Redakcja

© Instytut Książki 2003-2015

Stronę redagują:

Agata Picheta
a.picheta[at]instytutksiazki.pl

Gabriela Dul
g.dul[at]instytutksiazki.pl

Anika Ochotnicka (serwisy "DKK" i "dla bibliotek")
dkk[at]instytutksiazki.pl