Program Translatorski ©POLAND

Regulamin Programu Translatorskiego © Poland ustanowiony został przez polski Instytut Książki w celu promocji polskiej literatury i jej dziedzictwa za granicą, poprzez wspieranie wydawania przez wydawców zagranicznych i polskich oraz rozpowszechniania poza terytorium Polski dzieł polskiej literatury w tłumaczeniach na inne języki w formie udziału finansowego w kosztach publikacji. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Wytyczne do oceny ofert na dany rok stanowią załącznik do niniejszego regulaminu i podlegają corocznemu zatwierdzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Udziałem finansowym Instytutu Książki w kosztach publikacji objęte są następujące rodzaje dzieł:

1) literatura piękna – proza, poezja i dramat;

2) utwory szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem książek poświęconych kulturze i literaturze Polski);

3) literatura faktu (reportaż literacki, biografie, wspomnienia, eseistyka;

4) utwory historyczne (eseistyczne i popularyzatorskie, z wyłączeniem utworów o charakterze typowo specjalistyczno-naukowym);

5) literatura dla dzieci i młodzieży;

6) komiks.

2. Udział finansowy Instytutu Książki jest przeznaczony na sfinansowanie następujących kosztów publikacji:

1) do 100 % kosztów tłumaczenia dzieła z języka polskiego na inny język;

2) do 100 % kosztów zakupu licencji prawnoautorskich;

3) do 50% kosztów druku dzieła – wyłącznie w przypadku ilustrowanych książek dla dzieci oraz komiksów.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach tłumaczenie może być dokonane z innego języka.

4. Udział finansowy Instytutu Książki w kosztach publikacji nie skutkuje jego udziałem w przychodach z rozpowszechniania dzieła przez wydawców.

5. Decyzja o udziale finansowym Instytutu Książki podejmowana jest w trybie konkursu ofert.

6. W konkursie ofert mogą wziąć udział wydawcy zagraniczni i polscy mający zdolność i doświadczenie w wydawaniu i rozpowszechnianiu książek na obszarze językowym, którego oferta dotyczy, zamierzający wydać przetłumaczone na inne języki dzieła polskiej literatury oraz rozpowszechniać je w formie drukowanej i/lub w formie e-booka i/lub w formie audiobooka poza terytorium Polski.

7. Corocznie oferty mogą być składane przez zainteresowanych wydawców do 31 marca.  Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi nie później niż do 31 sierpnia tego samego roku.

8. W przypadku nierozdysponowania środków w danym konkursie ofert możliwe jest ogłoszenie kolejnych konkursów ofert.

9. Oferty składa się w formie elektronicznej przez formularz udostępniony na stronie internetowej www.instytutksiazki.pl.

10. Do formularza oferty należy dołączyć:

1)      kopię zawartej umowy licencyjnej prawnoautorskiej lub pisemną zgodę właściciela praw autorskich na wykorzystanie jego utworu wraz z uzgodnionym wynagrodzeniem;

2)      kopię zawartej umowy z tłumaczem lub kopię umowy wstępnej z uzgodnionym wynagrodzeniem;

3)      aktualny program wydawniczy i charakterystykę wydawnictwa;

4)      bibliografię dorobku tłumacza;

5)      plan rozpowszechniania dzieła.

11. Na wniosek Instytutu Książki Wydawca zobowiązany jest przedstawić fragment tłumaczenia dzieła.

12. Kompletne oferty podlegają ocenie merytorycznej i strategicznej.

13. Oceny merytorycznej dokonują dwa Zespoły Ekspertów:

1)      jeden powołany do oceny pozycji opisanych w punkcie 1, w podpunktach 1 - 4 oraz drugi – oceniający pozycje w punkcie 1, w podpunktach 5 – 6;

2)      Zespoły Ekspertów powoływane są przez Dyrektora Instytutu Książki na trzyletnie kadencje w składzie 3-5 osób, po uzyskaniu akceptacji składów przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

3)      Zespoły Ekspertów mają za zadanie merytoryczną ocenę wniosków według następujących kryteriów:

a)      znaczenie autora,

b)      znacznie utworu literackiego,

c)      dorobek tłumacza.

14. Ocena merytoryczna ma formę pisemną, składającą się z komentarza i oceny punktowej.

15. W przypadku oferty, w odniesieniu do której mógłby wystąpić konflikt interesów, ekspert rezygnuje z oceny, informując o tym dyrektora Instytutu Książki. Eksperci otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę ustalone przez dyrektora  Instytutu Książki.

16. Oceny strategicznej dokonują wyznaczeni przez Dyrektora 3 pracownicy Instytutu Książki według następujących kryteriów:

a)      znaczenie obszaru językowego,

b)      priorytety programu zagranicznego Instytutu Książki,

c)      dorobek i zdolności organizacyjne oferenta.

17. Ocena strategiczna ma formę pisemną.

18. Na każdy rok kalendarzowy ustalane będą w uzgodnieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego wytyczne do oceny ofert.

19. Na podstawie ocen merytorycznej i strategicznej Dyrektor Instytutu Książki określa kwotowo udział finansowy Instytutu Książki w kosztach publikacji.

20. O podpisaniu umowy z wydawcą decyduje ostatecznie Dyrektor Instytutu Książki. W przypadku podjęcia decyzji niezgodnej z opinią Zespołu Ekspertów Dyrektor Instytutu Książki zobowiązany jest przedstawić  pisemne uzasadnienie.

21. O decyzji dyrektora Instytutu Książki oferenci informowani są drogą mailową na adres wskazany w formularzu oferty. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej Instytutu Książki.

22. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty Instytut Książki zawiera z wydawcą umowę na wydanie i rozpowszechnianie dzieła.

23. Dzieło powinno być wydane i rozliczone przez wydawcę nie później niż do 30 listopada roku następującego po terminie złożenia oferty. Termin wydania i rozliczenia dzieła nie podlega przedłużeniu, w przypadku przekroczenia przez wydawcę tego terminu, wszystkie zobowiązania Instytutu Książki wobec wydawcy wygasają na mocy niniejszego postanowienia.

24. Przez rozliczenie dzieła rozumie się skuteczne dostarczenie Instytutowi przez wydawcę:

1)        10 egzemplarzy wydanego dzieła zawierającego logotyp wraz z informacją, że książka ukazała się przy wsparciu Instytutu Książki - szczegółowe wytyczne w tym zakresie zawarte są w umowie;

2)        jednej faktury wystawionej przez wydawcę na Instytut Książki za wykonaną usługę wydawniczą opiewającej na kwotę brutto, tj. ze wszystkimi należnymi podatkami, w walucie i kwocie ustalonych w umowie;

3)        pisemnej informacji o nakładzie wydanego dzieła i sposobie jego rozpowszechniania.

25. Po potwierdzeniu przez Instytut Książki wykonania zawartej umowy i prawidłowości przesłanego rozliczenia zapisany w umowie udział finansowy Instytutu Książki w kosztach publikacji zostanie przekazany w walucie ustalonej w umowie na rachunek wydawcy wskazany w fakturze.

26. Udział finansowy Instytutu Książki, o którym mowa w punkcie 25 zostanie przekazany wydawcy nie wcześniej niż 2 stycznia i nie później niż 31 grudnia roku następującego po terminie złożenia oferty.

27. Wydawca ma obowiązek, w terminie do 90 dni liczonych od dnia wpływu na jego rachunek bankowy udziału finansowego Instytutu Książki, skutecznego dostarczenia Instytutowi Książki oświadczeń podpisanych przez tłumacza i właściciela praw autorskich potwierdzających rozliczenie wynagrodzeń ustalonych w zawartych z nimi umowach przez wydawcę.

28. W przypadku udziału finansowego Instytutu Książki w kosztach druku dzieła, Wydawca zobowiązany jest dołączyć do oświadczeń wymienionych w punkcie 27 potwierdzenie zapłaty za druk zadeklarowanego nakładu dzieła.

29. W przypadku niedostarczenia przez wydawcę oświadczeń wymienionych w punkcie 27 i potwierdzenia wymienionego w punkcie 28 straci on prawo do ubiegania się o udział finansowy Instytutu Książki w wydaniu dzieł w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych.

30. Po upływie 12 miesięcy od wydania dzieła  Instytut Książki może wystąpić do wydawcy o przesłanie raportu z realizacji wydania wraz z kopiami odpowiednich dokumentów źródłowych, w szczególności informacji o przeprowadzonych działaniach promocyjnych oraz wynikach sprzedaży.

31. W związku z ustanowieniem nowego Regulaminu Programu Translatorskiego ©POLAND z dniem zatwierdzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej uchyla się Regulamin dotychczasowy. Oferty złożone do Programu Translatorskiego ©POLAND przed tym terminem będą oceniane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

32. Po atwierdzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Regulamin Programu Translatorskiego ©POLAND i wytyczne do oceny ofert podlegają publikacji na stronie internetowej Instytutu Książki.

Wróć