Aktualności

26.11.2020

Maciej Czerwiński uhonorowany Nagrodą im. prof. Jerzego Skowronka

Laureatem 25. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka został Maciej Czerwiński, autor pracy „Chorwacja. Dzieje, kultura, idee”.

Jak czytamy uzasadnieniu, autor nagrodzonej pracy przedstawił nowatorskie spojrzenie na przeszłość Chorwacji w kontekście ideowym. Ukazał zagmatwaną historię tego kraju w sposób odmienny niż zideologizowane prace autorów chorwackich. Jego narracja „odpowiada linearnemu przebiegowi logicznie powiązanych zdarzeń” i wyjaśnia ich złożony kontekst kulturowy. Monografię Macieja Czerwińskiego bardzo „dobrze się czyta”, dzięki czemu znajdzie ona zapewne odbiorców także poza gronem dotychczasowych miłośników Chorwacji. Dodatkowym walorem jest wysoki poziom edytorski książki.

Dr hab. Maciej Czerwiński, prof. UJ, jest absolwentem filologii słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000). Visiting Assistant in Research na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Yale (2003), doktor (2004), doktor habilitowany (2013), członek międzynarodowego kolegium redakcyjnego czasopism naukowych „Fluminensia” (Chorwacja, od 2009) oraz „Balkan Social Science Review” (Macedonia, od 2011), „Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje” (od 2014), był członkiem Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (2013-2018), jest redaktor tematycznym czasopisma „Socjolingwistyka” (od 2014) i członkiem Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności (od 2014). Od roku akademickiego 2020/2021 jest dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ.

– To dla mnie ogromne wyróżnienie, wielka radość i satysfakcja! Szczególnie dla mnie istotna jest – podkreślana przez Kapitułę w werdykcie – ocena, że książka jest dobrze napisana. To znaczy, że starania moje – świadome, ale wcale niełatwe w realizacji – w jakimś przynajmniej stopniu zostały zrealizowane. Nie umiem wyrazić radości – przekazał prof. Maciej Czerwiński po otrzymaniu wiadomości o przyznaniu Nagrody.

Serdeczne gratulacje dla laureatów Nagrody i podziękowania dla organizatorów i członków jury przekazała pani Maryla Skowronek, wdowa pod prof. Jerzym Skowronku, która uczestniczyła w uroczystościach wręczenia Nagrody w latach poprzednich.

Jury przyznało też Nagrodę Specjalną prof. dr hab. Irenie Stawowy-Kawce, profesor Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, za całokształt opublikowanego dorobku naukowego, wkład włożony w rozwój Bałkanistyki oraz upowszechniania wiedzy w tym zakresie. W swojej pracy badawczej i publikacjach prof. Irena Stawowy-Kawka podąża drogą naukowej rzetelności i problematyki wytyczonej przez prof. Jerzego Skowronka, patrona Nagrody.

Jury pracowało w składzie: prof. Jarosław Czubaty (przewodniczący), dr hab. Martyna Deszczyńska, Piotr Dobrołęcki, dr hab. prof. UO Danuta Gibas-Krzak, prof. Joanna Goszczyńska, Witold Kaliński, Barbara Kramar (sekretarz), Zofia Kunert, prof. Lilla Moroz-Grzelak, prof. Jerzy Zdrada, prof. Bogusław Zieliński oraz dr Andrzej Czesław Żak.

Jury przyznało też wyróżnienia za następujące prace:

 • „Bośnia i Hercegowina. Kultura, literatura, język, polityka”, pod red. Anetty Buras-Marciniak, Seria Wydawnicza „Bałkany XX/XXI”, tom 9. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019
 • Dorota Gil, „Dylematy identyfikacyjne w obrębie serbsko-czarnogórskiej kulturosfery. Dawne i współczesne modele (auto) refleksji”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019
 • „Instrukcje i reskrypty do ambasadorów rosyjskich w Rzeczypospolitej w latach 1772-1794”, opracowanie Adam Danielczyk, Jacek Kordel, Vadzim Anipiarkou, Sławomir Łuczak, współpraca Zofia Zielińska. Instytut Historii PAN oraz Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2019
 • Grzegorz Kaliciak, „Bałkany. Raport z polskich misji”, Czarne, Wołowiec 2019
 • Norbert Kasparek, „Dni przełomu powstania listopadowego. Bitwa pod Ostrołęką (26 maja 1831)”,  Wydanie drugie poprawione i rozszerzone. Seria Militaria Masoviensia. Tom 4. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce oraz Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2019
 • Mariusz Kulik, „Armia rosyjska w Królestwie Polskim w latach 1815-1856”, Instytut Historii PAN, Warszawa 2019
 • Jarosław Rubacha „Ƃългария от края на XIX и началото на XX в. в полското списание „Славянски свят”. Том 2. Списание „Славянски свят” за външната политика на Ƃългария и вапрос”, [Bułgaria na przełomie XIX i XX w. w polskim czasopiśmie „Świat Słowiański”. Tom 2. Czasopismo „Świat Słowiański” o polityce wewnętrznej Bułgarii i kwestia macedońska]. Македонски научен институт, Sofia 2019
 • Ewa Szperlik „Chorwacka (nie)pamięć o Jugosławii. Przemilczenia, pominięcia i odpamiętanie w prozie chorwackiej po roku 1991”, Seria „Filologia Słowiańska” nr 48, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019
 • Olga Wiechniak „Posełki. Osiem pierwszych kobiet”, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2019

Jury przyznało również wyróżnienie dla czasopisma:

– „Letopisy Akademii Supraskiej. 10. ƁƃHEЦЪ ХВАЛЕНЇѦ” [Wieniec Pochwał]. Studia oferowane profesorowi Aleksandrowi Naumowi na jubileusz 70-lecia, pod red. Marzanny Kuczyńskiej, Fundacja „Oikonomos”, Białystok 2019

Poza tym do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka nominowano następujące prace:

 • Roman Baron „Misja życia. Praski polonista Marian Szyjkowski (1883-1952) a idea polsko-czeskiego zbliżenia na polu kultury”, Instytut Historii PAN oraz Historický ústav Akademie věd České republiky. Warszawa – Praga 2019
 • Paulina Dąbrosz-Drewnowska, „Oczami paryżanina czyli Księstwo Warszawskie w napoleońskiej propagandzie (1807-1815)”, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, tom (MCLXI) 1087, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019
 • Paulina Dąbrosz-Drewnowska, „W dyplomatycznej depeszy i w wojskowych wspomnieniach. Obraz Księstwa Warszawskiego (1807-1815) w źródłach francuskich”, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, tom (MCLXVI) 1092, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019
 • „Europa Środkowa i Bałkany. Konteksty historyczne i politologiczne. Narody, mniejszości narodowe i religijne. Księga jubileuszowa ofiarowana prof. dr hab. Irenie Stawowy-Kawce” pod red. Mirelli Korzeniewskiej-Wiśniewskiej, Agnieszki Kastory i Rafał Woźnicy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019
 • Adrian Jusupović, „Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów) w latopisarskiej kolekcji historycznej”, Instytut Historii PAN oraz Wydawnictwo Avalon, Kraków – Warszawa 2019
 • Magdalena Koch „Mistrzynie myślenia. Serbski esej feministyczny (XIX-XXI wiek)”, Seria „Filologia Słowiańska”, nr 49, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019
 • Piotr Kuligowski, „Zniszczyć wszelkie państwo. Idee wędrowne Ludwika Królikowskiego (1799 – 1879)”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2020
 • Mariusz Kulik „Armia rosyjska w Królestwie Polskim w latach 1815-1856”, Instytut Historii PAN, Warszawa 2019
 • „Libri Veritatis Atanazego Raczyńskiego / von Athanasius Raczyński. Suplement”, opracowanie Kamila Kłudkiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019
 • Barbara Magierowa, Antonia Kroh „Z polskiego na nasze czyli prywatny leksykon współczesnej polszczyzny”, Iskry, Warszawa 2019
 • Piotr Napierała „Fryderyk II Wielki jako władca liberalny”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019
 • „Od makrostruktur do mikrohistorii. Instytucje po 1989 roku na Bałkanach oraz w Europie Środkowej i Wschodniej” pod red. naukową Angeliki Kozieradzkiej i Marty Cmiel-Bażant, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW i Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, Warszawa i Kraków 2019
 • Karol Olejnik „Polska w okresie międzywojennym (1918–1939). Polska. Dzieje narodu, państwa i kultury”, Tom IV, Poznań 2019, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Tomasz Rawski „Boszniacki nacjonalizm. Strategie budowania narodu od 1995 roku”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019
 • Monika Stępień „Miasto opowiedziane. Powojenny Kraków w świetle żydowskiej literatury dokumentu osobistego”, Wydawnictwo Austeria Klazmerhojs, Kraków 2018
 • Piotr Szarota „Paryż 1938”, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2019
 • Goran Vojnović „Moja Jugosławia”, tłum. Joanna Pomorska, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2019
 • Henryk Walczak „Wizyty szefów państw w ramach wzajemnych stosunków Polski i Rumunii w dwudziestoleciu międzywojennym”, Rozprawy i Studia, tom (MCLXXXIX) 1065, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019
 • Paweł Wawryszuk „Stosunki polsko-jugosłowiańskie w latach 1945-1971”, IPN, Warszawa 2019
 • Marcin Wodziński, Waldemar Spallek „Chasydyzm. Atlas historyczny”, Wydawnictwo Austeria Klazmerhojs, Kraków 2018
 • Radosław Zenderowski, Jakub Pieńkowski „Etniczność i religia w Europie Środkowo-Wschodniej. Ujęcie statystyczne 1989-2019”, CeDeWu, Warszawa 2020
 • „Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowej i na Bałkanach” pod red. naukową Magdaleny Bogusławskiej, Anny Kobylińskiej i Sylwii Siedleckiej, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW i Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, Warszawa i Kraków 2019

Nominowano też czasopisma:

 • „Poznańskie Studia Slawistyczne”, nr 17/2019. Sztuka i demokracja. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019
 • „Przekłady Literatur Słowiańskich”, nr 9, cześć 2. Dlaczego tłumaczymy? Od sprawczości po recepcje przekładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, s. 236 oraz „Przekłady Literatur Słowiańskich”, nr 9, część 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2017), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019

* * *

Jury przekazało podziękowania Stowarzyszeniu Wydawców i Autorów Copyright Polska za wsparcie finansowe w obecnej edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka, jak również Fundacji Historia i Kultura, organizatorowi Targów Ksiązki Historycznej oraz Nagrody Klio, za możliwość wspólnego publikowania informacji o Nagrodzie im. prof. Jerzego Skowronka.

W tym roku po raz pierwszy Nagroda ma również aspekt finansowy i wynosi 3.000 zł brutto, a kwota ta została ufundowana przez Stowarzyszenie Wydawców i Autorów Copyright Polska. Organizatorem Nagrody jest redakcja ”Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”.