Aktualności

15.12.2020

NPRCz, „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” – ważna informacja

Rada Ministrów uchwałą podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

W zakresie Priorytetu 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” zostały wprowadzone następujące zmiany mające wpływ na realizację trwających zadań bądź pięcioletni okres trwałości zadań:

1. Wszystkie zadania muszą być zakończone do dnia 31 grudnia  2021 r., przy czym realizacja zadań od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. musi być finansowana wyłącznie z wkładu własnego. W przypadku zadań realizowanych do dnia 31 grudnia 2021 r. nie jest możliwe wydatkowanie w 2021 r. środków z dotacji przyznanych w roku poprzednim.

2. W przypadkach, w których z przyczyn spowodowanych ograniczeniami w funkcjonowaniu bibliotek publicznych związanymi z epidemią SARS-CoV-2 doszło do nieosiągnięcia wymaganych standardów obowiązkowych i/lub kryteriów punktowanych, dopuszcza się możliwość wydłużenia czasu potrzebnego do osiągnięcia/utrzymania wymaganych standardów i kryteriów do 12 miesięcy po ogłoszeniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Analogicznie tym samym zostaje wydłużony okres kontroli trwałości projektu.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi:

  1. Czy mogę także przesunąć niewykorzystane środki pozyskane z dofinansowania na 2021 rok?

Nie ma takiej możliwości. Środki z dofinansowania muszą zostać wydatkowane w roku, na który zostały przyznane (2020 r.). W 2021 roku można wydatkować środki pochodzące z wkładu własnego.

  1. Czy mogę wydłużyć realizację zadania na 2021 rok, nie planując jednocześnie ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów w 2021 roku?

Tak, istnieje możliwość wydłużenia zadania na 2021 rok bez ponoszenia wydatków, które byłyby rozliczane w ramach zadania. Wydłużony czas realizacji zadania może być poświęcony np. na ostatnie odbiory czy działania związane z osiągnięciem brakujących standardów.

  1.  W jaki sposób ująć w aktualizacji wniosku chęć wydłużenia zadania, skoro tabele preliminarzy kończą się na 2020 roku?

Najważniejszą zmianą, którą należy wprowadzić do aktualizacji wniosku jest zmiana daty zakończenia zadania w tabeli harmonogramu.

Zmiany wkładu własnego – przesunięcia pomiędzy pozycjami preliminarza i między latami kalendarzowymi – nigdy wcześniej nie wymagały zmian tabeli preliminarza kosztów. Nie będzie działo się tak i tym razem. Ewentualne dodatkowe informacje, odnoszące się np. wydatków planowanych do poniesienia w 2021 roku, można zapisać w tabeli harmonogramu, w kolumnie „działania”.
 

  1. Napotykam trudność w możliwości wyboru daty z kalendarza harmonogramu późniejszej niż 31.12.2020 r. – w jaki sposób zaznaczyć daty realizacji zadania w 2021 r.?

Jeśli w Państwa przypadku nie ma możliwości wyboru daty późniejszej niż 31.12.2020 r., należy w harmonogramie na 2020 rok, w polu „działania”, poniżej opisu działań przewidzianych na 2020 r., wpisać zarówno daty i zakres działań także z 2021 r., wg przykładu:

01.01-2021-31.12.2021 – dokończenie prac budowlanych i zakup wyposażenia z wkładu własnego.

Proszę pamiętać, że najpóźniejsza z wpisanych dat będzie uznana za datę zakończenia zadania.

Przypominamy, że do aktualizacji wniosku dołączyć należy pismo przewodnie z prośbą o aneks. W piśmie proszę wskazać dokładną datę dzienną wydłużonego terminu realizacji zadania. Musi się ona pokrywać z datą ujętą w harmonogramie.

5. Czy każdy niespełniony lub nieutrzymany standard Certyfikatu będzie automatycznie oznaczał wydłużenie czasu na jego osiągnięcie do 12 miesięcy po ogłoszeniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii?

Instytut Książki będzie analizował przedstawione w rocznych sprawozdaniach informacje. Tylko w przypadku, gdy nieosiągnięcie czy nieutrzymanie standardów i kryteriów punktowanych związane będzie ze skutkami epidemii wirusa SARS-CoV-2, opierając się także wyjaśnieniach od beneficjenta, podjęta zostanie decyzja o wydłużeniu czasu na ich osiągnięcie.

***

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie po przyjęciu uchwały wprowadzającej zmiany do NPRCz 2016-2020

Uchwała 180/2020