojaczek Rafał, Sanatorium, tłum. Jonathan Barkai, Even Hoshen (2014)
 • Wyspiański Stanisław, Wesele, tłum. Ber Pomeranc, The Bialik Institute Jerusalem (2021)
 • Żbikowski Andrzej, Karski biografia, tłum. Itzhak Komem, Carmel Publishing House (2016)

JAPONIA

 • Helman Zofia, Skowron Zbigniew, Wróblewska-Straus Hanna, Korespondencja Fryderyka Chopina, tłum. Sekiguchi Tokimasa, Iwanami Shoten Publishers (2010)
 • Miłosz Czesław, Świat, Poema Naiwne, tłum. Tsukada Michiko, Ishihara Rui, Yugengaisha Minato No Hito (2013)

KANADA

 • Bargielska Justyna, Małe lisy, tłum. Agnieszka Żuk, Les Allusifs (2016)
 • Czapliński Przemysław, Niżyńska Joanna, Trojanowska Tamara, A History of Polish Literature and Culture, University of Toronto Press (2014)
 • Filipowicz Kornel, Romans prowincjonalny, tłum. Charles Zaremba, Les Allusifs (2007)
 • Kawalec Julian, Tańczący jastrząb, tłum. Charles Zaremba, Les Allusifs (2006)
 • Lipska Ewa, Sefer, tłum. Barbara Bogoczek-Howard, Tony Howard, Athabasca University Press (2012)
 • Odojewski Włodzimierz, Nie można cię samego zostawić o zmierzchu. Cyrk przyjechał, cyrk odjechał, tłum. Charles Zaremba, Les Allusifs (2008)
 • Odojewski Włodzimierz, Sezon w Wenecji, tłum. Agnes Wisniewski, Les Allusifs (2005)
 • Stanisławska Anna, Transakcyja albo Opisanie całego życia jednej sieroty przez żałosne treny od tejże samej pisane roku 1685, tłum. Barry Keane, Iter Press (2021)
 • Tamara Trojanowska, Joanna Niżyńska, Przemysław Czapliński (red.), Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918, University of Toronto Press (2018)
 • Wyszyński Stefan, Miłość i towarzystwo (wybór), tłum. Filip  Mazurczak, Arouca Press (2021)

KOREA

 • Fabisińska Liliana, Asia Gwis, Grzyby, tłum. Kim Young-hwa, Pulbit Publishing Company (2019)

 • Fabjanowska-Micyk Zofia, Banzai. Japonia dla dociekliwych, tłum. Jiwone Lee, Pulbit Publishing (2017)
 • Kapuściński Ryszard, Heban, tłum. Ester Czoj, Crimson Books (2009)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Estera Czoj, Crimson Books 1007 Korea Business Center (2012)
 • Kisielewska Zuzanna, Jerzy Gruchot, Wojciech Koss, 12 półtonów, tłum. Jiwone Lee, Jihaksa Publishing Co. (2019)

 • Kucharska Nikola, Katarzyna Gładysz, Joanna Wajs, Paweł Łaczek, Zwierzęta, które zniknęły, tłum. Young Hwa Kim, Nolkungri (2020)

 • Loth Ignaciuk Agata, Bartłomiej Ignaciuk, Doba na oceanie. Jak przepłynąć Atlantyk kajakiem?, tłum. Jiwon Lee, SANHA Publishing (2020)

 • Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, Dawno temu w Mamoko, tłum. Estera Czoj, Dourei Publications (2012)
 • Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, Którędy do Yellowstone?, tłum. Young Hwa Kim, Hong Seok/Pulbit (2021)

 • Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, Miasteczko Mamoko, tłum. Estera Czoj, Dourei Publications (2012)
 • Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, Tu jesteśmy, Pulbit Publishing (2012)
 • Mizielińska Aleksandra, Daniel Mizieliński, Zjedz to sam, tłum. Young-Hwa Kim, Hong Seok (2020)

 • Paszkiewicz Anna, Kasia Walentynowicz, Coś i Nic, tłum. Sung-Eun Choi, Yellowstone Publishing (2021)

 • Sapkowski Andrzej, Chrzest ognia, tłum. Jiwone Lee, Jeumedia (2019)

 • Sapkowski Andrzej, Czas pogardy, tłum. Jiwone Lee, Jeumedia (2018)

 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Drzewa, tłum. Jiwone Lee, Pulbit Publishing Company (2018)

 • Socha Piotr, Pszczoły, tłum. Ji-won Lee, Pulbit Publishing (2017)
 • Stanny Janusz, Baśń o królu Dardanelu, tłum. Ji-won Lee, Yeoyoudang Publishing (2010)
 • Stanny Janusz, O malarzu rudym jak cegła, tłum. Ji-won Lee, Yeoyoudang Publishing (2010)
 • Szymborska Wisława, Lektury nadobowiązkowe, tłum. SungEun Choi, Spring Day's Book (2018)

 • Utnik-Strugała Monika, Mamma mia, tłum. Jiwone Lee, Pulbit Publishing (2017)

KUBA

 • Morawski Stefan, Wybór tekstów, tłum. Desiderio Navarro, Criterios (2006)

LIBAN

 • Gombrowicz Witold, Dziennik. Tom I, tłum. Agnieszka Piotrowska, Bahaei Motasem, Manuszrat al-Dżamal / Al-Kamel Verlag (2017)

 • Gombrowicz Witold, Dziennik, tłum. Agnieszka Piotrowska, Bahaci Motasem, Al.-Kamel Verlag (2018)
 • Gombrowicz Witold, Dziennik. Tom II, tłum. Agnieszka Piotrowska, Bahaei Motasem, Manuszrat al-Dżamal / Al-Kamel Verlag (2019)

 • Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, tłum. Abir Merei, Manuszrat al-Dżamal / Al-Kamel Verlag (2018)

 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Hatif Janabi, Dar Al Mada (2023)

 • Subart Jan, Handlarz wspomnień albo bitwa poetów, tłum. Georg Yacoub, Dar al Adab - The House of Literature (2012)

LITWA

 • Antologia (Czeladnik czasu. Śladami Czesława i Oskara Miłoszów), Homo Liber (2010)
 • Bardach Juliusz, Wybór tekstów, tłum. Rimvydas Petrauskas,  Adai (2009)
 • Batko Zbigniew, Z powrotem, tłum. Ryte Janauskaite, Leidykla Gelmes (2016)
 • Bieńkowski Dawid, Nic, tłum. Kazys Uscila, Mintis Publishing House (2007)
 • Buchowski Krzysztof, Litwomani i polonizatorzy, tłum. Irena Aleksaitė, Baltos Lankos (2011)
 • Czerwinska-Rydel Anna, Katarzyna Bogucka, Co tu jest grane?, tłum. Biruta Jonuškaite, Institute of Social Innovations (2020)

 • Dehnel Jacek, Lala, tłum. Biruté Jonuškaité, Kronta (2009)
 • Duczmal Małgorzata, Jagiellonowie, tłum. Birutė Mikalonienė, Vyturys Jarutis, Science and Encyclopaedia Publishing Institute (2008)
 • Gałczyński K.I., Młynek do kawy, tłum. Vytas Deksnys, Vario Burnos (2005)
 • Gawryluk Barbara, Tutu. Opowieść o śwince, która marzyła o rajskiej wyspie, tłum. Biruta Augustiniene, Social Innovation Institute (2020)

 • Giedroyc Jerzy, Czesław Miłosz, Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz Listy 1973-2000, tłum. Kazys Uscila, Mintis (2017)

 • Gombrowicz Witold, Ferdydurke, tłum. Irena Aleksaité, Lithuanian Writers' Union Publishers (2004)
 • Gombrowicz Witold, Kosmos, tłum. Vytautas Deksnys, Baltos Lankos (2008)
 • Gombrowicz Witold, Opętani, tłum. Irena Aleksaitė, Baltos Lankos (2011)
 • Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk, tłum. Irena Aleksaite, Baltos Lankos (2009)
 • Gretkowska Manuela, Kobieta i mężczyźni, tłum. Kazys Uscila, Mintis Publishing House (2008)
 • Grochowska Magdalena, Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu, tłum. Kazys Uscila, Mokslo ir enciklopediju leidybos centras (2016)
 • Grudziński Antoni, Fryderyk Chopin. Przewodnik po życiu i twórczości, tłum. Vyturys Jarutis, Science and Encyclopaedia Publishing Centre (2010)
 • Gruszka-Zych Barbara, Mój poeta, tłum. Birutė Jonuškaitė, Beata Piasecka, Naujosios Romuvos Fondas (2010)
 • Hen Józef, Mój przyjaciel Król, tłum. Vytautas Dekšnys, Publishing House of Vilnius Pedagogical University (2011)
 • Illg Jerzy, Mój Znak. Część II. Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, tłum. Birute Jonuškaite, Homo Liber (2011)
 • Kamiński Jarosław, Rozwiązła, Gimtasis Zodis (2013)
 • Kapuściński Ryszard, Chrystus z karabinem na ramieniu, tłum. Vytas Dekšnys, Kitos Knygos (2009)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Kazys Uscila, Mintis Publishing House (2008)
 • Karpowicz Ignacy, Gesty, tłum. Kazys Uscila, Vaga (2011)
 • Karski Piotr, W morze!, tłum. Lina Valioniene, Lithuanian Sea Museum (2020)

 • Kasdepke Grzegorz, A ja nie chcę być księżniczką, tłum. Biruta  Jonuškaite, Institute of Social Innovations (2017)

 • Kołakowski Leszek, Mini wykłady o maxi sprawach, tłum. Vyturys Jarutys, Science & Encyclopaedia Publishing Center (2020)

 • Krall Hanna, Król Kier znów na wylocie, tłum. Birute Jonuškaite, Homo Liber (2017)
 • Kraszewski Józef Ignacy, Ada, tłum. Irena Aleksaite, Gimtasis Zodis (2010)
 • Kraszewski Józef Ignacy, Wilno od poczatków jego do roku 1750. Tom III, tłum. Kazys Uscila, Mintis (2019)

 • Kruczyński Zenon, Farba znaczy krew, tłum. Vidas Morkunas, Metodika (2011)
 • Krzyżaniakowa Jadwiga, Ochmański Jerzy, Władysław II Jagiełło, tłum. Kazys Uscila, UAB. A. Semaska IR KO (2010)
 • Kuczok Wojciech, Gnój, tłum. Kazys Uscila, Mintis Publishing House (2005)
 • Kuźniak Angelika, Marlene, tłum. Irena Aleksaite, Gimtasis Zodis (2012)
 • Lem Stanisław, Eden, tłum. Nomeda Berkuviene, Eridanas (2006)
 • Lem Stanisław, Fiasko, tłum. Vidas Morkunas, Eridanas (2008)
 • Mackiewicz Józef, Drogi donikąd, tłum. Leonardas Vilkas, Adai (2008)
 • Mackiewicz Józef, Prawda w oczy nie kole, Naujasis Židinys-Aidai (2015)
 • Makuszyński Kornel, Szatan z siódmej klasy, tłum. Ryte Janauskaite, Gimtasis Zodis (2005)
 • Makuszyński Kornel, Awantura o Basię, tłum. Ryte Janauskaite, Gimtasis Zodis (2007)
 • Maleszka Andrzej, Czerwone krzesło, Gelmes Publishing (2015)
 • Maleszka Andrzej, Magiczne drzewo/ Czerwone krzesło, tłum. Ryte Janauskaite, Gelmes (2016)
 • Maleszka Andrzej, Tajemnica mostu, Gelmes Publishing (2015)
 • Maleszka Andrzej, Magiczne drzewo/ Tajemnica mostu, tłum. Ryte Janauskaite, Gelmes (2017)
 • Masłowska Dorota, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, tłum. Vytas Deksnys, Kitos Knygos (2007)
 • Meysztowicz Walerian, Gawędy o czasach i ludziach, tłum. Tomas Vyšniauskas, Adai Publishing House (2004)
 • Miłosz Czesław, Abecadło, tłum. Vytautas Dekšnys, Publishing House AIDAI (2011)
 • Miłosz Czesław, Rodzinna Europa, tłum. Juozas Tumelis, Apostrofa (2011)
 • Miłosz Czesław, Traktat poetycki (z moim komentarzem), tłum. Tomas Venclova, APOSTROFA (2020)
 • Miłosz Czesław, Venclova Tomas, Powroty do Litwy, Leidykla VAGA (2014)
 • Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, tłum. Almis Grybauskas, Lithuanian Writer's Union Publishers (2011)
 • Miłosz Czesław, Giedroyc Jerzy, Listy 1952-1963, tłum. Kazys Uscila, Mintis Publishing House (2009)
 • Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, Cichocki Sebastian, S.Z.T.U.K.A., tłum. Irena Aleksaite, Modern Art Center (2013)
 • Modzelewski Karol, Barbarzyńska Europa, tłum. Vytautas Deksnys, Mintis Publishing House (2007)
 • Myśliwski Wiesław, Ostatnie rozdanie, tłum. Kazys Uscila, Mintis (2019)

 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Kazys Ucila, Mintis Publishing House (2009)
 • Myśliwski Wiesław, Ucho igielne, tłum. Kazys Uscila, Mintis (2020)

 • Myśliwski Wiesław, Widnokrąg, tłum. Vyturys Jarutis, Lietuvos Rašytoju Sąjungos Leidykla (2017)
 • Nowak Katarzyna T., Moja mama czarownica, tłum. Irena Aleksaite, Gimtasis Zodis (2008)
 • Piątkowska Renata, Która to Malala?, tłum. Birute Jonuškaite, 700 eilučiuleidykla (2017)
 • Piątkowska Renata, Która to Malala?, tłum. Biruta  Jonuškaite, Institute of Social Innovations (2018)

 • Różewicz Tadeusz, 4 poematy ze zbioru "Niepokój", tłum. Vytas Dekšnys, Vario Burnos (2004)
 • Różewicz Tadeusz, Wybór wierszy, tłum. Eugenijus Ališanka, Apostrofa (2017)
 • Rylski Eustachy, Warunek, tłum. Kazys Uscila, Mintis Publishing House (2008)
 • Ryrych Katarzyna, Łopianowe pole, tłum. Odeta Venckaviciene, Vsį Terra Publica (2019)

 • Sapkowski Andrzej, Chrzest ognia, tłum. Vidas Morkunas, Eridanas (2006)
 • Sapkowski Andrzej, Czas pogardy, tłum. Vidas Morkunas, Eridanas (2006)
 • Sapkowski Andrzej, Krew elfów, tłum. Vidas Morkunas, Eridanas (2006)
 • Seredyka Jan, Księżniczka i chudopachołek, tłum. Vytautas Deksnys, Publishing House of Vilnius Pedagogical University (2009)
 • Skarga Barbara, Granice historyczności, tłum. Vytautas Deksnys, Mintis Publishing House (2008)
 • Soból Marek, Mojry, tłum. Kazys Uscila, Mintis Publishing House (2006)
 • Socha Piotr, Pszczoły, tłum. Kazys Uscila, DebesuGanyklos (2017)
 • Stabryła Stanisław, Mitologia dla dorosłych, tłum. Kristina Ramanauskaite Skirmante, Ona Slavenaite, Mintis Publishing House (2001)
 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, tłum. Vytautas Deksnys, Kitos Knygos (2006)
 • Stelmaszyk Agnieszka, Tajemnica klejnotu Nefertiti cz. I - kroniki Archeo, tłum. Kazys Uscila, Nieko rimto (2017)
 • Strzelczyk Jerzy, Zapomniane narody Europy, tłum. Vytautas Dekšnys, Mintis Publishing House (2009)
 • Szeliga Madlena, Horror, tłum. Biruta Augustininiene, Social Innovation Institute (2021)
 • Szczeklik Andrzej, Katharsis, Mintis Publishing House (2013)
 • Szczeklik Andrzej, Katharsis, tłum. Kazys Uscila, Mintis (2016)
 • Szczeklik Andrzej, Kore, tłum. Kazys Uscila, Mintis Publishing House (2009)
 • Tatarkiewicz Władysław, Dzieje sześciu pojęć, tłum. Tamara Bairašauskaite, Vaga (2006)
 • Tatarkiewicz Władysław, O szczęściu, Science and Encyclopaedia Publishing Centre (2015)
 • Terakowska Dorota, Córka czarownic, tłum. Irena Aleksaite, Gimtasis Zodis (2006)
 • Terakowska Dorota, Poczwarka, tłum. Vytas Deksnys, Lithuanian Writer's Union Publishers (2006)
 • Terakowska Dorota, Tam gdzie spadają anioły, tłum. Irena Aleksaite, Gimtasis Zodis (2006)
 • Terakowska Dorota, Ono, tłum. Irena Aleksaite, Gimtasis Zodis (2006)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Vyturys Jarutis, Lithuanian Writers’ Union Publishers (2019)

 • Tokarczuk Olga, Dom dzienny dom nocny, tłum. Vyturys Jarutis, Strofa (2007)
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inny czasy, tłum. Vyturys Jarutis, Strofa (2000)
 • Tulli Magdalena, Włoskie szpilki, tłum. Birute Jonuškaite, Lithuanian Writer's Union Publishers (2014)
 • Tyszka Agnieszka, Zosia z ulicy kociej, tłum. Irena Aleksajte, UAB Presvika (2014)
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Nienasycenie, tłum. Irena Aleksaite, Odilė (2021)

 • Zagajewski Adam, Dwa miasta, tłum. Kazys Uscila, Vaga (2013)
 • Zagajewski Adam, Utwory wybrane, tłum. Eugenijus Ališanka, Kronta (2011)
 • Zanussi Krzysztof, Strategie życia, czyli jak zjeść ciastko i je mieć, tłum. Kazys Uscila, VAGA Publishers (2018)

 • Znamierowska-Prüfferowa Maria, Wilno miasto sercu najbliższe, tłum. Viktorija Skliutaité, Alma Littera (2009)

ŁOTWA

 • Iwaszkiewicz Jarosław, Panny z Wilka, tłum. Ingmara Balode, Neputns (2019)

 • Kosmowska Barbara, Tru, tłum. Ingmara Balode, Pētergailis (2019)

 • Łoziński Mikołaj, Reisefieber, tłum. Ingmara Balode, 1/4 Satori (2008)
 • Łoziński Mikołaj, Bajki dla Idy, tłum. Indmara Balode, Liels un Mazs (2010)
 • Madeyska Ewa, Król, tłum. Ingmara Balode, Pētergailis (2019)

 • Madeyska Ewa, Okularki, tłum. Ingmara Balode, Pētergailis (2019)

 • Masłowska Dorota, Między nami dobrze jest, tłum. Zane Štala, Mansards (2016)
 • Miłosz Czesław, Rodzinna Europa, tłum. Māris Salējs, Zvaigzne ABC Publishers (2011)
 • Miłosz Czesław, Te korytarze. Wybór wierszy, tłum. Dagnija Dreika, Daugava Publishing House (2013)
 • Mizielińska Aleksandra, Mizieliński Daniel, Mapy, tłum. Zane Štala, Kartes (2017)
 • Orłoń Marian, Ostatnia przygoda detektywa Noska. Detektyw Nosek i porywacze. Jak detektyw Nosek zadziwił Lipki Nowe, tłum. Ingmara Balode, Pētergailis (2020)

 • Szczypiorski Andrzej, Początek, tłum. Irena Birzvalka, Harro von Hirschheydt SIA (2005)
 • Taraska Anna, Daria Solak, Kropka z błędem, tłum. Ingmara Balode, Pētergailis (2020)

 • Tulli Magdalena, W czerwieni, tłum. Silvija Brice, Atena (2004)
 • Wechterowicz Przemysław, Proszę mnie przytulić, tłum. Ingmara Balode, SIA Liels un mazs (2018)

 • Wicha Marcin, Rzeczy, których nie wyrzuciłem, tłum. Ingmara Balode, Apgāds Mansards (2020)

 • Zagajewski Adam, Wybór wierszy, tłum. Ingmar Balode, 1/4 Satori (2009)

MACEDONIA

 • Bart Andrzej, Fabryka Muchołapek, tłum. Michaił Warakoski, Makedonska Rech (2011)
 • Bator Joanna, Ciemno, prawie noc, Makedonika Litera(2014)
 • Bator Joanna, Piaskowa Góra, tłum. Aneta Todewska, Makedonska Rech (2012)
 • Conrad Joseph, W oczach Zachodu, tłum. Andrej Jovanchevski, Begemot (2019)

 • Gombrowicz Witold, Bakakaj, tłum. Filip Dimevski, Begemot (2019)

 • Gombrowicz Witold, Ferdydurke, tłum. Filip Dimevski, Begemot Dooel Skopje (2014)
 • Gombrowicz Witold, Kosmos, tłum. Filip Dimevski, Begemot Dooel Skopje (2012)
 • Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk, tłum. Filip Dimevski, Begemot Dooel Skopje (2012)
 • Grabiński Stefan, Wybór nowel, tłum. Lidia Tanuszewskaja, Begemot Dooel Skopje (2012)
 • Grochola Katarzyna, Nigdy w życiu, tłum. Aneta Toderska, Makedonska Rech (2008)
 • Gutowska-Adamczyk Małgorzata, 110 ulic, tłum. Aneta Todewska, Makedonska Rech (2012)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Biała noc miłości, tłum. Lidija Tanuszevska, ILI-ILI
 • Janczarski Czesław, Miś Uszatek, tłum. Aleksandra Bubevska, Templum (2018)

 • Jędrzejewska-Wróbel Roksana, Humorz Hipolita Kabla, tłum. Filip Dimevski, Behemot (2017)
 • Kapuściński Ryszard, Imperium, tłum. Lidia Tanuszewskaja, Begemot Dooel Skopje (2014)
 • Kapuściński Ryszard, Jeszcze jeden dzień życia, tłum. Lidja Tanuszewska, Behemot (2017)
 • Karpowicz Ignacy, Sońka, tłum. Filip Dimevski, Behemot (2017)
 • Kasdepke Grzegorz, W moim brzuchu mieszka jakieś zwierzątko, tłum. Filip Dimevski, Begemot (2017)
 • Kołakowski Leszek, 13 Bajek z Królestwa…, tłum. Matej Kacorovski, NIK LIST
 • Korczak Janusz, Król Maciuś Pierwszy, tłum. Zvonko Dimoski, Vostok (2022)

 • Krajewski Marek, Śmierć w Breslau, tłum. Filip Dimevski, Begemot Dooel Skopje (2012)
 • Lem Stanisław, Cyberiada, tłum. Milica Mirkulovska, Antolog Books (2018)
 • Lem Stanisław, Eden, tłum. Milica Mirkulovska, Antolog Books (2021)

 • Lem Stanisław, Solaris, tłum. Milica Mirkułowska, Antolog (2016)
 • Lipska Ewa, Wybór poezji, tłum. Petre Nakovski, ViG Zenica DOOO Skopje (2014)
 • Maleszka Andrzej, Magiczne drzewo. Czerwone krzesło, tłum. Zvonko Dimoski, Ars Lamina (2018)

 • Maleszka Andrzej, Magiczne drzewo. Czerwone krzesło, tłum. Zwonko Dimoski, Libi (2017)
 • Mikołajewski Jarosław, Wędrówka Nabu, tłum. Zvonko  Dimoski, Ars Lamina (2019)

 • Miłosz Czesław, Dolina Issy, tłum. Sana Michajłowska, ViG Zenica DOOO Skopje (2014)
 • Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, tłum. Filip Dimevski, Begemot (2019)

 • Miłoszewski Zygmunt, Uwikłanie, tłum. Filip Dimevski, Antolog Books (2018)

 • Miłoszewski Zygmunt, Ziarno prawdy, tłum. Lidia Tanuszewskaja, Begemot Dooel Skopje (2014)
 • Norwid Cyprian, Wybór nowel, tłum. Lidia Tanuszewskaja, Begemot Dooel Skopje (2012)
 • Orzeszkowa Eliza, Ostatnia miłość, tłum. Ilija  Trajkovski, Martina commerce (2018)

 • Piątkowska Monika, Nikczemne historie, tłum. Aneta Todewska, Makedonska Rech (2011)
 • Pilch Jerzy, Inne rozkosze, tłum. Milica Mirkułowska, Antolog (2015)
 • Pilot Marian, Pióropusz, tłum. Aneta Sapeta, Makedonska Rech (2013)
 • Prus Bolesław, Nowele, tłum. Filip Dimevski, Begemot Dooel Skopje (2012)
 • Reymont Władysław, Bunt, tłum. Zwonko Dimoski, Wostok (2017)
 • Reymont Władysław, Ziemia obiecana, tłum. Filip  Dimevski, Begemot (2019)

 • Rigall Grażyna, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Humory Hipolita Kabla, tłum. Filip Dimevski, Begemot (2018)

 • Ryrych Katarzyna, Łopianowe pole, tłum. Milica Mirkulovska, Antolog Books (2020)

 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe. Sanatoriumpod Klepsydrą, tłum. Lidia Tanuszewskaja, Begemot Dooel Skopje (2010)
 • Schulz Bruno, Utwory rozproszone. Jesień, Republika marzeń, Kometa, Ojczyzna, Begemot Dooel Skopje (2014);
 • Sienkiewicz Henryk, Krzyżacy, tłum. Filip Dimiewski, Natalia Łukomska, Begemont Dooel Skopje (2009)
 • Sienkiewicz Henryk, Nowele ludowe, Nowele amerykańskie, tłum. Filip Dimevski, Natalia Łukomska, Begemot Dooel Skopje (2011)
 • Sienkiewicz Henryk, Ogniem i mieczem, tłum. Filip Dimevski, Begemot (2017)

 • Stasiuk Andrzej, Biały kruk, tłum. Milica Mirkulowska, Antolog (2014)
 • Stasiuk Andrzej, Taksim, tłum. Milica Mirkułowska, Antolog (2016)
 • Szczygieł Mariusz, Zrób sobie raj, tłum. Zvonko Dimoski, Vostok (2019)

 • Szymanowicz Maciej, Najmniejszy słoń świata, tłum. Filip Dimevski, Begemot (2020)

 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, tłum. Lidia Tanuszewskaja, Makedonska Rech, (2006)
 • Tokarczuk Olga, E.E., tłum. Lidia Tanuszewskaja, Antolog (2012)
 • Tuszyńska Agata, Narzeczona Szchulza, tłum. Milica Mirkułowska, Antolog (2016)
 • Tuszyńska Agata, Oskarżona Wiera Gran, tłum. Milica Mirkulowska, Antolog (2014)
 • Twardoch Szczepan, Morfina, tłum. Ilija Trajkowski, Begemot (2016)
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Pożegnanie jesieni, tłum. Aneta Todiewska, Makedonska Rech (2010)
 • Witkowski Michał, Lubiewo, tłum. Zvonko Dimovski, Ars Lamina (2014)
 • Varga Krzysztof, Aleja Niepodległości, tłum. Milica Mirkulowska, Antolog (2012)
 • Zapolska Gabriela, Menażeria ludzka, tłum. Ilija Trajkovski, Martina commerce (2019)

 • Żeromski Stefan, Ludzie bezdomni, tłum. Ilija Trajkovski, Martina Commerce (2017)

 • Żeromski Stefan, Opowiadania, tłum. Filip Dimevski, Begemot (2021)

 • Żeromski Stefan, Przedwiośnie, tłum. Naum Trajanovski, ViG Zenica (2019)

MALTA

 • Szymanowicz Maciej, Ale auta! Odjazdowe historie samochodowe, tłum. Emanuel Tanti, Merlin (2021)

MAROKO

 • Mickiewicz Adam, Sonety Krymskie, tłum. Yousef Shhadeh, Kalimate (2012)

MEKSYK

 • Antologia polskiego reportażu, tłum. Mercedes Escamilla, Iwona Kasperska, Hanna Stochnialek, Universidad Veracruzana (2015)
 • Fiedorczuk Julia, Poezje wybrane, tłum. Gerardo Beltrán, Laotrarevista (2017)
 • Gombrowicz Witold, Dziennik. Wybór, tłum. Sergio Pitol, El cuenco de plata (2016)
 • Lipska Ewa, Wyjście awaryjne (Antologia), tłum. Abel Murcia, Buró Blanco (2012)
 • Mrożek Sławomir, Emigranci, tłum. David Psalmon, Edyta Rzewuska, TeatroSinParedes (2008)
 • Szymborska Wisława, Wystarczy, tłum. Abel Murcia, Beltran Gerardo, Buró Blanco (2013)
 • Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Wybór wierszy, tłum. Marta Cichocka, Ediciones Atrasalante (2018)

 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, Editorial Oceano de Mexico (2013)

MONGOLIA

 • Mizielińscy Aleksandra i Daniel, Mapy, tłum. Gerelmaa Lhagvasuren, Monsudar (2021)
 • Ryrych Katarzyna, Łopianowe pole, tłum. Batbayar Bat-Erdene, Nepko Kids (2021)

NIEMCY

 • Antologia polskiej poezji: Das reicht für eine Irrfahrt durch Polen, Leipziger Literaturverlag (2010)
 • Amejko Lidia, Żywoty świętych osiedlowych, tłum. Bernard Hartmann, Dumont Buchverlag (2010)
 • Bardijewska Liliana, Zielony wędrowiec, tłum. Ilaria De Nuzzo, Knabe Verlag Weimar (2017)
 • Bargielska Justyna, Małe lisy, tłum. Lisa Palmes, Klak Verlag Jörg Becken & Ingo Markert GbR (2014)
 • Bart Andrzej, Fabryka Muchołapek, tłum. Albrecht Lempp, Schöffling &s Co. (2011)
 • Bart Andrzej, Rewers, tłum. Albrecht Lempp, Schöffling & Co. (2014)
 • Bartosik Anna, Gwis Asia, Na ratunek! czyli medycyna dawniej i dziś, tłum. Marlena Breuer, Knesebeck Verlag (2022)
 • Bator Joanna, Piaskowa Góra, tłum. Ester Kinsky, Suhrkamp (2011)
 • Bereś Witold, Burnetko Krzysztof, Marek Edelman. Życie. Po prostu, tłum. Barbara Kulinska-Krautmann, Parthas (2009)
 • Białoszewski Miron, Tajny Dziennik, tłum. Dagmara Kraus, edition.fotoTAPETA (2012)
 • Białuński Grzegorz, Kształtowanie się społeczeństwa Prus Krzyżackich i Książęcych na obszarze Wielkiej Puszczy (do 1568), tłum. Michael Esch, Verein für Familienforschung in Ost-und Westpreußen (2009)
 • Bieńczyk Marek, Terminal, tłum. Karin Wolff, Verlag Dr. Tibor Schaefer (2007)
 • Boglar Krystyna, Klementyna lubi kolor czerwony, tłum. Thomas Weiler, Gerstenberg Verlag (2019)
 • Bonda Katarzyna, Pochłaniacz, tłum. Paulina Schulz, Heyne (2017)
 • Borowski Tadeusz, Wybór opowiadań, tłum. Friedrich Griese, Schöffling & Co. (2006)
 • Bujko Mirosław M., Złoty pociąg, tłum. Friedrich Griese, DTV (2006)
 • Chutnik Sylwia, Kieszonkowy atlas kobiet, tłum. Antje Ritter-Jasińska, Vliegen (2010)
 • Chwalba Andrzej, III Rzeczpospolita. Raport specjalny, tłum. Andreas R. Hofmann, Harrassowitz (2008)
 • Chwin Stefan, Kartki z dziennika. Dziennik dla dorosłych, tłum. Marta Kijowska, edition.fotoTAPETA (2014)
 • Cichocki Marek, Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii, tłum. Hans Georg Njemz, Harrassowitz Verlag (2020)
 • Cygan Jacek, Klezmer. Opowieść o życiu Leopolda Kozłowskiego Kleinmana, tłum. Paulina Schulz, Wilhelm Fraenger Institut Berlin / Metropol Verlag (2012)
 • Czaplewska Joanna, Katja Widelska, Elzbieta Palasz, Janusz Górski, Trzy, Dwa, Raz, Günter Grass, tłum. Thomas Weiler, Susanna Rieder Verlag (2019)
 • Czerwińska-Rydel Anna, Ignerska Marta, Wszystko gra, tłum. Olaf Kuhl, mixtvision Mediengesellschaft (2013)
 • Dąbrowski Tadeusz, Bezbronna kreska, tłum. Renate Schmidgall, Schöffling & Co. (2019)
 • Domosławski Artur, Kapuściński non-fiction, tłum. Antje Ritter-Jasińska, Benjamin Voelkel, BEBUG / Rotbuch (2014)
 • Dzikowski Błażej, Brokat w oku, freiraum-verlag UG (hb) (2015)
 • Dziubak Emilia, Niezwykłe przyjaźnie. W świecie roślin i zwierząt, tłum. Thomas Weiler, arsEdition (2020)
 • Dziubak Emilia, Opowiem ci, mamo, co robią dinozaury, tłum. Thomas Weiler, arsEdition (2019)
 • Edelman Marek, I była miłość w getcie, tłum. Joanna Manc, Schöffling & Co. (2011)
 • Goczoł Jan, Antologia wierszy z lat 1964-2007, tłum. Urszula Usakowska-wolff i Manfred Wolff, POP-Verlag (2007)
 • Gombrowicz Witold, Kronos, tłum. Olaf Kühl, Carl Hanser Verlag (2015)
 • Grudzińska-Gross Irena, Miłosz i Brodski. Pole Magnetyczne, tłum. Lisa Palmes, Peter Lang (2011)
 • Grynberg Henryk, Prawda nieartystyczna / Monolog polsko-żydowski, tłum. Lothar Quinkenstein, Hentrich & Hentrich Verlag Berlin (2013)
 • Grynberg Henryk, Uchodźcy, tłum. Lothar Quinckenstein, Arco Verlag (2018)
 • Grynberg Henryk, Zwycięstwo. Ojczyzna, tłum. Vera Cerny, Lothar Quinkenstein, Hentrich & Hentrich Verlag Berlin (2015)
 • Grynberg Henryk, Żydowska wojna i zwycięstwo, Ojczyzna, tłum. Vera Cerny, Lothar Quinkenstein, Hentrich&Hentrich Verlag (2016)
 • Hartwig Julia, Wiersze wybrane, tłum. Bernard Hartmann, Neue Kritik (2013)
 • Helbig Brygida, Anioły i świnie, tłum. Lothar Quinkenstein, Freiraum Verlag (2016)
 • Helbig Brygida, Enerdowce i inne ludzie, tłum. Paulina Schulz-Gruner, freiraum-verlag UG (hb) (2015)
 • Helbig Brygida, Niebko, tłum. Brygida Helbig, Natalie Buschhorn, KLAK Verlag (2018)
 • Herling-Grudziński G., Inny Świat, tłum. Hansjürgen Wille, Carl Hanser (2001)
 • Huelle Paweł, Castorp, tłum. Renate Schmidgall, Verlag C.H.Beck (2005)
 • Huelle Paweł, Felietony z Gazety Wyborczej, Rospo (1999)
 • Huelle Paweł, Mercedes Benz, tłum. Renate Schmidgall, C.H. Beck (2006)
 • Huelle Paweł, Ostatnia wieczerza, tłum. Renate Schmidgall, C.H.Beck (2008)
 • Jagielski Wojciech, Nocni wędrowcy, tłum. Lisa Palmes, Transit Buchverlag (2009)
 • Jakubowska-Fijałkowska Genowefa, Wybór wierszy, tłum. Urszula Usakowska-Wolff, POP-Verlag (2011)
 • Jarosz Maria, Obyś żył w ciekawych czasach. Fakty, wydarzenia, anegdoty, tłum. Matthias Barełkowski, Harrassowitz (2013)
 • Jaszczuk Paweł, Foresta Umbra, tłum. Barbara Samborska, Deutscher Taschenbuch (2009)
 • Kapuściński Ryszard, Busz po polsku, tłum. Martin Pollack, Renate Schmidgall, Eichborn (2009)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Martin Pollack, Eichborn (2005)
 • Karpowicz Ignacy, Sońka, tłum. Katharina Kowarczyk, Berlin Verlag (2017)
 • Karski Jan, Story of a Secret State/Mon témoignage devant le monde, tłum. Franka Reinhart, Ursel Schäfer, Antje Kunstmann (2010)
 • Kijowska Marta, Stanisław Jerzy Lec zum 100 Geburtstag, Carl Hanser (2007)
 • Kołakowski Leszek, Mini wykłady o maxi sprawach, tłum. Dietrich Scholze, Reclam Leipzig (2000)
 • Kołakowski Leszek, O co nas pytają wielcy filozofowie, tłum. Nina Kozłowski, Reclam Leipzig (2005)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś Pierwszy, tłum. Lisa Palmes, Kampa Verlag (2022)

 • Kornhauser Julian, Dom, sen, gry dzieciece, tłum. Kirsti Dubeck, Deutsches Kulturforum Östliches Europa (2003)
 • Kosiński Dariusz, Teatra polskie. Historie, tłum. Andreas Volk, lrich Heiße, Benjamin Voelkel, Verlag Theater der Zeit (2011)
 • Kowalewska Hanna, Tego lata w Zawrociu, tłum. Karin Wolff, Claasen (2000)
 • Krajewski Marek, Dżuma w Breslau, tłum. Paulina Schulz, DTV (2009)
 • Krajewski Marek, Festung Breslau, tłum. Paulina Schulz, DTV (2007)
 • Krajewski Marek, Koniec świata w Breslau, tłum. Paulina Schulz, DTV (2006)
 • Krajewski Marek, Widma w mieście Breslau, tłum. Paulina Schulz, DTV (2006)
 • Krall Hanna, Biała Maria, tłum. Bernhard Hartmann, Verlag Neue Kritik (2014)
 • Krall Hanna, Król kier znów na wylocie, tłum. Renatew Schmidgall, Neue Kritik (2007)
 • Krall Hanna, Różowe strusie pióra, tłum. Bernard Hartmann, Neue Kritik (2011)
 • Kruszyński Zbigniew, Na lądach i morzach, tłum. Esther Kinsky, DVA (2005)
 • Książek Michał, Droga 816, tłum. Renate Schmidgall, S. Fischer Verlag (2018)
 • Kujawska Ewa, Dom Małgorzaty, tłum. Steffen Hänschen, Verlag Hans Schiller (2009)
 • Lem Stanisław, Listy. Albo opór materii, tłum. Barbara Kulinska-Krautmann, Parthas (2008)
 • Libera Michał, Michał Mendyk, Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński, MUZYKA, tłum. Thomas Weiler, Moritz Verlag (2019)
 • Liskowacki Artur Daniel, Eine kleine, tłum. Joanna Manc, Knaus Verlag (2003)
 • Lipka Sztarbałło Krystyna, Łazienkowe pytania, Gerstenberg Verlag GmbH & Co. KG (2015)
 • Loth-Ignaciuk Agata, Bartlomiej Ignaciuk, Doba na oceanie. Jak przepłynąć Atlantyk kajakiem?, tłum. Marlena Breuer, Gerstenberg Verlag (2019)
 • Ławrynowicz Marek, Diabeł na dzwonnicy, tłum. Renate Schmidgall, C.H.Beck
 • Ławrynowicz Marek, Kino Szpak, tłum. Renate Schmidgall, C.H. Beck (2002)
 • Łoziński Mikołaj, Książka, tłum. Marlena  Breuer, edition.fotoTAPETA (2018)
 • Łubieński Tomasz, 1939 - zaczęło się we wrześniu, tłum. Antje Ritter-Jasińska, edition.fotoTAPETA (2009)
 • Machowiak Aleksandra, Mizieliński Daniel, DOMEK, tłum. Dorota Stroińska, Moritz Verlag (2009)
 • Malanowska Kaja, Mgła, tłum. Lisa Palmes, Goldmann Verlag (2021)
 • Masłowska Dorota, Paw Królowej, tłum. Olaf Kühl, Kiepenheuer & Witsch (2006)
 • Matuszek Gabriela (red.),Postmosty. Polacy i Niemcy w nowej Europie. Pamięci Henryka, tłum. Brygida Helbig, Antje Ritter-Jasinska, Heidemarie Petersen, Georg Olms-Verlag (2008)
 • Miłoszewski Zygmunt, Domofon, tłum. Jan i Katarzyna Opilka, DTV (2007)
 • Misiak Anna Maja, Judyta. Postać bez granic, tłum. Anna Maja Misiak, Wulfhard Stahl, Aisthesis (2009)
 • Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, Mapy, tłum. Thomas Weiler, Moritz Verlag (2013)
 • Mizieliński Daniel, Solarz Ewa, Mizielińska Aleksandra, D.E.S.I.G.N., tłum. Dorota Stroińska, Moritz Verlag (2010)
 • Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, Cichocki Sebastian, SZ.T.U.K.A, tłum. Thomas Weiler, Moritz Verlag (2012)
 • Nahacz Mirosław, Bombel, tłum. Renate Schmidgall, Weissbooks (2008)
 • Nałkowska Zofia, Medaliony, tłum. Marta Kijowska, Schöffling & Co. (2021)
 • Niemiec Maciej, Wybór wierszy, Luxbooks Christian Lux Velag (2011)
 • Norwid Cyprian, Rzecz o wolności słowa, tłum. Peter Gehrisch, Leipziger Literaturverlag (2011)
 • Norwid Kamil Cyprian, Vade-mecum, tłum. Peter Gehrisch, Leipziger Literaturverlag (2017)
 • Nowak Włodzimierz, Obwód głowy, tłum. Joanna Manc, Eichborn (2007)
 • Nurowska Maria, Imię Twoje, tłum. Paulina Schulz, DTV (2007)
 • Odojewski Włodzimierz, Czas odwrócony, tłum. Barbara Schaefer, DTV (2016)
 • Odojewski Włodzimierz, Nie można cię samego zostawić o zmierzchu; Cyrk przyjechał, cyrk odjechał, tłum. Barbara Schaefer, Schirmergraf (2008)
 • Odojewski Włodzimierz, Sezon w Wenecji, tłum. Barbara Schaefer, Schirmergraf (2007)
 • Ostałowska Lidia, Farby wodne, Klak Verlag Jörg Becken & Ingo, tłum. Lisa Palmes, Markert GbR (2014)
 • Parys Magdalena, Magik, tłum. Lothar Quinkenstein, freiraum-verlag UG (2018)
 • Parys Magdalena, Tunel, tłum. Paulina Schulz, Prospero Verlag (2014)
 • Pawlak Paweł, Jajuńciek, tłum. Adam Jaromir, Gimpel (2007)
 • Paziński Piotr, Pensjonat, tłum. Benjamin Voelkel, edition.fotoTAPETA (2013)
 • Poniatowski Stanisław Fürst, Dziennik podróży przez niemieckie landy w roku 1784, tłum. Ingo Pfeifer, Mitteldeutscher Verlag (2017)
 • pod red. Joanny Krakowskiej i Andreasa Volka, Polski dramat współczesny, tłum. Andreas Volk, Bernhard Hartman, Theater der Zeit (2016)
 • Różewicz Tadeusz, Nasz starszy brat, tłum. Bernhard Hartmann, Alois  Woldan, Harrassowitz Verlag (2021)
 • Różewicz Tadeusz, Wybór wierszy, tłum. Bernard Hartmann, Verlag Karl Stutz (2011)
 • Różycki Tomasz, Bestiarium, tłum. Marlena Breuer, Edition fotoTapeta (2016)
 • Różycki Tomasz, Dwanaście stacji, tłum. Olaf Kühl, Luchterhand Literaturverlag (2006)
 • Rutkowski Krzysztof, Raptularz końca wieku. Paryskie Pasaże, tłum. Nina Kozlowski, Rospo (1999)
 • Sandauer Artur, Śmierć liberała, tłum. Ursula Usakowska-Wolff, Manfred Wolff, Pendragon (2001)
 • Sapkowski Andrzej, Boży bojownicy, tłum. Barbara Samborska, DTV (2006)
 • Sapkowski Andrzej, Czas Pogardy, tłum. Erik Simon, DTV (2008)
 • Sapkowski Andrzej, Lux perpetua, tłum. Barbara Samborska, DTV (2007)
 • Sapkowski Andrzej, Krew Elfów, tłum. Erik Simon, DTV (2008)
 • Sapkowski Andrzej, Narrenturm, tłum. Barbara Samborska, DTV (2005)
 • Skibiński Michał, Widziałem pięknego dzięcioła, tłum. Thomas Weiler, Prestel Verlag (2021)
 • Skibiński Michał, Widziałem pięknego dzięcioła, tłum. Eliza Marciniak, Prestel Verlag (2021)
 • Sobański Antoni, Cywil w Berlinie, tłum. Barbara Kulinska-Krautmann, Parthas (2006)
 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Drzewa, tłum. Thomas Weiler, Gerstenberg Verlag (2018)
 • Socha Piotr, Pszczoły, tłum. Thomas Weiler, Gerstenberg (2016)
 • Sowula Katarzyna, Zero osiemset, Tzuica (2007)
 • Springer Filip, Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u, tłum. Lisa Palmes, DOM (2014)
 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Stambułu (w antologii Old shores, new Argonauts), tłum. Renate Schmidgall, Suhrkamp (2009)
 • Steinhaus Hugo, Wspomnienia i zapiski, tłum. Alfred Müßiggang, Neisse Varlag Silvia & Detlef Krell (2009)
 • Strasburger Stanisław, Handlarz wspomnień, tłum. Simone Falk, Secession Verlag für Literatur (2018)
 • Szabłowski Witold, Jak nakarmić dyktatora, tłum. Paulina Schulz-Gruner, KATAPULT-Verlag (2021)
 • Szabłowski Witold, Tańczące niedźwiedzie, tłum. Joanna Manc, ars vivendi verlag (2020)
 • Szabłowski Witold, Zabójca z miasta moreli, tłum. Joanna Manc, Vilegen Verlag (2014)
 • Szagdaj Nadia, Sprawa pechowca, tłum. Paulina Schulz, Freiraum Verlag (2016)
 • Szaruga Leszek, Zdjęcie, tłum. Steffen Hänschen, Gabriele Schäfer (2009)
 • Szejnert Małgorzata, Czarny Ogród, tłum. Benjamin Voelkel, Deutsches Kulturforum Östliches Europa (2012)
 • Szolc Izabela, Cichy zabójca, tłum. Barbara Samborska, Prospero Verlag (2011)
 • Szolc Izabela, Martwy punkt, tłum. Barbara Samborska, Prospero Verlag (2013)
 • Szczeklik Andrzej, Kore, tłum. Albrecht Lempp, Herder (2010)
 • Szczerek Ziemowit, Przyjdzie Mordor i nas zje, tłum. Thomas Weiler, Voland&Quist (2017)
 • Szczygieł Mariusz, Gottland, tłum. Esther Kinsky, Suhrkamp (2008)
 • Szmaglewksa Seweryna, Dymy nad Birkenau, tłum. Marta Kijowska, Schöffling & Co. (2020)
 • Tazbir Janusz, Polska na zakrętach dziejów, tłum. Urszula Usakowska -Wolff , Manfred Wolff, Dr. Tibor Schaefer (2000)
 • Terakowska Dorota, Poczwarka, tłum. Andrea Műller, Treibgut Verlag Frank Schroeder (2009)
 • Tokarczuk Olga, Anna In w grobowcach świata, tłum. Esther Kinsky, Berlin Verlag (2007)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Esther Kinsky, Schöffling & Co. (2008)
 • Tokarczuk Olga, Księgi Jakubowe, Lisa Palmes;Lothar Quinkenstein, Kampa Verlag (2019)
 • Tokarczuk Olga, Opowiadania bizarne, tłum. Lothar Quinkenstein, Kampa Verlag (2020)
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inny czasy, tłum. Esther Kinsky, Berlin Verlag (2000)
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Doreen Daume, Schöffling & Co. (2011)
 • Tomaszewski Mieczysław, Fryderyk Chopin, tłum. Doreen Daume, Schott Music (2009)
 • Tryzna Tomek, Idź, kochaj, tłum. Agnieszka Grzybowska, Luchterhand Literaturverlag (2005)
 • Tulli Magdalena, Tryby, tłum. Esther Kinsky, Schöffling & Co. (2008)
 • Tulli Magdalena, W czerwieni, tłum. Esther Kinsky, DVA (2000)
 • Tuwim Julian, Pan Maluśkiewicz i wieloryb, tłum. Joanna Manc, Die Buchpiloten (2010)
 • Tuwim Julian, Wiersze dla dzieci. Wybór, tłum. Wolfgang von Polentz, Amalienpresse (2013)
 • Twardoch Szczepan, Królestwo, tłum. Olaf Kühl, Rowohlt Berlin Verlag (2020)
 • Twardoch Szczepan, Morfina, tłum. Olaf Kuhl, Rowohlt Berlin (2013)
 • Twardoch Szczepan, Wieloryby i ćmy, tłum. Olaf Kühl, Rowohlt Berlin Verlag (2019)
 • Umińska-Keff Bożena, Utwór o matce i ojczyźnie, tłum. Michael Zgodzay, Leipziger Literaturverlag (2010)
 • Utnik Strugała Monika, Anna Ładecka, Mamma Mia. Włochy dla dociekliwych, tłum. Katharina Wawrzon-Stewart, gestalten (2020)
 • Vogel Debora, Wybór tekstów, Arco Verlag (2014)
 • Walentynowicz Anna, Baszanowska Anna, Cień przyszłości, tłum. Eva Wiese, Instytut Badań nad Totalitaryzmem im. Hanny Arendt (2010)
 • Waniek Hanryk, Finis Silesiae, Neisse Varlag (2005)
 • Wildstein Bronisław, Dom wybranych, tłum. Herbert Ulrich, LIT Verlag (2019)
 • Wójcik Michał, Treblinka 43. Bunt w fabryce śmierci, tłum. Paulina Schulz-Gruner, Piper Verlag (2020)
 • Zagajewski Adam, Asymetria, tłum. Renate Schmidgall, Carl Hanser Verlag (2017)
 • Zagajewski Adam, Lekka przesada, tłum. Bernhard Hartmann, Renate Schmidgall, Carl Hanser Verlag (2014)
 • Zagajewski Adam, Poezja dla początkujących, tłum. Renate Schmidgall, Carl Hanser Verlag (2021)
 • Zamoyski Adam, Chopin, tłum. Nathalie Lemmens, Verlagssgruppe / Random House (2009)
 • Zaremba Marcin, Wielka trwoga. Polska 1944-1947, tłum. Sandra Ewers, Ferdinand Schöningh (2016)
 • Zubiński Tadeusz, Burza pod lasem, tłum. Rafael Blaszczyk, Gabriele Schäfer Verlag (2017)
 • Żurawiecki Bartosz, Trzech panów w łóżku, nie licząc kota..., tłum. Samborska Barbara, DTV (2008)

NORWEGIA

 • Gombrowicz Witold, Dziennik 1959-1969, tłum. Agnes Banach, Flamme (2013)
 • Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk, tłum. Agnes Banach, Flamme Forlag (2014)
 • Karski Piotr, W morze!, tłum. Knut Inge Andersen, Katarzyna Tykocka, Andersens Forlag (2018)

 • Krajewski Marek, Widma w mieście Breslau, tłum. Anne Walseng, Vigmostad & Bjorke AS (2008)
 • Lem Stanisław, Solaris, tłum. Julia Więdłocha, SolumBokvennen (2021)

 • Mrożek Sławomir, Wybór opowiadań, tłum. Anne Walseng, Bazar (2007)
 • Pilch Jerzy, Pod mocnym aniołem, tłum. Agnes Banach, Oktober (2011)
 • Pilecki Witold, Adam Cyra, Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz, tłum. Danuta Palinska, Jostein Sæbøe;, Ares Forlag AS (2019)

 • Stasiuk Andrzej, Taksim, tłum. Anne Walseng, Aschehoug (2013)
 • Strękowski Jan, Bohaterowie Europy. Norwegia-Polsce 1976-1989, tłum. Gunnar Arneson, Press Publishing (2009)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Aldona Szczepańska, Den Gronne Malen Publishers (2011)
 • Wasiutyński Jeremi, Kopernik-twórca nowego nieba, tłum. Gunnar Arneson, Klokkhammer Forlag (2017)
 • Witkowski Michał, Drwal, tłum. Agnes Banach, Oktober (2012)
 • Witkowski Michał, Lubiewo, tłum. Agnes Banach, Forlaget Oktober AS (2014)

NOWA ZELANDIA

 • Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, D.E.S.I.G.N., tłum. Elżbieta Wójcik-Leese, Gecko Press (2011)
 • Mycielska Małgorzata, Ale patent!, tłum. Agnes Monod-Gayraud, Gecko Press (2017)
 • Solarz Ewa, D.E.S.I.G.N., tłum. Pauwelijn Greet, Book Island (2013)
 • Tuwim Julian, Pan Maluśkiewicz i Wieloryb, tłum. Jo Govaerts, Book Island (2014)
 • Tuwim Julian, Pan Maluśkiewicz i Wieloryb, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Book Island (2014)
 • Mizielińscy Aleksandra i Daniel, D.O.M.E.K., tłum. tłum. Elżbieta Wójcik-Leese, Gecko Press (2010)

POLSKA

 • Antologia: Antologia polskich sztuk współczesnych, Agencja Dramatu i Teatru Adit (2000)
 • Chmielewska Iwona, abc.de, Wydawnictwo Format Tomasz Malejki (2018)

 • Chmielewska Iwona, Oczy, tłum. Lydia Waleryszak, Éditions Format (2016)
 • Chmielewska Iwona, Kłopot, tłum. Lydia Waleryszak, Éditions Format (2016)
 • Chmielewska Iwona, Kłopot, zeszyt ćwiczeń, tłum. Lydia Waleryszak, Éditions Format (2016)
 • Czerwińska-Rydel Anna, Wszystko gra, tłum. Lydia Waleryszak, Éditions Format (2016)
 • Kowalski Jacek (red.), Rzeczpospolita Sarmacka. Antologia poezji staropolskiej  zwanej sarmacką (XVI-XVIII w.), tłum. Martyna Borowicz, Anna Drzewicka, Wydawnictwo Dębogóra (2018)

 • Lem Stanisław, Niezwyciężony, tłum. Bill Johnston, Pro Auctore Wojciech Zemek (2013)
 • Masłowska Dorota, Gurowska Marta, Psi-kusy, tłum. Benjamin Paloff, Gang Design Magdalena Jurek (2016)
 • Pawlak Paweł, Zagadkowa koperta listonosza Artura, tłum. Gerard Moncomble, Wydawnictwo Format Tomasz Malejki (2019)

 • praca zbiorowa, Nowe horyzonty współczesnej dramaturgii polskiej, tłum. Andreas Volk, Antje Ritter-Miller, Saskia Herklotz, Agencja Dramatu i Teatru ADiT (2021)

 • Tokarczuk Olga, Joanna Concejo, Zgubiona dusza, tłum. Margot Carlier, Wydawnictwo Format Tomasz Malejki (2018)
 • Wechterowicz Przemysław, Wielkie marzenia, tłum. Lydia Waleryszak, Editions Format (2017)
 • Widłak Wojciech, Paweł Pawłak, Sekretne życie krasnali w wielkich kapeluszach, tłum. Margot Carlier, Wydawnictwo Format Tomasz Malejki (2018)

 • Witt Piotr, Przedpiekle sławy. Rzecz o Chopinie, tłum. Erik Veaux, Fundacja Szansa dla Niewidomych (2019)

 • Woroniecki Jacek, Pełnia modlitwy, tłum. Karolina Koriat, DeReggio (2020)

PORTUGALIA

 • Gombrowicz Witold, Iwona, Księżniczka Burgunda. Ślub, tłum. Maria Cristina  Fernandes da Silva, Artistas Unidos (2020)

 • Gombrowicz Witold, Dziennik - vol. 1 (1953-1958), tłum. Teresa Świątkiewicz, Antígona (2021)
 • Gombrowicz Witold, Operetka/ Historia, tłum. João Ferrão, Artistas Unidos (2020)
 • Herbert Zbigniew, Martwa natura z wędzidłem, tłum. Teresa Świątkiewicz, Cavalo de Ferro (2020)

 • Huelle Paweł, Mercedes-Benz, tłum. Teresa Świątkiewicz, Principia Editora (2007)
 • Huelle Paweł, Ostatnia Wieczerza, tłum. Teresa Świątkiewicz, Principia Editora (2007)
 • Lem Stanisław, Solaris, tłum. Teresa Świątkiewicz, Antígona - Editores Refractários (2018)

 • Sapkowski Andrzej, Czas pogardy, tłum. Tomasz Barciński, Edicoes Saída de Emergência (2018)
 • Szymborska Wisława, Noc bezsenna, tłum. Teresa Świątkiewicz, Manufactura Editora (2019)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Teresa Świątkiewicz, Cavalo de Ferro (2019)

 • Wojtyła Karol, Kazanie na Areopagu, tłum. Teresa Świątkiewicz, Principia Editora Lda (2020)
 • Zagajewski Adam, Wybór wierszy, tłum. Marco Bruno, Edicoes Tinta-da-china (2017)
 • Zamoyski Adam, Poland. A history, tłum. Miguel Mata, Edicoes 70 (2010)

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

 • Grajkowski Wojciech, Socha Piotr, Drzewa, tłum. Esther Miriam Grobler, Protea Boekhuis (2021)
 • Grajkowski Wojciech, Socha Piotr, Pszczoły, tłum. Esther Miriam Grobler, Protea Boekhuis (2021)
 • Mizielińscy Aleksandra i Daniel, Mapy, tłum. Esther Miriam Grobler, Protea Boekhuis (2018)

REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA

 •  Sieradzińska Elżbieta, Cesaria Evora, tłum. Włodzimierz Szymaniak, Rosa de Porcelana Editora (2020)

ROSJA

 • Innostrannaya Literatura (polski numer czasopisma) (2006)
 • Inostrannaya Literatura (polski numer czasopisma) (2011)
 • Antologia polskich poetek XX wieku, tłum. Vladimir Britanishsky, Natalia Astafyeva, Aletheia (2000)
 • Bajtlik Jan, Nić Ariadny. Mity i labirynty, tłum. Valentina Kulagina-Yartseva, Ad Marginem (2020)
 • Bajtlik Jan, Typogryzmoł, tłum. Valentina Kulagina-Yartseva, Ad Marginem (2019)
 • Bart Andrzej, Fabryka Muchołapek, tłum. Ksenia Starosielska, Bridges of Culture Association / Gesharim (2009)
 • Bobkowski Andrzej, Szkice piórkiem, tłum. Irina Kisielowa, Ivan Limbakh (2021)
 • Borkowska Grażyna, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, tłum. Irina Adelgejm, Idea-Press Publishers (2006)
 • Chęciński Michał Mosze, Jedenaste przykazanie, tłum. Ksenia Starosielska, Bridges of Culture Association (2006)
 • Chmielewska Iwona, Pamiętnik Blumki, tłum. Irina Shestopalova, Les Ruk Press (2021)
 • Chutnik Sylwia, Kieszonkowy atlas kobiet, tłum. Jurij Czajnikow, NLO (2011)
 • Czapski Józef, Na nieludzkiej ziemi, tłum. Ksenia Starisielska, Letny Sad (2012)
 • Davies Norman, Serce Europy, tłum. Nikolay Yartsev, Letny Sad (2009)
 • Dehnel Jacek, Lala, tłum. Jurij Czajnikow, ZAO Firma Bertelsmann Media Moscow AO (2015)
 • Dehnel Jacek, Saturn, tłum. Olga Łobodzińska, Text Publishers Ltd. (2014)
 • Dybowski Benedykt, O Syberyi i Kamczatce. Część I. Podróż z Warszawy na Kamczatkę, tłum. Antoni Bortnowski, O-Kratkoe Publishing House (2021)
 • Edelman Marek, Bóg śpi, tłum. Ksenia Starosielska, Text Publishers (2011)
 • Edelman Marek, I była miłość w getcie, tłum. Ksenia Starosielska, Bridges of Culture Association / Gesharim (2009)
 • Ficowski Jerzy, Regiony wielkiej herezji, tłum. E.Barzowoj, G. Miradian, Bridges of Culture Association / Gesharim (2012)
 • Filipowicz Kornel, Cienie, Text Publishers (2012)
 • Fiut A., Miłosz Cz., Autoportret przekorny, tłum. Anatol Roitman, Baltruss (2007)
 • Gieysztor Aleksander, Mitologia Słowian, tłum. A.M.Szpirt, Ves Mir (2014)
 • Głowacki Janusz, Z głowy, tłum. Irina Podchischaeva, NLO (2008)
 • Gombrowicz Witold, Dramaty, tłum. Jurij Czajnikow, Jaromir Hladik (2021)
 • Gombrowicz Witold, Dziennik 1953-1956, 1957-1961, 1961-1966 (wybór), tłum. Jurij Czajnikow, Ivan Limbakh Publishing House (2009)
 • Herbert Zbigniew, Barbarzyńca w ogrodzie, tłum. Leonid Cywian, Ivan Limbakh Publishing House (2002)
 • Herbert Zbigniew, Labirynt nad morzem, tłum. Anatol Niechaj, Ivan Limbakh Publishing House (2015)
 • Herbert Zbigniew, Martwa natura z wędzidłem, tłum. Analol Niechaj, Ivan Limbakh Publishing House (2013)
 • Herbert Zbigniew, Wiersze wybrane, tłum. Vladimir Britanishsky, Aletheia (2004)
 • Herbert Zbigniew, Wiersze wybrane, tłum. Anatol Roitman, OGI Publishing House (2019)
 • Herbert Zbigniew, Wybór wierszy (wyd. dwujęzyczne), tłum. Anatol Roitman, Text Publishers (2009)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Kroniki Neapolitańskie. Wybór, tłum. Irina Adelgejm, Ivan Limbakh Publishing House (2017)
 • Holzer J., Kieniewicz J., Tymowski M., Historia Polski, Ves Mir (2004)
 • Huelle Paweł, Castorp, tłum. Ksenia Starosielska. NLO (2006)
 • Huelle Paweł, Mercedes-Benz, tłum. Irina Adelgejm, NLO (2004)
 • Huelle Paweł, Ostatnia Wieczerza, tłum. Ksenia Starosielska, NLO (2009)
 • Ingarden Roman, Książeczka o człowieku. Czego nie wiemy o wartościach, tłum. Elena Tverdislova, Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie: MGU (2009)
 • Kapuściński Ryszard, Heban, tłum. Sergiej Larin, MIK (2002)
 • Kapuściński Ryszard, Imperium, tłum. Ksenia Starosielska, Sergiej Larin, Logos (2009)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Jurij Czajnikow, NLO (2008)
 • Karpowicz Tymoteusz, Wybór wierszy, tłum. Sergejs Moreino, Center for Contemporary Literature (2019)
 • Karski Piotr, W góry!, tłum. Irina Shestopalova, Samokat Publishing House (2018)
 • Karski Piotr, W morze!, tłum. Irina Shestopalova, Samokat Publishing House (2018)
 • Kołakowski Leszek, Rozmowy z diabłem, tłum. Jurij  Czajnikow, Jaromír Hladík press (2019)
 • Konwicki Tadeusz, Polski kompleks, tłum. Ksenia Starosielska, MIK (2002)
 • Krajewski Marek, Głowa Minotaura, tłum. Sergiej Podrażanskij, Bridges of Culture Association / Gesharim (2011)
 • Krall Hanna, Biała Maria, tłum. Ksenia Starosielska, Text Publishers (2012)
 • Krall Hanna, Portret z kulą w szczęce i inne historie, tłum. Ksenia Starosielska, Corpus Books (2017)
 • Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem, tłum. Ksenia Starosielska, Text Publishers (2011)
 • Kruszyński Zbigniew, Na lądach i morzach, tłum. Yuri Tchainikov, NLO (2002)
 • Kuczok Wojciech, Gnój, tłum. Yuri Tchainikov, NLO (2005)
 • Kuczok Wojciech, Senność, tłum. Yuri Tchainikov, Azbooka-Atticus (2010)
 • Kuczok Wojciech, Widmokrąg, tłum. Yuri Tchainikov, Azbooka-Atticus (2011)
 • Kuryluk Ewa, Encyklopedierotyk, tłum. Irina Adelgejm, NLO (2007)
 • Leski Kazimierz, Życie niewłaściwie urozmaicone, tłum. Stanislav Karpionok, Gangut (2019)
 • Libera Antoni, Madame, tłum. Tatiana Izotova, NLO (2002)
 • Loth-Ignaciuk Agata Bartłomiej Ignaciuk, Doba na oceanie. Jak przepłynąć Atlantyk kajakiem?, tłum. Irina Shestopalova, A Walk Through History PH (2020)
 • Łowmiański Henryk, Religia Słowian i jej upadek, Academic project
 • Malicki Maciej, Wszystko jest, NLO (2008)
 • Masłowska Dorota, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, tłum. Irina Lappo, Inostranka Publishers (2004)
 • Mentzel Zbigniew, Wszystkie języki świata, tłum. Ksenia Starosielska, NLO (2006)
 • Michalski Krzysztof, Heidegger i filozofia współczesna. Logika i czas, tłum. Elena Tverdislova, Publishing House Territory of the Future (2010)
 • Michalski Krzysztof, Płomień wieczności, tłum. Elena Tverdislova, Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie: MGU (2012)
 • Michnik Adam, Wściekłość i wstyd, tłum. A. Ermonskij. N. Jarcew, Letny Sad (2011)
 • Miłosz Czesław, Abecadło, tłum. Nikita Kuzniecow, Ivan Limbakh Publishing House (2013)
 • Miłosz Czesław, Dolina Issy, tłum. Nikita Kuzniecow, Ivan Limbakh Publishing House (2011)
 • Miłosz Czesław, Druga Przestrzeń. Orfeusz i Eurydyka, tłum. Anatol Roitman, Azbooka-classica (2009)
 • Miłosz Czesław, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, tłum. Sergejs Moreino, Center for Contemporary Literature (2014)
 • Miłosz Czesław, Legendy nowoczesności, tłum. Anatol Roitman, Iwan Limbach (2016)
 • Miłosz Czesław, Rodzinna Europa, tłum. Ksenia Starosielska, Letny Sad (2011)
 • Miłosz Czesław, Świadectwo poezji, tłum. Anatol Roitman, Rossijskij Gosudarstvennyj Gumanitarnyj Universitet (2009)
 • Miłosz Czesław, Świadectwo poezji, M.I.Rudomino All-Russia State Library for Foreign Literature (2012)
 • Miłosz Czesław, Szukanie ojczyzny, tłum. Anatol Niechaj, Europejski Dom (2011)
 • Miłosz Czesław, Wiersze wybrane, tłum. Anatol Roitman, Azbooka-Atticus (2011)
 • Miłosz Czesław, Ziemia Ulro, tłum. Nikita Kuznetsov, Ivan Limbakh Publishing House (2018)
 • Miłosz Czesław, Kroniki, tłum. Nikita Kuznetsov, Ivan Limbakh Publishers (2020)
 • Miłoszewski Zygmunt, Ziarno prawdy, tłum. Olga Łobodzińska, Text Publishers (2013)
 • Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, DOMEK, tłum. Sofia Kobrinska, Samokat (2014)
 • Mizielińska Aleksandra, Daniel Mizieliński, Małgorzata Mycielska, Ale patent!, tłum. Sofiya Kobrinskaya, Samokat Publishing House (2018)
 • Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem, tłum. Irina Adelgejm, Nowoje Izdatielstwo (2017)
 • Modzelewski Karol, Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, tłum. Olga Łobodzińska, Chudożestwiennaja Literatura (2014)
 • Motyka Grzegorz, Wołyń '43, tłum. Valentina Vedeneeva, Izdatelstvo VES MIR (2018)
 • Mrożek Sławomir, Dziennik powrotu, Opowiadania, tłum. Leonard Buchov, MIK (2004)
 • Mrożek Sławomir, Balthasar, tłum. Vadim Klimovskiy, NLO (2008)
 • Niziołek Grzegorz, Polski Teatr Zagłady, tłum. Natalia Yakubova, Novoe Literaturnoe Obozrenie (2021)
 • Nurowska Maria, Innego życia nie będzie, tłum. Ludmila Mashinskaya, Ripol Classic (2011)
 • Nurowska Maria, Listy miłości, tłum. Ludmila Mashinskaya, Ripol Classic (2010)
 • Nurowska Maria, Rosyjski kochanek, tłum. Irina Podchischaeva, Ripol Classic (2011)
 • Nurowska Maria, Sprawa Niny S., tłum. Olga Katrechko, Ripol Classic (2011)
 • Nurowska Maria, Tango dla trojga, tłum. Irina Podchischaeva, Ripol Classic (2011)
 • Obertyńska Beata, W domu niewoli, tłum. Anatol Niechaj, Europejski Dom (2017)
 • Olczak-Ronikier Joanna, Korczak. Próba biografii, tłum. Asia Fruman, Text Publishers (2012)
 • Orzeszkowa Eliza, Mirtala, tłum. Yuri Tchainikov; Text Publishers (2009)
 • Paszkiewicz Anna, Kasia Walentynowicz, Prawy i lewy, tłum. Irina Shestopalova, Samokat (20210
 • Pestka Wojciech, Do zobaczenia w piekle, tłum. Sergejs Moreino, Center for Contemporary Literature (2019)
 • Pestka Wojciech, Dziesięć wierszy dla Grosza, tłum. Siergiej Moreino, Center for Contemporary Literature (2012)
 • Pilch Jerzy, Bezpowrotnie utracona leworęczność, tłum. Tatiana Izotova, NLO (2002)
 • Pilch Jerzy, Pod mocnym aniołem, tłum. Ksenia Starosielska, Inostranka (2002)
 • Pilch Jerzy, Zuza albo czas oddalenia, tłum. Ksenia Starosielska, Inostrannaya Literatura Monthly (2017)
 • Piwkowska Anna, Achmatowa, czyli Rosja, tłum. Anatol Niechaj, Wydawnictwo Aletheia (2019)
 • Piwkowska Anna, Franciszka, tłum. Anatol Niechaj, Aletheia (2021)
 • Pomianowski Jerzy, Na Wschód od Zachodu, tłum. Elena Shimanska, MIK (2007)
 • Prymaka-Oniszk Aneta, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy, tłum. Aleksander Monicz, Inbielkult (2019)
 • Przybyszewska Stanisława, Sprawa Dantona, tłum. Nina Stawrogina, Tekst (2016)
 • Pucek Robert, Siedemnaście zwierząt, tłum. Olga Morozova, Ivan Limbakh Publishing House (2018)
 • Różewicz Tadeusz, Trzy dramaty, tłum. Ksenia Starosielska, Yuri Tchainikov, Tatiana Drzycimska, Tri Kvadrata (2005)
 • Różewicz Tadeusz, Utwory wybrane, tłum. Ksenia Starosielska, Text Publishers (2005)
 • Sienkiewicz Henryk, Wiry, tłum. Anatol Niechaj, Milana Kowalkowa, LIK (2017)
 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Drzewa, tłum. Irina Shestopalova, Samokat Publishing House (2018)
 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Pszczoły, tłum. Sofia Kobrinska, Samokat (2017)
 • Shuty Sławomir, Zwał, tłum. Leonid Cywian, Amphora (2005)
 • Skwarnicki Marek, Wygnani z raju. Poezje zebrane 1956-2006, tłum. Elena Twierdisłowa, Izdatelstwo Franciskancev (2010)
 • Soból Marek, Mojry, tłum. Elena Poletskaya, Phantom Press (2006)
 • Stasiuk Andrzej, Dukla, tłum. Tatiana Izotova, NLO (2002)
 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, tłum. Irina Adelgejm, NLO (2008)
 • Stryjkowski Julian, Austeria, tłum. Ksenia Starosielska, Text Publishers (2009)
 • Suleja Włodzimierz, Józef Piłsudski, tłum. Nikolay Yartsev, Maria Krisan,  Letny Sad (2010)
 • Szacki Jerzy, Historia myśli socjologicznej, tłum. Alexey Vasilyev, Victoria Fedorova, Alina Urazbekova, Natalia Wiiertiaczych, Novoe Literaturnoe Obozrenie (2018)
 • Szczeklik Andrzej, Katharsis, tłum. Ksenia Starosielska, NLO (2008)
 • Szczygielski Marcin, Arka czasu, tłum. Asia Fruman, Text Publishers (2018)
 • Szczygieł Mariusz, Gottland, tłum. Polina Justova, NLO (2009)
 • Szczypiorski Andrzej, Początek, tłum. Leonard Buchov, Text Publishers (2007)
 • Sztompka Piotr, Socjologia, tłum. Czervona Mihailova, Logos (2004)
 • Sztompka Piotr, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, tłum. Swietlana Czerwonnaja, Logos (2007)
 • Szymborska Wisława, Wiersze wybrane, tłum. Asar Eppel, Text Publishers (2006)
 • Śliwowska Wiktoria, Ucieczki z Sybiru, tłum. Moczałowa, Horiew, Gwozd, Szymańskaja, Aletheia (2013)
 • Tatarkiewicz Władysław, Historia Filozofii, tłum. Vladimir Kvaskov, Izdatelstwo Permskogo Uniwersiteta (2000)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Irina Adelgejm, NLO (2010)
 • Tokarczuk Olga, Gra na wielu bębenkach, NLO (2006)
 • Tokarczuk Olga, Ostatnie Historie, tłum. Irina Adelgejm, NLO (2006)
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, tłum. Tatiana Izotova, NLO (2002)
 • Tosza Elżbieta, Stan serca: Trzy dni z Josifem Brodskim, tłum. E. S. Twierdisłowa, Cent Gumanitarnych Iniciatiw (2017)
 • Tulli Magdalena, Sny i kamienie, tłum. Tatiana Izotova, NLO (2000)
 • Twardoch Szczepan, Morfina, tłum. Sergeis Moreino, Inostrannaya Literatura (2021)
 • Twardoch Szczepan, Wieczny Grunwald, tłum. Sergejs Moreino, Inostrannaya Literatura Monthly (2020)
 • Walicki Andrzej, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, tłum. Elena Twierdisłowa, Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie: MGU (2012)
 • Walicki Andrzej, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, tłum. Konstantin Duszenko, Novoe Literaturnoe Obozrenie (2019)
 • Wicha Marcin, Rzeczy, których nie wyrzuciłem, tłum. Polina Justova, Ivan Limbakh (2021)
 • Wiedemann Adam, Sęk pies brew, tłum. Yuri Tchainikov, NLO (2002)
 • Wilk Mariusz, Dom nad Oniego, tłum. Irina Adelgejm, Ivan Limbakh Publishing House (2009)
 • Wilk Mariusz, Lotem gęsi, Ivan Limbakh Publishing House (2013)
 • Wilk Mariusz, Tropami rena, Ivan Limbakh Publishing House (2009)
 • Wilk Mariusz, Wilczy notes, tłum. Irina Adelgejm, NLO (2006)
 • Wilk Mariusz, Wołoka, tłum. Irina Adelgejm, Ivan Limbakh Publishing House (2008)
 • Witkowski Michał, Margot, tłum. Yuri Tchainikov, Ivan Limbakh Publishing House (2009)
 • Wiśniewski Janusz L., Los powtórzony, tłum. Yuri Tchainikov, Leonid Cywian, Azbooka-classica (2009)
 • Witkiewicz S. I., Dramaty t. 3, tłum. Andriej Bazylewski, Wahazar (2004)
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Dziwność Istnienia: filozofia, estetyka, publicystyka, tłum. Andriej Bazylewski, Wahazar (2011)
 • Witkiewicz S. I., Dramaty t 1-2, tłum. Andriej Bazylewski, Wahazar (1999)
 • Witkiewicz S. I., Pożegnanie jesieni, tłum. Yuri Tchainikov, Wahazar (2004)
 • Witkowski Michał, Margot, tłum. Yuri Tchainikov, Ivan Limbakh Publishing House (2009)
 • Witkowski Michał, tłum. Yuri Tchainikov, Lubiewo, NLO (2006)
 • Wodnicki Adam, Notatki z Prowansji. Obrazki z krainy d'Oc, tłum. Ksenia Starosielska, Ivan Limbakh Publishing House (2014)
 • Wojtyła Karol, Osoba i Czyn, tłum. Elena Tverdislova, Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie: MGU (2009)
 • Wroński Marcin, Kino Venus, tłum. Natalia Wertjachih, Bridges of Culture Association / Gesharim (2011)
 • Wroński Marcin, Morderstwo poza cenzurą, tłum. Muradian Gayane, Barzova Elena, Bridges of Culture Association / Gesharim (2011)
 • Zagórski Wacław, Wicher wolności, tłum. S. Karpenok, Izdatielstwo Gangut (2017)
 • Zubiński Tadeusz, Mitologia Bałtyjska, tłum. Anatol Niechaj, Aleteja (2016)
 • Zubiński Tadeusz, Mitologia Estońska, tłum. Anatol Niechaj, Milana Kowalkowa, Aleteja (2016)

RUMUNIA

 • Antologia polskiego dramatu: Made in Poland, Grup Editorial ART (2008)
 • Augustyniak Anna, Kochałam, kiedy odeszła, tłum. Constantin Geambaşu, EIKON Publishing House (2018)

 • Baran Marcin, Wybór poezji, tłum. Ioana Alina Diaconu Mureşan, Societata de concerte Foundation – Charmides Publishing House (2018)

 • Barańczak Stanisław, Wiersze wybrane, tłum. Constantin Geambaşu, EIKON Publishing House (2018)
 • Bednarski Piotr, Błękitne śniegi, tłum. Carmen-Luiza Savescu, S.C. HUMANITAS (2007)
 • Bonowicz Wojciech, Wybór wierszy, tłum. Sabra Daici, Tracus Arte Publishing House (2014)
 • Dąbrowski Tadeusz, Czarny kwadrat, tłum. Constantin Geambaşu, EIKON Publishing House (2020)

 • Dybkowska Alicja, Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn, Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności, tłum. Constantin Geambaşu, Cetatea de Scaun (2020)

 • Gombrowicz Witold, Dziennik 1957-1961, Dziennik 1961-1966, tłum. Olga Zaicik, Cristina Godun, RAO Distributie (2014)
 • Herbert Zbigniew, 89 wierszy, tłum. Radosława Janowska-Lascar, Editura Timpul
 • Herbert Zbigniew, Pan Cogito, tłum. Constantin Geambasu, Paideia (2008)
 • Herbert Zbigniew, Wybór wierszy, tłum. Constantin Geambaşu, SC World Mediagraph SRL (2019)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat, tłum. Vasile Moga, Casa Cartii de Stiinta (2020)
 • Huelle Paweł, Opowiadania na czas przeprowadzki, tłum. Radosława Janowska-Lascar, Mihaela Cornelia Fiscutean, Polirom (2014)
 • Jarniewicz Jerzy, Wybór wierszy, tłum. Constantin Geambaşu, SC World Mediagraph SRL (2019)

 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Mihai Mitu, Grup Editorial ART (2008)
 • Kapuściński Ryszard, Szachinszach, tłum. Mihai Mitu, S.C. HUMANITAS (2009)
 • Karasek Krzysztof, Wybór wierszy, tłum. Constantin Geambaşu, ePublishers (2019)

 • Krasiński Zygmunt, Nie-Boska komedia, tłum. Constantin Geambaşu, Paideia (2010)
 • Kołakowski Leszek, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, tłum. Constantin Geambasu, Curtea Veche Publishing House (2014)
 • Kołakowski Leszek, Obecność mitu, tłum. Constantin Geambaşu, Curtea Veche Publishing House (2014)
 • Kołakowski Leszek, Mini-wykłady o maxi sprawach, tłum. Constantin Geambaşu, Paideia
 • Korczak Janusz, Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, tłum. Vasile Mogą, Curtea Veche Publishing House (2012)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś na wyspie bezludnej, tłum. Gabriela Rostaş, SC BCC Publishing (2012)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś Pierwszy, tłum. Gabriela Rostaş, SC BCC Publishing (2012)
 • Kornhauser Julian, Wiersze wybrane, tłum. Constantin Geambaşu, SC World Mediagraph SRL (2018)

 • Krajewski Krzysztof, Koniec świata w Breslau, tłum. Cristina Godun, Crime Scene Press (2019)

 • Krasiński Zygmunt, Irydion, tłum. Vasile Moga, EIKON Publishing House (2019)

 • Krynicki Ryszard, Wiersze wybrane, tłum. Constantin Geambaşu, Editura Excelsior Art (2014)
 • Legutko Ryszard, Esej o duszy polskiej, tłum. Constantin  Geambaşu, Casa Cartii de Stiinta (2018)

 • Legutko Ryszard, Triumf człowieka pospolitego, tłum. Constantin Geambaşu, Casa Cărtii de Stiintă (2017)
 • Lem Stanisław, Solaris, tłum. Constantin Geambaşu, Grup Editorial ART (2014)
 • Leśmian Bolesław, Łąka. Wybór wierszy, tłum. Constantin Geambaşu, Editura Excelsior Art (2012)
 • Leśmian Bolesław, Przygody Sindbada Żeglarza, tłum. Constantin Geambaşu, Casa Cartii de Stiinta (2018)

 • Luft Bogumił, Rumun goni za happy-endem, tłum. Ana Maria Luft, S.C Editura Polirom S.A. (2015)
 • Mackiewicz Józef, Droga donikąd, tłum. Constantin Geambaşu, Casa Cartii de Stiinta (2019)

 • Mackiewicz Józef, Sprawa mordu katyńskiego, tłum. Constantin Geambaşu, Casa Cărţii de Ştiinţă (2020)

 • Markowski Michał Paweł, Czarny Nurt. Gombrowicz, świat, literatura, tłum. Carmen Bartl, Pararela 45 Publishing House (2005)
 • Miłosz Czesław, Antologia poezji, tłum. Constantin Geambaşu, Grup Editorial ART (2011)
 • Miłosz Czesław, Autoportret przekorny, tłum. Constantin Geambaşu, Editura Ratio et Revelatio (2016)
 • Miłosz Czesław, Widzenia nad Zatoką San Francisco, tłum. Constantin Geambasu, Pararela 45 Publishing House (2007)
 • Miłosz Czesław, Ziemia Ulro, tłum. Constantin Geambaşu, Allfa (1999)
 • Mizielińska Aleksandra, Mizieliński Daniel, Mapy, tłum. Anna Maria Luft, Humanitas (2016)
 • Mrożek Sławomir, Dramaty, tłum. Velea Stan, Polirom (2002)
 • Mrożek Sławomir, Teatr. Dzieła wybrane, tłum. Stan Velea, Curtea Veche Publishing House (2005)
 • Norwid Cyprian Kamil, Kolebka pieśni. Wybór wierszy, tłum. Constantin Geambaşu, Ratio et Revelatio Publishing House (2018)
 • Ostałowska Lidia, Cygan to Cygan, tłum. Cristina Godun, ARC Publishing House (2010)
 • Ostałowska Lidia, Farby wodne, tłum. Cristina Godun, Ratio et Revelatio Publishing House (2017)

 • Pilch Jerzy , Stasiuk Andrzej, Tokarczuk Olga, Opowieści wigilijne, ARC Publishing House (2010)
 • Pogorzelski Piotr, Barszcz ukraiński, tłum. Cristina Godun, S.C. Meteor Publishing SRL (2014)
 • Polkowski Jan, Gdy Bóg się waha (wybór wierszy), tłum. Constantin Geambaşu, Ratio et Revelatio Publishing House (2020)

 • Rejmer Małgorzata, Bukareszt. Kurz i krew, tłum. Luiza Sâvescu, Polirom (2014)
 • Reymont Władysław, Ziemia Obiecana, tłum. Constantin Geambaşu, S.C. Editura Lider (2011)
 • Różewicz Tadeusz, Wiersze wybrane, tłum. Constantin Geambaşu, S.C. HUMANITAS (2014)
 • Sapkowski Andrzej, Ostatnie życzenie, tłum. Mihaela Fiscutean, Nemira Publishing House (2015)
 • Słowacki Juliusz, Kordian, tłum. Constantin Geambaşu, Paideia (2010)
 • Sommer Piotr, Po ciemku też, tłum. Constantin Geambaşu, Societatea de Concerte Foundation Charmides Publishing House (2014)
 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Pszczoły, tłum. Ioana Diaconu, Editura Frontiera (2021)

 • Stasiuk Andrzej, Dojczland, tłum. Cristina Godun, RAO Distributie (2014)
 • Szczygieł Mariusz, Gottland, tłum. Ana Maria Luft, Grup Editorial ART (2013)
 • Szpilman Władysław, Pianista. Warszawskie wspomnienia 1939–1945, tłum. Carmen-Luiza Savescu, HUMANITAS S.A. (2019)

 • Szymborska Wisława, Wybór wierszy, tłum. Constantin Geambaşu, S.C. Editura Lider (2014)
 • Tatarkiewicz Władysław, O szczęściu, tłum. Constantin Geambaşu, EIKON Publishing House (2019)

 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Cristina Godun, Grup Editorial ART (2010)
 • Tokarczuk Olga, Dom dzienny, dom nocny, tłum. Cristina Godun, Casa Cartii de Stiinta (2014)
 • Tokarczuk Olga, Ostatnie historie, tłum. Cristina Godun, Polirom Publishing House (2018)
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Cristina Godun, Polirom Publishing House (2019)
 • Twardoch Szczepan, Morfina, tłum. Cristina Godun, Casa Cartii de Stiinta (2015)
 • Twardowski Jan ks., Wybór wierszy, tłum. Constantin Geambasu, Bogdan Polipciuc, Ratio et Revelatio Publishing House (2015)
 • Twardowski Jan, wybór wierszy, tłum. Passionaria Stoicescu, Bogdan Mihai Polipciuc, WWW.EPUBLISHERS.INFO SRL (2021)

 • Wałęsa Danuta, Marzenia i tajemnice, tłum. Cristina Godun, Curtea Veche Publishing House (2014)
 • Wałęsa Lech, Droga do prawdy, tłum. Constantin Geambaşu, Curtea Veche Publishing House (2010)
 • Wat Aleksander, Mój wiek. Pamiętnik mówiony, tłum. Constantin Geambaşu, S.C. HUMANITAS (2010)
 • Wildstein Bronisław, Czas niedokonany, tłum. Constantin Geambaşu, Casa Cartii de Stiinta (2020)

 • Wildstein Bronisław, Dom wybranych, tłum. Constantin Geambaşu, Casa Cartii de Stiinta (2019)

 • Wilkoń Józef, Piotr Wilkoń, Leopanther, tłum. Dina Frinculescu, Editura Frontiera (2019)

 • Witkiewicz Ignacy Stanisław, Nienasycenie, tłum. Anca Irina Ionescu, Editura Allfa (2014)
 • Zagajewski Adam, Wiersze wybrane, tłum. Constantin Geambaşu, EIKON Publishing House (2018)

SERBIA

 • Augustyniak Anna, Bez ciebie, tłum. Milica Markic, Public library "Stefan Prvovenčani" (2017)
 • Barańczak Stanisław, Wybór wierszy, tłum. Aleksander Szaranac, Agora Publishing House (2009)
 • Bator Joanna, Ciemno, prawie noc, tłum. Jelena Jović, Korektura Booka (2016)
 • Bauman Zygmunt, Obirek Stanisław, O Bogu i człowieku, tłum. Ivana Dokić Saunderson, Medi Terran Publishing (2016)
 • Bruczkowski Marcin, Bezsenność w Tokio, tłum. Andelija Jočić, Kokoro Publishing Agency (2015)
 • Bursa Andrzej, Kat bez maski, tłum. Milica Markić, Narodna Bibljoteka "Stefan Prwowienczani" (2016)
 • Bursa Andrzej, Zabicie ciotki, tłum. Milica Markić, Kornet (2010)
 • Chętkowski Dariusz, Z budy. Czy spuścić ucznia z łańcucha?, tłum. Jovan Jovanović, Clio (2005)
 • Czaja Dariusz, Gdzieś dalej, gdzie indziej, tłum. Milica Markić, Kornet (2016)
 • Czyżewski Krzysztof, Linia powrotu, tłum. Ljubica Rosić, Biblioteka XX Vek (2010)
 • Czyżewski Krzysztof, Małe centrum świata, tłum. Jelena Jovic, Ivan Čolović pr XX vek (2019)
 • Dąbrowski Tadeusz, Czarny kwadrat. Wybór wierszy, tłum. Biserka Rajčić, Treći Trg (2019)
 • Dehnel Jacek, Saturn, tłum. Snežana Ðukanovic, Akademska knjiga (2019)
 • Drzewucki Janusz, Wiersze wybrane, tłum. Milica Markić, Građanski forum Novi Pazar (2019)
 • Fiedorczuk Julia, Wiersze wybrane, tłum. Milica Markić, Građanski forum Novi Pazar (2019)
 • Fiedorczuk-Cieślak Natalia, Jak pokochać centra handlowe, tłum. Milica Markic, Agora Publishing House (2018)
 • Fiut Aleksander, Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem. Spotkania z Innym, tłum. Ljubica Rosić, Albatros Plus (2011)
 • Fiut Aleksander, Czesława Miłosza autoportret przekorny, tłum. Ljubica Rosić, Albatros Plus (2011)
 • Fiut Aleksander, We władzy pozoru, tłum. Ljubica Rosić, Albatros Plus (2017)
 • Geremek Bronisław, Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia, tłum. Ljubica Rosić, Karpos (2014)
 • Gombrowicz Witold, Kosmos, tłum. Biserka Rajčić, Promietiej (2017)
 • Gombrowicz Witold, Pornografia, tłum. Milica Markić, Paideia (2010)
 • Gombrowicz Witold, Testament. Rozmowy z Dominique de Roux, tłum. Milica Markic, Dereta (2020)
 • Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk, tłum. Milica Markić, Paideia (2012)
 • Grochowiak Stanisław, Menuet z pogrzebaczem, tłum. Milica Markić, PPM Enklava (2019)
 • Hartwig Julia, Zobaczone, tłum. Biserka Rajčić, Knijzevna Opstina Vrsac (2008)
 • Herbert Zbigniew, Król mrówek, tłum. Biserka Rajčić, Arhipelag (2014)
 • Herbert Zbigniew, Wybór wierszy, tłum. Biserka Rajčić, Treci Trg (2016)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Biała noc miłości, tłum. Biserka Rajčić, Gradac (2004)
 • Ingarden Roman, Książeczka o człowieku, tłum. Ljubica Rosić, Karpos (2018)
 • Jałochowska Ewa, Smutek mamuta, tłum. Andelija Jocić, Propolis (2021)

 • Jan Paweł II, Memoria e identita/Pamięć i tożsamość, tłum. Milica Markić, Clio (2008)
 • Jurkowski Henryk, Szkice z teorii teatru lalek, tłum. Biserka Rajčić, Otvoreni Univerzitet (2007)
 • Jurkowski Henryk, Świat Edwarda Gordona Craiga. Przyczynek do historii idei, tłum. Biserka Rajčić, Otvoreni Univerzitet (2008)
 • Kapuściński Ryszard, Heban, tłum. Ljubica Rosić, Samizdat d.o.o. (2018)
 • Kasdepke Grzegorz, Kacperiada, tłum. Mila Gavrilović, Odiseja Publishing House (2018)
 • Klimko-Dobrzaniecki Hubert, Dom Róży/Krysuvik, tłum. Vesna Milutinović-Durić, Geopoetika Publishing (2010)
 • Kornhauser Jakub, Drożdżownia, tłum. Biserka Rajčić, Treći Trg (2019)
 • Kornhauser Julian, Wybór wierszy, tłum. Ljudica Rosić, Narodna Bibljoteka "Stefan Prwowienczani" (2016)
 • Krynicki Ryszard, Wybór wierszy, tłum. Biserka Rajčić, Treći Trg (2018)
 • Kuncewicz Piotr, Legenda Europy, tłum. Jovan Jovanović, Clio (2006)
 • Lipska Ewa, Pogłos, tłum. Biserka Rajčić, Knijzevna Opstina Vrsac (2012)
 • Łatuszyński Grzegorz, Antologia 100 polskich poetów. Tom I, tłum. Grzegorz Łatuszynski, Mali Nemo (2019)
 • Mańczyk Łukasz, Affirmative. Wybór, tłum. Biserka Rajčić, Treci Trg (2005)
 • Markowski Michał Paweł, Pragnienie obecności, tłum. Ivana Dokić Saunderson, Medi Terran Publishing (2016)
 • Mencwel Andrzej, Wyobraźnia antropologiczna, tłum. Ivana Dokić Saunderson, Jelena Jović, Krug Commerc (2013)
 • Miłosz Czesław, Abecadło, tłum. Ljubica Rosić, Laguna (2014)
 • Miłosz Czesław, Dolina Issy, tłum. Ljubica Rosić, Paideia (2012)
 • Miłosz Czesław, Góry Parnasu, tłum. Ljubica Rosić, Laguna (2016)
 • Miłosz Czesław, Legendy nowoczesności. Wybór esejów, tłum. Ljubica Rosić, Laguna doo (2019)
 • Miłosz Czesław, Wiersze ostatnie, tłum. Ljubica Rosić, Narodna Biblioteka (2013)
 • Miłosz Czesław, Zdobycie władzy, tłum. Ljubica Rosić, Paideia (2014)
 • Mizielińska Aleksandra, Daniel Mizieliński, Mapy, tłum. Anna Swędzioł, Kozikas (2020)
 • Murek Weronika, Uprawa roślin południowych metodą Miczurina, tłum. Mila Gavrilović, Štrik (2017)
 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Jovan Jovanović, Clio (2009)
 • Ostrowski Eryk, Śnieżne Góry. Wybór wierszy, tłum. Biserka Rajčić, Trec Trg (2005)
 • Paziński Piotr, Pensjonat, tłum. Snežana Dukanović, Akademska knjiga (2013)
 • Piątek Tomasz, Heroina, tłum. Ivanka Dimitrjević, Rende (2008)
 • Poświatowska Halina, Wiersze wybrane, tłum. Milica Markić, Public library "Stefan Prvovenčani" (2018)
 • Rajčić Biserka, Mój Kraków, Stylos Izdavastvo (2005)
 • Rejmer Małgorzata, Bukareszt. Kurz i krew, tłum. Mila Gavrilović, Levo krilo (2015)
 • Reymont Władysław, Ziemia obiecana, tłum. Andelija Jocić, Nada Parandilović (2021)

 • Różewicz Tadeusz, Kup kota w worku, tłum. Biserka Rajčić, Knijzevna Opstina Vrsac (2009)
 • Różewicz Tadeusz, Wybór wierszy, tłum. Biserka Rajčić, Petar Vujicić, Treci Trg (2013)
 • Różycki Tomasz, Anima. Wybór wierszy, tłum. Biserka Rajčić, Knijzevna Opstina Vrsac (2014)
 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Drzewa, tłum. Anna Swędzioł, Kozikas (2019)
 • Sonnenberg Ewa, Osobista fikcja. Wybór wierszy, tłum. Biserka Rajčić, Treci Trg (2005)
 • Sapkowski Andrzej, Krew Elfów, tłum. Milica Markić, Carobna Knjiga (2011)
 • Sapkowski Andrzej, Czas pogardy, tłum. Milica Markić, Carobna Knjiga (2011)
 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą, tłum. Milica Markić, Snežana  Ðukanović, Paideia (2014)
 • Stasiuk Andrzej, Biały kruk, tłum. Agnješka Lasek, Branislva Stojanowić, Clio (2004)
 • Stasiuk Andrzej, Dziewięć, tłum. Vesna Milutinović-Durić, Booka Doo (2011)
 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, tłum. Milica Markić, OGIKR Graficki Atelje Dereta (2009)
 • Sulima Roch, Antropologia codzienności, tłum. Radoslav Dokić, Biblioteka XX Vek (2004)
 • Szczygielski Marcin, Czarownica piętro wyżej, tłum. Andelija Jočić, ProPolis Books (2017)
 • Szczygieł Mariusz, Gottland, tłum. Iwanka Dimitrijewicz, Sluzebni glasnik (2012)
 • Szuber Janusz, O chłopcu mieszającym powidła, tłum. Biserka Rajčić, Knijzevna Opstina Vrsac (2008)
 • Szymborska Wisława, Wszystkie lektury nadobowiązkowe, tłum. Biserka Rajčić, Prometej (2019)
 • Szymborska Wisława, Wybór wierszy, tłum. Petar Vujičić, Biserka Rajčić, Treci Trg (2014)
 • Świrszczyńska Anna, Jestem baba, tłum. Mila Gavrilovic, Štrik (2019)
 • Terakowska Dorota, Lustro pana Grymsa, tłum. Andelija Jočić, ProPolis Books (2017)
 • Terakowska Dorota, Tam gdzie spadają anioły, tłum. Anđelija Jočić, Propolis Books (2014)
 • Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Rzeczywiste i nierzeczywiste staje się jednym ciałem. 111 wierszy, tłum. Milica Markic, Arete doo (2019)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Milica Markić, Paideia (2009)
 • Tokarczuk Olga, Księgi Jakubowe, tłum. Milica Markić, Paideia (2017)
 • Tokarczuk Olga, Opowiadania bizarne, tłum. Milica Markic, JP Službeni glasnik (2020)
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, tłum. Milica Markić, Paideia (2012)
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Milica Markić, Kulturni centar Novog Sada (2014)
 • Trojan-Jaskot Agnieszka, Jak zostać kimś. Niezbędnik nastolatka, tłum. Ljubica Rosić, Laguna (2017)
 • Witek Rafał, Klub latających ciotek, tłum. Andelija  Jocic, Kreativni centar (2019)
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta, tłum. Zoran Ðeric, Bulevar Books (2019)
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Portret, tłum. Biserka Rajčić, Udruženje Srebrno dvro (2020)
 • Wojtyła Karol, Miłość i odpowiedzialność, tłum. Milica Markić, Novoli (2012)
 • Varga Krzysztof, Aleja Niepodległości, tłum. Milica Markić, Kornet (2015)
 • Varga Krzysztof, Gulasz z turula, tłum. Milica Markić, Kornet (2011)
 • Varga Krzysztof, Tequila, tłum. Zoran Derić, Vega Media (2005)
 • Varga Krzysztof, Trociny, tłum. Milica Markić, Plato Books (2013)
 • Zagajewski Adam, Niewidzialna ręka. Powrót. Wiersze wybrane, tłum. Biserka Rajčić, Arhipelag (2011)
 • Zagajewski Adam, Obrona żarliwości, tłum. Biserka Rajčić, Arhipelag (2014)
 • Zagajewski Adam, Płótno / Pragnienie, tłum. Biserka Rajčić, Stubovi (2002)
 • Zieliński Tadeusz, Świat antyczny a my, tłum. Ljudica Rosić, Karpos (2016)

SŁOWACJA

 • Antologia polskiego eseju. 60 lat Kultury Paryskiej, tłum. Karol Chmel, Jozef Marusiak, Iva Hankova, Kalligram (2008)
 • Błażejowski Aleksander, Czerwony błazen Słowacja, tłum. Tomáš Horváth, Vydavatelstvo Europa (2014)
 • Chwin Stefan, Dolina radości, tłum. Karol Chmel, Kalligram (2008)
 • Chwin Stefan, Hanemann, tłum. Kata Weber (j.węgierski), Kalligram (2004)
 • Chutnik Sylwia, Kieszonkowy atlas kobiet, tłum. Katarina Laučíková, Ladon Publishing (2011)
 • Dehnel Jacek, Lala (j. węgierski), tłum. Keresztes Gáspár, Kalligram (2009)
 • Dehnel Jacek, Saturn, tłum. Karol Chmel, Kalligram (2012)
 • Domino Zbigniew, Syberiada polska, tłum. Radovan Brenkus, Pectus Publishing House (2007)
 • Dziekoński Józef Bohdan, Sędziwoj, tłum. Tomáš Horváth, Vydavatelstvo Europa (2013)
 • Gombrowicz Witold, Dzienniki (j. węgierski), tłum. Pályi András, Kalligram (2000)
 • Gombrowicz Witold, Ferdydurke, tłum. Jozef Marusiak, Kalligram (2005)
 • Gombrowicz Witold, Opętani (j. węgierski), tłum. Palyi Andras, Kalligram (2008)
 • Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk, (j.węgierski), tłum. Körner Gábor, Kalligram (2005)
 • Goszczyński Seweryn, Łoziński Władysław, Król zamczyska, Zapatan, tlum. Tomáš Horváth, Vydavatelstvo Europa (2013)
 • Górecki Wojciech, Planeta Kaukaz, tłum. Alexander Horak, Absynt (2017)
 • Grabiński Stefan, Cień Bafometa, tłum. Tomáš Horváth, Vydavatelstvo Europa (2015)
 • Grabiński Stefan, Wyspa Itongo, tłum. Tomáš Horváth, tłum. Tomáš Horváth, Vydavatelstvo Europa (2019)
 • Grotowski Jerzy, Teksty 1965-1969, tłum. Barbora Ertlová, Kalligram (1999)
 • Grotowski Jerzy, Teksty 1965-1969, (j.węgierski), tłum. Pályi András, Kalligram (1999)
 • Grudzińska Irena, Piętno rewolucji, tłum. Marína Gálisová, Kalligram (2000)
 • Herbert Zbigniew, Wiersze wybrane, tłum. Marián Milčák, Peter Milčák, Kalligram (2008)
 • Herbert Zbigniew, Wiersze wybrane (j. węgierski), tłum. Csordás Gábor, Gimes Romána,Körner Gábor, Kalligram (2009)
 • Herbert Zbigniew, Barbarzyńca w ogrodzie, Martwa natura z wędzidłem, Labirynt nad morzem, tłum. Karol Chmel, Kalligram (2005)
 • Hugo-Bader Jacek, Dzienniki kołymskie, tłum. Patrik Oriešek, Absynt (2017)
 • Jagielski Wojciech, Na wschód od zachodu, tłum. Juraj Koudela, Vydavateľstvo Absynt (2021)
 • Jagielski Wojciech, Nocni wędrowcy, tłum. Juraj Koudela, Absynt (2016)
 • Jagielski Wojciech, Wszystkie wojny Lary, tłum. Juraj Koudela, Vydavateľstvo Absynt (2018)
 • Kapuściński Ryszard, Cesarz, tłum. Patrik Oriešek, Absynt (2017)
 • Kapuściński Ryszard, Heban, tłum. Jozef Marušiak, Absynt (2016)
 • Kapuściński Ryszard, Imperium, tłum. Jozef Marušiak, Absynt (2016)
 • Kapuściński Ryszard, Jeszcze jeden dzień życia, tłum. Patrik Oriešek, Vydavateľstvo Absynt (2020)
 • Kapuściński Ryszard, Szachinszach, tłum. Karol Chmel, Absynt (2016)
 • Kapuściński Ryszard, Wojna futbolowa, tłum. Helena Stachová, Vydavateľstvo Absynt (2021)
 • Król Marcin, Liberalizm strachu czy liberalizm odwagi, tłum. Štefan Drug, Kalligram (1999)
 • Królak Agata, Czujemisię, tłum. Sona Haluzová, 82 Bøok & Design Shõp (2019)
 • Kuźniak Angelika, Papusza, tłum. Patrik Oriešek, Absynt (2016)
 • Leśmian Bolesław, Wybór poezji, tłum. Juraj Andričik, Studnia (2000)
 • Machej Zbigniew, Utwory wybrane, tłum. Juraj Andricik, Karol Chmel, Katarina Laucikova-Dugast, VLNA ngo (2014)
 • Michnik Adam, Płynąć pod prąd. Wybór esejów, Eva Andrejackova, Kalligram (2011)
 • Michnik Adam, Płynąć pod prąd. Wybój esejów (j. węgierski), tłum. Pályi András, Kalligram (2011)
 • Miłosz Czesław, Rodzinna Europa, tłum. Karol Chmiel, Kalligram (2011)
 • Miłosz Czesław, Rodzinna Europa (j. węgierski), tłum. Bojtár Endre, Cservenits Jolán, Kalligram (2011)
 • Miłosz Czesław, To, tłum. Marian Milčák, Peter Milčák, Skalna Ruza (2014)
 • Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem, tłum. Milica Nováková, Absynt (2017)
 • Mrożek Sławomir, Baltazar, tłum. Marianna Petrincova, Slovart (2008)
 • Mrożek Sławomir, Utwory zebrane, opowiadania i donosy 1980-1989, tłum. Jozef Marušiak, Marencin PT (2009)
 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Jozef Mrušiak, Kalligram (2009)
 • Olech Joanna, Bak Edgar, Egaliterra, tłum. Sona Haluzová, 82 Bøok & Design Shõp (2019)
 • Olech Joanna, Bak Edgar, Kto ty jesteś?, tłum. Sona Haluzová, 82 Bøok & Design Shõp (2019)
 • Ostałowska Lidia, Cygan to Cygan, tłum. Lydia Ostrowska, Región Projekt Absynt (2015)
 • Poświatowska Halina, Wiersze wybrane, tłum. Peter Milčák, Modry Peter (2012)
 • Rolnik Michalina, Zakątki, tłum. Sona Haluzová, 82 Bøok & Design Shõp (2019)
 • Sienkiewicz Henryk, Na polu chwały, tłum. Tomas Horwath, Vydavatelstvo Europa (2020)
 • Smoleński Paweł, Oczy zasypane piaskiem, tlum. Juraj Koudela, Región Projekt Absynt (2014)
 • Smoleński Paweł, Szcze ne wmerła i nie umrze. Rozmowa z Jurijem Andruchowyczem, Región Projekt Absynt (2015)                                                        
 • Stasiuk Andrzej, Dukla, tłum. Jozef Marusiak, Baum (2004)
 • Stasiuk Andrzej, Dwie sztuki (telewizyjne) o śmierci. Czekając na Turka, tłum. Peter Himic, Modry Peter (2014)
 • Stasiuk Andrzej, Opowieści galicyjskie, tłum. Jozef Marusiak, Slovart (2008)
 • Stasiuk Andrzej, Taksim, Slovart (2010)
 • Stasiuk Andrzej, Wschód, tłum. Tomáš Horváth, Slovart (2017)
 • Słobodzianek Tadeusz, Nasza klasa. Wybór dramatów (j. węgierski), tłum. Patricia Pászt, Kalligram (2011)
 • Szabłowski Witold, Jak nakarmić dyktatora?, tłum. Karol Chmel, Vydavateľstvo Absynt (2020)
 • Szabłowski Witold, Tańczące niedźwiedzie, tłum. Juraj Koudela, Vydavateľstvo Absynt (2017)
 • Szabłowski Witold, Zabójca z miasta moreli, Región Projekt Absynt (2015)
 • Szczygieł Mariusz, Gotland, tłum. Miroslav Zumrík, Premedia Group (2011)
 • Szczygieł Mariusz, Nie ma, tłum. Miroslav Zumrík, Vydavateľstvo Absynt (2020)
 • Szczygieł Mariusz, Zrób sobie raj, tłum. Miroslav Zumrík, Vydavateľstvo Absynt (2019)
 • Szymborska Wisława, Wybór 49 wierszy, tłum. Vlastimil Kovalčik, Q111 (1999)
 • Terakowska Dorota, Córka czarownic, tłum. Hilda Holinova, Slovart (2006)
 • Tischner Józef, Między niewolą a wolnością, tłum. Jan Langoš, Viliam Mojziš, Kalligram
 • Tochman Wojciech, Eli, Eli, tłum. Słavomir Bachura, Absynt (2017)
 • Tochman Wojciech, Jakbys kamień jadła, tłum. Slavomir Bachura, Región Projekt Absynt (2014)
 • Twardoch Szczepan, Król, tłum. Alexander Horák, Vydavateľstvo Absynt (2021)
 • Varga Krzysztof, Gulasz z Turula, tłum. Jozef Marušiak, Kalligram (2010)
 • Wałęsa Lech, Droga do prawdy. Autobiografia, (j. czeski), tłum. Hana Janova, Slovart (2009)
 • Wiśniewska Ilona, Białe, tłum. Slavomir Bachura, Vydavateľstvo Absynt (2021)
 • Witkiewicz S.I., Dramaty, tłum. Barbara Ertlova, Divadielny ustav (1999)
 • Wojaczek Rafał, List do nieznanego poety, tłum. Radovan Brenkus, Pectus Publishing House (2009)

SŁOWENIA

 • Antologia dramatu współczesnego, tłum. Darja Dominkuš, Tatjana Jamnik, Jana Unuk, Festival Borštnikovo (2014)
 • Bardijewska Liliana, Emilia Dziubak, Zielony wędrowiec, tłum. Klemen Pisk, KUD Sodobnost International (2020)

 • Bąkiewicz Grażyna, O melba!, Koleda (2012)
 • Bednarski Piotr, Błękitne śniegi, tłum. Tatjana Jamnik, Druzba Piano (2011)
 • Beręsewicz Paweł, Tajemnica człowieka z blizną, Koleda (2012)
 • Białoszewski Miron, Pamiętnik z Powstania Warszawskiego, tłum. Niko Jez, Lud Serpa (2005)
 • Biedrzycki Miłosz, Wybór wierszy, tłum. Katarina Salamun Biedrzycka, Libris
 • Biedrzycki Miłosz, Życie równikowe. Wybór wierszy, Lud Serpa (2013)
 • Dehnel Jacek, Lala, tłum. Jana Unuk, Kulturno umetnisko drustvo Police Dubove (2011)
 • Demirski Paweł, Sikorska-Miszczuk Młgorzata, Fertacz Magda, Jakimiak Agnieszka, Antologia dramatów, Maribor Theatre Festival Borstnikovo srecanje (2015)
 • Herbert Zbigniew, Barbarzyńca w ogrodzie, Martwa natura z wędzidłem, Labirynt nad morzem, tłum. Jasmina Šuler Galos, Jana Unuk, Studentska zalozba Beletrina (2004)
 • Herbert Zbigniew, Rovigo. Epilog burzy, tłum. Jana Unuk, Knjizevno Drustvo Hisa Poezije (2014)
 • Herbert Zbigniew, Wybór poezji, tłum. Nikolaj Jež, Mladinska knjiga založba (2019)

 • Herling-Grudziński Gustaw, Inny Świat, tłum. Jana Unuk, Modrijan zalozba (2012)
 • Huelle Paweł, Weiser Dawidek, tłum. Unuk Jana, Studentska zalozba Beletrina (2008)
 • Huelle Paweł, Ostatnia wieczerza, tłum. Jana Unuk, Modrijan zalozba (2009)
 • Kapuściński Ryszard, Heban, Cankarjeva zalozba
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Nikolaj Jež, Modrijan zalozba (2009)
 • Karpowicz Ignacy, Ości, tłum. Jana Unuk, Police Dubowe (2017)
 • Lem Stanisław, Głos Pana, Kulturno umetnisko drustvo Police Dubove Cultural-Artistic Association of Polica Dubova (2015)
 • Lem Stanisław, Głos Pana, tłum. Tatjana Jamnik, Polica Dubowa (2016)
 • Lem Stanisław, Solaris, tłum. Tatjana Jamnik, Kulturno umetnisko drustvo Police (2010)
 • Łoziński Mikołaj, Książka, tłum. Jana Unuk, Modrijan zalozba (2013)
 • Małecki Jakub, Rdza, tłum. Klemen Pisk, KUD Sodobnost International (2020)

 • Miłosz Czesław, Wiersze wybrane, tłum. Jana Unuk, Studentska zalozba Beletrina (2008)
 • Mrożek Sławomir, Tango, Studentska zalozba Beletrina
 • Nowicka Bronka, Nakarmić kamień, tłum. Janž Snoj, Kulturno-umetniško društvo Logos (2019)

 • Olejarczyk Asia, Aleksandra Gołębiewska, Yeti, którego nikt nie widział, tłum. Klemen Pisk, KUD Sodobnost International (2021)

 • Onichimowska Anna, Maciek i łowcy duchów, tłum. Jana Unuk, Zalozba Mladika (2007)
 • Onichimowska Anna, Piecyk, czapeczka i budyń, tłum. Jana Unuk, KUD Sodobnost International (2014)
 • Onichimowska Anna, Sen, który odszedł, tłum. Jana Unuk, KUD Sodobnost International (2014)
 • Posiadło Jacek, Wiersze wybrane, tłum. Katarina Šalamun Biedrzycka, Center ZA
 • Ryrych Katarzyna, Łopianowe pole, tłum. Klemen Pisk, Založba Zala, Mateja Sužnik/Zala Publishing (2019)

 • Schilling Ewa, Głupiec, Drustvo SKUC (2015)
 • Schulz Bruno, Sanatorium pod klepsydrą, tłum. Jana Unuk, Beletrina (2017)
 • Siwczyk Krzysztof, Wybór wierszy, tłum. Klemen Pisk, Marlena Gruda, Zalozba Pivec (2012)
 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Drzewa, tłum. Staša Pavlovic, Mladinska knjiga založba (2019)

 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Pszczoły, tłum. Staša Pavlovic, Mladinska knjiga založba (2020)

 • Sosnowski Andrzej, Dożynki, tłum. Primož Čučnik, Lud Serpa (2017)
 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, tłum. Unuk Jana, Studentska zalozba Beletrina (2008)
 • Świetlicki Marcin, Pieśni profana, tłum. Primož Čučnik, Center za Slovensko
 • Świrszczyńska Anna, Jestem baba, tłum. Jana Unuk, Literarno-umetnisko drustvo Literatura (2019)

 • Szczygieł Mariusz, Gottland, tłum. Jana Unuk, Zalozba Sanje (2011)
 • Tkaczyszyn-Dycki E., Kamień pełen pokarmu. Księga wierszy z lat 1987-1999, tłum. Primoz Cucnik, Center za Slovensko Knjizevnost (2005)
 • Terakowska Dorota, Córka czarownic, tłum. Lara Unuk, Založba eBesede (2017)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Jana Unuk, Modrijan zalozba (2010)
 • Tokarczuk Olga, Księgi Jakubowe, tłum. Jana Unuk, Police Dubowe (2017)
 • Tulli Magdalena, W czerwieni, tłum. Unuk Jana, Modrijan zalozba
 • Tulli Magdalena, Włoskie szpilki, tłum. Jana Unuk, Zbirka Stopinje (2017)
 • Tuszyńska Agata, Oskarżona Wiera Gran, tłum. Tatjana Jamnik, Modrijan zalozba d.o.o. (2014)
 • Wawiłow Danuta, Usenko Natalia, Wierzbowa 13, tłum. Unuk Jana, Zalozba Aristej (2008)
 • Wechterowicz Przemysław, Proszę mnie przytulić, tłum. Peter Kuhar, KUD Sodobnost International (2018)

 • Wiedemann Adam, Sceny łóżkowe, tłum. Tatjana Jamnik, Lud Serpa (2007)
 • Witkowski Michał, Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna Szczakowej, tłum. Tatjana Jamnik, Didakta (2010)
 • Wyspiański Stanisław, Wesele, tłum.Katarina Salamun-Biedrzycka, Drustvo 2000 (2006)

SZWAJCARIA

 • Antologia polskiego reportażu, [Ryszard Kapuściński, Wojciech Tochman, Hanna Krall, Marian Brandys, Beata Pawlak, Lidia Ostałowska, Piotr Głuchowski, Irena Mor], (j. francuski), tłum. Margot Carlier, Maryla Laurent, Grażyna Erhard, Véronique Patte, Jacques Burko, Noir sur Blanc (2005)
 • Anderman Janusz, Cały czas, (j. francuski), tłum. Isabelle Jannes-Kalinowski, Noir sir Blanc (2009)
 • Bajtlik Jan, Korek, (j. francuski), tłum. Lydia Waleryszak, La Joi de Lire (2016)
 • Bajtlik Jan, Nić Ariadny. Mity i labirynty, (j. francuski), tłum. Lydia Waleryszak, Editions La Joie de lire (2019)
 • Bajtlik Jan, Auto, (j. francuski), tłum. Lydia Waleryszak, La Joi de Lire (2015)
 • Bart Andrzej, Fabryka muchołapek, (j. francuski), tłum. Erik Veaux, Les Editions Noir sur Blanc (2020)
 • Bator Joanna, Piaskowa Góra, (j. francuski), tłum. Caroline Raszka-Dewez,  Noir sur Blanc (Switzerland) (2014)
 • Butenko Bohdan, Boglar Krystyna, Gucio i Cezar, (j. francuski), tłum. Lydia Waleryszak, La Joie de lire (2013)
 • Butenko Bohdan, Boglar Krystyna, Klementyna lubi kolor czerwony, (j. francuski), tłum. Lydia Waleryszak, La Joie de lire (2014)
 • Domagalska Stanisława Andrzej Damięcki, Przyszywany dziadek, (j. francuski), tłum. Lydia Waleryszak, La Joi de Lire (2018)
 • Ignerska Marta, Black and white, La Joie de lire (2014)
 • Libera Antoni, Godot i jego cień, (j. francuski), tłum. Véronique Patte, Noir sur Blanc (2012)
 • Małkowski Tomasz, O Kamilu, który patrzył rękami, (j. francuski), tłum. Lydia Waleryszak, Editions La Joie de lire (2021)
 • Mrożek Sławomir, Dziennik. Tom 1. 1962-1969, (j. niemiecki), tłum. Doreen Daume, Diogenes Verlag (2013)
 • Olech Joanna, Bąk Edgar, Mam prawo i nie zawaham się go użyć, (j. francuski), tłum. Lydia Waleryszak, La Joi de Lire (2016)
 • Orłoś Kazimierz, Letnik z mierzei, (j. francuski), tłum. Erik Veaux, Noir sur Blanc (2011)
 • Pluta Izabella (red.), Spektakl "Poczekalnia" Krystiana Lupy. Kreacja i transmisja, (j. francuski), tłum. Izabella Pluta, Kajetana Fidler-Jaccottet, Editions Antipodes (2019)
 • Radziwiłł Katarzyna, Historia kobiet, tłum. Martina Polek, HELVETIQ (2021)

 • Radziwiłł Katarzyna, Historia kobiet, tłum. Lydia Waleryszak, HELVETIQ (2021)

 • Rudzka Zyta, Mykwa, (j. niemiecki), tłum. Sven Sellmer, Secession Verlag (2014)
 • Rudzka Zyta, Ślicznotka Doktora Josefa, (j. niemiecki), tłum. Esther Kinsky, Ammann Verlag & Co. (2009)
 • Rylski Eustachy, Człowiek w cieniu, (j. francuski), tłum. Véronique Patte, Les Editions Noir sur Blanc (2017)
 • Schulz Bruno Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod klepsydrą, Kometa, (j. francuski), tłum. Alain van Crugten, L'age d'Homme (2013)
 • Słoniowska Żanna, Dom z witrażem, (j. niemiecki), tłum. Olaf Kühl, Kampa Verlag (2018)
 • Tadeusiewicz Ryszard, Maria Mazurek, Alicja w krainie przyszłości czyli jak działa sztuczna inteligencja, (j. niemiecki), tłum. Martina Polek (2020)
 • Tadeusiewicz Ryszard, Maria Mazurek, Alicja w krainie przyszłości czyli jak działa sztuczna inteligencja, (j. francuski), tłum. Lydia Waleryszak (2020)
 • Tokarczuk Olga, Księgi Jakubowe, (j. francuski), tłum. Maryla Laurent-Zielinski, Les Editions Noir sur Blanc (2018)
 • Tokarczuk Olga, Księgi Jakubowe, (j. niemiecki), tłum. Lisa Palmes, Lothar Quinkenstein, Kampa Verlag (2019)
 • Tokarczuk Olga, Opowiadania bizarne, (j. niemiecki), tłum. Lothar Quinkenstein, Kampa Verlag (2020)
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, (j. francuski), tłum. Margot Carlier, Noir sur Blanc (2012)
 • Vetulani Jerzy, Maria Mazurek, Marcin Wierzchowski, Sen Alicji, czyli jak działa mózg, (j. niemiecki), tłum. Martina Polek, Helvetiq (2019)
 • Utnik-Strugała Monika, Ewa Poklewska-Koziełło, Idą święta!, tłum. Antonia Lloyd-Jones, NordSüd Verlag (2021)

 • Wat Aleksander, Bezrobotny Lucyfer, L'age d'Homme (2012)
 • Wodziński Cezary, Trans, Dostojewski, Rosja czyli o filozofowaniu siekierą, (j. francuski), tłum. Erik Veaux, L'age d'Homme (2013)
 • Woydyłło Ewa, Maria Mazurek, Uczucia Alicji, czyli jak lepiej poznać siebie, tłum. Lydia Waleryszak, HELVETIQ (2021)

SZWECJA

 • OEI (polski numer czasopisma) (2008)
 • Antologia polskich opowiadań, Tranan (2005)
 • Antologia współczesnej poezji polskiej, Lyrikklubb
 • Bikont Anna, My z Jedwabnego, tłum. Irena Grönberg, Bokförlaget Atlas (2014)
 • Brzechwa Jan, Akademia Pana Kleksa, tłum. Tomas Håkanson, Atrium Förlag (2020)

 • Chwin Stefan, Hanemann, tłum. Lisa Mendoza Åsberg, Albert Bonniers
 • Dąbrowska Krystyna, wybór wierszy, tłum. Irena Grönberg, ellerstoms (2021)

 • Dąbrowski Tadeusz, Wybór wierszy, tłum. Irena Grönberg, Smockadoll Förlag (2017)
 • Dek Maria, Przeplatalińscy, tłum. Julian Birbrajer, Bokförlaget Mirando (2020)

 • Dichter Wilhelm, Koń Pana Boga, tłum. Irena Grönberg, Tranan
 • Ficowski Jerzy, Mistrz Manole i inne przekłady, Tranan (2013)
 • Fiedorczuk Julia, Wybór wierszy, tłum. Irena Gronberg, Bokforlaget Lejd (2017)
 • Fink Ida, Podróż, tłum. Martin von Zweigbergk, Tranan
 • Głowacki Janusz, Ostatni cieć, tłum. Lennart Ilke, Tomasz Pankowskis Förlag (2006)
 • Głowacki Janusz, Trzy dramaty, tłum. Lennart Ilke, Ilke Bokförlag
 • Gombrowicz Witold, Bakakaj, tłum. David Szybek, Modernista (2005)
 • Gombrowicz Witold, Ferdydurke, Jaguar Kitap – Behlul Dundar Satilmis (2013)
 • Gombrowicz Witold, Ferdydurke, tłum. David Szybek, Modernista (2016)
 • Gombrowicz Witold, Kosmos, tłum. Stefan Ingvarsson, Modernista (2004)
 • Gombrowicz Witold, Opętani, Modernista (2005)
 • Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk, tłum. Anders Bodegård, Modernista (2009)
 • Herbert Zbigniew, Wiersze zebrane, tłum. Irena Grönberg, Ellerströms Förlag (2013)
 • Hugo-Bader Jacek, Biała gorączka, tłum. Lisa Mendoza Asberg, Bokförlaget Lind & Co (2014)
 • Klicka Barbara, Zdrój, tłum. Patricia Cukrowska, Prosak Förlag (2021)

 • Korczak Janusz, Pamiętnik i inne pisma z getta, tłum. Lisa Mendoza Åsberg, Föreningen för Janusz Korczaks Levande Arv (2018)

 • Krajewski Marek, Widma w mieście Breslau, tłum. Lisa Mendoza Åsberg, Weyler Förlag (2008)
 • Krall Hanna, Biała Maria, tłum. Julian Birbrajer, Ersatz (2018)

 • Krall Hanna, Król Kier znów na wylocie, tłum. Julian Birbrajer, Ersatz (2017)
 • Krall Hanna, Sublokatorka, tłum. Julian Birbrajer, Ersatz (2020)

 • Lipska Ewa, Droga Pani Schubert, tłum. Irena Grönberg, Ellerströms Förlag (2014)
 • Lipska Ewa, Wybór wierszy, tłum. Jarema Bielawski Bokförlaget Edda (2018)

 • Lipska Ewa, Zakon Turystów (The Holy Order of Tourists. Selected Poems), tłum. Ryszard J. Reisner, Ars Interpres Publications
 • Markowski Michał Paweł, Czarny Nurt, Modernista (2005)
 • Miłosz Czesław, Traktat poetycki, Traktat moralny, tłum. Jurek Hirschberg, Bokforlaget h:ström-Text&Kultur (2017)
 • Mizielińska Aleksandra, Daniel Mizieliński, Małgorzata Mycielska, Ale patent!, tłum. Tomas Håkanson, Alfabeta Bokförlag (2017)

 • Mycielska Małgorzata, Ale patent!, tłum. Tomas Hakanson, Alfabeta Bokförlag AB (2016)
 • Nałkowska Zofia, Medaliony, tłum. Emi-Simone Zawall, Bokförlaget Faethon (2017)
 • Neuger Leonard, Bodegasr Anders, Röster om Gombrowicz, Stockholm University Stockholm Slavic Papers (2010)
 • Olczak-Ronikier Joanna, W ogrodzie pamięci, tłum. Irena Gronberg, Tranan (2005)
 • Rylski Eustachy, Człowiek w cieniu, tłum. Véronique Patte, Les Editions Noir sur Blanc (2017)
 • Sapkowski Andrzej, Narrenturm, Ersatz
 • Sapkowski Andrzej, Ostatnie życzenie, tłum. Tomas Håkanson, Ersatz (2010)
 • Schulz Bruno, Wybór esejów, opowiadań i listów, tłum. Emi-Simone Zawall, Glänta Production (2016)
 • Schulz Bruno, Wybór opowiadań i listów, Glänta produktion (2014)
 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Drzewa, tłum. Tomas Håkanson, Alfabeta Bokförlag (2018)

 • Socha Piotr, Pszczoły, tłum. Tomas Hakanson, Alfabeta Bokförlag AB (2017)
 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, Ersatz (2014)
 • Stasiuk Andrzej, Taksim, tłum. Tomas Håkanson, Ersatz (2012)
 • Szymborska Wisława, Dwukropek, tłum. Anders Bodegård, Ellerströms Förlag (2008)
 • Szymborska Wisława, Tutaj, tłum. Andres Bodegard, Ellerströms Förlag (2009)
 • Szymborska Wisława, Wystarczy, tłum. Anders Bodegård, Ellerströms Förlag (2012)
 • Świrszczyńska Anna, Wiersze wybrane, tłum. Irena Grönberg, Lisa Mendoza Asberg, Bokförlaget Lejd (2013)
 • Themerson Stefan, Wybór tekstów, Rönnels Antikvariat AB (2015)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Jan Henrik Swahn, Ariel (2008)
 • Tokarczuk Olga, Dom dzienny, dom nocny, tłum. Jan Henrik Swahn, Ariel
 • Tokarczuk Olga, Moment niedźwiedzia, tłum. Jan Henrik Swahn, Ariel (2014)
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, tłum. Lennart Ilke, Ariel (2005)
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Jan Henrik Swahn, Ariel (2010)
 • Tokarczuk Olga, Wybór opowiadań, tłum. Jan Henrik Swahn, Ariel Publisher (2018)
 • Tulli Magdalena, Sny i kamienie, tłum. Julian Birbrajer, Brutus Östlings Bokförlag Symposion (2006)
 • Villqist Ingmar, Noc Helvera, Beztlenowce, Kostka smalu z bakaliami, Cynkweiss, Fantom, tłum. Lennart Ilke, Ilke Bokforlag (2005)
 • Villqist Ingmar, Oskar i Ruth, tłum. Lennart Ilke, Ilke Bokförlag
 • Wat Aleksander, Wiersze wybrane, tłum. Peter Handberg, Modernista (2005)
 • Witkowski Michał, Lubiewo, tłum. Stefan Ingvarsson, Modernista (2008)
 • Zagajewski Adam, Selected poems, tłum. Anders Bodegård, Norstedts Förlag (2010)

TAJLANDIA

 • Mizielińska Aleksandra, Mizieliński Daniel, Mapy, tłum. Leelakaweephat Nattakit, Nanmee Books (2017)
 • Socha Piotr, Grajkowski Wojciech, Pszczoły, tłum. Supawit Virachanusorn, Nanmeebooks Co. (2020)

TAJWAN

 • Chmielewska Iwona, Pamiętnik Blumki, tłum. Wei-Yun Lin-Górecka, WordField Publishing (2019)

 • Górecki Wojciech, Toast za przodków, tłum. Hsiao-Jing Janyga, Asian Culture Publishing Co. Ltd (2014)
 • Korczak Janusz, Jak kochać dziecko, tłum. Wei-Yun Lin-Górecka, PsyGarden Publishing Company (2016)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś Pierwszy, tłum. Wei-Yun Lin-Górecka, PsyGarden Publishing Company (2018)

 • Korczak Janusz, Król Maciuś na wsypie bezludnej, tłum. Wei-Yun Lin-Górecka, PsyGarden Publishing Company (2019)

 • Korczak Janusz, Pamiętnik i inne pisma z getta, tłum. Wei-Yun Lin-Górecka, Locus Publishing Company (2020)

 • Korczak Janusz, Prawo dziecka do szacunku. Kiedy znów będę mały, tłum. Wei-Yun Lin-Górecka, Locus Publishing Company (2019)

 • Miecik T. Igor, Sezon na słoneczniki, tłum. Wei-Yun Lin-Górecka, Acropolis (2017)
 • Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, tłum. Wu Lan, Tendency Publishing (2011)
 • Różewicz Tadeusz, Nauka chodzenia. Wybór wierszy, tłum. Wei-Yun Lin-Górecka, Dark Eyes (2014)
 • Rusinek Michał, Mały Chopin, tłum. Chih-Chun Yeh, Youth Cultural Enterprise Co. (2019)

 • Schulz Bruno, Sanatorium pod klepsydrą, tłum. Wei-Yun Lin-Górecka, Unitas Publishing CO. (2012)
 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe, Unitas Publishing CO. (2012)
 • Szabłowski Witold, Tańczące niedźwiedzie, tłum. Wei-Yun Lin-Górecka, Acropolis (2018)

 • Szymborska Wisława, Czarna piosenka, tłum. Wei-Yun Lin-Górecka, Unitas Udngroup (2017)
 • Szymborska Wisława, Wybór wierszy, tłum. Wei-Yun Lin-Górecka, Dark Eyes (2014)
 • Zabielska-Stadnik Iwona, Małgorzata Węgrzecka, Masz prawa, człowieku, tłum. Wei-Yun Lin-Górecka, Taiwan Interminds Publishing Inc. (2018)

TURCJA

 • Antologia polskich opowiadań, Kalem Publications (2014)
 • Andrzejewski Jerzy, Popiół i diament, tłum. Seda Köycü Arslantekin, Versus Kitap (2008)
 • Borowski Tadeusz, Pożegnanie z Marią, tłum. Seda Köycü, Alakarga Sanat Yayınları (2019)
 • Czubaj Mariusz, 21:37, tłum. Neşe Taluy Yüce, Apollon (2010)
 • Dehnel Jacek, Lala, tłum. Seda Köycü, Apollon (2009)
 • Głowacki Janusz, Good night, Dżerzi, tłum. Neşe Taluy Yüce, Yapi Kredi Yayincilik (2013)
 • Gombrowicz Witold, Dziennik 1953-1958, tłum. Neşe Taluy Yüce, Yapi Kredi Yayincilik (2013)
 • Gombrowicz Witold, Dziennik 1959-1969, tłum. Neşe Taluy Yüce, Yapi Kredi Kultur Sanat Yayincilik.A.S. (2013)
 • Gombrowicz Witold, Ferdydurke, tłum. Osman Firat Bas, Jaguar Kitap (2013)
 • Gombrowicz Witold, Kosmos, tłum. Neşe Taluy Yüce, Everest Yayinlari (2017)
 • Gombrowicz Witold, Kronos, tłum. Neşe Taluy Yüce, Yapi Kredi Publications (2020)

 • Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk, tłum. Neşe Taluy Yüce, Everest Publishers (2017)

 • Kapuściński Ryszard, Heban, tłum. Gül Çagali Güven, Habitus Kitap (2016)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Osman Firat Bas, Habitus Kitap (2014)
 • Kołakowski Leszek, O co nas pytają wielcy filozofowie, tłum. Saut Kemal Angi, Jaguar Kitap (2016)
 • Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, Yeni Kitap (2005)
 • Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, tłum. Osman Firat Bas, Monokl Yayinlari (2017)
 • Miłoszewski Zygmunt, Uwikłanie, tłum. Seda Köycü, Koridor (2013)
 • Mizielińska Aleksandra, Mizieliński Daniel, Mapy, tłum. Emre Ülgen Dal, Hevdan Sönmez, Domingo Publishing (2019)

 • Myśliwski Wiesław, Kamień na kamieniu, tłum. Neşe Taluy Yüce, Aylak Adam (2016)
 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Neşe Taluy Yüce, Yapi Kredi Publications (2020)

 • Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe/Sanatorium pod klepsydrą, tłum. Neşe Taluy Yüce, Aylak Adam (2017)
 • Taraska Anna, Kropka z błędem, tłum. Emrah Gaznevi, Final Kültür Sanat Yayınları (2020)

 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Neşe Taluy Yüce, Bence Kitap Publishing House (2015)
 • Wiśniewski Janusz L., Bikini, tłum. Neşe Taluy Yüce, Pupa Yayinlari (2010)

UKRAINA

 • VSESVIT magazine of world literature (polski numer pisma) (2014)
 • Antologia współczesnej polskiej dramaturgii dla dzieci i młodzieży, (Marta Guśniowska, Malina Przesługa, Liliana Bardijewska, Maria Wojtyszko), tłum. Jurij Popsujenko, Neopalyma Koupyna (2019)
 • Antologia polskiej poezji, tłum. Dmytro Pawlyczko, Osnovy (2001)
 • Bajtlik Jan, Typogryzmoł, tłum. Anastazja Dienisienko, Wydawnictwo Osnovy (2017)
 • Bakuła Bogusław, Teoria literatury w Polsce. tłum. Sergiy Jakovenko,  Antologia tekstów, Kyiv-Mohyla Academy (2006)
 • Bator Joanna, Piaskowa Góra, tłum. Natalka Sniadanko, Wydawnictwo Astrolabium (2014)
 • Bednarek Justyna, Dusia i Psinek-świnek. Pierwszy dzień w przedszkolu, tłum. Bożena Antoniak, Wydawnictwo Urbino (2020)
 • Bednarek Justyna, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych), tłum. Bozena Antoniak, Wydawnictwo Urbino (2019)
 • Bobkowski Andrzej, Szkice piórkiem, tłum. Oleksandr Herasym, Krytyka (2006)
 • Bocheński Jacek, Antyk po antyku, tłum. Wiktor Dmitruk, Agencja Literacka Piramida (2012)
 • Bocheński Jacek, Nazo poeta, tłum. Rostisław Doczenko, Agencja Literacka Piramida (2010)
 • Bocheński Jacek, Stan po zapaści, tłum. Wiktor Dmitruk, Agencja Literacka Piramida (2014)
 • Bocheński Jacek, Tyberiusz Cezar, tłum. Igor Andruszczenko, Agencja Literacka Piramida (2013)
 • Borowski Tadeusz, Zbiór opowiadań. U nas w Auschwitzu…, tłum. Oleksandr Bojczenko, V. Books - XXI LTD (2014)
 • Brandstaetter Roman, Krąg biblijny, tłum. Nadia Popacz, Kairos (2003)
 • Brzechwa Jan, Wybór wierszy, tłum. Neonila Stefurak, Wydawnictwo Staroho Lewa (2004)
 • Bunda Martyna, Nieczułość, tłum. Bohdana Pinczewska, KOMORA Publishing House (2019)
 • Chwin Stefan, Hanemann, tłum. Igor Pizniuk, LLC Agrar Media Gruop (2010)
 • Czapski Józef, Na nieludzkiej ziemi, tłum. Oleksandr Herasym, V. Books – XXI (2017)
 • Czerni Krystyna, Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego, V. Books - XXI (2013)
 • Czyżewski Krzysztof, Linia powrotu, tłum. Kost Moskalec, Calvaria (2014)
 • Dąbrowski Tadeusz, Środek wyrazu. Wybór wierszy, tłum. Vasyl Lozynskyi, FOP Zavadskyi Iurii Romanovych (2019)
 • Dehnel Jacek, Krivoklat, tłum. Andrij  Bondar, KOMORA Publishing House (2018)
 • Dehnel Jacek, Lala, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2016)
 • Dehnel Jacek, Matka Makryna, tłum. Andrij Bondar, Komora (2017)
 • Dehnel Jacek, Saturn, tłum. Andrij Bondar, Komora Publishing House (2014)
 • Dołęga-Mostowicz Tadeusz, Profesor Wilczur, tłum. Bożena Antoniak, Wydawnyctwo Urbino Ltd. (2015)
 • Dołęga-Mostowicz Tadeusz, Znachor Ukraina, tłum. Bożena Antoniak, Wydawnyctwo Urbino Ltd (2014)
 • Dylągowa Hanna, Historia Polski 1795-1990, tłum. Muchajło Kirsenko, Kyiv-Mohyla Academy (2007)
 • Dziubak Emilia, Niezwykłe przyjaźnie. W świecie roślin i zwierząt, tłum. Olha Horba, Wydawnictwo Staroho Lewa (2020)
 • Fabjanowska-Micyk Zofia, Joanna Grochocka, Banzai. Japonia dla dociekliwych, tłum. Bożena Antoniak, Wydawnictwo Urbino (2019)
 • Fiedorczuk Julia, Bliskie kraje, tłum. Wiktor Dmytruk, V. Books – XXI (2019)
 • Filipowicz Kornel, Romans prowincjonalny. Powiedz to słowo. Wybór, tłum. Jurij Matiewoszczuk, Tov Kompanyia KROK (2014)
 • Fink Ida, Podróż, tłum. Natalka Rimska, Wydawnictwo Starowo Liewa (2017)
 • Galewska-Kustra Marta, Pucio i ćwiczenia z mówienia, tłum. Anatolii Cherdakli, Chas maistriv (2019)
 • Galewska-Kustra Marta, Pucio mówi pierwsze słowa, tłum. Anatolii Cherdakli, Chas maistriv (2019)
 • Galewska-Kustra Marta, Pucio uczy się mówić, tłum. Anatolii Cherdakli, Chas maistriv (2019)
 • Giedroyc Jerzy, Autobiografia na cztery ręce, tłum. Lesia Lisienko, Duch i Litera (2016)
 • Giedroyc Jerzy, Emigracja ukraińska, tłum. Ola Hnatiuk, Krytyka (2006)
 • Gieysztor Aleksander, Mitologia Słowian, tłum. Siergiej Girik, Klio Publishers (2013)
 • Głowacki Janusz, Wybór dramatów, tłum. Oleksandr Irwaniec, Tempora (2014)
 • Gombrowicz Witold, Iwona, księżniczka Burgunda. Ślub. Operetka, tłum. Larysa Andriievska, Anetta Antonenko Publishers (2021)

 • Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk, tłum. Andrij Bondar, Wydawnictwo Staroho Lewa Old Lion (2015)
 • Grabiński Stefan, Demon ruchu. Księga ognia, tłum. Larysa Andriievska, ZNANNIA Publishing House (2018)
 • Gretkowska Manuela, Europejka, tłum. Sofia Andruhovicz, Nora Druk (2006)
 • Gretkowska Manuela, Kabaret metafizyczny, tłum. A. S. Pawliszina, Folio Publishers (2005)
 • Gretkowska Manuela, Namiętnik, tlum. A. S. Pawliszina, Folio Publishers (2005)
 • Gretkowska Manuela, Polka, tłum. O. Krasjuk, Folio Publishers (2005)
 • Gretkowska Manuela, Sceny z życia pozamałżeńskiego, Folio Publishers (2006)
 • Grochola Katarzyna, Ja wam pokażę!, tłum. Andriej Bondar, Nasz Czas (2009)
 • Grochola Katarzyna, Nigdy w życiu, tłum. Andrij Bondar, Nasz Czas (2008)
 • Grochola Katarzyna, Serce na temblaku, tłum. Andrij Bondar, Nasz Czas (2008)
 • Grzędowicz Jarosław, Pan Lodowego Ogrodu. W samo jądro ciemności, tłum. Olena  Sheremet, Ridna Mova (2021)

 • Grzywaczewski Tomasz, Granice marzeń. O państwach nieuznawanych, tłum. Natalia Tkaczyk, V. Books – XXI (2020)
 • Gutowska-Adamczyk Małgorzata, 13-ta Poprzeczna, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2012)
 • Gwanini Alexander, Kroniki Sarmacji Europejskiej, tłum. Jurij Mucik, Kyiv-Mohyla Academy (2004)
 • Haupt Zygmunt, Opowiadania. Baskijski diabeł, Z Roksolanii, tłum. Andrij Pawłyszyn, NGO Independent Culturological Magazine JI (2013)
 • Herbert Zbigniew, Jaskinia filozofów, tłum. Larysa Andriievska, Anetta Antonenko Publishers (2021)

 • Herling-Grudziński Gustaw, Inny Świat, tłum. Olek Harasim, V. Books - XXI (2010)
 • Hłasko Marek, Piękni dwudziestoletni, tłum. Oleksandr Bojczenko, V. Books - XXI (2017)
 • Hoffmann Henryk, Dzieje polskich badań religioznawczych, tłum. Katierina Nowikowa, Ukrainian Philosophical Foundation (2010)
 • Huelle Paweł, Mercedes-Benz. Opowiadania na czas przeprowadzki: Winniczki, Kałuże, Deszcz, Cud, Stół, tłum. Larysa Andriievska, Anetta Antonenko Publishers (2020)
 • Huelle Paweł, Opowieści chłodnego morza, tłum. Wiktor Dmytruk, V. Books – XXI (2019)
 • Iwaszkiewicz Jarosław, Utwory wybrane, Edition Group Suchasnist (2007)
 • Jagielski Wojciech, Wszystkie wojny Lary, tłum. Olena Sheremet, Choven (2019)
 • Jagiełło Joanna, Czekolada z chilli, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2014)
 • Jagiełło Joanna, Kawa z kardamonem, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2012)
 • Jagiełło Joanna, Zielone martensy, tłum. Jarosława Iwczenko, Urbino (2017)
 • Jastrun Mieczysław, Mickiewicz, tłum. Dmitro Andruchiw, Zhupansky Publisher (2007)
 • Jaworski Franciszek, Lwów stary i wczorajszy, tłum. Ludmiła Bublik, Centrum Europy (2011)
 • Jaworski Franciszek, O szarym Lwowie, tłum. Ludmiła Dybczuk, Centrum Europy (2011)
 • Jędrzejewska-Wróbel Roksana, Grażyna Rigall, Humory Hipolita Kabla, tłum. Iryna Tuchapska, PE SHKOLA Publishing House (2019)
 • Kalwas Piotr Ibrahim, Egipt: haram halal, tłum. Les Belej, Lviv Media Forum Publishing House (2018)
 • Kapuściński Ryszard, Cesarz, Szachinszach, tłum. Oleksandr Herasym, V. Books - XXI (2012)
 • Kapuściński Ryszard, Heban, tłum. Antoniuk Nataliya, Litopys (2004)
 • Karpowicz Ignacy, Sońka, tłum. Ostap Śliwiński, Komora (2016)
 • Kasdepke Grzegorz, A ja nie chcę być księżniczką, tłum. Igor Andruszczenko, Szkoła Widawniczij Dim (2017)
 • Kasdepke Grzegorz, Mity dla dzieci, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2016)
 • Kasdepke Grzegorz, Wielka księga uczuć, tłum. Jarosław Iwczenko, Urbino (2016)
 • Kołakowski Leszek, Moje słuszne poglądy na wszystko, tłum. S. Jakovenka, Kyiv-Mohyla Academy (2004)
 • Korczak Janusz, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, tłum. Olena Zamojska, Klub Cimiejnogo Dozwillja (2016)
 • Korczak Janusz, Kajtuś czarodziej, Bankructwo małego Dżeka, Kiedy znów będę mały, tłum. Andrij Pawłyszyn, Izdatielstwo Znannia (2017)
 • Konopnicka Maria, O krasnoludkach i sierotce Marysi, tłum. Larisa Andrievs'ka, Mar'jana Savka, Wydawnictwo Staroho Lewa (2004)
 • Konwicki Tadeusz, Kronika wypadków miłosnych, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2011)
 • Konwicki Tadeusz, Mała Apokalipsa, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2013)
 • Kosik Rafał, Felix, Net i Nika oraz Orbitalny Spisek, tłum. Iryna Shevchenko, ASSA Publishing House (2020)
 • Kosik Rafał, Feliks, Net i Nika oraz Pałac Snów, tłum. Iryna Shevchenko, Olena Shevchenko, ASSA Publishing House (2019)
 • Kosik Rafał, Felix, Net i Nika oraz Pułapka Nieśmiertelności, tłum. Iryna Shevchenko, ASSA Publishing House (2020)
 • Kosik Rafał, Feliks, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa, tłum. Iryna Shevchenko, Olena Shevchenko, ASSA Publishing House (2019)
 • Kosmowska Barbara, Grzegorz Kasdepke, Wielki wybuch , czyli K kontra K, tłum. Daria Guk, PE SHKOLA Publishing House (2020)
 • Kosmowska Barbara, Buba, tłum. Bożena Antoniak, Publisher Bożena Antoniak, Urbino (2010)
 • Kowal Paweł, Oładkowski Jan, Zuchniak Monika, Nie jesteśmy ukrainofilami. Polska myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy, tłum. Serhiy Hirik, Kyiv-Mohyla Academy (2011)
 • Krajewski Marek, Erynie, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2010)
 • Krajewski Marek, Głowa Minotaura, tłum. Bożena Antoniak, Agencja Literacka Piramida (2009)
 • Krajewski Marek, Koniec Świata w Breslau, tłum. Bożena Antoniak, Fact Publishers (2007)
 • Krajewski Marek, Widma w mieście Breslau, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2010)
 • Kucharska Nikola, Jak to działa? Zwierzęta, tłum. Iryna Tuchapska, PE SHKOLA Publishing House (2018)
 • Kuczok Wojciech, Gnój, tłum. Namalja Czornima, Calvaria (2005)
 • Kuroń Jacek, Wiara i wina, Duch i Litera (2004)
 • Landowska Anna, Landowski Zbigniew, Słownik polsko-ukraiński, Pulsary (2004)
 • Lec S.J., Myśli nieuczesane, tłum. Andrij Pavliszin, Duch i Litera (2004)
 • Lem Stanisław, Astronauci, Głos Pana, Wizja lokalna, tłum. Yuriy Popsuyenko, Larysa Bilyk, Bohdan Publishing House (2021)
 • Lem Stanisław, Solaris, tłum. Dmitr Andruchow, Calvaria (2004)
 • Leśmian Bolesław, Poezja i konteksty. Wybór, tłum. Marianna  Kiyanovska, Dukh i Litera (2018)
 • Leśmian Bolesław, Przygody Sindbada Żeglarza, tłum. Vikmor Dmiruk, Calvaria (2004)
 • Litwin Henryk, Essays on the History of Poland and Ukraine in the XVI - XVII Centuries, tłum. Lesia Lysenko, Spirit & Letter (Duch i Litera) (2014)
 • Loebl Bogdan, Piekło weszło do raju, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2017)
 • Loth Ignaciuk Agata, Doba na oceanie. Jak przepłynąć Atlantyk kajakiem, tłum. Oleksandr Herasym, Apriori (2021)

 • Loth Ignaciuk Agata, Marek Kamiński. Jak zdobyć bieguny ziemi… w rok, tłum. Oleksandr Herasym, Apriori (2021)

 • Ławrynowicz Marek, Pogoda dla wszystkich, tłum. A. Bondar, Nora Druk (2005)
 • Łobodowski Józef, Demonom nocy, tłum. Andriej Pawłyszyn, Wydawnictwo Astroljabia (2016)
 • Łojek Jerzy, Dzieje pięknej Bitynki, tłum. Dmitro Andrhiv, Universe (2005)
 • Maleszka Andrzej, Magiczne drzewo/ Czerwone krzesło, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2017)
 • Masłowska Dorota, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, tłum. Larysa Andiejewska, Folio Publishers (2006)
 • Mikołajewski Jarosław, Wybór wierszy, tłum. Ostap Nożak, Wydawnictwo Krok (2015)
 • Mikołejko Zbigniew, Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa, tłum. Anton Marczynskyj, Krytyka (2013)
 • Miłosz Czesław, Abecadło, tłum. Natalka Sniadanko, Treant (2009)
 • Miłosz Czesław, Dolina Issy, tłum. Natalia Sydiaczenko, Pubilshing House UNIVERSE (2018)
 • Miłosz Czesław, Miłosz podpowiedziany. Wybór wierszy, Tempora (2011)
 • Miłosz Czesław, Rodzinna Europa, tłum. Jurij Izdrik, Litopys (2005)
 • Miłosz Czesław, Utwory poetyckie, Universe (2006)
 • Miłosz Czesław, Wybór poezji, łum. S. O. Szevczenka, Kameniar (1999)
 • Miłosz Czesław, Ziemia Ulro, tłum. Natalia Sydjaczenko, Universe (2014)
 • Miłoszewski Zygmunt, Uwikłanie, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2011)
 • Miłoszewski Zygmunt, Żmijowe Góry, tłum. Bożena Antoniak, Wydawnictwo Staroho Lewa (2009)
 • Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem, tłum. Oliesja Gierasima, V. Books - XXI (2008)
 • Mokrzycki Mieczysław, Grysiak Brygida, Najbardziej lubił wtorki. Opowieść o życiu codziennym Jana Pawła II, tłum. Karina Wostriakowa, Catholic Media Center (2011)
 • Mrożek Sławomir, Emigranci, Pieszo, Portret, tłum. Olena Katajewa, Siergij Borszcziewskij, Wydawnictwo Anetty Antonienko (2016)
 • Nahacz Mirosław, Osiem cztery, tłum. Natalia Czorpita, Calvaria (2004)
 • Nowicka Bronka, Nakarmić kamień, tłum. Marianna Kiyanovska, TOV Kompaniya KROK (2018)
 • Odija Daniel, Tartak, tłum. Oleksandra Bojczenka, V. Books - XXI (2007)
 • Ostałowska Lidia, Farby wodne, tłum. Andrij Ljubka, V. Books - XXI LTD (2014)
 • Pałasz Marcin, Elfie, gdzie jesteś?, tłum. Iryna Tuchapska, PE SHKOLA Publishing House (2019)
 • Pałasz Marcin, Elf Wszechmogący, tłum. Iryna Tuchapska, PE SHKOLA Publishing House (2019)
 • Pałasz Marcin, Sposób na Elfa, tłum. Iryna Tuchapska, PE SHKOLA Publishing House (2019)
 • Parlak Danuta, Obcy w lesie, tłum. Iryna Shevchenko, V. Books – XXI (2019)
 • Pilch Jerzy, Pod mocnym aniołem, tłum. Igor Pizniuk, Pulsary (2011)
 • Podsiadło Jacek, Wybór wierszy, tłum. Ostap Slywynski, LTD Discursus (2015)
 • Prus Bolesław, Katarynka. Opowiadania i nowele, tłum. Larisa Andriewska, Izdatielstwo Znannia (2017)
 • Prus Bolesław, Lalka. Tom I, tłum. Larysa Andriievska, ZNANNIA Publishing House (2019)
 • Prymaka-Oniszk Aneta, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy, tłum. Olena Sheremet, TEMPORA Publishing House (2019)
 • Rowicki Piotr, 16.10 do Bergamo, tłum. Jurij Popsujenko, Neopalyma Koupyna (2019)
 • Ryrych Katarzyna, Łopianowe pole, tłum. Bożena Antoniak, Wydawnictwo Urbino (2020)
 • Ryrych Katarzyna, O Stephanie Hawkingu, czarnej dziurze i myszach podłogowych, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2016)
 • Różewicz Tadeusz, Śmierć w starych dekoracjach, tłum. Jarina Sencziszin, Litopys (2005)
 • Schulz Bruno, Księga listów, tłum. Andrij Pawłyszyn, Duch i Litera (2011)
 • Schulz Bruno, Opowiadania. Wybór esejów. Listy, tłum. Jurij Andruchowicz, A-BA-BA-HA-LA-MA-HA Publishers (2012)
 • Schulz Bruno, Szkice krytyczne, tłum. Wiera Meniok, Duch i Litera (2011)
 • Sienkiewicz Henryk, Pan Wołodyjowski, tłum. Yevheniy  Lytvynenko, Bohdan Publishing House (2020)
 • Sienkiewicz Henryk, Potop. Tom I, tłum. Ewgien Litwinienko, Ternopil Bogdan (2017)
 • Sienkiewicz Henryk, Potop. Tom II, tłum. Eugeniusz Litwinienko, Bohdan Publishing House (2018)
 • Sienkiewicz Henryk, Potop. Tom III, tłum. Eugeniusz Litwinienko, Bohdan Publishing House (2019)
 • Słoniowska Żanna, Dom z witrażem, tłum. Andrij Poritko, Wydawnictwo Staroho Lewa Old Lion Publishing House (2015)
 • Smoleński Paweł, Pochówek dla Rezuna, tłum. Andrij Bondar, Nasz Czas (2006)
 • Sobolewska Justyna, Książka o czytaniu, czyli resztę dopisz sam, tłum. Andriej Bondar, Wydawnictwo Staroho Lewa Old Lion Publishing House (2014)
 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Drzewa, tłum. Vasyl Sagan, Chas maistriv (2020)
 • Socha Piotr, Grajkowski Wojciech, Pszczoły, tłum. Vasyl Sagan, Chas maistriv (2018)
 • Sowa Izabela, Cierpkość wiśni, tłum. L. V. Andrievskoj, Folio Publishers (2005)
 • Sowa Izabela, Herbatniki z jagodami, tłum. L. V. Andrievskoj, Folio Publishers (2005)
 • Sowa Izabela, Smak świeżych malin, tlum. L. V. Andrievskoj, Folio Publishers (2005)
 • Staff Leopold, Poezje zebrane. 2 tomy, tłum. Rostyslaw Radyszewski, Spółka z o.o. „Talkom” (2019)
 • Stasiuk Andrzej, Fado, tłum. Bogdan Matiasz, Grani-T Publishing House (2009)
 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, tłum. Ostap Slyvynski, Krytyka (2005)
 • Stasiuk Andrzej, Jak zostałem pisarzem. Próba biografii intelektualnej, tłum. Bogdan Oslavskyi, Discursus (2017)
 • Stasiuk Andrzej, Opowieści galicyjskie, tłum. Taras Prochaśko, Wydawnictwo Staroho Lewa Old Lion Publishing House (2014);
 • Stasiuk Andrzej, Wschód, tłum. Taras Prochaśko, Wydawnictwo Staroho Lewa Old Lion Publishing House (2015)
 • Stelmaszyk Agnieszka, Kroniki Archeo. Klątwa Złotego Smoka, tłum. Iryna Shevchenko, V. Books – XXI (2019)
 • Stelmaszyk Agnieszka, Kroniki Archeo. Sekret Wielkiego Mistrza, tłum. Iryna Shevchenko, V. Books – XXI (2018)
 • Stelmaszyk Agnieszka, Kroniki Archeo. Skarb Atlantów, tłum. Iryna Shevchenko, V. Books – XXI (2018)
 • Stelmaszyk Agnieszka, Tajemnica klejnotu Nefertiti, tłum. Iryna Shevchenko, V. Books – XXI (2017)
 • Stempowski Jerzy, Eseje wybrane, tłum. Wiktor Dmitruk, V.Books - XXI (2017)
 • Strękowska-Zaremba Małgorzata, Bery, gangster i kupa kłopotów, tłum. Irina Kotlarska-Fesjuk, Szkoła Widawniczij Dim (2017)
 • Strękowska-Zaremba Małgorzata, Detektyw Kefirek i pierwszy trup, tłum. Jarosława Iwczenko, Wydawnictwo Urbino (2019)
 • Strękowska-Zaremba Małgorzata, Wakacje z krową, czołgiem i przestępcą, tłum. Irina Kotlarska-Fesjuk, Szkoła Widawniczij Dim (2017)
 • Strzelecka Maria, Beskid bez kitu, tłum. Andriy Lyubka, V.Books-XXI (2021)

 • Sulima Kamiński Andrzej, Historia Rzeczypospolitej Wielu  Narodów 1505-1795, tłum. J. Stricha, Nasz Czas (2010)
 • Świetlicki Marcin, 64 wiersze o wódce i papierosach - wybór, tłum. Siergiej Żadan, Folio Publishers (2009)
 • Szabłowski Witold, Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi w Wołynia, tłum. Andrij Bondar, Wydawnictwo Starowo Liewa (2016)
 • Szczygielski Marcin, Arka czasu, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2016)
 • Szczygielski Marcin, Teatr Niewidzialnych Dzieci, tłum. Bożena Antoniak, Wydawnictwo Urbino (2018)
 • Szczygielski Marcin, Za niebieskimi drzwiami, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2017)
 • Szczygieł Mariusz, Gottland, tłum. Bogdana Matiyash, Grani-T Publishing House (2010)
 • Szklarski Alfred, Tomek w krainie kangurów, tłum. Katierina Oniszczyk, Astrolabium (2010)
 • Szklarski Alfred, Tomek na wojennej ścieżce, tłum. Andrzej Pawłyszyn, Astrolabium (2010)
 • Szklarski Alfred, Tomek na czarnym lądzie, tłum. Andrzej Pawłyszyn, Astrolabium (2010)
 • Taraska Anna, Kropka z błędem, tłum. Olena Sheremet, Novyi Samokat Publishing House (2020)
 • Terakowska Dorota, Córka czarownic, tłum. Dzwinka Matijasz, Wydawnictwo Starowo Liewa (2017)
 • Tischner Józef, Filozofia dramatu, tłum. Tetiana Pavlinchuk, Dukh i Litera (2019)
 • Tischner Józef, Zańko Dorota, Jarosław Gowin, Przekonać Pana Boga. Z ks. Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin, Spirit & Letter (Duch i Litera) (2014)   
 • Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Wiersze wybrane, tłum. M. Kijanowska, Tov Kompanyia KROK (2014)
 • Tochman Wojciech, Jakbyś kamień jadła, tłum. Andrij Bondar, Nasz Czas (2009)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Ostap Slywynski, Folio Publishers (2011)
 • Tokarczuk Olga, Gra na wielu bębenkach, tłum. Wiktor Dmitruk, Litopys
 • Tokarczuk Olga, Księgi Jakubowe, tłum. Ostap Slywynski, TEMPORA Publishing House (2019)
 • Tokarczuk Olga, Ostatnie historie, tłum. Jarina Sencziszin, Litopys (2006)
 • Tokarczuk Olga, Podróż ludzi księgi, tłum. Nina Biczuja, Litopys
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, tłum. Wiktor Dmitruk, Kalwaria
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Bożena Antoniak, Urbino (2010)
 • Tulli Magdalena, Sny i kamienie, tłum. Wiktor Dmitriuk, Calvaria (2009)
 • Tuszyńska Agata, Narzeczona Schulza, tłum. Wiera Meniok, V. Books – XXI (2018)
 • Tuwim Julian, Słoń Trąbalski, tłum. Marianna Kiyanovska, Wydawnictwo Starowo Liewa (2016)
 • Twardoch Szczepan, Morfina, tłum. Ostap Ukrainets, Ranok Publishing House Limited (2018)
 • Tyszka Agnieszka, Zosia z ulicy Kociej. Na zimę, tłum. Kateryna Zhekova, PE SHKOLA Publishing House (2018)
 • Tyszka Agnieszka, Sekretnik Zosi z ulicy Kociej, tłum. Kateryna Zhekova, PE SHKOLA Publishing House (2019)
 • Tyszka Agnieszka, Zosia z ulicy Kociej. Wielkie zmiany, tłum. Kateryna Zhekova, PE SHKOLA Publishing House (2019)
 • Tyszka Agnieszka, Zosia z ulicy Kociej. W podróży, tłum. Kateryna Zhekova, PE SHKOLA Publishing House (2019)
 • Tyszka Agnieszka, Zosia z ulicy kociej, tłum. Lina Żekowa, Szkoła Widawniczij Dim (2018)
 • Ulicka Danuta, Literatura. Teoria. Metodologia, tłum. Sergiy Jakovenko, Kyiv-Mohyla Academy (2004)
 • Vogel Debora, Debora Vogel. Compositions and Forms, tłum. Anastasiya Lyubas, Dukh i Litera (2019)
 • Wawiłow Danuta, Wybór wierszy, tłum. Marianna Kiyanovska, Wydawnictwo Staroho Lewa (2004)
 • Wiedemann Adam, Wybór wierszy, tłum. Marianna Kiyanovska, Wydawnictwo Krok (2015)
 • Wiśniewski Janusz L., Zespoły Napięć, tłum. N. W. Sniadanko, Folio Publishers (2008)
 • Witkowski Michał, Lubiewo, tłum. Andrij Bondar, Nora Druk (2006)
 • Wojaczek Rafał, Wiersze i proza 1964-1971, tłum. Mirek Bodnar, Pjanij korabiel (2016)
 • Wyspiański Stanisław, Hamlet, tłum. Ljubow Gorbienko, Department of Culture and Arts of Ivan Franko National University (2009)
 • Zadura Bohdan, Poet speaks to the people. Wybór wierszy, tłum. Andrij Bondar, Dmytro Pawlyczko, Mykola Ryabczuk, Folio Publishers (2007)
 • Zagajewski Adam, Wybór wierszy, tłum. Wiktor Dmytruk, Calvaria (2009)
 • Zagajewski Adam, W cudzym pięknie, tłum. Wiktor Dmytruk, Calvaria (2008)
 • Zanussi Krzysztof, Hybris, tłum. Ljucina Chworost, Folio (2016)
 • Zanussi Krzysztof, Pora umierać, tłum. Lucyna Chworost, Folio Publishers (2012)
 • Zanussi Krzysztof, Strategie życia czyli jak zjeść ciasko i je mieć, tłum. Ljucina Chworost, Folio (2016)
 • Zańko Dorota, Gowin Jarosław, Przekonać Pana Boga, tłum. Kostia Moskalec, Duch i Litera (2017)
 • Zapolska Gabriela, Dzieła wybrane, tłum. Oleksandr Waszczyk, Wydawnictwo Teren (2016)
 • Zaremba Piotr, Plama na suficie, tłum. Andrij Bondar, Nora Druk (2008)

USA

 • Antologia polskiej poezji (Carnivorous boy, carnivorous bird: poetry from Poland), Zephyr Press (2002)
 • Bereś Witold, Burnetko Krzysztof, Marek Edelman: Życie. Po prostu życie, Bóg śpi. Ostatnie rozmowy. Życie do końca, tłum. William R. Brand, Bereś Media (2016)
 • Bieńczyk Marek, Przezroczystość, tłum. Benjamin Paloff, Dalkey Archive Press University of Illinois (2009)
 • Bikont Anna, My z Jedwabnego, tłum. Alissa Valles, Farrar, Straus and Giroux (2013)
 • Boni Katarzyna, Ganbare! Warsztaty umierania, tłum. Mark Ordon, Open Letter Books (2021)
 • Buliżańska Martyna, Moja jest ta ziemia, tłum. Peter Burzynski, New American Press (2018)
 • Chwin Stefan, Hanemann, tłum. Philip Boehm, Harcourt Trade Publishers (2004)
 • Czapski Józef, Na nieludzkiej ziemi, tłum. Antonia Lloyd-Jones, New York Review Books (2018)
 • Czapski Józef, Proust contre la déchéance, tłum. Eric Karpeles, New York Review Books (2018)
 • Czapski Józef, Wspomnienia starobielskie, tłum. Alissa Valles, New York Review Books (2020)
 • Dąbrowski Tadeusz, Selected poems, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Zephyr Press (2011)
 • Dichter Wilhelm, Koń Pana Boga. Szkoła bezbożników, tłum. Madeline G. Levine, Northwestern University Press (2011)
 • Duda Roman, Lwowska Szkoła Matematyczna, tłum. Daniel Davies, American Mathematical Society (2014)
 • Gombrowicz Witold, Bakakaj, tłum. Bill Johnston, Archipelago Books (2004)
 • Gombrowicz Witold, Pornografia, tłum. Danuta Borchardt, Grove/Atlantic Inc. (2009)
 • Grynberg Mikołaj, Rejwach, tłum. Sean Bye, The New Press (2021)
 • Grzebałkowska Magdalena, 1945. Wojna i pokój, tłum. Malgorzata Markoff, John Markoff, University of Pittsburgh Press (2020)
 • Hartwig Julia, To wróci, tłum. Bogdana Carpentier, Northwestern University Press (2009)
 • Jagielski Wojciech, Wieże z kamienia, tłum. Soren Gauger, Seven Stories Press (2006)
 • Jagielski Wojciech, Wszystkie wojny Lary, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Seven Stories Press (2020)
 • Jagielski Wojciech, Wypalanie traw, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Seven Stories Press (2014)
 • Jakubowska Agata red., Pięknie, ludzko, prawdziwie, do dna. Listy Aliny Szapocznikow i Ryszarda Stanisławskiego, tłum. Jennifer Croft, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dystrybutor: University of Chicago Press (2012)
 • Jarosz Maria, Obyś żył w ciekawych czasach, tłum. Steven Stoltanberg, Grzegorz Siwicki, Transaction Publishers (2014)
 • Karpowicz Ignacy, Gesty, tłum. Maya Zakrzewska-Pim, Dalkey Archive Press (2017)
 • Klimko-Dobrzaniecki Hubert, Kołysanka dla wisielca, tłum. Julia and Peter Sherwood, Calypso Editions (2014)
 • Kołakowski Leszek, Wybór tekstów, tłum. Agnieszka Kołakowska, St. Augustine’s Press (2002)
 • Kołodko Grzegorz, Wędrujący świat, tłum. William Brand, Columbia University Press (2010)
 • Kornhauser Jakub, Poezje wybrane 1967-2017, tłum. Piotr Florczyk, Lost Horse Press (2018)
 • Kornhauser Julian, Wiersze wybrane, tłum. Piotr Florczyk, Marick Press (2008)
 • Kornhauser Julian, wybór wierszy, tłum. Piotr Florczyk, Lost Horse Press (2018)
 • Krall Hanna, Wybór opowiadań, tłum. Madeline G. Levine, Other Press (2004)
 • Krynicki Ryszard, Nasze życie rośnie, tłum. Alissa Valles, New York Review Books (2018)
 • Kuciak Agnieszka, Dalekie Kraje. Antologia poetów nieistniejących, tłum. Karen Kovacik, White Pine Press (2012)
 • Lem Stanisław, Dialogi, tłum. Peter Butko, Michael Kandel, MIT Press (2021)
 • Lem Stanisław, Prawda i inne teksty, tłum. Antonia Lloyd-Jones, MIT Press (2021)
 • Lenkiewicz Antoni, Józef Piłsudski (1867-1935), tłum. Peter Obst, Pike and Powder Publishing Group (2019)
 • Lipska Ewa, Wybór wierszy od 1999, tłum. Robin Davidson, Ewa Nowakowska, Northwestern University Press (2009)
 • Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie, tłum. Bill Johnston, Archipelago Books (2018)
 • Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz (tłumaczenie prozą), tłum. Christopher Zakrzewski, Winged Hussar Publishing (2019)
 • Michalski Krzysztof, Płomień wieczności, tłum. Benjamin Paloff, Princeton University Press (2009)
 • Michnik Adam, Przeciw antysemityzmowi 1936-2009, tłum. Agnieszka Marczyk, Oxford University Press USA (2014)  
 • Mikołajewski Jarosław, Selected poems, tłum. Piotr Florczyk, Calypso Editions (2012)
 • Miłoszewski Zygmunt, Bezcenny, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Amazon Crossing (2018)
 • Modzelewski Karol, Zajeździmy kobyłę czasu, tłum. Frank Vigoda, Rowman & Littlefield (2021)
 • Myśliwski Wiesław, Kamień na kamieniu, tłum. Bill Johnston, Archipelago Books (2010)
 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Bill Johnston, Archipelago Books (2013)
 • Norwid Cyprian, Wiersze wybrane, tłum. Danuta Borchardt, Archipelago Books (2011)
 • Oziewicz Tina, Co robią uczucia, tłum. Jennifer Croft, Archipelago Books (2022)
 • Pilch Jerzy, Pod Mocnym Aniołem, tłum. Bill Johnston, Open Letter University of Rochester (2008)
 • Pilch Jerzy, Moje pierwsze samobójstwo, tłum. David Frick, Open Letter University of Rochester (2011)
 • pod red. Karen Kovacik, Antologia polskich poetek, tłum. Karen Kovacik, Czesław Miłosz, Stanisław Barańczak i inni, White Pine Press (2016)
 • Rogowski Maciej, Opowieść o Pułaskim według Konstantego Gaszyńskiego, tłum. Peter Obst, Winged Hussar (2021)
 • Różewicz Tadeusz, Szara strefa. Wyjście. Nożyk profesora, tłum. Bill Johnston, Archipelago Books, (2006)
 • Ryziński Remigiusz, Foucault w Warszawie, tłum. Sean Bye, Open Letter Books (2021)
 • Schulz Bruno, Opowiadania, tłum. Madeline G. Levine, Northwestern University Press (2018)
 • Springer Filip, Miedzianka: historia znikania, tłum. Sean Gaspar Bye, Restless Books (2017)
 • Stasiuk Andrzej, Dukla, tłum. Bill Johnston, Dalkey Archive Press (2010)
 • Stasiuk Andrzej, Fado, tłum. Bill Johnston, Dalkey Archive Press (2009)
 • Stasiuk Andrzej, Dziewięć, tłum. Bill Johnston, Harvill Secker (2007)
 • Szabłowski Witold, Jak nakarmić dyktatora, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Penguin Books (2020)
 • Szabłowski Witold, Tańczące niedźwiedzie, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Penguin (2018)
 • Szczygieł Mariusz, Gottland, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Melville House Publishing (2014)
 • Świrszczyńska Anna, Budowałam barykadę, tłum. Piotr Florczyk, Tavern Books (2016)
 • Taborska Agnieszka, Senny żywot Leonory de la Cruz, tłum. Danusia Stok, Midmarch Arts Press (2006)
 • Tischner Łukasz, Sekrety manichejskich trucizn. Miłosz wobec zła, tłum. Stanley Bill, Northwestern University Press (2014)
 • Tokarczuk Olga, Concejo Joanna, Zgubiona dusza, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Seven Stories Press (2021)
 • Tulli Magdalena, Skaza, tłum. Bill Johnston, Archipelago Books (2007)
 • Tulli Magdalena, Sny i kamienie, tłum. Bill Johnston, Archipelago Books (2003)
 • Tulli Magdalena, Tryby, Archipelago Books, tłum. Bill Johnston, Archipelago Books (2005)
 • Tyrmand Leopold, Dziennik 1954, tłum. Anita Shelton, A.J.Wróbel, Northwestern University Press (2013)
 • Vogel Deborah, Bloom Spaces: A Collection of Debora Vogel’s Poetry, Prose, Essays, Letters, and Reviews, tłum. Anastasiya Lyubas, Academic Studies Press (2020)
 • Wat Aleksander, Antologia wierszy, opowiadań, esejów, tłum. Frank L. Vigoda, Slavica Publishers (2018)
 • Wildstein Bronisław, Czas niedokonany, tłum. Mateusz Julecki, Christopher Zakrzewski, Winged Hussar Publishing (2020)
 • Żuławski Jerzy, Trylogia księżycowa, tłum. Elzbieta Morgan, Winged Hussar Publishing (2020)                              

WENEZUELA

 • Tulli Magdalena, Sny i kamienie, tłum. Joanna Orzechowska, BID & CO. Editor (2006)

WĘGRY

 • Antologia polskiego reportażu, Uj Vilag Alapitvany Nagyvilág (2011)
 • Bator Joanna, Chmurdalia, tłum. Herman Péter, Magvető (2014)
 • Bator Joanna, Piaskowa Góra, tłum. Hermann Péter, Magvető (2010)
 • Bator Joanna, Ciemno, prawie noc, tłum. Hermann Péter, Magvető (2015)
 • Bieńczyk Marek, Melancholia, tłum. Lajos Pálfalvi, Aeramentum Kft. (2019)
 • Borowski Tadeusz, Wybór wierszy i opowiadań, tłum. Körner Gábor, Fejér Irén, Spiró György, Múlt és Jövő
 • Csaba David, Miasto i jego poeta, Argumentum (2006)
 • Czapińska Wiesława, Magiczne miejsca literackiej Europy, tłum. Csisztay Gizella, Gondolat (2010)
 • Domosławski Artur, Kapuściński non-fiction, tłum. Hermann Péter, Poligraf (2010)
 • Domosławski Artur, Śmierć w Amazonii, tłum. Vera Wolosz, Typotex (2017)
 • Dukaj Jacek, Córka łupieżcy, tłum. Mihályi Zsuzsa, Typotex (2011)
 • Dukaj Jacek, Extensa, tłum. Mihályi Zsuzsa, Typotex (2011)
 • Fink Ida, Odpływający ogród. Opowiadania zebrane, tłum. Lajos Pálfalv, Fanni Nanay, Birgitta Petrovszki Lajszki, Múlt és Jövő (2004)
 • Gallus Anonymus, Gesta et chronicae, tłum. Bagi Daniel, Argumentum (2007)
 • Górny Grzegorz, Ludzie z doliny śmierci, tłum. Szalai Attila, Kairosz Kiadó (2017)
 • Górny Grzegorz, Świadkowie tajemnicy, tłum. Péter Kovács, Kairosz (2019)
 • Górny Grzegorz, Zbrodnia i medycyna, tłum. Éva Koncz, Magyar Kurir (2019)
 • Grynberg Henryk, Życie ideologiczne, życie osobiste, tłum. Pálfalvi Lajos, Múlt és Jövő (2001)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat, tłum. Klára Körtvélyessy, Nagyvilág (2004)
 • Herling-Grudziński Gustaw, Gorący oddech pustyni, tłum. Klára Körtvélyessy, Mihályi Zsuzsa, Pálfalvi Lajos, Nagyvilág (2004)
 • Holewiński Wacław, Droga do Putte, tłum. Szenyan Erzsebet, Széphalom (2012)
 • Huelle Paweł, Ostatnia wieczerza, tłum. Korner Gabor, Európa (2008)
 • Iwaszkiewicz Jarosław, Książka o Sycylii, tłum. Márta Éles, Orpheusz Kiadó Kft. (2020)
 • Isakiewicz Elżbieta, Czerwony ołówek, tłum. Keresztes Gáspár, Múlt és Jövő (2004)
 • Janko Anna, Mała zagłada, tłum. Klára Körtvélyessy, Magyar Napló Kiadó Kft (2020)
 • Janowski Maciej, Polska myśl liberalna do 1918 r., (j. angielski), tłum. Danuta Przekop, Central Europaen University Press (2004)
 • Jankowski Stanisław, Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie, tłum. István Kovács, Magyar Naplo Kiadó (2021)
 • Kapuściński Ryszard, Heban, tłum. Szenyán Erzsébet, Széphalom (1999)
 • Kapuściński Ryszard, Lapidarium, tłum. Erzsébet Szenyán, Széphalom (2004)
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, tłum. Szenyan Erzsebet, Széphalom (2007)
 • Karpowicz Ignacy, Balladyny i romanse, tłum. Körner Gabor, Typotex (2011)
 • Karpowicz Ignacy, Cud, tłum. Körner Gábor, Typotex (2013)
 • Karpowicz Ignacy, Ości, tłum. Körner Gabor, Typotex (2017)
 • Kłodkowski Piotr, Doskonały smak Orientu, tłum. Kertesz Noemi, Typotex (2008)
 • Kołakowska Agnieszka, Wojny kultur i inne wojny, tłum. Palfalvi Lajos, Nemeth Orsolya, Makranczi Zsolt, Örökség Kultúrpolitikai Intézet (2016)
 • Kołakowski Leszek, O co nas pytaja wielcy filozofowie I-III, tłum. Pálfalvi Lajos, Typotex (2011)
 • Korczak Janusz, Jak kochać dziecko. Internat. Kolnie letnie. Dom sierot, tłum. Eles Marta, Flaccus Kiadó (2017)
 • Korczak Janusz, Józki, Jaśki i Franki, tłum. Patrícia Pászt, Hungarian Pedagogical Association /Magyar Pedagógia Társaság (2019)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś na wyspie bezludnej, tłum. Márta Alexandra Mócsai-Karaba, Móra Kiadó (2021)
 • Korczak Janusz, Król Maciuś Pierwszy, tłum. Márta Alexandra Mócsai Karaba, Móra Publishing Co. (2018)
 • Korczak Janusz, Na mównicy 1-2, tłum. Erzsebet Szenyan, Flaccus Kiadó (2018)
 • Kosik Rafał, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi, tłum. Nemeth Orsolya, People Team Millennium (2011)
 • Kosik Rafał, Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa, tłum. Berg Eva Maria, People Team Millennium (2011)
 • Krajewski Marek, Śmierć w Breslau, tłum. Hermann Péter, Magvető (2010)
 • Kuczok Wojciech, Gnój, tłum. Körner Gábor, Magvető (2006)
 • Kwaśnicka Marta, Jadwiga, tłum. Zsuzsa Mihályi, Aeramentum Kft. (2018)
 • Legutko Ryszard, Esej o duszy polskiej, tłum. Lajos Pálfalvi, Aeramentum Kft. (2019)
 • Legutko Ryszard, Triumf człowieka pospolitego, tłum. Lajos Pálfalvi, Aeramentum Kft./Rézbong Kiadó (2018)
 • Lem Stanisław, Cyberiada i Bajki robotów, tłum. Beatrix Murányi, Móra Kiadó (2021)
 • Lem Stanisław, Sex Wars, tłum. Mihalyi Zsuzsa, Typotex (2007)
 • Lem Tomasz, Awantury na tle powszechnego ciążenia, tłum. Jakab Valéria, Typotex (2010)
 • Lisicki Paweł, Dżihad i samozagłada zachodu, tłum. Lajos Palfalvi, Rezbong Kiadó (2017)
 • Lisicki Paweł, Krew na naszych rękach, tłum. Lajos  Pálfalvi, Aeramentum Kft. (2018)
 • Lisicki Paweł, Luter. Ciemna strona rewolucji, Lajos Pálfalvi, Aeramentum Kft. (2020)
 • Łoziński Mikołaj, Książka, tłum. Eles Marta, Europa Konyvkiado (2016)
 • Mackiewicz Józef, Nie trzeba głośno mówić, tłum. Pálfalvi Lajos, Attraktor (2017)
 • Mackiewicz Józef, W cieniu Krzyża.. Kabel opatrzności, tłum. Palfalvi Lajos, Attraktor (2008)
 • Łubczyk Grzegorz, Henryk Sławik, Wielki zapomniany, Bohater Trzech Narodów, tłum. Erzsébet Szenyán, Széphalom (2009)
 • Łubczyk Grzegorz, Polski Wallenberg, tłum. Peter Józsa, Széphalom (2004)
 • Mackiewicz Józef, Droga donikąd, tłum. Pálfalvi Lajos, Attraktor (2009)
 • Mackiewicz Józef, Kontra, tłum. Palfalvi Lajos, Attraktor (2007)
 • Mackiewicz Józef, Sprawa mordu katyńskiego, tłum. Pálfalvi Lajos, Attraktor (2011)
 • Mackiewicz Józef, Sprawa pułkownika Miasojedowa, tłum. Palfalvi Lajos, Attraktor (2013)
 • Mackiewicz Józef, Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy, tłum. Lajos Pálfalvi, Attraktor (2011)
 • Mackiewicz Józef, Zwycięstwo prowokacji, tłum. Palfalvi Lajos, Attraktor (2007)
 • Mackiewicz Józef, Nie trzeba głośno mówić, tłum. Palfalvi Lajos, Attraktor (2017)
 • Miłosz Czesław, Legendy nowoczesności, tłum. Zsuzsa Mihályi, Aeramentum Kft. (2019)
 • Miłosz Czesław, Metafizyczna pauza, Nagyvilág (2011)
 • Miłosz Czesław, Historia literatury polskiej, tłum. Lajos Pálfalvi, Attraktor (2011)
 • Miłosz Czesław, Rodzinna Europa, tłum. Endre Bojtar;Jolán Cservenits, Kalligram (2011)
 • Mizielińska Aleksandra, Mizieliński Daniel, Pod ziemią, pod wodą, tłum. Kellermann Viktória, Kiadta a Manó Könyvek Kiadó (2016)
 • Murek Weronika, Uprawa roślin południowych metodą Miczurina, tłum. Noemi Petneki, Vince Kiadó kft (2019)
 • Nowak Kazimierz, Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd, tłum. Wolosz Vera, Publikon (2012)
 • Odojewski Włodzimierz, Milczący, niepokonani, tłum. Csisztay Gizella, Napkút (2008)
 • Onichimowska Anna, Dziesięć stron świata, tłum. Patrícia Pászt, Typotex Kiado (2018)
 • Ostałowska Lidia, Farby wodne, tłum. Németh Orsolya, L`Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft (2014)
 • Oszajca Wacław, Wybór wierszy, tłum. Zsille Gábor, Magyar Napló (2011)
 • Piasecki Sergiusz, Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, tłum. Péter Bárász, Aeramentum Kft. (2019)
 • Piątek Tomasz, Heroina, tłum. Szecskó István, Silenos (2012)
 • Pleśniarowicz Krzysztof, Kantor, tłum. Nanay Fanni, Hungarian Theater Museum and Institute (2007)
 • Praca zbiorowa, Wielki sznur z powietrza. Węgrzy o Herbercie, Széphalom (2009)
 • Reymont Władysław, Bunt, tłum. Istvan D. Molnar, Rezbong Kiadó (2021)
 • Różewicz Tadeusz, Matka odchodzi, tłum. Keresztes Gáspár, Raday Könyveshaz (2004)
 • Shuty Sławomir, Zwał, tłum. Józsa Árpád, Napkút (2010)
 • Smoleńska-Zielińska Barbara, Fryderyk Chopin i jego muzyka, tłum. Mihályi Zsuzsa, Európa (2009)
 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Drzewa, tłum. Viktória Kellermann, Manó Könyvek (2018)
 • Socha Piotr, Wojciech Grajkowski, Pszczoły, tłum. Viktória Kellermann, Manó Könyvek Kft. (2020)
 • Springer Filip, Miedzianka: historia znikania, tłum. Mihalyi Zsuzsa, Typotex (2017)
 • Stachura Edward, Utwory wybrane, tłum. Kovács István, Magyar Napló (2012)
 • Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, tłum. Korner Gabor, Magvető (2006)
 • Stasiuk Andrzej, Dziewięć, tłum. Korner Gabor, Magvető (2009)
 • Stasiuk Andrzej, Dukla, tłum. Körner Gábor, Magvető (2004)
 • Stasiuk Andrzej, Moja Europa, tłum. Körner Gábor, Kijárat (2004)
 • Stasiuk Andrzej, Przez rzekę, Zima, Grochów, tłum. Körner Gábor, Magvető (2013)
 • Stasiuk Andrzej, Taksim, tłum. Körner Gábor, Magvető (2011)
 • Szczeklik Andrzej, Kore, tłum. Palfavi Lajos, Európa (2008)
 • Szczerek Ziemowit, Przyjdzie Mordor i nas zje, tłum. Körner Gábor, Typotex (2016)
 • Szczygieł Mariusz, Gottland, tłum. Mihalyi Zsuza, Európa (2009)
 • Szczygieł Mariusz, Zrób sobie raj, tłum. Mihályi Zsuzsa, Európa (2012)
 • Sztompka Piotr, Socjologia wizualna, tłum. Èles Márta, Gondolat (2009)
 • Szymborska Wisława, wybór wierszy, tłum. Gabor Csordas, Viktória Kellermann, Kalligram (2021)
 • Tischner Józef, Krótki przewodnik po życiu, tłum. Márta Éles, Orpheusz Press (2019)
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, tłum. Kőrner Gábor, L'Harmattan (2009)
 • Tokarczuk Olga, Joanna Concejo, Zgubiona dusza, tłum. Viktória Kellermann, Szláv Textus Egyesület/Csirimojó (2020)
 • Toporska Barbara, Siostry, tłum. Erzsébet Szenyán, Magyar Napló Publishing House (2014)
 • Toporska Barbara, Wybór tekstów, tłum. Erzsébet Szenyán, Uj Vilag Alapitvany Nagyvilág (2013)
 • Twardoch Szczepan, Morfina, Typotex Kiado Electronic Publishing House (2014)
 • Twardoch Szczepan, Król, tłum. Körner Gábor, Typotex Kiado (2018)
 • Tulli Magdalena, W czerwieni, tłum. Körner Gábor, Magvető (2004)
 • Varga Krzysztof, Bildungsroman, Tequila, tłum. Gaspar Keresztes, Poligraf (2007)
 • Varga Krzysztof, Gulasz z turula, tłum. Hermann Peter, Európa (2009)
 • Varga Krzysztof, Nagrobek z lastryko, tłum. Palfalvi Lajos, Európa (2011)
 • Vincenz Stanisław, Tematy żydowskie, tłum. Lajos Pálfalvi, Múlt és Jövő (2001)
 • Walicki Andrzej, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, tłum. Palfalvi Lajos, Attraktor (2006)
 • Wicha Marcin, Rzeczy, których nie wyrzuciłem, tłum. Zsuzsa Mihályi, Typotex (2021)
 • Wildstein Bronisław, Czas niedokonany, tłum. Orsolya Németh, Aeramentum Kft. (2019)
 • Wiśniewski Janusz L., Bikini, tłum. Németh Orsolya, K.u.K. (2011)
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Nienascynie, tłum. Korner Gabor, Jelenkor (2004)
 • Witkowski Michał, Lubiewo, tłum. Keresztes Gáspár, Magvető (2010)
 • Wojdowski Bogdan, Chleb rzucony umarłym, tłum. Lajos Pálfalvi, Park (2014)
 • Zadura Bohdan, Ostre granice. Wiersze wybrane, tłum. Gabor Zsille, Istvan Kovacs, Magyar Napló (2005)
 • Zborowska Monika, Joanna Gębal, Popatrz w niebo I-III, tłum. Viktória Kellermann, Csirimojó (2021)
 • Żbikowski Andrzej, Karski, tłum. Pálfalvi Lajos, Kossuth Publishing (2014)
 • Żeromski Stefan, Przedwiośnie, tłum. Géza Béri, Magyar Napló Kiadó Kft (2019)

WIELKA BRYTANIA

 • red. Becky Harrison, Magda Raczyńska, Conradology, tłum. Sean Gaspar Bye, Scotia Gilroy, Eliza Marciniak, Comma Press (2017)
 • „Modern Poetry in Translation” (polski numer: Świetlicki Marcin, Miłobędzka Krystyna, Bargielska Justyna, Jarosz Łukasz), tłum. Maria Jastrzębska, Elżbieta Wójcik-Leese (2013)
 • Amiel Irit, Życie, tytuł tymczasowy, tłum. Anna Hyde, Vallentine Mitchel (2017)
 • Bargielska Justyna, Wiersze wybrane, tłum. Maria Jastrzębska, Smokestack Books (2017)
 • Bielawski Maciek, Doktor Bianko i inne opowiadania, tłum. Scottia Gilroy, Terra Librorum (2021)
 • Boglar Krystyna, Klementyna lubi kolor czerwony, tłum. Zosia Krasodomska-Jones, Antonia Lloyd-Jones, Pushkin Press (2017)
 • Bolesławska Beata, Panufnik, tłum. Richard J. Reisner, Ashgate Publishing (2011)
 • Bursa Andrzej, Zabicie ciotki i inne utwory, tłum. Wiesiek Powaga, CB Editions (2008)
 • Dehnel Jacek, Lala, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Oneworld Publications (2018)
 • Franaszek Andrzej, Miłosz. Biografia, tłum. Aleksandra and Michael Parker, Harvard University Press (2017)
 • Fydrych Waldemar, The lives of the orange men, tłum. David French, Minor Compositions (2013)
 • Grabiński Stefan, Wybór opowiada, tłum. Wiesiek Powaga, CB Editions (2007)
 • Gutorow Jacek, Nad brzegiem rzeki, Kartki, Rok bez chmur, tłum. Piotr Florczyk, Arc Publications (2021)
 • Huelle Paweł, Opowieści chłodnego morza, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Comma Press (2010)
 • Hugo-Bader Jacek, Biała gorączka, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Portobello Books (2011)
 • Jodełka Joanna, Polichromia, tłum. Danusia Stok, Stork Press (2013)
 • Kapuściński Ryszard, Ten Inny, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Verso (2008)
 • Kicińska Magdalena, Pani Stefa, tłum. Sean Bye, Vallentine Mitchell (2021)
 • Korczak Janusz, Jak kochać dziecko i inne dzieła wybrane cz.1, tłum. Danuta Borchardt, Benjamin Paloff, Sean Bye, Vallentine Mitchel (2018)
 • Korczak Janusz, Jak kochać dziecko i inne dzieła wybrane cz.2, tłum. Sean Bye, Julia Sherwood, Alissa Valles, Marta Dziurosz, Anna Zaranko, Vallentine Mitchel (2018)
 • Lipska Ewa, Sklepy zoologiczne, tłum. Barbara Bogoczek, Arc Publications (2002)
 • Michnik Adam, Marczyk Agnieszka, Przeciw antysemityzmowi, tłum. Agnieszka Marczyk, Oxford University Press (2018)
 • Mickiewicz Adam, Dziady, tłum. Charles S. Kraszewski, Glagoslav Publications (2016)
 • Mickiewicz Adam, Sonety, tłum. Charles S. Kraszewski, Glagoslav Publication (2018)
 • Miłoszewski Zygmunt, Uwikłanie, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Bitter Lemon Press (2009)
 • Miłoszewski Zygmunt, Ziarno prawdy, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Bitter Lemon Press (2012)
 • Olczak-Ronikier Joanna, W ogrodzie pamięci, tłum. Antonia Lloyd- Jones, Weidenfeld & Nicolson (2003)
 • Rejmer Małgorzata, Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Zosia Krasodomska-Jones, MacLehose/Quercus (2021)
 • Reymont Władysław, Bunt, tłum. Maarten Tengbergen, Glagoslav Publications (2021)
 • Różewicz Tadeusz, Matka odchodzi, tłum. Barbara Bogoczek, Stork Press (2012)
 • Sapkowski Andrzej, Ostatnie życzenie, tłum. Danusia Stok, Orion House (2005)
 • Six Polish poets: Różycki Tomasz, Dehnel Jacek, Kuciak Agnieszka, Piwkowska Anna, Suska Dariusz, Woźniak Rafał, Arc Publications (2009)
 • Słoniowska Żanna, Dom z witrażem, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Maclehose Press (2017)
 • Słowacki Juliusz, Four Plays (Mary Stuart, Kordian, Balladyna, Horsztyński), tłum. Charles S. Kraszewski, Glagoslav Publication (2018)
 • Tochman Wojciech, Jakbyś kamień jadła, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Portobello Books (2007)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Jennifer Croft, Fitzcarraldo Editions (2017)
 • Tokarczuk Olga, Księgi Jakubowe, tłum. Jennifer Croft, Fitzcarraldo Editions (2021)
 • Tokarczuk Olga, Żurek (w antologii Elswehre: Stories from small-town Europe), tłum. Antonia Lloyd-Jones, Comma Press (2007)
 • Tokarczuk Olga, Dom dzienny dom nocny, tłum. Antonia Lloyd-Jones, Granta (2002)
 • Tuwim Julian, Gurowska Małgorzata, Ruszczyk Joanna, Lokomotywa/IDEOLO, tłum. David Malcolm, Walter Whippley, Ewa Lipińska, Centrala Ltd. (2015)
 • Wilk Mariusz, Wilczy notes, tłum. Danusia Stok, Harvill Press (2003)
 • Witkowski Michał, Fynf unf cfancyś, tłum. William Martin, Seagull Books (2021)
 • Wittlin Józef, Sól ziemi, tłum. Patrick John Corness, Pushkin Press (2018)
 • Wyspiański Stanisław, Akropolis, tłum. Charles S. Kraszewski, Glagoslav Publications (2017)
 • Żulczyk Jakub, Instytut, tłum. Danuta Stok, Legend Press (2021)

WIETNAM

 • Grochola Katarzyna, Nigdy w życiu, tłum. Le Ba Thu, NHA NAM Publishing and Communication Company (2006)
 • Konopnicka Maria, Sienkiewicz Henryk, Nowele polskie, tłum. Nguyen van Thai, Kim Dong (2017)
 • Masternak Zbigniew, Niech żyje wolność, tłum. Nhị Hổng dịch, National Literature Publishing House (2009)
 • Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, tłum. Nguyen Van Thai, Center For East-West Cultures and Languages (2008)
 • Orzeszkowa Eliza, Prus Bolesław, Żeromski Stefan, Nowele polskie, tłum. Nguyen van Thai, Kim Dong (2017)
 • Prus Bolesław, Lalka, tłum. Nguyen Chi Thuat, Wietnam WOMEN Publishing House (2014)
 • Reymont Władysław, Chłopi, tłum. Nguyen van Thai, Center For East-West Cultures and Languages (2010)
 • Terakowska Dorota, Ono, tłum. Le Ba Thu, Women Publishing House (2006)
 • Terakowska Dorota, Poczwarka, tłum. Le Ba Thu, WOMEN Publishing House (2009)
 • Tokarczuk Olga, Bieguni, tłum. Nguyen Van Thai, Women Publishing House (2020)
 • Tryzna Tomek, Panna Nikt, tłum. Le Ba Thu, Phuong Nam Book Co. (2012)

WŁOCHY

 • Antologia polskiej poezji, tłum. Alessandro Amenta, Lorenzo Constantino, Forum - Editrice Universitaria Udinese (2010)
 • Bauman Zygmunt, Ponowoczesność jako źródło cierpień, tłum. Vera Verdiani, Bruno Mondadori, Mediolan, Mediolan (2002)
 • Bednarek Justyna, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych), tłum. Raffaella Belletti, Adriano Salani Editore srl a socio unico (2019)

 • Białoszewski Miron, Pamiętnik z powstania warszawskiego, tłum. Luca Bernardini, Adelphi Edizioni (2021)

 • Boglar Krystyna, Bohdan Butenko, Gucio i Cezar: na tropie tabliczki mnożenia, tłum. Monika Wożniak, La Nuova Frontiera (2020)

 • Bonowicz Wojciech, Pełne Morze, tłum. Leonardo Masi, Associazione Incerti Editori (2012)
 • Brandys Kazimierz, Przygody Robinsona, tłum. Raffaella Belletti, Edizioni E/O (2000)
 • Butenko Bohdan, Kopciuszek, tłum. Monika Woźniak, Onyx Editrice (2012)
 • Czaczkowska Ewa, Wisicki Tadeusz, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, tłum. Małgorzata Pirch, Milena Terzzani, Mimep Docete (2010)
 • Czapski Józef, Na nieludzkiej ziemi, tłum. Andrea Ceccherelli i Tullia Villanova, Adelphi Edizioni S.p.A. (2023)
 • Czubaj Mariusz, 21:37, tłum. Raffaella Belletti, Ellioteditioni (2016)
 • Dąbrowska Krystyna, Wybór wierszy, tłum. Leonardo Masi, Valigie Rosse, Valigie Rosse (2017)
 • Dehnel Jacek, Lala, tłum. Raffaella Belletti, Adriano Salani Editore (2009)
 • Dehnel Jacek, Saturn, tłum. Raffaella Belletti, Adriano Salani Editore (2012)
 • Dukaj Jacek, Katedra, tłum. Marco Valenti, Justyna Kulik, Szkoła, In partibus infidelium, Voland (2012)
 • Dukaj Jacek, Xavras Wyżryn, tłum. Francesco Annicchiarico, Transeuropa Edizioni (2012)
 • Grotowski Jerzy, Teksty 1954-1998, tłum. Carla Pollastrelli, Volo Publisher\La casa Usher (2016)
 • Grotowski Jerzy, Teksty z lat 1954-1998 cz. III, tłum. Carla Pollastrelli, Volo Publisher\La casa Usher (2016)
 • Grotowski Jerzy, Teksty zebrane. Tom I, tłum. Carla Pollastrelli, Volo publisher srl La casa Usher (2014)
 • Grotowski Jerzy, Teksty zebrane. Tom IV, tłum. Carla Pollastrelli, Volo publisher srl La casa Usher (2014)
 • Grynberg Henryk, Dzieci Syjonu, tłum. Marcin Wyrembelski, Istos Edizioni srl (2017)
 • Grynberg Henryk, Zwycięstwo, tłum. Laura Mincer, Lithos Editrice (2010)
 • Guzowska Marta, Ofiara Polikseny, tłum. Valentina Parisi, Edizioni E/O (2013)
 • Hartwig Julia, Pod tą wyspą. Wybór, tłum. Silvano De Fanti, Donzelli Editore (2007)
 • Herbert Zbigniew, Rovigo, tłum. Andrea Ceccherelli, Il Ponte del Sale (2008)
 • Hugo-Bader Jacek, Biała gorączka, tłum. Marzena Borejczuk, Keller Editore (2013)
 • Hugo-Bader Jacek, Dzienniki kołymskie, tłum. Marco Vanchetti, Keller Editore (2018)

 • Iwaszkiewicz Jarosław, Nowele włoskie, tłum. Dario Prola, 21 Editore (2014)
 • Iwaszkiewicz Jarosław, Książka o Sycylii, tłum. Francesco Groggia, Mesogea (2011)
 • Jagielska Grażyna, Miłość z kamienia, tłum. Marco Vanchetti, Keller Editore (2021)

 • Jagielski Wojciech, Nocni wędrowcy, tłum. Marzena Borejczuk, Nottetempo (2011)
 • Jagielski Wojciech, Wieże z kamienia, tłum. Lorenzo Constantino, Laura Quercioli Mincer, Bronuno Mondadori, (2005)
 • Jasieński Bruno, Palę Paryż, tłum. Alessandro Ajres, Miraggi edizioni di La Quercia Società Cooperativa (2019)

 • Kaczorowski Aleksander, Gra w życie. Opowieść o Bohumilu Hrabalu, tłum. Raffaella Belletti, Edizioni E/O (2006)
 • Kamieńska Anna, Wybór wierszy, tłum. Paolo Statuti, Edizioni Joker (2014)
 • Kantor Tadeusz, Pisma. Tom 1, tłum. Ludmiła Ryba, Editoria & Spettacolo (2018)
 • Kantor Tadeusz, Teksty wybrane. Tom II, tłum. Luigi Marinelli, Editoria&Spettacolo (2021)

 • Kantor Tadeusz, Umarła klasa, tłum. Luigi Marinelli, Silvia Parlagreco, Libri Scheiwiller (2004)
 • Kańtoch Anna, Czarne, tłum. Francesco  Annicchiarico, Carbonio Editore (2020)

 • Kasdepke Grzegorz, A ja nie chcę być księżniczką, tłum. Aneta Kobylańska, Sinnos (2017)
 • Karasek Krzysztof, Ody i Flary, tłum. Jarosław Mikołajewski, Il Ponte del Sale (2010)
 • Kieślowski Krzysztof, Przypadek i inne opowiadania, tłum. Marina Fabbri, La nave di Teseo (2017)
 • Klimko-Dobrzaniecki Hubert, Bornholm, Bornholm, tłum. Marzena Borejczuk, Lorenzo Costantino, Keller Editore (2019)

 • Kloskowska Antonina, Kultury narodowe u korzeni, tłum. Anna Czajka, Edizioni Diabasis (2005)
 • Konatkowski Tomasz, Przystanek śmierć, tłum. Raffaella Belletti, Nottetempo (2009)
 • Konwicki Tadeusz, Bohiń, tłum. Dario Prola, La parlesia (2019)

 • Korczak Janusz, Felietony radiowe, tłum. Izabela Stanecka, ZeroSeiUp (2019)

 • Korczak Janusz, Król Maciuś Pierwszy, tłum. Lorenzo Costantino, Villaggio Maori Edizioni (2018)

 • Korczak Janusz, Prawidła życia, tłum. Izabela Stanecka, Mimesis Editioni (2017)
 • Korczak Janusz, Prawo dziecka do szacunku, tłum. Anastazja Buttitta, Edizioni dell Asino (2011)
 • Kowalewska Hanna, Tego lata w Zawrociu, tłum. Barbara Delfino, Edizioni del Gorgo (2008)
 • Krajewski Marek, Śmierć w Breslau, tłum. Valentina Parisi, Giulio Einaudi Editore (2007)
 • Krajewski Marek, Koniec świata w Breslau, tłum. Valentina Parisi, Giulio Einaudi Editore (2008)
 • Krynicki Ryszard, Magnetyczny punkt. Wiersze wybrane, tłum. Francesca Fornari, Forum - Editrice Universitaria Udinese (2011)
 • Kucharska Nikola, Zwierzęta, które zniknęły, tłum. Lucia Bulletti, Mondadori (2020)

 • Lasota Marek, Donos na Wojtyłę, tłum. Jolanta Wójtowicz, Interscienze (2011)
 • Lem Stanisław, Doskonała Próżnia, tłum. Valentina Parisi, Voland (2010)
 • Lem Stanisław, Golem XIV, tłum. Lorenzo Pompeo, Editrice il Sirente (2017)
 • Lem Stanisław, Katar, tłum. Lorenzo Pompeo, Voland (2020)

 • Lem Stanisław, Szpital Przemienienia, tłum. Francesco M. Cataluccio, Bollati Boringhieri editore (2006)
 • Leśmian Bolesław, Skrzypek opętany, tłum. Andrea Fernando De Carlo, Iod Srl (2021)

 • Libera Antoni, Wybór tekstów, tłum. Alessandro Amenta, Cascio Editore (2012)
 • Łoziński Mikołaj, Książka, tłum. Laura Rescio, Atmosphere Libri (2012)
 • Machowiak Aleksandra, Mizieliński Daniel, Domek, tłum. Andrea Ceccherelli, Comma 22 (2009)
 • Małkowski Tomasz, O Kamilu, który patrzył rękami, tłum. Antonia Lloyd-Jones, MIMebu (2021)

 • Małkowski Tomasz, O Kamilu, który patrzył rękami, tłum. Laura Rescio, MIMebu (2021)

 • Man Tomasz, Historia pewnej miłości, tłum. Francesco Annicchiarico, Cue Press (2019)

 • Marcel A. Marcel, Oro, tłum. Raffaella Belletti, Feltrinelli (2016)
 • Marczewski Mateusz, Niewidzialni, tłum. Vera Verdiani, Bianca e Volta Edizioni (2011)
 • Maurer Jadwiga, Sobowtóry, tłum. Laura Mincer, Casa Editrice Giuntina (2009)
 • Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, tłum. Silvano De Fanti, Marsilio Editori (2019)

 • Mikołajewski Jarosław, Herbata dla Wielbłąda, Forum - Editrice Universitaria Udinese (2005)
 • Mikołajewski Jarosław, Zabójstwo z miłości, Forum - Editrice Universitaria Udinese (2007)
 • Mizieliński Daniel, Mizielińska Aleksandra, Mapy, tłum. Valentina Parisi, Mondadori Electa (2012)
 • Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem, tłum. Vera Verdiani, Bollati Boringhieri editore (2008)
 • Moczulska Irena, Szlak zesłańca, tłum. Augusto Fonseca, Zane Editrice (2007)
 • Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, tłum. Alessandro Amenta, Alberto Gaffi Editore (2009)
 • Nałkowska Zofia, Dom kobiet, tłum. Sibilla Aleramo, Pacini Editore Srl (2018)

 • Nowacka Beata, Ziątek Zygmunt, Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, tłum. Silvano De Fanti, Forum - Editrice Universitaria Udinese (2012)
 • Osiński Zbigniew, Grotowski i jego laboratorium. Grotowski wytycza trasy. Grotowski, źródła, inspiracje, kontekst, tłum. Marina Fabbri, Bulzoni Editore (2010)
 • Parys Magdalena, Magik, tłum. Alessandro Amenta, Mim Edizioni (2019)
 • Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, Wybór poezji, tłum. Paolo Statuti, Editioni Joker (2017)
 • Piątkowska Renata, Wszystkie moje mamy, tłum. Barbara  Majchrzak, Casa Editrice Giuntina (2019)
 • Pilch Jerzy, Inne rozkosze, tłum. Lorenzo Pompeo, Lantana Editore (2011)
 • Poświatowska Halina, Wybór wierszy, tłum. Paolo Statuti, Edizioni Joker (2014)
 • Raszkiewicz Aurelia, Śladami ludzkich łez. Wspomnienia Sybiraczki, tłum. Augusto Fonseca, Zane Editrice (2010)
 • Różewicz Tadeusz, Śmierć w starych dekoracjach, tłum. Silvano De Fanti, Forum - Editrice Universitaria Udinese (2011)
 • Różewicz Tadeusz, Wiersze wybrane, tłum. Silvano De Fanti, Metauro Edizioni (2006)
 • Różewicz Tadeusz, Wybór wierszy, tłum. Paolo Statuti, Edizioni Progetto Cultura 2003 (2019)

 • Różycki Tomasz, Wybór wierszy, tłum. Leonardo Masi, Alessandro Ajres, Edizioni Della Meridiana (2009)
 • Saroma-Stępniewska Iwona, Wierzba Iwona, Draka ekonieboraka, Sinnos Coop. Soc. Onlus (2015)
 • Sieńczyk Maciej, Przygody na bezludnej wyspie, tłum. Dario Parola, Canicola Edizioni (2014)
 • Siwczyk Krzysztof, Dysnomia i inne wiersze, tłum. Alessandro Amenta, Elżbieta Raginiak, LietoColle (2018)

 • Stasiuk Andrzej, Dziewięć, tłum. Laura di Quercioli Mincer, Bompiani (2003)
 • Stasiuk Andrzej, Grochów, tłum. Alessandro Amenta, Atmosphere Libri (2017)
 • Strękowska-Zaremba Małgorzata, Dom nie z tej ziemi, tłum. Raffaella Belletti, Mondadori (2020)

 • Szabłowski Witold, Zabójca z miasta moreli, tłum. Leonardo Masi, Keller Editore (2019)

 • Szczygieł Mariusz, Kaprysik. Damskie historie, tłum. Marzena Borejczuk, Nottetempo (2011)
 • Świrszczyńska Anna, Szczęśliwa jak psi ogon, tłum. Marcin Wyrembelski, Andrea Ceccherelli, La parlesia (2019)

 • Świrszczyńska Anna, Wybór poezji, tłum. Paolo Statuti, Editioni Joker (2017)
 • Terakowska Dorota, Córka czarownic, tłum. Raffaella Belletti, Adriano Salani Editore (2006)
 • Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Wybór wierszy, tłum. Alessandro Amenta, Lorenzo Constantino, Il Ponte del Sale (2011)
 • Tochman Wojciech, Dzisiaj narysujemy śmierć, tłum. Marzena Borejczuk, Keller Editore (2014)
 • Tochman Wojciech, Jakbyś kamień jadła, tłum. Marzena Borejczuk, Keller Editore (2010)
 • Tomaszewski Mieczysław, Chopin, tłum. Fulvia de Colle, Grafiche Damiani (2010)
 • Tokarczuk Olga, Gra na wielu bębenkach, tłum. Silvano de Fanti, Forum - Editrice Universitaria Udinese (2005)
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, tłum. Raffaella Bellett, Editioni E/O (1999)
 • Tokarczuk Olga, Prawiek i inne czasy, tłum. Raffaella Belletti, Nottetempo (2013)
 • Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, tłum. Silvano de Fanti, Nottetempo (2012)
 • Tryzna Tomek, Idź, kochaj, tłum. Giulia de Blase, Blu Edizioni (2007)
 • Tulli Magdalena, Skaza, tłum. Raffaella Belletti, Atmosphere Libri (2011)
 • Tulli Magdalena, Sny i kamienie, tłum. Raffaella Belletti, Voland (2010)
 • Tuwim Julian, Wiersze dla dzieci, tłum. Marco Vanchetti, Orecchio Acerbo Editore (2009)
 • Twardoch Szczepan, Król, tłum. Francesco Annicchiarico, Sellerio Editore (2020)

 • Umińska-Keff Bożena, Utwór o matce i ojczyźnie, tłum. Laura Quercioli Mincer, Lithos Editrice (2010)
 • Varga Krzysztof, Aleja Niepodległości, tłum. Leonardo Masi, Barbes (2011)
 • Wajda Andrzej, Dostojewski - teatr sumienia, tłum. Silvia Parlagreco, Margherita Bacigalupo, Titivillus Mostre Editoria (2012)
 • Wat Aleksander, Ciemne świecidło (wiersze), tłum. Massimiliano Cutrera, Francesco Groggia, Luigi Marinelli, Lithos Editrice (2013)
 • Wat Aleksander, Mój wiek. Pamiętnim mówiony, tłum. Luigi Marinelli, Sellerio Editore (2012)
 • Wechterowicz Przemysław, Dziubak Emilia, Na zawsze przyjaciele, tłum. Aneta Kobylanska, Sinnos soc. coop. (2020)

 • Wechterowicz Przemysław, Dziubak Emilia, Proszę mnie przytulić, tłum. Aneta Kobylańska, Sinnos Coop. Soc. Onlus (2014)
 • Wiśniewski Janusz L., Bikini, tłum. Raffaella Belletti, Adriano Salani Editore (2010)
 • Witkowski Michał, Margot, tłum. Laura Rescio, Atmosphere Libri (2010)
 • Wojdowski Bogdan, Ścieżka, tłum. Marcin Wyrembelski, Felici Editore (2012)
 • Wyspiański Stanisław, Acropolis, tłum. Lucia Stopponi, Cue Press (2021)

 • Zagajewski Adam, Obrona żarliwości (pierwsze dwa eseje), tłum. Krystyna Jaworska, Edizioni Casagrande (2012)
 • Ziółkowski Grzegorz, Osiński Zbigniew, Jędrychowski Zbigniew, Podróż. Rena Mirecka - autorka Teatru Laboratorium, tłum. Marina Fabbri, Bulzoni Editore (2010)
 • Żuławski Andrzej, Był sad, tłum. Marina Fabbri, Alpine Studio (2012)
 • Żurakowski Bogusław, Paradoks poezji, tłum. Marco Bruno, Aracne editrice (2014)