Program Translatorski ©POLAND

Program Translatorski ©POLAND ma na celu promocję polskiej literatury na świecie. Jest adresowany do zagranicznych i polskich wydawców zainteresowanym wydawaniem polskich książek w tłumaczeniach na inne języki.

Programem objęte są:

  • literatura piękna – proza, poezja i dramat;
  • utwory szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem książek poświęconych kulturze i literaturze Polski);
  • literatura faktu (reportaż literacki, biografie, wspomnienia, eseistyka);
  • utwory historyczne (eseistyczne i popularyzatorskie, z wyłączeniem utworów o charakterze typowo specjalistyczno-naukowym);
  • literatura dla dzieci i młodzieży;
  • komiks.

Udział finansowy Instytutu Książki jest przeznaczony na sfinansowanie następujących kosztów publikacji:

1)      do 100 % kosztów tłumaczenia dzieła z języka polskiego na inny język;

2)      do 100 % kosztów zakupu licencji prawnoautorskich;

3)      do 50% kosztów druku dzieła – wyłącznie w przypadku ilustrowanych książek dla dzieci oraz komiksów.

W konkursie ofert mogą wziąć udział wydawcy mający zdolność i doświadczenie w wydawaniu i rozpowszechnianiu książek na obszarze językowym, którego oferta dotyczy, zamierzający wydać przetłumaczone na inne języki dzieła polskiej literatury oraz rozpowszechniać je w formie drukowanej i/lub w formie e-booka i/lub w formie audiobooka poza terytorium Polski

Corocznie oferty mogą być składane przez zainteresowanych wydawców od 1 lutego do 31 marca.  Rozstrzygnięcie konkursu ofert następuje nie później niż do 31 sierpnia tego samego roku.

W przypadku nierozdysponowania środków w danym konkursie ofert możliwe jest ogłoszenie kolejnych konkursów ofert.

Oferty składa się w formie elektronicznej przez formularz udostępniony na stronie internetowej Instytutu Książki.

O podpisaniu umowy z wydawcą decyduje ostatecznie Dyrektor Instytutu Książki.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty Instytut Książki zawiera z wydawcą umowę na wydanie i rozpowszechnianie wybranego przez wydawcę tytułu.

Książka powinna być wydana i rozliczona przez wydawcę nie później niż do 30 listopada roku następującego po terminie złożenia oferty. Termin wydania i rozliczenia nie podlega przedłużeniu, w przypadku przekroczenia przez wydawcę tego terminu, wszystkie zobowiązania Instytutu Książki wobec wydawcy wygasają na mocy niniejszego postanowienia.

Przez rozliczenie dzieła rozumie się skuteczne dostarczenie Instytutowi przez wydawcę:

  • 10 egzemplarzy wydanego dzieła zawierającego logotyp wraz z informacją, że książka ukazała się przy wsparciu Instytutu Książki - szczegółowe wytyczne w tym zakresie zawarte są w umowie;
  • jednej faktury wystawionej przez wydawcę na Instytut Książki za wykonaną usługę wydawniczą opiewającej na kwotę brutto, tj. ze wszystkimi należnymi podatkami, w walucie i kwocie ustalonych w umowie;
  • pisemnej informacji o nakładzie wydanego dzieła i sposobie jego rozpowszechniania.

Po potwierdzeniu przez Instytut Książki wykonania zawartej umowy i prawidłowości przesłanego rozliczenia zapisany w umowie udział finansowy Instytutu Książki w kosztach publikacji zostaje przekazany w walucie ustalonej w umowie na rachunek wydawcy wskazany w fakturze.

Udział finansowy Instytutu Książki, o którym mowa w punkcie może być przekazany wydawcy nie wcześniej niż 2 stycznia i nie później niż 31 grudnia roku następującego po terminie złożenia oferty.

Wróć