Aktualności

29.10.2018

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego ogłosiło programy Ministra na rok 2019

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło dziś 29 programów Ministra na 2019 rok. Instytut Książki jest instytucją zarządzającą programami: „Partnerstwo dla książki”, „Literatura”, „Czasopisma” i „Promocja czytelnictwa”.

Informacje na temat poszczególnych programów można znaleźć na stronie ministerstwa:

Wszystkie szczegóły dostępne są także na naszej stronie w zakładce Dotacje.

***

1. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2018 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych.

2. Informacja o błędach przesyłana jest na wskazany we wniosku adres e-mail.

3. W przypadku wnioskodawców, którzy nie używają podpisu kwalifikowanego warunkiem otrzymania informacji, o której mowa w ust.2, jest faktyczne dostarczenie do instytucji zarządzającej Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust.1.

Przypominany, że zgodnie z powyższymi zapisami przy składaniu wniosku w terminie do 16.11, w przypadku wnioskodawców nie posiadających podpisu elektronicznego, decyduje data faktycznego dostarczenia Potwierdzenia złożenia wniosku do Instytutu Książki w Krakowie, a nie data nadania przesyłki. Wnioskodawcy posługujący się podpisem elektronicznym musza złożyć wniosek w systemie EBOi do 16.11. Tylko wtedy wnioskodawcy maja gwarancje, że ich wniosek zostanie sprawdzony pod względem formalnym, a w przypadku wykrycia błędów formalnych zostanie on o nich powiadomiony i będzie miał możliwość ich poprawy do 30.11.