Aktualności

01.06.2020

IV etap znoszenia ograniczeń

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 964) informujemy, że wytyczne do ponownego otwarcia dla muzeów i innych instytucji kultury o podobnym profilu zamieszczone tutaj pozostają aktualne.

Oznacza to, że wszelkie decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury typu muzea, o których mowa w przywołanym rozporządzeniu należą do dyrektora instytucji, działającego w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu.

Wprowadzając zmiany form udostępniania w/w instytucji kultury należy mieć na uwadze, że obowiązek zakrywania ust i nosa jest nadal utrzymany w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

na terenie parków, ogrodów zabytkowych, miejsc postoju pojazdów, chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach (§ 18 ust. 1 pkt 2  lit. a rozporządzenia);

-  w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych m.in. na potrzeby kultury i turystyki; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (§ 18 ust. 1 pkt 2  lit. c rozporządzenia).

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w tego typu budynku z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania (§ 18 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia).

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że na podstawie § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia osoby wykonujące czynności służbowe (w tym kuriera muzealnego) są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny (dotyczy podróży na terenie państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej).

Ponadto możliwa jest organizacja spotkań, zebrań i innych wydarzeń z udziałem maksymalnie 150 osób (§15 ust. 9 rozporządzenia).